/
Archief Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (1869-) 1884-1956

Archief Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (1869-) 1884-1956

Identity Area

Collection IDIIAV00000204
Unitdate(1869-) 1884-1956
1884-1956
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.75 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2006
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief was voor Wijnaendts Francken-Dyserinck deels een werkarchief. Zij legde dossiers aan op onderwerp voor haar journalistieke en politieke werkzaamheden, voor het schrijven van artikelen en brochures en het geven van lezingen en cursussen. Daartoe had zij een ‘dossiervormster’ in dienst genomen, waarschijnlijk al in 1905-1906. Vanaf 1925 werd dit werk overgenomen door haar secretaresse Helen Logeman, tot 1937/1938. Deze dossiers op onderwerp zijn zoveel mogelijk in tact gelaten. Maar veel was ook niet geordend of stukken waren weer uit de dossiers gehaald, hergebruikt voor een lezing of een artikel en zo weer tot een nieuw dossier gevormd. Ook staat lang niet alles bij de onderwerpen, vooral de stukken in de rubrieken ‘manuscripten en publicaties’ en ‘persoonlijke herinneringen’ gaan ook over al deze onderwerpen. De gebruiker van dit archief moet die dus in ieder ook altijd raadplegen. In 1991 werd een plaatsingslijst gemaakt. In 2004 kreeg het IIAV subsidie van het nationaal conserveringsprogramma Metamorfoze om het archief te laten verfilmen. Daarvoor is deze inventaris opgesteld. Bij de inventarisatie bleek een aantal stukken afkomstig te zijn van J.J.Th. ten Broecke Hoekstra, een van haar executrices testamentair en wellicht is dat de reden dat deze stukken bij het archief van Wijnaendts Francken-Dyserinck terecht zijn gekomen. Deze stukken zijn afgescheiden. De omvang is 4,55 meter. In de inventaris is de naam van Wijnaendts Francken-Dyserinck afgekort als WF.


Biographical Note / Biografie

Geboren op 7 februari 1876 te Den Helder, overleden op 11 november 1956 te Den Haag; volgde samen met vier anderen als eerste meisje het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam, huwde in 1897 met de tegen het feminisme gekante publicist C.J. Wijnaendts Francken, van wie zij in 1916 scheidde; studeerde aan de universiteiten van Jena, Zürich, Berlijn en Parijs; in 1896 medeoprichtster van een Toynbee-vereniging in Rotterdam; voorzitster van afdeling Den Haag van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1903-1904; zij verliet in 1907 de Vereeniging, waarna zij met anderen de Bond voor Vrouwenkiesrechtoprichtte; zij was voorzitster van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming 1905-1909 en vice-voorzitster van het Nederlandse Padvindstersgilde 1922-1936; grondlegster van het Soroptimisme in Nederland, oprichtster in 1927 van de eerste Nederlandse Soroptimistclub te Den Haag en de tweede presidente van de Nationale Unie van Soroptimistclubs 1928-1931; pleitbezorgster voor de oprichting van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930; vervulde verscheidene functies in de liberale Economische Bond en de Vrijheidsbond, was redactielid van De Vrijheid en in 1922 oprichtster van de Vrouwengroep uit de Vrijheidsbond; lid van de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde; zij schreef vele artikelen, reisbrieven en verslagen die in brochurevorm en in dagbladen en tijdschriften verschenen.


