/
You are not logged in

Archief Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM) (1928) 1930-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000114
Unitdate(1928) 1930-1999
1930-1999
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent21.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ineke Bekker in 1993; aanvulling door Annette Mevis in 1994
12.72 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 1 maart 1930 naar aanleiding van het schrappen van de bepaling in het ontwerp-Ziektewet van 1929 dat ook ongehuwde arbeidsters verzekerd dienden te zijn tegen de kosten van bevalling en verpleging; op 1 juli 1975 fuseerde de FIOM met Centrale vereniging van Organisatie voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM) en de Hendrik Pierson Stichting (HPS) tot de Fiom, Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap; de FIOM bundelde de reeds bestaande instellingen en koepelorganisaties op het gebied van hulpverlening aan ongehuwde moeders, vrouwen- en kinderbescherming met de daaronder ressorterende bureaus en tehuizen; daarnaast was een aantal tehuizen direct bij de FIOM aangesloten; doel was het bevorderen en steunen van het werk van haar leden; in 1975 werden de bureaus en tehuizen van de leden-instellingen ondergebracht in stichtingen met een rekening-courant bij de Fiom; naam veranderde in 1988 na reorganisatie in Landelijke Vereniging Ambulante FIOM.


Inhoud

FIOM: notulen van algemene leden- en bestuursvergaderingen 1946-1975; jaarverslagen 1930-1968; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1929-1975; stukken betreffende wetgeving 1941-1975; statuten en huishoudelijk reglement 1929-1969; stukken betreffende de leden 1929-1975; stukken betreffende samenwerking met andere organisaties 1932-1975; stukken betreffende bezit, subsidies en financiën 1954-1975; stukken betreffende cursussen en studiedagen 1955-1975; stukken betreffende de fusie 1962-1978; stukken betreffende voorlichting en publiciteit 1961-1975; Stukken betreffende ongehuwde moederzorg, adoptie, vondelingen, voogdij, abortus en kinderbescherming 1945-1978; stukken betreffende ongehuwde moederzorg in het buitenland 1931-1978.
Fiom: notulen van algemene ledenvergaderingen 1975-1979; stukken van bestuurs- en stafvergaderingen 1975-1979; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1975-1979; stukken betreffende contacten met ministeries 1975-1979; statuten 1975; stukken betreffende de leden 1975-1979; stukken betreffende contacten en samenwerking met andere organisaties 1975-1978; stukken betreffende fondsen en subsidies 1974-1979; stukken betreffende voorlichting en publiciteit 1975-1981; stukken betreffende cursussen 1975-1982; stukken betreffende werkgroepen 1972-1979.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis van de organisatie
Een aantal vertegenwoordigers van de landelijke verenigingen op het gebied van de ongehuwde moederzorg en de geestelijke gezondheid kwam in een vergadering op 11 september 1929 tot de conclusie dat er een overkoepelende organisatie moest komen. Directe aanleiding was het amendement Aalberse, dat ongehuwde moeders uitsloot van verzekering tegen de kosten van bevalling en verpleging. De voorbereidingscommissie bestond uit E.R. van Ouwenaller en Ch.L. Polak-Rosenberg, respectievelijk voorzitter en secretaresse van de Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM) te Amsterdam; H.M.L.H. Sark, secretaris van de Armenraad te 's-Gravenhage; C. Meuleman, geneesheer-directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen; N. Josephus Jitta, voorzitter van de Centrale Gezondheidsraad; en A. de Graaf, inspecteur van de Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philantropische Inrichtingen te Zeist. Op 1 maart 1930 werd de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM) opgericht. Het doel van de vereniging was goede voorwaarden te scheppen voor de ongehuwde moederzorg. Samenwerking tussen de overheid en particuliere verenigingen was hierbij van groot belang. De instellingen van weldadigheid werden geregeld bij de Armenwet (1912). Hieraan kwam in 1965 een einde door de invoering van de Algemene Bijstandswet (1963). Bij oprichting waren bij de FIOM aangesloten: de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, de Nederlandsche Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming, de Nederlandsche R.K. Vereeniging ter Bescherming van Meisjes, de Vereeniging tot Bescherming van Joodse Meisjes en het Leger des Heils. De FIOM had de rechtspersoonlijkheid van een vereniging. Conform de statuten koos de algemene vergadering een voorzitter, bestuursleden en een secretaris. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de penningmeester. De voorzitter had de leiding over de algemene en de bestuursvergaderingen. De secretaris leidde het secretariaat en het landelijk bureau in Amsterdam en 's-Hertogenbosch. De secretaris maakte geen deel uit van het bestuur. De formele plaats van vestiging van de FIOM was 's-Gravenhage. Het kapitaal werd gevormd door contributies, subsidies van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), Onderwijs, Justitie, alsmede door legaten en giften. Het boekjaar liep parallel met het kalenderjaar.
De leden-instellingen waren zelfstandig. Zij beschikten over consultatie-bureaus en tehuizen voor de hulp aan hun cliënten. Van oudsher behoorden onderdak, abortus provocatus, afstand en adoptie, minnelijke schikking, alimentatie en onderstand tot de vaste bestanddelen van de ongehuwde moederzorg. De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog deden de opvatting daarover veranderen. Het aantal taken breidde zich uit. Na 1945 bleek professionalisering noodzakelijk.
Tussen 1945 en 1975 werd de ongehuwde moederzorg diverse malen gereorganiseerd. De voornaamste reorganisaties waren het samengaan van het Contactorgaan van katholieke instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind met de RK Vereniging Meisjesbelangen in 1964. De nieuwe vereniging ging verder onder de naam Katholieke Centrale Vereniging tot hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM). De Hendrik Pierson Vereniging werd in 1971 omgezet in de Hendrik Pierson Stichting. De Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming en de KCVM fuseerden op hun beurt in 1971 tot de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM). Binnen de FIOM leidden de Commissie Programma Tehuizen (PET) en de werkgroep Kapaciteit en Behoefte tot de fusie van de Amsterdamse tehuizen. Commissie en werkgroep brachten tevens de bezinning over de toekomst van de ongehuwde moederzorg op gang. Deze bezinning werd verder uitgedragen door de commissie-Stroom. De conclusie luidde, dat een algehele reorganisatie van de ongehuwde moederzorg (alweer) noodzakelijk was. Op 1 juli 1975 fuseerden de COM, HPS en FIOM tot: Fiom, Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. De bureaus en tehuizen van de voormalige leden-instellinge werden ondergebracht in stichtingen met een rekening-courant bij de Fiom. In 1988 tenslotte vond wederom een reorganisatie plaats binnen de ongehuwde moederzorg: de Fiom veranderde in Landelijke Vereniging Ambulante FIOM (LVAF).
Verantwoording van de inventarisatie
De archieven van de FIOM/Fiom zijn eigendom van het IIAV. Zij omvatten na de inventarisatie 8,60 strekkende meter. Het materiaal is samen met het archief van de COM en haar voorgangsters in termijnen bij het IIAV gekomen. Het archief van de Fiom is tot en met het jaar 1979 overgedragen. Een gedeelte van het archiefmateriaal werd in 1990 voorlopig toegankelijk gemaakt door Saskia Swart en Erica Veenhof in het kader van hun studie geschiedenis. Een nieuwe algehele inventarisatie bleek noodzakelijk. Het archief is geschoond. De FIOM/Fiom hadden ondermeer als taak om de overheid van advies te dienen bij de sociale wetgeving. Dit verklaart waarom opgelegde wetgeving onder organisatie voorkomt en wetgeving als adviestaak onder taakuitoefening. De tijdens de algemene vergaderingen gehouden inleidingen zijn nader beschreven. Hiermede heeft de onderzoeker een extra ingang. De commissies en werkgroepen zijn, voor zover te achterhalen, voorzien van data van instelling en eventueel opheffing.
BRONNEN
De archieven van de FIOM en Fiom.
Swart, S en E. Veenhof, Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (1920) 1930-1975 (1977), IIAV, Amsterdam 1990 (ongepubliceerd).
Rijkssubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening aan niet gehuwde moeders en hun kind (CRM, uitgave FIOM, 1971).
Hueting, E., en R. Ney, Ongehuwde Moederzorg in Nederland (Zutphen: Walburg Pers, 1990).ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN INSTELLINGEN VOOR DE ONGEHUWDE MOEDER EN HAAR KIND (FIOM) (1928) 1930-1975 (1978)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
1
Notulen van algemene ledenvergaderingen, met bijlagen 1947-1949, 1951, 1955, 1958, 1965-1966, 1968, 1974-1975. 1949-1966, 1968.. 1 omslag.
2
Notulen van bestuursvergaderingen, met bijlagen 1939, 1941, 1946-1967, 1972. 1946-1967, 1972.. 1 pak.
3
Besluitenlijsten van bestuursvergaderingen, met bijlagen. 1970-1973.. 1 omslag.
4-5
Jaarverslagen 1930-1968. 1931-1969.. 1 pak, 1 omslag.
4
Concepten. 1950, 1960, 1963, 1964/1965..
5
Gedrukt. 1930-1968.. 1 pak.
6-17*
Inleidingen gehouden in de algemene vergadering, behorende bij de jaarverslagen. 1934, 1946, 1949-1950, 1952-1955, 1958-1962.. 14 delen, 2 omslagen.
6
'Het vraagstuk der hulpverlening aan de buitenlandse ongehuwde moeder in Nederland' (1934) en Cloeck, H.P. e.a., 'Het vraagstuk der adoptie' (1946). 1934, 1946.. 2 delen.
7
Breukers, E.M., 'Enige psychologische Aspecten van het ongehuwd Moederschap'..
8
Linden, B. ter, e.a., 'De Nazorg voor de Ongehuwde Moeder'. 1950..
9
Verslag van de bespreking (1952) en het rapport van de Commissie ter nadere bestudering van het vraagstuk van de adoptie (1953). 1952-1953.. 2 delen.
10
M.C. van Leeuwen, 'Bespreking van de enquête ingesteld door de F.I.O.M. naar de pleegkinderen geplaatst door de commissie tot centralisatie inzake afstand van kinderen sedert 1940'. Met bijlagen. 1954.. 1 omslag groot formaat.
11
J.H.A.M. Anten en M.B. v.d. Werk, 'Bespreking van het bij Koninklijke Boodschap van 12 juli 1954 ingediende wetsontwerp tot invoering van de mogelijkheid van adoptie'. 1954..
12
'Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de ongehuwde moder en haar king (F.I.O.M.). Overzicht van de ontwikkeling van de arbeid voor de ongehuwde moder en haar kind in de afgelopen vijf en twintig jaren' (1955) en B. ter Linden en G.B. Mastenbroek, 'Het vraagstuk van de ernstig gestoorde ongehuwde moder en haar kind' (1957). 1955, 1957.. 2 stukken.
13
Ch.J.J.M., Petit, 'Eerste ervaringen met de Wet op de Adoptie'. 1958..
14*
G.D. de Groot-Klaver, 'Verslag van het proefonderzoek naar de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben genomen'. Met voorbeeld-dossiers. 1959.. 1 omslag.
15
J. Godefroy, 'Sociologische visie op de buitenechtelijke geboorten in Nederland'. 1960..
16
M.B. van de Werk, 'Voor welke vragen stelt de praktijk van de adoptie ons? en M.Ch. de Jong, 'Intercountry adoptions'. 1961..
17
J.B.J. Trimbos e.a., 'Problemen rond de afstand' (1962); A. de Froe, 'Het genetisch onderzoek en de toekomstige ontwikkeling van het kind' en A.M.J. Chorus, 'De milieu-invloeden, in het bijzonder sociaal-psychologische factoren in hun betekenis voor de psychische ontwikkeling van het kind'. 1962, 1964.. 2 delen.
18-19
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur. Met bijlagen. 1929-1942.. 2 pakken.
20
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van (adviserende) leden van het bestuur. 1942, 1944-1975.. 1 pak.
21-22
Besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1964-1970.. 1 pak, 1 omslag.
21
1964-1965..
22
1 pak 1966-1970..
23
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het dagelijks bestuur. 1957-1967.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Organisatie.

