/
You are not logged in

Archief Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB) (1981) 1983-1985 (1987)

Identity Area

Collection IDIIAV00000156
Unitdate(1981) 1983-1985 (1987)
1983-1985
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.5 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Eerste bijeenkomst van de initiatiefneemsters was in oktober 1981; na een voorbereidingsperiode van twee jaar, waarin men zich Schipsterskollektief noemde, werd op 3 september 1983 de Stichting Vrouwen Leren Vrouwen Werken in de Binnenvaart, ook wel Stichting Het Schipsterskollektief, opgericht; opgeheven op 1 december 1985; doel was het bevorderen van de mogelijkheden voor vrouwen zelfstandig in een traditioneel mannenberoep, met name in de binnenvaart, werkzaam te zijn; de middelen waarmee dit bereikt moest worden waren een opleiding 'werken in de binnenvaart' voor vrouwen en het exploiteren van een binnenvaartschip, ms. Mooie Trui, waarmee praktijkervaring kon worden opgedaan.


Inhoud

Stichting VLWB: notulen en correspondentie van de stichting in oprichting 1981-1983; notulen van bestuurs-, collectief- en cursistenvergaderingen 1983-1985; correspondentie en adresbestand van bestuur, collectief en cursisten 1983-1985; verslagen over het project 1982-1986; stukken betreffende de oprichting 1983; financiële stukken 1983-1987; stukken betreffende personeel 1984-1985; stukken betreffende de opleiding en de cursisten 1983-1984; stukken en knipsels betreffende de schippersacties tegen het collectief 1983-1984; stukken betreffende publiciteit voor het project en de opleiding 1983-1984; stukken betreffende contacten met andere vrouwenbedrijven en -organisaties 1982-1986.
Scheepsarchief Ms. Mooie Trui: dagboeken en logboeken 1983-1985; adressenlijst 1984; kasboek 1983-1985; vervoersvergunning 1984; stukken betreffende vrachten 1983-1985; stukken betreffende scheepsverzekeringen 1983-1986.
Nelly Duyndam: persoonlijke brieven aan Nelly, schipper van de Mooie Trui 1981 en z.j.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis van de stichting
Een advertentie, waarin gevraagd werd naar een medeschipster om een schip te kopen, in de zomer van 1981 was het begin van het schipsterskollektief. Op deze advertentie kwamen tien reacties. In oktober 1981 kwamen de vrouwen die geïnteresseerd waren voor het eerst bijeen. Ze spraken af om één keer per twee maanden bijeen te komen om de mogelijkheden te onderzoeken hoe ze in de binnenvaart zelfstandig konden gaan werken. Van de tien vrouwen bleven er zes over. Deze groep noemde zichzelf het Schipsterskollektief. Een periode van twee jaar heeft het kollektief nodig gehad om alle mogelijkheden voor het opzetten van een eigen bedrijf en het aanschaffen van een schip te onderzoeken. Een manier om subsidie te krijgen bleek te zijn het opzetten van een project waarmee mogelijkheden voor vrouwen werden geboden om te gaan werken in een traditioneel mannenberoep. Toen de plannen en de subsidieaanvraag vaste vorm hadden gekregen, werd gezocht naar een rechtsvorm. Het kollektief koos voor een stichtingsvorm op ideële en financiële gronden: men wilde roldoorberekend werken en men wilde geen individuele financiële winstbelangen en aansprakelijkheden; winst die gemaakt zou worden door het bedrijf zou ten goede komen aan de stichting.
Op 2 september 1983 werd de stichting opgericht door de vier overgebleven leden van het kollektief. De statutaire naam luidde: Stichting Schipsterskollektief Vrouwen Leren Vrouwen Werken in de Binnenvaart. In de praktijk werd de naam Stichting vrouwen leren werken in de binnenvaart (VLWB) gehanteerd, of het Schipsterskollektief. De doelstellingen, zoals in de statuten omschreven, waren: - bevorderen van mogelijkheden voor vrouwen en meiden om zelfstandig in de binnenvaart werkzaam te kunnen zijn; - het aantonen van het feit dat vrouwen in staat zijn zelfstandig een traditioneel voornamelijk door mannen uitgeoefend beroep uit te oefenen; - het ondersteunen van andere instellingen en activiteiten die zijn gericht op de emancipatie van de vrouw in het algemeen en op het verzelfstandigen van vrouwen in hun beroepsuitoefening in het bijzonder. De voornaamste middelen waarmee deze doelstellingen verwezenlijkt moesten worden waren het exploiteren van een binnenvaartschip dat dienst deed als opleidingsschip en dat door het varen van vracht voor een deel voor de inkomsten moest zorgen, en het verzorgen van een oriënterende opleiding voor vrouwen die in de binnenvaart wilden gaan werken.
De stichting kreeg een subsidie voor twee jaar toegekend van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in september 1983 voor hun modelproject om vooral de loonkosten te financieren. De provincie Noord Holland kende een aanvullende subsidie toe als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een schip. Het resterende bedrag voor de aankoop kon het kollektief lenen bij de stichting Mama Cash. Na twee jaar zou het project zo goed moeten lopen dat de stichting zich met de inkomsten uit het bedrijf draaiende kon houden. In oktober 1983 kocht het kollektief een spits. Een spits is een bepaald type binnenschip met standaardafmetingen: lengte 38,5 m en breedte 5,05 m, die Mooie Trui gedoopt werd. Het schip werd verbouwd om slaapplaatsen voor de cursisten te maken. De eerste reis werd in november aangenomen op de beurs in Amsterdam: 250 ton veevoer naar Hoogkerk (Groningen). De bemanning bestond uit twee vrouwen in dienst van de stichting (tevens kollektiefleden), de schipster en een matroos, en kollektiefleden in opleiding. Bij terugkomst in Amsterdam kregen de schipsters veel tegenwerking. In de schipperswereld was het doorgedrongen dat zij met subsidie een schip hadden gekocht. Men sprak van valse concurrentie. Op de beurs werden zij bedreigd en werd het hen onmogelijk gemaakt een nieuwe reis aan te nemen. Daarop riepen de schipsters de hulp van de Rijksverkeersinspectie in. Felle akties werden ondernomen om toewijzing van een definitieve vervoersvergunning tegen te houden en om de subsidies ongedaan te maken. Ook de schippersbonden keerden zich tegen het kollektief. De Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond (ONS) heeft de stichting in eerste instantie geaccepteerd als lid, maar uiteindelijk na diverse gesprekken geweigerd. Maar uiteindelijk zijn alle schippersprotesten op niets uitgelopen. Mooie Trui kreeg de vervoersvergunning en het kollektief moest toegelaten worden op de beurs. Door al deze protestacties, maar ook door ziekte en motorpech kon het kollektief pas in februari 1984 zijn tweede reis aannemen. Van toen af hebben ze op een normale manier werk aan kunnen nemen. Intussen had het project door alle protesten in de pers veel aandacht gekregen.
