/
Je bent niet ingelogd

Archief Aletta Centrum voor Vrouwengezondheidszorg 1979-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000391
Unitdate1979-1998
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent6.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2002
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2009 (nrs 349-374)
Aanvulling afkomstig van Maria van Bavel verwerkt door Annette Mevis in 2013
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Aletta Centrum voor Vrouwengezondheidszorg, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Op 15 februari 1980 werd de Stichting Vrouwengezondheidscentrum (het informatie- en documentatiecentrum) opgericht en op 16 februari 1984 de Stichting Aletta (de huisartsenpraktijk); bij de statutenwijziging van 13 december 1991 werd Aletta Centrum voor Vrouwengezondheidszorg gevormd door de Stichting Aletta en de Stichting Vrouwengezondheidscentrum Utrecht; als taken werden toen geformuleerd het Informatie- en documentatiecentrum, de Huisartsenpraktijk, het Bureau Vrouwen en Aids en projecten; het Buro Vrouwen en Aids, opgericht in januari 1990, was een zelfstandige organisatie, maar organisatorisch ondergebracht bij de Stichting Aletta; tot 1988 waren voorlichting en hulpverlening de voornaamste werkterreinen, in 1988 werd dat uitgebreid met scholing; begin 1998 wilde het ministerie van VWS de stichting nog slechts voor een derde deel subsidiëren; een reorganisatie mislukte en de stichting werd opgeheven per 1 januari 1999.

Het archief arriveerde in januari 1999 en had een bruto omvang van 14 meter; in 2011 schonk beleidsmedewerker Maria van Bavel haar materiaal betreffende het VGC Aletta, ca. 6 meter bruto, waarvan veel al aanwezig bleek te zijn maar ook enkele waardevolle aanvullingen bevatte zoals de stukken van de Bevallingengroep / Werkgroep verloskunde.


Inhoud

Notulen van beleidsraadsvergaderingen, van het breed overleg en van het stafoverleg 198-1998; jaarverslagen over 1989-1990 en 1994-1997; stukken betreffende de oprichting, de statuten en de opheffing 1980-1998; financiële stukken en stukken betreffende subsidies 1979-1998; stukken betreffende publiciteit 1980-1998; stukken betreffende de Huisartsenpraktijk 1981-1998; stukken betreffende het Informatie- en documentatiecentrum 1980-1998; stukken betreffende uitgegeven publicaties 1979-1998; stukken betreffende scholing en overdracht 1987-1998; stukken betreffende onderzoek 1985-1997; stukken betreffende ontwikkelde en uitgevoerde projecten 1988-1998; stukken betreffende regionale samenwerkingsverbanden 1983-1995 en stukken betreffende contacten en samenwerkingsverbanden met andere instellingen en betreffende het Landelijk Overleg Vrouwengezondheidscentra en 1985-1998.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-2
Notulen met bijlagen van beleids(raads)vergaderingen. 1983, 1985-1992, 1995-1998..
1
1983, 1985-1991..
2
1992, 1995-1998..
3
Activiteitenverslag medio 1988 - medio 1989 en werkplan medio 1989 - eind 1990, opgesteld ten behoeve van de subsidiegever de provincie Utrecht; werkplan en begroting voor 1992 en voor 1993 voor het ministerie van WVC. 1989, 1992-1993..
4
Jaarverslagen. 1989-1990, 1994-1997..
5
Notulen van het breed overleg, met bijlagen. 1990-1992..
6
Ingekomen stukken met notulen en bijlagen van het stafoverleg. 1994-1995..
NB. Incompleet
7
Notulen van het managementoverleg. 1997..

STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN

Oprichting, statuten, reglementen en opheffing.
8
Afschrift van de akte van oprichting van de Stichting Vrouwengezondheidscentrum, met concept-akte en begeleidende brief van de notaris. 1980..
9
Afschrift van de akte van oprichting van de Stichting Aletta. 1984..
10
Afschriften van akten van statutenwijzigingen van de Stichting Vrouwengezondheidscentrumin tweevoud. 1984, 1991..
11
Afschrift van een akte van statutenwijziging van de Stichting Aletta, in tweevoud, met concept-statuten. 1990, 1991..
12
Huishoudelijk reglement van het centrum voor vrouwengezondheidszorg Aletta, met concept. 1990, 1991..
13
Stukken betreffende statutenwijzigingen van de Stichting Aletta. 1997..
14-17
Stukken betreffende de opheffing van de Stichting Vrouwengezondheidscentrum en de Stichting Aletta. 1998..
14
Correspondentie inzake de ontvlechting van de huisartsenpraktijk..
15
Correspondentie en beleidsstukken..
16
Correspondentie inzake beëindiging facilitaire en personeelszaken..
17
Correspondentie inzake de overname van taken en projecten en de beëindiging van subsidies..

Organisatie en beleid.
18
Stukken betreffende de totstandkoming van een nota over de visie op de vrouwengezondheidszorg. 1990..
19
Overzicht van de lopende activiteiten. 1991..
20
Stukken betreffende de plannen tot bundeling van organisaties op het gebied van vrouwenhulpverlening, mannenhulpverlening en hulpverlening slachtoffers van seksueel geweld, waaronder Aletta. 1993-1994..
21
Stukken betreffende de reorganisatie. 1996..
22
'Rapporten en verslagen. Spelregels', intern verslag in het kader van het project ‘Professionalisering van administratieve en secretariële werkzaamheden’, uitgevoerd door Aletta. 1997..
23
Concept-werkplannen voor 1998. 1997..
24
Stukken betreffende de aanstelling van een commissie van goede diensten en een gedelegeerd bestuurslid naar aanleiding van het gerezen conflict tussen werknemers en management over het te voeren beleid aangaande het functioneren van Aletta en de toekomst van Aletta. 1997-1998..
25
Ondernemingsplan. 1998..
26
Stukken betreffende het tegen WEMOS aangespannen kort geding wegens achterstallige betalingen. 1998..

Jubilea, feestelijkheden, herdenkingen.
27
Gastenboek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. 1990..
28
Informatie en literatuurmap voor de deelnemers aan het lustrumcongres ‘Strijd om kwaliteit. Hoe verder met de vrouwengezondheidszorg?’ bedoeld ter voorbereiding op het congres. 1990..
29
Stukken betreffende de organisatie van het lustrumcongres ‘Strijd om kwaliteit. Hoe verder met de vrouwengezondheidszorg?’, met de teksten van de openingsspeech en het slotwoord. 1990..
30
Stukken betreffende de totstandkoming van de inhoud van het boekje 'Strijd om kwaliteit'. 1990..
31
Ingekomen brief betreffende het maken van een video over Aletta naar aanleiding van het tienjarig bestaan. 1990 (?)..
32
Themanummer van de Nieuwsbrief Vrouwenhulpverlening jaargang 1, september 1990, nummer 4 en 'Strijd om kwaliteit. 10 jaar vrouwengezondheidszorg', uitgave van Aletta, beide ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. 1990-1991..
33
Juryrapport van de door Aletta gewonnen Henny Verhagen Prijs 1992. 1992..
34
Oorkonde ter gelegenheid van en stukken betreffende de toekenning door de Landelijke Huisartsen Vereniging van de dr. J.A.E. van der Feen-prijs 1993 aan Aletta, voor het onderwijsmateriaal en de cursussen waarmee zij de integratie bevordert van vrouwengezondheidszorg als bijzonder aandachtsgebied in de huisartsgeneeskundige praktijk. 1994..
NB. Groot formaat.
35
Uitnodiging ter ere van het tienjarig bestaan van de huisartsenpraktijk. 1994..
36
Stukken betreffende het lustrumcongres 15 jaar Aletta. 1995..