Inhoud

Dagboeken 1894, 1897, 1949; stukken verzameld onder de titel Persoonlijke Herinneringen 1877-1955; publicaties en manuscripten 1900-1954; stukken betreffende haar echtgenoot, familie, opleiding en haar privé-leven 1873-1956; correspondentie, aantekeningen, documentatie en publicaties betreffende vrouwenbewegingen, het vrouwenkiesrecht, pioniersters, huwelijk en huwelijkswetgeving, arbeid van gehuwde vrouwen, de gezinstaak, huisvrouwen, moederschap, vrouwendienstplicht, seksualiteit en hygiëne, vrouwenhandel en prostitutie, vaderschap, het Nieuw Feminisme, Soroptimisme, boerinnen, mode en kleding, vrouwen en sport, padvinderij en dierenbescherming, het Rode Kruis, de zomertijd en het bevolkingsvraagstuk 1869-1956; stukken betreffende de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' en de Vrouwengroep uit de Vrijheidsbond 1922-1930; stukken betreffende haar kandidaatstelling voor de Tweede Kamer in 1922, 1925 en 1929; stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Internationale Vrouwen Raad en het perscomité daarvan 1904-1954.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Chronologie
1876 7 februari geboren als Esther Welmoet in de pastorie van de Doopsgezinde kerk te Den Helder; moeder Alida Johanna Geertruida Bok; vader Johannes Dyserinck was dominee
1884 in Vlissingen feestelijke onthulling van de Betje Wolff en Aagje Dekenfontein door Welmoet en Martha van Vloten
1888-1892 naar het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam met vier andere meisjes; WF verliet na 4 jaar de school (in schooljaar 1882/1883 werden de eerste drie meisjes toegelaten)
1892 mislukte poging om verpleegster te worden
[1893?] Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam
1894 richt met een paar vriendinnen een zogeheten Toynbeeklasje op, waar aan meisjes les werd gegeven
1896 richt op 3 februari een Toynbee-Vereeniging te Rotterdam op
1896 verloving met dr. Cornelis Johannes Wijnaendts Francken
1897 16 december huwelijk met dr. Cornelis Johannes Wijnaendts Francken
1897-1898? lid van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 (opgericht in 1895)
1898 april-augustus: echtpaar volgt colleges te Jena; Welmoet schrijft haar eerste artikelen voor Belang en Recht
1898 bezoekt de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
1899-1900 winterstudie aan de universiteit van Zürich
1899 waarschijnlijk lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK)
1901 januari-mei colleges gevolgd aan de Sorbonne te Parijs
1901 lid van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)
1902/4?-1908 hoofdbestuurslid van de Vrijzinnig Democratische Bond
1902 naar Berlijn tot slot van het buitenlandse universiteitenprogramma
1902 Welmoet spreekt voor het eerst in het openbaar over 'Handel in blanke slavinnen' voor de Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn; spreekt over ditzelfde onderwerp in oktober op het tweede internationale congres tot bestrijding van den vrouwenhandel te Frankfurt; schreef hierover een verslag voorde Nieuwe Courant
1902 verkiezing tot hoofdbestuurslid van de VVK, wegens huiselijke omstandigheden trekt Welmoet zich terug
1902-1909 voorzitster Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming
1903/4-1907 voorzitster afdeling Den Haag VVK
1904 lid commissie ter huldiging van Van Heutsz
1906 Welmoet is één van de initiatiefneemster van de Vereeniging tot Bestrijding van de Woeker
1906 verlaat in december de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
1907 mede-oprichtster van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (NBVK)
1908-1909/10 voorzitster van de NBVK
1909 schrijft zich in als student letteren te Leiden
1910 lidmaatschap van Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de statistiek aangeboden
1911 reis Afrika
1912-1953 lid van het bestuur en later vice-voorzitster van het Comité [Vereeniging] voor Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
1912-1913 van december tot het vroege voorjaar reis naar West-Indië
1912 vader overlijdt op 26 september te Baarn
1913 breuk met Doopsgezinde gemeente. Lidmaatschap wordt definitief in 1917 opgezegd.
1913 lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
1913 medewerking aan de Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’
1914 in april onthult Welmoet als lid van het comité ter huldiging van de Britse journalist William Stead zijn borstbeeld in het Vredespaleis
1915 lid Provinciaals Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschap.
1916 29 juni huwelijk ontbonden; uit de Doopsgezinde Broederschap getreden
1917 één van de initiatiefneemsters tot oprichting van het Comité [Vereeniging] tot bevordering van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding
1917 zegt lidmaatschap van VDB en VDVC op
1918 eerste secretaresse van het Comité voor maatschappelijke opvoeding en voorlichting uit den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht
1918 hoofdbestuurslid van de Economische Bond (EB) en richt binnen EB een Vrouwengroep op; volgens eigen schrijven werd ze als nummer 2 voor de EB geplaatst in de kieskring Arnhem en Amsterdam
1920-192[5] lid bestuur Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen;
