/
You are not logged in

Archief Stichting Selene (1975-) 1981-2003

Identity Area

Collection IDIIAV00000590
Unitdate(1975-) 1981-2003
1981-2003
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Aanvulling verwerkt door Anentte Mevis in 2011 nummers 98-99
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Selene, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 9 juli 1981 als Stichting Vrouwen in Postnatale Depressie te Aalsmeer; op 28 september 1990 gewijzigd in Stichting Selene Vrouwenzelfhulporganisatie Postpartum Depressie/Premenstrueel Syndroom; verhuisde in 1990 naar Utrecht; boosheid en verontwaardiging van vrouwen over het tevergeefs aankloppen bij professionele hulpverleners waren de drijfveer voor de oprichting; in 1987 aangesloten bij het Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties, vanaf 1994 bij de Federatie Vrouwenzelfhulp; er waren werkgroepen in andere plaatsen.


Inhoud

Stukken betreffende de oprichting, geschiedenis, organisatie en financiën 1981-2002; stukken betreffende verleende hulpverlening 1982-2001; stukken betreffende voorlichting en informatie 1975-2003; stukken betreffende contact- en studiedagen 1989-1993.
Stukken van algemene aard

1
Notulen van de bestuursvergaderingen, met bijlagen. 1983-1986.. 1 omslag.
2-5,99
Correspondentie. 1982-1986.. 5 pakken.
99
1982-1983..
2
1984-1986..
3
1988-1993..
4
1996-1998..
5
1999-2002..
6
Jaarverslagen over 1981-1995, in 1988/89 en 1990 activiteitenverslagen genoemd. 1983-1996.. 1 omslag.
7
Jaarverslag Stichting Selene - Werkgroep Vrouwen Postpartum Depressie Apeldoorn. 1994.. 1 stuk.
8
Notulen van werkbesprekingen van taakgroepen, overleggen, meedenkersbijeenkomsten. 1994-2000.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Organisatie en oprichting.
9
Afschrift van de akte van oprichting van de Stichting Vrouwen in Postnatale Depressie, gevestigd te Aalsmeer. Met concepten. 1981.. 1 omslag.
10
Adressenboekje met vermelding: "nostalgie/geschiedenis/mag nooit weg!". 1981 ca.. 1 deeltje.
11
Stukken betreffende de richtlijnen voor de administratie en het kasbeheer. 1981 ca.-1998 ca.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de inschrijvingen in het handels- en stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 1981-2001.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende de huurovereenkomsten van de ruimten in de Gloxiniastraat, Hortenisalaan en Spoorlaan met de gemeente Aalsmeer. 1983-1988.. 1 omslag.
14
Afschrift van de akte houdende algehele statutenwijziging van de Stichting Vrouwen in Postnatale Depressie te Aalsmeer, thans genaamd: Stichting Selene vrouwenzelfhulporganisatie Postpartum Depressie/Premenstrueel Syndroom, gevestigd te Utrecht. In tweevoud. 1990.. 2 stukken.
15
Akte van oprichting en statuten van de Stichting Selene-werkgroep Woerden en van de Stichting Selene-Provinciale Werkgroep Utrecht. Afschriften. 1990.. 2 stukken.
16
Akte van oprichting van Stichting Selene Jubileum. 1990.. 1 stuk.
17
Briefpapier, blanco, met logo. 1990 ca.. 1 omslag.
18
Werkplannen. 1990-1991.. 1 omslag.
19
Foto's van onder andere een vergadering op een zolder en een bijeenkomst in recreatieruimte. 1995 ca.. 1 omslag.
20
Verslag van de "Noodkreet"-bijeenkomst op 22 januari, met stukken. 1999-2000.. 1 omslag.
21
Verslag van het (eerste) overleg van de werkgroep Voorlichting. 2002.. 1 stuk.

Financiën.
22
Stukken en correspondentie betreffende financiële aangelegenheden en subsidieaanvragen. 1981-1990.. 1 pak.
23
Balansen. 1982-1989.. 1 omslag.
24
Financiële jaaroverzichten. 1982-1987.. 1 omslag.
25
Exploitatierekeningen. 1988-1989.. 2 stukken.
26
Begrotingen, vanaf 1992 gecombineerd met werkplan. 1989-1992.. 1 omslag.
27
Jaarafrekeningen van de toegekende subsidies. 1989-1994.. 1 omslag.
28
Grootboek (losbladig). 1991.. 1 omslag.
29
Balans en winst- en verliesrekening per 31 december 1998. 1998.. 1 stuk.

Feestelijkheden.
30
Foto's van vergaderingen en van Sinterklaasfeest. Met negatieven. 1993 ca.. 1 omslag.
31
Foto's van een feestelijke bijeenkomst met kinderen. Met negatieven. 1994.. 1 omslag.
32
Uitnodiging voor het twaalfeneenhalfjarig jubileumfeest van de Stichting Selene. 1994.. 1 stuk.
33
'Lieve Mies ...', afscheidsgedicht van de vrouwen van Selene voor een trainster van De Born naar aanleiding van het laatste trainingsweekend in De Born, dat opging in Travers. 1994.. 1 stuk.
34
Foto van een aantal Selene-medewerksters. Met begeleidende brief van de coördinator Stichting Mastopathie. 1994.. 2 stukken.
35
'O jee, o jee, waar moet dat hene met Selene, met Selene ...' Sinterklaasgedicht. (Met bijschrift: voor een etentje met de administratieclub). 1995.. 1 stuk.