In december, na de eerste reis, organiseerde de Mooie Trui een open dag. Er was belangstelling van familie, vrienden en kennissen, maar ook van de pers, officiële instanties en schippers. In de periode februari tot augustus 1984 begon het project redelijk te lopen. Gemiddeld werd er één reis per maand gemaakt. Er ontstonden echter verschuivingen en verschillen in de opvattingen over de prioriteiten van het project. Omdat de kollektiefleden op één na zelf niet konden varen, ontstond discussie met het bestuur wat de meeste aandacht moest krijgen: de opleiding (of eerst de kollektiefleden leren varen en pas later ook anderen opleiden of direct al cursisten aannemen) of het bedrijf leren voeren. Er werd toen een scheiding gemaakt tussen de opleiding en het bedrijf: de kollektiefschipster hield zich nog uitsluitend bezig met theorielessen aan de wal. Een tweede schipster werd van buiten aangetrokken om te varen en de cursisten tijdens hun praktijkuren aan boord te begeleiden. In augustus 1984 ontstonden er problemen: de samenwerking met de schipster aan boord verliep niet naar wens en zij ging weg. Ze vonden niet makkelijk een nieuwe schipster. Uiteindelijk werd een mannelijke schipper gevonden; toen was het inmiddels februari 1985. In deze periode (augustus 1984 tot februari 1985) kregen ze grote reparaties aan het schip en viel een strenge winter, waardoor er geen reizen meer gemaakt werden. Bovendien kwamen er problemen in de samenwerking. In januari 1985 stapte de kollektiefschipster, die de opleiding verzorgde, op.
Er ontstonden ernstige financiële problemen toen het ESF de tweede termijn van de susidie niet wilde uitbetalen. Toen bij het ESF bleek dat zijn uitgaven aan subsidies voor projecten boven de begroting van het Fonds dreigden te komen en er dus een tekort dreigde, ging het ESF alle lopende projecten bezoeken en bekijken of ze nog in aanmerking kwamen voor de resterende subsidie. Ook dit binnenvaartproject werd bezocht en het contract opnieuw bekeken. Het ESF ontdekte een fout in het contract van de VLWB en besloot op grond daarvan dat de stichting genoeg subsidie had ontvangen. De stichting kon niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen (belastingen, lonen). Het schip voer bijna niet meer omdat ook met de derde schipper moeilijkheden omtrent verantwoordelijkheid over bedrijf en schip ontstonden: hij was in dienst bij het kollektief, maar moest tegelijk gezag voeren over de kollektiefleden die het vak wilden leren. Na twee reizen ging de schipper weg. Een nieuwe schipper werd niet binnen redelijke tijd gevonden. Tenslotte werd het project door nog maar een paar mensen gedragen en was de financiële druk zo groot geworden dat werd besloten het schip te verkopen en de stichting op te heffen. In november 1985 werd het schip verkocht, in december werd de stichting uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel en in 1986 werden alle resterende zaken afgehandeld.
Organisatie en taakverdeling
Zie inv.nrs.17, 28. Ook gebaseerd op mondelinge mededelingen van Greet Rouw en Marianne Huttinga.
Kollektief en bestuur
Het kollektief dat de stichting in het leven riep bestond uit vier vrouwen. Zij vormden het bestuur en waren tevens werknemer in het bedrijf. De functies en bijbehorende taken van de kollektiefleden waren:
- één schipster/ instructrice: varen, bevrachten, opleiding geven
- één coördinatrice: in- en externe contacten
- twee leden: voorkomende werkzaamheden op het schip, bij de opleiding en de stichting.
Al heel snel ontstond de behoefte aan een groter bestuur waarin de kollektiefleden geen zitting wilden nemen, omdat zij wilden varen en de opleiding verzorgen (dus werknemers in dienst van de stichting). Het te vormen bestuur moest voor het kollektief als raad van advies dienen en kreeg aanvankelijk geen beslissingsbevoegdheid; in een later stadium nam het bestuur deze wel. In januari 1984 was de bestuursuitbreiding gerealiseerd: zeven vrouwen, ieder gevraagd vanwege haar specifieke kwaliteiten waarmee ze het kollektief zo gericht mogelijk bij problemen konden adviseren.De taakverdeling binnen het bestuur werd als volgt: personeel, financiën, technische zaken, schipperszaken (emotionele en persoonlijke problemen met betrekking tot het varen), organisatie, onderwijs, procesbegeleiding. Omdat het bestuur alleen een adviserende taak kreeg, bleven de uitvoerende werkzaamheden en eindverantwoordelijkheid rond het bedrijf en de opleiding in handen van het kollektief: loon- en bedrijfsadministratie, subsidiebeleid, cursusopzet en lesgeven, personeelsbeleid. De ideeën over de opleiding die de kollektiefleden hadden en die het bestuur had botsten op den duur, zodat het bestuur steeds meer beslissingen naar zich toetrok. Dit leidde er toe dat eerst twee kollektiefleden, onder wie de schipster, ontslag namen en daarna het bestuur niet meer functioneerde en opstapte (voorjaar 1985). Een nieuw kollektieflid werd wel gevonden, maar het bestuur werd niet meer aangevuld. Het kollektief was nu wederom bestuur. (Zie inv.nr.19.) Deze situatie bleef zo tot de opheffing in najaar 1985.
Opleiding
Doel van de opleiding was vrouwen, die zelf niet uit de schipperswereld kwamen kennis te laten maken met de binnenvaart. De cursus was opgezet als een 'opstap', een oriënterende opleiding als voorbereiding voor het zoeken naar werk in de binnenvaart en als voorbereiding op de officiële opleidingen, zoals die van het Koninklijk Opleidings Fonds voor de Scheepvaart (KOF). Men kon dus geen officieel diploma behalen. Er werden met het KOF contacten onderhouden; het KOF stond positief tegenover dit initiatief. (Zie inv.nr.129.)
