/
You are not logged in

Archief VeM centrum Vrouw en Milieu 1985-2008

Identity Area

Collection IDIIAV00000602
Unitdate1985-2008
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Maria Bergshoeff in 2009
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief VeM centrum Vrouw en Milieu, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1984 als Stichting Milieukwartet, gestopt met activiteiten per 15 april 2009; ondersteuningscentrum vrouw en milieu; wilde een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving; kerntaken waren het faciliteren van het netwerk 'Vrouwen en Duurzaamheid' (vanaf het jaar 2000) en het opleiden en ondersteunen van milieuvoorlichtsters en vrouwen met behulp van (beleids)vaardigheidstrainingen; op 31 maart 2000 werd de Klankbordgroep binnen VeM opgericht met als doel als denktank te fungeren voor het netwerk; op 1 januari 2001 kreeg de stichting een nieuwe naam: Centrum Vrouw en Milieu, kortweg VeM.


Inhoud

Stukken van het algemeen en dagelijks bestuur 1986-2004; jaarverslagen over 1988-2006; statuten 2000-2003; stukken betreffende het beleid en de financiën 1986-2006; stukken betreffende projecten en trainingen 1985-2005; stukken betreffende het netwerk Vrouwen en Duurzaamheid 1998-2008; stukken betreffende jubilea, publiciteit en voorlichting 1989-2008.




Vergaderstukken

1-4
Agenda's, verslagen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. 1986-2004.. 4 pakken.
1
1986-1992..
2
1993-1997..
3
1998-2001..
4
2002-2004..
5-6
Agenda's, verslagen en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur. 1993-2002.. 2 pakken.
5
1993-1998..
6
1999-2002..

Jaarverslagen

7
Jaarverslagen 1988-2006. Het jaarverslag 1989 ontbreekt. 1988-2006.. 1 omslag.

Statuten

8
Statuten(wijziging) en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 2001, 2003.. 1 omslag.
9
Statuten en huishoudelijke reglementen van de Klankbordgroep. 2000.. 1 omslag.

Bestuur

10
Stukken betreffende bestuursaangelegenheden. 2000-2001, 2003-2004.. 1 omslag.

Beleid

11
Stukken betreffende het beleid en de jaarlijkse beleidsdagen. Op de beleidsdagen werd het beleid en het meerjarenplan van de stichting vastgesteld. Geordend per jaar. 1986-2006.. 1 pak.
12
Stukken betreffende en van de Commissie Kwaliteitszorg. Bevat voorbereiding invoering kwaliteitszorg binnen de Stichting, een voorstel voor het bestuur over de te varen koers, alsmede verslagen van bijeenkomsten van de commissie c.q. projectgroep. 1997-1999.. 1 omslag.

Financiën

13
Jaarrekeningen. 1999-2006.. 1 omslag.

Projecten & subsidie

14-15
Projectvoorstellen en het aanvragen en verkrijgen van exploitatie- en programmasubsidie ten behoeve van de projecten. 1985-1997.. 2 pakken.
14
1985-1990.
15
1991-1997.
16
Evaluatierapport naar de programmering en projecten die door VeM georganiseerd zijn in verband met de invoering van deze voorwaarde per januari 2000 door het ministerie van VROM voor het verlenen van programmasubsidie. 1999.. 1 omslag.
17
Projectvoorstellen en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie 2000-2002 ten behoeve van de projecten. Bevat tevens de evaluatierapporten. 1999-2003.. 1 omslag.
18
Projectvoorstellen en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie 2003-2005 ten behoeve van de projecten. Bevat tevens de evaluatierapporten. 2002-2006.. 1 omslag.
19
Projectvoorstel 'Samen verder werken aan duurzaamheid' en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie ten behoeve van het project. Bevat tevens de eindrapportage. 2001-2004.. 1 omslag.
20
Projectvoorstellen 'Effectief werken aan een duurzame samenleving' en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie ten behoeve van dit project. Bevat tevens de eindrapportages. 2000-2006.. 1 omslag.
21
Projectvoorstel 'Allochtone vrouwen en milieu' en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie ten behoeve van het project. Bevat tevens de eindrapportage. 2001-2005.. 1 omslag.
22
Projectvoorstel 'Invloed op duurzaam waterbeleid in de leefomgeving' en het aanvragen en verkrijgen van programmasubsidie ten behoeve van het project. Bevat naast het projectvoorstel tevens de eindrapportage. 2001-2005.. 1 omslag.

