/
You are not logged in

Archief Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting

Identity Area

Collection IDIIAV00000243
Unitdate(1898) 1911-1991
1911-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent12.85 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1997
Aanvulling verwerkt door Susanne Neugebauer in 2001
1 m. is nog niet geïnventariseerd (nrs 600-607)
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 30 oktober 1911 als de Vereeniging Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders te Amsterdam op initiatief van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten; doelstelling was voorlichting en samenwerking van ouders en opvoeders en voorbereidende opleiding van aanstaande ouders; het museum van de vereniging vestigde zich in 1926 te Rotterdam; vanaf 1922 samenwerking met de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding en de Opleiding Kinderverzorging en Opvoeding; in 1957 oprichting van de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting, een federatie waarin de vereniging officieel de samenwerking werd vastgelegd van de vereniging Nationaal Reizend Museum, de Vereniging K&O en de Opleiding K en O; de stichting K en zette in feite het werk van de museumvereniging voort en de vereniging hield op te bestaan; in 1961 fuseerde de Stichting K en O met de Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en werd de afdeling Gezinsvoorlichting/Stichting K en O van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting; het landelijk bureau van de stichting verhuisde naar Den Haag; in 1971 werd bij statutenwijziging de fusie ongedaan gemaakt en kreeg de stichting K en O een nieuwe naam: Stichting K en O/Opvoedingsvoorlichting; in 1981 integreerde de Stichting Speel-o-theek Nederland in de Stichting K en O tot Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting; doelstelling van de stichting K en O was het geven van voorlichting over kinderverzorging en kinderopvoeding aan ouders en (professionele) verzorgers en opvoeders van kinderen; activiteiten waren onder meer het geven van schriftelijke voorlichting over opvoeding, gezondheid, speelgoed, taal- en spelprojecten voor ouders en verzorgers en het maken van tentoonstellingen; De K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk is in 1919 opgericht als Vereniging tot Bevordering van Kinderverzorging en Opvoeding; kreeg bij statutenwijziging in 1948 de naam Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding en in 1982 de naam K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk; doelstelling was het bevorderen van de harmonische ontwikkeling van het kind en jeugdige en het coördinatiepunt zijn tussen, en centrum van ideeën voor werkvelden, opleiding, studenten en afgestudeerden die zich mede hierop richten; de doelstelling bij de oprichting was bevorderen dat meisjes en jongens in het vervolgonderwijs lessen in gezondheidsleer zouden ontvangen, bevorderen dat gezondheidsleer en kinderverzorging werd opgenomen in het programma van huishoud- en industriescholen, bevorderen van cursussen in kinderverzorging en opvoeding aan moeders en a.s. moeders en het oprichten van een opleiding tot lerares in kinderverzorging en opvoeding; deze laatste doelstelling werd in 1920 voor het eerst verwezenlijkt in Rotterdam met het oprichten van een Opleidingsschool voor leerkrachten in K en O; de doelstelling werd ook verwezenlijkt door een bemiddelingsbureau van de vereniging, het uitgeven van een tijdschrift en het organiseren van conferenties voor studenten en afgestudeerden en nascholingscursussen; de vereniging heeft zich intensief beziggehouden met bemiddeling, belangenbehartiging en bewaking van de kwaliteit van opleidingen op het gebied van kinderverzorging en opvoeding; tijdschriften: Kinderverzorging en Opvoeding voortgezet als Tijdschrift K&O en Tijdschrift K&O voor Jeugdwelzijnswerk;De Kinderverzorgster, voortgezet als Tijdschrift Kv/Jv en Triangel; eigen orgaan Berichtenblad.


Inhoud

Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting: notulen van bestuur, bestuurswerkgroepen en wetenschappelijk begeleidingsteam 1912, 1936-1979; verslagen van bestuur van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1962-1971; jaarverslagen 1912-1914, 1921-1943, 1949-1956, 1958-1961, 1963-1970, 1976-1977, 1984/1984; correspondentie 1898, 1912-1979; statuten en huishoudelijk reglement 1912, 1957-1958, 1961-1964, 1971; stukken betreffende de (re)organisatie 1967-1977; stukken betreffende taken en richtlijnen van het personeel 1965-1970; stukken betreffende beleid 1912, 1970-1980, 1988; financiële stukken 1957-1985; stukken betreffende subsidies 1946-1979; stukken betreffende de WKN 1968-1977; stukken betreffende de SSN 1976-1980; stukken betreffende tentoonstellingen en voorlichting 1964-1980; stukken betreffende publikaties en vouwbladen 1912-1980; stukken betreffende training en bijscholing 1967-1980; stukken betreffende de regionale centra en hun activiteiten algemeen 1973-1981, regio Groningen 1964-1980, regio Friesland 1972-1980, 1989, regio Overijssel en Gelderland 1963-1980, regio Utrecht en Noord-Holland 1970-1980, regio Zuid-Holland 1975-1984, regio Zuid Nederland 1975-1980; documentatie 1925, 1959-1979; verslagen van vergaderingen en correspondentie 1978-1980 van de werkgroep I 'Opvoeding in het gezin, gezondheid en bescherming van het kind' van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind.
K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk: notulen van algemene, leden- en bestuursvergaderingen 1946-1989; jaarverslagen 1920-1992; correspondentie 1946-1949, 1958-1985; stukken betreffende de oprichting en instandhouding 1919-1985; stukken betreffende personeel en administratie 1959, 1973-1992; stukken betreffende huisvesting 1983-1991; financiële stukken en stukken betreffende subsidies 1923, 1946-1989; stukken betreffende jubilea 1957-1979; stukken betreffende belangenbehartiging 1919; [1940], 1956-1989; stukken betreffende de opleiding 191-1941, 1946-1989; stukken betreffende de school in Rotterdam 1914-1979, 1982-1984; stukken betreffende bijscholing en conferenties 1948-1956, 1972, 1983; stukken betreffende cursussen 1948, 1955-1962, 1975, 1979-1980; stukken betreffende P.R. en publikaties: 1921-1986, 1989; stukken betreffende de tijdschriften 1926, 1974-1992; stukken betreffende de leerstoel K&O 'Fie van der Hoop' 1985-1988; stukken betreffende het Fonds 'Fie van der Hoop' 1987-1992; documentatie 1924-1957; foto's; bladmuziek; plaquette.
Gedeponeerd archief Het Baken, Leeuwarden: jaarverslagen 1947-1971; correspondentie 1946-1951; stukken betreffende organisatie van een tentoonstelling 1933-1934; stukken betreffende contactdagen in de noordelijke provincies 1956-1967; stukken betreffende de geschiedenis van Het Baken 1946, 1971, 1981.
Archiefstukken van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten: correspondentie en stukken ter voorbereiding van de oprichting van het Nuseum voor Ouders en Opvoeders 1898-1911; correspondentie betreffende de inzending van het Nederlandsch Comité voor het Derde Internationale Congres voor Opvoeding van het Kind in het Huisgezin naar de tentoonstelling te Brussel 1909-1910; ingekomen stuk betreffende de ontwikkeling van de Duitse kinderliteratuur 1925; lijst van boeken afgestaan aan het Museum voor Ouders en Opvoeders 1923.
Vereniging HBO-J: vergaderstukken van algemene vergaderingen, directieoverleg en coordinatiegroep Jeugdwelzijnswerk 1981-1986; correspondentie 1981-1985; stukken betreffende de oprichting en instandhouding 1981-1986; stukken betreffende de VBBSPO 1984-1986; stukken betreffende de COHHNO 1976-1981; stukken betreffende de Produktiewerkplaats Jeugdwelzijnswerk 1986; stukken betreffende de identiteit van de opleidingen HBO-J 1982-1985.
Stukken afkomstig van Hannie van Beuningen-Hesselink betreffende ‘het leven en werk van A.S. Hesselink-van der Hoop’ (Fie van der Hoop); met levensbeschrijving van Fie van der Hoop (1899-1965) .


