/
You are not logged in

Archief BPW The Netherlands 1930-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000113
Unitdate1930-1997
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent6.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
Inventaris aangepast door Annette Mevis in 2015
1,12 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris. Een aantal inventarisnummers is alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief BPW The Netherlands, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De afleveringen van hun tijdschrift zijn in 2015 overgebracht naar de bibliotheek, ook die afleveringen die in 2003 zijn teruggekeerd uit Moskou zoals de Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen en de Mededeelingen van de Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep Afdeeling Amsterdam 1934/1935 (nrs 1, 7-9), 1935/1936 (nrs 2-3, 5-9), 1936/1937 (nrs 1 en 3), te herkennen aan het cijfer in potlood rechtsboven). Afleveringen van Circular, Presidents message en Internews zijn in 2015 overgebracht naar het archief van BPW International.


Geschiedenis

Opgericht op 19 september 1930 te Amsterdam als Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen; doelstelling was het vormen van een band tussen werkende vrouwen en het behartigen van de belangen van de werkende vrouw; in 1932 wilde zij zich al aansluiten bij de International Federation of Business and Professional Women (IFBPW) die in 1930 te Genève was opgericht, maar daarvoor moest er een landelijke vereniging met afdelingen zijn; toen er afdelingen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren opgericht werd de vereniging op 15 februari 1936 landelijk en kon zij zich aansluiten bij de IFBPW; de naam veranderde in Nederlandse Bond voor Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep en er kwam een afdeling Amsterdam; de doelstelling werd aangepast: behartigen van belangen van werkende vrouwen, bevorderen van onderling contact, kweken van begrip voor elkaars werk, stimuleren van carrièreplanning; in 1987 veranderde de naam in Nederlandse Bond van Vrouwen in Bedrijf en Beroep, in 1989 in Bond voor Vrouw in Bedrijf en Beroep, in 1990 in Vrouw in Bedrijf en Beroep en in 1995 in BPW The Netherlands; de doelstelling bleef gelijk; de Bond behartigt in breed maatschappelijk opzicht de belangen van betaald werkende vrouwen; trad in 1933 toe tot de Nationale Vrouwenraad van Nederland, vanaf 1975 de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) geheten; het blad van de Bond was Mededelingen van de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, vanaf 1948 Bulletin van de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, vanaf 1970 opgenomen in het blad Vrouwen en hun Belangen, vanaf [1985] VBB Bulletin, vanaf mei 1989 VBB-Nieuwsblad en vanaf 1989 Vrouw in Bedrijf en Beroep geheten.


Geschiedenis archiefbeheer

Het archief van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen werd waarschijnlijk door To Bouwmeester voor 1940 aan het IAV geschonken; in juli 1940 werd het met de gehele inhoud van de IAV-kamers meegenomen door de Duitse bezetter; in 2003 is het (deels?) teruggekeerd uit Moskou; vanaf 1987 worden er aanvullingen op het archief gebracht.