Financiële administratie.
37
Jaarrekeningen over 1986 en 1992. 1987, 1993..
38
Ingekomen brieven van de Landelijke Huisartsen Vereniging betreffende verzoeken om medewerking aan enquête-onderzoeken naar de omzetten van huisarts praktijken over de jaren 1993/1994 en 1995/1996, met kopieën van ingevulde vragenlijsten. 1996, 1998..
39
Subsidieaanvragen bij diverse overheidsorganen voor de oprichting en verschillende activiteiten van het Vrouwengezondheidscentrum. 1979-1981..
40-41
Stukken betreffende de algemene subsidieaanvragen bij het ministerie van WVC, later VWS. 1986-1990, 1996-1998..
40
1986-1990..
41
1996-1998..
42
Stukken betreffende de subsidie-aanvraag bij het College van B&W van Utrecht voor herinrichting van het Vrouwengezondheidscentrum. 1990..
43
Stukken betreffende de subsidieaanvraag bij de provincie Utrecht voor een stimuleringskrediet ten behoeve van een scholingsmedewerkster. 1990..
44
Aanvraag bij het ministerie van WVC voor een subsidie voor het drukken van een folder voor huisartsen en wat Aletta voor huisartsen kan betekenen, met bijlage. 1991..
45-49
Stukken betreffende de aanvraag van subsidies voor de verschillende projecten, geordend op subsidieverlener en vervolgens op project of georganiseerd evenement. 1994-1998..
45
AIDS-fonds..
46
Diverse sponsors..
47
Ministerie van VWS (projecten)..
48
Stichting Fonds voor Chronisch Zieken, Nationale Commissie Chronisch Zieken en Kees Trimbos Stichting..
49
ZorgOnderzoek Nederland (ZON) et het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO)..
50
Ingekomen adhesiebetuigingen van diverse belangenverenigingen inzake de plannen van de minister van Volksgezondheid om de subsidie aan Aletta met ingang van 1996 te verminderen en met ingang van 1998 geheel stop te zetten. 1995..
51
Stukken betreffende financieringsmogelijkheden van internationale activiteiten van Aletta. 1995..
52
Ingekomen felicitaties met het besluit van de minister van VWS de subsidie aan Aletta voort te zetten. 1997..
53
Stukken betreffende het overleg met het ministerie van VWS inzake het voortzetten van de subsidieverlening. 1997..

Personeel.
54
'Lijfblad', uitgave voor medewerksters en geïnteresseerden. 1979-1981..
55
Stukken betreffende sollicitatieprocedures voor verschillende functies, met functieomschrijvingen. 1987-1991, 1996-1997..
56-58
Interne mededelingen. 1988-1998..
56
1988-1991..
57
1992-1995..
58
1996-1998..
356
Mededelingenblad voor Aletta-medewerkers. mei 1998..
59
Notulen van het vrijwilligstersoverleg. 1989-1990 (?)..
60
Brief voor de medewerksters van Aletta inzake de bezuinigingsvoorstellen van het ministerie van VWS, met krantenknipsel. 1994..
61
Stukken betreffende het instellen van een ondernemingsraad, met voorlopig reglement. 1997..
62
Stukken betreffende de door een medewerkster aangespannen rechtszaak tegen Aletta vanwege de ontbinding van haar arbeidsovereenkomst ten gevolge van de opheffing van Aletta. 1998..

Publiciteit.
63
Informatiefolders. 1980-1998..
64
Stukken betreffende het publiciteitsbeleid op het gebied van publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten. 1987-1988, 1992, 1997..
65
Ingekomen werkboek van het onderdeel ‘Publiciteit en Voorlichting’ van de studiedag voor medewerksters van de vrouwengezondheidscentra, samengesteld door Wilma van Drie. 1991..
66
Aankondiging van de door Aletta georganiseerde tentoonstelling ‘Een kijk op oudere vrouwen in onze maatschappij’, in tweevoud. 1992..
67
Publiciteitsplannen voor de voorlichtingsbijeenkomsten in het voorjaar van 1995 en het najaar van 1996. 1995-1996..
68
Concept PR-plan 1997-1998. 1996..
69
Zes kaarten ‘Uit het leven van Dr. Aletta Jacobs’, uitgave van VGC/Aletta. 1996..
70
Aletta Bericht (nieuwsbrief), (incompleet). 1996-1998..
NB. In de bibliotheek van het IIAV is de complete serie te vinden.
71
‘Aletta is er voor u’, kaartje met telefoonnummer. 1998..

Huisartsenpraktijk.
72
Notulen van de vergaderingen van de consultgroepen. 1981-1988..
73
Folders voor patiënten met informatie over de huisartsenpraktijk. ca 1984, 1988, 1996, 1998..
74
Stukken betreffende de vestigingsvergunningen van bij Aletta werkzame huisartsen. 1987-1988..
75
Informatiebrieven voor patiënten van de huisartsenpraktijk. 1987, 1990-1991, 1993..
76
Verslag van de werkwijze en resultaten van het evaluatieonderzoek in de huisartspraktijk. 1988..
77
Privacy-reglement voor patiënten van de huisartsenpraktijk, met bijlagen en begeleidende informatiebrief voor patiënten. 1990..
78
Klachtendagboek, bedoeld om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van premenstruele verschijnselen. 1992..
79
Stukken betreffende de ervaringen met het nieuwe anti-conceptiemiddel ‘Mirena’. 1996..

Informatie- en documentatiecentrum.

Beleids- en vergaderstukken.
80
Stukken betreffende een oriënterend bezoek aan gezinsvervangend tehuis 't Bolwerk in Utrecht. 1980..
81
Notulen van het Coördinatorenoverleg, met bijlagen. 1987-1988..
82
Notulen van het deelproject hulpverlening. 1987-1988..
83
Notulen van het deelproject voorlichting, met bijlagen. 1988-1989..
84-85
Notulen van de infovergaderingen, met bijlagen. 1989-1997..
NB. Incompleet
84
1989-1993..
85
1994-1997..
86
Stukken betreffende de deelname van Aletta aan de werkgroep ‘Anticonceptie-Informatielijn’ als onderdeel van het onderzoek door het NISSO ‘De pil en haar alternatieven’. 1990..
87
Notulen van het overleg tussen de algemeen coördinator en de contactvrouw info. 1990-1991..
88
Notulen, beleidsstukken en activiteitenverslagen van de Koördinatiegroep Themagerichte Voorlichting. 1991-1993..
89
Inwerkmap voor de voorlichtingsmedewerksters van het informatiecentrum, twee versies. ca. 1991, ca. 1995..
90
Protocol van het Informatie- en documentatiecentrum. 1992..
91
Kopieën van ingekomen brieven naar aanleiding van de brochure ‘Wat is wijsheid? Feiten en meningen over het bevolkingsonderzoek borstkanker’. 1993..
92
Plan van aanpak voor de ontwikkeling van het blad ‘Aletta, eigenzinnig en baanbrekend, voor vrouwen over gezondheid’, met extra nieuwsbrief inzake de stand van zaken en folder betreffende de mogelijkheid in het blad te adverteren. 1993..
93
Notulen van de werkgroep voorlichtingsbijeenkomsten. 1994-1996..

Informatiespreekuur en documentatie.
94
Voorlichtingsmateriaal en informatie voor de infomedewerksters over borstvergroting/verkleining. 1990–ca.1995..
352, 361-366
Documentatie over diverse onderwerpen. 1990-1998..
352
( Preventie van) van eetstoornissen..
361
Gezondheidsproblemen..
362
Oudere vrouwen..
363
Huisartsen..
364
Kwaliteit van medische zorg..
365
Gynaecologie..
366
Verzorging en verpleging (allochtone vrouwen)..
373
VHS-videoband met documentaire over blind worden van een Amerikaanse vrouw als bijverschijnsel van het anti-conceptiemiddel Norplant uitgezonden op 3 januari 1996. 1996..
374
VHS-videoband met een uitzending van het programma 'Medisch Meesterschap over urine-incontinentie, gepresenteerd door Catherine Keyl. z.j..
95
Aanwinstenlijsten van de nieuw verworven publicaties ten behoeve van het Informatie- en Documentatiecentrum. 1995-1997..
96
Informatieve teksten in het Engels over opzet en doelstelling van het VGC en het Buro Vrouwen en Aids. ca. 1995..
97
Informatiemap betreffende Aletta en de verschillende bij Aletta in uitvoering zijnde projecten, in het Engels en Duits. 1996-1997..
98
Informatiemap betreffende Aletta en de verschillende bij Aletta in uitvoering zijnde projecten. 1997..
353
Documentatiemap over sekse, etniciteit en gezondheid. 1997-2000..

