/
You are not logged in

Archief Wij Vrouwen Eisen (WVE) 1972-1999 (-2008)

Identity Area

Collection IDIIAV00000203
Unitdate1974-1999 (-2008)
1974-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Sofie Bustraan in 2005
Aanvulling (3,50 m.) verwerkt door Sabine Aarts in 2015 (nrs 205-276)
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2016 (nrs 277-280)
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief Wij Vrouwen Eisen (WVE) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Om inzicht te krijgen in het archief en de archiefvormer is ten eerste een contextonderzoek en een archieftechnisch onderzoek uitgevoerd. n.a.v. de uitkomsten van deze onderzoeken is besloten om het archief toegankelijk d.m.v. een beschrijving en een inventaris gemaakt, ook is het archief herordend. Er is gekozen om de verschillende archiefvormers uit elkaar te halen. Zo zijn er vijf deelarchieven ontstaan: Wij Vrouwen Eisen landelijk, Wij Vrouwen Eisen Amsterdam, Wij Vrouwen Eisen Bijlmermeer, Wij Vrouwen Eisen Utrecht en Wij Vrouwen Eisen Leiden. Binnen deze deelarchieven zijn de archiefstukken geordend naar onderwerp. Binnen de verschillende onderwerpen zijn de stukken chronologisch geordend. De plaatselijke comités kregen de notulen van de landelijke vergadering en van de vergadering van de actieleiding/landelijke werkgroep toegestuurd. Er is voor gekozen deze uit de deelarchieven te verwijderen en alleen bij het archief van Wij Vrouwen Eisen landelijk te laten zitten. Een aantal foto’s is overgebracht naar het beeldarchief. Het archief is vrij toegankelijk, met uitzondering van de inventarisnummers waar een * achter staat. Dit gaat om stukken waarin persoonlijke ervaringen met abortus voorkomen en/of namen van personen met een dergelijke ervaring worden genoemd. Bij het beschrijven van het archief is gebruik gemaakt van de standaard ISAD(G).


Historical Note / Geschiedenis

Wij Vrouwen Eisen wordt opgericht in oktober 1974, door Selma Leydesdorff, Marjan Sax en Ria Sikkes (zie Joyce Outshoorn en Marjo van Soest Lijfsbehoud. Tien jaar abortusstrijd in Nederland (1967-1977), Den Haag, Stichting Uitgeverij Dolle Mina 1977, p. 43-44 en 91 e.v.); zij waren eerder actief in de abortusgroep van Dolle Mina, die alle benodigde activiteit niet meer aan kon en verbreding zocht; vanaf het begin verenigde Wij Vrouwen Eisen zich op drie eisen: Abortus uit het wetboek van strafrecht, Abortus in het ziekenfondspakket en De vrouw beslist; wie de drie eisen onderschreef kon meedoen; toen bleek dat de behandeling van de initiatief wetsontwerpen een zaak van lange adem was is de organisatie verder uitgebouwd met een landelijk secretariaat in Leiden, een landelijke penningmeester in Amsterdam; er werden plaatselijke comités opgezet en landelijke vrouwenorganisaties sloten zich aan; er is een landelijke vergadering in Utrecht met vertegenwoordigers van de plaatselijke comités en de aangesloten landelijke vrouwenorganisaties; als een soort dagelijks bestuur was er de landelijke werkgroep met de vertegenwoordigers van de landelijke vrouwenorganisaties en enkele plaatselijke comités, die in Amsterdam samenkwam; beide vergaderingen werden voorgezeten door de niet aan een organisatie gebonden landelijk secretaris en landelijke penningmeester. In 1978 wordt er ook een internationaal secretariaat ingesteld; in 1980 wordt Wij Vrouwen Eisen een stichting om als rechtspersoon beter de financiële risico’s van de activiteiten te kunnen ondervangen; in Nederland werkt Wij Vrouwen Eisen samen of onderhoudt men contacten met andere organisaties die zich bezig houden met abortus en/of de problematiek daaromheen; zo heeft Wij Vrouwen Eisen veel contact met abortusklinieken, het FIOM, Rutgershuizen, met politieke partijen en andere groeperingen die strijden voor rechten van vrouwen; internationaal werkt men samen met verschillende organisaties en sluit men zich in 1980 officieel aan bij de organisatie International Contraception, Abortion and Sterilisation Campaign (ICASC); ten tweede organiseert Wij Vrouwen Eisen veel acties, zoals demonstraties, handtekeningenacties en kaartenacties; ten derde probeert men door middel van discussiedagen en scholingsdagen zelf op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom abortus, andere vrouwen te scholen en de manier van werken constant te evalueren; ten vierde brengt Wij Vrouwen Eisen publicaties uit om zo het publiek van de ernst van de zaak te doordringen; nadat de abortuswet van het CDA-VVD-kabinet in de Tweede en in de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid was aangenomen - 1980 respectievelijk 1981 - namen de activiteiten gaandeweg af; tussen 1981 en 1984 vroegen de Algemene Maatregel van Bestuur en de financiering nog de aandacht, naast de internationale activiteiten; plaatselijke comités hielden er successievelijk mee op; het landelijk secretariaat werd verplaatst naar Amsterdam en de landelijke werkgroep werd een waakzaam comité; wanneer nodig bleef Wij Vrouwen Eisen inspelen op maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal; een laatste grotere actie was er in 1995 met de plannen van minister Borst om de pil uit het ziekenfondspakket te halen.

