/
You are not logged in

Archief Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1920-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000117
Unitdate1920-1994
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent13.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Dymphéna Groffen in 1983; plaatsingslijsten door Annette Mevis 1990-1996
4 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte stukken
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Na het verkrijgen van vrouwenkiesrecht in 1919 veranderde de naam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen; de doelstelling werd aangepast en behelsde het streven naar wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw; achtereenvolgens werd de naam gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (na de fusie in 1930 met de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen) en in Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (na de fusie met de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid en het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid in 1949); ook de doelstelling werd steeds aangepast en de nadruk kwam te liggen op eigen verantwoordelijkheid en inzicht van de vrouw; bij de vereniging waren vanaf het begin plaatselijke afdelingen aangesloten; de vereniging geeft het blad Vrouwenbelangen uit, voorheen Maandblaadje, Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, Vrouw en Gemeenschap, Vrouwenbelangen en Vrouwen en hun belangen geheten.


Inhoud

Hoofdbestuur: notulen van bestuursvergaderingen 1936-1989; notulen van jaar- en algemene ledenvergaderingen 1936-1985; algemene correspondentie 1935-1959, 1965-1977; stukken betreffende de oprichting en fusies, statuten en huishoudelijke reglementen 1931-1986; stukken betreffende het bestuur 1946-1986; stukken betreffende afdelingen 1946-1988; stukken betreffende leden 1949-1977; stukken betreffende financiën 1937-1983; stukken betreffende het blad Vrouwenbelangen, Vrouwen en hun belangen en andere publikaties 1967-1981; stukken betreffende de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' 1948-1949; stukken betreffende studiegroepen, -dagen en cursussen 1957-1991; stukken betreffende eigen commissies en commissies waarin de vereniging vertegenwoordigd was 1922, 1947-1972; stukken betreffende enquêtes, onder andere betreffende apothekersassistenten en abortus 1936, 1952-1972; stukken betreffende acties, onder andere 'Philipsmeisjes' en 'Stem eens op een vrouw' 1937, 1953-1986; stukken van de werkgroep M/V 50/50 en de actie meer vrouwen in de fractie 1988-1998; stukken betreffende contacten met ministeries 1928-1940, 1947-1966; stukken betreffende betrekkingen met vrouwenorganisaties 1948-1978; correspondentie en stukken betreffende congressen en conferenties 1946-1969; stukken betreffende het zestig-, tachtig- en negentigjarig bestaan 1954, 1974, 1984; brochures en verslagen betreffende emancipatie; documentatie betreffende vrouwen.
Afdelingen Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Delft, Deli, Deventer, Den Haag, Haarlem, Eindhoven, 't Gooi, 's-Hertogenbosch, Leiden, Schagen, Utrecht, Voorburg: jaarverslagen; convocaties, agenda's en notulen van bestuurs-, leden- en openbare vergaderingen; presentielijsten; correspondentie; ledenlijsten; financiële administratie; propagandacirculaires en -brochures.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis
In 1919, na het verkrijgen van het (algemeen) vrouwenkiesrecht veranderde de naam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen en werden ook de doelstellingen aangepast. De taak van het Hoofdbestuur werd nu -bijgestaan door commissies- de landelijke wetten te beïnvloeden. De afdelingen moesten aandacht gaan besteden aan wat zich in de gemeente afspeelde, dan verzoekschriften aan de gemeentebesturen zenden en de plaatselijke pers als medium gebruiken. Verenigingsbelangen waren onderwerpen als: openbare veiligheid, hygiëne, voedselvoorziening, de verzorging van en steun aan behoeftigen, verbetering van de woningvoorzieningen, de praktische inrichting van woningen, openbare washuizen (zie ook inv.nr 298, Schagen), verloskundige hulp, gelijk loon voor onderwijzeressen, en huishoud- en ander vakonderwijs voor meisjes. In de statuten van 1931 werd het doel omschreven als: 'voor de vrouw de algehele wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling met den man te verkrijgen en de vrouw voor te lichten omtrent vraagstukken, welke voor haar taak in gezin en maatschappij.'(zie inv.nr 48). In 1938 wordt dit gewijzigd in: De vereniging stelt zich ten doel bij de vrouw het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar taak in gezin en maatschappij en als staatsburgeres te versterken en te bevorderen, dat zij in samenwerking met den man haar zelfstandig inzicht meer doet gelden.... De vereniging kant zich tegen elken maatregel die de vrouw als zoodanig in eenig opzicht bij den man achterstelt en streeft naar wijzigingen in maatschappelijke toestanden, die de vrouw belemmeren om in vrijheid, naar eigen aanleg en capaciteiten gezin en gemeenschap te dienen....'(p.129). De gelijkstelling met de man is hier van minder belang geworden, hoofdtoon voert nu de eigen verantwoordelijkheid. De doelstelling werd in 1949 opnieuw uitgebreid vanwege de fusie met de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid, namelijk het boven omschreven doel uit 1938, met als toevoeging om de verantwoordelijkheid van de vrouw ook in het arbeidsleven te versterken. In 1964 wordt er een voorstel ingediend om de zinsnede uit 1938 'in samenwerking met den man' te veranderen in 'naast de man', maar dit wordt in de nieuwe statuten van 1965 niet opgenomen. Wel verdwijnt het 'zelfstandig vrouwelijk inzicht', het inzicht zelf blijft. Het tweede deel wordt aangevuld met: naar eigen aanleg te arbeiden en gezin en gemeenschap te dienen.
Organisatie
Vanaf het begin was er een hoofdbestuur (HB), zetelend in Amsterdam of Den Haag, al naar gelang de woonplaats van de secretaresse. Daarnaast waren er afdelingsbesturen. Het HB bestond uit vrouwen. Mannen mochten volgens de eerste doelstellingen geen lid zijn, alleen als buitengewoon lid konden ze hun bijval voor de vrouwenkiesrechtzaak tonen. (zie ook inv.nr 223) Dientengevolge mochten zij ook geen bestuursfunctie vervullen. Omstreeks 1930 werd er bepaald dat mannen voortaan _ deel van het HB uit moesten maken, dit als gevolg van de fusie met de Unie voor Vrouwenbelangen in dat jaar. Na de oorlog werd bovenstaande bepaling snel weer uit de statuten gehaald, mannen mochten wel lid blijven en konden ook in het bestuur gekozen worden, maar de dwang verdween. De functies van voorzitster, secretaresse en peningmeesteres moesten door vrouwen worden vervuld. (De laatste functie werd in de oorlog echter door een man vervuld, zie inv.nr 43). Het HB bestaat uit een oneven aantal personen, 9,11 of 13. Het dagelijks bestuur, gevormd door de presidente, vice-presidente, secretaresse en penningmeesteres kwam in praktijk zelden bij elkaar, de meeste zaken werden schriftelijk afgedaan. De algemene vergadering koos het HB en uit haar midden de presidente voor een zittingsperiode van drie jaar. Zij waren terstond herkiesbaar. Door de komst van een betaalde administratrice vervielen in de jaren zestig de functies van tweede secretaresse en tweede pennningmeesteres. Het HB houdt toezicht op het beleid van de afdelingen; indien een afdeling een verzoekschrift wil versturen of een ander officieel stuk bekend wil maken, moet zij daarvoor eerst toestemming van het HB krijgen. De afdelingen zowel als de hele vereniging houden bestuurs-, leden- en jaarvergaderingen (ook wel openbare (leden-)vergadering genoemd). De afdelingen hielden ook wel openbare vergaderingen, die meer een propagandistisch karakter hadden.
De leden zijn onder te verdelen in algemene- en afdelingsleden. Als er in een bepaalde stad of streek meer dan tien gegadigden wonen, kan er een afdeling opgericht worden, is dat niet het geval, dan kan men algemeen lid worden. Algemene leden vertegenwoordigen zichzelf bij een algemene vergadering, afdelingen zenden een of meer vertegenwoordigers. Begunstigers zijn mensen die een bepaald bedrag betalen, maar geen stemrecht hebben, en alleen het maandblad ontvangen als ze meer dan dat bepaalde vastgestelde bedrag betalen. Mensen die langer dan 25 (na 1965: 10) jaar lid zijn, kunnen in aanmerking komen voor een gratis lidmaatschap voor het leven. (zie inv.nr 77)
Fusie en naamsverandering
De eerste fusie van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (de in 1919 gevormde opvolgster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht) was in 1930 (statutair 7 januari 1931) met de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, welke vereniging zelf weer een fusie was van de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. De naam van de vereniging werd nu Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. (zie ook de archieven van de Bond en de Unie) In 1949 fuseerde de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap met de Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid (zie ook inv.nrs 72 en 312-313), welke vereniging als uitvoerend orgaan het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid bezat. De fusie leverde wel wat moeilijkheden op, omdat het duidelijk was dat de vereniging nooit de adviserende en bemiddelende taken van het bureau op zich kon nemen. Vrouwenarbeid was echter wel een onderwerp dat duidelijk bij de vereniging thuis hoorde. Het archief van het bureau werd bij deze gelegenheid (op 10 december 1949) aan het IAV verkocht. De nieuwe naam werd na deze fusie Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, een naam die vanwege de lengte al jaren een zekere weerstand oproept, maar waarvoor nog nooit een goed equivalent gevonden is. (in de inventaris is de naam afgekort tot NVvVB)
Activiteiten
Over de eerste periode zijn nauwelijks stukken in het archief aanwezig en zijn over de activiteiten alleen gegevens uit in de bibliotheek aanwezige brochures en uit de statuten en huishoudelijk reglementen te halen. Bij de doelstellingen is al summier beschreven waar men zich mee bezig hield, maar apart vermeld kan nog worden dat de kwestie van het 'gelijk loon voor gelijke arbeid' in die periode begint te spelen, hetgeen in de jaren vijftig nog steeds een punt van belang was. Verder zijn recht op arbeid, gelijke benoembaarheid en verbetering van het huwelijksrecht belangrijke vraagstukken. De vereniging, die na het verkrijgen van het kiesrecht niet meer zo'n vaststaand actieprogramma had, had in deze periode te kampen met ledenverlies. In de statuten van 1931 worden de middelen vermeld waardoor men haar doel trachtte te bereiken, namelijk door 'maatschappelijke, economische en de wetgeving betreffende vraagstukken welke in verband staan met de positie van de vrouw in gezin, staat en maatschappij' te bestuderen. Men wil de resultaten daarvan mondeling en schriftelijk naar buiten brengen, propaganda voeren, adressen indienen bij de bevoegde organen en alle andere wettelijke middelen gebruiken om het gestelde doel te bereiken. Omstreeks deze tijd kwam ook de vraag of men moest stemmen op een vrouw of op een feministe. Dit probleem keerde ook in de jaren vijftig terug.
In 1935 vormde zich binnen de vereniging een Jongeren Werk Comité (JWC) waarvan mevrouw Posthumus-van der Goot voorzitster was. Het JWC bond vooral de strijd aan met het agressieve anti-man imago van de vereniging. Sinds 1938 werd gestreefd naar samenwerking met andere organisaties met een overeenkomstige doelstelling. Ook had men veel contact met vredesbewegingen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vereniging nauwelijks actief. De organisatiestructuur bleef echter wel bestaan en in oktober 1945 hield men de eerste vergadering van afdelingsvoorzitsters in Den Haag. Er werd een speciale 'commissie voor vrouwenarbeid' opgericht, voornamelijk om te strijden tegen de 'wet Romme', waarin ontslag van de gehuwde ambtenares werd voorgesteld. Daarnaast werd de nationaliteit van de gehuwde vrouw een van de nieuwere actieonderwerpen en het woonprobleem, dat nijpend begon te worden.
In 1948 had de vereniging een groot aandeel in de tentoonstelling 'De vrouw 1898-1948'; zij stond daar met een stand 'de vrouw in staat en politiek', welke stand het daarop volgende jaar als reizende tentoonstelling door het land ging. Ook in 1948 hield men zich bezig met de lessen in geschiedenis op scholen, om het blanco vrouwengeschiedenisgedeelte op te vullen. Resultaat was de scriptie Vrouwenleven in de Branding. (zie inv.nr. 145). In 1949 treed men op als gastvrouw voor het congres van de International Alliance of Women gehouden in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. De jaren vijftig stonden in het teken van de verandering van de werkwijze. Amsterdam bijvoorbeeld ging veel doen aan politieke voorlichting, eerst door middel van luister-, later door discussieavonden. De vereniging had zitting in veel commissies en hield enquêtes om de plaats van de vrouw in het maatschappelijk leven te bepalen. In 1957 verscheen er een brochure De strijdbare fase is voorbij; de plicht om de verworven rechten goed te gebruiken trad nu op de voorgrond. Er werden studiegroepen opgericht, vooral onder leiding van dr Anna de Waal, die dan ook tot presidente van de vereniging gekozen werd. Een voorname plaats bleven de adressen aan de beleidslichamen innemen; de desiderata (inv.nr. 163) zijn daar een goed voorbeeld van. De stukken lopen tot halverwege de jaren zestig en zijn vanaf die tijd nog aanwezig op het bureau van de vereniging in LeidenSTUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-4
Notulen van en stukken betreffende de jaarvergaderingen. 1936-1953, 1955-1967.. 8 omslagen.
1
1936-1953, 1955-1960 (1961).. 5 omslagen .
NB. Voor de algemene vergadering 1946 zie inv.nr. 71.
2
1961-1962..
3
1963-1964..
4
1965-1967..
5
Stukken betreffende de buitengewone algemene vergaderingen 1953, 1956 en 1966. Met stukken betreffende de gelijk daarmee gehouden besturendag en studiedag. 1966, 1953-1966.. 1 omslag.
6-7
Nummers zijn vervallen..
8-9
Notulen bestuursvergaderingen. 1936-1966.. 6 omslagen.
8
1936 augustus-1963.. 5 omslagen.
9
1964-1966..
10-29
Algemene correspondentie. Alfabetisch op afzender geordend. 1935-1959, 1965-1969.. 20 omslagen.
10
Chronologisch geordend; met lijsten van bestuursleden. 1935-1938 ..
11
Chronologisch geordend; met lijsten van bestuursleden. 1939-1945..
12
A-G. 1946-1947..
13
H-P. 1946-1947 ..
14
Q-Z. 1946-1947..
15
A-F. 1947-1949..
16
G-K. 1947-1949 ..
17
L-Q. 1947-1949..
18
R-Z. 1947-1949.
19
A-G. 1950-1952 ..
20
H-Q. 1950-1952..
21
R-Z. 1950-1952.
22
A-G. 1952-1955 ..
23
H-R. 1952-1955 ..
24
S-Z. 1952-1955..
25
A-O. 1956-1959..
26
P-Z. 1956-1959..
27
A-J. 1965-1969 ..
28
K-R. 1965-1969 ..
29
S-Z. 1965-1969 ..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Bestuur.