Thema-gerichte groepsvoorlichting.
99
Stukken betreffende het opzetten van verschillende activiteiten rondom het thema ‘Zwangerschap en bevallen’, met inventarisatie-onderzoek naar het thema en een verslag van een vier jaar eerder georganiseerde filmavond over het thema. (1988), 1992..
100
Stukken betreffende de voorlichtingsbijeenkomsten over voorbehoedsmiddelen. 1982..
101
Stukken betreffende de werkgroep Lesbies Gezond. 1984-1986..
102
Evaluatieverslag van de training ‘feministische voorlichting’. 1988..
103
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst ‘Berg en Bosch’. 1988..
104
Handleiding voorlichtingsprogramma ‘Zwangerschap en bevallen’ ten behoeve van vrouwengezondheidscentra. 1990..
105
Stukken betreffende de werkgroep ‘Vrouwelijke huisarts en zorgzaamheid’ en de door de werkgroep georganiseerde cursussen voor huisartsen. 1990-1993..
106
Draaiboeken van de voorlichtingsbijeenkomsten over SOA en over de prikpil. 1991..
107
Verslagen en voorbereidende stukken van de externe voorlichtingsbijeenkomsten, met een onvolledige inhoudsopgave en een voorstel voor het beleid bij een aanvraag voor externe voorlichting via het infospreekuur. 1992-1996..
108-109
Verslagen en voorbereidende stukken van de voorlichtingsbijeenkomsten. 1993-1996..
108
1993-1994..
109
1995-1996..
110
Correspondentie met diverse instellingen inzake siliconenborstimplantaten ten behoeve van de voorlichtingsprogramma's over borstvergroting 1994 en stukken betreffende het Steunpunt voor vrouwen met siliconen-implantaten 1997. 1994, 1997..
111
Stukken betreffende het pré-testen van het boekje ‘Borsten en borstprothesen’. 1994..
112
Programma's van de voorlichtingsbijeenkomsten. 1994-1996. 3 stukken.
113
Stukken betreffende het project ‘meidenwegloophuis’. 1995-1996..
114-117
Stukken betreffende de in samenwerking met The Body Shop gehouden ‘Ruby-campagne’ over het schoonheidsideaal bij en van vrouwen. 1997-1998..
114
Beleids- en vergaderstukken..
115
Documentatie ten behoeve van de campagne..
116
Promotiemateriaal..
117
Reacties op de campagne..

Lezingen en artikelen door medewerksters, tentoonstellingen, deelname aan congressen.
347
Opgeplakte knipsels betreffende de (aanloop tot de) oprichting en de geschiedenis. 1979-1985..
NB. Groot formaat.
357
Stukken van de Projectgroep Vrouwenhulpverlening betreffende het Werkcongres ' Toekomst van de Vrouwenhulpverlening' op 6 en 7 december 1984, waaraan Aletta deelnam. 1984..
118
Stukken betreffende de manifestatie Vrouwenhulpverlening. 1986..
NB. Affiche overgebracht naar beeldarchief
348
Affiches met aankondigingen van activiteiten. 1994-1995..
NB. Groot formaat.
119
Stukken betreffende de presentatie van het boek ‘Dokteren aan vrouwen. Medikalisering van vrouwenlevens’ onder redactie van Ingrid Baart en Marleen Baerveldt, medewerksters van Aletta. 1986..
120
Teksten van door medewerksters van Aletta verzorgde lezingen en voordrachten; veel teksten zijn geschonken door Maria van Bavel in 2012. 1987-1998..
121
Handleiding voor het opzetten van een tentoonstelling, gebaseerd op de tentoonstelling over SOA en met 2 kleurenfoto's van de buitenkant van het gebouw met het affiche van de tentoonstelling over vrouwen en geslachtsziekten op het raam; een foto is gedigitaliseerd en te vinden op de website, fotonummer 100027105. 1991..
122
Teksten van door medewerksters van Aletta gepubliceerde artikelen in verschillende medische tijdschriften, merendeels kopieën van de artikelen. 1991-1998..
123-124, 350
Stukken betreffende de deelname aan congressen en bijeenkomsten. 1986, 1992-1998..
123
1986, 1992-1994..
124
1995-1996..
350
1997-1998. 1 pak.
125
Stukken betreffende de bijdrage van Aletta in het tijdschrift ‘Vrouwen en Gezondheid’. 1995-1996..
126
Knipsels uit het tijdschrift Margriet van de rubriek ‘Even bijpraten; Medisch’, die door twee medewerkers van Aletta (Vroon Pigmans en Marij Ebeling) werd verzorgd, met stukken betreffende de bijdrage van Aletta. 1995-1997..

