/
You are not logged in

Archief Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) 1919-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000251
Unitdate1919-1998
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent10.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2007
4.75 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 1 oktober 1919 te Amsterdam; fuseerde per 1 januari 1999 met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) tot Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging; doel was voorlichting geven aan leden betreffende maatschappelijke, culturele en politieke vraagstukken en vanuit het Evangelie wegen zoeken naar een maatschappij waarin ieder tot zijn recht komt en waaraan vrouwen een verantwoordelijke bijdrage kunnen leveren; er was een landelijke bestuur, gewestelijke besturen en plaatselijke afdelingen; C.W.I. Wttewaal van Stoetwegen was secretaresse 1936-1946; organiseerde cursussen, kader- en studiedagen; elke twee jaar werd een bewustwordingsproject uitgezocht dat voor die periode werd ondersteund; het orgaan heette Christelijk Vrouwenleven van 1917-1929, De Christenvrouw van 1921-1942 en 1945-1978 en Informatie vanaf 1979.


Inhoud

Notulen van vergaderingen van het hoofd- en dagelijks bestuur 1919-1986; notulen van de algemene ledenvergadering 1920, 1938-1954, 1961-1986; jaarverslagen 1926-1985; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1928-1991; stukken betreffende de oprichting, statuten en huishoudelijk reglement 1919-1992; stukken betreffende structuur en beleid 1969-1989; stukken betreffende de leden, afdelingen en gewesten 1950-1989; stukken betreffende bezit en financiële stukken 1942-1991; stukken betreffende propaganda, publiciteit en voorlichting 1920-1989; notulen van redac tievergaderingen 1932-1941, 1949-1989; stukken van de werkgroepen, later Sekties Emancipatorische Vorming en Emancipatorische Kadering 1976-1989; stukken betreffende cursussen, gespreksgroepen, studiedagen en trainingen 1971-1990; stukken betreffende de werkgroep en het project emancipatiewerk 1982-1989; stukken betreffende jubilea 1929-1989; stukken betreffende acties en protesten 1918-1982; stukken betreffende projecten in de Derde Wereld 1975-1991; stukken betreffende samenwerking en contacten met andere organisaties 1919-1987; stukken betreffende het Magdalena Fonds, het Dr. Albronda-van der Nagelfonds en het Studiefonds 1943-1991.
Afdeling Barendrecht: notulen van leden- , jaar- en bestuursvergaderingen 1953-1997; correspondentie 1965-1996; kasboek 1938-1984.
Afdelingen Amsterdam: notulen van vergaderingen 1938-2006.
Afdeling Amstelveen: notulen bestuurs- en ledenvergaderingen 1967-2006; jaarverslagen 1978-2005; correspondentie 1975-2006.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1-44
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1919-1935, 1945-1951, 1955-1986.. 5 delen, 39 omslagen.
1
1 deel. 1919 juni 28-1927 april 11..
NB. Bevat tevens de notulen van de eerste jaarvergadering 1920.
2
1 deel. 1927 augustus 23-1929 november 19..
3
1 deel. 1929 december 16-1930 oktober 21..
4
1 deel. 1930 november 25-1931 oktober 22..
5
1 deel. 1932 juni 14-1933 april 24..
6
1931 november 26-1934 december 11..
7
1935 januari 10-september 18..
8
1945 november-1946..
9
1947..
10
1948..
11
1949..
12
1950..
13
1951..
14
1955..
15
1956..
16
1957..
17
1958..
18
1959..
19
1960-1961..
20
1962..
21
1963..
22
1964..
23
1965..
24
1966..
25
1967..
26
1968..
27
1969..
28
1970..
29
1971..
30
1972..
31
1973..
32
1974..
33
1975..
34
1976..
35
1977..
36
1978..
37
1979..
38
1980..
39
1981..
40
1982..
41
1983..
42
1984..
43
1985..
44
1986..
NB. De nrs 5 en 6 vullen elkaar gedeeltelijk aan.
45
Besluitenlijsten hoofdbestuursvergaderingen. 1969-1985.. 1 omslag.
46-58
Notulen van vergaderingen van het hoofd- en dagelijks bestuur. 1935-1959.. 5 delen, 8 omslagen.
46
1 deel. 1935 oktober 17-1939 oktober 20..
47
1 deel. 1939 november 13-1944 januari 18..
48
1 deel. 1944 februari 22-1947 oktober 27..
49
1 deel. 1947 november 5-1949 december 16..
50
1 deel. 1950 januari 6-1951 november 22..
51
1952-1953..
52
1954..
53
1955..
54
1956..
55
Bijlagen bij de notulen. 1955-1956..
56
1957..
57
1958..
58
1959..
59-81
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1926-1927, 1946, 1955-1985.. 1 deel, 22 omslagen.
59
1 deel. 1926 september 14-1927 juli 8..
60
1946..
61
1955-1958..
62
1959-1961..
63
1962-1963..
64
1964-1965..
65
1966-1967..
66
1968-1969..
67
1970..
68
1971-1972..
69
1973..
70
1974..
71
1975..
72
1976..
73
1977..
74
1978..
75
1979..
76
1980..
77
1981..
78
1982..
79
1983..
80
1984..
81
1985..
NB. Incompleet.
82-84
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 1920, 1938-1954, 1961-1986.. 2 delen, 1 omslag.
---
1920..
NB. Zie nr 1.
82
1938-1953..
83
1954..
84
1 omslag. 1961-1986..
85
Stukken betreffende de algemene vergadering 1964. 1962-1964.. 1 omslag.
86
Programma's en openingsredes van algemene vergaderingen. Met hiaten. 1924-1982.. 1 omslag.