Algemeen.
30-31
Stukken betreffende de samenstelling van het HB en de redactie van Vrouwenbelangen. 1946-1965.. 2 omslagen.
NB. Voor lijsten van bestuursleden zie ook inv.nrs 10 en 11.
32
Klad-register van het HB houdende notities over diverse zaken. 1968-1970.. 1 deel.

Bestuurscorrespondentie.
NB. Zie ook inv.nr 191.
33
Correspondentie met mw van Gelder-Droste (presidente van 1940-1946) betreffende de aanvaarding van het presidentschap. 1939-1941.. 1 omslag.
34
Correspondentie met Nancy Zeelenberg (presidente van 1946-1951). Met bijlagen. 1946-1954.. 1 omslag.
35
Correspondentie met Hilda Verwey-Jonker (presidente van 1951-1955). 1951-1955.. 1 omslag.
36
Correspondentie met W.H. Posthumus-van der Goot (vice-presidente), onder meer betreffende lidmaatschap van commissies en radiogesprekken door haar gehouden. 1939-1947.. 1 omslag.
37
Correspondentie met Lien van de Weide (vice-presidente tot 1955), betreffende door haar geschreven artikelen en door haar gehouden radiogesprekken. 1949-1955.. 1 omslag.
38
Correspondentie met Mies Boissevain-van Lennep (2e secretaresse). 1937-1941.. 1 omslag.
39
Correspondentie met o.a. de penningmeesteres en kascommissies betreffende financiële aangelegenheden. 1952-1957.. 1 omslag.
NB. Zie ook rubriek Financiën.
40
Correspondentie met dhr Waslander (lid HB) betreffende juridische zaken. 1937-1941.. 1 omslag.
41
Correspondentie met dhr de Boer betreffende diverse juridische en huishoudelijke zaken. 1939-1941.. 1 omslag.
42
Correspondentie met dhr Goudsmit (lid HB), juridisch adviseur. 1939-1941.. 1 omslag.
43
Correspondentie met dhr. Veegens (penningmeester na 1942) betreffende de overdracht van de financiën en de status van de vereniging in de oorlog. 1941-1942.. 1 omslag.
44
Correspondentie met Jeanne Marie Romeyn (lid HB), betreffende het houden van lezingen, deelname aan het internationaal congres te Interlaken en eventuele zitting in het Committee for equal moral standards, beide van de International Alliance of Women. 1946.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 197.
45
Correspondentie met Corry Tendeloo, vnl. betreffende de door haar geschreven rubriek 'Parlementaria' en de commissie 'Grondwetsherziening'. 1947-1953.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 147.
46
Ingekomen stukken van mw Jeanne van de Molen de Baan (redactielid). 1950-1955.. 1 omslag.

Statuten en huishoudelijk reglement.
47
Nummer is vervallen..
48
Concept statuten van diverse afdelingen, toegezonden ter verkrijging van goedkeuring, statuten en huishoudelijk reglementen van het HB. 1931-1966.. 1 omslag.

Financiën.
49
Grootboek. Met achter in een verlies- en winst rekening en voorin een alfabetische index. 1938-1961.. 1 deel.
50-52
Kasboeken. 1950-1967.. 3 delen.
50
Tabellarisch. Groot formaat. 1950-1955..
51
Tabellarisch. Groot formaat. 1955-1961..
52
Klad, doorschrijfsysteem. 1962-1967..
53
Kasboek van de ontvangsten uit de contributie. Klad. 1951-1957.. 1 katern. .
54-65
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van financiële aard. Alfabetisch geordend. 1953-1955, 1962-1965.. 12 omslagen.
54
A-J. 1953..
55
K-Z. 1953..
56
A-J. 1954 ..
57
K-Z. 1954..
58
A-J. 1955 ..
59
K-Z. 1955..
60
A-Z. 1962 ..
61
A-J. 1963 ..
62
K-Z. 1963..
63
A-J. 1964..
64
K-Z. 1964 ..
65
A-Z. 1965..
NB. Voor overige financiële correspondentie zie inv.nr 39.
66
Stukken houdende loonstaten, aanslagen voor loonbelasting en premieheffing en diverse verzekeringen voor werknemers. 1961-1964.. 1 omslag.
67
Correspondentie betreffende een schenking van mw Honig.1963.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 63-64.
68-70
Spaarbankboekjes. 1937-1964.. 3 katernen.
68
1937-1952..
69
1952-1964..
70
1952-1958..

Heroprichting, fusie en herziening van de doelstellingen.
71
Correspondentie betreffende de heroprichting van de vereniging na WO II en de twee algemene vergaderingen daarover. Met stukken betreffende het functioneren van de vereniging tijdens de oorlog en onderzoeken van de NVR en NVC naar de aangesloten leden. 1941-1946.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende de fusie met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenarbeid in 1949. Met statuten. 1948-1950.. 1 omslag .
NB. Voor de Vereniging voor Vrouwenarbeid zie ook inv.nrs 312 en 313.
73
Ingekomen stukken van het Comité van Actie, ingesteld door de Algemene vergadering om het doel en streven van de vereniging nader te bezien. 1949-1950.. 1 omslag.
74
Circulaires aan (bestuurs)leden betreffende een nieuwe werkwijze van de vereniging. 1956-1957.. 1 omslag.

Bureau- en ledenadministratie.
75
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende werkzaamheden verricht op het bureau. 1949-1963.. 1 omslag.
76
Ingekomen stukken houdende verzoeken om inlichtingen over de vereniging. Met minuten van antwoorden. 1958-1964.. 1 omslag.
77
Correspondentie betreffende gratis lidmaatschappen voor het leven. 1956-1958.. 1 omslag.
78
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende nieuwe leden en abonnementen, deels ingekomen bij de redactie, beantwoord door de administratie. Met lijsten van abonnees 1968-1969. 1958-1967 (1969).. 1 pak.
79
Correspondentie met onder meer de redactie van het maandblad betreffende het tijdschrift. 1961-1965.. 1 omslag.
80
Ingekomen stukken met vragen om toezending van het tijdschrift over abortus provocatus en de enquête hierover. 1969.. 1 omslag.