Uitgave van publicaties.
127
‘De gekontroleerde geboorte. In de tang van de verloskunde’ 1979..
128
‘Bevallen in Utrecht. Hoe ervaren vrouwen de begeleiding rondom de geboorte van hun kind?’ Uitgave van Aletta in de reeks publicaties gezondheidsvoorlichting, met folder. 1981 (gestencild), 1990 (tweede druk)..
129
‘Borstkanker, diskussiestuk’. 1982..
130
‘Blaasontsteking, de meeste vrouwen krijgen 't minstens eens in hun leven’, uitgave VGC/Aletta. 1982, 1990 (vijfde druk)..
131
‘Bevallen in Utrecht. Informatie en diskussiestuk over de verloskundige zorg in Utrecht’, uitgave van VGC. 1983..
132
Folder over de diverse mogelijkheden om de zwangerschap en bevalling voor te bereiden. 1984..
133
‘Van je afscheiding af? Over witte, gele, grijze, groene vloed en andere problemen van vagina en baarmoederhals’, uitgave VGC/Aletta, met folder. 1985 (tweede druk), 1988 (zesde druk, vijfde geheel herzien), 1990 (zevende druk)..
134
‘Een boekje open over het premenstrueel syndroom’, uitgave van Aletta in de reeks publicaties gezondheidsvoorlichting. 1985, 1986 (tweede herziene druk), 1989 (derde geheel gewijzigde druk) en 1992 (vijfde druk)..
135
‘Dokteren aan vrouwen. Medikalisering van vrouwenlevens’, onder redactie van Ingrid Baart en Marleen Baerveldt (Amsterdam 1986). 1986..
136
‘Zware borsten een zware last. Borstverkleiningsoperaties, vrouwen vertellen hun verhaal’, uitgave VGC. 1986..
137
Zwangerschapscursussenfolder, uitgave van VGC . 1986..
138
‘Publikaties over vrouwen en gezondheid 1990/1991’, uitgave van het Vrouwengezondheidscentrum. 1986, 1988, 1990..
139
‘Vrouwen en Aids’, folder. 1987..
140
‘Menstruatieklachten, de dingen die voorbijgaan..?’ Uitgave van het VGC Utrecht en de VGC Amsterdam, met folder. 1987 (tweede druk)..
141
‘Hoe doe je het zelf-inseminatie’, uitgave van het VGC in het kader van de werkgroep Lesbies Gezond. 1987 (tweede herziene druk)..
142
‘Verzakking, steek er wat van op’, uitgave VGC. 1987 (vierde herziene druk)..
143
‘Vrouwen en AIDS, de stand van zaken’, uitgave van de Initiatiefgroep voorlichtingsavond Vrouwen en AIDS van het Platform Vrouwen en AIDS. 1988..
144
‘Het pessarium, een goed alternatief: informatie over een voorbehoedmiddel dat in een vergeetboek is geraakt’, uitgave van het VGC, met folder. 1988, 1989 (tweede herziene druk)..
145
‘Borstzelfonderzoek, een handleiding’, uitgave van het VGC. 1989..
146
‘Tips voor 2 moeders. Lesbische vrouwen kiezen voor kinderen’, onder redactie van Vera Mulder (Amsterdam 1989). 1989..
NB. Met een bijdrage van tenminste een medewerkster van Aletta
147
‘Vrouwen, geneeskunde en menstruatie. Een medisch sociologische analyse van het premenstrueel syndroom’, door Ingrid Baart en Els Bransen, uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1989..
148
‘De menstruatiecyclus’, uitgave VGC/Aletta. 1990..
149
‘De prikpil. Een verdacht middel’, uitgave van VGC/Aletta. 1990..
150
Handleiding voorlichtingsprogramma Vrouwen en AIDS ten behoeve van vrouwengezondheidscentra, uitgave VGC Aletta. 1990..
151
‘Bekkenpijn, over onbegrepen buikpijn bij vrouwen’, uitgave van Aletta in de reeks publicaties gezondheidsvoorlichting. 1989 (vierde herziene druk), 1992..
152
‘Overgangsjaren. Feiten en fabels’, uitgave van Aletta (publicatie gezondheidsvoorlichting), met brochure en herziene adressenlijst uit 1998. 1992..
153
Folder ‘Aletta voor huisartsen’ met lijsten van publicaties op het gebied van scholing en voorlichting en een bestelkaart. 1992-1993..
154
‘Informatie over zwangerschapscursussen en begeleidingen in Utrecht’, uitgave van Aletta. 1993..
155
‘Lesbisch en moeder’, brochure bij een dia- en geluidserie gemaakt in opdracht van de Werkgroep Lesbische Moeders Utrecht en Aletta. 1993..
156
‘Wat is wijsheid? Feiten en meningen over het bevolkingsonderzoek borstkanker’, uitgave van Aletta in de reeks publicaties gezondheidsvoorlichting. 1993..
157
‘Zwanger door zelfinseminatie, een handleiding voor vrouwen die Z.I. overwegen’, uitgave van Aletta in de reeks publicaties gezondheidsvoorlichting. 1993, 1997 (vierde, herziene druk)..
158
‘Aletta, voor vrouwen over gezondheid’, het 0-nummer: tijdschrift van Aletta. 1994..
159
‘Borsten en borstprothesen’, voorlopige brochure van VGC/Aletta. 1994..
160
‘Diagnose: 'incompleet'? Vrouwen over het Mayer-Rokitansky-Kuester-syndroom - ervaringen en informatie –’, uitgave van VGC/Aletta, met folder. 1994..
161
‘Het lichaam is een kostelijk bezit. Informatie en tips over gezondheid voor 50+ vrouwen’, folder van VGC/Aletta, met herziene adressenlijsten uit 1996 en 1997. 1994..
162
‘Net even anders. Sekse-specifieke aspecten van chronisch ziek zijn’, uitgave van VGC/Aletta, met bestelformulier. 1994..
163
‘Over donorschap gesproken’, folders over een video- en dia-geluid serie, uitgave van VGC/Aletta. 1994..
164
‘Aletta - National Centre for Women's Health Care’, folder van VGC/Aletta. 1995..
165
Heleen van Luijn, ‘Hiv/Aids & Pregnancy, an annotated bibliography’, uitgave van VGC Aletta. 1995..
166
‘Instellingen kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)’, uitgave VGC/Aletta. 1995, 1996, 1998..
167
‘...waar praktijk en theorie hand in hand gaan ... Voor een betere gezondheidszorg’, uitgave van VGC/Aletta. 1996..
168
Folder, programma en verslag van het op 6 februari 1996 gehouden congres ‘Vrouwengezondheidszorg in de praktijk... Wie kan er nog omheen?’ ‘Het smelten van de ijsprinses.’, een uitgave van VGC/Aletta. 1996..
169
‘Huisartsenzorg in Aletta’, uitgave van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg met medewerking van Aletta. 1996..
170
‘Vrouwen & Mannen & Gezondheidsvoorlichting. De meerwaarde van een seksespecifieke benadering’, uitgave van VGC/Aletta. 1996..
171
‘Vrouwengezondheidszorg in de praktijk. Gynaecologie en obstetrie’, uitgave van VGC/Aletta. 1996..
172
‘Ze heten Gaia Sara Aletta Hara en Isis of kortweg VGC. Gezondheidsvoorlichting vanuit vrouwengezondheidscentra’, uitgave VGC/Aletta. 1996..
173
‘Hoe toegankelijk is informatie over gezondheid... voor oudere vrouwen?’ Uitgave van ANBO en VGC/Aletta in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1997..
174
‘Women's Health Care’, uitgave van VGC/Aletta, federatie vrouwenzelfhulp en TransAct. 1997..
175
‘Wegwijzer gezondheidsinformatie voor 50+ vrouwen’, uitgave van VGC/Aletta in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’, met de Handleiding voor de Wegwijzer. 1997, 1998..
176
‘Aletta's aanbod voor 50-plus vrouwen’, folder van VGC/Aletta. 1998..
177
‘Gouden regels bij het bezoek aan een arts’, folder van VGC/Aletta. 1998..
178
‘Vrouwengezondheidszorg in de praktijk. GVO en preventie’, met in tweevoud de folder ‘Twaalf criteria voor seksespecifieke voorlichting’, uitgave van VGC/Aletta. 1998..

Scholing en overdracht.

Algemeen.
179
Notulen, bijlagen en correspondentie van de begeleidingscommissie en de begeleidingsgroep ‘Samenstelling onderwijsmateriaal vrouwen en gezondheid ten behoeve van de opleiding en nascholing van huisartsen’. 1990-1992..
180
Evaluatieformulieren van verschillende workshops en cursusboeken. 1990-1994..
181-183
Correspondentie met diverse instellingen inzake door Aletta verzorgde cursussen, alfabetisch geordend. 1991-1995, 1997-1998..
181
1991-1995..
182
1997..
183
1998. pak.
184
Lijst van het aanbod en de verschillende activiteiten van Aletta op het terrein van deskundigheidsbevordering van huisartsen over de jaren 1989-1993. 1993-1994, 1997..
185
Beleidsstukken ten aanzien van het open scholingsaanbod. 1995-1998..
186
Financiële administratie en overzichten van het scholingsaanbod. 1 omslag. 1996-1998..

Nascholing wijkverpleegkundigen.
187, 349
Stukken betreffende de nascholingscursus ‘Vrouwen en veel voorkomende klachten en problemen’ voor wijkverpleging. met literatuurmappen van de cursus en de nascholingscursus. 1988-1990..
349
Voorbereiding van de cursus. 1 omslag.
187
Draaiboek, met literatuurmappen van de cursus en de nascholingscursus.
188
Stukken betreffende het verzorgen van cursussen voor wijkverpleegkundigen in samenwerking met 'het Zusterschap'. 1990..
189
Verslagen van een onderzoek naar het opstarten van inwerk- en nascholingsprogramma’s voor wijkverpleegkundigen betreffende urine-incontinentie. 1993..