1920 neemt als hoofdbestuurslid van de Economische Bond deel aan de fusiebesprekingen tussen een aantal liberale partijen, hetgeen leidde tot de oprichting van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ op 16 april 1921
1921 mede-oprichtster van de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond op 19 maart
1921-1932 lid hoofdbestuur De Vrijheidsbond
1922 kandidaat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, wordt niet gekozen; wordt vakjournaliste om financiële redenen
1923 moeder overlijdt in november
1922-1936 vice-voorzitster van het Nederlandsche Padvindsters Gilde (opgericht in 1916).
1924 geeft cursus op de Volksuniversiteit Poortugaal
1925 kandidaat verkiezingen, niet gekozen; vice-presidente van het Perscomité van de Internationale Vrouwen Raad
1926 geïnstalleerd als padvindster; naar het wereldcongres in Washington
1927-1936 voorzitster van het internationale perscomité van de Internationale Vrouwen Raad
1927 oprichtster van de Eerste Nederlandsche Soroptimist Club te Den Haag; presidente van het Perscomité van de Internationale Vrouwen Raad
1928-1930 lid van het [1e] wereldcomité van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts opgericht (WAGGGS)
1929 kandidaat Tweede Kamerverkiezingen, niet gekozen
1929-1931 voorzitster Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen
1929-1931 voorzitster Unie van Soroptimist Clubs
1930 19 april geëerd met het Kruis van Verdienste van het Nederlands Roode Kruis
1933 benoemd tot erelid van het NPG
1935 medeoprichtster van de Club van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, afdeling Den Haag; gekozen tot presidente van de Eerste Nederlandsche Soroptimistclub
1936 op 8 februari huldiging ter ere van haar zestigste verjaardag; in april 1936 lid van de Raad van Advies van het IAV
1938 lidmaatschap van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ opgezegd
1940-1941lid van de Nederlandsche Unie (opgericht 24 juli 1940), weer opgezegd op 30 juni 1941
1944 Cornelis Johannes Wijnaendts Francken overlijdt op 10 april
1948 medewerkster aan de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' als lid van de subcommissie ‘De vrouw in de dagblad- en periodieke pers’
1949 in januari wordt Welmoet erelid van alle Nederlandse Soroptimist Clubs; aanwezig op het jaardiner van de buitenlandse pers (als correspondente Schweizer Frauenblatt)
1951-1952 lid bestuur Federatie en Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart
1954 erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap aangeboden; Welmoet spreekt op 6 februari op een bijeenkomst te Naarden ter herdenking van het 60-jarig bestaan van Vrouwenbelangen en overhandigt Koningin Juliana een pop gekleed naar de mode rond de eeuwwisseling
19?? -1955 lid perscomité Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (aanstellingsdatum vooralsnog niet bekend)
1955 26 maart: als initiatiefneemster bij de onthulling van een gedenksteen aan het geboortehuis van Mienette Storm-van der Chijs te Delft
1956 op het congres van de Europese Federatie van Soroptimist Clubs op 7 [en 8] juli te Scheveningen biedt Welmoet Koningin Juliana een pop gekleed naar de mode van 1927 aan
1956 Welmoet overlijdt op 11 november te Den Haag
Adressen:
1876-1879 Kerkgracht, Den Helder
1879-1884 Breewaterstraat, Nieuwendijk en Koningsweg, Vlissingen
1884-1897 Schiekade 81, Rotterdam (vanaf 18 augustus)
1897-1903 Laan van NOI 6, Den Haag
1903-1909 Sweelinckplein 63, Den Haag
1909-1916 Plantage 6, Leiden (september)
1916 Rotterdam 29 juni
1916-1922 Frankenslag 132, Den Haag 1 november
1922-1942 ‘Casa Canum’, Prins Mauritslaan 93, Den Haag
1942-1945 evacuatie naar Bilthoven
1945-1956‘ Casa Canum’, (Scheveningen)
Verder lezen:
E. van Raalte, ‘Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (Den Helder, 7 februari 1876 – ’s-Gravenhage (Scheveningen) 11 november 1956), in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1957-1958 (Leiden 1958), p. 84-96.
Liesbeth Kortbeek, ‘Zusters, weest bereid! Het gemeenschapsdenken van Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-1956), doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1995.
Biografie in het BWN http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/dijseri
Biografie in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/mnl/levens/57-58/wijnaendts.htm
Geschiedenis van het archief
Een klein gedeelte van haar archief kwam in 1938 naar het toenmalige IAV, een groter deel in 1946 en begin jaren vijftig. De rest kwam na haar overlijden in 1956. J.J.Th. ten Broecke Hoekstra en A.G. Verwaal waren de executrices-testamentair. In 1936 gaf zij zelf toestemming tot schoning ‘terwijl natuurlijk desgewenscht de andere artikelen er later door u kunnen worden uitgezift en verwijderd, …’ (brief aan bestuur IAV, 15 april 1936). Twee dossiers betreffende de padvinderij zijn in 1950 door het IAV overgedragen aan T. van Meurs-Beeninck, secretaresse van het Nederlands Padvindstersgilde. Deze stukken zijn terechtgekomen in het archief van het Nederlands Padvindstersgilde, aanwezig in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen (inv.nrs 732 en 853).List / Plaatsingslijst