Inhoud

Landelijk: notulen met bijlagen van algemene ledenvergaderingen 1930-1992, hoofdbestuursvergaderingen 1930-1937, 1968-1979, 1978-1992 en contactvergaderingen 1959-1988; jaarverslagen 1930-1991; correspondentie 1930-1938, 1964-1978, 1980-1992; statuten en huishoudelijke reglementen en stukken betreffende wijzigingen 1930-1992; ledenlijsten 1933-1993; stukken van en betreffende de afdelingen 1966-1989; stukken betreffende beleid 1987-1992; financiële stukken 1946-1988; stukken betreffende propaganda, voorlichting en activiteiten 1932-1935, 1974-1993; afleveringen van en stukken betreffende het orgaan 1934-1992; correspondentie met, circulaires en mededelingen van en stukken betreffende de IFBPW, de EFBPW, andere nationale besturen en internationale congressen 1951-1993; stukken betreffende Women's World Banking 1984-1987; fotoalbums, foto's en geluidsbandjes.
Afdeling Amersfoort: notulen 1947-1988; jaarverslagen 1947-1987; convocaties 1947-1988; ledenlijsten 1973-1988; financiële stukken 1955-1988.
Afdeling Amsterdam: financiële stukken 1956-1973.
Afdeling Deventer: jaarverslag 1961 en 1964, ledenlijsten 1960-1964.
Afdeling 't Gooi: jaarverslagen 1957-1958; correspondentie 1952-1957, 1964-1971, 1979; ledenlijsten 1954-1962; stukken betreffende flats voor werkende alleenstaande vrouwen 1954.
Afdeling Haarlem: jaarverslagen en ledenlijsten 1956-1980.
Afdeling Den Haag: notulen van bestuursvergaderingen 1949-1951, 1972; notulen van jaarvergaderingen 1972-1985; jaarverslagen 1969-1985; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1974-1986; maandberichten 1972-1987; convocaties 1969-1987; ledenlijsten en stukken betreffende nieuwe leden 1972-1986; ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan hoofdbestuur en afdelingen 1973-1987; ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1974-1984; stukken betreffende Contact Haagse Vrouwenverenigingen en de oprichting van de Haagse Vrouwenraad 1972-1975; ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Haagse Vrouwenraad 1974-1984; stukken betreffende de verbetering van de positie van oudere ongehuwde werkende vrouwen; stukken betreffende woongelegenheid alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 1975; stukken betreffende de Werkgroep Vrouwensteunpunt en de Ombudsvrouw Den Haag 1981-1983; stukken betreffende het vijftigjarig bestaan van de afdeling 1982; stukken betreffende congressen van de IFBPW 1965, 1968; stukken betreffende de geschiedenis van de Bond 1949-1980; stukken van de propagandacommissie 1975-1978; knipsels 1949-1952, 1975.
Afdeling Rotterdam: agenda's en notulen van bestuursvergaderingen 1965-1987; convocaties en notulen van huishoudelijke vergaderingen met jaarverslagen 1971-1984; ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken 1971-1987; ledenlijsten 1967-1987; ingekomen mededelingen van het HB 1980-1987; Bonton. Klankbord van de VBB afdeling Rotterdam 1970-1987.
Afdeling Utrecht: notulen bestuursvergaderingen en jaarverslagen 1969-1985
Landelijk

Vergaderingen.
1-7
Notulen van bestuurs- en algemene leden- of jaarvergaderingen, met agenda's, presentielijsten, verslagen van de propagandacommissie, huishoudelijke vergaderingen, van gecombineerde vergaderingen van bestuur en propagandacommissie en met afdelingsbesturen. 1930-1937.. 1 deel, 6 omslagen.
8-14
Agenda's en notulen van (buitengewone) algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1954, 1958-1992.. 7 omslagen.
8
1954, 1958-1965..
9
1966-1969..
10
1970-1975..
11
1976-1979..
12
1980-1985..
13
1986-1989..
14
1990-1992..
15-26
Agenda's en notulen van hoofdbestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1968-1970, 1978-1992 februari.. 12 omslagen .
15
1968-1970, 1978-1980..
16
1981..
17
1982..
18
1983..
19
1984..
20
1985..
21
1986..
22
1987..
23
1988..
24
1989..
25
1990..
26
1991-1992 februari..
27
Agenda's en notulen van presidentenvergaderingen. 1966-1969, 1971, 1973-1974.. 1 omslag.
28
Agenda's en notulen van besturenvergaderingen. Met bijlagen. 1982-1987.. 1 omslag.
29
Mededelingen van het Hoofdbestuur. 1966 april-1983 april.. 1 omslag.
30-34
Agenda's en notulen van contactvergaderingen. 1959-1988.. 5 omslagen.
30
1959-1965..
31
1966-1969..
32
1970-1975..
33
1976-1980..
34
1981-1988..