Wij Vrouwen Eisen Amsterdam is een plaatselijk comité dat is opgericht in 1978 en dat de doelstellingen van WVE landelijk overneemt.

Wij Vrouwen Eisen Bijlmermeer is opgericht in 1980 en neemt de doelstellingen van WVE Landelijk over; twee vrouwen bezoeken elke keer de vergaderingen van WVE Amsterdam; vanwege geld- en tijdgebrek worden de algemene vergaderingen niet bijgewoond; WVE Bijlmermeer steunt de landelijke acties en neemt ook zelf kleinschalige initiatieven; men zoekt de publiciteit, door onder andere te adverteren in buurtkranten.

Wij vrouwen Eisen Utrecht wordt opgericht in 1975 en heeft bestaan tot 1982; het comité is samengesteld door vrouwen uit verschillende feministische groeperingen en politieke partijen.


Geschiedenis archiefbeheer

Wij Vrouwen Eisen landelijk was verantwoordelijk voor het archiveren van de landelijke documenten. De plaatselijke comités waren zelf verantwoordelijk voor het archiveren van de documenten waarvan zij de archiefvormer waren. Het is niet bekend hoe het archiveringsproces en het beheer van het archief plaats heeft gevonden. Ook over de selectie is niets bekend, wel is zeker dat het archief niet compleet is, zo missen de archieven van vele plaatselijke comités. In circa. 1976 verhuist het secretariaat naar Leiden. In mei 1986 is het plan om WVE landelijk op te heffen. Hierna verhuist het secretariaat met archief naar Amsterdam, naar Sabeth Klant. Tussen 1986 en 2004 is er vanuit Wij Vrouwen Eisen archief geschonken aan het IIAV Het archief verkeerde na de overdracht aan het IIAV in ongeordende staat. Verschillende delen van het archief zijn door verschillende personen geschonken. De archieven van landelijk, Amsterdam en Utrecht zaten voor een groot deel door elkaar heen. Hieruit blijkt dat de archieven gedurende het bestaan van beheerder zijn gewisseld. Het archief van Wij Vrouwen Eisen Bijlmermeer is geschonken door de voormalig secretaris van dit comité. Het archief verkeerde na de overdracht aan het IIAV in ongeordende staat. De archiefstukken zijn voornamelijk in de Nederlandse taal getypt. Enkele stukken zijn handgeschreven en enkele stukken zijn in het Engels en Spaans, hier gaat het voornamelijk om stukken voortgekomen uit de internationale samenwerking. Het archief is in goede materiële staat. Bij een gering aantal archiefstukken is de inkt uitgelopen en zijn sommige passages lastig te lezen. Bij de cassettebandjes zijn sommige passages niet meer te beluisteren. De originelen liggen bij het IIAV, of er nog kopieën en/of anderen originelen zijn is niet bekend. Om een goed beeld te krijgen van de organisatie en de abortusproblematiek kan ook gekeken worden naar de archieven van Sabeth Klant en Vrouwen Blijven Eisen. In 2015 werd nog 3,50 meter archief geschonken door Ite van Dijk en Ida van Zijl, die beiden landelijke secretaris zijn geweest en actief in het plaatselijk comité Leiden. In 2021 is er van Piek van de Rijt een aanvulling van 3 dozen gekomen, deze aanvulling is nog niet beschreven.