Wettelijk kader.

Departementen.
24
Correspondentie met het ministerie van (Cultuur, Recreatie en) Maatschappelijk Werk.1957-1974.. 1 pak.
"
25
Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid houdende de normen en voorwaarden voor erkenning van kraaminrichtingen. 1972.. 1 stuk.
"

College Algemene Bijstandswet (ABW).
26
Notulen van het College ABW. Met bijlagen. 1971-1974.. 1 pak.
NB. Het College is ingesteld bij Wet van 10 september 1970, Staatsblad 447. 447."
27
Stukken betreffende uitspraken in beroepzaken op grond van art. 43 ABW, toekenning van een bijstandsuitkering. 1957-1972.. 1 omslag.
"
28
Stukken betreffende het ontwerp-besluit houdende de wijziging van het voorlopig aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwagenbewoners 1971, 1973.. 1 omslag.
NB. Betreft de adviesaanvragen van het college ABW."

Kinder- en jeugdbeschermingsrecht.
29
Stukken betreffende de regelgeving inzake ongehuwd moederschap. 1941-1947.. 1 omslag.
"
30
Stukken betreffende het jeugd- en kinderbeschermingsrecht. 1968.. 1 omslag.
"
31
Stukken betreffende de Nota Jeugdbescherming en Justitie, de zogenaamde Nota-Wiersema.1971-1972.. 1 omslag.
"

Privacy.
32
Stukken betreffende de Wet Inzage Bescheiden. 1969.. 1 omslag.
NB. Betreft bepalingen t.a.v. inzage van bescheiden m.b.t. de ouderlijke macht, voogdij, adoptie, justitie."
33*
Stukken betreffende de registratie van onwettige kinderen op de persoonskaart van de moeder en de gevolgen voor de privacy. 1963, 1966-1968, 1971-1972.. 1 omslag.
"

Verstrekkingen.
34
Stukken betreffende de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 1967-1968, 1970, 1972.. 1 omslag.
"
35
Ingekomen stukken van Divortium. Bond van Gescheiden Vrouwen betreffende de afschaffing van kinderbijslag voor onvolledige gezinnen. 1970-1972.. 1 omslag.
"
36
Stukken betreffende de nieuwe Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening. 1971-1972.. 1 omslag.
"
37
Stuk inzake de onthouding van wezenrente voor kinderen van niet gehuwde moeders ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 1973.. 1 stuk.
"

Overige wetgeving.
38
Stukken betreffende de Auteurswet. 1975.. 1 omslag.
"

Reglementair.
39
Stukken betreffende het opstellen, wijzigen en verlengen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 1929-1930, 1938, 1959-1960, 1964-1969.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de benoeming, décharge en het overlijden van (adviserende) leden van het bestuur. 1967-1974.. 1 omslag.
41
Archiefcode van de FIOM. z.j... 1 stuk.
42
Correspondentie met de Centrale Commissie Richtlijnen van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.1963-1970.. 1 omslag.
43
Richtlijnen inzake het invullen van formulieren. 1964, 1968-1971.. 1 omslag.
44
Notulen van de vergaderingen van de Commissie Richtlijnen voor de externe en interne ongehuwde moederzorg. 1970-1972.. 1 omslag.
45
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie-Richtlijnen voor de externe en interne ongehuwde moederzorg. 1970-1972.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende de vernietiging van pedagogische dossiers. 1971-1973.. 1 omslag.
47
Concept-rapport Richtlijnen voor de externe en interne ongehuwde moederzorg, opgesteld door de FIOM. Met bijlagen. 1972. 1967.. 1 pak.
48
Stukken afkomstig van de Commissie-registratie. 1968, 1972-1974.. 1 omslag.

Leden.

Landelijke organisaties.
49-67*
Correspondentie met de besturen van de landelijke verenigingen en hun afdelingen. 1929-1975.. 19 omslagen.
"
68
Stukken betreffende de oprichting van een instelling voor hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder en haar kind in Zeeland. 1969, 1971-1972.. 1 omslag.
"
69
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Leefklimaat te Amsterdam.1972-1973.. 1 omslag.
"

Bureaus.
70
Stukken afkomstig van het regionaal overleg van de vertegenwoordigers van de besturen van instellingen voor de ongehuwde moederzorg. 1963, 1965-1967.. 1 omslag.
"
71
Correspondentie met de directie van het Bureau Moederhulp van de Algemene Stichting niet-gehuwde moederzorg te Breda.1968-1973.. 1 omslag.
"
72-74
Stukken afkomstig van het bureau van de RK Vereniging Moederzorg te Heerlen.1973-1977.. 3 omslagen.
"
75
Correspondentie met de directies van de aangesloten bureaus. 1976.. 1 omslag.
"

Tehuizen.
76
Verslag van de vergadering met de directies van de aangesloten tehuizen. 10 april 1953.. 1 omslag.
"
77
Notulen van het directiefunctionarissencontact. Met bijlagen. 1975-1976.. 1 omslag.
"
78
Stukken afkomstig van het directiefunctionarissencontact. 1975- 1976.. 1 omslag.
"
79-100*
Correspondentie met de besturen van de beherende organisaties van de tehuizen. Alfabetisch op plaatsnaam gerangschikt. 1929-1975.. 19 omslagen, 3 pakken.
"
101-105
Jaarverslagen van de aangesloten tehuizen. Alfabetisch op plaatsnaam. Gedrukt en afschriften. 1940-1947, 1956-1972.. 5 omslagen.
"
106
Lijsten houdende de namen en adressen van door de minister van Justitie goedgekeurde inrichtingen en tehuizen. Afschriften. 1970 en z.j.. 1 omslag.
"
107
'Problemen van de inrichtingen in de justitiële kinderbescherming. Inventarisatie van de knelpunten in het functioneren van kindertehuizen', rapport opgesteld door INTAGON in opdracht van het ministerie van Justitie.1971.. 1 stuk.
"
108
Circulaire van het bestuur van de FIOM aan de directies van de tehuizen inzake de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden. Afschrift. 1972.. 1 stuk.
"
109
Correspondentie met de maatschappelijk werkers van de tehuizen. 1973, 1975.. 1 omslag.
"

Samenwerkingsverbanden.