Jaarverslagen.
87
Jaarverslagen. 1925/1926, 1926/1927, 1941-1943, 1958, 1961, 1970-1978, 1980-1984. 1926-1985.. 1 omslag.

Correspondentie.
88-99
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1928-1991.. 12 omslagen.
88
1928, 1930, 1939, 1943, 1946..
89
1954-1955, 1957-1958..
90
1967..
91
1968..
92
1969..
93
1970-1973..
94
1986..
95
1987..
96
1988..
97
1989..
98
1990..
99
1991..
252
Ingekomen en concepten en afschriften van uitgaande telegrammen van en aan leden van het Koninklijk Huis. 1938-1965.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN

Oprichting, organisatie en geschiedenis.
100
Stukken betreffende de oprichting. 1919.. 1 omslag.
101
Statuten en huishoudelijke reglementen. Deels in kopie. [1919-1920], 1938, 1947, 1949-1950, 1954, 1958, 1966, 1975, 1985, 1992.. 1 omslag.
102-103
Stukken betreffende statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijk reglement. 1923-1979.. 2 omslagen.
102
1923, 1929, 1931, 1936, 1939..
103
1949-1950, 1955, 1957, 1961, 1969-1970, 1972-1973, 1975, 1979..
106
Stukken betreffende de geschiedenis van de NCVB. [1950], 1977 en 1984.. 1 omslag.
275
Krantenknipsels betreffende de NCVB. 1919-1927, 1929-1930, 1938, 1941, 1958, 1967-1969, 1971-1974, 1979-1983.. 1 omslag.
144
Stukken betreffende het archief en de administratie. 1957-1958.. 1 omslag.
107
Verslag van een onderzoek naar de NCVB door organisatie-adviseurs Boer & Croon. 1985.. 1 stuk.
108
Stukken van de Kommissie Struktuur. 1985-1989.. 1 pak.

Beleid.
117
Wat wil de Nederlandsche Christen Vrouwenbond? door A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman en stukken betreffende beginselverklaringen van de NCVB. 1921-1922, 1926, 1932, 1935-1936, 1947, 1958 en z.j.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende de structuur en het beleid. 1969, 1982-1984.. 1 omslag.
105
Stukken betreffende de 'Verontruste vrouwen in de NCVB' en de oprichting van de landelijke vereniging 'De Christenvrouw' op 8 januari 1981. 1975, 1979-1981.. 1 omslag.
NB. Stukken afkomstig van Letta Veenendaal.
118
Verslagen van en stukken betreffende de Kommissie Beleid. 1983-1989.. 1 omslag.

Bestuur.
109
Richtlijnen voor bestuursleden, roosters van aftreden en correspondentie tussen bestuursleden. Met hiaten. 1925-1985.. 1 omslag.
110
Ingekomen brief van gewest Utrecht betreffende het neerleggen van een bestuursfunctie en van het gewest Limburg-Oost Brabant betreffende de oprichting. 2 september en 30 oktober 1935.. 2 stukken.
111
Stukken betreffende de verkiezing van een voorzitster. 1937.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende bestuursverkiezingen. 1939.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende presentiegelden voor bestuursleden. 1941.. 1 omslag.
114
Correspondentie tussen HB en DB betreffende het verbod voor joden om lid te zijn van een niet-economische vereniging en de houding van de NCVB in deze. 1941-1942.. 1 omslag.
115
Stukken houdende kritiek op het HB inzake de kandidaatstelling van een lid voor het DB. 1951.. 2 stukken.
116
Stukken betreffende het overlijden van A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman, één van de oprichtsters van de NVCB. 1958.. 1 omslag.