De cursus bestond uit een aantal onderdelen:
1. Meevaren aan boord van de Mooie Trui, waarbij kennis gemaakt werd met de praktijk van het varen met vrachten zoals bevrachting, navigatie, laden en lossen.
2. Onderhoud van het schip: verven, teren, schoonschip maken, onderhoud van de motor en de machinekamer.
3. Leegvaren. Praktische oefeningen in maneuvreren, losmaken, vastleggen etc. als het schip zonder reis ligt.
4. Theorie. Deze werd tijdens de praktijk uitgelegd. Er werd gewerkt aan het schrijven van een theoretische cursus met behulp van materiaal van het KOF en kennis van andere vrouwen. Elke cursist kreeg bij aanvang een boekje waarin ze kon bijhouden welke onderdelen van het lesprogramma ze doorlopen had. Dit boekje was door het kollektief samengesteld.
De cursus werd 'bewaakt' door de opleidingscommissie. Deze was samengesteld uit de kollektiefschipster, één cursiste, één bestuurslid en één onderwijsdeskundige. Doel van deze commissie was het opzetten van en inhoud geven aan de cursus, evaluatie van de opgedane ervaringen en rapportage over de voortgang van de opleiding aan het bestuur.
De cursisten waren in eerste instantie de drie leden van het kollektief die nog niet konden varen. Na de eerste reis werden ook andere cursisten aangenomen. Bekendheid verkreeg de opleiding via een folder, verspreid onder arbeidsbureaus, vormingscentra en scholen, en ook door alle publiciteit in de pers. Een flink aantal vrouwen had zich aangemeld. Per cursus kon maar een klein aantal (10) geplaatst worden wegens de beperkte opleidingscapaciteit (één schip).
Alle cursisten grepen deze opleiding aan als tweede kans onderwijs. De cursisten waren georganiseerd in de cursistenvergadering. Deze vergadering kon naar behoefte bijeengeroepen worden door elke cursiste. Ook de kollektiefleden die de opleiding volgden woonden deze vergaderingen bij. Ze konden dan de cursisten op de hoogte brengen van de beslissingen van het kollektief; de cursisten konden hier haar wensen kenbaar maken aan het kollektief.
Het schip waarmee de inkomsten verdiend moesten worden en waarop de opleiding gegeven werd was een spits, gebouwd in 1929 te Flawine (België). De motor was een 165 pk GM diesel, bouwjaar 1966. Na aankoop werd het schip Mooie Trui gedoopt.
Spitsen zijn binnenvaartschepen die geschikt zijn om naar Noord-Frankrijk te varen. Bij de bouw is namelijk rekening gehouden met de afmetingen van de sluizen in Frankrijk. De afmetingen van een spits zijn zodanig dat ze precies in een Franse sluis passen en toch een zo groot mogelijk laadvermogen hebben. De bemanning van de Mooie Trui bestond uit een schipster en een matroos, beide van het kollektief, die verantwoordelijk waren voor aanname en vervoer van vrachten, onderhoud van het schip en begeleiding van de cursisten. Later werd opleidingsverantwoordelijkheid overgedragen aan de kollektiefschipster, die niet meer met het schip hoefde te varen. Voor het varen werd een tweede schipster aangesteld. Deze voerde weliswaar het gezag, zorgde dat er vracht vervoerd werd, maar had niet de eindverantwoordelijkheid daarover. Die lag bij het kollektief, die nog in de leer aan boord was.
Met de Mooie Trui heeft het kollektief in totaal tien reizen gemaakt. De lading bestond hoofdzakelijk uit veevoer. Alle reizen werden (op de laatste na) via de schippersbeurs in Amsterdam aangenomen. Dit betekende dat na elke vrachtreis de Mooie Trui leeg terugvoer naar Amsterdam. Aan boord werden de gebruikelijke zaken bijgehouden zoals dagboek en oliedruk.
Geschiedenis van het archief
De oudste stukken dateren van de eerste bijeenkomst naar aanleiding van de advertentie. Sindsdien is het archief bijgehouden tot na de opheffing. Het archief van de stichting werd bijgehouden door de coördinatrice, in een kantoor aan boord van de woonboot Janna te Amsterdam: correspondentie, boekhouding, alles betreffende de opleiding, subsidieregeling. Aan boord werd de administratie betreffende het schip en de reizen bijgehouden: de papieren om te varen (kaarten, vervoersvergunning, meetbrief, verzekeringspapieren), charters en connossementen. In februari 1988 heeft een ex-kollektieflid contact gezocht met het IIAV. Het archief is voor vijf jaar in bruikleen gegeven, daarna zal het worden geschonken. Een aanvulling is gekomen in september 1988.
Verantwoording van de inventarisatie
Het archief bestond uit vier multomappen, twee ordners, twee dozen, een tentoonstelling, een spandoek en de naamvlag. Het was geordend naar onderwerp. Zowel in de multomappen als in de ordners en de dozen zaten stukken op onderwerp gerangschikt. Deze onderwerpen zijn in de ordening aangehouden. Daarnaast zat in de dozen en multomappen aan aantal losse stukken. Deze zijn bij de ordening geplaatst bij de al bestaande onderwerpen. Tijdens het beschrijven werd duidelijk dat een aantal losse stukken niet tot het hoofdarchief behoorde, maar tot de administratie van de schipster aan boord. Deze stukken hebben betrekking op typische scheepszaken: laden, lossen, varen en onderhoud van het schip. Dit werd gestaafd door het Interimverslag (inv.nr.17). Daarnaast waren er een aantal losse brieven die tot de persoonlijke stukken van de kollektiefschipster behoorden. Deze stukken zijn afgescheiden van het hoofdarchief en geplaatst als gedeponeerde achiefjes: Archief van m.s. Mooie Trui en Persoonlijke stukken van Nelly Duyndam. Na de eerste beschrijving en ordening bleken er delen van de boekhouding te ontbreken. Deze zijn later aangevuld. Er hoefde weinig vernietigd te worden. In aanmerking kwamen: dubbele exemplaren, fotokopieën van stukken die origineel aanwezig waren, oningevulde nietverstuurde aangiftebiljetten en acceptgirokaarten voor omzetbelasting en loonbelasting en premie en een gebruikt boekje girokaarten.ARCHIEF VAN DE STICHTING VROUWEN LEREN WERKEN IN DE BINNENVAART