Trainingen

23
Werkmap 'Zelf doen', een werkmap voor Milieukwartetvoorlichtsters bij het werken aan en ondersteunen van milieuparticipatie. 1995.. 1 omslag.
24-25
Traject 'Effectief werken aan duurzaamheid'. Een traject bestaande uit 3 trainingen. 2001-2007.. 3 omslagen.
24
Training 'Vanuit bezieling werken aan een duurzame samenleving'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2001-2007.. 1 omslag.
25
Training 'Persoonlijke strategie'. Bevat programma, cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2002-2004.. 1 omslag.
26
Training 'Duurzaam netwerken'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2000-2004.. 1 omslag.
27
Training 'Milieucommunicatie'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2001-2007.. 1 omslag.
28
Training 'Milieucommunicatie voor allochtone vrouwen'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2004.. 1 omslag.
29
Training 'Milieu voor beginners'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal. 2004.. 1 omslag.
30
Training 'Argumenteren en onderhandelen'. Bevat programma, contracten, cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2001-2005.. 1 omslag.
31
Training 'Wervend schrijven'. Bevat programma, contracten, cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2001-2005.. 1 omslag.
32
Training 'Invloed op duurzaam waterbeleid'. Bevat programma, contracten, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. 2003-2005.. 1 omslag.
33
Training 'Bestuurlijke vaardigheden'. Bevat programma, reader en cursusmateriaal, deelnemerslijsten en evaluatieverslag. Deze training was onderdeel van het project 'Diversiteit in Duurzaamheid'. 2003-2007.. 1 omslag.

Themacyclus Milieu

34-35
Stukken betreffende de Themacyclus Milieu. Deze thema-bijeenkomsten en activiteiten werden georganiseerd voor alle vrouwen om te laten zien welke manieren er allemaal zijn om aan de slag te gaan met milieu, dicht bij jezelf of bij huis. 2005-2007.. 2 pakken.
34
Tekst- en informatiemateriaal van bijeenkomsten met als thema's: Religie en Milieu, Duurzaam Wonen, Was- en schoonmaakmiddelen. Bevat tevens een DVD en 2 CD-roms. 2005-2007..
35
Tekst- en informatiemateriaal van bijeenkomsten met als thema's; Biologisch Koken, Cosmetica en Milieu. Bevat CD-rom en UCX-audiocassetebandje. 2005-2007..

Netwerk 'Vrouwen en Duurzaamheid'

36
Stukken betreffende het opzetten van het Netwerk 'Vrouwen en Duurzaamheid'. Bevat informatie omtrent doelstelling, nut, plan van aanpak, evaluatie, voorstellen voor het Algemeen Bestuur, alsmede documentatie. 1999.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende het opzetten van de deelnetwerken. Bevat de door VeM opgestelde randvoorwaarden, een leidraad voor deelnetwerkers, informatie over de 4 deelnetwerken, verslagen van overleg, alsmede een verslag van de enquête gehouden onder de leden met betrekking tot het peilen van de behoefte aan deelnetwerken. 1998-2003.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende een enquête onder de netwerkleden naar hun tevredenheid, wensen en behoeftes met betrekking tot het VeM-netwerk. Bevat evaluatierapport. 2005-2006.. 1 omslag.
39
Het Netwerkboekje VeM, bevat portretfoto's en informatie met betrekking tot opleiding en expertise van de indivuele netwerkleden. 2005.. 1 stuk.
40-42
Stukken betreffende de Landelijke Netwerkdagen. Deze vonden twee keer per jaar plaats. 1998-2007.. 3 omslagen.
40
2002-2005..
41
2006-2007..
42
Foto's. Landelijke Netwerkdag in 1998 in de Poort van Kleef, in 2000 met thema 'Duurzaam Bouwen', en in 2002 met thema 'Echte welvaart', alsmede 2 CD-roms. 1998-2002, 2008..
43
Verslagen van de vergaderingen van de Klankbordgroep, welke 2 maal per jaar bij elkaar kwam. 2000-2003.. 1 omslag.
44
Stukken betreffende het deelnetwerk Milieucommunicatie. 2002-2003.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende het deelnetwerk Water. 2002-2003.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het deelnetwerk Duurzaam produceren en consumeren. 2003.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende het deelnetwerk Bestuur/Beleid. 2002-2003.. 1 omslag.