Afdelingen.
81
Notulen van en stukken betreffende de besturenvergaderingen (HB met afgevaardigden van de afdelingen). 1955, 1960, 1962-1966.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 5.
82
Notulen van de vergadering betreffende de studiegroepen van de afdelingen (HB met de leidsters van de werkgroep, c.q. bestuursleden). 1957.. 4 stukken..
83-86
Correspondentie met de afdelingen, alfabetisch geordend op plaatsnaam. Met jaarverslagen en ledenlijsten. 1953-1969.. 19 omslagen.
83
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, 's-Gravenhage. 1961-1966.. 4 omslagen .
84
Groningen, Haarlem, Hengelo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden. (1953) 1955-1966.. 5 omslagen .
85
Naarden, Nijmegen, Rheden, Rotterdam, Utrecht, Voorburg, correspondentschap Zeeland, Wageningen. 1955-1966.. 5 omslagen.
86
Alle afdelingen. 1967-1969.. 5 omslagen.
87
Correspondentie met opgeheven afdelingen en hun leden. 1953-1963.. 1 omslag.
88
Circulaires aan de afdelingsbesturen. 1946-1966.. 1 omslag.

Publicaties.

Maandblad 'Vrouwenbelangen'.
89
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van algemene aard. Met lijst van abonnees 1962. 1952-1956, 1962.. 1 omslag.
90
Correspondentie met de drukker van het maandblad en de adressenlijsten en omslagen voor het maandblad. 1954-1964.. 1 omslag.
91
Documentatie en een brief over de werkgelegenheid voor oudere vrouwen, naar aanleiding van een onderzoek van Ariëtte Schippers. Met bijlagen. 1937-1955.. 1 omslag.
92
Ingekomen verzoeken om toezending van een enquête van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen over de Nederlandse gezinswoningen, na het verschijnen van een artikel hierover. 1946.. 1 omslag.
93
Documentatie en ingekomen en minuten van uitgaande stukken voor een artikel over 'equal pay' (gelijk loon voor gelijke arbeid). 1946-1956.. 1 omslag.
94
Documentatie voor een serie artikelen over de arbeid van de gehuwde ambtenares buiten het gezin. 1947-1955.. 1 omslag.
95
Documentatie betreffende de besteding van het gezinsbudget, onder meer afkomstig van het Gezinsbegrotingsinstituut. 1950-1958.. 1 omslag.
96
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een artikel over de Wereldomroep en betreffende medewerking aan een serie radioprogramma's van de AVRO. 1951-1956.. 1 omslag.
97
Documentatie voor een artikel over adoptie. 1952.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende een artikel over de film over het leven van Aletta Jacobs.1952-1953.. 1 omslag.
99
Documentatie voor een serie artikelen over part-time werk. 1952-1954.. 1 omslag.
100
Rapport van de commissie ter bestudering van de nationaliteit der gehuwde vrouw in Nederland van de VVAO, gebruikt voor een artikel. 1953.. 1 omslag.
101
Documentatie en de tekst van een lezing over 'de wijkgedachte' (de moderne woonvorm). ca 1954.. 1 omslag.

'Opgelet bij het stembiljet'.
102
Correspondentie en stukken betreffende de uitgave 'Opgelet bij het stembiljet'. Met retroacta 1937. 1953-1958.. 1 omslag.
103
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de bestelling en verzending van 'Opgelet bij het stembiljet'. 1962.. 1 omslag.
104
Uitgave 'Opgelet bij het stembiljet', de politieke partijen in hun doel en streven. 1954.. 1 deel..

Overige publicaties en propagandamateriaal.
105
Nummer is vervallen..
106
Uitgave 'De vrouw en de a.s. verkiezingen'. door Mr. B. Bakker- Nort. (192?).. 1 katern.
107
Uitgave 'Wat hebben wij gedaan en wat staat ons te doen'. ca 1954.. 1 deel.
108
Nummer is vervallen..
109
Propagandacirculaires van de Vereeniging van Staatsburgeressen.z.j.. 2 stukken.
110
Correspondentie voornamelijk met de afdelingen betreffende propagandamateriaal. Met bijlagen. 1951-1956.. 1 omslag.
111
Correspondentie betreffende het ontwerp en de vervaardiging van nieuwe propagandafolders. Met bijlagen. 1960-1962.. 1 omslag.

Tentoonstellingen.
112
Stukken betreffende de voorbereidingen voor de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw, 1898-1948' en betreffende de stand van de vereniging 'De vrouw in staat en politiek'. 1948.. 1 omslag.
113
Materiaal gebruikt bij het inrichten van de stand op de tentoonstelling. ca 1920-1948.. 1 omslag.
NB. De foto’s zijn overgebracht naar het beeldarchief.
114
Documentatie betreffende de tentoonstelling 1898-1948, met onder meer foto's, catalogus en Dagblad 'De Vrouw 1898-1948'. 1948.. 1 omslag.
115
Bestuurscorrespondentie, documentatie en retroacta betreffende de reizende tentoonstelling 'De vrouw in staat en politiek'. 1948-1949.. 1 omslag.
116-117
Correspondentie van de secretaresse betreffende de uitleen van de reizende tentoonstelling aan de afdelingen. 1949.. 2 omslagen.
116
A-L..
117
M-Z..
118-121
Gastenboeken van de reizende tentoonstelling. Met afschrift, getypt. 1949 en z.j.. 2 delen en 2 omslagen.
118
4 februari - 14 april 1949 .. 1 deel.
119
z.j.. 1 deel.
120
afdeling 't Gooi..
121
getypt afschrift..

Enquêtes.

Enquête vrouwen in de gemeenschap.
NB. Deze enquête resulteerde in een kaartsysteem, dat ontbreekt.
122
Enquêteformulieren, ingevuld voor een enquête naar diverse gemeenschapstaken door vrouwen vervuld. 1953.. 1 omslag.
123
Ingekomen stukken van de diverse provincies betreffende het aantal vrouwen dat zitting heeft in Provinciale of Gedeputeerde Staten. 1953.. 1 omslag.
124
Enquêteformulieren, ingevuld door vrouwen in Provinciale of Gedeputeerde Staten. [1953].. 1 omslag.
125
Enquêteformulieren, ingevuld door vrouwelijke leden van de Tweede Kamer. [1953].. 1 omslag.
126
Enquêteformulieren, ingevuld door 'belangrijke vrouwen', allen lid van een vrouwenvereniging. 1955.. 1 omslag.
127
Ingekomen stukken van universiteiten betreffende het aantal bij hen werkzame vrouwen. 1955.. 1 omslag.
128
Enquêteformulieren, ingevuld door professoren en andere vrouwen werkzaam aan de universiteiten. 1955.. 1 omslag.
129
Ingekomen stukken van diverse gemeenten betreffende de bij hen als gemeenteraadslid werkzame vrouwen. 1955.. 1 omslag.
130
Enquêtefomulieren, ingevuld door vrouwelijke gemeenteraadsleden en wethouders. 1955.. 2 omslagen.

Enquête stemgedrag.
131
Enquêteformulieren, ingevuld door personen die lid zijn van een politieke partij. 1956.. 1 omslag.
NB. Onderverdeeld naar leeftijd.
132
Enquêteformulieren, ingevuld door personen die geen lid zijn van een bepaalde partij, maar wel stemmen op één bepaalde partij. 1956.. 1 omslag.
133
Krantenknipsels betreffende het stemgedrag van de Nederlander. 1956.. 1 omslag.

Studiegroepen en cursussen.
NB. Zie ook bij de afdeling Amsterdam.
134
Algemene correspondentie betreffende diverse studieonderwerpen. Met verslagen van vergaderingen. 1957-1960 (1961).. 1 omslag.
135
Correspondentie van dr Anna de Waal betreffende het studieonderwerp van 1957-1958 met een uitloop naar 1959 'Vrije tijd en vrije tijdsbesteding'. 1957-1960.. 1 omslag.
136
Circulaires en verslagen van diverse afdelingen over het studieonderwerp 1958-1959 'De vrouw in publiciteit en reclame'. 1958-1970.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de winterwerkgroepen 1960-1961 over het onderwerp 'Vormgeving aan ons voortgezet onderwijs'. Met stukken betreffende de Mammoetwet. (1958) 1960-1962.. 1 omslag.
138
Correspondentie en circulaires betreffende het onderwerp voor de werkgroepen in het winterseizoen 1961-1962, 'Europese integratie'. 1961.. 1 omslag.
139
Uitgaande stukken aan de afdelingsbesturen betreffende het studieonderwerp 1962 'diverse aspecten van de vrouwenarbeid'. 1962.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende het studieonderwerp voor het seizoen 1962-1963, 'de (buitenhuis) werkende gehuwde vrouw'. Met presentielijst van de afsluitende studiedag. 1963.. 1 omslag.
141
Correspondentie en circulaires betreffende het studieonderwerp 1963-1964 'de vrouw als wereldburgeres. 1963-1964.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende het studieonderwerp 1964-1965 'oorlog en vrede'. Met stukken betreffende de afsluitende studiedag. 1964.. 1 omslag.
143
Circulaire voor het studieonderwerp 1967-1968 'waarheen met onze democratie'. 1967.. 1 stuk..
144
Correspondentie betreffende de medewerking van dr Anna de Waal aan de cursus Burgerschapskunde of Civics van de Leidse Onderwijsinstellingen. Met bijlagen. 1964-1966.. 1 omslag.
145
Correspondentie betreffende de bemoeienissen van de vereniging met betrekking tot lessen en boeken over vrouwengeschiedenis op scholen. Met het door hen geschreven opstel 'Vrouwenleven in de Branding'. 1948-1952.. 1 omslag.

Commissies.