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting
Op 30 oktober 1911 werd te Amsterdam opgericht de Vereeniging Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders. De koninklijke goedkeuring volgde op 6 april 1912. Het initiatief tot de oprichting was genomen door mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten. Zij had in 1899 een boek gepubliceerd 'Open brief aan moeders en aan allen, die in kinderen belang stellen'. Daarin pleitte zij voor voorlichting en opleiding op het gebied van kinderverzorging en kinderopvoeding. Met de oprichting van deze vereniging maakte zij een begin hiermee. De doelstelling van de vereniging was voorlichting en samenwerking van ouders en opvoeders en de voorbereidende opleiding van aanstaande ouders en opvoeders. Het eerste streven van het bestuur was het inrichten van een museum voor ouders en opvoeders. Dit werd in de loop van het eerste jaar gerealiseerd in een pand te Rotterdam. Later verhuisde het museum naar Amsterdam en in 1922 naar Utrecht. Uiteindelijk vestigde het zich in 1926 te Rotterdam, waar het samen met de Opleiding K en O een schoolgebouw betrok aan de 's Gravendijkwal. De doelstelling is in de loop van de jaren enigszins aangepast en algemener geworden: voorlichting en hulp bij verzorging en opvoeding van kinderen en bevordering van gezinsbelangen. Het museum bracht voorlichting voor een goede opvoeding en verzorging van kinderen in beeld in diverse afdelingen, (bv babyverzorging, kleutervoeding en -kleding, kinderziekten, hygiëne, speelgoed, feestvieren) maar ook door reizende tentoonstellingen met voorlichtingsmateriaal samen en ter beschikking te stellen, zodat men in het hele land in de gelegenheid was om voorlichting te ontvangen. Verder werden er cursussen georganiseerd voor ouders en aanstaande ouders, later ook voor verloofden en werd schriftelijk voorlichtingsmateriaal ontworpen en uitgebracht. In 1922 ging de vereniging samenwerken met de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding en de Opleiding Kinderverzorging en Opvoeding te Rotterdam. In 1957 werd deze samenwerking formeel vastgelegd door de oprichting van een stichting: Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting (Stichting K en O) en het museum ging landelijk voorlichtingscentrum heten. Deze stichting zette het werk van de vereniging Reizend Nationaal Museum voor Ouders en Opvoeders voort, nam in feite het werk over. De vereniging hied vanzelf op te bestaan (ik heb geen stukken over opheffing gevonden). In 1961 begonnen de voorbereidingen voor een fusie tussen de stichting K en O en de Commissie inzake Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting: de afdeling Gezinsvoorlichting/Stichting K en O van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting werd opgericht. Op 1 januari 1964 is de ging de fusie (overeenkomst geheten) in. Het bureau van de stichting verhuisde van Rotterdam naar Den Haag. Deze nieuwe combinatie zette het werk van de voormalige stichting K en O voort. 1 januari 1971 werd de overeenkomst verbroken en werd de stichting weer zelfstandig. De naam wijzigde in Stichting K en O/Opvoedingsvoorlichting. In 1981 integreerde de Stichting Speel-o-theek Nederland in deze stichting K en O/Opvoedingsvoorlichting en weer kreeg de instelling een andere naam: Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting. De doelstelling werd aangepast: De stichting streefde ernaar dat ouders en andere opvoeders van kinderen van 0-12 jaar in hun eigen omgeving bij de opvoeding van hun kinderen ondersteuning konden vinden bij beroepskrachten, vrijwilligers en mede-ouders. Per 1 januari 1993 is de stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting opgeheven.
K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk
De K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk werd te Utrecht opgericht op 17 mei 1919 als Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding. Het initiatief tot de oprichting werd genomen door het bestuur van het museum. Bij het werk van voorlichting geven over opvoeding en verzorging van kinderen deed het in het begin een beroep op deskundigen ter plaatse, artsen, verpleegsters of onderwijzers. Zij waren echter meestal niet geschoold om lichamelijke, geestelijke èn pedagogische aspecten van de verschillende leeftijdsfasen te belichten. De behoefte aan geschoolde krachten werd dus onderkend. Eerste secretaris werd mw Sandberg, eerste voorzitter prof. dr B.J. Kouwer. De vereniging onderging tweemaal een naamsverandering en aanpassingen van haar doelstellingen. Bij statutenwijziging op 9 februari 1948 werd de naam Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding en op 12 augustus 1980 K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk. De doelstelling bij de oprichting was het bevorderen dat meisjes en jongens in het vervolgonderwijs lessen in gezondheidsleer zouden krijgen, bevorderen dat gezondheidsleer en kinderverzorging zouden worden opgenomen in curriculum van huishoud- en industriescholen, het bevorderen van cursussen in kinderverzorging en opvoeding aan moeders en aanstaande moeders en het oprichten van een opleiding tot lerares in kinderverzorging en opvoeding ten behoeve van het vervolgonderwijs en moedercursussen en gezinsvoorlichting zoals die door het museum gegeven werd. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling bevorderde het bestuur de oprichting van provinciale en plaatselijke afdelingen en samenwerking met bestaande organisaties zoals o.a. Het Groene Kruis, GG en GD, Tesselschade-cursussen, Vak- en industriescholen, De Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. De afdeling Rotterdam spande zich actief in voor een opleidingsschool. Op 15 september 1920 werd de school officieel geopend. In Amsterdam werd er in 1921 een opleiding k en o gestart aan de Nieuwe Huishoudschool. De leerlingen kregen een diploma van de vereniging uitgereikt. In 1935 werd de akte Nxx door de overheid ingesteld. Het verenigingsdiploma behaald voor deze datum werd hieraan gelijkgesteld. Na 1935 uitgereikte verenigingsdiploma's gaven geen lesbevoegdheid meer voor huishoud- nijverheidsonderwijs. Wel mochten de gediplomeerden cursussen blijven geven. Bij de statutenwijziging in 1977 werd de doelstelling als volgt geformuleerd: -' het bevorderen van onderwijs en voorlichting over kinderverzorging en opvoeding, zulks ten dienste van de harmonische ontwikkeling van kind en jeugdige', - 'het behartigen van belangen van studenten en afgestudeerden van de hogere beroepsopleiding Kinderverzorging en Opvoeding (K en O), de opleiding voor de akte Nxx en de middelbare beroepsopleiding Kinderverzorging/Jeugdverzorging (Kv/Jv). Het bestuur van de vereniging heeft altijd gewaakt over de kwaliteit van de opleidingen en heeft zich intensief beziggehouden met verbeteringen. K en O heeft zich ook altijd ingezet voor het behoud van opleidingen op het terrein van kinderverzorging en opvoeding toen veranderingen in het onderwijs door het ministerie werden vereist. Uiteindelijk gingen de k en o-opleidingen op in de nieuwe MBO en HBO opleiding voor jeugdwelzijnswerk. Een uitvloeisel van deze bemoeienissen met de opleiding waren de oprichting van het bemiddelingsbureau, het uitgeven van een tijdschrift Kinderverzorging en Opvoeding, een contactorgaan en vakblad voor afgestudeerden in K en O, het organiseren van conferenties voor studenten en afgestudeerden en nascholingscursussen. Met het ontstaan van een scheiding in een opleiding KenO/Nxx en Kinderverzorging/Jeugdverzorging (Kv/Jv) ging de vereniging twee aparte vakbladen uitgeven, nl. voor K en O (Tijdschrift K&O, later Tijdschrift K&O voor Jeugdwelzijnswerk) en voor Kv/Jv (De Kinderverzorgster, voortgezet als Kinderverzorging/Jeugdverzorging en later als Triangel). Daarnaast had de vereniging een ledenblad, Berichtenblad.
De archieven
De archieven van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en zijn voorgangers zijn afkomstig van het Landelijk Bureau van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting. Later is er nog een deel bijgekomen via de K en O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk, die in het verleden nauw heeft samengewerkt met het de vereniging (Reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders (later het Landelijk Voorlichtingscentrum) en de Stichting K en O. De stukken van deze archieven zijn in één lijst geplaatst omdat de activiteiten en werkzaamheden van de verschillende stichtingen ononderbroken doorgaan, met name die in de verschillende regio's. Bovendien zaten de statuten en huishoudelijk reglement van de oprichting (1912 en 1957), fusie (1962), en verzelfstandiging (1971) bij elkaar in één map. De stukken zijn gegroepeerd rond een nog aanwezige numerieke codering op de mappen uit de periode 1964-1970. Deze gaf een onderwerpindeling te zien. De latere stukken waren meestal voorzien van onderwerp-opschriften op de mappen, ordners en archiefzakken en zijn aan de hand hiervan zoveel mogelijk geplaatst bij de gecodeerde onderwerpen. Het gevolg was dat bij de stukken betreffende bijzondere onderwerpen niet de standaardindeling is gevolgd, maar de numerieke volgorde van de oude code. Dat betekent dat de stukken van commissies en werkgroepen etc. vooraan in de lijst staan. Voorafgaand aan de gecodeerde bijzondere onderwerpen zijn de stukken van algemene aard geplaatst; deze waren niet voorzien van een code, wel van een opschrift. Het beeldmateriaal is overgebracht naar het beeldarchief van het IIAV en de Stichting Film en Wetenschap, Audiovisueel Archief. In 1996 kwamen met het archief van de K&O-Vereniging nog een groot aantal stukken mee. Dat deze bij het archief van de vereniging terecht gekomen zijn is niet zo verwonderlijk. De administraties van beide zijn jarenlang bij elkaar in dezelfde huisvesting gevoerd door dezelfde administratieve krachten. Bovendien hebben Landelijk voorlichtingscentrum (Museum), Stichting K en O, Opleiding K en O en Vereniging K&O zeer nauw samengewerkt. In de accountantsrapporten en andere financiële stukken uit de jaren rond 1960 in zowel het stichtings- als verenigingsarchief is dit zeer duidelijk waarneembaar. Het archief van K&O-Vereniging voor jeugdwelzijnswerk is in voorjaar 1996 naar het IIAV gekomen. Op 8 maart is samen met de plaquette met het portret van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten, een gering aantal stukken van dit archief door mw mr. Elzenga overhandigd. Vervolgens is in juni 1996 het archief zelf gebracht. Dit archief was op de gebruikelijke manier geordend: het grootste deel in ordners met duidelijke opschriften, waardoor een ordening naar organisatie en taakuitoefening gemaakt kon worden. Daarnaast waren er een aantal dozen met losse stukken. Deze zijn verwerkt in de bestaande ordening van de ordners. In dit archief bevonden zich ook stukken van de Vereniging Nationaal Reizend Museum en de Stichting K en O. Deze zijn ingevoegd bij het reeds in 1994 beschreven deel. Het archief van de Vereniging HBO-J is meegekomen met het archief van de K&o-Vereniging. De oprichting van deze vereniging staat in nauw verband met de veranderingen in het hoger beroepsonderwijs in de welzijnssector, waar de opleiding K en O deel van uitmaakte. Uit de archieven zijn uiteraard ook stukken verwijderd. Zoveel mogelijk alles wat dubbel was is direct vernietigd. Van de financiële stukken zijn alleen begrotingen, jaarrekeningen, grootboeken en stukken betreffende subsidie, voor zover aanwezig, bewaard. Boeken, scripties en ander documentatie materiaal is voor een klein deel opgenomen in de bibliotheek. De series tijdschriften die door de vereniging zijn uitgegeven zijn opgenomen in de tijdschriftencollectie van de bibliotheek.Inventory / Inventaris