Jaarverslagen.
35-41
Jaarverslagen over 1930-1946. Ook jaarverslagen van commissies, financiële en Engelstalige jaarverslagen. 1931-1947.. 7 omslagen.
42
Jaarverslagen. 1951, 1954, 1957-1958, 1962-1965, 1967..
43
Jaarverslagen. 1975-1985..
44
Jaarverslagen. 1986-1987, 1991..

Correspondentie.
45-98
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Chronologisch geordend. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. 1930-1938.. 54 omslagen.
99-113
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1958-1992.. 12 pakken, 3 omslagen.
99
1958-1959, 1962, 1964-1978. Deels op onderwerp geordend..
100
1962-1972. Alfabetisch..
101
1980-1981.. 1 omslag .
102
1980-1983..
103
1982-1984..
104
1983-1985..
105
1984..
106
1985..
107
1986-1987.. 1 omslag.
108
1988..
109
1989. Met register..
110
1989-1991. H-Z..
111
1990..
112
1991..
113
1992.. 1 omslag.

Organisatie en geschiedenis.
115
Statuten, huishoudelijke reglementen en stukken betreffende wijzigingen. 1958, 1961-1963, 1967-1968, 1971, 1982, 1984-1987, 1990, 1992 en z.j.. 1 pak.
116
Stukken betreffende de geschiedenis van de Bond en van de International Federation of Business and Professional Women (IFBPW). 1955, 1964, 1967 en z.j.. 1 omslag.
117
Lijsten van bestuur en commissieleden. 1963, 1965-1966, 1968-1969, 1971-1973, 1988-1989, 1991-1992.. 1 omslag.
118
Correspondentie tussen bestuursleden. 1966, 1969, 1979-1984.. 1 omslag.
119
Correspondentie van de hoofdbestuursleden Jeanne Mulder en Tineke Salverda. 1987-1989.. 1 omslag.
120
Tekst van de toespraak van de aantredende voorzitter Inge Stemmler. 1989 april.. 1 stuk.
122
Register van namen en adressen van leden. [ca 1951-1969].. 1 deel.
123-126
Ledenlijsten (landelijk en van afdelingen) en stukken betreffende de ledenadministratie. 1957-1993.. 4 pakken.
123
1957, 1961, 1967-1975..
124
1976-1979..
125
1980-1981, 1984, 1987-1988..
126
1989-1993..
127
Stukken betreffende een schriftelijke enquête onder de leden aangaande de periodieken Vrouwen en hun belangen en Widening Horizons en de contactvergaderingen. 1978.. 1 omslag.
128
Ingevulde enquêteformulieren van leden. 1980.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende een enquête naar de mogelijkheden en deskundigheden van de leden in verband met het (internationale) werkplan. 1987.. 1 omslag.
130
Ingekomen jaarverslagen van afdelingen. 1966-1980, 1983-1987.. 1 pak.
131
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande brieven aan de afdelingen. 1959, 1964, 1967-1969, 1979-1984.. 1 pak.
132
Ingekomen stukken van de afdelingen. Alfabetisch geordend. 1975-1979.. 1 pak.
133
Stukken betreffende de (heroprichting van) afdeling Amsterdam en algemene leden woonachtig in Amsterdam. 1972-1978.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende de opheffing van de afdeling Haarlem met jaarverslag over 1979. 1980-1981.. 1 omslag.
135
Stukken betreffende de opheffing van de afdeling Groningen. 1980-1982.. 1 omslag.
136
Ingekomen convocaties en jaarverslagen van afdelingen. 1981-1985.. 1 pak.
137
Minuten van uitgaande stukken aan de afdelingen en algemene leden en verslagen van bezoeken aan afdelingen. 1984-1985.. 1 omslag.
138
Ingekomen stukken van afdelingen. 1986-1988.. 1 pak.
139
Ingekomen stukken van afdelingen betreffende hun opheffing. 1988-1989.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende de nalatenschap van M.T.C. van der Ent. 1989.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende het beleid. 1987-1988, 1992.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende de werkgroep VBB, ingesteld op de jaarvergadering in 1979. 1979-1980.. 1 omslag.
143-145
Stukken van de penningmeesteres. 1947-1969.. 3 omslagen.
143
Financiële jaaroverzichten. 1946-1954, 1961, 1964, 1969..
144
Correspondentie met de penningmeester van de IFBPW. 1954-1966..
145
Ingekomen stukken van afdelingen. 1957-1960..
146-147
Kas-bank-giroboek. 1959-1981.. 2 delen groot formaat.
146
1959-1966 mei..
147
1965-1981..
148
Grootboek. 1966 mei-1975 februari.. 1 deel groot formaat.
149
Financiële overzichten. 1964-1965, 1967, 1969, 1975-1988.. 1 omslag.
150
Taakomschrijving van de financiële commissie en financiële correspondentie. 1988.. 1 omslag.