Dagboeken

‘Persoonlijke Herinneringen’

4-62
Stukken door WF bijeengebracht onder de titel 'Persoonlijke Herinneringen': knipsels, publicaties, teksten van verhalen en sprookjes, teksten van lezingen, artikelen betreffende WF, foto’s, (dagboek)aantekeningen, ingekomen brieven en minuten van uitgaan­de brieven betreffende vrouwenkiesrecht (de Vereeniging en de Bond), de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, de politiek, de Vrijheidsbond, de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond, het nieuw feminisme, de padvinderij, de journalistiek, trekhonden, de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, het Soroptimisme, over congressen waar ze heen is geweest, over haar reizen enzovoort. Chronologisch, behalve inv.nr 4. Met inhoudsopgaven van de jaren 1877, 1899-1955 en z.j. 1877, 1884, 1896-1942, 1945-1955 en z.j.. 55 omslagen, 2 delen en 2 stukken.
NB. De namen van de afzenders van de ingekomen stukken en van de geadresseerden van de minuten van de uitgaande stukken zijn zoveel mogelijk benoemd en tevens zoveel mogelijk de onderwerpen waarover de stukken gaan.

Publicaties en manuscripten

NB. Zie ook de rubriek persoonlijke Herinneringen en bij de onderwerpen.
Kleine artikelen.
74-87
Knipsels van artikelen van WF gepubliceerd in De Vrijheid (‘Eigen Werk Vrijheid’). Met inhoudsopgaven. 1921-1937.. 10 pakken en 4 omslagen.

Brochures en langere artikelen.

Manuscripten.
NB. Zie ook bij de onderwerpen.

Familie, opleiding en privéleven

Familie.

Opleiding.
NB. Zie ook inv.nr 7.
153-157
Collegedictaten. 1897-1899 en z.j.. 5 delen.
398
Schrift van het Nederlandsche Meisjesgilde met aantekeningen van de Hongaarse taal, ter gelegenheid van een conferentie in Parad, Hongarije in mei 1928 (op de omslag staat ‘Congres Budapest 1928). 1928.. 1 deel.
NB. Niet digitaal.

Privéleven.
403
Foto’s, ansichtkaarten en folders van haar reis naar en in Amerika. 1933.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal.
169-172
Stukken betreffende de viering van haar 60e verjaardag op 7 februari 1936 met een huldiging en receptie op zaterdag 8 februari 1936 in Hotel Wittebrug te Den Haag, georganiseerd door een uitvoerend comité met een erecomité en een huldigingscomité. 1936.. 1 deel en 3 omslagen.

Vrouwenbelangen en vrouwenbeweging (in het algemeen)

179-186
Opgeplakte knipsels betreffende de vrouwenbeweging en vrouwenbelangen in het algemeen, politiek en de verkiezingen van 1922, het dienstbodevraagstuk, vrouwenkiesrecht, Onderlinge Vrouwenbescherming en de confessionele vrouwenbeweging, met trefwoorden ‘vrouwenbeweging’, ‘vrouwenbeweging en verkiezingen’, ‘Confessionele Vrouwenbeweging’, ‘Confessionele Vrouwen’, ‘Vrouwenbelangen’, ‘de Vrouw & de Politiek’, Vrouwenkiesrecht’. 1898-1929.. 8 omslagen.