Landelijk.

beleidsfunctionarissencontact (CRM en FIOM).
"

Koningin Juliana Fonds (KJF).
"

Nationaal Comité voor de Kinderzegels (NCK).
"

Nationale Federatie voor Kinderbescherming (NFK).
"

Werkorgaan Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN).
"

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW).
"

Nederlandse Gezinsraad (NGR).
"

Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden.
"

Provinciaal.
133-135
Stukken afkomstig van Provinciale Opbouworganen. 1966, 1970, 1972-1975.. 3 omslagen.
"
136
Correspondentie met de Stichting Limburgse Provinciale Commissie voor de Ongehuwde Moeder en haar kind.1958-1974.. 1 omslag.
"

Lokaal.
137
Stukken afkomstig van de Federatie van Instellingen voor Kinderbescherming te Amsterdam (FIKA).1959-1970.. 1 omslag.
"
138
Correspondentie met de Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders te Amsterdam (UVOM).1963-1973.. 1 omslag.
"
139
Correspondentie met en jaarverslagen van het Bureau Ongehuwde Moederzorg van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD) te Amsterdam. 1967-1975.. 1 omslag.
"
140
Stukken betreffende de taak en doelstelling van de Regionale Organisatie Jeugdbelangen Amsterdam (ROJA).1970-1971.. 1 omslag.
"
141
Correspondentie met het bestuur van de Samenwerkende Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) te Nijmegen.1972-1973.. 1 omslag.
"

Samenwerking met overige organisaties.
142
Adreslijsten van diverse instellingen. Afschriften. 1968, 1970-1972.. 1 omslag.
"
143
Stukken betreffende de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA).1956-1958, 1962, 1965, 1972-1973.. 1 omslag.
"
144
Correspondentie met de Nederlands Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Werk te Zwolle.1951-1967.. 1 omslag.
"
145
Stukken afkomstig van het overleg tussen de vertegenwoordigers van de FIOM en de Stichting Landelijke Kruisverenigingen.1961, 1963, 1969-1971.. 1 omslag.
"
146
Correspondentie met de Stichting tot hulpverlening aan alleenstaande en ongehuwde moeders (STION).1963-1965, 1968, 1970.. 1 omslag.
"
147
Ingekomen brief van het Medisch Pedagogisch Bureau te 's-Gravenhage. 1972.. 1 stuk.
"
148
Correspondentie met de leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek ongehuwde moeders van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken en de Katholieke Hogeschool te Tilburg.1969-1974.. 1 pak.
"
149
Stukken ingekomen van de Stichting Release.1971.. 1 omslag.
"
150
Stukken afkomstig van de Weduwen en Weduwnaars Bond.1972-1974.. 1 omslag.
"
151
Stukken betreffende de contacten met het Nederlands Instituut voor Maatschappeljk Werk Onderzoek (NiMaWo).1972-1978.. 1 omslag.
"
152
Stukken betreffende de contacten met de stichting Recht zonder Onderscheid (Stirezo).1974-1976.. 1 omslag.
"
153
Stukken betreffende de UNION, later MAI-bureaus. 1965-1967, 1971.. 1 omslag.
"

Eigendommen.

fondsenwerving en giften.

Koningin Juliana Fonds (KJF).
154
Verzoeken om financiële bijdragen van het KJF.1964-1975.. 1 pak.
"
155
Stukken betreffende de fondsenwerving door het KJF.1967-1973.. 1 omslag.
"
156
Correspondentie met de leden inzake de verdeling van de door het Koningin Juliana Fonds verstrekte gelden. 1973-1974.. 1 omslag.
"

Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK).
157
Instructie van de FIOM voor de directies van de tehuizen voor het verkrijgen van een deel van de opbrengst van de kinderpostzegels. 1967.. 1 stuk.
"
158
Stukken betreffende de giften van het NKC aan bij de FIOM aangesloten organisaties. 1953-1974.. 1 pak.
"

Financiën.

Subsidiecommissie.
159
Notulen van de subsidiecommissie. Met bijlagen. 1955-1970.. 1 omslag.
NB. De subsidiecommissie is ingesteld op 4 januari 1955 en opgeheven in 1970. Het werk van de commissie wordt dan voortgezet door AFA.
160
Notulen van de sub-commissie van de subsidiecommissie. 1955-1961.. 1 omslag.
161
Notulen van de vergaderingen van werkgroep I van de subsidiecommissie. Met bijlagen. 1966.. 1 omslag.
162
Notulen van de vergaderingen van werkgroep II van de subsidiecommissie. Met bijlagen. 1966.. 1 omslag.
163
Notulen van de vergaderingen van de sub-commissie-tehuizen van de subsidiecommissie. 1969.. 1 omslag.
164
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie tot nadere bestudering van het subsidievraagstuk 1954-1966.. 1 pak.
165
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de subsidiecommissie. 1954-1970.. 2 omslagen.
166
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de sub-commissie van de subsidiecommissie. 1957-1963.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende de opheffing van de subsidiecommissie en de oprichting van de Adviescommissie Financiële Aangelegenheden.1970-1971.. 1 omslag.

Adviescommissie Financiële Aangelegenheden (AFA).

Algemeen.
168
Notulen van de vergaderingen van de AFA, sectie II, tehuizen. 1970-1973.. 1 omslag.
"

Rijkssubsidie.
169
Stukken betreffende de invoering van een nieuw subsidiesysteem en de herziening van de Voorlopige Rijkssubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening aan niet gehuwde moeders en hun kind. 1955-1956, 1966-1973.. 1 pak.
"
170
Minuten van uitgaande stukken aan leden van de Kommissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot behandeling van hoofdstuk XVI (CRM) van de rijksbegroting. 1966.. 1 omslag.
"
171
Circulaires houdende gegevens uit de begroting van het ministerie van Justitie.1972-1974.. 1 omslag.
"
172-175
Stukken betreffende het verkrijgen van rijkssubsidie voor de ongehuwde moederzorg. 1955-1957, 1962-1975.. 2 omslagen, 2 pakken.
"
176
Stukken betreffende de ziekenhuistarieven. 1966, 1970-1972.. 1 omslag.
"
177
Stukken betreffende de kostprijzen van de door de leden van de FIOM geëxploiteerde tehuizen. 1958-1959, 1970-1972.. 1 omslag.
"
178
Stukken betreffende de aanvragen voor rijkssubsidies voor tehuizen. 1969-1973.. 1 omslag.
"
179
Staten houdende het financiëel overzicht van de door de leden van de FIOM geëxploiteerde tehuizen. 1969-1972.. 1 omslag.
"
180-190
Stukken betreffende de rijkssub­sidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor de aangesloten tehuizen. 1972, 1975-1977.. 11 omslagen.
"
191-192*
Correspondentie inzake de financiering van de neutraal-terrein-plaatsingen. 1971-1973.. 2 omslagen.
"

Provinciale subsidie.
193
Stukken betreffende het verkrijgen van provinciale subsidies voor de ongehuwde moederzorg. 1951, 1958, 1962-1974.. 1 pak.
"

Gemeentesubsidie.
194
Stukken betreffende de exploitatierekening van de tehuizen over de jaren 1962-1964. 1963-1964.. 1 omslag.
"
195
Stukken betreffende de subsidiëring van de medisch-opvoedkundige en sociaal-pedagogische bureaus, alsmede de bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden (L en G's) door de gemeenten 's-Gravenhage en Wassenaar. 1963, 1965.. 1 omslag.
"
196
Stukken betreffende de verhouding rijks-/gemeentesubsidie. 1966-1972.. 1 omslag.
"
197
Staten houdende de gemeentelijke bijdragen ten behoeve van de ongehuwde moederzorg. 1968.. 1 omslag.
"

Rechtspositie van het personeel.
198
Stukken betreffende de collectieve pensioensverzekering van de werknemers. 1954-1956, 1971-1972.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende de salariëring van functionarissen in de ongehuwde moederzorg. 1964-1971.. 1 omslag.
200
Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel. 1964-1973.. 1 omslag.
201
Stukken betreffende de functiewaardering van het personeel. 1966.. 1 omslag.
202
Stukken betreffende de salariëring van maatschappelijk werksters. 1965, 1968.. 1 omslag.
203
Circulaires van de werkgroep Het jonge Kind inzake de financiering en personele bezetting van kindertehuizen. z.j... 1 omslag.
204
Salarisrapport, deel IV: Richtlijnen voor de salariëring van het huishoudelijk en technisch personeel werkzaam in internaten voor kinderbescherming. 1972.. 1 katern.