Activiteiten in Nederland.
151
Stukken betreffende het 50-jarig bestaan in 1980. 1980.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende de commissies arbeidsvoorwaarden 1957-1967, belastingen 1957-1968, discriminatie 1973, internationale zaken 1959, 1963, parttime 1973-1974, prioriteiten 1972-1973, propaganda 1958-1979, redactie 1958-1968, schone kunsten 1963-1969, wetgeving 1957-1961 en huisvesting 1957-1967. 1957-1974.. 1 omslag.
154
Stukken van en betreffende de Propaganda-Commissie, opgericht op 26 april 1975. 1974-1978.. 1 pak.
155
Stukken van en betreffende de PR commissie. 1988-1989.. 1 omslag.
156
Folders. 1983-1984, [1989] en z.j.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende een gehouden loterij in 1984. 1984.. 1 omslag.
158
Stukken betreffende werving van leden. 1988.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende de VBB-ambassadrices. 1990-1991.. 1 omslag.
160-164
Stukken betreffende de Clubavonden. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. Zie ook bij de correspondentie. 1932-1937.. 5 omslagen.
165
Stukken betreffende de belastingwetgeving, arbeidspositie en pensioenvoorziening van (oudere) ongehuwde vrouwen. 1953, 1958, 1964-1965, 1967, 1970, 1974-1975, 1977, 1979.. 1 omslag.
166
Stukken betreffende de woongelegenheid van alleenwonende en werkende vrouwen. 1957, 1969, 1973-1975.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende het congres Vrouw en Arbeid gehouden op 20 oktober 1979 te Utrecht. 1979.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende de Nationale Lunch. 1984-1988.. 1 omslag.
169
Stukken betreffende de geplande studiedag op 29 oktober 1988 'Why not a woman' die niet is doorgegaan. 1987-1989, 1991.. 1 pak.
170
Stukken van de programmacommissie. 1988.. 1 omslag.
171
Uitnodigingen voor lezingen en thema-avonden. 1990-1992.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende de conferentie 'Milieu - verlies of winst' op 17 mei 1993. 1992-1993.. 1 omslag.
173
PR plan 1984 en stukken betreffende de opzet van het VBB Bulletin 1988. 1984, 1988.. 1 omslag.
174
Ingekomen stukken bij de redactie van het VBB Bulletin en het Maandbericht 'Aan de weg timmeren'. 1985-1988.. 1 omslag.
175
Stukken betreffende het VBB Nieuwsblad.1991.. 1 omslag.
176
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap betreffende hun gezamenlijke blad Vrouwen en hun belangen. 1970-1979.. 1 omslag.
177
Maandbericht 'Aan de weg timmeren'. 1984 november-1986 april.. 1 omslag.
178
Stukken betreffende het Steunfonds van de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, opgericht op 3 mei 1957 en opgeheven in 1976. 1957, 1969-1976.. 1 omslag.