Inhoud

Landelijk: notulen van landelijke vergaderingen 1975-1991; ingekomen stukken 1975, 1980-1984; stukken betreffende de organisatiestructuur 1975; financiële stukken 1976-1985; stukken betreffende scholing 1975; adreslijst 1975; stukken betreffende wetsvoorstellen inzake abortus provocatus 1972-1981, 1984; stukken betreffende demonstraties en acties 1974-1983; logboek van en stukken betreffende de bezetting van Bloemenhove 1976; verslagen van vergaderingen van de werkgroep hulpverlening 1983-1984; stukken betreffende tegenstanders van abortus 1980-1984; stukken betreffende ICASC 1979-1984; stukken betreffende de WVE-krant; notulen van WVE-Leiden 1982-1986; stukken betreffende de handtekeningenactie 'De Pil in het ziekenfondspakket' 1995; foto's.
WVE-Amsterdam: notulen van vergaderingen 1976-1984; ingekomen stukken 1978-1983; stukken betreffende 8 maart 1980-1984.
WVE-Bijlmermeer: notulen van vergaderingen 1981-1982; ingekomen stukken 1982; adreslijst 1981; krantenknipsels betreffende abortus 1974-1984; stukken betreffende de vrouwenstakingsdag 1981.
WVE-Utrecht: notulen van vergaderingen 1976-1983; ingekomen stukken 1977-1983; stukken betreffende de organisatiestructuur 1978-1981; adreslijsten 1978-1982; financiële stukken 1978-1984; stukken betreffende scholing 1979-1983; stukken betreffende wetgeving inzake abortus 1979-1983; stukken betreffende acties 1979-1983
WVE-Amstelveen: stukken betreffende activiteiten z.j., 1977.
WVE-Leiden: notulen van vergaderingen, financiële stukken, en stukken betreffende activiteiten, 1974-2008.
Inventory / Inventaris

Wij Vrouwen Eisen Landelijk

Algemeen.
1-4
Notulen van de landelijke vergadering. Met bijlagen. 1974-1995, 1998 -1999.. 2 pakken en 2 omslagen.
1
1974-1980..
2
1981-1984..
3
1985-1995. (omslag).
4
1998-1999. (omslag).
205
Notulen van de landelijke vergadering, landelijke werkgroep vergadering, landelijke discussiedag, internationale vergadering, en bijeenkomsten van voorbereidingsgroepen van acties en manifestaties. Met presentielijsten en bijlagen. 1976-1984, 1986.. 1 doos.
5-7
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1974-1981, 1983-1985, 1992-1997.. 2 pakken en 1 omslag.
5
1974-1979..
6
1980-1985..
7
1992-1997. (omslag).
206-209
Ingekomen stukken. juli 1976-september 1980.. 4 dozen.
206
Juli 1976-december 1977..
207
Januari 1978- februari 1979..
208
Maart-december 1979..
209
Januari -september 1980..

Organisatie.
8
Logboek van Sabeth Klant. 1984-1985.. 1 deel.
9
Kopie van de oprichtingsakte. 1980.. 1 stuk.
10
Registratieformulieren van de Kamer van Koophandel. 1981-1996, 1985.. 1 omslag.
11
Stukken betreffende de organisatiestructuur, de evaluatie van de organisatiestructuur en aanzet tot herziening van de structuur. 1977.. 1 omslag.
12
Verslag van de evaluatie van de strategie en een aanzet tot herziening van de strategie. 1983.. 1 stuk.
210
Jaarverslagen van plaatselijke afdelingen van Wij Vrouwen Eisen. 1975-1988.. 1 omslag.
211
Stukken betreffen het 5-jarig bestaan. 1985.. 1 omslag.
13
Adressenlijsten. 1975-1999.. 1 omslag.
212-213
Adreslijsten en adreskaarten. ca. 1977-1978.. 1 omslag en 1 doos.
212
Adreslijsten..
213
Adreskaarten. 1 doos.

Financiën.
14
Minuut van uitgaande circulaire waarin om financiële steun wordt gevraagd. 1982.. 1 stuk.
15
Ingekomen brief van de gemeente Amsterdam over het wijzigen van de algemene subsidieverordening. 1985.. 1 stuk.
16
Begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 1986. 1985.. 1 stuk.
17
Kasboek. 1978-1984.. 2 delen.
18-22
Kwitanties. 1976-1981.. 4 omslagen en 1 pak.
18
1976-1977..
19
1978..
20
1979..
21
1980..
22
1 pak. 1981..
23
Minuten van uitgaande rekeningen. 1982-1984.. 1 pak.
24
Giroboekjes met alleen de strookjes waarop de bedragen en personen staan waarnaar het geld is overgemaakt. 1982-1985.. 1 omslag.
25-26
Giroafschriften. 1983-1984.. 2 pakken.
25
1983..
26
1984..

Discussie, scholing en werkgroepen.
27, 214-216
Stukken betreffende discussie - en scholingsdagen. 1975-1980.. 4 omslagen.
27
1975-1980..
214
1977-1980-I..
215
1977-1980-II..
216
1977-1980-III..
217
Stukken betreffende de werkgroep Farmacie. 1979-1980.. 1 omslag.
218
Stukken betreffende de WVE/ziekenfondsgroep. 1984.. 1 omslag.