Archief van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en voorgangers

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
1
Convocatie met agenda voor de algemene vergadering van de Vereeniging (Nationaal Reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders (Ver. Museum voor O en O) op 28 april 1917 en 5 mei. 1923.. 2 stukken.
2-4
Notulen, convocaties en agenda's van vergaderingen van het Ver. Museum voor O en O, later Landelijk Voorlichtingscentrum voor Ouders en Opvoeders.1936-1964.. 1 deel, 2 omslagen.
2
1 deel. 1936-1942..
3
Met hiaten. 1946-1951..
4
Met bijlagen. 1955-1964..
5-9
Verslagen van vergaderingen van het bestuur, vanaf 1962 algemeen bestuur van de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting (K en O), later Gezinsvoorlichting/Stichting K en O en Stichting K en O /Opvoedingsvoorlichting (K en O/O). 1957-1971. Met bijlagen en bestuursstukken, ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het algemeen bestuur 1974-1976, en stukken betreffende de oprichting van een nieuwe stichting 1967. 1958-1976.. 4 pakken, 1 omslag.
5
Met notulen van de contactcie.1957 ter voorbereiding van de Stichting. 1957 – 1966..
6
1967 mei - 1971 apr..
7
1 omslag. 1971 apr - 1971 nov..
8
1971 dec - 1974 jun..
9
1974 jun - 1976 dec..
10-14
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de stichting. Met bijlagen en correspondentie van het dagelijks bestuur 1961-1977. 1961-1979.. 3 pakken, 2 omslagen.
10
1961-1965..
11
1965-1972..
12
1971-1977 (1978)..
13
1 omslag. 1978..
14
1 omslag. 1979..
15-17
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van de Ver. Museum voor O en O (mw Sandberg-Geisweit van de Netten) en algemeen bestuur van de stichting. 1912-1914, 1961-1971, 1974, 1976.. 1 pak, 2 omslagen.
---
Zie nr 26. 1912-1914..
15
Met aantekeningen van mw Sandberg betr. het museum. 1 pak. 1917, 1921, 1923-1927, 1937, 1947..
16
1961-1967..
17
1968-1971..
---
Zie nr 8. 1974..
---
Zie nr 9. 1976..
---
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het dagelijks bestuur van de stichting. 1961-1977..
Zie nrs 10-12.
18
Ingekomen jaarverslagen over 1961-1965, 1968-1970 van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.1963-1964, 1966, 1971.. 1 omslag.
19-21
Ingekomen verslagen met convocaties en bijlagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Nationale Federatie. Met correspondentie. 1962-1971. 1965-1971.. 2 pakken, 1 omslag.
19
1962-1967..
20
1968-1970..
21
1 omslag. 1971..
22
Ingekomen notulen, met convocaties en bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Nationale Federatie. 1964-1971.. 1 pak.
23
Correspondentie van bestuur en directie van Stichting met de directie van de Nationale Federatie 1961-1968; ingekomen verslagen van de vergadering van de Raden van Advies en Bijstand van de Nationale Federatie, 1964, jaarvergadering algemeen bestuur van de Nationale Federatie en gecombineerde vergadering van het algemeen bestuur van de Nationale Federatie met de Raden van Advies en Bijstand 1967. 1961-1968.. 1 pak.
24
Jaarverslagen over 1912-1914, 1921-1927, 1929, 1933-1943, 1949, 1951-1956, 1958-1961 van de Ver. Museum voor O en O, later Landelijk Voorlichtingscentrum voor Ouders en Opvoeders.1913, 1915, [1922-1923], 1925, 1928, 1930, 1934-1943, [1950, 1952-1962].. 1 omslag.
25
(Half)jaarverslagen over 1963-1967, 1969-1970 van de afdeling Gezinsvoorlichting/K en O van de Nat. Fed. 1964-1971.. 1 pak.
26
Jaarverslagen over 1976 en 1977 van stichting K en O/Opvoedingsvoorlichting (K en O/O) en over 1984/1985 van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting.1977-1978, 1986.. 1 omslag.
27
Maandverslagen van het museum voor O en O, later Landelijk Voorlichtingscentrum.1958-1959, 1963-1965.. 1 omslag.
28
Correspondentie betreffende het eerste jaarverslag van de Ver. Museum voor O en O.1912.. 2 stukken.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Oprichting en organisatie.
29
Statuten, huishoudelijk reglement, stukken betreffende de oprichting van de Vereeniging Ver. Museum voor Ouders en Opvoeders,Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting,Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, akten houdende overeenkomsten en afspraken van samenwerking tussen de Stichting K en O en de Vereniging K en O, en tussen de Stichting K en O en de Nationale Federatie, en diploma's van toekenning van de Visser-Neerlandiaprijs 1959 en 1961. 1912, 1957-1959, 1961-1964, 1967, 1971.. 1 omslag.
NB. Een stuk is groot formaat; zie ook nrs 33, 194-195.
30
Stukken betreffende voorbesprekingen voor een overeenkomst van samenwerking tussen de Stichting K en O en de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.1961-1965.. 1 omslag.
31
Vergaderstukken van de Beleidscommissie van de Nat. Fed, Stichting K en O betreffende de te sluiten overeenkomst tussen de besturen van de Nat. Fed. en de Stichting K en O.1962-1964.. 1 omslag.
32
Nota's houdende doelstellingen en functies van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting (S en O).1983, 1985.. 2 stukken.
33
Bestuurscorrespondentie van de Ver. Museum voor O en O betreffende de vestigingsplaats voor het museum en personeel. 1912-1914. Bekendmaking houdende een ontwerp voor een museum voor Ouders en Opvoeders en huishoudelijk reglement (1912), conceptnotulen van de (1e) Centrale vergadering van het bestuur Ver. Museum voor O en O, concept-tekst voor een artikel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van voorzitter van de Ver. Museum voor O en O dr. J.H. Gunning, 1919. 1912-1919.. 1 omslag.
34
Stukken van en betreffende het algemeen bestuur stichting K en O.1967-1971.. 1 omslag.
35
Stukken ten behoeve van de Bestuurswerkgroep Gezinsvoorlichting. 1970.. 1 omslag.
36-37
Correspondentie van de Bestuurswerkgroep en convocaties en notulen van de Bestuurswerkgroep. Met bijlagen. 1966-1970.. 2 pakken.
36
1966 jun - 1968 okt..
37
1968 okt - 1970 apr..
38
Stukken van de Bestuurswerkgroep betreffende de Spelende Mens en de International Council for Children's Play (I.C.C.P.) en kinderspeelgoed.1961-1963.. 1 omslag.
39-41
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Wetenschappelijk (Begeleidings)Team. Met bijlagen. 1967-1973.. 1 pak, 2 omslagen.
39
1967-1969..
40
1969-1971..
41
1 pak. 1971-1973..
42
Stukken betreffende het Wetenschappelijk Begeleidings Team. 1966-1969.. 1 pak.
43
Agenda's en notulen met bijlagen van Info's (vergadering van staf van het landelijk bureau en de provinciale centra). 1976.. 1 pak.
44-45
Agenda's en verslagen met bijlagen van vergaderingen van het Landelijk Overleg Koördinatoren (LOK).1977-1980.. 2 pakken.
44
1977..
45
1978-1980..
46
Stukken van en betreffende de Projekt Evaluatie Kommissie (PEK). 1977-1980.. 1 pak.
47
Stukken ten behoeve van en verslagen van vergaderingen van de Structuurcommissie. 1970-1971.. 1 pak.
48
Rapporten, nota's en verslagen van besprekingen betreffende reorganisatie van de Nat. Fed. 1968-1970.. 1 pak.
49-50
Stukken betreffende de organisatiestructuur en de reorganisatie van de Nat. Fed., afd. Gezinsvoorlichting/K en O. 1967-1970.. 1 pak, 1 omslag.
49
1967-1970 mei..
50
1 omslag. 1970 mei-dec..
51
Stukken betreffende het organisatieadviesbureau en de -adviseur ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en de organisatie van K en O/O. 1973-1977.. 1 omslag.
52
Verslagen van vergaderingen van het Interimorgaan. 1976. Met bijlagen. Stukken betreffende de organisatie van het landelijk bureau. 1971-1976.. 1 omslag.