(Na)scholing huisartsen, gynaecologen en fysiotherapeuten.
190
Cursusmap ‘Vrouw en gezondheid’ van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg en stukken betreffende de cursus. 1987-1988..
191
Cursusprogramma ‘Vrouwen en haar klachten’, met los voorwoord en docentenpapers voor de cursus, kopie van het eindverslag en handgeschreven evaluatie door een van de Aletta-medewerksters. 1988, 1989..
192
Draaiboek bij de nascholingsworkshop voor huisartsen ‘Menstruatieklachten’. 1989..
193
Stukken betreffende de workshop ‘Vrouwenhulpverlening in (be)handeling, hoe werkt het in de dagelijkse huisartsenpraktijk?’ gehouden op het congres ‘De kloof voorbij’ op de Rijksuniversiteit Limburg. 1990..
359
Stukken betreffende studiedagen voor vrouwelijke huisartsen over vrouwengezondheidszorg in de huisartsenpraktijk, georganiseerd in samenwerking met Stichting Leergangen Vrouwenhulpverlening. 1990-1991..
194
Protocol ‘Premenstruele klachten’, bedoeld voor de opleiding en bijscholing van huisartsen, verschillende versies. 1990 (?), 1991, 1992..
195
Stukken betreffende de nascholingsworkshop voor huisartsen ‘Climacterium of involutie’ met draaiboek en werkboek en de tweede herziene versie van het draaiboek ‘De overgang of ouder worden?’. 1990, 1993..
196
‘Het pessarium occlusivum, een bruikbaar alternatief', protocol voor het aanmeten van het pessarium occlusivum, vaardigheidstraining voor huisartsen. 1991..
197
‘Urine-incontinentie, een vrouwenprobleem’, werkboek bij een workshop ‘Differentiaaldiagnostiek van urge- en stress-incontinentie. Beleving, taboes en seksualiteit. De tot nu toe miskende behandelingsmogelijkheden voor de huisarts’, georganiseerd door de Leergangen Vrouwenhulpverlening in samenwerking met VGC Aletta. 1991..
198
Draaiboek ‘Vaginale afscheiding’ ten behoeve van de nascholing van huisartsen. 1991..
199
Draaiboek en werkboek bij de nascholingscursus voor huisartsen ‘Incontinentie bij vrouwen’. 1992..
200
Lesmateriaal van de cursus ‘Vrouwen en gezondheidszorg’. 1992..
201
‘Vrouwen op het spreekuur. Practicum huisartsgeneeskunde, een serie voor opleiding en nascholing’, door V.G. Pigmans en L.C. Nicolai (Utrecht 1993), met bestelkaart. 1993..
358
Lesmateriaal voor nascholingscursussen over fertiliteitsproblemen. 1994, 1997..
351
Stukken betreffende nascholingsworkshops voor huisartsen aangaande (de preventie van) eetstoornissen. 1994, 1997-1998..
202
Stukken betreffende de in samenwerking met Transact georganiseerde studiedag voor huisartsen ‘Allochtone vrouwen in de huisartsenpraktijk’, met cursusboek, reader en docentengedeelte. 1995..
203
Stukken betreffende de studiemiddag voor fysiotherapeuten ‘Man / vrouw: maakt 't uit? Seksespecifieke gezondheidszorg in de fysiotherapiepraktijk’ en de twee-daagse nascholingscursus voor fysiotherapeuten voor groepsgewijze oefentherapie bij incontinentieklachten. 1996..
355
Stukken betreffende de studiedag ' Vrouwengezondheidszorg en de obstetrische en gynaecologische verpleegkunde op 11 maart 1996 en de door Aletta ontwikkelde onderwijsmodule "Psychologie, vrouwengezondheidszorg en sociale vaardigheden'. 1996..
204
Werkboek en literatuur bij de themadag ‘Man of vrouw in de huisartspraktijk, maakt het de huisarts-opleider uit? Een themadag over sekseverschillen in de huisartspraktijk bestemd voor huisarts-opleiders’. 1997..

Stimulering en verrichting van onderzoek.
205
‘Het pessarium occlusivum. Feitenvergelijking en toepasbaarheid voor vrouwen’, artsexamenscriptie door Ineke Eising. 1985..
206
Stukken betreffende een vervolgonderzoek naar het pessarium occlusivum. 1986-1987..
207
‘Het pessarium occlusivum: een gediskrimineerde vorm van antikonceptie?’ Verslag van een enquete onder pessariumgebruiksters. 1988..
208
‘Vragen aan een vrouwengezondheidscentrum 1986, 1987,..........en hoe verder?’ verslag van een studente Gezondheidsleer aan de Landbouwuniversiteit Wageningen naar de mogelijkheden van een registratiesysteem bij Aletta. 1988..
209
‘Vrouwenhulpverlening via schriftelijke voorlichting, evaluatie-onderzoek van de brochure ‘Menstruatieklachten, de dingen die voorbijgaan...?’, verslag van een onderzoeksstage in het kader van de studie Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) van de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. 1988..
210
Concept-verslag van de werkwijze en resultaten van het evaluatieonderzoek in de huisartsenpraktijk, met de volledige interviews met de huisartsen die voor het onderzoek zijn gehouden. 1988..
211
Stukken betreffende het onderzoek, verricht in samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden, naar de zelfdiagnose van het premenstrueelsyndroom onder vrouwen. 1988-1990..
212
‘De huisartsenpraktijk Aletta door de ogen van patiënten bezien’, verslag van een patiëntenonderzoek. 1989..
213
‘Voorlichting belicht, een inventarisatie van voorlichting bij vrouwengezondheidscentra in Nederland’, verslag van een onderzoek uitgevoerd in het kader van een afstudeerstage GVO van de studie gezondheidskunde aan de Hogeschool Midden Nederland in opdracht van en met medewerking van het VGC Aletta. 1989..
214
Verslag van de Workshop Publicaties van de Europese Conferentie over Vrouwen en Gezondheid. 1989..
215
Verslag van een enquête onder vrouwelijke artsen naar behoefte aan scholing in de vrouwenhulpverlening. 1989..
216
‘Gebruik en gebruiksters van het Informatie- en Documentatiecentrum’, onderzoeksverslag van een leeronderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheid voor de vakgroep Vrouwenstudies in de landbouw van de Landbouwuniversiteit Wageningen, uitgevoerd in opdracht van en met samenwerking van het VGC Aletta. 1990..
217
‘Een registratiesysteem voor het aktiviteitenaanbod van vrouwengezondheidscentra’, verslag van een afstudeeronderzoek bij de vakgroep Vrouwenstudies in de Landbouw van de Landbouwuniversiteit van Wageningen, uitgevoerd in samenwerking met VGC Aletta. 1991..
218
‘Huisartsen en brochures van Aletta. Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van huisartsen als intermediaire kaders voor de voorlichting vanuit Aletta’, uitgevoerd door de Vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit van Wageningen in opdracht van het ministerie van WVC ten behoeve van het VGC Aletta. 1991..
219
‘Menstruatieklachten anders bekeken’, verslag in het kader van het bijvak ‘vrouwen en gezondheid’ opgesteld door een medewerkster van Aletta. 1991..
220
‘Urine-incontinentie bij vrouwen, een literatuurstudie’, uitgevoerd in het kader van een stage in de beroepsopleiding tot huisarts aan de Universiteit van Amsterdam in opdracht van VGC Aletta. 1991..
221
‘Vrouwengezondheidszorg in de huisartspraktijk, een onderzoeksverslag’, rapport van een onderzoek verricht in het kader van een doctoraalstudie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen in opdracht van het VGC Aletta, in samenwerking met twee medewerksters van Aletta. 1991..
222
‘Vrouwenhulpverlening, vers voor de pers?’ verslag van het Vooronderzoek Landelijk Project Uitgave en Verspreiding Publicaties Vrouwenhulpverlening, uitgevoerd door Aletta in opdracht van het ministerie van WVC. 1991..
223
Stukken afkomstig van de commissie onderzoeksdagen van de Dutch Foundation of Women and Health Research, waarin een van de medewerksters van Aletta zitting had. 1991-1997..
224
‘(On-)vruchtbaarheid, een literatuurstudie over onvruchtbaarheid in wetenschap en maatschappij’, verricht in het kader van het doctoraal examen Biologie aan de Universiteit Utrecht in opdracht van het VGC Aletta. 1992..
225
‘Botten aan bod, een literatuurstudie over osteoporose in wetenschap en maatschappij’, verricht als onderdeel van de doctoraalstudie Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, uitgevoerd bij en in samenwerking met het VGC Aletta. 1992..
226
‘Nieuwe Reproductieve Technologieën’, verslag van een onderzoeksdag van de Dutch Foundation of Women Health Research in samenwerking met Aletta. 1992..
227
Stukken betreffende de stage bij Aletta door Erna Spijker, studente Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde. 1992-1993..
228
‘Autonomie: een illusie? Een onderzoeksverslag over de sociale constructie van de diagnose- en behandelingstechnieken van borstkanker’, verricht als onderdeel van de doctoraalstudie Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg, uitgevoerd bij en begeleid door het VGC Aletta. 1993..
229
‘Migrantenvrouwen en gezondheidszorg, een inventariserend onderzoek’, verslag van een post-doctoraal onderzoek project voor de vakgroep Vrouwenstudies in de Landbouw van de Landbouw Universiteit Wageningen uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met VGC Aletta. 1993..
230
‘Zwangerschap op latere leeftijd: een probleem of een keuze?’ verslag van een onderzoek verricht als onderdeel van de cursus van de vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit van Utrecht, verricht ten behoeve van VGC Aletta. 1993..
231
‘De huisartsenzorg in Aletta, een vergelijkend onderzoek tussen vrouwengezondheidszorg en reguliere gezondheidszorg’, uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 1995..
232
‘Een studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Aletta, praktijkprofiel’, verslag van het onderzoek verricht door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in samenwerking met de huisartsenpraktijk Aletta. 1995..
233
‘Weet u wel hoe ik me voel? Ervaringen van vrouwen met gynaecologische kanker, toegespitst op de opvang en begeleiding door artsen’, verslag van een wetenschappelijke stage bij VGC Aletta in het kader van de studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. 1995..
234
Verslagen van co-schapstages sociale geneeskunde bij Aletta. 1995..
235
‘Moeheid in huisartspraktijk Aletta’, verslag van een onderzoek uitgevoerd door de vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. 1997..