Biografische gegevens van vrouwen uit de vrouwenbeweging en geschiedenis van de vrouwenbeweging

194-211
Biografische gegevens over en correspondentie betreffende 'Voorloopsters der Vrouwenbeweging'. 1925-1953.. 18 omslagen.

Vrouwenkiesrecht en oprichting van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (de Bond)

227-229
Stukken betreffende het conflict binnen de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, het uittreden van WF uit de Vereeniging en betreffende de oprichting op 27 februari 1907 van en het verschil tussen de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. 1906-1910, [1920].. 3 omslagen.
NB. Correspondenten zijn Hannah van Biema-Hijmans, Lizzy van Dorp, W. van Itallie-van Emden, J.H. Lasonder, Aletta Lorentz-Kaiser, H. van der Meer van Kuffeler, M. Nieuwenhuis-von Uexkuell Gueldenbandt en A.C. Vaillant-Muijsken.

Het huwelijk en de positie en rechten van gehuwde vrouwen en gehuwde ambtenaressen

238-244
Knipsels, aantekeningen, enkele ingekomen brieven en brochures, soms met aantekeningen, verzameld onder het trefwoord ‘huwelijk’, betreffende wetgeving, het recht, echtscheiding, nationaliteit van de gehuwde vrouw, vrouwenhandel. Met inhoudsopgaven die niet helemaal overeenkomen met de inhoud. 1910-1911, 1919-1937.. 7 omslagen.
250-251
Knipsels van artikelen, brochures en een enkele ingekomen brief betreffende de arbeid van gehuwde vrouwen, verzameld onder de trefwoorden ‘arbeid gehuwde vrouw’, ‘gehuwde ambtenares’ en ‘fabrieksarbeidster’. 1910-1912, 1919-1938.. 2 pakken.
254-257
Knipsels, brochures, aantekeningen en correspondentie betreffende het gezinsloon en kinderbijslag. 1918-1938.. 4 omslagen.

Vrouwenarbeid

Gezinstaak, opvoeding, huisvrouwen en moederschap

Vrouwendienstplicht, gemeenschapdienst

Seksualiteit en hygiëne ( ‘sexueel vraagstuk’)

277-281
Artikelen uit kranten en tijdschriften, correspondentie met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 1919-1920, ingekomen brieven en aantekeningen verzameld onder het trefwoord 'sexueel vraagstuk', betreffende geslachtsziekten, abortus, seksuele voorlichting en opvoeding, prostitutie, pornografie, sterilisatie, eugenetica. Met inhoudsopgaven die niet geheel overeenkomen met de inhoud. 1902-1903, 1906-1907, 1911, 1919-1937.. 5 omslagen.

Vrouwenhandel en prostitutie

Vaderschap

291-293
Verzamelde knipsels en kamerstukken, ingekomen brieven, aantekeningen, een bibliografie en publicaties betreffende de wetgeving aangaande het onderzoek naar het vaderschap en de betrokkenheid van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming daarbij. 1903-1909, 1920-1922.. 2 omslagen en 1 pak.

Nieuw Feminisme

Vrouwen en nationaalsocialisme

Boerinnen

Mode en kleding

Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'

Soroptimisme

NB. Zie ook de rubriek ‘Persoonlijke Herinneringen’.
310-320
Knipsels, artikelen, correspondentie, ledenlijsten, teksten van toespraken en foto's betreffende de (oprichting op 27 november 1927 van de) Eerste Nederlandsche Soroptimist Club ’s-Gravenhage, de Nationale Unie der Nederlandsche Soroptimist Clubs, de Europese Federatie, betreffende congressen en bijeenkomsten en betreffende andere Soroptimistclubs in Nederland en in andere landen (België, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Duitsland, Oostenrijk, Amerika). 1927-1935, 1937-1939, 1948, 1950-1956.. 11 omslagen.
NB. Sommige stukken met trefwoord ‘PH’; de foto’s van soroptimisten zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar het beeldarchief.

Nationale Vrouwenraad en Internationale Vrouwen Raad / International Council of Women en het Perscomité van de Internationale Vrouwen Raad / Press Committee of the International Council of Women.