Leden, gewesten en afdelingen.
119
Jaarboekje 1948, 1965 en 1968, Wat de Bond van ONS verwacht (1948) en stukken betreffende lidmaatschap en contributie. 1948, 1958, 1965-1988.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de ACSI-reizen voor leden en het collectief lidmaatschap van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel. 1976-1978, 1981, 1986, 1988-1989.. 1 omslag.
121
Verslag van de vergadering van 11 oktober 1924 van de Centrale Raad (HB met afgevaardigden van de gewestelijke vergaderingen). 1924.. 1 stuk.
122-123
Stukken betreffende de gewestelijke besturenconferenties. 1950-1982.. 2 pakken.
122
1950-1951, 1953-1956, 1958-1969..
123
1970-1982..
124
Stukken betreffende gewestelijke vergaderingen. 1973-1976, 1978, 1981, 1985.. 1 omslag.
125-129
Stukken betreffende de gewesten. 1972-1986.. 5 omslagen.
125
Groningen en Friesland..
126
Overijssel en Drenthe..
127
Zuid-Holland en Zeeland..
128
IJsselmeerpolders, Utrecht en Noord-Holland-Zuid..
129
Limburg-Oost Brabant en Noord-Brabant..
130
Notulen van de vergadering van 14 december 1921 van DB en afgevaardigden van de afdelingen. Doorslag. 1921.. 1 stuk.
131
Stukken betreffende de afdelingen. 1971-1986.. 1 pak.
132
Correspondentie met de afdeling Aalten. 1965-1967.. 1 omslag.
132A
Stukken betreffende de oprichting van de Vrouwen Interkerkelijke Praatgroep (VIP) als nieuwe afdeling van de NCVB te Dronten. 1980-1981.. 1 omslag.

Personeel en huisvesting.
133
Knipsels van en stukken betreffende personeelsadvertenties. 1953, 1956-1957, 1959-1964, 1967, 1970.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende verzekeringen. 1933-1969.. 1 omslag.
135
Stukken betreffende het pand Valkenboslaan 150 te 's-Gravenhage, gekocht in 1942. 1942-1986. Met retroacta. 1929, 1937.. 1 omslag.

Financiën.
136
Stukken betreffende obligaties en effecten. 1968, 1974-1975, 1981, 1983.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende subsidiemogelijkheden. 1981-1982, 1985.. 1 omslag.
138-139
Jaarrekeningen over 1953-1967, 1972, 1982, 1984-1990. 1954-1991.. 2 pakken.
138
1953-1967..
139
1972, 1982, 1984-1990..
140
Begrotingen 1966-1990. [1966]-1990.. 1 pak.
141
Financiële overzichten van de gewesten over 1973-1986. 1974-1987.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende de kascontrole. 1956-1957, 1961-1985.. 1 omslag.
143
Stukken van de Financiële Commissie. 1983 oktober-1991.. 1 omslag.

Fondsen.
272
Stukken betreffende het Magdalena Fonds tot steun bij ziekte van leden van de NCVB. 1943-1945, 1953-1954, 1968, 1981 en z.j.. 1 omslag.
273
Jaarrekeningen van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds over 1969-1970, 1973-1990. 1970-1971, 1974-1991.. 1 pak.
274
Stukken van het Studiefonds NCVB. 1970-1972, 1979-1980 januari.. 1 omslag.

Lezingen.
145
Lijst van spreeksters en sprekers op de algemene vergaderingen 1920-1954. [1954].. 2 stukken.
146
Ingekomen brief van en minuut van uitgaande brief aan het administratiecentrum van de Stichting Diaconessenarbeid in Suriname betreffende spreeksters op voordrachtsavonden. 1959.. 2 stukken.
147
Stukken betreffende Bondsspreekbeurten. 1959-1966.. 1 omslag.
148
Teksten van lezingen en referaten. 1959-1962, 1964-1965, 1967, 1969, 1977.. 1 omslag.