Commissies van de vereniging.
146
Rapport van de 'Commissie voor de arbeidswetgeving' uit de Nederlandse Vereeniging van Staatsburgeressen. 1922.. 1 katern.
147
Correspondentie betreffende de Commissie 'Grondwetsherziening'. Met bijlagen. 1947-1951.. 1 omslag.
148
Stukken betreffende het vormen van comités om voor de verkiezingen van 1952 het stemmen op vrouwen te propageren d.m.v. verkiezingsvergaderingen. 1951-1952.. 1 omslag.
149
Correspondentie betreffende de commissie ter bestudering van de rechtspositie van parlementsleden. Met verslag van de werkzaamheden. 1952-1953.. 1 omslag.
150
Stukken betreffende de commissie opgericht ter bestudering van de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de werkende meisjes van 14 tot 21 jaar. 1952-1953 (1957).. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 179.
151
Stukken betreffende de 'onderwijscommissie'. 1952-1958.. 1 omslag.
NB. Werkte samen met de commissie 'Voorlichting vrouwelijke jeugd inzake burgerzin'.
152
Stukken betreffende de commissie 'Voorlichting (of opvoeding) vrouwelijke jeugd inzake burgerzin, eerder genoemd 'commissie voorlichting jeugd'. 1954-1958.. 1 omslag.
153
Correspondentie betreffende de subcommissie van advies inzake de positie van alleenstaande vrouwen voor wat betreft belasting, pensioenen en sociale verzekeringen. 1960-1962.. 1 omslag.
154
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van 'de speurcommissie', ingesteld om gevallen van vrouwendiscriminatie op te sporen en nader te bezien. 1964-1968.. 1 omslag.
155
Correspondentie betreffende de 'propagandacommissie' ingesteld om hulp en steun aan afdelingen te verlenen bij interne moeilijkheden, bij organisatie van lezingen en bij het ontwikkelen van initiatieven voor ledenwerving. 1965.. 1 omslag.
156
Correspondentie van het 'Comité tot verbetering van de Huwelijkswetgeving, na 1953 Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot hervorming onzer Huwelijkswetgeving'. 1951-1957.. 1 omslag.

Overige commissies.
157
Stukken betreffende de 'Belastingcommissie'. 1951-1958.. 1 omslag.
158
Stukken van de 'Vrouwen Bouwadviescommissie' (ook genoemd: Vrouwenadviescommisie inzake woningbouw). 1954-1956.. 1 omslag.
159
Correspondentie betreffende de 'Voorlopige raad voor de volkshuisvesting' (1949-1961) en de stichting 'Landelijk contact van de vrouwenadviescommissies voor de woningbouw (1965-1966). Met bijlagen. 1949-1966.. 1 omslag.
160
Stukken van de commissie 'Bevordering woongelegenheid alleenstaanden'. Met stukken van de afdeling Amsterdam van deze commissie. 1952-1957.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende het Comité ter Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw.1935-1938, 1955-1959.. 1 omslag.
NB. Een deel van de stukken zijn in 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Contacten met ministeries en Koninklijk Huis.
162
Minuten van rekesten, voornamelijk aan de regering, en de bijbehorende ingekomen stukken. Met ingekomen goedkeuringen voor statutenwijzigingen. 1928-1940, 1950-1966.. 1 omslag.
163
Correspondentie betreffende de wensen van de vereniging op gemeentelijk en landelijk beleidsniveau. 1962-1963.. 1 omslag.
164
Stukken betreffende de 'Commissie van Advies voor de arbeid van vrouwen en meisjes' van het ministerie van Sociale Zaken. 1949-1958.. 1 omslag.
165
Correspondentie betreffende de 'Motie Steinmetz' waarin zwangerschap en bevalling van de gehuwde vrouw voor de ziektewet gelijk worden gesteld aan ziekte. Met bijlage. 1947-1948 (1953).. 1 omslag.
166
Dankbetuigingen voor betoonde belangstelling bij het overlijden van leden van het Koninklijk Huis. 1934.. 1 omslag.

Herdenking 25- en 60-jarig bestaan.
167
Bladmuziek met tekst van liederen en programma van een diner ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum en de verkrijging van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. (1920].. 1 omslag.
168
Stukken betreffende de viering van het 60-jarig jubileum op 6 februari 1954. 1954.. 1 omslag.
169
Nummer is vervallen..

Contacten met Nederlandse (vrouwen)organisaties.

Nationale Vrouwenraad van Nederland.
170-171
Notulen van en correspondentie met de Nationale Vrouwenraad. 1950-1966 (1969).. 2 omslagen.
170
1950-1954..
171
1955-1966 (1969)..

Nederlandse Vrouwen Comité.
172-173
Agenda's, notulen en verkorte notulen van de vergaderingen van het NVC. 1951-1960. Met overzichten van de werkzaamheden 1945-1952 en 1959-1960. 1945-1960.. 2 omslagen.
172
1951-1953..
173
1954-1960..
174
Correspondentie met het NVC. 1950-1960, 1966-1968.. 1 omslag.
175
Correspondentie betreffende de aanmaak en verzending van de map 'Vrouwen in Nederland' en betreffende de herdenking van de 150-jarige onafhankelijkheid van Nederland. Met convocaties en bijlagen. 1964.. 1 omslag.
176
Map 'Vrouwen van Nederland' houdende een overzicht van de geschiedenis van het NVC. 1964.. 1 band..
177
Ingekomen stukken betreffende de pensioencommissie van het NVC, opgericht in 1952 in navolging van de staatscommissie voor de pensioenen. 1950-1957.. 1 omslag.

Overige nationale contacten.
178
Nummer is vervallen..
179
Ingekomen stukken betreffende het verbod op bedrijfsarbeid voor 14- en 15-jarige meisjes - zonder verlenging van de leerplicht - en de rol van de 'Nederlandse vereeniging tot opleiding van gezinshulpen volgens het leerlingenstelsel' bij het opvangen van deze meisjes. (1939) 1952-1955.. 1 omslag.
180
Stukken betreffende het Marie Jungiusfonds. Met retroacta. 1929. 1947-1952.. 1 omslag.
181
Circulaires en correspondentie betreffende de Nederlandse Beweging tot bevordering van de internationale vrede en veiligheid. 1948-1950.. 1 omslag.
182
Correspondentie met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Met jaarverslagen. 1949-1966.. 1 omslag.
183
Circulaires van en correspondentie met de Groep Geestelijk gerichte vrouwen, opgericht met het doel meer invloed op het landsbestuur uit te kunnen oefenen. 1951.. 1 omslag.
184
Correspondentie met de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep. 1950-1966.. 1 omslag.
185
Ingekomen circulaires van de 'Nederlandse Vrouwenbeweging' betreffende acties tegen herbewapening, atoomwapenen en prijsstijgingen. 1954.. 1 omslag.
186
Afdruk van een rekwest van de Nederlandse Vrijgezellenbond aan de minister van Financiën, houdende een verzoek om verlaging van de loon- een inkomstenbelasting voor ongehuwden. Met een begeleidend schrijven aan de vereniging. 1955.. 1 omslag.
187
Correspondentie met de Nederlandse Unie van Vrouwelijke Bedrijfshoofden, de Christen Jonge Vrouwen Federatie (YWCA) en de Bond van gescheiden vrouwen 'Divortium'. 1958-1966.. 1 omslag.
188
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische opleiding (VVAO). 1963-1965.. 1 omslag.
189
Correspondentie met overige Nederlandse verenigingen en enige artikelen. 1960-1969.. 1 omslag.
190
Ingekomen convocaties en verzoeken om medewerking bij verschillende activiteiten van diverse verenigingen. 1958-1963.. 1 omslag.

Internationale contacten.

Internationale contacten algemeen.
191
Correspondentie betreffende diverse internationale betrekkingen. Met enige bestuurscorrespondentie hierover. Met bijlagen. 1958-1966.. 1 omslag.
192
Doorslagen van brieven verzonden door Tineke Hefting, aangesteld voor het afdoen van de buitenlandse correspondentie en internationale contacten. 1963-1965.. 1 omslag.

International Alliance of Women (IAW).
193
Algemene correspondentie betreffende de IAW. 1948-1969.. 1 omslag.
194
Correspondentie van de vereniging betreffende lidmaatschappen van de IAW en abonnementen op het International Women's News (uitgegeven door de IAW). 1955-1956,1965-1966.. 1 omslag.
195
Stukken betreffende de commissie Equal Educational Rights (waarin de vereniging door mej. T. Gerhardt vertegenwoordigd is). 1949-1960.. 1 omslag.
196
Correspondentie betreffende de commissie Equal Civil and Political Rights (vertegenwoordigd door mw de Geus-Viëtor). Met enkele circulaires. 1951-1961.. 1 omslag.
197
Stukken betreffende de commissie Equal Moral Standard (vertegenwoordigd door mw. I. Schreuder-Struik Dalm). (1949) 1956-1960.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 44.
198
Stukken betreffende de Equal Economic Rights committee (vertegenwoordigd door J. ten Broecke Hoekstra). 1956-1960.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende het 15e congres van de IAW 18-23 juli 1949 in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 1949.. 1 pak.
200
Stukken betreffende de voorbereiding van de gedelegeerden naar het congres in Napels en verslag van het congres. Met bijlagen. 1952.. 1 omslag.
201
Stukken houdende teksten van de lezingen op het IAW-jubileumcongres 1955 in Colombo. 1955.. 3 omslagen.
NB. Afkomstig van mej. Francken, de derde map bevat dubbele exemplaren.
202
Documentatie en krantenknipsels betreffende het jubileumcongres van de IAW in Colombo. 1955.. 1 omslag.

Overige internationale contacten.
203
Ingekomen stukken en documentatie van de 'Contactgroep voor Vrouwen der Europese Beweging' (en de hiervan deel uitmakende 'Beweging van Europese Federalisten'). (1948) 1951-1964.. 2 omslagen.
204
Ingekomen stukken van de People's World Convention, met enkele uitgaande stukken en bijlagen. 1950-1952.. 1 omslag.
205
Correspondentie met leden van de Indonesische Vrouwenbeweging. Met stukken betreffende de Raden Adjeng Kartini-herdenking. 1950-1954.. 1 omslag.
206
Circulaires van en enige correspondentie betreffende de Open Door International, waarvan J. ten Broecke Hoekstra Corresponding member is. 1950-1959.. 1 omslag.
207
Correspondentie betreffende de UNESCO. Met bijlagen. 1948-1968.. 1 omslag.
208
Ingekomen stukken van diverse wereldvredesorganisaties. 1952-1955.. 1 omslag.
209
Stukken betreffende de 'Status of Women' committee (de commissie inzake de rechtstoestand van de vrouw) van de Verenigde Naties. 1952-1956.. 1 omslag.
210
Correspondentie van de Commitee of Correspondence (van de National Council of Women of the USA) waarvoor mw Van Boetzelaer het correspondentschap waarneemt. Met bijlagen. 1952-1957.. 1 omslag.
211
Correspondentie betreffende het Comité D'Action Feminine Européenne (CAFE). 1961.. 1 omslag.
212
Correspondentie betreffende 'adoptie' van een vrouwenvereniging in een ontwikkelingsland. 1963.. 1 omslag.
213
Correspondentie betreffende een excursie naar het gebouw van de EEG in Brussel, een vrouwengroepenuitwisseling met Engeland en een Mazdaznancongres. 1965.. 1 omslag.