Politiek en wetgeving.
28
Stukken betreffende abortuswetgeving. 1976-1981.. 1 omslag.
29
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1974-1999.. 1 pak.
30-34, 219
Stukken betreffende het initiatiefwetsvoorstel afbreking zwangerschap door onder andere Aart Geurtsen, Lamberts, Roethof en Els Veder-Smit. 1972-1982. 4 omslagen en 2 pakken.
30
Stukken betreffende het wetsvoorstel van Lamberts en Roethof. 1972-1975..
31
Ingekomen ontwerp wet afbreking zwangerschap en Algemene Maatregel van Bestuur van Lamberts,Roethof en Veder-Smit. 1975-1976..
32
Ingekomen stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp Lamberts,Roethof en Veder-Smit in de Tweede Kamer. 1975-1977. (pak).
33
Stukken betreffende reacties en commentaar op het wetsvoorstel Lamberts, Roethof en Veder-Smit. 1975-1977..
34
Stukken betreffende het wetsontwerp Abma en Verburgh en het wetsontwerp Roetfhof en Tuinstra. 1979-1982. (pak).
219
Overige stukken betreffende het wetsvoorstel. 1979-1980..
35-38, 220
Stukken betreffende het wetsontwerp afbreking zwangerschap van de Ruiter (CDA) en Ginjaar (VVD). 1979-1984.. 3 omslagen en 2 pakken .
35
Ingekomen stukken. 1979-1982. (pak).
36
Reacties en commentaar op het wetsontwerp-I. 1979-1982. (pak).
220
Reacties en commentaar op het wetsontwerp-II. 1979-1982..
37
(Concept -) hinderspel Ginjaar en De Ruiter, abortusspel tegen het wetsontwerp. Variant op ganzenbord. [ca. 1980]..
38
Krantenknipsels betreffende het wetsontwerp. 1984..
39
Stukken betreffende de standpunten van het CDA en de VVD over de wet afbreking zwangerschap. 1977.. 1 omslag.
40
Brief van Wij Vrouwen Eisen aan kabinetsformateur Joop den Uyl over de standpunten van Wij Vrouwen Eisen inzake abortus. 1977.. 1 stuk.
221
Disscussiestukken betreffende de wet afbreking zwangerschap. 1979.. 1 omslag.
222
Stukken betreffende het ontwerp - besluit afbreking zwangerschap. 1981.. 1 omslag..
41
Adviesnota van de Centrale Raad voor de volksgezondheid over het ontwerp - besluit afbreking zwangerschap. 1981.. 1 stuk.
42
Stukken betreffende de ziekenfondsraad welke de overheid adviseert over het wel of niet opnemen van abortus en de pil in het ziekenfondspakket. 1982-1984.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende de GPV nota: “evaluatie van de wet afbreking zwangerschap”. 1991.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
44
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1980-1990.. 1 omslag.
45
(Concept-)brochures. 1977-1990.. 1 pak.
46
Concept voor een Engelstalige brochure. z.j.. 1 stuk.
47*
Ingekomen brieven over ervaring met abortus n.a.v. een oproep van Wij Vrouwen Eisen. 1975-1979.. 1 omslag.
48
Brochures over abortus. 1975-1993.. 1 omslag.
223
Bulletins, brochures, informatiemappen, affiches en stickers. 1977-1984.. 1 map.
49
Publicaties over anticonceptie. 1989-1993.. 1 omslag.
224-225
Stukken betreffende radio-uitzendingen en tv-programma's, waarin aandacht is geschonken aan WVE. 1974-1976.. 2 omslagen.
224
NOS radio-programma "Werkwinkel". 1974-1976..
225
NOS tv-programma "Sprekershoek". 1976..
226
Informatieaanvragen. 1978-1981.. 1 doos.

Samenwerking en contacten.