Ontwikkeling en uitvoering van projecten.
NB. Zie voor de subsidie-aanvragen van verschillende projecten inv.nrs.45-49.

Integratie van vrouwenhulpverlening in de specialistische somatische zorg (provincie).
236
Documentatie ten behoeve van het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de specialistische somatische zorg’. 1991-1996..
237
Stukken betreffende de opzet van het pilot-project ‘Integratie seksespecifieke hulpverlening in de gynaecologische zorg’ deel uitmakend van het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’. 1992-1993..
238
Projectplan en voortgangsrapportage betreffende het project ‘Integratie van Vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’. 1992-1995 (1997)..
239
Correspondentie betreffende het project ‘Integratie van Vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’. 1992-1996..
240-242
Stukken betreffende de uitvoering van het pilot-project ‘Integratie seksespecifieke hulpverlening in de gynaecologische zorg’ deel uitmakend van het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’ in verschillende ziekenhuizen. 1993-1994..
240
Overvecht Ziekenhuis te Utrecht (keizersnede)..
241
Academisch Ziekenhuis te Utrecht (onvrijwillige kinderloosheid).
242
Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (baarmoederverwijdering)..
243
Notulen en bijlagen van de begeleidingscommissie van het project ‘Integratie vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’ (‘Tweede lijn’). 1994-1995..
244
Stukken betreffende de cursus ‘Seksespecifieke gezondheidszorg’, gegeven in het kader van het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg’. 1995-1996..
245
‘Van aangehoord naar ingevoerd?’ Verslag van het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de specialistische somatische zorg’, met Engelse vertaling ('From 'heard out' to carried out'?), en het eindverslag van het project 'Van aangehoord naar ingevoerd? Een verslag van stappen op weg naar integratie van vrouwenhulpverlening in de somatische specialistische zorg, in het bijzonder de gynaecologie. 1995, 1997 (?)..
246
Projectplan ‘Integratie van Vrouwengezondheidszorg in de gynaecologische zorg’ (vervolgproject op het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de specialistische somatische zorg’) en stukken betreffende het projectplan. 1996-1997..
247
Stukken betreffende de deelname aan congressen in het kader van het project ‘Integratie van de vrouwenhulpverlening in de specialistische somatische zorg’. 1 omslag. 1996-1997..

Werkplan Oudere vrouwen en Vrouwenhulpverlening ('Grijs op eigen wijs') (ministerie van VWS).
248
Notulen met bijlagen van de begeleidingscommissie Vrouwenhulpverlening en Oudere Vrouwen. 1991-1992..
368-369
Stukken betreffende (de voorbereiding van) het Project Vrouwenhulpverlening en Oudere vrouwen, en de werkgroep Deskundigheid Thuiszorg waarin Aletta zitting had. 1992-1994..
368
Ronde Tafel Gesprekken en werkplan..
369
Werkgroep Deskundigheid Thuiszorg..
249
Notulen van de Ronde Tafel Gesprekken over 75+ en 80+ vrouwen en keuzen in de zorg, waaraan ook deelnamen Metis, het Instituut voor Politieke Educatie en Communicatie (NCDB) en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). 1993..
250-252
Publicaties door derden over verschillende projecten. 1993-1998..
250
‘50+ vrouwen; de zorg in eigen hand’. 1993-1997..
251
‘Grijs op eigen wijs’. 1994, 1997-1998..
252
‘Het lichaam is een kostelijk bezit’, 1995-1997..
253
Uitnodiging voor de werkconferentie ‘Het lijf: een partner voor het leven’ in het kader van het voorlichtingsprogramma ‘50+ vrouwen; de zorg in eigen hand’. 1994..
371
Leesmap ten behoeve van de kadertraining van het project 50+ vrouwen: de zorg in eigen hand. 1994..
254
Notulen met bijlagen van de vergaderingen van de begeleidingscommissie en de projectleiders van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1995-1997..
255
Stukken betreffende de presentatie van het voorlichtingsprogramma ‘50+ -vrouwen; de zorg in eigen hand’, aangeboden aan Erica Terpstra, staatssecretaris van VWS (in samenwerking met ANBO). 1996..
256
‘Grijs op eigen wijs’, uitgave van het project, jaargang 1 no. 1 en jaargang 3 no. 1. 1996, 1998..
257
‘Een wijs besluit, landelijk project Grijs op eigen wijs 1994-1997’, uitgave van Transact in samenwerking met PCOB, Unie KBO, ANBO en Aletta. 1997..
258
Stukken betreffende de subsidie-aanvraag voor het deelproject ‘Toegankelijkheid van informatie en kennis voor oudere vrouwen’ in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1994-1996..
259
Notulen met bijlagen van de klankbordgroep van het deelproject ‘Toegankelijkheid van informatie en kennis voor oudere vrouwen’ in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1995-1997..
260
Stukken betreffende het project ‘Deskundigheidsbevordering medewerkers thuiszorg’(‘Een goed begrip is het halve werk’) in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’, cursus thuiszorg 70+ Vrouwen. 1995-1997..
261
Projectvoorstel ‘Netwerk Thuiszorg en vrouwengezondheidszorg’, met stukken betreffende de voorbereidingen van het projectvoorstel (project is voortzetting van het deelproject Deskundigheidsbevordering van het project ‘Grijs op eigen wijs’). 1996-1998..
262
Stukken betreffende het deelproject ‘Toegankelijkheid van informatie en kennis voor oudere vrouwen’ in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1996-1998..
263
‘Voor de een is het een doolhof, en de ander weet de weg...’, onderzoeksverslag van een behoeftepeiling onder 50+ -vrouwen en een inventarisatie van het bestaande informatieaanbod, verricht in het kader van het project ‘Toegankelijkheid van informatie en kennis voor oudere vrouwen’ uitgevoerd door Aletta en gefinancierd door het ministerie van VWS als onderdeel van het project ‘Grijs op eigen wijs: oudere vrouwen en hulpverlening’. 1997..
264
Cursusboek en reader van de cursus ‘Een goed begrip is het halve werk. Vrouwenhulpverlening en oudere vrouwen in de thuiszorg, een cursus voor gezinsverzorgenden’ (in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’). 1997..
372
Literatuur Zorgverlenende beroepen en vrouwengezondheidszorg. Deel 1 en 2, in het kader van het project ‘Grijs op eigen wijs’. 1997..
265
‘Een goed begrip is het halve werk’, verslag van het deelproject ‘Deskundigheidsbevordering aan Thuiszorgmedewerkers’ (onderdeel van het project ‘Grijs op eigen wijs’, uitgevoerd door Aletta in samenwerking met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en gefinancierd door het ministerie van VWS. 1998..