Financiële verantwoording.
205
Stukken betreffende de accountantscontrole. 1956-1973.. 1 omslag.
206
Circulaire betreffende een onderzoek naar de heffing van loonbelasting en premieheffing AOW/AWW door de Inspecteur der Directe belastingen. 1973.. 1 stuk.

Statistiek.
207
Correspondentie met het Centraal Bureau voor de Statistiek.1965-1971, 1974-1975.. 1 omslag.
208
Stukken houdende statistische gegevens van de bij de FIOM aangesloten organisaties. 1953-1956.. 1 pak.
209
Stukken houdende statistische gegevens. Per provincie gerangschikt. 1960-1975.. 1 omslag.
210-211
Formulieren houdende jaarstatistieken van de aangesloten bureaus over 1968 en 1970. 1969, 1971.. 2 omslagen.
210
Over 1968..
211
Over. 1970..
212
Staten houdende statistische gegevens van de bureaus voor ongehuwde moederzorg. 1966-1971, 1973-1975.. 1 omslag.
213
Stukken houdende statistische gegevens van de tehuizen voor ongehuwde moederzorg. 1964-1974.. 1 pak.
214
Stukken houdende statistische gegevens van onwettige geboorten uit de periode 1900-1983. ca. 1930-1983.. 1 omslag.
215
'Buitenechtelijke geboorten in Nederland. Een sociaal-statistische beschrijving', publicatie van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Katholieke Economische Hogeschool.1960.. 1 stuk.
216-217
Staten houdende statistische gegevens inzake de adoptie van kinderen. 1956-1967, 1971-1975.. 2 omslagen.
216
1956-1967..
217
1971-1975..
218
Stukken betreffende de vragenlijsten-geheimhoudingsplicht over 1964 en 1965. 1966.. 1 omslag.
219
Rapport van Attwood statistics NV te Rotterdam over de meningsvorming omtrent de sociale positie van de ongehuwde moeder en haar kind. 1967.. 1 stuk.
220
Stukken betreffende het door het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool te Tilburg begeleide onderzoek naar ongehuwde moeders. 1970-1975.. 1 pak.

Personeel.
221
Stukken betreffende de door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk opgelegde vacaturestop. 1972-1973.. 1 omslag.
222
Stukken betreffende de taakomschrijving van functionarissen in de maatschappelijke dienstverlening. 1969, 1971.. 1 omslag.

Opleiding.

Verdere Studie In Diensttijd (VSID).
NB. VSID is een geformaliseerde inwerkperiode die ontstaan is dank zij en tegelijkertijd met de Rijkssubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening aan niet-gehuwde moeders en hun kind. De cursus kent additionele kennis toe.
223-225
Correspondentie betreffende VSID.1971-1977.. 3 omslagen.
223
Met ministerie van CRM..
"
224
Met centrale verenigingen..
"
225
Met medewerkers en adviseurs..
"
226
Stukken afkomstig van het overleg van opleidingsfunctionarissen van de landelijke organisaties. 1969-1974.. 1 omslag.
227
Notulen van de stuurgroep-VSID. Met bijlagen. 1971-1975.. 1 omslag.
228-234
Stukken betreffende de VSID-cursussen gegeven door de FIOM. 1971-1975.. 7 omslagen.
228
Cursus I. 1971/1972..
"
229
Cursus II. 1972..
"
230
Follow up cursussen I en II . 1973..
"
231
Cursus III. 1972/1973..
"
232
Cursus IV. 1973/1974..
"
233
Cursus V. 1974/1975..
"
234
Cursus VI. 1974/1975..
"
235
Circulaires betreffende bijzondere onderwerpen voor het gebruik bij de VSID-cursussen. 1971-1975.. 1 omslag.

Verdere Opleiding (VO).
236
Stukken betreffende de Verdere Opleiding van maatschappelijk werkers. 1968-1970.. 1 omslag.

Overige cursussen.
237
Stukken betreffende de nieuwe opleiding voor kinder- en jeugdverzorging. 1967-1975.. 1 omslag.
238
Stukken betreffende de cursus leiding geven voor groepleid(st)ers in de ongehuwde moederzorg. 1969-1970.. 1 omslag.
239
Stukken betreffende de cursussen voor groepleid(st)ers van tehuizen, gegeven in Bentveld. 1970-1973.. 1 omslag.
240
Stukken betreffende de cursus middenkader en leiding geven van de NRMW.1970-1973.. 1 omslag.
241*
Stukken betreffende de cursus uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW) voor verwijzers. Met bijlagen. 1971-1972.. 1 omslag.

Studiedagen.

Van de FIOM.
242-247
Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde studiedagen. 1964, 1966-1968, 1973, 1975.. 6 omslagen.
"

Van overige instellingen.
248
Stukken betreffende de door het Nederlands Verbond der Verenigingen Pro Juventute georganiseerde studiedag over de observatie van kinderen. 1955.. 2 stukken.
"
249
Stukken betreffende de studiedagen van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (KVK).1955, 1959.. 1 omslag.
"
250
Stukken betreffende de opleidingen kinderbescherming A en B. 1970.. 1 omslag.
"

Conferenties.
251-253
Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde conferentiedagen. 1968-1972.. 3 omslagen.
251
Conferentie de komst van het kind. 1968..
"
252
Conferentie tolereren of aksepteren? 1969-1970..
"
253
Conferentie hulpverlening in evolutie. 1971-1972..
"
254
Stukken betreffende de 16e International Conference on Social Welfare te 's-Gravenhage. 1972.. 1 omslag.

Stages.
255
Stukken betreffende de plaatsing van een stagiaire bij de FIOM. 1973.. 1 omslag.

Fusie.

Standpuntbepaling.

Commissie Programma Eisen Tehuizen (PET).
256
Notulen van de vergaderingen van de commissie PET. 1962-1968.. 1 pak.
"
257
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie PET. 1961-1970.. 1 omslag.
"
258
Stukken betreffende de mogelijke reorganisatie van de ongehuwde moederzorg. 1969-1972.. 1 omslag.
"

Werkgroepen.
259
Stukken afkomstig van de werk- en beleidsgroep sanering tehuizen. 1971-1973.. 1 omslag.
"
260
Stukken afkomstig van de werkgroep tehuizen. 1976.. 1 omslag.
"
261
Notulen van de themagroep tehuizen. 1975-1977.. 1 omslag.
"
262
Correspondentie met de leden van de werkgroep kapaciteit en behoefte. 1971-1973.. 1 omslag.
"
263
Notulen van vergaderingen van de werkgroep kapaciteit en behoefte. Met bijlagen. 1970-1973.. 1 omslag.
"
264
Stukken afkomstig van leden van de werkgroep kapaciteit en behoefte, residentiële hulpverlening aan ongehuwde moeders en hun kinderen in perspectief. 1972-1973.. 1 omslag.
"

Commissie-Stroom.
265
Notulen van het regionaal overleg van de commissie-Stroom. . Met bijlagen. 1972- 1973.. 1 omslag.
"

Fusiecommissie.
266
Notulen van vergaderingen van de fusiecommissie. Met bijlagen. 1973-1975.. 1 pak.
"
267
Stukken betreffende de nieuwe taakverdeling binnen de FIOM. 1975.. 1 omslag.
"
268
Concept-statuten van de landelijke Fiom en de regionale stichtingen. 1975.. 1 omslag.
"

Ad-interim bestuur.
269
Notulen van het ad-interim bestuur. Met bijlagen. 1975-1976.. 1 omslag.
"

Fusie op landelijk niveau.
270
Stukken betreffende de fusie van de landelijke organisaties HPS, COM en FIOM. 1969-1977.. 1 omslag.
271
Stukken betreffende de fusie van de FIOM, COM en HPS, afkomstig van de financiële commissie. 1975.. 1 omslag.
272
Stukken betreffende de financiële verslagen over 1974 van de fusiepartner HPS.1976.. 3 stukken.

Fusie op regionaal niveau.

Bureaus.