Nationaal.
50
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1975-1990.. 1 omslag.
51-57, 227
Stukken betreffende contacten met Stichting voor medische verantwoorde zwangerschapsonderbreking (STIMEZO). 1974-1990.. 8 omslagen.
51
Notulen van de ledenvergadering van STIMEZO. Met bijlagen. 1981-1982..
52
Notulen van de Algemene bestuursvergadering van STIMEZO . Met bijlagen. 1976..
53
Statuten, huishoudelijk reglement en beleidsstukken van STIMEZO . 1974-1982..
54
Correspondentie met STIMEZO. 1979-1982..
55
Verslagen van gesprekken met STIMEZO. 1979-1982..
56
Ingekomen persberichten van STIMEZO. 1978-1986..
57
Ingekomen onderzoeksrapporten van STIMEZO. 1979-1990..
227
Ingekomen brochures en informatiemateriaal van STIMEZO. 1977-1983..
58, 228
Stukken betreffende samenwerking en contacten met de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH). 1972-1983.. 1 pak en 1 omslag.
58
Stukken. 1972-1979..
228
Ingekomen Brochures en informatiemateriaal van de NVSH. 1977-1983. (omslag).
59, 229-230
Stukken betreffende samenwerking en contacten met de Bloemenhovekliniek. 1975-1979.. 3 omslagen.
59
Stukken. 1977-1979..
229
Knipsels en contacten. 1975-1978..
230
Telegrammen (afkomstig van Henny de Swaan (23-11-79). 1975-1978..
60
Stukken betreffende samenwerking en contacten in en met het Vrouwenhuis Amsterdam. 1979-1981.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende samenwerking en contact met het Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap (KNMG). 1975-1976.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende contacten met de Protestantse Stichting voor Voorlichting en Vorming omtrent Relaties en Seksualiteit (PSVG). (1969)1978.. 1 omslag.
232
Ingekomen stukken van anti-abortus activisten. z.j.. 1 omslag.

Internationaal.
62
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1980-1994.. 1 omslag.
233
Brieven van WVE aan internationale organisatie. 1979-1989.. 1 omslag.
63-70
Stukken betreffende International Contraception Abortion Rights/International Contraception, Abortion and Sterilization Campaign (ICASC), Woman Global Network For Reproductive Rights (WGNFRR). 1976-1990.. 4 omslagen, 3 pakken, en 2 delen.
63
Stukken betreffende bijeenkomsten 1 pak. 1976-1981..
64
Stukken betreffende bijeenkomsten 1 pak. 1982-1990..
65
Coördinatierapporten . 1981-1982..
66
Ledenlijsten. 1984..
67
Inkomen en minuten van uitgaande stukken. 1978-1984..
68
Informatiefolders en nieuwsbrieven 1 pak. 1978-1984..
69
Verslagen van standpunten van verschillende landen inzake abortus. [1978-1984].
70
Persoonlijke stukken van coördinator H. v.d. Velde 2 delen. 1979-1982..
71
Stukken betreffende het European Network of Women for the Right to Abortion & Contraception (ENWRAC). 1991-1995.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende de abortussituatie internationaal. 1978-1991.. 1 pak.
73
Ingekomen stukken betreffende de abortus problematiek in het buitenland. 1978-1991.. 1 omslag.
234
Verslagen van internationale bijeenkomsten. 1979-1981.. 1 omslag.