Congressen.
NB. Voor de congressen van de International Alliance of Women zie het desbetreffende onderdeel.
214
Stukken betreffende het vrouwencongres op 2 en 3 november 1946 in Amsterdam, georganiseerd door de Algemene Vrouwenbond en het Initiatief Comité Ravensbrück.1946.. 1 omslag.
215
Correspondentie voor de voorbereiding van de conferentie 'la deuxième sexe' (naar het boek van Simone de Beauvoir) op 4 november 1950, georganiseerd door de vereniging. Met documentatie. (1947) 1950 (1951).. 1 omslag.
216
Stukken betreffende het in 's-Gravenhage gehouden congres van de 'Association Internationale de Science Politique'. 1953.. 1 omslag.
217
Stukken betreffende twee conferenties van Europese vrouwen op het Duitse Norderney, georganiseerd door de Deutscher Frauenring. Met bijlagen. 1953, 1955.. 1 omslag.
218
Lijst van deelnemers aan het seminar 'The equality of women in the USSR'. z.j.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

219
Vrouwen in de Wereld; een overzicht van de belangrijkste internationale vrouwenorganisaties, werkzaam op maatschappelijk en opvoedkundig terrein, door Elka Schrijver, uitgegeven door de Stichting voor Culturele Samenwerking Amsterdam. z.j.. 1 deel..
220
De strijd voor het Vrouwenkiesrecht herdacht, door W. Wijnaendts Francken-Dyserinck. [1954].. 1 deel en 1 stuk.
NB. Met een afschrift van een brief van C.A. (de Jong van Beek en Donk) Kluyver over de verhouding Bond en Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht n.a.v. het boekje van W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, het origineel zit in inv.nr 16.
221
De vrouw in de Nederlandse samenleving. Uitgave van de Nationale Vrouwenraad Den Haag. 1956.. 1 deel.
222
Nieuwere inzichten in de situatie van de vrouw, anno 1965, door dr. Anna de Waal. 1965.. 1 stuk.

Archieven van afdelingen

NB. Voor huishoudelijke reglementen en statuten zie inv.nr 48.
Alkmaar.
223-225
Nummers zijn vervallen..
226
Ledenlijst van de Vereeniging van Staatsburgeressen. ca 1916-1942.. 1 deel.
---
Verslag zomervergadering 1922, zie archief VVK inv.nr. 26.
228
Stukken afkomstig van mej. N. Carels als voorzitster van de afdeling Alkmaar, onder meer betreffende haar opname in de gemeenteraad. Met bijlagen. 1927-1939.. 1 omslag.
229
Foto van mej. Carels en A.F. Bossert.z.j.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

Amsterdam.
NB. Zie ook inv.nrs 389 en 411-416 en archief van Rosa Manus.
230
Jaarverslagen van de afdeling. 1921-1928, 1935.. 1 deel..
NB. Groot formaat.
231
Nummer is vervallen..
232
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1930-1940.. 1 deel.
---
1920-1927 zie archief VVK inv.nr. 28.
232
1930-1935. Met doorslagen van convocaties en agenda’s 1930-januari 1931.
NB. Zie ook archief Rosa Manus.
---
NB. Zie inv.nrs 411-416. 1936-1940..
233
Stukken betreffende de voorjaarsmarkt en opvoering van de ‘Spieghel Historiael’ 1931, georganiseerd door het Amsterdamsch Comité van de Wereldbond voor Vrouwenbelangen en het programma van de openbare avondvergadering over de nationaliteit van de gehuwde vrouw 14 maart 1930. 1930-1931.. 1 omslag.
NB. Enkele stukken in 2003 teruggekeerd uit Moskou; zie ook archief Rosa Manus.
234
Notulen van leden- en openbare vergaderingen. 1921-1927, 1935.. 1 deel..
---
Notulen 1936-1940, zie inv.nrs 413-416..
235
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met doorslagen van notulen en enkele ledenlijsten. 1934-1940, 1954-1958.. 6 omslagen.
---
1934-1940. Zie inv.nrs 411-416..
235a
1954-1955 januari..
235b
1955 januari-juli..
235c
1955 juli-december..
235d
1956..
235e
1957..
235f
1958..
236
Ingekomen stukken van het HB. Met minuten van uitgaande stukken. 1957-1959.. 1 omslag.
237
Ingevulde enquêteformulieren betreffende de studiegroep Huwelijkswetgeving. Alfabetisch geordend. 1947.. 1 omslag.
238
Stukken betreffende de cursus 'Algemene politieke vorming' 1951-1952 en de afsluiting daarvan met het toneelstuk 'Vrouwenparlement'. Met correspondentie betreffende de opvoering van het toneelstuk buiten Amsterdam. 1951-1953.. 1 omslag.
239
Tekst van 'Vrouwenparlement'. Met een foto en een programmaboekje. 1952.. 1 omslag.
NB. Foto is overgebracht naar het beeldarchief (Neg 71-52).
240
Documentatie betreffende de opvoeringen van 'Vrouwenparlement'. 1952.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 58.
241
Correspondentie betreffende de cursus 'Algemene politieke vorming' 1952-1953. Met bijlagen. 1952-1953.. 1 omslag.
242
Syllabus voor de lessen Staatsinrichting binnen de cursus 'Algemene politieke vorming'. 1952-1953.. 1 omslag.
NB. Incompleet.
243
Stukken betreffende de afsluiting van de cursus 'Algemene politieke vorming' met het toneelstuk 'Als vrouwen staken' door Annie M.G. Schmidt. 1953-1954.. 1 pak.
244
Tabellarisch kas-, bank- en giroboek van de cursussen 1952-1953 en de toneelavonden. 1952-1953.. 1 deel..
245
Ingevulde enquêteformulieren betreffende de cursussen 1951-1952 en 1952-1953 en de lezingen 1952-1953. 1953.. 1 omslag.
246
Convocaties aan de leden. 1940-1941.. 1 omslag.
247-254
Nummers zijn vervallen..
362
Stukken afkomstig van mr L.C. Mazirel betreffende de afdeling Amsterdam. 1946-1952.. 1 omslag.

Apeldoorn.
532
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 6 juli 1959-1976 december 20.. 1 deel.

Arnhem.
---
Notulen van leden-, jaar- en huishoudelijke vergaderingen 1920-1922, zie archief VVK inv.nr 33..
---
Notulen van bestuursvergaderingen 1920-1925., zie archief VVK inv.nr. 32..
533
Notulen van bestuursvergaderingen 1948-1954; convocaties 1948-1954; jaarverslag juli 1948-maart 1950; ledenlijst 1951; stukken betreffende het Vrouwenparlement 1952. Met brief van C.M.L. Pardede aan Thea den Hartog 1992. 1948-1954.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van C.M.L. Pardede-van Boetzelaer.

Delft.
255
Stukken van de penningmeesteres. 1920-1923 en z.j.. 1 omslag.
256-260
Nummers zijn vervallen..

Deventer.
261
Ingekomen stukken. 1949-1956.. 1 omslag.
262
Financiële jaarverslagen. 1946-1947, 1950-1951, 1954, 1956.. 1 omslag.
263
Kasboek. 1946-1957.. 1 deel..
264
Spaarbankboekje. 1952-1956.. 1 katern..
265
Financiële stukken. 1947-1957.. 1 omslag.
266
Ledenlijsten. Doorslagen en klad. 1947-1955.. 1 omslag.

Eindhoven.
534
Notulen van bestuursvergaderingen 1974-1976 februari; ledenlijst 1973; stukken betreffende het Contact Eindhovense Vrouwenverenigingen 1968-1973 en de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant 1974-1975. 1968-1976.. 1 omslag.

't Gooi.
536
Kas-bank-giroboek van de afdeling Hilversum. 1960-1973 januari.. 1 deel..
537
Ledenlijsten 1953-1954, 1966, 1989; tekst lezing C. Stap-Albers, De vrouw als Staatsburgeres, haar rechten en plichten 1952; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1953-1954, 1970-1973, 1975, 1977, 1985-1991; notulen bestuursvergaderingen 1955, 1972-1973; jaarvergadering 1986, 1989; jaaroverzicht 1985-1990. 1952-1991.. 1 omslag.
538
Ledenlijsten, financiële overzichten, convocaties en correspondentie. (1959-) 1973, 1977-1985.. 1 pak.
539
Notulen bestuursvergadering 1972 en minuten van uitgaande stukken 1971. 1971-1972.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van E.M. Allard.