Werkprogramma Vrouwenhulpverlening (ministerie van VWS).
266
Vergaderstukken van het secretarissen- en voorzittersoverleg van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening, met als bijlagen de verslagen van de vergaderingen van werkgroepen 3 t/m 6. 1992-1993..
267
Stukken betreffende de start- en vervolgconferentie van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1992-1993..
370
Nieuwsbrief nummer 1 van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 11 februari 1993..
367
Verslag van de eerste jaren van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996..
268
Ger Koenen, ‘Dat leer je niet uit een boekje. Huisartsen over vrouwengezondheidszorg’, uitgave van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening en het Emancipatiebureau Friesland. 1996..
269
Notulen, agenda's en bijlagen van de vergaderingen van de projectleiders van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996..
270
Stukken betreffende de installatie van de Stuurgroep voor het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996..
271
Notulen met bijlagen en discussiestukken van de Stuurgroep voor het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996-1998..
272
Notulen, met agenda's en bijlagen van het adviseursoverleg (van de Stuurgoep). 1996-1998..
273
Kopie van het evaluatierapport van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening 'Integratie vrouwenhulpverlening in de zorg, voortgang en kritische factoren', en stukken betreffende de totstandkoming van het rapport. 1997..
274
Vergaderstukken van de werkgroep in het kader van speerpunt 1 ‘Hoe kunnen de uitgangspunten van vrouwenhulpverlening een plaats krijgen in de standaarden (of algemene consultvaardigheden) voor huisartsen’ van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1992-1993..
NB. Secretariaat berustte bij L. Nicolaï (Aletta).
275
Vergaderstukken van de werkgroep in het kader van speerpunt 2 ‘Vrouwenhulpverlening een geïntegreerde plaats geven in de medische beroepsuitoefening en de medische vervolgopleidingen’ van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1992-1993..
NB. Secretariaat berustte bij M. Ebeling (Aletta).
276
Stukken betreffende de opzet van een projectvoorstel ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de gezondheidsvoorlichting’, in het kader van speerpunt 6 ‘Naar reguliere financiering van vrouwenhulpverlening-zelfhulp’ van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1994..
277
Stukken betreffende speerpunt 6: ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de reguliere gezondheidsvoorlichting’, uitgevoerd door Aletta in samenwerking met het VAV (Voorlichtings- en Adviesbureau Vrouwenhulpverlening). 1994-1997..
278
J. Langbroek, ‘Aan een half woord genoeg. Een onderzoek naar vrouwenzelfhulp op basis van vrouwenhulpverlening’, uitgave in het kader (van speerpunt 6) van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening, met de naar aanleiding van het onderzoek verschenen brochure 'Aan een half woord genoeg. Vrouwenzelfhulporganisaties onderzocht'. 1994, 1995..
279
‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de reguliere gezondheidsvoorlichting’, verslag van de eerste fase van het project (mei - november 1995), het project is onderdeel van het speerpunt ‘Naar reguliere financiering van vrouwenhulpverlening-zelfhulp’ van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1995..
280
‘Projekten en samenwerkingsverbanden vrouwengezondheidszorg, een inventarisatie’, uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de reguliere gezondheidsvoorlichting’ dat deel uitmaakt van speerpunt 6 ‘Naar reguliere financiering van vrouwenhulpverlening-zelfhulp’ van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996..
281
Stageverslag van een onderzoek naar de toepassing van de gedachte achter de vrouwengezondheidszorg door GGD-en, verricht door een studente Voorlichtingskunde van de Landbouw Universiteit Wageningen in het kader van het project ‘sekseverschillen en Gezondheidsvoorlichting bij GGD’en als onderdeel van speerpunt 6 van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening, met reactie op het verslag door medewerksters van Aletta. 1996..
282
Stukken betreffende het stage-onderzoek verricht door een studente Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam naar voorlichtingsmateriaal vanuit de reguliere gezondheidszorg en vanuit de vrouwengezondheidszorg. 1996..
283
Notulen met bijlagen van de begeleidingscommissie van het project ‘Sekseverschillen en GVO bij GGD'en’. 1996-1997..
NB. Onderdeel van het project: ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de reguliere gezondheidsvoorlichting’.
284
‘Seksespecifieke Voorlichting. De ontwikkeling van een criterialijst’, doctoraalscriptie Communicatiewetenschap/Voorlichtingskunde Universiteit van Amsterdam/Landbouwuniversiteit van Wageningen in het kader van het project ‘Vrouwengezondheidszorg in de gezondheidsvoorlichting’, uitgevoerd door Aletta en gefinancierd door het ministerie van VWS. 1997..
285
‘Seksespecifieke GVO en preventie’, procesverslag van het project ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de reguliere gezondheidsvoorlichting’ uitgevoerd door Aletta in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het Voorlichtings- en Adviesbureau Vrouwenhulpverlening (VAV) en verschillende Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en gefinancierd door het ministerie van VWS. 1998..
286
Achtergrondartikelen en literatuurlijsten bij het project ‘Integratie van vrouwenhulpverlening in de NHG-Standaarden en Deskundigheidsbevorderingspakketten voor huisartsen’. 1991-1995..
287
Projectvoorstel, met stukken betreffende de totstandkoming van het voorstel. 1993-1994..
288
Correspondentie, aantekeningen en documentatie betreffende het project ‘Seksespecifieke gezondheidszorg in de huisartsopleiding’. 1993-1998..
289
Stukken betreffende de totstandkoming van het project (plan) ‘Seksespecifieke gezondheidszorg in de huisartsopleiding’ in samenwerking met het SVUH en eindverslag. 1994-1995..
290
Stukken betreffende de totstandkoming van het visiestuk over vrouwengezondheidszorg ten behoeve van het project in samenwerking met het NHG. 1994-1995..
291
Vergaderstukken van de ‘denktank’ ten behoeve van de het NHG en SVUH project. 1994-1996..
292
Vergader- en beleidsstukken en voortgangsrapportage project 'Integratie van VHV in de NHG-Standaarden en Deskundigheidsbevordering (DKB) - pakketten voor huisartsen’ (in samenwerking met NHG). 1994-1997..
293
Notulen van de projectgroep ‘Seksespecifieke gezondheidszorg in de huisartsopleiding’. 1995-1998..
294
Werkmap van de cursus voor huisartsopleiders ‘Man, vrouw: maakt 't uit?’, uitgevoerd in het kader van het SVUH-project ‘Integratie van seksespecifieke gezondheidszorg in de huisartsopleiding’ een samenwerkingsproject van Aletta en het SVUH. 1996..
295
Samenvatting van het projectverslag ‘Integratie van seksespecifieke aspecten in de huisartsgeneeskunde’, samenwerkingsproject NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) - Aletta : als onderdeel van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening van het ministerie van VWS. 1997..
296
Stukken betreffende de opzet van het project ‘Seksespecifieke gezondheidszorg in de huisartsgeneeskunde’. 1996-1997..
NB. Als vervolg op twee projecten in samenwerking met NHG en SVUH, die weer een vervolg waren op werkgroepen 1 en 2.
297
‘Dood spoor of dubbel spoor. Integratie vrouwengezondheidszorg in de huisartsgeneeskunde: analyse aan de hand van visies op urine-incontinentie’, onderzoeksverslag in het kader van het co-schap huisartsgeneeskunde en het project ‘Integratie van vrouwengezondheidszorg in de huisartsgeneeskunde’ uitgevoerd door Aletta in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap. 1997..
298
Notulen, agenda's en bijlagen van de vergaderingen van de projectgroep ‘Beroepsgroepen in de gezondheidszorg’ als onderdeel van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1997-1998..

Vrouwen met chronische klachten.
299
‘Chronisch ziek, blijvend patiënt?! Een nieuwe kijk op chronische aandoeningen bij vrouwen binnen de huisartspraktijk’, eindverslag van het project ‘Vrouwen met chronische klachten’, uitgevoerd bij VGC Aletta. 1993..
300
Stukken betreffende het project ‘chronisch ziek zijn’. 1 omslag. 1994-1998..

Kwaliteit van zorg vanuit het vrouwenperspectief.
301
Projectvoorstellen inzake het samenwerkingsproject van Pancha Carasso en Wemos/Aletta/NCB ‘Kwaliteit van zorg vanuit het vrouwenperspectief’, gecoördineerd door Wemos, met het verslag van de eerste bilaterale vrouwenbijeenkomst Costa Rica - Nederland in het kader van het duurzame ontwikkelingsverdrag. 1995, 1996-1997..
302
Stukken betreffende het VES-project ‘Een zorgaanbod voor Turkse en Marokkaanse 50+ vrouwen’. 1996-1997..
303
‘Een zorgaanbod voor Turkse en Marokkaanse 50+ vrouwen’, onderzoeksverslag van de resultaten van een haalbaarheidsstudie in het kader van het project ‘Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van vrouwen’ gefinancierd door het ministerie van VWS 1997..