Acties.
74
Notulen van de vergadering van de aktieleiding/ landelijke werkgroep. Met bijlagen. 1976-1983.. 1 pak.
75-100, 204, 235-240
Stukken betreffende acties. 1974-1995.. 27 omslagen, 3 pakken en 4 dozen.
75
Demonstratie in Amsterdam. 14 december 1974..
76
Handtekeningenactie. 1975..
77
Internationale actie week. 1975. (1 stuk is groot formaat).
78
Bloemenhovebezetting. 1976. (pak).
79
Demonstratie op. 8 december 1976..
80
Demonstratie op 24 april 1976..
81
Actie Wij Vrouwen Justitia 1977..
82
Demonstratie op 10 september 1977..
83
Kaartenactie 1978..
84
Manifestatie in de Jaap Edenhal 18 november 1978..
235
Manifestatie in de Jaap Edenhal -II. 1978..
236
Demonstraties tegen Wet Corrie - stukken door WVE geproduceerd. 1979-1980..
237
Actie voor Maria Palla. 1979..
238
Solidair met de vrouwenstrijd in wetsvoorstel..
85
Demonstratie op 31 maart 1979-I..
239
Demonstratie op 31 maart 1979-II..
86
Demonstratie in het Vondelpark. 1980..
240
Demonstratie in het Vondelpark-II. 1980..
87
Demonstratie op 2 februari 1980..
88
Actie op 20 december 1980..
89
Demonstratie op 27 september 1980. (pak).
90
Internationale actiedag op 16 mei 1981..
91
Slag om het Binnenhof in 28 april 1981..
241
Politieoptreden bij Slag om het Binnenhof. 1981. (doos).
204
Tentoonstelling van 9 kartonnen platen 51x60 cm met opgeplakte foto's en teksten, gemaakt naar aanleiding van het politieoptreden bij Slag om het Binnenhof; foto's van onder andere Klaas Kopper. Ontvangen in 2011 van Sabine Kraus. 1981.. Groot formaat.
92
Vrouwenstaking 1981..
93
Actie rondom vrijlating Spaanse Vrouwen. 1980-1982..
94
Actie voor pil in het ziekenfonds. 1983. (1 stuk is groot formaat).
95
Demonstratie op 21 mei 1984..
96
Demonstratie tegen de plannen van minister Dekker. 1987..
97
Actie voor legalisering abortus in Ierland. 1992..
98
Actie voor de Pil in het ziekenfonds. 1995. (pak).
99-100
Opgehaalde handtekeningen bij de actie voor de Pil in het ziekenfonds. 1995.2 dozen.
280
Actie voor de Pil in het ziekenfonds; ontvangen in 2016 van Ida van Zijl. 1995..
242-251
Beeld- en geluidsmateriaal van acties. 1978-1980 en z.j.. 8 mappen en 2 stuks.
NB. De foto's van de eerste inventarisatie zijn afgescheiden en apart beschreven.
242
Langspeelband (35 μm) met geluid bij abortusmanifestaties gemaakt door Yolanda Kampstra. 18-11-1978 en 27-09-1980. (stuk).
243
Foto's (41 stuks) van abortusmanifestatie in de Jaap Edenhal in Amsterdam. Foto's gemaakt door Robertine Romeny en Hennie van der Zande. 18-11-1978..
244
Foto van picketline bij de Portugese Ambassade in de Haag, ten behoeve van de journaliste Maria Palla, die was beschuldigd van schending van de openbare zeden en het aanzetten tot abortus met een televisiefilm in 1976. 30 mei 1979. (stuk).
245
Foto's (10 stuks) van een demonstratie in Parijs. Nederlandse delegatie aanwezig 'Les Hollandaises solidaires!'. 06-10-1979..
246
Foto's (3 stuks, geplakt op karton) van een demonstratie bij de Spaanse Ambassade aan de Lange Voorhout in Den Haag tegen de processen die in Spanje werden gevoerd tegen 11 vrouwen wegens abortus. 26-10-1979..
247
Foto's (3 stuks, geplakt op karton) van een demonstratie tegen de Corrie-bill. Bijgewoond door WVE. Foto's gemaakt door Ite van Dijk. 28-10-1979..
248
Foto's (4 stuks) van een demonstratie in verband met de abortuswet. Gemaakt door Eva Besnyö. Met een briefje van Eva. 31-03-1980..
249
Foto's (5 stuks) van een demonstratie in verband met de abortuswet. Gemaakt door Eef Polter. September 1980..
250
Foto's (3 stuks) van een demonstratie. Gemaakt door Trix van Dusschoten. Z.j..
251
Foto's (11 stuks) van acties en bijeenkomsten. z.j..

Documentatie.
101
Knipsels. 1978-1993.. 1 pak.
102-103
Publicaties. 1978-1991.. 2 pakken.
252
Documentatie nationaal. 1974-1978.. 1 omslag.
253-257
Brochures en informatiemateriaal geordend op organisaties. 1972-1981.. 5 omslagen.
253
Anti-abortusorganisaties. Met 45-toerenplaat 'Voor moeder en kind' van STIREZO (Pater Koopman). 1975 en z.j..
254
Christelijke organisaties. z.j..
255
Hulpverleningsorganisaties. Ca. 1975-1980..
256
Politieke organisaties en vakbond. 1979-1989 en z.j..
257
Wetenschappelijke organisatie. Met scripties. 1975-1981..
258
Documentatie internationaal. 1975-1977.. 1 omslag.
259-263
Documentatiemateriaal geordend per land. 1974-1983.. 5 omslagen.
259
België. 1978-1979..
260
Duitsland. 1978-1980..
261
Frankrijk. 1974-1975..
262
Groot-Brittannië. 1980-1983..
263
Spanje. 1980..
104
Video van een uitzending van het programma Zembla over de behandeling in de abortusklinieken. 1997.. 1 stuk.
105
Video “Echo” van de anti-abortus stichting: Stichting Recht Zonder Onderscheid (STIREZO) met bijlagen. 1990.. 1 stuk.
106
Geluidsband met opname Sprekershoek over abortus uitgezonden door de NOS. 1976.. 2 stuks.
264
Geluidscassette met opnames van een uitzending van Humanistisch Verbond Radio 'na vijven en zessen'. 09-09-1980.. 1 stuk.
107
Cassettebandje “pro vita”, een opname van de toespraak van Pater Werenfried van Straaten leider van de Stichting Recht Zonder Onderscheid (STIREZO). 1984.. 1 stuk.
108-126
Cassettebandjes met opnames van het radioprogramma: “Hoor Haar”. 1979-1984 en z.j.. 11 stukken.
108
Met o.a. aandacht voor de 70e verjaardag van Hennie, lid van Wij Vrouwen Eisen en voor de abortusproblematiek-I.
109
Met o.a. aandacht voor de 70e verjaardag van Hennie, lid van Wij Vrouwen Eisen en voor de abortusproblematiek-II.
110
Over bevolkingspolitiek..
111
O.a. interviews met WVE leden-I. z.j..
112
O.a. interviews met WVE leden-II. z.j..
113
O.a. interviews met WVE leden-III. z.j..
114
O.a. interviews met WVE leden-IV. z.j..
115
Over het proces in Bilbao-I. 1979..
116
Over het proces in Bilbao-II. 1979..
117
Over de abortusdebatten in de Tweede Kamer. [ca. 1983].
118
Verslag van de dag van het omgangsrecht gehouden in Nieuwegein. 1979..
119
N.a.v het overlijden van Joke Smit 1981..
120
Met opname in een abortuskliniek o.a. over de abortusdebatten-I. [ca. 1983].
121
Met opname in een abortuskliniek o.a. over de abortusdebatten-II. [ca. 1983].
122
Met een opname van een interview met een lid van WVE over abortus en de situatie in het buitenland, bij de VPRO. 1 stuk. z.j..
123
Met opnames van de demonstratie in Den Haag, een interview met Leontine Bijleveld over de anticonceptiepil en een verslag van de vrouwenconferentie. [ca. 1983].
124
Opnames n.a.v. de abortusdebatten in een abortuskliniek-I. [ca. 1983].
125
Opnames n.a.v. de abortusdebatten in een abortuskliniek-II. [ca. 1983].
126
Met een opname tijdens een abortusdemonstratie en een interview daarover met Leontine Bijleveld. 1984..