Publiciteit en publicaties.
149
Discussienota's. 1968-1969, 1971, 1975, 1979 en z.j.. 1 omslag.
150
Propaganda en Organisatie (1948) door F. Bakker-Bootsma en stukken betreffende en exemplaren van 'Het blauwe boekje'. Handleiding voor het kader van de NCVB voor de propaganda. 1948, 1976-1977 en z.j.. 1 omslag.
151
Teksten van advent- en kerstliturgieën. 1964-1968, 1971-1972, 1974-1977 en z.j.. 1 omslag.
152
Teksten van toneelstukjes en musicals. 1949, 1983-1985 en z.j.. 1 pak.
153
Teksten van Bondsliederen. 1951, 1982 en z.j.. 1 omslag.
154
Verzendlijsten en nieuwjaarskaarten. 1967-1968, 1970-1990.. 1 omslag.
155
Stukken van de werkgroep publiciteit, vanaf 1984 Sektie Publiciteit en Voorlichting. 1977-1989 januari.. 1 pak.
156
Stukken betreffende de publiciteit rondom de opening van het NCVB-centrum te Amersfoort in 1986. 1984-1987.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende de huisstijl. 1987-1989.. 1 omslag.
158
Stukken houdende reacties op het nieuwe logo. 1988-1990.. 1 omslag.
159
Correspondentie met handelsonderneming Borsboom betreffende het vervaardigen van propagandamateriaal. 1970-1971.. 1 omslag.
160
A. Knoppers-Valkenier,De positie der Vrouw (1939), M. Waardenburg-Lindeyer, De vrouw in het gezin (1941) (uitgaven van de NVCB) en afleveringen van De Christenvrouw 1921-1922, 1928-1929, 1936, 1948 en Mededeelingen van den Nederlandschen Christenvrouwenbond nr 6 juni 1944. 1921-1922, 1928-1929, 1936, 1939, 1941, 1944, 1948.. 1 omslag.
161-182
Notulen van redactievergaderingen. 1932-1941, 1949-1989.. 22 omslagen.
161
1932 oktober 14-1934 oktober 9..
162
1935 september 5-1941 november 14..
163
1949 juni-1954..
164
1955-1956..
165
1957-1958..
166
1959-1960..
167
1961-1962..
168
1963-1964..
169
1965-1966..
170
1967-1969..
171
1970-1971..
172
1972-1973..
173
1974-1975..
174
1976-1977..
175
1978-1979..
176
1980-1981..
177
1982..
178
1983..
179
1984..
180
1985..
181
1986..
182
1987-1989..
183
Register van ingekomen stukken bij de redactie. 1961 oktober-1964 september.. 1 deel.
184
Ingekomen stukken bij de redactie. 1955, 1958-1959, 1961-1971.. 1 omslag.
185
Stukken betreffende het maandblad Informatie. 1981-1986.. 1 omslag.
186
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de redactie van Informatie. Alfabetisch geordend. 1987-1989.. 1 pak.
187
Geluidsband van het gesprek met miss Brigalia Bam, vermeld in het maandblad van mei 1974. z.j.. 1 stuk.
188
Correspondentie tussen redactielid Tini Hellema en het HB betreffende het gebruik van briefpapier zonder toestemming HB. 1939.. 1 omslag.
189
Contract met Drukkerij Haeringen. Met bijlage. 1929.. 1 stuk.
190
Contracten met Drukkerij Veenman & Zonen. 1950, 1952, 1956, 1965.. 1 omslag.
191
Correspondentie met Drukkerij Veenman & Zonen. Met retroacta. 1929, 1949-1957.. 1 pak.
192
Stukken betreffende een conflict rond de advertentieacquisitie van Informatief. 1986, 1990.. 1 omslag.
193
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers (NOTU). 1948-1949.. 1 omslag.