Stukken van algemene aard.
1
Notulen van de stichting Schipsterskollektief in oprichting. 1983-1985.. 1 katern.
2
Notulen van het 'overleg G-M'. 1983-1985.. 1 katern.
3-6
Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1983-1985.. 1 map, 3 omslagen.
3
1983-1984.. 1 map.
NB. Bevat tevens notulen van de vergadering Mooie Trui 1983, notulen van de cursistenvergadering.1983,1984, adreslijst van bestuursleden, notulen van de actievergadering 1984, agenda van een cursisten / kollektiefvergadering 1984, notulen van kollektiefvergaderingen 1984, notulen van werkoverleg 1984, verslag van evaluatievergaderingen. 1984.
4
1983 okt..
5
1984-1985..
NB. Zie ook inv.nr.123.
6
Met bijlagen. 1984 feb..
7
Agenda van een kollektiefvergadering. 1984.. 1 stuk.
8
Register houdende notulen van kollektiefvergaderingen 1984-1985, notulen van werkoverleg 1984-1986, notulen van overlevingsvergaderingen 1984, notulen van cursistenvergaderingen 1984, verslag van anderhalf jaar kollektief 1985, lijst met roerende goederen a/b Mooie Trui en lijsten met gereedschap. 1984-1986.. 1 band.
NB. Zie ook inv.nr.3.
9-14
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het kollektief en het bestuur. 1981-1986.. 2 stukken, 4 omslagen.
9
1 stuk. 1981 dec..
10
1982 jan.- okt..
11
1983 juli- dec..
12
1984 jan.- dec..
13
1985 jan.- juli..
14
1 stuk. 1986 juni ..
15
Ingekomen kaarten. z.j.. 1 omslag.
16
Verslagen geschreven door twee kollektiefleden over hun toekomstige tijd als schipster. 1982.. 1 omslag.
---
Verslag van evaluatiedagen. 1984..
NB. Zie inv.nr.3.
17
Interimverslag van de stichting ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds. Minuut en expeditie. 1984.. 1 stuk.
18
Verslag over het verloop van het project in de eerste anderhalf jaar. 1985.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr.8.
19
Verslag betreffende het kollektief over 1981-1986, en een verslag over het project gericht aan de vrouwenbeweging. Klad en minuut. z.j.. 1 stuk.
20
Verslag over het project gericht aan de vrouwenbeweging. Klad en concept. z.j.. 1 stuk.
21
Register houdende een adreslijst en aantekeningen van voorbereidende vergaderingen en gesprekken met subsidieverleners. 1981-1983.. 1 katern.
22-23
Register houdende adressenbestand op alfabet. z.j.. 1 kaartsysteem.
22
A-L. 1 map..
23
M-Z. 1 map..
24
Register houdende adressenbestand, systematisch en adreslijst van bestuursleden. z.j.. 1 kaartsysteem en 1 stuk.
NB. Zie inv.nr.3.
25
Lijst met namen van personen en organisaties. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Organisatie.
26
Akte houdende de oprichting van de stichting. Met afdruk. 1983.. 1 stuk.
27
Huishoudelijk reglement voor het kollektief, bestuur en boordkollektief. z.j.. 1 stuk.
28
Stukken betreffende taakverdeling van vier kollektiefleden. 1983.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de inschrijving in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. 1983-1986.. 1 omslag.
30
Circulaires van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. 1983,1986.. 2 stukken.
31
Convocatie voor de jaarvergadering 1984 en verslag van de jaarvergadering 1982 van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Amsterdam. 1983.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond (ONS).1983.. 1 omslag.
33
Minuut van een uitgaande brief naar de Rijksverkeersinspectie betreffende de moeilijkheden op de beurs bij het aannemen van een reis. Met concept. 1983.. 1 stuk.
34
Circulaire van de Rijksverkeersinspectie betreffende hun reorganisatie. 1983.. 1 stuk.