Wij Vrouwen Eisen (WVE) Amsterdam

127-129
Notulen van de vergaderingen. Met bijlagen. 1974-1984.. 3 omslagen.
127
1974-1977..
128
1978-1981..
129
1982-1984..
130
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1974-1984.. 1 pak.
131
Rapport over het functioneren van het comité. 1982-1983.. 1 stuk.
132
Evaluatieverslag. 1979.. 1 stuk.
133
Adressenlijsten. [ca. 1975-1984].. 1 omslag.
134
Begrotingen. 1975, 1978, 1982-1983.. 1 omslag.
135
Stukken betreffende discussie - en scholingsdagen. 1974-1981.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende ontwerp van wet onderbreking zwangerschap en de reacties en commentaar daarop. 1976, 1979-1982.. 1 pak.
137
(Concept -) brochure en nieuwsbrief. z.j.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende voorlichting over abortus. [ca. 1977-1979].. 1 omslag.
139
Stukken betreffende nationale samenwerking. 1979, 1983.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende internationale samenwerking. 1978-1982.. 1 pak.
141-153
Stukken betreffende acties. 1974-1984.. 13 omslagen.
141
Demonstratie in Amsterdam op 14 december 1974..
142
Actie voor het verkrachte meisje Manuela. 1974..
143
Bloemenhovebezetting. 1976.
144
Demonstratie op 24 april 1976..
145
Manifestatie in de Jaap Eden hal. 1978..
146
Internationale abortus actiedag. 1979..
147
Demonstratie op 2 februari 1980..
148
Demonstratie in het Vondelpark. 1980..
149
Algemene vrouwenstaking. 1981..
150
Internationale vrouwen eenheidsdag. 1981..
151
Slag om het binnenhof. 1981..
152
Actie voor vrijlating Spaanse feministe. 1982..
153
Actie tegen dr. Willemse n.a.v. zwangerschap na sterilisatie. 1979-1980..
154
Stukken betreffende acties georganiseerd door andere groeperingen aan wie WVE Amsterdam steun verleende. 1978-1984.. 1 pak.
NB. Foto’s zijn overgebracht naar het beeldarchief.
156
Knipsels. 1976 – 1984.. 1 omslag.
155
Publicaties. 1978 – 1982.. 1 pak.

Wij Vrouwen Eisen (WVE) Bijlmermeer

157
Notulen van de vergaderingen. Met bijlagen. 1981-1983.. 1 omslag.
158
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1983.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende de oprichting. 1981.. 1 omslag.
160
Adressenlijsten. z.j.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende financiën. 1982.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende samenwerking met andere organisaties. 1981-1983.. 1 pak.
163
Verslag van de discussieavond over abortus en zelfhulp. z.j.. 1 stuk.
164
Stukken betreffende het wetsontwerp afbreking zwangerschap van Ginjaar en De Ruiter. 1 omslag. 1981..
165
Publicaties met informatie over WVE en abortus. 1981-1982.. 1 pak.
166
Stukken betreffende acties. 1981-1983.. 1 omslag.
167
Publicaties. 1981-1984.. 1 pak.
168-170
Knipselboek. 1970-1973, 1979-1984.. 3 omslagen.
168
1970-1973..
169
1979-1981..
170
1982-1984..
171
Knipsels. 1981-1982.. 1 omslag.