Werkgroepen, commissies, trainingen en cursussen.
268
Stukken van de door het HB ingestelde Commissie ter bestudering van de B.I.visie. 1952.. 1 omslag.
269
Stukken van de commissie 'Man-Vrouw'. 1953.. 2 stukken.
270
Verslag van de vergadering van de studie-commissie Lonen en Arbeidsvoorwaarden Huispersoneel. 1955 juli 27.. 1 stuk.
271
Stukken betreffende de 'Begeleidingscommissie 110 afdelingen'. 1984-1989.. 1 omslag.
194
Stukken van het Overlegorgaan. 1984 september-1985 maart.. 1 omslag.
195
Verslagen van de werkgroep Mondiale Vorming. 1988-1989.. 1 omslag.
196
Agenda's, notulen en besluitenlijsten van Werksoort I (Sektie Emancipatorische Vorming en Sektie Emancipatorische Kadering). 1984 oktober-1987 mei.. 1 omslag.
197-198
Stukken van de Werkgroep Vorming, vanaf 1984 sektie Emancipatorische Vorming. 1976-1988 mei.. 2 pakken.
197
1976-1981..
198
1982-1988 mei..
198A
Verslagen van de gespreksgroep 'Vrouw praat er eens over'. 1981-1985.. 1 pak.
199
Stukken betreffende trainingen voor gespreksleidsters van de gespreksgroep over vrouw en geloof. 1985-1988.. 1 pak.
200
Verslag van de cursus 'Vrede kun je leren'. [1977].. 1 stuk.
201
Stukken betreffende de training voor Rayoncontactvrouwen. 1987, 1990.. 1 omslag.
202-203
Stukken van de Sektie Emancipatorische Kadering. 1984 augustus-1988 mei.. 2 omslagen.
204
Stukken van de Kommissie Kaderschool. 1988-1989.. 1 omslag.
205
Stukken betreffende kaderdagen georganiseerd door de Sektie Emancipatorische Kadering. 1984-1988.. 1 pak.
206
Stukken betreffende vormingsdagen voor leden van de Sektie Emancipatorische Kadering. 1985-1986, 1988.. 1 omslag.
207
Jaarverslagen van het Project Emancipatiewerk over 1980/1981-1986/1987, 1988-1989. 1981-1990.. 1 omslag.
208
Stukken van de Werkgroep Emancipatie, vanaf mei 1984 Project Emancipatiewerk. 1982-1987.. 1 pak.
209
Notulen van de begeleidingsgroep Project Emancipatiewerk. 1988-1989.. 1 omslag.

Jubilea, bondsdagen, congressen en symposia.
210
Felicitaties en dankzeggingen betreffende het tienjarig bestaan. 1929.. 1 omslag.
211
Stukken betreffende het vijfendertigjarig bestaan en de Bondsdag 1954. 1954.. 1 omslag.
212
Stukken betreffende de Bondsdag 1960 en de viering van het veertigjarig bestaan op de algemene vergadering 1960. 1960.. 1 omslag.
213
Stukken betreffende de Bondsdag 1962. 1962.. 1 omslag.
214
Stukken betreffende de Bondsdag 1964 en de viering van het vijfenveertigjarig bestaan op de algemene vergadering 1964. 1964.. 1 omslag.
215
Stukken betreffende de Bondsdag 1969 en de viering van het vijftigjarig bestaan 1969. 1968-1969.. 1 omslag.
216
Stukken betreffende het zestigjarig bestaan. 1979.. 1 omslag.
217
Stukken betreffende het bondsonderwerp in 1981 'Vrouw en vrijwilligerswerk'. 1981.. 1 omslag.
218
Stukken betreffende het vijfenzestigjarig bestaan. 1984.. 1 omslag.
219
Stukken betreffende het symposium over gezondheidszorg ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan in 1989. 1988-1989.. 1 pak.
276-277
Stukken betreffende het landelijke thema van de NCVB van 1988-1991 en het congres 'Gezondheidszorg, gezonde zaak?', gehouden op 23 februari 1991. 1988-1991.. 1 omslag,.
1 pak
220
Stukken betreffende Regionale Bondsdagen. 1966.. 1 omslag.
221
Bezinningsstukken en discussienota's. 1961, 1964, 1966-1967, 1969.. 1 omslag.
222
Stukken betreffende het Vrouwencongres van 27 februari 1975. Met foto's. 1974-1976, 1987.. 1 omslag.
223
Stukken betreffende studiedagen van de NCVB. Met foto's. 1971-1974, 1976-1977, 1979, 1981.. 1 omslag.
224
Stukken betreffende het Thema Arbeid en het congres over Herwaardering en Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid van 27 februari 1988. 1964, 1986-1988, 1990.. 1 omslag.