NB. WF was voorzitster van het Press Committee van 1927-1932.
340-341
Stukken van en betreffende de 'Commissie tot bestudeering van het Bevolkingsvraagstuk ingesteld door den Nationalen Vrouwenraad', bestaande uit Chr. Bader, J. Bierens de Haan, D. de Clercq, E.C. (Lizzy) van Dorp, Joh. de Haan-van Maarseveen, dr Heijermans,Jeanne Knoop, H.W. Methorst, J.C.C. Sandberg,J. Smid, Tine Tammes en WF en die in 1927 het rapport ‘Het bevolkingsvraagstuk’ uitbracht. (1924-) 1926-1927.. 2 omslagen.

Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub (VDVC) en Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)

Economische Bond

Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’, de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond en haar kandidaatstelling voor de Tweede Kamer1922, 1925 en 1929.

NB. De Vrouwengroep werd opgericht 19 maart 1921; het laatste nummer van het orgaan ‘De liberale vrouw’ verscheen in december 1938.
399
Krantenknipsels betreffende de bezuinigingen van de regering verzameld onder het trefwoord ‘Bezuiniging’. 1920-1924 januari.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal.
400
Krantenknipsels en brochures betreffende verschillende politieke onderwerpen (tariefwet, ambtenarensalarissen, weeldebelasting, kabinetscrises, vlootwet, werkloosheid, vrijhandel, ziekte- en ongevallenwet, onderwijs, land- en tuinbouw). 1923-1924.. 1 pak.
NB. Niet digitaal.

Nederlandsche Unie

Tweede Wereldoorlog

Federatie en Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

364-373
Stukken betreffende het Voorlopig Comité voor de oprichting van een Nationale Concentratie, vanaf 28 november 1951 Federatie voor Recht en Vrijheid geheten en betreffende de Partij voor Recht en Vrijheid / Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart die meedeed aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 (lijst 9), maar geen zetel won: de oprichtingsakte, statuten, urgentieprogramma, notulen van vergaderingen (o.a. van de oprichtingsvergadering), circulaires, verslagen, pamfletten, krantenknipsels, verkiezingstoespraken, 2 foto’s van de verkiezingscampagne 1952 en correspondentie van WF (bestuurslid), Jan Fabius (bestuurslid), prof.mr.dr. George Marie Gabriel Henri Russel (bestuurslid), dr. Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (voorzitter), A.F. Spanbroek (Kandidaat Tweede Kamer), C.E. Smit-Dyserick (‘je Zus’) (Kandidaat Tweede Kamer), C.E.L. Helfrich, W.H. Posthumus-van der Goot, G. Kindermann-Vermeulen (secretariaat), mw M.H. van Dorp,G. Sikkema, Ch.K. Ruijgrok, Ch.J.I.M. Welter,H.J. Schmidt,A.G. (Annie) van Blijenburgh-de Hondt, W. Broertjes,P.H. Ritter jr., dhr Roelofson, dhr De Rot.1951-1952 en z.j.. 10 omslagen.

Toynbeewerk

Plastische Chirurgie

Nationale Vereeniging tot bestrijding van den Woeker

Dierenbescherming

Rode Kruis

Afschaffing van de zomertijd

383-387
Stukken betreffende de afschaffing/invoering van de zomertijd. 1923-1928.. 1 pak en 4 omslagen WF zat in bestuur van het Haagsch Comité tot behoud van den Zomertijd..

Sport

Bevolkingsvraagstuk

389-397
Verzamelde knipsels en documentatie betreffende het bevolkingsvraagstuk. 1921-1935.. 9 omslagen.
401
Verzamelde brochures en artikelen over bevolkingsvraagstuk. 1926-1927 en z.j.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal.
402
Stukken betreffende de World Population Conference 1927. 1927.. 1 omslag.
NB. Niet digitaal.

ANNEX

411
Publicaties uit haar archief. z.j.. 1 doos.
NB. Niet digitaal.
412
Kopieën van 7 brieven van WF aan Louise Drake Wright betreffende het Bahá’i-geloof 1933-1934; kopie van het artikel van Jelle de Vries ‘Wijnaendts Francken & het Bahá ‘i-geloof’, verschenen in: BAHÄ’I vizier 161, p.142-157. 1933-1934, [2004]. 1 omslag.
NB. De originele brieven bevinden zich in het National Bahá’i Archives, Evenstan, Illinois, USA; niet digitaal.