Eigendom.
35
Akten van transport van een stalen motorschip, type spits, b.j. 1929, met dieselmotor 6 cylinder G.M., 165 pk, b.j. 1969. Grossen, concept, klad en afschrift. Met retroactum. 1983, 1985.. 1 omslag.
---
Lijsten van goederen. z.j.. 1 stuk.
NB. Zie inv.nr.8.
36
Uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 1983, authentiek afschrift en 1987, afdruk. 1983, 1987.. 1 stuk.
37
Ingekomen stukken betreffende de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. 1983.. 2 stukken.
---
Beschikking ingevolge de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart waarbij de stichting vergunning krijgt voor het uitvoeren van ongeregeld vervoer met het binnenschip teboekgesteld onder nr. 8297 B AMST 1980 (ms Mooie Trui). 1984.. 1 stuk.
NB. Zie inv.nr.136.
38
Formulieren van het kadaster voor aangifte tot wijziging van een teboekgesteld schip en mededeling omtrent gekozen woonplaats. 1983, 1984.. 2 stukken.
---
Stukken betreffende de vergoeding van de klopbrief door de verzekering. 1984.. 2 stukken.
NB. Zie inv.nr.56.
39
Circulaire van de Eerste Drentse Onderlinge Scheepsverzekering Maatschappij van Binnenvaartschepen W.A. (E.D.O.S.). 1984.. 1 stuk.
40
Ingekomen stukken van en minuut van een uitgaand stuk aan de verzekeringsmaatschappij E.D.O.S. betreffende schades aan ms Mooie Trui. 1984-1985.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende deelname aan een rechtsbijstandverzekering. Met retroactum. 1983-1984.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende aanmelding bij de verzekeringsmaatschappij Eensgezindheid. 1983.. 1 omslag.
43
Doorslag van een brief betreffende aanmelding bij de verzekeringsmaatschappij Noord-Nederland. 1983.. 1 stuk.