Acties en standpuntbepaling.
225
Stukken houdende protesten tegen onzedelijkheden. 1924, 1930-1932, 1934.. 1 omslag.
226
Stukken betreffende acties en protesten. 1918-1960.. 1 pak.
227
Stukken betreffende de actie tegen invoer en verkoop van Tampax. 1938-1940.. 1 omslag.
228
Stukken betreffende de afwijzing van de melksanering door de regering. 1952-1955, 1958.. 1 omslag.
229
Correspondentie met en betreffende de media. 1953-1954, 1957-1958 en z.j.. 1 omslag.
230
Stukken houdende standpunt inzake het ontwerp Nieuwe Algemene Burgerlijke Pensioenwet 1965, Vietnam 1967, het wetsontwerp abortus provocatus VVD/PvdA 1976 en de Concept-Rijksbijdrage regeling sociaal-cultureel werk 1977. 1965, 1967, 1976-1977.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende de actie een kapel te schenken aan Bartimeshage, een inrichting voor meervoudig gehandicapte blinden en slechtzienden. 1966-1967, 1972-1973.. 1 omslag.
232
Stukken betreffende de Actie Suriname. 1970-1971.. 1 omslag.
233
Stukken betreffende de actie tegen in hechtenis neming van YWCA-bestuursleden in Zuid-Afrika 1976 en de actie voor christenvrouwen in Uganda in samenwerking met YWCA Nederland 1977-1979. 1976-1979.. 1 omslag.
234
Stukken betreffende de actie Aruba-Effatha 1976-1978, de actie Vrouwenhulp Noord-Ierland 1977 en betreffende diverse brievenacties 1977-1978, 1980, 1982. 1976-1982.. 1 omslag.

Projecten in de Derde Wereld.
239
Stukken betreffende het graanmolenproject in Burkina Faso. 1986-1989 juni.. 1 omslag.
240
Stukken betreffende het project 'voortbouwen met vrouwen' in Burkina Faso. 1987-1989.. 1 omslag.
241
Stukken betreffende het project mantelzorg in Bangladesh. 1988-1991.. 1 omslag.
238
Stukken houdende voorstellen voor financiële projecten in de Derde Wereld. [1981], 1984-1985, 1988.. 1 omslag.

Contacten en samenwerking met andere organisaties.
235
Notulen van de werkgroep 'Pepperbox' bestaande uit leden van de Stichting Melania Gilde Ontwikkelingssamenwerking en de NCVB. 1977-1982.. 1 omslag.
236-237
Stukken betreffende de Stichting Melania Gilde. 1975-1985.. 2 pakken.
242
Stukken betreffende (pogingen tot) samenwerking met diverse vrouwenbonden en -verenigingen. 1919-1958.. 1 omslag.
243
Ingekomen brieven van de Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland betreffende de oprichting van een Christelijk Centraal Bureau voor Beroepskeuze. 13 maart en 19 mei 1924.. 2 stukken.
244
Ingekomen brief van de Vlaamsche Christelijke Vrouwen en Meisjesbond betreffende samenwerking. 1924 oktober 14.. 1 stuk.
245
Ingekomen brieven van en minuut van uitgaande aan Enkrateia. Bond van Prot. Christ. Drankbestrijdersvereenigingen betreffende de brochure over 'Drankbestrijderswerk door en voor de vrouw', inleidingen gehouden op het 4e christelijk congres tegen het alcoholisme 1926. 1926-1927.. 3 stukken.
246
Verslag van de besprekingen op 27 februari 1930 betreffende de oprichting van een Christelijke Radio Volksuniversiteit. 1930.. 1 stuk.
247
Correspondentie met de Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat". 1931-1945.. 1 omslag.
248
Ingekomen brieven van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging houdende verzoeken om geld om een christelijke filmdienst op te richten. 25 juli en 6 november 1933.. 2 stukken.
249
Ingekomen brieven van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes (Union) betreffende samenwerking. Met bijlage. 14 en 18 november 1935.. 2 stukken.
250
Correspondentie met de Nederlandsche Christelijke Filmcentrale betreffende de opzegging van het lidmaatschap. 1935.. 1 omslag.
251
Correspondentie betreffende het lidmaatschap van het Algemeen Steuncomité. 1939.. 1 omslag.
253
Stukken betreffende de mening van HB en leden over het program van de PvdA 1946-1947, 1953 en de kwestie of PvdA-leden lid mogen worden van de NCVB 1954-1955. 1946-1955.. 1 omslag.
254
Stukken betreffende de Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH). 1950, 1953-1957.. 1 pak.
255
Stukken betreffende de verhouding met de Hervormde Vrouwen Groepen van de CJVF. 1952 en z.j.. 2 stukken.
256
Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC). 1952-1969.. 1 omslag.
257
Verslag van een bespreking met het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) over de oprichting van vrouwenclubs. Doorslag. [ca 1955].. 1 stuk.
258
Stukken betreffende het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP). 1958-1959.. 1 omslag.
259
Stukken betreffende de Protestantse Christen Vrouwen Bond afdeling Oranjestad-Aruba NA. 1959-1961, 1970-1971.. 1 omslag.
260
Stukken betreffende samenwerking met de NCRV. 1961-1965, 1971, 1982, 1984.. 1 omslag.
261
Stukken betreffende contact met het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1963 en z.j. en de Protestantse Stichting ter Bevordering van verantwoorde gezinsvorming 1965 en z.j. 1963, 1965 en z.j.. 1 omslag.
262
Stukken betreffende de samenwerking met de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB). 1963, 1967-1969, 1971-1972, 1981.. 1 omslag.
263
Stukken betreffende het Presidentenoverleg (presidentes van GVB, CPB, CNV-Vrouwenbond,NCVB, YWCA,VHVF, BOKV, ICCO, HVG en NVR). 1968-1987.. 1 pak.
264
Stukken betreffende contacten met organisaties voor zorg voor gehandicapten. 1972.. 1 omslag.
265
Stukken betreffende vertegenwoordiging van de NCVB in andere organisaties. 1976-1985.. 1 omslag.
266
Stukken betreffende toetreding van de NCVB tot de Associatie voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 1986.. 1 omslag.
267
Stukken betreffende internationale contacten. 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977.. 1 omslag.