Personeel.
53
Stukken betreffende werving en sollicitatieprocedure van de voorzitter van K en O, de directeur van het landelijk bureau en stafmedewerkers. 1976-1980.. 1 omslag.
54
Rechtspositieregeling van de stichting K en O/O.z.j.. 1 stuk.
55
Taakanalysen en functieomschrijvingen van medewerkers. 1967-1970.. 1 omslag.
56
Richtlijnen voor de administratie en het personeel van de Nat. Fed. [1965-1966].. 1 omslag.
57
Verslag van een bespreking op het ministerie van CRM in verband met het ontslag van de directeur. 1973.. 1 stuk.
58
Verslagen van besprekingen betreffende de personele en financiële administratie van de stichting K en O/O. Fotokopieën. 1972.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Geïnteresseerden. 1971-1973.. 1 omslag.

Beleid.
60
Werkplan van de vereniging ten aanzien van het museum, geschreven door mw Sandberg-Geisweit van der Netten.z.j. [1912].. 1 stuk.
61
Tekst houdende een beschrijving van het werk van het museum en het beleid voor de komende jaren. Klad. [1912].. 1 stuk.
62
"Memorie van Toelichting" houdende een beschrijving van werk en plannen van het museum. z.j.. 2 stukken.
63
Aantekeningen betreffende de tentoonstelling 'Der Mensch' te Dresden in 1911 ten behoeve van het museum. [1911].. 1 stuk.
64
Beleidsnota van de Stg K en O/O, 1972 en stukken betreffende het beleid, afkomstig van de directeur. 1970-1972.. 1 pak.
65-66
Stukken betreffende en verslagen met bijlagen van de vergaderingen van de Werkgroep Beleidsplan Opvoedingsvoorlichting (WBO). 1973-1977.. 1 pak. 1 omslag.
65
1 pak. 1973-1976..
66
1976-1977..
67
Beleidsplannen en adviesnota Opvoedingsvoorlichting. 1976, [1980].. 3 delen.
68
Stukken betreffende beleidsdagen. 1974-1977.. 1 pak.
69
Stukken betreffende de Ondersteuningsgroep Beleidsplanning en Subsidieverle­ning (OBS).1979.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende 'Voortschrijdend meerjarenprogramma jeugdbeleid 1988' van het ministerie van WVC. Fotocopieën. 1988.. 1 omslag.
71
Ingekomen stukken betreffende besprekingen tussen CRM en de Nat. Fed. afd. Gezinsvoorlichting/Stg K en O over het beleid ten aanzien van huishoudelijke en gezinsvoorlichting. 1968.. 1 omslag.
72
Ingekomen rapport van de onderzoekscommissie inzake de huishoudelijke en gezinsvoorlichting uitgebracht door het ministerie van CRM.1968.. 1 deel.

Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN).
73
Correspondentie met de Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN).1971-1977.. 1 omslag.
74
Ingekomen stukken van de WKN betreffende de algemene ledenvergadering op 5 nov 1970 en het landelijk overleg en beleid met betrekking tot peuterspeelzalen. 1968-1970.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende de samenwerking met de WKN en correspondentie betreffende de regionale WKN-coördinatoren. 1971-1976.. 1 pak.
76
Stukken betreffende de subgroep WKN over begeleiding in peuterspeelzaal en samenwerking met de WKN.1974-1976.. 1 omslag.
77
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de WKN betreffende peuterspeelzalen en kinderopvang, activiteiten en regelingen die hiermee samenhangen en betreffende wetgeving kindercentra. 1971-1977.. 1 pak.
78
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de normencommissie van de WKN.1971-1974.. 1 omslag.
79
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de redactie van De Kleine Wereld.1971-1977.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende cursussen en trainingen georganiseerd door de WKN en K en O.1974-1975.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende en cursusmateriaal van de bijscholingscursus peuters, van de WKN, en trainingsdagen van de 'Proefkreche '70'. 1970-1971.. 1 omslag.
82
Ingekomen documentatie en inhoudelijke stukken betreffende cursussen van de WKN.1973-1974.. 1 pak.
83
Stukken van en betreffende de (voorbereidings)commissie van het Wetenschappelijk Informatie Centrum (WIC) van de WKN.1970-1971.. 1 omslag.
84
Ingekomen stukken betreffende het WIC en de WIC-commissie van de WKN.1972-1973.. 1 pak.

"Archief SSN" (Stichting Speel-o-theek Nederland).
85
Beleidsnota betreffende samenwerking tussen SSN en K en O/O.1980.. 1 stuk.
86
Stukken betreffende samenwerking en correspondentie met SSN. Met fotocopie van de akte van statutenwijziging 1972, van K en O/O.1972, 1977-1981.. 1 omslag.
87
Verslagen van besprekingen betreffende de totstandkoming van de fusie tussen de SSN en K en O/O. Met bijlagen. 1980-1981.. 1 omslag.
88
Correspondentie van SSN en K en O/O met het ministerie van CRM.1977-1980.. 1 omslag.
89
Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van speel-o-theken gehouden op 4 septem­ber 1980 te Utrecht. 1980.. 1 stuk.
90
Jaarrekening over 1979 van SSN.1980.. 1 stuk.
91
Stukken betreffende deelname aan werkgroep 2 'Ontwikkeling in en buiten schoolverband; spel, recreatie en creativiteit' van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind, 1979. 1978-1979.. 1 omslag.
92
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en stukken betreffende de SSN en samenwerking met de SSN, en stukken betreffende speel-o-theken in Noord-Holland. 1976-1981.. 1 pak.
93
Ingekomen stukken betreffende de speel-o-theek in Feijenoord-Noordereiland te Rotterdam. 1977-1980.. 1 omslag.
94
Jaarverslagen over 1976-1980 van de SSN.1977-1981.. 1 omslag.
95
Jaarverslagen over 1981 en 1982 van de afdeling speel-o-theken. Gedrukt. 1982, [1983].. 2 stukken.
96
Ingekomen jaarverslagen van de Stichting Speel-o-theek Alphen a/d Rijn e.o. 1988/1989, Stichting Speel-o-theek Drachten 1990, Stichting Speel-o-theek 't Gooi 1989, Stichting Speel-o-theek 'Tuf-tuf' te Utrecht 1990. Gedrukt. 1989-1991.. 1 omslag.
97
Beleidsnota steunfunctie speel-o-theken. Gedrukt. 1982.. 1 stuk.
98
Werkplan en uitgangspunten voor 1978 van de SSN. Gedrukt. 1977.. 1 stuk.

Opleidingen en cursussen.
99
Ingekomen stukken betreffende de opleiding K en O en Nxx. 1965-1970.. 1 omslag.
100
Ingekomen stukken betreffende cursussen over verzorging en opvoeding van kleuters. 1962.. 1 omslag.
101
Ingekomen stukken van organisaties op het gebied van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 1965.. 1 omslag.