Groningen.
"

Friesland.
"

Drenthe.
"

Gelderland.
"

Utrecht.
"

Noord-Holland.
"

Midden-Brabant.
"

West-Brabant.
"

Zeeland.
"

Limburg.
"

Dordrecht.
"

Eindhoven.
"

Den Haag.
"

Leiden.
"

Rotterdam.
"

Zwolle.
"

Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden (L en G's) van de Hendrik Pierson Stichting (HPS).
"

Tehuizen.
324
Algemene correspondentie met de directies van de tehuizen. 1976-1977.. 1 omslag.
"
325
Stukken betreffende de fusie van de Amsterdamse tehuizen Annette,Beth Palet, Janna en Hubertus.1976-1977.. 1 omslag.
"
326-337
Stukken betreffende de afzonderlijke tehuizen. Alfabetisch op plaatsnaam. 1974-1977 (1978).. 12 omslagen.
"

Taakuitoefening.
NB. Zie voor de diverse onderwerpen ook de inleidingen gehouden in de algemene vergaderingen (inv.nrs 6-17).

Onderzoek.
338
Stukken afkomstig van de Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de ernstig gestoorde ongehuwde moeder en haar kind. 1955.. 1 omslag.
339
Stukken afkomstig van de Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden van de ongehuwde moeder en haar kind. 1956-1958.. 1 omslag.
340
Circulaires betreffende de sociaal wetenschappelijke onderzoeken naar de leefomstandigheden van ongehuwde moeders en hun kinderen. 1967-1969.. 1 omslag.

Voorlichting en publiciteit.

Door de FIOM.
341
Stukken betreffende de organisatie van de ongehuwde moederzorg in Nederland. Deels in het Frans. z.j... 1 omslag.
"
342
Notulen van de werkgroep voorlichting. Met bijlagen. 1973-1975.. 1 omslag.
"
343
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de werkgroep voorlichting. 1967-1974.. 1 pak.
"
344
FIOM-Informatieblad.1961-1971.. 1 pak.
"
345
Circulaires van de FIOM inzake de ongehuwde moederzorg 1964-1971 en stukken betreffende de vermelding van de FIOM in de heruitgave van de Gids voor Maatschappelijk Werk.1967-1968.. 1 omslag.
"
346
Lijsten houdende de adressen en spreekuren van de bij de FIOM aangesloten bureaus en tehuizen, de zogenaamde roze folder. 1965, 1967-1974.. 1 omslag.
"
347
Stukken betreffende de plaatsing van het baby- en kleuterhuis Theresia te Haarlem op de roze folder. 1970-1972.. 1 omslag.
"
348
Stukken betreffende vragen bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap, de zogenaamde paarse folder. 1973.. 1 omslag.
"
349
Stukken betreffende de uitgave van een voorlichtingsstencil door de FIOM. 1968-1969.. 1 omslag.
"
350
Stukken betreffende de voorlichting door de FIOM over de ongehuwde moederzorg. 1969-1974.. 1 omslag.
"
351
Stukken betreffende de samenstelling en toezending van de bundel In Kort Bestek, referaten en artikelen over de ongehuwde moeder en de hulpverlening gepubliceerd door de FIOM. 1967-1972.. 1 pak.
"
352
Stukken betreffende het houden van lezingen over de ongehuwde moederzorg. Deels in het Frans. 1965-1967, 1971.. 1 omslag.
"
353
Stukken betreffende de door de FIOM georganiseerde manifestatie niet-gehuwde moederzorg. 1972.. 1 omslag.
"

Door derden.
354
Stukken betreffende televisieuitzendingen over adoptie van Griekse kinderen door Nederlandse pleegouders. 1963, 1965.. 1 omslag.
"
355
Stukken betreffende de publikatie van tijdschriftartikelen over de FIOM. 1964-1967.. 1 omslag .
"
356
Correspondentie met persknipseldiensten. 1964-1975.. 1 omslag.
"
357
Stukken betreffende de correctie van teksten. 1966.. 1 omslag.
"
358
Correspondentie met derden over voorlichting door de FIOM over ongehuwde moederzorg. 1967-1971.. 1 omslag.
"
359-361
Stukken betreffende Vara-programma's over ongehuwde moederzorg. 1967, 1969-1970.. 1 katern, 2 omslagen.
"
362
Stukken betreffende voorlichting door de media over ongehuwde moederzorg. 1967-1974.. 1 pak.
"
363
Correspondentie met schrijvers van scripties, gidsen en brochures over ongehuwde moederzorg. 1970-1975.. 1 omslag.
"
364
Stukken betreffende door derden georganiseerde acties. 1970-1975.. 1 omslag.
"
365
Stukken betreffende de actie Open Huis. 1970-1971.. 1 omslag.
"
366
Stukken afkomstig van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. 1971, 1973.. 1 omslag.
"

Onvolledige gezinnen.
367
Stukken afkomstig van de werkgroep ongehuwde moederzorg van de Vereniging van Maatschappelijk Werkers.1962-1973.. 1 omslag.
368
Notulen van de vergaderingen van de werkgroep Ongehuwde moederzorg van de Haagse Commissie voor Ongehuwde Moederzorg. Met bijlagen. 1972-1974.. 1 omslag.
369
Stukken afkomstig van de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen (IWOG). 1972-1977.. 1 omslag.
370
Stukken betreffende het tot stand komen van de nota Het eigene van de ongehuwde moederzorg. 1966-1969.. 1 omslag.
371
Stukken betreffende de definiëring van het begrip onvolledig gezin en de rechtspositie daarvan. 1967-1971, 1975.. 1 omslag.
372
Stukken betreffende de ongehuwde moederzorg onder Surinamers en Antillianen. 1971-1972.. 1 omslag.
373-379
Knipselboeken betreffende ongehuwde moederzorg. Genummerd O I tot en met O VII. 1955-1974.. 7 delen..
373
1955-1967..
"
374
1967-1969..
"
375
1969-1970..
"
376
1970-1971..
"
377
1971-1972..
"
378
1972-1973..
"
379
1973-1974..
NB. Groot formaat."
380-383
Knipselboeken betreffende ongehuwde moederzorg in het algemeen. 1969-1971.. 4 delen..
380
1967..
NB. Groot formaat."
381
1968-1970..
NB. Groot formaat. "
382
1969-1970..
"
383
1970-1971..
"

Abortus.
384
Stukken betreffende de Wet afbreking zwangerschap. 1971-1972, 1975.. 1 omslag.
385-388
Krantenknipsels betreffende abortus. Deels genummerd. 1968-1972.. 2 delen, 2 omslagen.
385
1968-1971..
"
386
1 deel.1972..
"
387
1 deel. 1972..
"
388
1972..
"

Vondelingen/afstand/adoptie/voogdij/kinderbescherming.
389
Stukken betreffende het te vondeling leggen van kinderen. 1971-1973, 1978.. 1 omslag.
390
Notulen van de vergaderingen van de commissie tot Centralisatie inzake de afstand van kinderen. Met bijlagen. 1958, 1960, 1962-1963.. 1 omslag.
NB. De commissie is in 1940 op initiatief van de FIOM opgericht.
391
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie tot Centralisatie inzake Afstand van kinderen.1949, 1955-1957, 1960-1963.. 1 omslag.
392
Stukken afkomstig van de Commissie Afstand en Pleegouderregister. 1955, 1958, 1960-1964.. 1 omslag.
393
Notulen van de vergaderingen van de werkgroep afstandszaken. Met bijlagen. 1964.. 1 omslag.
394*
Voorbeelddossier inzake de afstand en adoptie van een kind. 1962-1963.. 1 omslag.
395
Stukken betreffende de plaatsingsgemachtigden voor afstandskinderen. 1967.. 1 omslag.
396
Stukken afkomstig van de Commissie ter nadere bestudering van het adoptievraagstuk 1949-1953, 1964.. 1 omslag.
397
Eenige opmerkingen betreffende het aannemen van kinderen. Brochure uitgegeven door de FIOM. z.j... 1 stuk.
398
Stukken betreffende het standpunt van de FIOM inzake de wijziging van het adoptierecht. 1963, 1966-1975.. 1 omslag.
399
Stukken betreffende de voorbereiding van de adoptie van een kind, afkomstig van de Raden voor de Kinderbescherming.1966-1968, 1971-1972.. 1 omslag.
400
Notulen van de vergaderingen van de Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie.1969-1974.. 1 pak.
401
Stukken betreffende het adopteren van Koreaanse kinderen. 1969-1975.. 1 omslag.
402-405
Krantenknipsels betreffende adoptie. Deels genummerd. 1960-1973.. 3 delen, 1 omslag.
402
1960-1971..
NB. Groot formaat."
403
1971-1973..
NB. Groot formaat."
404
1973..
NB. Groot formaat."
405
1 omslag 1969-1970..
"
406
Knipselboek betreffende adoptie. 1967-1970.. 1 deel..
NB. Groot formaat.
407
Jaarrekeningen van de Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie en de Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie van Koreaanse kinderen.1969-1973.. 1 omslag.
408
Verslag van de wereldconferentie inzake adoptie te Milaan. Afschrift. 1971.. 1 stuk.
409
Stukken betreffende de instelling van een Coördinatie-Commissie Pleeggezinnencentrales. 1972-1973.. 1 omslag.
410*
Lijst houdende schriftelijk vragen betreffende joodse voogdijkinderen gesteld in de Tweede Kamer.z.j... 1 stuk.
411
Stukken betreffende de voogdij. Afschriften. 1965.. 1 omslag.
412
Ingekomen stukken van de Joodse Instellingen voor Kinderbescherming.1956, 1966-1968.. 1 omslag.
413
Stukken afkomstig van de Vereniging tegen Kindermishandeling.1971-1973, 1975.. 1 omslag.