Internationaal.
182
Tekst van een inleiding betreffende de rol van de Bond in de VN. Doorslag. 1950.. 1 stuk.
183-185
Stukken betreffende de viering van International Week en International Night. 1960-1992.. 2 pakken.
183
1960-1979..
184
1980-1992. Met stukken betreffende het bezoek van de presidente van de IFBPWMaxine R. Hays aan Nederland 1983..
185
Stukken betreffende bezoeken van presidentes van de IFBPW aan Nederland: Lady Barbara Littlewood op 14 en 15 oktober 1967, Miss Nazla Dane op 18 en 19 februari 1974, mrs Mildred Head op 16 en 17 maart 1979 en mrs Maxine Hays van 22-25 mei 1983. 1967, 1974, 1979 en 1983.. 1 omslag.
186
Stukken van de Commissie Buitenlandse Bezoeken. 1962-1970.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende de 14e (Scheveningen 1951), 36e (Londen 1976), 39e (Athene 1979) en 42e (Hongkong 1982) Board Meeting van de IFBPW. 1951, 1976, 1979 en 1982.. 1 omslag.
188
Ingekomen stukken van en correspondentie met de IFBPW en de nationale bonden in andere landen. Deels alfabetisch geordend. 1962-1973.. 1 pak.
189
Stukken betreffende het bezoek van Nazla L. Dane in februari 1974, presidente van de IFBPW. 1973-1974.. 1 omslag.
190
Verslag van de bijeenkomst te Montreux, georganiseerd door de Zwitserse Bond 1975; stukken betreffende de internationale vergadering Oudenaarde 1979; stukken betreffende bezoek aan en contact met Kameroen 1984; concept verslag bezoek aan afdeling Gent 1984; stukken betreffende het Xe congres van de Union Professionnelle Féminine Tours 1984; stukken betreffende de Nationale Lunch 31 maart 1984 te Zeist; stukken betreffende bezoek van de club Düsseldorf aan de Utrechtse afdeling 1984; stukken betreffende ontmoeting met Doreen Studdard, vice-presidente van de BPW-club uit Horsforth 1984. 1975-1984.. 1 pak.
191
Stuk betreffende de geschiedenis van de IFBPW. 1979.. 1 omslag.
192
Handboek en folders van de IFBPW, brochures van de BPW in Groot-Brittannië en Nigeria. 1982-1989.. 1 pak.
193
Sheets ten behoeve van een presentatie van de IFBPW. z.j.. 1 omslag.
194
Ledenlijst IFBPW en internationale lijst van bedrijven (Trade directory). 1985-1989.. 1 omslag.
195-197
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de IFBPW en andere nationale bonden. 1976-1992.. 3 pakken.
195
1976-1984. Deels alfabetisch geordend..
196
1984-1989..
197
1990-1992..
198
Resoluties aangenomen in de jaren 1982-1985. 1982-1985.. 1 omslag.
199
Ingekomen stukken van de Duitse bond. 1984-1987.. 1 omslag.
200
Stukken betreffende een reis naar Norwich in Engeland in mei 1986 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de BPW Engeland. 1985-1986.. 1 omslag.
201
Stukken betreffende het project te Peru en betreffende een nieuw te financieren project. 1983, 1985-1986.. 1 omslag.
202
Correspondentie betreffende samenwerking met internationale organisaties. 1986-1987.. 3 stukken.
203-210
Stukken betreffende IFBPW-congressen. 1965-1985.. 8 omslagen.
203
Xe congres Washington. 1965..
204
XIe congres Londen. 1968..
205
XIIe congres Edmonton, Canada. 1971..
206
XIIIe congres Buenos Aires. 1974..
207
XIVe congres Helsinki . 1977..
208
XVe congres Montreux. 1980..
209
XVIe congres Washington. 1983..
210
XVIIe congres Auckland. 1985..
211-218
Stukken betreffende (de organisatie van) het XVIII congres te Den Haag 2-7 augustus 1987 'Women the vital force'. 1985-1988.. 8 pakken.
NB. Nrs 211-212 bevatten stukken van de voorzitster Tineke Salverda en de nrs 213-218 bevatten stukken van de Hostess Planning Committee (HPC).
219-221
Stukken betreffende IFBPW-congressen. 1989-1993.. 1 pak, 2 stukken.
219
XIXe congres Nassau, Bahamas. 1989.. 1 pak.
220
XXe congres Nairobi, Kenya. 1991..
221
XXIe congres Nagoya, Japan..
222
Stukken betreffende de (geschiedenis van de) EFBPW. [1986], 1988-1992.. 1 omslag.
223
Stukken betreffende nationale bonden in andere Europese landen. 1988.. 1 omslag.
224-228
Stukken betreffende congressen van de EFBPW. 1984-1994.. 4 omslagen, 1 stuk.
224
Thessaloniki. 1984..
225
Oostende. 1986..
226
Stockholm. 1988..
227
Southampton. 1992..
228
Wenen. 1994.. 1 stuk.
229
Stukken betreffende Women's World Banking. 1984-1987.. 1 omslag.