Hulpverlening.
36*+98*
'Hulpbrieven': ingekomen brieven met hulpvraag. 1982-2001.. 2 pakken.
37
Stukken betreffende het opzetten van projectgroepen post-partum depressie. 1983-1984.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de contacten met het St. Margarets Private Hospital in Darlinghurst (N.S.W.). 1988.. 1 omslag.
39
'De zelfhulpgroep'. Boek met materiaal, gericht op de zelfhulpgroep, bijeengebracht door Selene-medewerkster Annemiek Klijn. 1990.. 1 deel.
40
Stukken betreffende het opzetten van een landelijke enquête over Postpartum Depressie. Met voorbeelden van antwoorden. 1990-1993.. 1 omslag.
41-46
Logboeken (van de vrouwen die de telefonische hulpdienst verzorgen). 1990-2000.. 6 deeltjes.
41
1990 - 1992..
42
1992 (vervolg) - 1993..
43
1993 (vervolg) - 1995..
44
1996 - 1997..
45
1997 (vervolg) - 1999..
46
1999 (vervolg) - 2000..
47
Verslagen van trainingsweekenden en cursussen. 1990-1999.. 1 pak.
48
Readers, literatuuroverzichten en artikelen betreffende de gewenste hulpverlening. 1991 ca.-1995 ca.. 1 pak.
49
'Klachten en complimenten'. Boekje bijgehouden door de medewerksters, waarin onder meer ervaringen vermeld staan van vrouwen met hulpverleners. 1991-2000.. 1 deeltje.
50
Rapport 'De telefonische hulpverlening' (19910 en Overzicht van de ingekomen telefoongesprekken in het jaar 1992, uitgesplitst naar onderwerp en provincie (1992). 1991-1992.. 2 stukken.
51
Mededelingen en voorlichting ten behoeve van de hulpverlening door de vrijwilligsters. 1993 ca.-1998 ca.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende de organisatie van de gastlessen Post Partum Depressie. 2000-2001.. 1 omslag.

Voorlichting en informatie.

Onderzoeksverslagen en artikelen.
53
Artikelen (veelal wetenschappelijk) over PMS, postpartum depressies, kraamvrouwenpsychose en andere psychische en psychiatrische aandoeningen rond menstruatie en zwangerschap. Kopieën. 1975-2002.. 1 pak.
54
Krantenknipsels over postnatale depressie. 1979-1984.. 1 pak.
55
Artikelen over het gebruik van vitamine B6 en vitamine B12 bij de bestrijding van postnatale depressies. Onderzoeken op verzoek of in samenwerking met de Stichting Vrouwen in Postnatale Depressie. 1980 ca.-1983 ca..
56
'Congres Post Natale Depressie'. Publicatie n.a.v. het congres op 11 september 1982 in de Jaarbeurs te Utrecht georganiseerd door de Stichting Vrouwen in P.N.D. 1982.. 1 stuk.
57
'Postnatale depressie : miskende ziekte? of signaal dat niet gehoord mag worden?'. Scriptie van Wil Bottema-Jansen voor de Voortgezette Opleiding Vrouwen en Welzijnswerk te Amsterdam, met steun van Selene tot stand gekomen. 1986.. 1 deel.
58
'Postpartum depressie en de gevolgen hiervan voor de gezinsopvoeding en de opgroeiende kinderen'. Verslag van een verkennend onderzoek onder vrouwen met een postpartum depressie, die tevens hulpverleenster bij de Stichting zijn (hoofdstuk uit niet nader genoemd boek/scriptie, o.v.v. Tineke van Berkel). 1990 ca.. 1 deel.
59
'Postpartum depressie'. Scriptie van Betty Reurings en Hanneke Slieker voor de Hogeschool Midden Nederland, waarbij het werk van Selene wordt genoemd. 1992.. 1 deel.
60*
Stukken betreffende de problematiek van mannelijke partners van vrouwen, die te kampen hebben met een postpartum depressie. Met concept van het boek "Diep ademhalen en opnieuw proberen" en reacties daarop. Met steun van Selene tot stand gekomen. 1993-1995.. 1 omslag.
61
'Kraambedpsychose : postpartumpsychose'. Scriptie van J.C.M. van Wijk-Leurs voor de avond-Meao, met informatie verstrekt door Selene. 1994-1995.. 1 deel.
62
'Diep ademhalen en opnieuw proberen : mannen en postpartum depressie'. Uitgave van Selene, met een voorwoord van Cees van Ginneken. Concept. 1996.. 1 deel.
63
'Post Partum Depressie en de rol van de man'. Scriptie van Cees van Ginneken. Concept, tot stand gekomen in samenwerking met Selene. 1996.. 1 deel.
64
'Postpartum depressie : zorg van verloskundigen'. Scriptie van Henriëtte Janssen van de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige, met dank aan Selene. 1998.. 1 deel.
65
'Postpartum depressie : problemen ten gevolge van een postpartum depressie belicht vanuit het maatschappelijk werk'. Scriptie van Emeralda Louwes en Anja Mulder van de Hanzehogeschool te Groningen, waarvoor Selene informatie heeft verstrekt. 2000.. 1 deel.
66
'The Premenstruel Syndrome in the Netherlands. When Feminists and Medical Professionals Meet'. Masters's Thesis in Science and Technology Studies. UvA. Written by Anne-Loes Knaapen. Met medewerking van Selene. 2003.. 1 stuk.