Financiën.

Begrotingen, balans, kasboeken, bijlagen.
44
Begrotingen over 1984-1987. 1983 en z.j.. 1 omslag.
45
Balans. 1984.. 1 stuk.
46-47
Kas-/giroboeken. 1983-1985.. 2 delen.
46
1983 aug.- 1984 jan..
"
47
1983 aug.- 1985 sep..
"
48-51
Kasboeken. 1983-1985.. 3 katernen, 1 omslag.
48
1983 aug. - 1984 juli..
"
49
1 omslag. 1984 juni - 1985 juni..
"
50
1984 juli - 1985 dec..
"
51
1984 okt. - 1985 sep..
"
52
Giro-afschriften. 1984-1986.. 1 omslag.
53
Aantekeningen van uitgaven met opschrift 'gemeente inrichting roef Mooie Trui'. z.j.. 1 katern.
54-56
Bijlagen bij kas-/giroboeken. 1983-1986.. 3 omslagen.
54
(betreffende notariskosten, advocate, Kamer van Koophandel, keuring, kadaster, boekhouder). 1983-1986..
"
55
(betreffende reparaties en geleverde goederen). 1983-1985..
"
56
(betreffende verzekering). 1983-1985..
"
57
Afrekeningen van de girospaarrekening. 1986.. 2 stukken.
58
Staten houdende een overzicht van achterstallige betalingen aan Kruyff Bunker Service.1986,1987.. 1 omslag.

Subsidies en leningen.
59
Notitie van een voorbereiding voor een gesprek met de Stichting ter initiëring en begeleiding van eksperimentele werkplaatsen (STEW) en een overzicht over de opzet van het bedrijf. 1981.. 1 stuk.
60
Notitie met aantekening over subsidieaanvraag. z.j.. 1 stuk.
---
Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de subsidie voor de aanschaf van het schip. 1983-1984.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr.131.
61
Stukken betreffende acties van schippers tegen het kollektief i.v.m. de subsidie voor de aanschaf van het schip. 1983,1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.32.
62
Stukken betreffende de subsidie van het Europees Sociaal Fonds.1982-1986.. 1 map.
63
Akte houdende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de stichting. Met bijlagen. 1983.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende de subsidie van de provincie Noord Holland. 1982-1986.. 1 map.
65
Akte van sententie door de Raad van State in het geschil tussen H. Vlieger e.a. en Gedeputeerde Staten van Noord Holland over de provinciale subsidie aan de stichting. Afschrift. 1985.. 1 stuk.
66
Stukken betreffende subsidieaanvraag bij het Koningin Juliana Fonds voor het inrichten van een werkplaats. 1983-1985.. 1 omslag.
67
Ingekomen brief van het Koningin Juliana Fonds betreffende het sluiten van een lening. 1985.. 1 stuk.
68
Stukken betreffende de subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam voor de inrichting van de roef van het schip. 1983, 1984.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende een kredietaanvraag bij de stichting Triodos.1982-1984.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de lening afgesloten bij de stichting Mama Cash.1983-1986.. 1 omslag.
71
Lijst met namen van personen die zich borg hebben gesteld. z.j.. 1 stuk.
72
Brochure 'Wegwijs in premieland', gezamenlijk uitgegeven door de ministeries van Buitenlandse zaken, Economische zaken, Financiën, Landbouw en Visserij, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 1983.. 1 stuk.
73
Brochure en circulaires van de Stichting voor Bedrijven van Vrouwen.1983.. 1 omslag.

Bedrijfsadministratie.
---
Charters, connossementen en facturen van vrachtreizen. 1983-1985.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr.146.
74
Ingekomen stukken van de inspectie vennootschapsbelasting betreffende vaststelling van vennootschapsbelasting voor de stichting. 1985, 1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.84.
75
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de inspecteur der omzetbelasting betreffende omzetbelasting en BTW. 1984, 1985.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de aanslag en betaling van omzetbelasting. 1984-1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.84.
77
Bevelschriften in naam der Koningin (dwangbevelen) betreffende achterstallige betaling van omzetbelasting over 1985. 1986.. 2 stukken.