's-Gravenhage.
267-269
Notulen van bestuursvergaderingen. 1934-1963.. 2 delen en 1 omslag.
267
Met incomplete index. 1934-1946 september..
268
1946-1963..
269
Kladexemplaren. 1957-1958 ..
270-271
Notulen van leden- en jaarvergaderingen. 1939-1958.. 1 deel en 1 katern..
270
Met verslagen van de landelijke jaarvergaderingen en notulen van het Contact Haagse Vrouwenverenigingen.1939-1955..
271
1955-1958..
272
Presentielijsten van vergaderingen en overige bijeenkomsten. 1955-1959.. 1 katern..
273-283
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend op rubriek. 1941-1967.. 13 omslagen.
273
A-K. 1941-1955..
274
L-Z. 1941-1955..
275
A-K. 1955-1958..
276
L-Z. 1955-1958 ..
277
A-J. 1959-1961..
278
K-Z. 1959-1961..
279
A-G. 1962-1964 ..
280
H-Z. 1962-1964..
281
A-F. 1965-1967..
282
G-K. 1965-1967..
283
L-Z. 1965-1967 ..
284-287
Ingekomen en uitgaande convocaties voor openbare vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd door de afdelingen en door het HB. 1955-1961, 1963-1968.. 4 omslagen.
284
1948-1959..
285
1960-1961..
286
1963-1965..
287
1966-1968..
288
Lijst van cursisten voor de afdelingscursussen 'Het kind van nu, de volwassene van straks', 'Staatsburgerlijke vorming voor iedereen' en aanmeldingskaarten voor 'Politieke Scholing'. Met staten van inkomsten uit die cursussen. 1955, 1966 en z.j.. 1 omslag.
289-291
Nummers zijn vervallen..
319-320
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1965-1968 (1969), 1971-1976.. 1 pak en 1 omslag.
319
1965 okt.-1968 (1969).. 1 omslag .
320
1971-1976..
321-322
Mededelingen (waaronder de 'Maandberichten'), uitnodigingen, convocaties aan de leden. 1962-1967, 1971-1976.. 2 pakken.
321
Veelal betreffende de Politieke Scholingscursus. 1962-1967..
322
'Maandberichten'. 1971-1976..
323-324
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, jaarverslagen en andere stukken, alfabetisch op onderwerp. Met lijst van onderwerpen. 1966-1971.. 2 pakken.
323
1966/1968..
324
1968-1971..
325-326
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1966-1976.. 2 pakken.
325
Met inschrijvingsstrookjes voor cursussen en excursie, alsmede stukken aangaande de viering van 75 jaar Vrouwenbelangen op 25 februari 1969. 1966-1970..
326
1971-1976..
327
Correspondentie met het hoofdbestuur van Vrouwenbelangen. 1971-1976.. 1 omslag.
328
Agenda's en notulen van de 'Besturendagen', vergaderingen van het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. 1971-1975 (1976).. 1 omslag.
329
Notulen van vergaderingen van het Contact Haagse Vrouwenverenigingen 1966-1967, jaarverslag over 1965 en bestuurscorrespondentie met het Contact en andere afdelingen van Vrouwenbelangen. 1971-1981.. 1 omslag.
330
Circulaires met bijlagen aan besturen van vrouwenverenigingen aangesloten bij de NVR en aan andere afdelingen van Vrouwenbelangen, onder andere betreffende de Wilhelmina Druckerprijs. 1971-1976.. 1 omslag.
331
Ingekomen circulaires, veelal de zogeheten 'Interne mededelingen', van het hoofdbestuur van Vrouwenbelangen. 1971 nov.-1976.. 1 omslag.
332
Ledenlijsten. 1967-1973.. 1 omslag.
333
Financiële overzichten. 1968-1970.. 4 stukken..
334-335
Circulaires, convocaties en andere ingekomen stukken van afdelingen van Vrouwenbelangen. (1965) 1966-1970.. 2 pakken.
334
(1965) 1966-1967..
335
1968-1970..
336
Minuten van uitgaande brieven, circulaires en uitnodigingen betreffende de zogeheten 'najaarsseries', lezingen en cursussen van de afdeling. 1971-1976.. 1 omslag.
337
Ingekomen notulen, circulaires, enquêteformulieren en andere stukken betreffende Politieke Scholingscursussen (PSC). 1971-1976.. 1 pak.
338
Verslag, deelneemsterslijst, circulaires, enquête en andere stukken betreffende de studiebijeenkomst van Vrouwenbelangen, 24-25 september 1971 te Bentveld. 1971.. 1 omslag.
339
Ingekomen stukken van de Haagse afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding en de Nederlandse Bond van Vrouwen in Bedrijf en Beroep. 1965-1967.. 1 pak.
340
Circulaire, ingevulde formulieren, lijst van scholen en andere stukken betreffende een enquête bij het voortgezet onderwijs in Den Haag, gehouden door Vrouwenbelangen en MVM, naar de behandeling van de positie van vrouwen bij het vak maatschappijleer. 1971.. 1 pak.
341
Notulen, correspondentie, voorbeeld van een les over de positie van vrouwen in de maatschappij en andere stukken betreffende het vak maatschappijleer. 1971-1972.. 1 omslag.
342
Krantenknipsels betreffende vrouwenzaken. 1971-1974.. 1 omslag.
552-553
Stukken afkomstig van de secretaris van de regio Den Haag e.o. E.A.A. de Jong-van der Ploeg, ontvangen in 2013.1983-2005.. 2 pakken.
552
Register ingekomen en uitgegane post 1983-1986, inhoud nieuwsbrief 1986-1996, vergaderstukken 1997-1999, foto (is gedigitaliseerd, zie beeldbank) en briefkaart herdenking 60 jaar vrouwenkiesrecht 1979 en 3 foto's van een bijeenkomst met minister Jan de Koning, gemaakt door Mieke Schlaman z.j.1983-1999..
553
Vergaderstukken en correspondentie. 2000-2005..

Haarlem.
540-541
Agenda's, notulen en aantekeningen van bestuursvergaderingen. 1962-1972 mei.. 2 delen.
542
Agenda's en notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met adressenlijst. 1973 maart-mei.. 1 omslag.
543
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur en presentielijsten van ledenbijeenkomsten. 1976-1979.. 1 omslag.
544
Jaarverslagen, notulen van jaarvergaderingen, convocaties en stukken betreffende de opheffing op de jaarvergadering van 27 maart 1984. 1968-1984 februari.. 1 omslag.
545-547
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1964, 1968-1979, 1983.. 2 pakken en 1 omslag.
545
1964, 1968-1978, 1982..
546
1973-1979..
547
1979-1983.. 1 omslag.
548
Ledenlijsten 1956-1968 en stukken betreffende een onderzoek onder de leden ca 1965. 1956-1968.. 1 omslag.
549
Stukken betreffende het Vrouwencontact Heemstede. 1979-1981.. 1 omslag.
550
Stukken betreffende de Federatieve Vrouwenraad Haarlem. 1977-1978, 1980 september-1984 januari.. 1 omslag.
---
2 Kiesrechtvaandels..
NB. Overgebracht naar beeldarchief.

's-Hertogenbosch.
---
Notulen van leden-, huishoudelijke-, openbare- en jaarvergaderingen. Met jaarverslagen. 1921-1926, zie archief VVK inv.nr. 45..

Leiden.
535
Kasboek. 1914-1977.. 1 deel.

Schagen.
---
Notulen van de bestuurs-, leden-, algemene-, huishoudelijke- en jaarvergaderingen. 1920-1926, zie archief VVK inv.nr. 48..
292
Ingekomen stukken. 1927.. 3 stukken.
293
Nummer is vervallen..
294
Ledenlijst. Met een presentielijst van de ledenvergadering 1927. 1927 en z.j.. 1 omslag.
295
Nummer is vervallen..
296
Verslagen van de landelijke zomervergaderingen. 1924 en [1927].. 1 omslag.
297
Nummer is vervallen..
298
Stukken betreffende de bouw van een badhuis in Schagen. 1924.. 1 omslag.
299
Brochure 'Wat elke Nederlander moet weten vanaf het plechtige Grondverdrag van den Volkenbond'. 1924.. 1 katern..

Voorburg.
300
Notulen van jaarvergaderingen. Met jaarverslagen. 1932-1951.. 1 deel..
301
Presentielijsten van bezoekers van de jaarvergaderingen. 1927-1939, 1947 en z.j.. 1 omslag.
302-303
Nummers zijn vervallen..
---
Notulen van bestuursvergaderingen 1920-1931, zie archief VVK inv.nr. 54..
---
Notulen van leden- en jaarvergaderingen, zie archief VVK inv.nr. 55..
304
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. 1932-1939.. 1 deel..
305
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1930-1952.. 1 omslag.
306
Verslagen van de landelijke zomer- en wintervergadering. 1923, 1926.. 1 omslag.
307
Knipsels 1939, Vrouw en Gemeenschap 7(1936) nr. 3; Ons Maandblad 2(1935) nr. 2. 1935-1936, 1939.. 1 omslag.
308-311
Nummers zijn vervallen..

ANNEX

312
Ingekomen stukken (onder andere van Aletta Jacobs), convocaties en huishoudelijke reglementen van de vereniging afkomstig van Anita Prins, kandidaat notaris. Met correspondentie van Anita Prins in haar functie van voorzitster van de Haagse Propagandacommissie. 1925-1952.. 1 omslag.
313
Ingekomen stukken van de Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid bij Anita Prins. Met jaarverslagen over 1929-1946. 1929-1950.. 1 omslag.
314
Stukken van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid betreffende de oprichting van een Nationaal Vrouwensecretariaat, in samenwerking met de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en het Nederlands Vrouwen Comité. Met retroacta. (1937-1939) 1946-1949.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van ir. O.B. (Lien) van der Weide.
315-318
Nummers zijn vervallen..

AANVULLING 1984: archiefstukken van het Hoofdbestuur 1938, 1946, 1963-1983.

343
Notulen, agenda's van bestuur-, jaar- en algemene ledenvergaderingen, bestuursstukken 1967-1973; presentielijsten, verslagen van de besturendagen 1968-1971; stukken betreffende bezinningsdag 1972; notulen van de studiebijeenkomst. Alfabetisch. 1967-1972.. 2 pakken.
344
Notulen jaar- en algemene vergaderingen van de Nationale Vrouwenraad 1963-1970; stukken betreffende Contactorgaan van Vrouwenorganisaties te Amsterdam (COVA) 1969; stukken betreffende de Nederlandse Bond voor Vrouwen in Bedrijf en Beroep 1969-1970; stukken betreffende Het Nederlandse Vrouwen Comité 1964-1970. Alfabetisch. 1963-1970.. 2 pakken.
345
Notulen bestuursvergaderingen en bestuursstukken 1972-1977; bezinningsdag 1973; besturendag 1975. Alfabetisch. 1972-1977.. 2 pakken.
346
Ledenlijsten 1972, 1974; abonneelijsten 1973, 1975; lijsten van dubbele leden 1973-1975; reclamebrieven aan boekhandels betreffende het maandblad Vrouwen en hun Belangen 1976; advertentieopdrachten in Vrouwen en hun Belangen 1967-1972 (1976); stukken betreffende brochure 'Gescheiden vrouwen' 1966; ingekomen stukken van de IAW 1966; correspondentie betreffende het maandblad Vrouwen en hun Belangen 1967-1974; stukken betreffende de speurcommissie 1971/72; stukken betreffende studieonderwerp Vrouw en Arbeid 1970. Alfabetisch. 1966-1976.. 2 pakken.
347
Mededelingen aan en ingekomen stukken van de afdelingen o.a. notulen jaarvergaderingen, ledenlijsten, jaarverslagen van de afdelingen. Alfabetisch. 1970-1971.. 2 pakken.
348-349
Mededelingen aan en ingekomen stukken van de afdelingen o.a. notulen jaarvergaderingen, ledenlijsten, jaarverslagen van de afdelingen. Alfabetisch. 1972-1973.. 3 pakken.
350
Mededelingen aan en ingekomen stukken van de afdelingen o.a. notulen jaarvergaderingen, ledenlijsten, jaarverslagen van de afdelingen. Alfabetisch; correspondentschappen 1974-1976. 1973-1976.. 2 pakken.
351
Algemene correspondentie 1969-1971; algemene leden en abonnees; schenkingsakte Honig met correspondentie 1970. 1969-1971.. 2 pakken.
352-353
Algemene correspondentie en abonnees. 1971-1973.. 3 pakken.
354
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan verenigingen, o.a. IAW, VVAO,MVM, de NVR en het NVC. 1971-1972.. 1 pak.
355
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan vrouwenverenigingen 1972-1974; stukken betreffende de Interim Stichting Nederlandse Vrouwen Raad. 1971-1974.. 1 pak.
356
Stukken betreffende Het Nederlandse Vrouwen Comité. 1970-1974.. 1 pak.
357
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwen Raad. 1975.. 1 omslag.
358
Stukken betreffende vrouwendiscriminatie. 1969-1971.. 1 omslag.
359-360
Ingekomen verzoeken om toezending van het maandblad; stukken betreffende de enquête over abortus. 1969-1971.. 2 omslagen.
361
Kas-, bank- en giroboek. groot formaat. 1967-1972.. 1 deel..