Voorlichtingsmateriaal en p.r..
67
'Wat zeur je nou? ervaringen met en informatie over postnatale depressie'. Samengesteld door Ineke van de Werf en Dafna Revivi van de Stichting vrouwen in Postnatale Depressie Aalsmeer. 1983..
68
Folders van de werkgroepen in Apeldoorn en Woerden. 1985 ca.. 1 omslag.
69
'PND is eigenlijk PPD' : tekst voor vermoedelijk een te houden lezing, met informatie over PND en over medicijnen die in omloop zijn. 1985 ca.. 1 stuk.
70
Folder Werkgroep postnatale depressie Overijssel. 1985 ca.. 1 stuk.
71
Informatie over premenstrueel syndroom. 1986 ca.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr 82.
72
Stukken betreffende de plannen voor een film, getiteld 'Van buiten normaal van binnen stuk' over postnatale depressie door Francisca Schuurmans. 1989-1990.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de verhuur van de videofilm "The baby's fine, but how are you?". 1990-2001.. 1 omslag.
74
'Moeder zijn roze schijn : tussen droom en werkelijkheid'. 1990 ca.. 1 stuk.
75
Stichting Selene : algemene informatie. 1990 ca.. 1 stuk.
76
'Informatie over postpartum depressie'. 1991.. 1 stuk.
Zie ook inv.nr. 84
77
Album met foto's genomen tijdens de televisie-opname van Avro Service Salon. Onderwerp van de uitzending is vermoedelijk het aankomende jubileum van Selene. 1993.. 1 deeltje.
78
'Horen, zien en ... spreken. Postpartum Depressie. Preventie, signalering en opvang'. Brochure in drie delen: informatie, voorlichting en tips voor hulverlening. 1993.. 1 omslag.
79
'Tips voor hulpverleners over het Premenstrueel Syndroom'. 1993.. 1 stuk.
Zie ook inv.nr. 83
80
Folders en brochures. z.j.. 1 omslag.
81
'Information about P.P.D/P.M.S./P.P.P.'. 1998.. 1 stuk.
82
'Informatie over Pre-Menstrueel Syndroom'. Herziene uitgave van 1992. 1998.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr 71.
83
'Pre-Menstrueel Syndroom : tips voor hulpverleners'. Herziene uitgave van 1992. 1998.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr 79.
84
'Informatie over Post Partum depressie'. Herziene uitgave van 1991. 1998.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 76.
85
'Post Partum Depressie : tips voor hulpverleners'. Herziene uitgave van 1992. 1998.. 1 stuk.
86
'Partners en Post Partum Depressie'. 1998.. 1 stuk.
87
'Informatie over Post Partum Psychose'. Herziene uitgave van 1994. 1998.. 1 stuk.
88
Voorlichting en informatie met medewerking van Selene verschenen in tijdschriften. 2000.. 1 omslag.

Nieuwsbrieven.
89
Nieuwsbrief. Verscheen onregelmatig. Niet compleet. 1983-1987 in concepten. 1981-2000.. 1 pak.
90
Nieuwsbrief. Originele knip- en plakversies. 1984-1998.. 1 pak.
91
Nieuwsbrief aan de vrijwilligsters ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 1991.. 1 stuk.
92
"Infomaatje Selene PPP'. Nieuwsbrief vanuit de taakgroep PPP (Postpartum Psychose). Nrs. 1 en 2. (Nr 1 in verschillende uitvoeringen.). 1995.. 1 omslag.

Contact- en studiedagen.
93
Verslag van de landelijke takendag op 13 juni en de landelijke dag op 30 september en de organisatorische en inhoudelijke perikelen binnen de organisatie in dit jaar. 1989.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende het congres 'Horen Zien en ...Spreken'. 1990-1991.. 1 omslag.
95
Album met foto's van bijeenkomsten in De Born, met negatieven. 1992-1993.. 1 omslag.

Documentatie

96
'De Stichting Selene van nabij bekeken'. Uitgave met documenten uit de geschiedenis van Selene. 1991.. 1 stuk.
97
'De kwaliteit van de hulp van de Stichting Selene'. Onderzoeksverslag. Met begeleidende brieven en gebruikte vragenlijst. 1998.. 1 omslag.