Directie en secretariaat.
102-103
Directiestukken betreffende diverse onderwerpen. 1969-1971.. 1 pak, 1 omslag.
102
1969-1970..
103
1 omslag. 1970-1971..
104-106
Minuten van uitgaande stukken van directie en secretariaat. 1977-1979.. 3 pakken.
104
1977..
105
1978..
106
1979..
107
Minuten van uitgaande stukken van de directie van de stichting aan en stukken betreffende afspraken en samenwerking met de Nat. Fed. 1971.. 1 omslag.
108
Afschriften van ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van ministerie van CRM, met verslagen van gesprekken met CRM en memo's. 1961-1972.. 1 pak.
109
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van CRM en verslagen van besprekingen met CRM.1973-1975.. 1 omslag.

Beheer, verwerving, financiën en huisvesting.
110
Correspondentie van Ver. Museum voor O en O met diverse instellingen, gemeente Rotterdam en ministeries van Maatschappelijk Werk, O, K en W en Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende subsidie. 1946-1961.. 1 pak.
NB. Bevat jaarverslagen over 1946-1954 en 1960 en begrotingen, balansen en winst- en verliesrekeningen. 1947-1955.
111-112
Correspondentie van de Ver. Museum voor O en O, Landelijk voorlichtingscentrum en de stichting K en O met diverse instellingen, gemeente Rotterdam en ministeries van Maatschappelijk Werk, O, K en W en Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende subsidie. 1955-1967.. 2 pakken.
NB. Met correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende subsidie van de Ver. K en O 1960-1964. Zie ook nrs 374 en 376.
113
Correspondentie en verslagen van overleg van de stichting K en O met het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels,Koningin Juliana Fonds en de Stichting Bevordering van Volkskracht betreffende subsidies. 1967-1979.. 1 pak.
114
'Memorie van Toelichting', houdende aanvraag van rijkssubsidie in verband met het belang van het werk van het museum en plannen tot reorganisatie en uitbreiding van werkzaamheden. [ca 1925].. 1 stuk.
115-116
Begrotingen 1971-1978 en stukken betreffende de begrotingen. 1970-1977.. 2 pakken.
115
1970-1971..
116
1971-1978..
117
Accountantsrapporten over 1957-1959, 1961 inzake de Ver. Museum voor O en O.1958-1963.. 4 stukken.
118
Accountantsrapporten over 1959-1960, 1962 inzake de Stichting K en O.1960-1963.. 3 stukken.
---
Accountantsrapporten over 1961-1962 inzake de Ver. Museum voor O en O en de Stichting K en O..
Zie archief van de K&O-Vereniging nr 358.
119
Financiële verslagen over 1982-1984 van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting.1983-1985.. 3 stukken.
120
Stukken betreffende een lening aangegaan door de stichting K en O bij mw mr H.J. van Beuningen-Hesselink,1972, 1975.. 2 stukken.
121
Aanwijzingen voor het ontruimen van het museum en de school voor K en O aan de 's Gravendijkwal in Rotterdam. [1939].. 1 stuk.
122
Stukken betreffende verhuizingen in verband met de reorganisatie van de stichting. 1969-1970.. 1 omslag.

Tentoonstellingen.
123
Overzicht van de tentoonstelling van het museum. [1924].. 1 stuk.
124
Beschrijving van de tentoonstelling van de afdeling 'Het spel van het kind'. z.j.. 1 stuk.
125
Kladtekst en aantekeningen betreffende de afdeling godsdienst in de opvoeding van het museum als reactie op de kritiek van dr C.E. Hooykaas. Incompleet. z.j.. 1 stuk.
126
Reglement voor het uitlenen en rondreizen van tentoonstellingen. z.j.. 1 stuk.
127
Stukken betreffende de inrichting van tentoonstellingen. [1965-1969, 1975].. 1 omslag.
128
Stukken betreffende inrichting en organisatie van tentoonstellingen. 1969.. 1 omslag.
129
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse tentoonstellingen. 1964-1968.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende de organisatie van de tentoonstelling 'Een, twee, drie ... daar ben ik. 1966-1969.. 1 omslag.
131
Stukken betreffende de inrichting van de tentoonstelling 'Vader worden ... en dan'. [ca 1965].. 1 omslag.
132
Stukken betreffende de organisatie en inrichting van de tentoonstelling 'Kinderen spelen ... waarom, waarmee' en verslagen over de tentoonstelling. 1968-1970.. 1 pak.
133
Inventarislijsten van voorwerpen van de reizende tentoonstelling 'Kinderen spelen... waarom, waarmee' en van diverse collecties spelmateriaal en speelgoed t.b.v. de voorlichting. 1966-1970.. 1 omslag.
134
Correspondentie, verslagen van besprekingen, reacties van bezoekers, persberichten, evaluatie door begeleidsters en stukken betreffende de samenstelling van de tentoonstelling 'Kinderen spelen...waarom, waarmee' en andere tentoonstellingen. 1967-1972.. 1 pak.
135
Stukken houdende reacties van bezoekers van de tentoonstelling 'Kinderen spelen... waarom, waarmee'. 1968-1970.. 1 omslag.
136
Verslagen van en circulaires betreffende tentoonstellingen. 1958- 1964.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de inhoud en uitwerking van een tentoonstelling 'De toekomst van uw kind'. [1964].. 1 omslag.

Voorlichting.
138
Register houdende staat van gehouden lezingen. 1964-1967.. 1 deel.
139
Verslag van de organisatie van een kleutercursus in Leidschendam in samenwerking met het Wit-Gele Kruis. Doorslag. 1963.. 1 stuk.
140
Kladbrief door mw Sandberg-Geisweit van der Netten naar aanleiding van brieven en brochure van mej. Boissevain betreffende deelname van het museum aan de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. [ca 1913].. 1 stuk.
141
Stukken betreffende de Internationale Manifestatie Kind en Leefmilieu 1972. 1972.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende kinderen en wonen. 1966-1971.. 1 omslag.
143
Correspondentie betreffende gezondheidsvoorlichting en- opvoeding in het basisonderwijs. 1970.. 1 omslag.
144
Overzicht van strips en films ten behoeve van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding uitgebracht door de subcommissie kinderverzorging en opvoeding van de Commissie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes. 1961, 1963.. 2 delen.
145
Correspondentie en stukken betreffende voorlichting over spel en speelgoed. 1966, 1970.. 1 omslag.
146
Ingekomen circulaire van de hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid met het verzoek tot advies over normen voor speelgoed. 1970.. 1 stuk.
147
Stukken betreffende het maken van vouwbladen en brochures. 1965-1966.. 1 omslag.
148
Stukken betreffende (audio)visueel voorlichtingsmateriaal. 1961-1962, 1969-1970.. 1 omslag.
149
Stukken betreffende audiovisuele middelen als hulpmiddel bij voorlichtingscursussen en gespreksgroepen. 1968-1970.. 1 omslag.
150
Register houdende handleidingen en informatie en documentatie voor regiofunctionarissen en medewerk(st)ers die met speel-o-theken te maken hebben. 1979-1980, z.j.. 1 pak.
151
'Methodiekenklapper'. Register houdende handleidingen en programma's voor ouderbijeenkomsten en gespreksgroepen over één thema op kleuterscholen, peuterzalen en kinderdagverblijven. z.j.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende de voorbereiding van voorlichting aan ouders van gehandicapte kinderen. 1962, 1966-1970.. 1 omslag.
153
Verslagen voor het bestuur betreffende de organisatie van cursussen voor ouders van gehandicapte kinderen 1961-1962, en samenvattingen en verslagen van K en O-cursussen aan ouders van gebrekkige kinderen 1957-1963 geschreven door de docente. 1957-1963.. 1 omslag.
154
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse voorlichtingsinstanties. 1962-1965.. 1 pak.
155
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Stichting Goed Speelgoed.1967-1969.. 1 omslag.
156
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de heer A.J. Vroom, directeur van Vroom & Dreesmann te Zwolle, betreffende spel en speelgoed en de Speelgoedweek 1967, en verslagen en rapporten betreffende de Speelgoedweek 1967. 1967-1969.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Speelstad te Apeldoorn en de oprichting van 'Speelstad'. 1965, 1970.. 1 omslag.
158
Ingekomen stukken van de Stichting Speelstad betreffende 'Speelstad'. 1965-1967.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende de internationale speelgoedtentoonstelling 'Speelstad RAI'.1967.. 1 omslag.
160
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de heer A.J. Vroom, directeur van Vroom & Dreesmann, betreffende speelgoed. (1967), 1970.. 1 omslag.
161
Overzichten van en toelichting bij de systematische indeling van de documentatie opgesteld t.b.v. voorlichters. 1970-1971.. 1 omslag.
162
Overzicht van documentatie betreffende spel en speelgoed en van organisaties en bibliotheken op het gebied van opvoeding en kinderen en ouders. z.j.. 1 pak.
163
Catalogus van de bibliotheek van de Vereeniging Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders, later Landelijk Voorlichtingscentrum voor Ouders en Opvoeders. Met supplement. Gedrukt. 1957. 1962.. 2 stukken.