Wij Vrouwen Eisen (WVE) Utrecht

172-174
Notulen van vergaderingen. Met bijlagen. 1976-1983.. 3 omslagen.
172
1976-1978..
173
1979-1981..
174
1982-1983..
175
Jaarverslagen. 1976-1978.. 1 omslag.
176
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1977-1983.. 1 pak.
177
Stukken betreffende de organisatiestructuur en de evaluatie van het functioneren. 1978-1981.. 1 omslag.
178
Adressenlijsten. 1978-1982.. 1 omslag.
179
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1979-1981.. 1 omslag.
180
Kasboek. 1978-1984.. 1 omslag.
181
Begroting 1978-1979. 1977.. 1 stuk.
182
Kwitanties. 1979-1981.. 1 omslag.
183*
Stukken betreffende discussie- en scholingsdagen. 1979-1983.. 1 pak.
184
Stukken betreffende het wetsontwerpen afbreking zwangerschap. 1979-1983.. 1 pak.
185
Stukken betreffende de ziekenfondsraad over het wel of niet opnemen van de pil en abortus in het ziekenfondspakket. [ca. 1982].. 1 omslag.
186
Brochures en informatiefolders. 1977, 1979, 1982.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende nationale samenwerking met verschillende organisaties. 1980-1983.. 1 pak.
188
Stukken betreffende internationale samenwerking met verschillende organisaties. 1978-1982.. 1 pak.
189-199
Stukken betreffende acties. 1979-1983.. 11 omslagen.
189
Nederlandse abortusmanifestatie. 1978..
190
Kaartenactie. 1978..
191
Internationale abortus actiedag. 1979..
192
Demonstratie op 18 mei 1979..
193
Landelijke manifestatie in de Jaap Eden hal. 1979..
194
Demonstratie op 27 september 1980..
195
Slag om het Binnenhof. 1981..
196
Algemene Vrouwenstaking. 1981..
197
Demonstratie op 16 mei 1981..
198
Actie ter vrijlating van Spaanse feministen. 1982..
199
Actie pil in het ziekenfonds. 1983..
200
Publicaties. 1978-1983.. 1 omslag.
201
Knipsels. 1976-1982.. 1 pak.
202
Knipselboek met krantenknipsels ingeplakt en geordend naar dagblad en jaartal. 1974-1981.. 1 pak.

Wij Vrouwen Eisen (WVE) Amstelveen

203
Oproepen en aankondigingen van activiteiten. z.j, [ 1977]. 1 omslag.

Wij Vrouwen Eisen (WVE) Leiden

265
Notulen van de oprichtingsvergadering van Wij Vrouwen Eisen Leiden en andere stukken betreffende de beginfase van het comité. 1974-1975.. 1 omslag.
266-268
Notulen van vergaderingen van WVE Leiden. Met bijlagen. 1975-1983.. 3 omslagen.
266
1975-1977..
267
1977-1979..
268
1979-1983..
269
Stukken betreffende deelname van WVE Leiden aan acties. Met teksten van toespraken van Ite van Dijk. 1974-1984.. 1 omslag.
270
Stukken betreffende wetsvoorstellen inzake abortus provocatus, verslagen van radio interviews, en knipsels. 1975-1980.. 1 omslag.
271
Kladblokken/werkblokken. Ca. 1975-1979.. 1 omslag.
272
Persberichten, discussiestukken, oproepen en aankondigingen van activiteiten. 1976-1980.. 1 omslag.
273
Informatiefolders. 1977.. 1 omslag.
274
Stukken betreffende contacten met de International Contraception, Abortion and Sterilisation Campaign (ICASC). 1978-1984.. 1 omslag.
275
Financiële stukken, waaronder bankafschriften en kasboekje. 1983-2008.. 1 omslag.
276
Overige stukken opgemaakt en ontvangen door WVE Leiden, Ite van Dijk en Ida van Zijl. 1976-1984.. 1 omslag.
277
Stukken WVE_Leiden, ontvangen in 2016 van Ida van Zijl. 1974-1978.. 1 pak.
278
Stukken WVE_Leiden, ontvangen in 2016 van Ida van Zijl. 1979-1980.. 1 pak.
279
Stukken WVE_Leiden, ontvangen in 2016 van Ida van Zijl. 1981-1983.. 1 pak.