Jubilea

48
Stukken betreffende de viering van het 5-jarig bestaan van de Stichting Milieukwartet op 26 mei 1989. Op deze dag organiseerde de Stichting een open dag met als thema 'Zorgen voor morgen met vrouwen van nu' in cultureel centrum 'De Poorterij' te Zaltbommel 1989. 1989.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan van de Stichting Milieukwartet op 1 juni 2004. Op deze dag organiseerde het VeM een conferentie 'Milieu zal vrouwen een zorg zijn' in het Cultuur- en Congrescentrum de Reehorst te Ede. 1994.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende de viering van het 20- jarig bestaan van VeM, Centrum Vrouw en Milieu op 25 november 2004. Op deze dag organiseerde het VEM een symposium 'Vrouw en milieu: een duurzame relatie!' in Antropia te Driebergen. Bevat programmaboekje, persbericht, verslag, evaluatie, kopieen van krantenknipsels en artikelen, 3 cd-roms, 1 UR-audiotapeopname. 2004.. 1 omslag.

Samenwerking met andere organisaties

51
Werkmap 'Vrouwen, milieu en emancipatie', een werkmap voor groepsbegeleidsters en duscussieleidsters', en onderdeel van het project 'Milieuparticipatie van vrouwen'. Dit project is een samenwerkingsproject tussen SME MilieuAdviseurs, Stichting Milieukwartet en Stichting Vrijwilligersmanagement. 1995.. 1 omslag.
52
Stukken van het Platform Beijing Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling, waarin het VeM participeerde. Opgericht eind 1993 ten behoeve van de Nederlandse voorbereidingen op de 4e VN-Werelvrouwenconferentie. Bevat visiestuk, vergaderstukken, fondsvoorstel, verslag deelname conferentie in Beijing, artikelen. 1995-1996.. 1 omslag.

Publiciteit, pers en voorlichting

53
Nieuwsbrief 'Milieukwartet', nrs 7-81 (niet geheel compleet). Verscheen 4 maal per jaar. 1988-2008.. 1 pak.
54
Stukken betreffende het communicatieplan, alsmede het marketingplan van VeM. 1997-2000.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende het organiseren van een klantenwervingsactie: overzichten van de bezoekersaantallen aan de website www.antenna.nl/milieukwartet, naar aanleiding van de advertenties voor gesubsidieerde trainingen van VeM. Deze advertenties werden gepubliceerd in diverse landelijke dag- en maandbladen. 2001-2002.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende het VeM in de pers: persberichten, artikelen, en voorlichtingsmateriaal. 2000-2006.. 1 omslag.
57
Uitdraai van het adressenbestand van VeM. 2004.. 1 omslag.
58
Inventaris van de boeken in de bibliotheek van het VeM.z.j.. 1 omslag.

Audiovisueel materiaal

59
Verzameling foto's uit het VeM-archief, alsmede 1 Windows-fotodiskette met foto's. foto's van de Global Women's Assembly UNEP in Nairobi van 11-13 Oktober 2004 met de 'circle in space'; foto's genomen in de Poorterij z.j.; foto's van het afscheid van Truus Appelman op 22 februari 2003; zwart-wit foto's z.j. .2003-2004, z.j.. 1 omslag.
60
Diaseries uit het VeM-archief: 'Huisvuil is geen afval', met tekstboekje, 1986; 'Water: kringlopen en verontreiniging', met tekst, 1990; 'Voedsel voor de toekomst', z.j. 1986, 1990, z.j.. 1 omslag.
61
2 audiocassettetapes met geluidsopnames van 2 radiogesprekken over Ecoteams. Gesprek met mevrouw Schokker op oproep Brabant op 9 november 1993; Gesprek met Ali Meijer op Radio Oost op 24 april 1994. 1993-1994.. 2 stukken.
62
2 CD-roms met foto's van de slotbijeenkomst van het VeM in februari 2008 alsmede 1 DVD met foto's en backup april 2008; 4CD-roms periode 2004-2005 uit het VeM-archief. 2004-2005, 2008.. 6 stukken.