Uitgeverijen, uitgaven en PR.
164
Correspondentie van mw Sandberg-Geisweit van der Netten betreffende het tijdschrift Het Kind als orgaan van de Ver. Museumvoor O en O. 1912.. 1 omslag.
165
Correspondentie met uitgeverij J. Muusses te Purmerend en fotografe Rees van Diepen.1967-1973.. 1 pak.
166
Correspondentie met uitgeverij Ploegsma betreffende de uitgave van boekjes. 1967-1969.. 1 omslag.
167
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende brochures. 1970-1972.. 1 omslag.
168
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende publikatie van artikelen in tijdschriften. 1970.. 1 omslag.
169
Stukken houdende artikelen, boekenlijsten, toelichtingen bij diareeksen, handleidingen bij voorlichtingsmateriaal, inventarislijsten en overzichten van tentoonstellings- en voorlichtingscollecties. 1967-1970.. 1 pak.
170
Stukken betreffende de realisering en uitvoering van gezinsvoorlichting. 1965-1970.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende voorlichting over spel en speelgoed. 1968-1970. 1 omslag.
172
Stukken houdende artikelen betreffende opvoeding en voorlichting over opvoeding. 1969-1970.. 1 omslag.
173
Boekenlijsten betreffende diverse onderwerpen, gecodeerd B.+ nummer. 1967-1972.. 1 pak.
174
'Stemmenspelen'. Teksten, met bijlagen, van rollenspellen over diverse aspecten van het opvoeden. 1968-1970.. 1 omslag.
175
Teksten van artikelen overgenomen uit diverse oudere bronnen, gecodeerd A.1 - A.38. 1967-1969.. 1 pak.
176
Inhoudelijke en administratieve stukken betreffende diverse onderwerpen, gecodeerd D.b - D.v (alfabetisch op onderwerp). 1964-1970.. 1 pak.
177
Stukken houdende beschrijvingen van patronen en werktekeningen voor poppen, beesten, kisten en ander speelgoed, gecodeerd P. Patronen + nummer. (1945), [1963]-(1970).. 1 pak.
178
Syllabi betreffende diverse onderwerpen, gecodeerd S.1 - S.8. 1967-1971.. 1 omslag.
179
Syllabi van bijscholingscursussen voor leraressen K en O over 'Het Schoolkind'. 1965-1966.. 1 omslag.
180
Syllabus van de cursus 'Spel en Bezigheden voor Jonge Kinderen', ten dienste van cursussen Vorming Plaatselijke Leidsters, gehouden in samenwerking met de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen.1955.. 1 omslag.
181
Stukken voor een bijscholingscursus betreffende opvoeding, opleiding en verzorging van het lichamelijk gehandicapte kind, gecodeerd Sg.1 - Sg.14. 1965, 1969.. 1 omslag.
182
Stukken houdende lesmateriaal van diverse 'Volacursussen' (Vorming van Voorlichtingsassistenten), gecodeerd V. 1958-1965.. 1 omslag.
183
Voorlichtingsbrochures op het gebied van gezondheid, veiligheid en opvoeding, gecodeerd K.1 - K.28, V en Sk. (1966-1970).. 1 pak.
184
Werkstukken betreffende diverse aspecten van opvoeden, gecodeerd W.1 - W.17. 1966-1970.. 1 pak.
185
Ontwerptekeningen voor brochures. z.j.. 1 omslag.
186
Ontwerp van de folders 'Samen kom je verder'. 1970.. 1 omslag.
187
'Lief maar lastig'. Serie van 12 platen over problemen die zich bij peuters en kleuters kunnen voordoen. Uitgave van de Leermiddelencentrale van de Stichting K en O. z.j.. 1 omslag.
188
Prospectus betreffende de platenatlas over ontwikkeling en verzorging van zuigelingen en kleuters. z.j.. 1 stuk.
189
Centimeter voor het aantekenen van groei en gewicht van kinderen, uitgegeven bij de tentoonstelling 'Het Kind en zijn spel'. z.j.. 1 stuk.
190
Handleidingen bij filmstroken. 1954, 1959 en z.j.. 1 omslag.
191
Stukken betreffende het tijdschrift Kinderverzorging en Opvoeding (K en O),1968-1973, en stukken betreffende de Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding, later K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk.1970-1983. 1968-1983.. 1 pak.
192
Stukken betreffende publiciteit en propaganda. 1969-1970.. 1 omslag.
193
Circulaires betreffende de (Ver.) Museum voor O en O. Met klad. 1912, 1914.. 1 omslag.
194
Bekendmakingen, brochures, folders en circulaires betreffende oprichting, werk en doel van de Ver. Museum voor O en O en het museum en Landelijk voorlichtingscentrum en betreffende tentoonstellingen, cursussen, spel- en voorlichtingsmateriaal. 1912-1943, 1957.. 1 pak.
NB. Bevat inhoudsopgave, 1989.
195
Kladtekst betreffende de oprichting van het museum door de Ver. Museum voor O en O (door mw. Sandberg-Geisweit van der Netten).[ca 1912].. 1 stuk.
196
Persberichten, teksten voor artikelen en knipsels over het museum voor O en O, tentoonstellingen en stichting K en O in diverse tijdschriften. 1954, 1968-1973.. 1 omslag.
197
Tekst voor een lezing (?) over de Ver. Museum voor O en O, het museum en de tentoonstellingen door mw Sandberg-Geisweit van der Netten.z.j.. 1 stuk.
198
'Propaganda-serie verpakt in 5 doosjes gemerkt P I t/m V', serie van 48 fotootjes van het museum. z.j.. 1 stuk.
199
Correspondentie over artikelen, artikelen en persberichten over K en O/O. 1977-1980.. 1 pak.
200
Stukken betreffende schriftelijke voorlichting. 1977-1980.. 1 pak.
201
Het Kind. Veertiendaagsch Blad voor Ouders en Opvoeders. Museumnummer. Zaterdag 25 mei. 1918.. 1 stuk.
202
Directiecommuniqué, mededelingenblad van de stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting,november 1986.. 1 stuk.

Training en bijscholing Zie ook nrs 80-82..
203
Stukken betreffende de bijscholingscommissie en bijscholingscursussen voor peuterverzorgers/-werksters opgezet door de WKN in samenwerking met K en O/O. 1970-1972.. 1 omslag.
204
Verslagen met bijlagen van de stuurgroep trainingen en bijscholing, en ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende trainingen en bijscholing. 1974-1977.. 1 omslag.
205
Stukken betreffende kadertrainingen. 1967, 1969-1970.. 1 omslag.
206
Stukken betreffende (de organisatie van) trainingen. 1975-1976.. 1 pak.
207
Stukken betreffende trainingen en bijscholing. 1975-1980.. 1 omslag.
208
Stukken betreffende de organisatie van de studiedag 'De Spelende Mens' op 17 november 1967 in de Doelen te Rotterdam. 1967.. 1 pak.
209
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, verslag, evaluatie en financiële stukken betreffende de studiedag 'De Spelende Mens' en teksten van voordrachten. 1967-1968.. 1 omslag.
210
Stukken betreffende cursussen 'Omgaan met peuters'. 1969-1970. Methodiekboek 'Kinderen die opvallen' voor leiding in kindercentra. 1990.. 1 omslag.
NB. Eén stuk is groot formaat.

Regionale/Provinciale Centra.
211
Jaar- en halfjaarlijkse verslagen van de regio's en stukken betreffende deze verslagen. 1964-1965, 1973-1976.. 1 pak.
212
Minuten van uitgaande circulaires aan medewerkers en stafleden op de provinciale centra. 1965, 1975-1981.. 1 omslag.
213
Stukken betreffende organisatie van projecten. [1976-1977].. 1 omslag.
214
Register houdende handleidingen voor het leiden van (ouder)gespreksgroepen in diverse werkvormen over spelvormen, spelen en speelgoed, ingekomen van diverse centra. z.j.. 1 omslag.