Buitenlanders.
414*
Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en Canadese ex-militairen. Deels in het Engels. 1945, 1947 en 1957.. 1 omslag.
415
Stukken afkomstig van de Commissie voor Contact en Overleg inzake Bijstand aan Buitenlandse Werknemers. 1967-1969.. 1 omslag.
416
Stukken afkomstig van de Commissie sexuele problematiek buitenlandse werknemers. 1966-1969.. 1 omslag.
417
Stukken afkomstig van de werkgroep Huwelijk en Gezin van de Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers.1973-1974.. 1 omslag.

Materiële voorzieningen.
418
Stukken betreffende de motie-Steinmetz.1947-1948.. 1 omslag.
419
Stukken betreffende de rechtspositie van zwangere vrouwen. 1966-1969.. 1 omslag.
420
Stukken betreffende de regeling van de kinderopvangmogelijkheden. 1969-1971, 1973.. 1 omslag.
421
Stukken betreffende het project Centraal Wonen. 1970.. 1 omslag.
422
Stukken betreffende de vormings- en scholingsmogelijkheden voor ongehuwde moeders. 1971-1972.. 1 omslag.
423
Stukken betreffende de alimentatieplicht en -procedure. 1973.. 1 omslag.

Buitenlandse contacten.
424-436
Stukken betreffende de ongehuwde moederzorg in het buitenland. Alfabetisch naar werelddeel en land. 1931, 1934-1936, 1938, 1946, 1950-1951, 1954-1955, 1958-1978.. 1 stuk, 1 katern, 11 omslagen.
424
Israël. 1 stuk 1966..
425
Zuid-Afrika. 1963-1964, 1966..
426
Verenigde Staten. 1960-1962, 1964-1965, 1970..
427
Bangla Desh. 1972-1973..
428
België. 1956-1978..
429
Denemarken. 1954, 1967, 1969-1970, 1973..
430
Duitsland. 1931, 1934, 1967-1970..
431
Finland. 1968, 1970..
432
Frankrijk. 1934-1936, 1938, 1955, 1958-1959, 1965, 1968..
433
Groot-Brittannië. 1965, 1967, 1969, 1972-1973..
434
Oostenrijk. 1970, 1972-1973..
435
Rusland. 1 katern 1969..
436
Zwitserland. 1946, 1950-1951, 1964, 1968, 1970-1971..
437-441
Correspondentie met buitenlandse organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. 1945, 1947-1949, 1955-1972.. 5 omslagen.
437
Stichting International Social Service. 1955, 1957-1970..
438
National Council for the Unmarried Mother and her Child te Londen.1945, 1956-1957, 1960-1962, 1965, 1967, 1970..
439
Verenigde Naties. 1947-1949, 1971-1972..
440
Vereniging Rettet das Leben te Wenen. 1961-1963, 1966, 1969-1971..
441
Bureau International Catholique d'Enfance te Genève.1971-1972..
442
Jaarverslagen van het National Council for the Unmarried Mother and her Child. Met bijlagen. 1933, 1936, 1938-1939, 1943-1948, 1950-1956, 1960/1961.. 1 pak.
443
Stukken betreffende cursussen gegeven door het Centre International de l'Enfance te Parijs, Frankrijk. 1957, 1966-1968.. 1 omslag.
444
Lijst van aanbevelingen van de Raad van Europa inzake de sociale positie van de ongehuwde moeder. 1970.. 2 stukken.
445
Stukken betreffende studiebezoeken van buitenlandse hulpverleners aan Nederland. 1930, 1969-1975.. 1 omslag.
446
Stukken betreffende een vacature voor een inrichtingsopvoeder in Biafra. 1969.. 2 stukken.

DOCUMENTATIE.
447
Literatuurlijsten van de bibliotheek van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming te 's-Gravenhage. 1950-1971.. 1 omslag.
448
Literatuurlijsten samengesteld door de FIOM. 1968, 1970.. 1 omslag.
449
1945-1970, 25 Jaar Geestelijke Gezondheidszorg. Gebundelde verslagen van de werkgroepen van de Nationale Federatie voor Geestelijke Gezondheid.1970.. 1 katern.
450
Collectie wetten, besluiten en procedures. Verzameld door de FIOM. Afschriften. 1958-1969.. 1 omslag.
451*
Arresten, behorende bij inv.nr 450. Afschriften. 1956-1961.. 1 omslag.

ARCHIEF VAN DE Fiom, NEDERLANDSE VERENIGING VAN ORGANISATIES VOOR HULPVERLENING BIJ ZWANGERSCHAP EN ALLEENSTAAND OUDERSCHAP (1972) 1 juli 1975-aanwezig tot 1979 (1982)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
452
Lijsten houdende namen van de afgevaardigden naar de algemene ledenvergaderingen. 1975-1978.. 1 omslag.
453-454
Notulen van algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1975-1979.. 1 omslag, 1 pak.
453
1975-1977..
454
1 pak 1978-1979..
455
Beleidsplan. 1976/1977, 1979 en z.j.. 1 omslag.
456
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van algemene ledenvergaderingen. 1976-1977, 1979.. 1 omslag.
457
Jaarverslag over oktober 1977-oktober 1978. 1978.. 1 katern.
458-459
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1976-1979.. 2 pakken.
458
1976-1977..
459
1978-1979..
460-464
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur. Deels alfabetisch geordend. 1975-1979.. 5 omslagen.
460
1975..
461
1976..
462
1977..
463
Alfabetisch geordend. 1978..
464
1978-1979..
465
Verslagen van bureauvergaderingen. Met bijlagen. 1976-1979.. 1 pak.
466-469
Besluitenlijsten afkomstig van stafvergaderingen. Met bijlagen. 1976-1979.. 4 pakken.
466
1976..
467
1977..
468
1978..
469
1979..
470-471
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de staf van het landelijk bureau. Deels alfabetisch geordend. 1976-1979.. 2 omslagen.
470
1976-1977..
471
Alfabetisch geordend. 1977-1979..
472
Stukken afkomstig van stafvergaderingen. 1976.. 1 omslag.
473
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van stafvergaderingen. 1979.. 1 omslag.
474-475
Notulen van medewerkersbijeenkomsten. 1976-1979.. 2 omslagen.
474
1976-1979..
475
1978-1979..
476
Notulen van het overleg tussen de financiële administratie en het secretariaat van het landelijk bureau van de Fiom. 1979.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Organisatie.

Wettelijk kader.
477
Notulen van het functionarissenoverleg tussen Fiom en het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.1979.. 1 omslag.
478-479
Stukken afkomstig van het functionarissen overleg tussen het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Fiom. 1975-1978.. 2 omslagen.
478
1975-1978..
"
479
1975-1976..
"
480
Correspondentie met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.1975, 1979.. 1 omslag.
481
Correspondentie met het ministerie van Justitie.1978-1979.. 1 omslag.
482
Correspondentie met het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.1978.. 1 omslag.
483
Correspondentie met de Tweede-Kamerfracties. 1978-1979.. 1 omslag.
484
Stukken afkomstig van de stuurgroep erkennings-/toelatingsregeling. 1979.. 1 omslag.
NB. De stuurgroep is ingesteld bij besluit van 6 september 1979 van het directiefunctionarissencontact als opvolger van de werkgroep erkenningsregeling.
485
Nota Reaktie op het wetsontwerpafbreking zwangerschap. Met bijlagen. 1979.. 1 omslag.
486
Stukken afkomstig van de werkgroep klachtrecht. 1979.. 1 omslag.
487
Stukken betreffende de nota's, voorontwerpen van wet en wetswijzigingen. 1979-1982.. 1 omslag.
488
Circulaire betreffende de ziekteverzekering van afstandskinderen. 1976.. 1 stuk.
489
Stukken betreffende het kinderziekteplan. 1979.. 1 omslag.