Vrouwen en Aids.
304
Uitnodiging en programma voor het minisymposium ‘Hoe liggen de kaarten? Integratie van vrouwen in het Aids-beleid’, ter gelegenheid van de opheffing van het Buro en de start van het project ‘Vrouwen en Aids’ bij Aletta. 1995..
305
Stukken betreffende het project en verschillende deelprojecten ‘Vrouwen en AIDS; Brief Rutgers’. 1995-1997..
306
‘Knelpunten in de hulpverlening aan allochtone vrouwen met HIV/Aids’, verslag van een onderzoek door een studente Rurale Ontwikkelingspsychologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in het kader van het project ‘Vrouwen en Aids’ van Aletta in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). 1997. 1 omslag.

Overige projecten.
307
Concept-voorstel van het project ‘Gezondheid en medische consumptie naar geslacht’ van het NIVEL, tot stand gekomen na overleg met de ministerie van WVC, NIVEL en Aletta, met reactie van Aletta op het concept-voorstel. 1988..
308
Stukken betreffende de werkgroep ontwikkeling standaarden ten behoeve van huisartsen. 1988-1993..
309
Correspondentie betreffende het deeladvies ‘somatische zorg’ uitgaande van de Adviesgroep Vrouwen Hulpverlening van het ministerie van WVC. 1990..
310
Voorstel van de hand van Maria van Bavel, beleidsmedewerker van Aletta, over het doel en de inhoud van het project ‘Implementatie bij IKG's klachtopvang seksueel misbruik door hulpverleners’ als uitvloeisel van een overleg tussen SOKG, PP/CP, IKG en Aletta, met begeleidende brief. 1995..
311
'Maternale SerumScreening (MSS): evaluatieonderzoek naar de invoering van een nieuwe medische technologie', voorstel voor een entameringsonderzoek door de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Leiden op verzoek van Aletta. 1996..
312
Stukken betreffende het project ‘Gezondheidszorg voor vrouwen in detentie’. 1996, 1998..

(Regionale) samenwerkingsverbanden ondergebracht bij Aletta.
313
Beleidsstukken, met eerdere stukken van de Klachtrechtgroep van Aletta. 1983-1993, 1995..
314
‘Is dit nog wel hulp? Seksisties gedrag en seksueel geweld door hulpverleners’, brochure van de Werkgroep Klachten van Vrouwen over Hulpverleners, met folders 'Wat vrouwen en meisjes kunnen doen bij klachten over de benadering door hulpverleners' in het Nederlands, Turks en Arabisch, en adressenlijst. 1987 (tweede herziene druk), 1992..
315
Tekst van een praatje van Elisabeth en Ineke (medewerksters Aletta?) over de Werkgroep Klachten van Vrouwen over Hulpverleners voor de Vereniging van Vrouwen met een Akademische Opleiding (VVAO). 1990..
316
Onderzoeksverslag van de Werkgroep Klachten van Vrouwen over Hulpverleners. 1992..
317
Notulen met bijlagen van de Raad van Advies van het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Utrecht. 1992-1995..
NB. Maria van Bavel was uit hoofde van de Werkgroep lid van de Raad van Advies.

Contacten en samenwerkingsverbanden met andere instellingen op het gebied van vrouwengezondheidszorg en -hulpverlening.
318-319
Notulen met bijlagen van de vergaderingen van het Landelijk Overleg Vrouwengezondheidscentra. 1985-1995..
318
1985-1989..
319
1990-1995..
44A
Stukken van het Netwerk Onderzoeksters Vrouwen en Hulpverlening van de Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies (SLOV), afkomstig van Maria van Bavel1986-1988..
320
Ingekomen stukken van het Landelijk Steunpunt Vrouwenhulpverlening, Informatie en Advies (VIA) betreffende het opstellen van een landelijk plan inzake de structuur voor de vrouwenhulpverlening, met aantekeningen door Aletta en stukken betreffende subsidieaanvraag landelijk coördinatiepunt voor de VGC's. 1990-1991..
321
Stukken betreffende de ‘actie incontinentie’, actie onder leiding van fysiotherapeut M. Borghuis van Gezondheidscentrum ‘De Kroonsteen’ te Malden met medewerking van Marij Ebeling, huisarts van Aletta ter voorkoming van de inperking van de vergoeding voor fysiotherapie bij incontinentie-klachten. 1994-1996..
322
Stukken betreffende de deelname van Aletta aan de werkgroep Beleids Ontwikkeling Patiëntenvoorlichting (BOP) van het ministerie van VWS. 1994-1996..
323
Correspondentie met Arachne, Vrouwen AdviesbureauOverheidsbeleid betreffende het voorstel van de Minister van Volksgezondheid om de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket te halen, met documentatie. 1995..
360
Stukken betreffende de studiemiddag Vrouwenhulpverlening en Seksualiteit op 17 november 1995, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). 1995..
324
Correspondentie met diverse instellingen op het gebied van de bevordering van gezondheidszorg en de voorlichting/belangenbehartiging van patiënten. 1995-1996..
325
Stukken betreffende de oprichting van de Consumenten Organisatie Verloskundige Zorg (COVZ) door de initiatiefgroep COVZ in samenwerking met Aletta. 1996..
326-328
Correspondentie met diverse vrouwenorganisaties en instellingen op het gebied van de vrouwengezondheidszorg en - hulpverlening, alfabetisch geordend. 1997-1998..
326
A - K..
327
L - N..
328
P - Z..
329
Stukken betreffende de deelname aan het EU World Health Net. 1997-1998..
330
Stukken betreffende de deelname van Aletta in de expertgroep menopauze in samenwerking met onder andere Gezondheid Service Nederland. 1997-1998..
331
Verzamelde gegevens en documentatie ten behoeve van de samenstelling van het boekje 'Ze heten Gaia, Sara, Aletta, Hara en Isis, of kortweg VGC. Gezondheidsvoorlichting vanuit vrouwengezondheidscentra'. (1990)-1995..
NB. Zie voor het boekje inv.nr 172.
332
Stukken betreffende de financiering van het project landelijk registratiesysteem. 1990, 1993-1996..
333
Lezing van Lidia Flentrop over de noodzakelijkheid van een registratiesysteem voor vrouwengezondheidscentra en vragenlijst in het kader van een inventarisatie-onderzoek naar de registratie van activiteiten van vrouwengezondheidscentra opgesteld door medewerksters van Aletta. 1991..
334
Ingekomen brieven van het Landelijk Registratiepunt in Maastricht. 1992-1994..
335-337
Registratieformulieren van Aletta. 1992-1996..
335
Info/baliecontacten..
336
Inhoudelijke groepsactiviteiten..
337
Samenwerkingscontacten..
338
Hoofdstuk 7 uit het handboek van het registratiesysteem, bedoeld voor medewerksters van het Landelijk Punt Registratie Aktiviteitenaanbod VGC's. 1992?..
339
Stukken betreffende de evaluatie van het registratiesysteem. 1993..
354
Stukken betreffende de landelijke studiedag (On)vruchtbaarheid in de jaren '90: voor wie een probleem? voor vrouwelijke huisartsen georganiseerd in samenwerking met de Stichting Leergangen Vrouwenhulpverlening op 22 maart 1994. 1994..
340
Nederlands Platform Vrouwen en Gezondheid, Beijing '95: stukken betreffende de introductie van het anticonceptiemiddel Norplant in Nederland. 1994-1996..
341
Notulen met bijlagen van het Vrouwenplatform Gender en Duurzaamheidsverdragen. 1995-1996..
342
Stukken betreffende workshops, symposia en overige bijeenkomsten. 1995-1996..
343-344
Correspondentie. 1995-1998..
343
1995-1996..
344
1997-1998..

Archief van de Bevallingengroep, later Werkgroep Verloskunde genoemd. 1980-1988.

373-375
Archief van de Bevallingengroep, later Werkgroep Verloskunde genoemd. 1980-1988..

DOCUMENTATIE

345-346
Artikelen over Aletta, zowel door medewerksters als door derden.1981-1998..
345
VGC Aletta en de seksespecifieke gezondheidszorg..
346
Verschillende projecten op het gebied van de vrouwengezondheidszorg..