Regio noord/Groningen.
215-218
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende Regio noord (Groningen). 1964-1980.. 1 pak, 3 omslagen.
215
1964-1968..
"
216
1 pak. 1969-1974..
"
217
1975..
"
218
1976-1980..
"
219
Stukken betreffende het To-taalproject Groningen. 1974-1978.. 1 pak.
220
Stukken betreffende het project Spel- en Boekenplan (S.B.P.). 1977-1980.. 1 pak.
221
Voortgangsverslagen, nota, knipsels, folders en brochures betreffende het taalproject (To-taalproject) in Groningen. 1977-1979.. 1 omslag.
222
Stukken betreffende de Spel- en Opvoedwinkel te Groningen (Korrewegwijkproject). 1976-1979.. 1 omslag.
223
Voortgangsverslagen en eindverslag, nota en knipsels betreffende het project Opvoedingsvoorlichting en gezondheidszorg 'De Spel- en Opvoedwinkel' te Groningen. 1977-1980.. 1 omslag.
224
Verslag van een project in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. 1974.. 1 deel.

Regio Friesland.
225-227
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende regio Friesland/provinciaal centrum Friesland. 1972-1980.. 1 pak, 2 omslagen.
225
1972-1974..
"
226
1975..
"
227
1 pak. 1976-1980..
"
228-229
Stukken betreffende het taalontwikkelingsproject Friesland (TOP Friesland). 1972-1977.. 2 pakken.
228
nrs 1-6..
"
229
nrs 7-11..
"
230
Rapport en knipsels over het taalontwikkelingsproject Friesland 'Praten met kinderen' van voorjaar 1972-najaar 1977. 1977-1978.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende het project 'Menukaart', later 'moeders praten met moeders'. 1977-1980.. 1 pak.
232
Verslagen van het project (experiment) 'Menukaart'. [1977]-1978.. 1 omslag.
233
Stukken betreffende het project 'Kind en ziekenhuis'. 1977-1980.. 1 pak.
234
Voortgangsverslag over de eerste helft van 1977 van het project (experiment) 'Kind in het ziekenhuis'. (1977).. 1 stuk.
235
Voortgangsverslag van het experiment Zuidwesthoek. 1977.. 1 stuk.
236
Ingekomen register 'Begeleidingsgesprekken', houdende handleidingen voor het leiden van begeleidende gesprekken bij ouderactiviteiten. z.j.. 1 omslag.
237
'Ideeënklapper', ingekomen register houdende thema's en onderwerpen voor koffiemorgens en themabijeenkomsten. z.j.. 1 pak.
238
Verslag van de beleidsdag en bijscholing op 21 december 1989 'Doelformulering'. [1990].. 1 stuk.
239
Werktekeningen van speelgoed en overzicht van aangepast materiaal ingekomen van Speel-o-theek ''t Boemeltje' te Drachten. 1978-1980, z.j.. 1 pak.

Regio noord, later Regio oost/Overijssel.
240
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de leidsters in de regio Overijssel/Achterhoek. 1963-1966.. 1 omslag.
241
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende regio oost/Overijssel. 1975-1976.. 1 omslag.
242
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het taalproject in Overijssel. 1975-1977.. 1 omslag.
243
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Project Ouders Eerste Kind (P.O.E.K.) Overijssel. 1976.. 1 omslag.

Regio oost/Gelderland.
244-247
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende Regio oost/regionaal centrum oost, later provinciaal centrum Arnhem. 1969-1980.. 2 omslagen, 2 pakken.
244
1 omslag. 1969-1974 ..
"
245
1974-1975..
"
246
1976-1979..
"
247
1 omslag. 1980..
"
248-249
Ingekomen stukken betreffende het project 'Ouders voor Ouders' Gelderland. 1977-1980.. 1 pak, 1 omslag.
248
1977-1979..
"
249
1 omslag. 1980..
"
250
Voortgangsverslagen van het project 'Ouders voor Ouders' Gelderland. 1977-1979.. 1 omslag.
251-252
Ingekomen stukken van regio Gelderland betreffende het project 'Ouders in Samenspel' (OIS) Betuwe. 1977-1980.. 1 pak, 1 omslag.
251
1977-1980..
"
252
1 omslag. 1980..
"
253
(Voortgangs)verslagen, knipsels, folders en brochures van het project 'Ouders in Samenspel', Betuwe. 1977-1980.. 1 pak.
254
Ingekomen register houdende informatie over themadozen en werkvormen ten behoeve van gespreksgroepen van ouders/verzorgers van kinderen; met foto's van de inhoud van de dozen. 1984.. 1 omslag.
255
Adreslijst van speel-o-theken in Overijssel. z.j.. 1 stuk.

Regio midden/Utrecht en Noord-Holland.
256-258
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en stukken betreffende regio midden (provinciaal centrum Noord-Holland, Haarlem). (1970-1972)-1980.. 2 pakken, 1 omslag.
256
1 omslag. (1970-1972) 1973-1974..
"
257
1975..
"
258
1976-1980..
"
259
Stukken betreffende de sollicitatieprocedure van de regionale leider van regio midden. 1974.. 1 omslag.
260
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project 'Spel- en Opvoedwinkel' te Utrecht. (1973), 1974-1976.. 1 pak.
261-261
Ingekomen stukken van het provinciaal centrum Noord-Holland betreffende het project Waterland. 1976-1980.. 1 pak, 1 omslag.
261
1976-1978..
"
262
1 omslag. 1979-1980..
263
Voortgangsverslagen over 1977-1980, nota en brochures betreffende het project 'Opvoedingsvoorlichting in Waterland'. 1977-1980.. 1 pak.
264
(Ingekomen en minuten van uitgaande) stukken betreffende het project 'IJmond' en het project 'Opvoeden in de buurt' Beverwijk. 1977-1980.. 1 pak.
265
Derde voortgangsverslag van het project 'Opvoeden in de buurt' te Beverwijk. 1978.. 1 stuk.
266
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende speel-o-theken en de consulente speel-o-theek in Noord-Holland. 1976-1980.. 1 omslag.

Regio Zuid-Holland.
267-269
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van regio Zuid-Holland/regionaal centrum Zuid-Holland te Gouda en stukken betreffende regio Zuid-Holland. 1975-1980.. 3 pakken.
267
1975-1976..
"
268
1976-1978..
"
269
1979-1980..
"
270
Nota over het project 'Kontakt met Ouders' te Rotterdam, Leiden en Den Haag. (1976).. 1 stuk.
271-272
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project 'Kontakt met Ouders' te Den Haag. 1976-1980.. 1 pak, 1 omslag.
271
1976-1979..
"
272
1 omslag. 1979-1980..
"
273
Verslagen over het tweede halfjaar 1977 en het eerste halfjaar 1978 van het project 'Kontakt met Ouders' te Den Haag. 1978.. 2 stukken.
274-275
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project 'Kontakt met Ouders' te Leiden. 1976-1980.. 2 pakken.
274
1976-1979..
"
275
1979-1980..
"
276
Voortgangsverslag over het eerste halfjaar 1978 van het project 'Kontakt met Ouders' te Leiden (Merenwijk). 1978.. 1 stuk.
277-278
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project 'Kontakt met Ouders' te Rotterdam. 1976-1980.. 2 pakken.
277
1976-1979..
"
278
1979-1980..
"
279
(Voortgangs)verslagen, folders, circulaires en nota betreffende het project 'Kontakt met Ouders' te Rotterdam. 1978-1980.. 1 pak.
280-281
(Ingekomen minuten van uitgaande) stukken betreffende het project 'Klein Beginnen' in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 1973-1979.. 2 pakken.
280
1973-1977..
"
281
(1975) 1977-1979..
"
282
Verslag over 1974-1978, nota en folders van het project 'Klein Beginnen' in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 1978.. 1 omslag.
283
Verslag over 1978-1979 van het project 'werken met werkers'. [1980].. 1 stuk.
284
Ingekomen formulier houdende verslag van een serie gespreksgroepen te Delft over het gehandicapte kind. 1973.. 1 stuk.
285
'Werken met groepen, deel I Communicatie'. Register ingekomen van het provinciaal centrum Zuid-Holland te Gouda houdende handleidingen voor diverse technieken voor het leiden van groepen. 1984.. 1 pak.

Regio zuid (Noord-Brabant en Limburg).
286-287
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende het centrum Eindhoven/regionaal centrum Noord-Brabant. 1975-1981.. 2 pakken.
286
1975-1976..
"
287
1976-1981..
"
288
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project 'Ouders praten met ouders' in het Dongemondgebied. 1976-1980.. 1 pak.
289
Voortgangsverslagen, nota, folders en voorlichtingsmateriaal betreffende het project 'Ouders praten met ouders' in het Dongemondgebied. [1976], 1977-1980.. 1 pak.
290
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project Noordoost-Brabant. 1976-1980.. 1 pak.
291
Voortgangsverslagen over 1977 en 1978 van het project opvoedingsvoorlichting in Noordoost-Brabant. 1978.. 1 stuk.
292
Ingekomen stukken betreffende het project 'Samenspel' te Eindhoven. 1976-1977.. 1 omslag.
293
Verslag, nota en folder van het project 'Samenspel' te Eindhoven. 1976-1978.. 1 omslag.
294
Stukken betreffende activiteiten in samenwerking met de Stichting School Pedagogisch Centrum Oostelijke Mijnstreek te Heerlen.1975-1976.. 1 omslag.