Reglementair.
490
Statuten van de Fiom, Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening bij Zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Met bijlagen. 1975.. 1 omslag.
491
Circulaires betreffende de functie, taken en samenstelling van het landelijk bureau van de Fiom. 1975-1976.. 1 omslag.
492
Circulaire houdende de richtlijnen voor de uniforme bureau-registratie. Met bijlagen. 1978.. 1 omslag.
493
Archiefcode van de Fiom. 1976.. 1 omslag.

Leden.

Regionaal overleg.
494
Stukken betreffende de opzegging van de Stichting De Opbouw te Utrecht als lid van de Vereniging Fiom. 1975.. 1 omslag.
"
495
Notulen van de regiovergaderingen Utrecht-Gelderland. Met bijlagen. 1975, 1976-1978.. 1 omslag.
"
496
Notulen van het Regionaal Overleg Zuid-Holland. 1978-1979.. 1 omslag.
"
497
Stukken betreffende het Regionaal Overleg Zuid. 1978-1979.. 1 omslag.
"
498-500
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Regionaal Overleg. 1976-1978.. 3 omslagen.
"

Bureaus.
501
Notulen van de vergaderingen van de administratieve medewerkers van de Fiom-bureaus. 1976-1978.. 1 omslag.
"
502
Stukken afkomstig van het doelgroepenvertegenwoordigersoverleg (dgvo). 1979.. 1 omslag.
"
503-521
Correspondentie met de directies van de Fiom-bureaus. Alfabetisch gerangschikt naar plaatsnaam. 1976-1979.. 19 omslagen.
"

Tehuizen.
522-524
Notulen van het directiefunctionarissencontact. 1977-1979.. 3 omslagen.
"
525
Circulaires ingekomen van het landelijk bureau van de Fiom. 1978-1979.. 1 omslag.
"
526-528
Correspondentie met de directies van de tehuizen. 1977-1978, 1981.. 2 omslagen, 1 pak.
"
529-537
Correspondentie met de directies van de afzonderlijke tehuizen. 1979.. 5 omslagen, 6 stukken, 1 katern.
"
538
Stukken afkomstig van de werkgroep democratisering tehuizen. 1976-1978.. 1 omslag.
"
539
Stukken afkomstig van de werkgroep medewerkers tehuizen. 1979.. 1 omslag,.
"

Overige aangesloten organisaties.
540
Correspondentie met de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Amsterdam.1976-1979.. 1 omslag.
"
541
Stukken afkomstig van de Unie Adviesburo's alleenstaande Ouders en opvangcentra voor ouder en Kind (UVOM) te Amsterdam. 1975-1979.. 1 omslag.
"

Samenwerkingsverbanden.

Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN).
542
Agenda's van het Landelijk Platform van WIJN. Met historisch overzicht. 1 omslag 1976-1978..
"

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW).
543
Besluitenlijsten van de NRMW.1975-1978.. 1 omslag.
"
544
Correspondentie met de NRMW.1975-1978.. 1 omslag.
"
545
Besluitenlijsten van de vergaderingen van de Sektie Maatschappelijke Dienstverlening van de NRMW.1975-1978.. 1 omslag.
"
546
Rapporten inzake het onderzoek naar het functioneren van de landelijke welzijnsorganisaties, opgesteld door Bosboom en Hegener, in opdracht van de NRMW.1978-1979.. 1 pak.
"

Nederlandse Gezins Raad (NGR).
547
Agenda's voor de algemene vergadering van de NGR.1976-1978.. 1 omslag.
"
548
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de NGR.1975-1978.. 1 omslag.
"
549
Agenda's voor de vergaderingen van de Sektie Eén-oudergezinnen van de NGR.1977-1978.. 1 omslag.
"
550
Stukken betreffende een studiedag over één-oudergezinnen. 1979.. 1 omslag.
"

Landelijke Stuurgroep Jeugdwelzijnsbeleid (LSJ).
551
Correspondentie met de Landelijke Stuurgroep Jeugdwelzijnsbeleid (LSJ). 1975-1978.. 1 omslag.
"

Federatie ter behartiging van de Belangen van Eénoudergezinnen (FBE).
552
Notulen van de ledenvergaderingen van de FBE. Met bijlagen .1976-1979.. 1 omslag.
"
553
Notulen van de bestuursvergaderingen van de FBE.1977, 1979. Met bijlagen.. 1 omslag.
"
554
Correspondentie met het bestuur van de FBE.1976-1979.. 1 pak.
"
555
Statuten van de FBE.1977.. 1 stuk.
"
556
Stukken inzake de tekeningsbevoegdheid voor de FBE.1977.. 1 omslag.
"
557
Bulletins voor publicitaire doeleinden. 1977.. 1 omslag.
"

Bond van Gescheiden Vrouwen Divortium.
558
Correspondentie met het bestuur van Divortium.1976-1977.. 1 omslag.
"

Werkgeversvereniging Maatschappelijke Dienstverlening (WDM).
559
Agenda's van de leden-raadsvergadering van de WMD. Met bijlagen. 1976-1978.. 1 omslag.
"

Raad voor de Kinderbescherming.
560*
Correspondentie met de Raad voor de Kinderbescherming.1976-1978.. 1 omslag.
"
561
Stukken betreffende het Project-Eénoudergezinnen. 1976-1978.. 1 omslag.
"
562
Stukken afkomstig van het Programmeringscollege Onderzoek Maatschappelijke Dienstverlening (POMD). 1978.. 1 omslag.
"
563
Correspondentie met het bestuur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).1977-1979.. 1 omslag.
"

Samenwerking met overige organisaties.
564
Stukken betreffende de samenwerking met het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV).1975-1977.. 1 omslag.
"
565
Stukken betreffende de samenwerking met het Landelijk Overleg Bijzondere Huisvesting (LOBH) en de Landelijke Federatie Bijzondere Huisvesting (LFBH).1976-1977.. 1 omslag.
"
566
Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting ter Voorkoming van en bevordering Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (HOZ).1975-1978.. 1 omslag.
"
567
Stukken betreffende de samenwerking met de Stimezo.1976-1978.. 1 omslag.
"
568
Correspondentie met het bestuur van de Samenwerkende Instellingen voor Maatschappelijk Werk te Nijmegen. 1977-1978.. 1 omslag.
"
569
Correspondentie met het bestuur van de Stichting Infom te Schoonhoven. 1976.. 1 omslag.
"
570
Correspondentie met de Vereniging HVO te Amsterdam. 1976-1977.. 1 omslag.
"

Eigendommen.

Onroerend goed.
571
Stukken betreffende het pand Amstel 169 te Amsterdam. 1976.. 1 omslag.
NB. Het pand was eigendom van de HPS en is door de fusie eigendom geworden van de Fiom.
572
Stukken betreffende de kredietovereenkomst gesloten tussen de Fiom en het bankiershuis F. van Lanschot1976.. 1 omslag.
573
Stukken betreffende de verbouwing en het ingebruikneming van het landelijk bureau aan het Julianaplein te 's-Hertogenbosch. 1977-1978.. 1 omslag.

Fondsen.

Stichting Steunfonds Hendrik Pierson/Fiom.
574
Stukken betreffende het Steunfonds Hendrik Pierson.1975-1978.. 1 omslag.
"
575
Stukken betreffende de opheffing van de door de Stichting Steunfonds Hendrik Pierson /Fiom geëxploiteerde Happy Paper Shops. 1975-1977.. 1 omslag.
"
576
Stukken afkomstig van het bestuur van de Stichting Steunfonds Hendrik Pierson.1978-1979.. 1 omslag.
"

Stichting Fondsenbeheer Fiom.
577
Adreslijsten van steunfondsen. 1974, 1976.. 1 omslag.
"
578
Notulen en besluitenlijsten van het bestuur van de Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1978-1979.. 1 omslag.
"
579
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van de stichting Fondsenbeheer Fiom. 1979.. 1 omslag.
"
580
Stukken betreffende de Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1975-1978.. 1 omslag.
"
581
Verzoekschriften om subsidie ingekomen bij het bestuur van de Stichting Fondsenbeheer Fiom. Met beschikkingen. 1978-1980.. 1 pak.
"
582
Stukken betreffende de voortzetting van het voormalige Steunfonds COM door de Stichting Fondsenbeheer Fiom. 1978-1979.. 1 omslag.
"

Fondsenwerving.
583-584
Stukken betreffende het werven van fondsen voor de ongehuwde moederzorg. 1975-1978.. 2 omslagen.
583
Koningin Juliana Fonds. 1977-1978..
"
584
Comité voor de Kinderpostzegels. 1975-1978..
"

Legaten.
585
Stukken betreffende het legaat van Willem Burgmans.1977-1979.. 1 omslag.

Financiën.