Voorwerpen.
---
Alle voorwerpen zoals vaandels, wandkleden en -borden, medailles, tasjes, pennen, wijnglas, thermometer, klok en borduurwerken zijn overgebracht naar het beeldarchief en beschreven in de objecten database..

AFDELING BARENDRECHT 1953-1997

278-280
Notulen van bestuursvergaderingen, van jaarvergaderingen en jaarverslagen. 1953-1977.. 3 delen.
278
1953 juni-1960 september..
279
1960 november-1968 oktober..
280
1968 november-1977 oktober 3..
281
Notulen van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en jaarverslagen. 1977 oktober 19-1986 mei.. 1 deel.
282
Notulen van bestuursvergaderingen. 1978 april-1981 november.. 1 deel.
283-286
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1982-1997 maart.. 4 omslagen.
283
1982-1985..
284
1986-1989..
285
1990-1992..
286
1993-1997 maart..
287
Notulen van leden- en jaarvergaderingen, jaarverslagen en stukken betreffende kerstvieringen. 1986-1996.. 1 omslag.
288-290
Correspondentie. 1965-1973, 1980-1996.. 3 omslagen.
288
1965-1969..
289
1970-1973..
290
1980-1996 augustus..
291-293
Kasboek. 1938-1984.. 3 delen.
291
1938-1949..
292
1950-1956..
293
1957-1984..
294
Stukken betreffende het 50-jarig bestaan. 1985.. 1 omslag.

AFDELINGEN REGIO AMSTERDAM 1938-2006

295
Notulen van de jaar- en ledenvergaderingen van de afdeling Amsterdam. 1938-1946.. 1 deel.
296
Notulen van vergaderingen van presidenten en secretaressen van afdelingen Amsterdam. september 1949-september 1956.. 1 deel.
297
Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de gezamenlijk afdelingen Amsterdam. juni 1954-januari 1957.. 1 deel.
298
Notulen van vergaderingen van presidenten en secretaressen van afdelingen Amsterdam, ook Contact Amsterdam genoemd. januari 1957-februari 1973.. 1 deel.
299
Notulen van vergaderingen van Contact Amsterdam rayon Amstelland. oktober 1973-oktober 1987.. 1 deel.
300
Notulen van vergaderingen van Contact Amsterdam rayon Amstelland. februari 1988-april 2006.. 1 deel.
NB. Het vanaf 1999 Passage.
301
Convocaties voor en verslagen van vergaderingen en financiële overzichten van regio/contact Amsterdam – rayon Amstelland. december 1991-maart 2006.. 1 omslag.
302
Overzicht van het ledenaantal 1987-1993 en Beleidsplan 1985-1989 van het Gewest Noord-Holland-Zuid. 1985-1993.. 2 stukken.
303-321
Stukken van de afdeling Amsterdam-Nieuwendam, opgericht 18 september 1963, vanaf 1999 een afdeling van Passage. 1963-2006.. 13 delen en 7 omslagen.
303
Notulenboek ledenvergaderingen 1 deel. 18 september 1963-27 november 1974..
304
Notulenboek ledenvergaderingen 1 deel. 18 december 1974-27 januari 1982..
305
Notulenboek ledenvergaderingen 1 deel. 24 februari 1982-27 mei 1992..
306
Notulenboek ledenvergaderingen 1 deel. 30 september 1992-29 november 2006..
307
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 deel. 14 oktober 1963-16 februari 1978..
308
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 deel. 23 maart 1978-21 november 1985..
309
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 deel. 9 december 1985-19 maart 1990..
310
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 deel. 23 april 1990-7 december 1998..
311
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 deel. 18 januari 1999-30 november 2004..
312
Notulenboek bestuursvergaderingen 1 omslag. 2005-2006..
313
Presentielijsten ledenvergaderingen 1 omslag. 25 maart 1998-29 november 2006..
314
Uitnodigingen voor bestuurs-, jaar- en ledenvergaderingen 1 omslag. 20 januari 1997-20 november 2006..
315
Jaarverslagen over 1 omslag. 1963-2006..
316
Financiële jaarverslagen over 1 omslag. 1977-2006..
317
Correspondentie 1 omslag. 1993-maart 2007..
318
Ledenadministratie, per jaar en alfabetisch. 2 delen..
319
Overzicht gehouden lezingen 1 omslag. 1969-2006..
320
Album met handtekeningen, foto’s, teksten en felicitaties ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1988 en het 40-jarig bestaan in 2003. 1 deel..
321
Fotoalbum van het 40-jarig bestaan 2003 (vervolg van inv.nr 320). 1 deel..