Loonadministratie.
78
Verzamelloonstaat. Afdruk. 1983.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nrs.84 en 89.
79
Staat houdende kostenberekening voor personeel in loondienst. Afdruk. z.j.. 1 stuk.
80
Staten houdende berekening van maandlonen en vakantiegeld van het personeel. Afdrukken. z.j.. 1 omslag.
81
Loonbelastingkaarten. Afdrukken. 1983,1984.. 1 omslag.
82
Werknemersverklaringen voor de loonbelasting. Afdruk. 1983.. 2 stukken.
83
Staten houdende jaaropgaven over 1983 en 1984 voor werknemers ten behoeve van belasting en premieheffing. Afdrukken. z.j. [1984].. 1 omslag.
84
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de inspecteur der directe belastingen betreffende loonbelasting,premieheffing en omzetbelasting. 1984-1986.. 1 omslag.
85
Minuten van verzoekschriften aan de inspecteur der directe belastingen houdende een verzoek tot herziening van de aanslag van loonbelasting en premieheffing en tot uitstel van betaling. 1984-1985.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.84.
86
Bevelschriften in naam der koningin (dwangbevelen) van de ontvanger der directe belastingen betreffende achterstallige betaling van loonbelasting en premieheffing. 1985-1986.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de aanslag en betaling van loonbelasting. 1984-1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.84.
88
Stukken betreffende de aanslag en betaling van premieheffing. 1984-1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 84
89
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG) betreffende de bijdrage. 1983-1987.. 1 omslag.

Overige financiële zaken.
90
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende financiële zaken. 1983-[1986].. 1 omslag.

Personeel.
---
Huishoudelijk reglement voor het kollektief, bestuur en boordkollektief..
NB. Zie inv.nr.27.
91
Stukken betreffende het dienstverband met de schipster. 1984 en z.j.. 1 omslag.
92
Ingekomen brief van het Pensioenfonds PGGM betreffende aansluiting bij dit fonds inzake pensioenregeling voor de werknemers van de stichting. 1984,1985.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende het proces tussen M. Huttinga en de stichting. 1985.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende het proces tussen schipper Van Santen en de stichting. 1986.. 1 omslag.
95
Formulier van arbeidsovereenkomst. Minuut en netexemplaar. z.j.. 1 stuk.

Opleiding.
96
Notulen van de cursistenvergadering. 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.3 en 8.
---
Notulen van de vergadering van de opleidingscommissie. 1984-1985.. 1 katern.
NB. Zie inv.nr.13.
97
Lijst met namen en adressen van cursisten die zich aangemeld hebben. z.j.. 1 katern.
98
Huishoudelijk reglement voor de opleiding. Concept. z.j.. 1 stuk.
99
Correspondentie met de Stichting Koninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart (KOF). 1983-1984.. 1 omslag.
100
Programma van de opleiding. Concept en expeditie. Met begeleidende brief voor de cursistes. z.j.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de navigatiecursus. 1985.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende aanmelding voor de opleiding en voor gastdocentschap. 1983-1984.. 1 omslag.
103
Lijsten met een kostenoverzicht voor een cursiste. Concept en doorslagen. 1983 en z.j.. 1 omslag.

Publiciteit.
104
Lijst met namen en adressen van de media. Afdruk. 1983.. 1 stuk.
105
Circulaire betreffende de stichting en hun schip Mooie Trui. [1983].. 1 stuk.
106
Els van Braak, 'Mooie Trui' vaart vracht, in: Vrouwen. Maandblad van de Nederlandse Vrouwenbeweging, jrg.37. nr.6. 1984.. 1 katern.
107
Ingekomen brief over een artikel over het Schipsterskollektief. z.j.. 1 stuk.
108
Ingekomen brief van het weekblad Margriet met verzoek om een reportage te mogen maken over het schipsterskollektief. z.j.. 1 stuk.
109
Stukken betreffende de open dag op 17 december 1983 van het schipsterskollektief Mooie Trui. 1983.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr.147.
110
Feestprogramma voor de open dag. 1983.. 1 katern.
111
Tekst van een lied 'Voor Mooie Trui Vrouwen', geschreven door Brit de Jong. Doorslag. 1983.. 1 stuk.
112
Register houdende namen en adressen van personen en organisaties die de open dag hebben bezocht. z.j. [1983].. 1 omslag.
113
Circulaire aan de bezoeksters van de open dag. Concept. 1983.. 1 stuk.
---
Notulen van de actievergadering op 3 januari 1984..
NB. Zie inv.nr.3.
114
Stukken betreffende de actie voor voortbestaan van Mooie Trui. 1984.. 1 omslag.

Contacten met vrouwenorganisaties en -bedrijven.
115
Notulen met bijlagen van vergaderingen en ingekomen stukken van de Organisatie van Amsterdamse Vrouwenbedrijven.1982-1983.. 1 omslag.
116
Circulaires van Nederlandse vrouwenorganisaties en -bedrijven. 1983,1985 en z.j.. 1 omslag.
117
Nieuwsbrieven en ledenlijst van de Women's Maritime Association te Seattle. 1984,1985.. 1 omslag.
118
Ingekomen brief van Lolita Fortuin, emancipatieconsulent in Denemarken, om met een groep vrouwen een werkbezoek te brengen aan de Mooie Trui. 1986.. 1 stuk.