Beeld en geluid

230
Kopie van de scriptie 'The commission on the status of women van de Verenigde Naties, Nederland en de Nederlandse vrouwenorganisaties 1946-1953' door E.M. Werter (Nijmegen 1984). 1984.. 1 stuk.
231
Fotoalbum afkomstig van Tineke Salverda. Met inhoudsopgave. 1978-1979, 1982-1983, 1986.. 1 deel.
232
Foto's afkomstig van Tineke Salverda betreffende het XVIe congres te Washington. 1983.. 1 omslag.
233
Fotoalbum afkomstig van Tineke Salverda betreffende de contactvergadering te Utrecht 24 oktober 1987 en de algemene ledenvergadering 28 mei 1988, tevens haar afscheid als voorzitster. 1987-1988.. 1 deel.
234
Fotoalbum afkomstig van Tineke Salverda, onder andere betreffende het Scandinavisch seminar. 30 mei-1 juni 1986.. 1 deel groot formaat.
235
Fotoalbum afkomstig van Tineke Salverda onder andere betreffende het Europees congres te Oostende. 1986.. 1 deel groot formaat.
236-238
Dia's afkomstig van Jeanne Mulder betreffende het bezoek van de presidente van de IFPBW Maxine R. Hays in mei 1984 en de viering van de International Night 17 februari 1985 te Utrecht. 1984-1985.. 3 dozen.
239
Geluidsbanden met opnames van vergaderingen en workshops. [1980], 1983-1987.. 30 cassettebandjes in 1 doos.

Afdeling Amsterdam

NB. Voor de periode voor 1940 zie landelijk.
240
Convocaties aan de leden 1951; financiële jaarverslagen en ledenlijsten. 1956-1969.. 1 omslag.
241-242
Kasboek. 1954-1972 januari.. 1 deel, 1 omslag.
241
1954-1968.. 1 deel.
242
1969-1972 januari..
243
Giroboek. 1969-1973.. 1 deel.

Afdeling Amersfoort

244-247
Verslagen van bijeenkomsten. 1947-1982.. 4 delen.
244
1947 maart 7-1953 februari 26..
245
1953 maart 31-1963 november 20..
246
1963 september 27-1973 september 12..
247
1973 oktober 10-1982..
248
(Concept-)verslagen van bijeenkomsten. 1947-1950, 1974, 1979-1988.. 1 omslag.
249-253
Presentielijsten. 1950-1973.. 5 delen.
249
1950 maart 27-1959 april 8..
250
1959 mei 28-1962 april 11..
251
1962 september 27-1965 mei 26..
252
1965 september 28-1968 december 21..
253
1969 januari 3-1973 januari 26..
254
Jaarverslagen. 1947-1987.. 1 pak.
255
Financiële jaarverslagen. 1973, 1975-1988.. 1 omslag.
256
Ledenlijsten. 1973, 1976-1980, 1982, 1985-1988.. 1 omslag.
257-259
Concovaties. 1947-1988.. 3 omslagen.
257
1947-1957..
258
1958-1968..
259
1969-1988..
260-262
Kas-bank-griroboeken. 1955-1988.. 3 delen.
260
1955-1974..
261
1975-1978..
262
1979-1988 augustus..
263
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1970-1976, 1978.. 1 pak.
264
Stukken betreffende de viering van International Night. 1970-1976.. 1 omslag.
265
Stukken betreffende de viering van het 10-, 12½-, 20-, 25- en 35-jarig bestaan. 1957, 1959, 1967, 1972 en 1982.. 1 omslag.
266
Stukken betreffende de Amersfoortse Vrouwenraad, waarvan zij sinds 1977 lid waren. 1977, 1983-1986.. 1 omslag.
267
Convocaties van de vriendenkring oud-VBBers, opgericht op 1 januari 1989. 1989.. 2 stukken.