AANVULLING 1985: archiefstukken van het Hoofdbestuur 1938-1981

363
Kas-, bank- en giroboek. groot formaat. 1976-1978.. 1 deel.
364
Kas-, bank- en giroboek. groot formaat. 1972-1976.. 1 deel.
365-367
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de afdelingen 1969, 1970-1980 (o.a. verslagen van jaarvergaderingen, convocaties, ledenlijsten); notulen bestuursvergaderingen HB, convocatie, notulen en stukken betreffende algemene vergaderingen 1973-1974, 1978-1981; ingekomen en uitgaande stukken betreffende financiën 1975, 1979; ingekomen stukken van afdelingen 1975-1979. 1969-1981.. 3 pakken.
368
Ingekomen en uitgaande stukken van de redactie en stukken betreffende de redactie van het maandblad Vrouwen en hun Belangen.1971-1981.. 1 omslag.
369
Krantenknipsels. 1969-1970.. 1 omslag.
370
Stukken betreffende en 7 foto's van de uitreiking van de Wilhelmina Drucker prijs. 1973.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 465.
371
Ingekomen en uitgaande stukken. 1978-1982.. 1 omslag.
372
Statuten en huishoudelijk reglement 1938, 1949, 1952, 1966; stukken betreffende jubilea en cursussen 1969-1977; ingekomen en uitgaande stukken (ook van/aan afdelingen) 1966, 1970-1971, 1975, 1977. 1938-1977.. 1 omslag.
373-374
Notulen bestuursvergaderingen, besturendagen en jaarvergaderingen en ingekomen post. 1971-1981.. 3 pakken.
375
Stukken betreffende het 75-jarig bestaan van het maandblad 1969; bestuursstukken (o.a. notulen) 1976-1978; overzicht van ingekomen stukken 1978 en 1979. 1969-1979.. 2 pakken.
376
Stukken betreffende het Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 pak.
377-378
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de afdelingen 1970-1978; stukken betreffende de politieke scholingscursus 1973-1976. 1970-1978.. 2 pakken.
379-380
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken algemeen. Alfabetisch. 1974-1977.. 2 pakken.
381
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken algemeen. Alfabetisch. 1976-1977.. 1 omslag.
382
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1975-1978.. 1 pak.
383
Stukken betreffende cursussen. 1969-1979.. 2 pakken.
384
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1977-1978.. 2 pakken.
385-386
Archief gevormd door de penningmeesteressen. 1965-1983.. 2 pakken.
385
1965-1983..
386
1969-1980..
387
Grootboek. 1962-1964.. 1 deel.
388
Archief van de afdeling Utrecht: statuten en huishoudelijk reglement en financiële stukken. 1952-1972.. 1 pak.
389
Presentie/deelnamelijsten aan activiteiten van de afdeling Amsterdam. 1978-1983.. 1 deel.
NB. Afkomstig van mw J. Daane.
390
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de afdelingen 1976-1978; stukken betreffende de persprijs Vrouwenbelangen '75 1976; vergaderstukken van vergaderingen van het HB 1977-1979; notulen van redactievergaderingen van het maandblad 1977-1979. 1976-1979.. 2 pakken.
391-392
Stukken betreffende politieke scholingscursussen. 1972-1976.. 3 pakken.
393
Adreslijst politieke scholingscursus. 1975-1976.. 1 deel.
394
Stukken van en betreffende de ad hoc commissie doelstellingen. z.j.. 1 omslag.
395
Stukken betreffende een enquête onder apothekersassistenten. 1971-1972.. 1 omslag.
396
Stukken betreffende de algemene jaarvergadering. 1971.. 1 omslag.
397
Stukken betreffende een brochure voor de afdeling Eindhoven z.j.; ingekomen agenda voor de jaarvergadering afdeling Apeldoorn 1965 en ingekomen verslag van de vergadering van penningmeesteressen te Utrecht 1966; verslag van een bezoek aan Israël 1974; stukken betreffende acties n.a.v. de brochure 'Het zorgeloze leven van een meisje bij Philips' 1969-1970; stukken betreffende een onderzoek naar tarieven voor ziektekostenverzekeringen voor vrouwen 1971; brochure uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan 'Van overwicht tot evenwicht' [1974]; verslagen van studiebijeenkomsten met leden van vrouwenorganisaties in Noord-Holland 1966-1968. 1965-1974.. 1 omslag.
398
Levensloop van leden afdeling Haarlem. z.j.. 1 omslag.
399-402
Nummers zijn vervallen..

AANVULLING 1994: archiefstukken die in 2003 zijn teruggekeerd uit Moskou

403
Statuten en huishoudelijk reglement 1938 en ontwerp-programma ca 1935. 1935 en 1938.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
404
Jaarverslag over 1934. Met stempel van het IAV. 1935.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
405
Enkele circulaires. z.j.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
406
Stukken betreffende de Landdag 30 mei 1931 en studieconferenties . 1933-1935.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
407
Rapporten aan het Hoofdbestuur over 'Het Ontwerp-Donner betreffende het Huwelijksvermogensrecht' 1930, inzake 'Gelijk loon voor gelijkwaardigen arbeid' en van de Commissie voor de Arbeidswetgeving. z.j.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
408
Amendementen op de voorstellen voor de Algemene vergadering op 7 en 8 mei 1938, ingezonden door de afdelingen. 1938.. 1 stuk..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
409
Knipsels betreffende het 10e congres van de International Alliance Parijs. 1926.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
410
Stukken betreffende het 11e congres van de International Alliance Berlijn. 1929.. 1 pak.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
411-416
Stukken van de afdeling Amsterdam. 1929, 1934-1940.. 3 pakken en 3 omslagen.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. Zie ook inv.nrs 230-246.
411
1929, 1934..
412
1935..
413
1936.. 1 pak .
414
1937.. 1 pak .
415
1938.. 1 pak.
416
1939-1940..