Documentatie en voorwerpen.
119
Tentoonstelling over het werk en het bedrijf bestaande uit foto's en tekst op dertien kartonnen platen, gemaakt t.b.v. de open dag. 1983.. 1 omslag.
120
Foto's gemaakt a/b van de Mooie Trui tijdens het werk. 1984 en z.j.. 1 omslag.
121
Negatieven van z/w foto's gemaakt a/b van de Mooie Trui tijdens het werk. z.j.. 1 omslag.
122
Stempel van de stichting. z.j.. 1 stuk.
---
Standaard van de Mooie Trui. z.j.. 1 stuk.
NB. Zie inv.nr.149.
123
Spandoek met de tekst: 'Vrije Vrouwen Varen Mooie Trui'. 1984.. 1 stuk.
NB. Gedigitaliseerd; zie www.aletta.nu
124
Barbara Jet van Andel, Voortvarende Vrouwen. Scriptie voor de Protestants Christelijke Opleiding te Amsterdam.1980.. 1 deel.
125
Antoinet van Ommeren en Ypie Boschma, verslag van de themagroep Verzet van vrouwen. 1984.. 1 band.
126
Joke Huisman, Kon ik maar een goede vrouw vinden, in: Opzij, februari 1980. Afdruk. 1980.. 1 omslag.
127
Schuttevaer, weekblad voor Rijn- en binnenvaart, kustvaart, visserij, scheepsbouw, zeilende beroepsvaart, recreatievaart enz., jrg. 95, nr 31 en jrg. 96, nr 10. 1984.. 1 omslag.
128
Olga de Vogel, Strijd in de binnenvaart. Verslag voor de werkgroep politieke agendabouw. 1984.. 1 omslag.
129
Annie Ysebaert-Deen, Schippers onderweg. Sociale relaties van een ambulante groep. Scriptie in de serie Papers on european and mediterranean societies, Anthropologisch-sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam. 1981.. 1 deel.
130
Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende scheepvaart, binnenvaart en de positie van vrouwen en kinderen hierin, vrouwenbedrijven, het schipsterskollektief en vrouwen in mannenberoepen. 1981-1983 [1984].. 1 pak.
131
Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de subsidie voor de aanschaf van het schip. 1983-1984.. 1 omslag.

ARCHIEF VAN M.S. MOOIE TRUI

132-133
Logboeken van m.s. Mooie Trui. 1983-1985.. 1 deel, 1 band.
132
1 band. 1983 nov.-dec..
NB. Bevat tevens 2 inspectievoorschriften, aantekeningen betreffende de huishouding en notulen van bestuursvergadering van 24 jan.1984.
133
1 deel. 1984 mrt.- 1985 mrt..
134
Register houdende 'machine-dagboek' van Mooie Trui. 1983-1985.. 1 band.
135
Register houdende een staat met de oliedruk van Mooie Trui. 1983-1985.. 1 katern.
136
Beschikking ingevolge de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart waarbij de stichting vergunning krijgt voor het uitvoeren van ongeregeld vervoer met het binnenschip teboekgesteld onder nr. 8297 B AMST 1980 (ms Mooie Trui). 1984.. 1 stuk.
137
Sleepboekje van Mooie Trui van de stad Antwerpen. z.j.. 1 stuk.
138
Keuringsrapport van de hoofdmotor van ms Mooie Trui. 1983.. 1 stuk.
139
Keuringsrapport van ms Mooie Trui (ex Avontuur), zogenaamde 'klopbrief', ten behoeve van de scheepsverzekering. 1983.. 1 stuk.
140
Polis van de scheepsverzekering bij de Eerste Drentse Onderlinge Scheepsverzekering Maatschappij van Binnenvaartschepen (E.D.O.S), met geleidebrief. 1983-1985.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende deelname aan de scheepsverzekering E.D.O.S. 1983-1984, 1986.. 1 omslag.
142
Lijst houdende een overzicht van verzekeringen voor ms Mooie Trui, afgesloten bij en met bemiddeling van de E.D.O.S. 1983.. 1 stuk.
143
Register houdende een adreslijst samengesteld voor de bemanning van Mooie Trui. 1984.. 1 katern.
144
Kasboek van m.s. Mooie Trui. 1983-1984.. 1 katern.
145
Dagboek van de opleiding 'leeg varen'. 1984.. 1 katern.
146
Charters, connossementen en facturen van vrachtreizen. 1983-1985.. 1 omslag.
147
Aantekening houdende toestemming voor Mooie Trui om gedurende de open dag van 14-19 december 1983 langszij de 'Janna', Weesperzijde t/o 143 ligplaats te nemen. 1983.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr.109.
148
Register houdende aantekeningen betreffende schippersacties tegen Mooie Trui en mankementen aan het schip. 1983-1984.. 1 katern.
149
Standaard van de Mooie Trui. Groot formaat. z.j.. 1 stuk.
NB. Gedigitaliseerd; zie ww.aletta.nu

PERSOONLIJKE STUKKEN VAN NELLY DUYNDAM

150
Brieven aan Nelly Duyndam. 1981 en z.j.. 1 omslag.