AFDELING AMSTELVEEN-BANKRAS 1967-2006

322-327
Notulen bestuursvergaderingen. 1967-2006.. 6 delen.
322
17 januari 1967-27 november 1975..
323
29 december 1975-19 december 1983..
324
24 januari 1984-20 november 1989..
325
18 december 1989-18 november 1996..
326
17 december 1996-13 september 2004..
327
18 oktober 2004-15 mei 2006..
328-329
Notulen ledenvergaderingen. 1967-1981.. 2 delen.
328
24 januari 1967-9 maart 1978..
329
13 april 1978-12 november 1981..
330
Agenda’s 15 december 1997-10 april 2006 en lijsten met ingekomen stukken 18 december 1995-23 februari 1998 voor bestuursvergaderingen. 1995-2006.. 1 omslag.
331
Jaarverslagen. 1978-2005.. 1 omslag.
332
Financieel jaarverslag. 2002-2003.. 1 omslag.
333
Ledenadministratie. 1979-2006.. 1 pak.
334
Stukken betreffende gezamenlijke vergaderingen van de Amstelveense afdelingen Bankras, Noord en Zuid van de NCVB. 1979-1990.. 1 omslag.
335-337
Convocaties aan de leden. 1975 -2006.. 3 omslagen.
NB. Voor de ledenlijsten en jaaroverzichten zie inv.nr 333 en 331.
335
1975-1989..
336
1990-1997..
337
1998-2006..
338
Correspondentie met andere NCVB-afdelingen. 1984-1989.. 1 omslag.
339
Stukken betreffende de Sprekersgids en aanbiedingen voor lezingen 1982-1989 en informatieboekje van Passage Noord-Holland 2004-2006. 1982-1989, 2004.. 1 omslag.
340
Correspondentie met Hoofdbestuur. 1984-2006.. 1 omslag.
341
Correspondentie met gewest Noord-Holland. 1990-2003.. 1 omslag.
342
Persoonlijke correspondentie met de leden. 1979-2006.. 1 pak.
343
Algemene correspondentie, deels alfabetisch geordend. 1984-2006.. 1 pak.
344
Ingekomen stukken van en correspondentie met andere Amstelveense vrouwengroepen en het Amstelveense vrouiwenoverlag. 1984-2000.. 1 pak..
NB. Zie ook het archief van het Vrouwenhuis Amstelveen.
345
Correspondentie met de gemeente Amstelveen betreffende subsidie. 1984-1990.. 1 omslag.
346
Stukken betreffende de projectgroep ‘Vrouwen toetsen het leefmilieu’ van de gemeente Amstelveen, waarin de afdeling participeerde. 1995-1998.. 1 omslag.
347
Ingevulde enquêteformulieren betreffende het mission statement van Passage. 1999.. 1 omslag.

ARCHIEFSTUKKEN A.C. (ANNEKE) KUYVENHOVEN-VAN DUIN (1918-1985)

348-349
Plak- en fotoalbums met knipsels en foto's van bijeenkomsten en activiteiten van de NCVB, World YWCA conferentie juli 1975, Emancipade 1975, Werkgroep Vrouwen voor Vrede, Werkgroep Vrouwen Hulp Noord-Ierland en de Nederlandse vrouwen Raad (NVR); met enkele losse stukken. Ontvangen in 2017 van haar dochter Ankie Kuyvenhoven.1969, 1975-1979, 1985.. 2 omslagen.