Subsidie.
586
Besluitenlijsten van het subsidieoverleg. Afschriften. 1979.. 1 omslag,.
587
Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Justitie.1974-1978.. 1 omslag.
588
Stukken betreffende de toekenning van de rijkssubsidie door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.1976-1977.. 1 omslag.
589
Stukken afkomstig van de werkgroep rijksregeling tehuizen. 1976-1977.. 1 omslag.
590
Richtlijnen van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met betrekking tot de salarissen van het personeel en subsidies voor projecten. 1978.. 1 omslag.
591
Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake de studiefinanciering. 1979.. 1 omslag.
592
Stukken betreffende de rijksstudietoelagen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor onvolledige gezinnen. 1978.. 1 omslag.
593
Stukken betreffende de rijkssubsidie. 1978.. 2 stukken.
594
Stukken afkomstig van de werkgroep rijksbijdrageregeling. 1979.. 1 omslag.
595
Stukken betreffende de rijkssubsidie ten behoeve van de deskundigheidsbevordering. 1977-1978.. 1 omslag.
596
Stukken betreffende de provinciale subsidieregeling. 1979.. 2 stukken.

Financiële administratie.
597
Notulen en besluitenlijsten van de financieel-administratieve werkgroep van het landelijk bureau. 1978-1979.. 1 omslag.
598
Jaarrekening over 1976 en begrotingen van de Fiom. Met bijlagen. 1977-1978.. 2 omslagen.
599
Begrotingen van de Stichting Fiom Zwolle. Met meerjarenplan 1979-1981. 1977-1978.. 1 omslag.
600
Jaarverslag van de Stichting Fiom Noord-Holland over 1975-1978 en van de Stichting Fiom Midden-Brabant over 1977/1978. 1979.. 2 stukken.
601
Exploitatierekening van de Stichting Fiom Limburg. Met begroting 1978. 1977.. 1 omslag.

Rechtspositie van het personeel.
602*
Staten houdende de vaststelling van de pensioengrondslag van het personeel. 1975-1976.. 1 omslag.
603*
Staten houdende de pensioengrondslagen van de medewerkers van het Steunfonds Hendrik Pierson/Fiom. 2 stukken 1976..
604
Stukken betreffende de premieheffingen door en uitkeringen van de bedrijfsvereniging. 1976.. 1 omslag.
605
Stukken betreffende de salarisregeling voor groepsopvoeders. 1979.. 3 stukken.

Belastingen.
606
Stukken betreffende het betalen van belastingen. 1976.. 1 omslag.

Statistiek.
607
Notulen van de vergaderingen van de commissie-beleidsregistratie tehuizen. Met bijlagen. 1975-1976.. 1 omslag.
608
Stukken afkomstig van de commissie-cliëntenregistratie tehuizen. 1976, 1978.. 1 omslag.
609
Stukken afkomstig van de werkgroep automatisering van de registratie (van het landelijk bureau). 1979.. 1 omslag.
610
Stukken afkomstig van de commissie-registratiegegevens bureaus. 1976-1978.. 1 omslag.
611
Stukken betreffende de registratiegegevens van de Fiom-bureaus. 1977-1979.. 1 omslag.
612
Stukken betreffende de registratiegegevens van de Fiom-tehuizen. 1977-1979.. 1 omslag.
613
Lijsten houdende statistische gegevens van de personeelsformaties. Afschriften. 1976.. 2 stukken.

Personeel.
614
Stukken afkomstig van de werkgroep-vrijwilligers. 1979.. 1 omslag.

Opleiding.

Verdere Studie In Diensttijd (VSID).
615
Stukken betreffende de opzet van de VSID.z.j... 1 omslag.
616
Notulen van de vergaderingen van de stuurgroep-VSID. Met bijlagen. 1975-1980.. 1 omslag.
617
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de stuurgroep-VSID.1979-1980.. 1 omslag.
618
Stukken afkomstig van de werkgroep-studiebeurzen. 1977-1978.. 3 stukken.
619
Stukken afkomstig van de werkgroep-deskundigheidsuren. 1978.. 1 omslag.
620
Stukken betreffende de bevordering van de deskundigheid van het personeel. 1978.. 1 omslag.
621
Stukken afkomstig van de werkgroep-werk-studiemogelijkheden. 1979.. 1 omslag.
622-633
Stukken betreffende de door de Fiom georganiseerde cursussen. 1975-1982.. 12 omslagen.
622
Stuurgroep-VSID..
"
623
Correspondentie..
"
624
Cursus VII. 1975..
"
625
Cursus VIII. 1976..
"
626
Cursus IX. 1976/1977..
"
627
Cursus X. 1977..
"
628
Cursus XI. 1977/1978..
"
629
Cursus XII. 1978/1979..
"
630
Cursus XIII. 1979/1980..
"
631
Cursus XV. 1980/1981..
"
632
Cursus XVI. 1981..
"
633
Cursus XVII. 1981/1982..
"
634
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen voor het gebruik bij de VSID-cursussen. 1977-1978.. 1 omslag.

Verdere Opleiding (VO).
635
Stukken betreffende de Verdere Opleiding (VO) voor maatschappelijk werkers. 1975-1976.. 1 omslag.

Trainings- en studiedagen.
636
Stukken betreffende de studiedag De Kombineerbaarheid van meerdere doelgroepen. 1976.. 1 omslag.
637
Stukken betreffende de door de Fiom georganiseerde trainings- en studiedagen. 1977-1979.. 1 omslag.

Taakuitoefening.

Onderzoek.
638
Stukken betreffende het onderzoek naar hulpverlening aan alleenstaande ouders. 1976-1977.. 1 omslag.

Voorlichting en publiciteit.

Door de Fiom.
639
Circulaires betreffende de voorlichtingsfunctie van de Fiom-bureaus. 1975.. 1 omslag.
"
640
Stukken afkomstig van de werkgroep voorlichting. 1976.. 1 omslag.
"
641
Stukken afkomstig van de werkgroep consultatie. 1976-1979.. 1 omslag.
"
642
Adressen- en spreekurenlijst, de zogenaamde roze folder. 1976.. 1 stuk.
"
643
Stukken betreffende de voorlichting over de taak en doelstelling van de Fiom. 1976-1979.. 1 omslag.
"
644
Persbulletins uitgegeven door de Fiom. Met bijlagen. 1978-1979.. 1 omslag.
"
645
Stukken afkomstig van de publiciteitscommissie. 1979.. 1 omslag.
"
646
Stukken afkomstig van het secretariaat van het informatie-bulletin Fiomkontakt. 1979.. 1 omslag.
"
647
Geplukt en Geknipt, knipselkrant voor bestuursleden en medewerkers van de Fiom. Met bijlagen. 1979.. 1 omslag.
"
648
Fiom-Informatie. 1979-1981.. 3 katernen..
"
649
Ingekomen en uitgegane persberichten. 1976-1977.. 1 omslag.
"

Door derden.
650
Circulaires betreffende maatschappelijke vraagstukken 1975.. 1 omslag.
"
651
Stukken betreffende het verkrijgen van voor de Fiom relevante informatie. 1978.. 1 omslag.
"
652
Krantenknipsels. 1976-1977.. 1 pak.
"

Alleenstaanden.
653
Agenda's van vergaderingen van de werkgroep Alleenstaande Ouders. 1976-1977.. 1 omslag.
654
Stukken afkomstig van de Interdepartementale Werkgroep Alleenstaanden (IWA). 1978.. 1 omslag.

Abortus.
655
Stukken afkomstig van de werkgroep-abortus. 1972-1979.. 1 omslag.
656
Stukken betreffende het standpunt van de Fiom inzake het ontwerp-van-wet Lamberts/Roethof, inzake afbreking van zwangerschap. 1976.. 1 omslag.
657
Stukken betreffende de abortus-problematiek. 1976-1981.. 1 pak.

Adoptie/vondelingen.
658
Stukken betreffende strafbaarstelling van het te vondeling leggen van babies. 1972, 1978.. 1 omslag.
659
Stukken afkomstig van de werkgroep adoptie. 1979.. 1 omslag.
660
Stukken betreffende het Internationaal Jaar van het Kind. 1978-1979.. 1 omslag.

Concubinaat.
661
Stukken afkomstig van de werkgroep-konkubinaat. 1977.. 2 stukken.

Materiële voorzieningen.
662
Stukken afkomstig van de werkgroep-alimentatie. 1977, 1979.. 1 omslag.
663
Stukken afkomstig van de werkgroep-kinderziektedagenplan. 1978-1979.. 1 omslag.
664
Stukken afkomstig van de werkgroep huisvesting. 1977, 1979.. 1 omslag.

AANVULLING 1998: dossiers 1980-1987..

AANVULLING 2005: dossiers 1988-1991..

AANVULLING 2011: dossiers, inclusief het dossier inzake de rechtszaak voor inzage adoptiedossiers van De Valkenhorst 1991-1995. 1992-1999..