Afdeling Deventer

268
Stukken betreffende een enquête 1959; jaarverslag over 1961 en 1964; circulaires aan leden 1954, 1956-1980 januari; convocaties van het Hoofdbestuur 1959-1970; ledenlijsten 1960-1962, 1964. 1954-1980.. 1 pak.

Afdeling 't Gooi

269
Ledenlijsten. 1954, 1956, 1958-1962, 1972, 1978-1982.. 1 omslag.
270
Notulen van ledenvergadering. 23 januari 1957.. 1 stuk.
271
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1952-1954, 1958, 1963, 1967, 1971, 1979.. 1 omslag.
272
Jaarverslagen. 1957 en 1958.. 2 stukken.
273
Stukken betreffende de Stichting 'Corversbos' 1954, 1964 en de Stichting 'Birkendael' z.j. en 1970. 1954-1970.. 1 omslag.
274
Stukken betreffende de regionale bijeenkomst op 26 februari 1975 in het kader van het Jaar van de Vrouw met als spreekster Hedy d'Ancona. 1974-1975.. 1 omslag.

Afdeling Haarlem

275
Convocaties, ledenlijsten en jaarverslagen. 1956-1968, 1971-1980.. 1 pak.

Afdeling Utrecht

276
Ingekomen stukken. 1977-1981.. 1 pak.
277
Convocaties, ledenlijsten, notulen bestuursvergaderingen en jaarverslagen. 1969, 1976-1979, 1982-1985.. 1 pak.
278
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenraad Stad Utrecht. 1984-1985.. 1 omslag.

Afdeling Den Haag

279
Notulen bestuursvergaderingen. 1949 november 18-1951.. 1 omslag.
280-295
Notulen van ledenvergaderingen, jaarverslagen, ledenlijsten, convocaties en ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1969-1987.. 16 omslagen.
280
1969-1972..
281
1973..
282
1974..
283
1975..
284
1976..
285
1977..
286
1978..
287
1979..
288
1980..
289
1981..
290
1982..
291
1983..
292
1984..
293
1985..
294
1986..
295
1987..
296
Stukken betreffende de werkgroep Vrouwensteunpunt. 1981-1983.. 1 pak.
297-308
Stukken betreffende de Haagse Vrouwen Raad, voor 1975 Contact Haagse Vrouwenverenigingen. 1972-1987.. 12 omslagen.
297
1972-1973..
298
1974-1975..
299
1976-1977..
300
1978..
301
1979..
302
1980..
303
1981..
304
1982..
305
1983..
306
1984..
307
1985..
308
1986-1987..
309
Knipsels. 1948-1953.. 1 omslag.

Afdeling Rotterdam

310
Agenda's en notulen bestuursvergaderingen. 1965-1987.. 1 pak.
311-320
Notulen huishoudelijke vergaderingen, convocaties, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, jaarverslagen en ledenlijsten. 1967-1987.. 10 omslagen.
311
1967-1972. Met stukken betreffende vervroegde pensionering 1967..
312
1973-1974..
313
1975-1977..
314
1978-1980..
315
1981-1982..
316
1983..
317
1984..
318
1985..
319
1986..
320
1987..