AANVULLING 1996: archiefstukken van het Hoofdbestuur 1931-1991

417-423
Plakboeken met knipsels getiteld 'Verzamelboek van courantenartikelen betreffende werkgeefster en werkneemster voor leden der Nederl. Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap', bedoeld om knipsels in te plakken met eventueel eigen commentaar: 'Een practisch idee, dat ons in staat stelt een bibliotheek in het klein aan te leggen over een onderwerp dat ons interesseert." 1931-1952.. 7 delen.
417
Met uitnodigingen voor vergaderingen en lezingen. 1931-1948..
418
Vervolg van 417. 1948-1952..
419
Met ex libris van C.W. Hommes Taconis en stempel IAV. 1935-1937 en z.j..
420
Vervolg van 419. 1937-1938 april en z.j..
421
Vervolg van 420. 1938 april- 1939 januari..
422
Vervolg van 421. 1939 februari-1945..
423
Met stempel IAV. 1937-1938 februari..
424-428
Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1974-1977 jan, 1979-1982, 1988 dec-1989.. 5 omslagen.
424
1974-1977 jan..
425
1979-1981..
426
1982-1984..
427
1985-1986..
428
1988 dec-1989..
429-430
Notulen van algemene jaarvergaderingen. 1969-1985, 1989. Met bijlagen.. 2 omslagen.
429
1969-1979..
430
1980-1985, 1989..
431
Notulen van Besturendagen. Met bijlagen. 1968, 1970-1971, 1974-1986.. 1 omslag.
432
'Besturenbrief'. 1978-1986.. 1 omslag.
433
'Interne mededelingen'. 1971-1986.. 1 omslag.
434
Correspondentie tussen hoofdbestuursleden. 1978-1980, 1983, 1986.. 1 omslag.
435
Correspondentie tussen hoofdbestuur en leden. 1983-1986.. 1 omslag.
436-437
Algemene correspondentie. 1973 nov-1975 feb.. 2 pakken.
436
A-Sch..
437
St-Z..
438
Ingekomen brieven bij Toos (J.C.) van Noordwijk-van Veen, vice-voorzitster van 1971-1978. 1976.. 1 omslag.
439
Statuten, huishoudelijk reglement en uittreksel Kamer van Koophandel.1979, 1981-1982, 1985-1986.. 1 omslag.
440
Stukken betreffende de geschiedenis. 1984, 1986.. 3 stukken.
NB. Zie ook inv.nr 475.
441
Folders, blanco lidmaatschapskaarten, stickers en ansichtkaarten. [1949], 1989, 1991 en z.j.. 1 omslag.
442
Stukken betreffende ledenwerving. 1986.. 1 omslag.
443
Financieel jaaroverzicht. 1962-1965.. 1 omslag.
444
Stukken betreffende subsidie. 1984-1985.. 1 omslag.
445
Verslagen van het penningmeestersoverleg. 1986.. 1 omslag.
446
Stukken betreffende personeel. 1971-1985.. 1 omslag.
447
Discussiestukken betreffende pensioenen, alimentatie en gelijke fiscale behandeling. 1981 en z.j.. 1 omslag.
448
(Open) brieven aan beleidmakers en instanties. 1984-1985.. 1 omslag.
449-460
Ingekomen stukken van afdelingen. 1966-1988.. 10 omslagen en 2 pakken.
449
Amsterdam. 1967-1968, 1972, 1974-1978, 1980-1984..
450
Apeldoorn. 1967-1969, 1972-1975, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1988..
451
Arnhem. 1967-1969, 1972,1974-1978, 1980-1988..
452
Eindhoven (Regio Noord-Brabant). 1967-1969, 1972-1978, 1980-1981, 1984-1988.
453
Den Haag en omstreken. 1966-1969, 1972-1978, 1980-1988.. 1 pak .
454
't Gooi. 1967-1969, 1972-1978, 1980-1985 (tot 1975 afdeling Hilversum e.o. en afdeling Naarden-Bussum). 1 pak .
455
Groningen. 1967-1969, 1972-1978, 1980-1981, 1984-1987..
456
Haarlem e.o. 1971, 1979-1981, 1983-1985..
457
Leeuwarden. 1969-1977..
458
Nijmegen. 1967-1969.
459
Rotterdam. 1967-1969, 1972-1978, 1980-1987..
460
Twente. 1967-1969, 1972-1978, 1980-1981, 1983-1988..
461
Stukken betreffende de studieconferentie over vrouwenarbeid op 6 en 7 oktober 1934, uitgeschreven door Vrouwenbelangen.1934.. 3 stukken.
NB. Afkomstig van J.J. de Vries.
462*
Correspondentie van J.J. de Vries betreffende de positie van de (gehuwde) vrouw en het nationaal-socialisme en verslag van een vergadering van het 's-Gravenhaags Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de vrouw. 1934 december-1935.. 1omslag.
463
Stukken verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. 1948.. 3 stukken.
464
Tekst 'Modern feminisme. heeft het ons nog wat te zeggen?' van mr E.W. Willink-Broekman. [ca 1950].. 1 stuk.
465
Stukken betreffende de uitreiking van de Wilhelmina Druckerprijs 1972 aan Vrouwenbelangen op 24 januari 1973. 1973.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 370.
466
Stukken betreffende de actie voor een leerstoel Emancipatie. 1974-1975.. 1 omslag.
467
Stukken betreffende de Vrouwenpersprijs 1975, ingesteld door Vrouwenbelangen en uitgereikt op 9 maart 1976. 1975-1976.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van Toos van Noordwijk-van Veen.
468
Stukken betreffende het taalonderzoek van Vrouwenbelangen door de werkgroep Vrouw Taal Media. 1976 en z.j.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van Toos van Noordwijk-van Veen.
469
Stukken betreffende de actie 'Stem eens op een vrouw'. 1977.. 1 omslag.
470
Stukken betreffende de viering van 60 jaar vrouwenkiesrecht. 1978-1980.. 1 omslag.
471
Stukken betreffende het moederschapsproject. 1981-1982.. 1 omslag.
472
Stukken betreffende het project emanciperend besturen. 1984-1985.. 1 omslag.
473
Draaiboeken van acties en studiedagen. Met inhoudsopgave. (1978-) 1980-1985.. 1 pak.
474
Stukken betreffende de actie 'Politiek ...... waar blijft de vrouw?'. 1980.. 1 omslag.
475
Stukken betreffende de geschiedenis van Vrouwenbelangen. Met retroacta 1929 en 1949. 1979-1980.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 440.
476
Stukken betreffende abortus. 1983, 1984.. 1 omslag.
477
Stukken betreffende arbeidsvraagstukken. 1983-1984.. 1 omslag.
478
Stukken betreffende moederschap. 1981-1984.. 1 omslag.
479
Stukken betreffende economische zelfstandigheid. 1982-1984.. 1 omslag.
480
Stukken betreffende volwasseneneducatie. 1983-1985.. 1 omslag.
481
Stukken betreffende discriminatie. 1983-1984.. 1 omslag.
482
Stukken betreffende het standpunt van de overheid inzake emancipatie. 1983-1984.. 1 omslag.
483
Stukken betreffende de viering van het 90-jarig bestaan. Met tekst van de rede bij 80-jarig bestaan 1974. 1983-1985.. 1 omslag.
484
Stukken betreffende de vrouwenverkiezingsprogramma's 1986 'Vrouwenbelangen zijn Mensenbelangen'. 1985.. 1 omslag.
485
Ansichtkaart met en stukken betreffende spellingsnamen (het telefoonalfabet). 1985-1986.. 1 omslag.
486
Affiche 'Dit kan de politiek voor vrouwen doen'. Met begeleidend persbericht. 1986.. 1 stuk .
Dubbel exemplaar affiche overgebracht naar beeldarchief.
487
Stukken betreffende de actie 'Een minister voor emancipatiezaken'. 1985-1986.. 1 omslag.
488
Stukken betreffende de actie 'Nog nooit op een vrouw gestemd?!' ter gelegenheid van de Provinciale Statenverkiezingen 6 maart 1991. 1991.. 1 omslag.
489
Stukken betreffende activiteiten van de emancipatiewerksters. 1983-1985.. 1 omslag.
490
Stukken van de begeleidingsgroep emancipatiewerksters. 1984 december-1985.. 1 omslag.
491
Notulen van en stukken betreffende de Landelijke Werkgroep Emancipatie Vrouwenbelangen, ook Emancipatie-werkgroep genoemd. 1981-1988.. 1 pak.
492
Verslagen van vergaderingen van de werkgroep ter voorbereiding van de cursussen Emancipatie en Bewustwording. 1979 december-1982.. 1 omslag.
493
Stukken betreffende de (kader)cursussen Emancipatie en Bewustwording. 1975-1985.. 1 pak.
494
Stukken betreffende de kadertrainingen voor emancipatiewerksters van Vrouwenbelangen. 1985-1986.. 1 omslag.
495
Verslagen van vergaderingen van de begeleidingsgroep Vrouwenbelangen.1980-1981, 1983-1984.. 1 omslag.
496
Stukken van de Commissie Toekomst Vrouwenbelangen. 1981-1983.. 1 omslag.
497
Stukken van de Stuurgroep Vrouw en Arbeid. 1979-1982.. 1 omslag.
498
Stukken van de Werkgroep Politiek. 1980-1983.. 1 omslag.
499
Stukken van de Steungroep Politiek. 1981-1982 april.. 1 omslag.
500
Alfabetisch register van deelnemers aan de cursussen Meedoen-Burgerschapskunde en Politieke Scholing. [1973-1976].. 1 deel.
501
Stukken betreffende de cursus Nota's Lezen. 1978.. 1 omslag.
502
Stukken betreffende de cursus en werkgroep Bestuurlijk Handelen. 1978-1979, 1982.. 1 omslag.
503
Stukken betreffende de Landelijk Politieke Scholingscursus van 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. 1980-1982.. 1 omslag.
504
Werkboek deel I Besturen en Beleid, Werkboek deel IIA Thematische werken en Werkboek deel IIB De praktijk van thematisch werken: de zelfstandige vrouw. 1986.. 3 delen..
505
Cursusboek Een Vrouwenbelang: Machtiger Worden! 1989.. 1 deel..
506
Stukken betreffende het congres Vrouw en Arbeid 20 oktober 1979. 1979.. 1 omslag.
507
Stukken betreffende de brochure Kiezen & Delen, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. 1981.. 1 omslag.
508-509
Stukken betreffende studiedagen. 1982-1987.. 2 pakken.
508
De vrouw in de gemeenteraad 13 maart 1982; Meisjes na de basisschool 30 oktober 1982; Emancipatiebeleid van lokale en regionale overheden 5 november 1983; Individualiseren niet om te keren 3 november 1984..
509
Positieve Actie Plannen 9 november 1985; Toekomstgerichte Strategieën 28 maart 1987; Private leefvormen, publieke gevolgen 7 november 1987..
510
Verslag studiedag '1990: een geëmancipeerd arbeidsbestel?'. 12 november 1988.. 1 stuk.
511
Brochure 'M/V 50/50 Op weg naar gelijke vertegenwoordiging in de politiek'. 1989.. 1 stuk.
512
Verslag studiedag 'Sociaal-psychologische zelfstandigheid van vrouwen vóór en ná 1990' 10 november 1990. 1990.. 1 stuk.
513
Verslag studiedag 'Gewenste veranderingen in de beeldvorming van en over vrouwen' 23 november 1991. 1991.. 1 stuk.
514
Stukken betreffende 'Marie, word wijzer'. 1980, 1982-1985.. 1 omslag.
515
Stukken betreffende de Commissie, later Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting i.o. 1980, 1982-1983, 1985.. 1 omslag.
516
Stukken betreffende de Stichting HOZ. 1982 november-1984 juni.. 1 omslag.
517
Stukken betreffende het Breed Platform van Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid. 1983-1985.. 1 omslag.
518
Stukken betreffende de werkgroep 'Herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid'. 1985.. 1 omslag.
519
Notulen van redactievergaderingen en ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de redactie van Vrouwen en hun belangen. 1973-1975.. 1 omslag.
520
Doorslag van een brief van Toos van Noordwijk aan de redactie van Vrouwen en hun belangen betreffende haar afscheid van de redactie en het beleid van het blad. Met bijlage. 1976 december 26.. 1 stuk.
521
Stukken van de redactie van Vrouwenbelangen 1981 oktober-1984.. 1 omslag.
522
Stukken betreffende de relatie met de International Alliance of Women (IAW) en correspondentie met IAW Headquarters. 1970-1974.. 1 omslag.
523
Stukken betreffende de IAW. (1973-) 1982-1985.. 1 pak.
524
Stukken van de stuurgroep IAW. 1981.. 2 stukken.
525
Stukken betreffende een Frans congres te Parijs in het kader van het Internationale Jaar voor de Vrouw 1-3 maart 1975. 1975.. 1 omslag.
526
Stukken betreffende het XXIVe IAW-congres 20-28 juli 1976 te Long Island NY. 1976.. 1 omslag.
527
Stukken betreffende het VN seminar over de veranderende rol van de man en de vrouw in de moderne samenleving: functies, rechten en verantwoordelijkheden 28 maart-6 april 1977 te Groningen. 1977.. 1 omslag.
528
Stukken betreffende het XXVe IAW-congres 17-23 september 1979 te Monrovia, Liberia. 1979.. 1 omslag.
529
Stukken betreffende de VN wereldconferentie 14-30 juli 1980 te Kopenhagen. 1980.. 1 omslag.
530
Stukken betreffende het XXVIe IAW-congres 25 juli-1 augustus 1982 te Helsinki. 1982.. 1 omslag.
531
Stukken betreffende de VN wereldconferentie 1985 te Nairobi. 1984-1985.. 1 omslag.
551
Fotokopieën van toespraken gehouden door C.H. (Hanske) Evenhuis-van Essen, voorzitster van 1971-1978. 1973-1975, 1978.. 1 omslag.
NB. Ontvangen van Hanske Evenhuis in 1998.