Projecten.
NB. Zie ook de regio's.
295
Stukken betreffende het project Jeugdwelzijnswerk 1984-1988. 1986-1988.. 1 omslag.

Commissies.
296
Stukken betreffende cursussen en verslagen van de commissie leermiddelen. 1964, 1966.. 1 omslag.
297
Stukken van en betreffende de Landelijke Studiecommissie Kruisverenigingen en K en O. 1967-1968.. 1 omslag.
298
Ingekomen stukken betreffende de begeleidingscommissie "Experiment tot samenwerking op het gebied van de gezinsvoorlichting in Zuid-Holland tussen de Nat. Fed. en de Zuidhollandse Vereniging "Het Groene Kruis".1964-1971.. 1 omslag.
299
Notulen met bijlagen van de Sectie Geestelijke Hygiëne van het Kind. Met retroacta. 1961-1965.. 1 pak.

Werkgroep I 'Opvoeding in het gezin; gezondheid en bescherming van het kind' van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind 1979..
300-301
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, agenda's met bijlagen en verslagen van vergaderingen, adreslijsten en concepten van teksten. 1978-1980.. 1 pak, 1 omslag.
300
1978-1980..
301
1 pak. 1978-1980..

DOCUMENTATIE.
302
'Eerste geschiedenis van het Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders'. Overzicht van doel, werk en organisatie van het museum. Met afschrift. 1925, 1989.. 1 omslag.
303
'Museum voor ouders en opvoeders', doctoraalscriptie, afd. historische opvoedkunde, door Hilde Marx.1984.. 1 deel.
304
'Het Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders. Opvoedingsvoorlichting in Nederland. 1900-1940'. Afstudeerscriptie algemene opvoedkunde, door Astrid Kee en Ellen Ketelaars.1989.. 1 deel.
305
Plakboek met knipsels betreffende het Museum, Voorlichtingscentrum en Voorlichtingsbureau voor Ouders en Opvoeders te Rotterdam.1962-1966.. 1 deel.
306
Publicaties ter gelegenheid van het 40-, 50- en 60-jarig bestaan van K en O. 1959, 1969, 1979.. 3 delen.
307
Brochures uitgegeven door de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting.1979-1989.. 1 omslag.
308
Knipsels betreffende uitgegeven brochures. 1969.. 1 omslag.
309
Knipsels betreffende reizende tentoonstellingen van het museum. 1924-1937.. 1 deel.
310
Plakboek met knipsels betreffende speelgoed en spel en voorlichting hierover. (o.a. over barbiepoppen). 1964-1967.. 1 pak.
311
Ingekomen informatie en documentatie betreffende kunstzinnige vorming van de jeugd. 1961-1963.. 1 omslag.
312
Ingekomen documentatie betreffende gehandicapte kinderen. 1967-1972.. 1 pak.
313
Ingekomen verslag der werkzaamheden over het jaar 1967 van de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande.1968.. 1 deel.
314
'Koffers pakken'. Een nieuwe weg voor de stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting. Scriptie door regioconsulent A.E.M. Grotenhuis in het kader van de opleiding Organisatie, Beleid en Management. Gedrukt. 1990.. 1 stuk.
315
Stagerapport door Larry Meenk betreffende de begeleiding van de regio's. 1974.. 1 stuk.

Archief van de K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
316
Agenda's en notulen met bijlagen van algemene en jaar-, (speciale) leden- en bestuursvergaderingen. 1946-1953.. 1 pak.
317
Notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen. 1956-1968.. 1 omslag.
NB. Met hiaten.
318
Agenda met notulen en bijlagen van de ledenvergadering op 16 januari. 1969.. 1 omslag.
319
Notulen met bijlagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur in 1971 okt-dec, 1972 apr en sep, 1974, mrt.. 1 omslag.
320-321,594-599
Agenda's en notulen met bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1982-1984, 1987-1998.. 8 pakken.
320
1982-1983..
321
1984..
594
1987-1989..
595
1990- sept. 1993..
596
sept. 1993- dec.1995..
597
jan. 1996- jan. 1998..
598
jan. 1998- nov. 1998..
599
jan. 1999- dec. 1999..
322-324
Bijlagen bij de vergadering van het dagelijks bestuur. 1977-1989.. 3 pakken.
322
1977-1981..
323
1982-1985..
324
1986-1989..
NB. Bevat voornamelijk correspondentie.
325
Uitgaande circulaires aan bestuur, afdelingen en tijdschriften. 1946-1949.. 1 omslag.
326-329
Correspondentie. Met hiaten. 1958-1985.. 4 omslagen.
326
1958-1964..
327
1969..
328
1977, 1979-1982..
329
1983-1985..
NB. Zie ook nrs 322-324.
330
Agenda van ingekomen en verzonden stukken. 1962-1967.. 1 deel.
331-334
Jaarverslagen over 1920-1999. Met hiaten. 1921-2000.. 2 pakken, 2 omslagen.
331
1920-1941, 1949/1950-1957/1958. 1 pak.
332
1959-1960, 1965-1970..
---
1961 Zie nr 317..
333
1978-19881 pak.
334
.
335
Verslag van werkzaamheden van het dagelijks bestuur gedurende de oorlogsjaren tot september 1946. Concept. 1946.. 1 stuk.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Oprichting, instandhouding en opheffing.
336
Statuten, huishoudelijke reglementen en stukken betreffende wijzigingen van de statuten, samenstelling van het bestuur en de opheffing. 1919-1999.. 1 omslag.
337
Statuten van de Afdeeling Rotterdam van de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding.1920.. 1 stuk.
338
Overeenkomst inzake de samenwerking tussen de Stichting Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting en afschrift van de overeenkomst tussen de Stichting K en O en de Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding.1964.. 2 stukken.
339
Stukken betreffende de scheiding van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en K en O-Vereniging voor Jeugswelzijnswerk. Fotocopieën. 1985.. 1 omslag.
340
Correspondentie met Het Baken te Leeuwarden, voorlichtingscentrum op huishoudelijk en opvoedkundig gebied betreffende de stichtingsplannen en het niet opnemen van Het Baken hierin. 1958-1961.. 1 omslag.
341
Stukken betreffende de organisatiestructuur en samenstelling van het bestuur. z.j. [na 1976].. 1 omslag.
342
Lijsten van bestuursleden. 1946-1951, 1970, 1972, 1982-1983.. 1 omslag.
343
Stukken betreffende vertegenwoordiging van de vereniging en de Stichting K en O/O in de Van Andel/Ripkestichting.1973.. 1 omslag.
344
Correspondentie betreffende het opzetten van een contactpunt en vertegenwoordiging van bestuur in de provincie Overijssel met betrekking tot K en O-activiteiten. 1957-1958.. 1 omslag.

Personeel en administratie.
345
Beschrijving van werkzaamheden van bureau en personeel van de vereniging. 1973, 1975.. 2 stukken.
346
Rapport van de Commissie K & O uitgebracht aan het bestuur van de vereniging over de administratie en werkzaamheden van het bureau. 1985.. 1 stuk.
347
Lijst van vernietigde archiefstukken. 1992.. 1 stuk.
348
Ingekomen lijst van boeken voor het K en O-archief, afkomstig van de opleiding K en O te Rotterdam. 1979.. 1 stuk.
349
Correspondentie met Het Baken te Leeuwarden betreffende de toezending van hun archief. 1981.. 1 omslag.
350*
Stukken betreffende het ontslag van drie personeelsleden. 1985.. 1 omslag.
351
Correspondentie betreffende een vacature van leidster van het bemiddelingsbureau. 1959.. 1 omslag.
352
Staat houdende namen en adressen van personen aan wie jaarlijsten zijn verzonden. Doorslag. 1959.. 1 stuk.

Huisvesting.
353
Minuut van uitgaande brief aan het bestuur van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting betreffende de huisvesting aan Frankenslag 160 te Den Haag. 1983.. 1 stuk.
354
Stukken betreffende huisvesting en benoeming van personeel en betreffende de Stichting Beheer Biltstraat 101c te Utrecht afkomstig van mw mr. Elzenga.1987-1991.. 1 pak.
355
Dossier betreffende huisvesting en financiering van huisvesting en personeel en betreffende susidie. Fotocopieën. 1985.. 1 omslag.

Financiën en subsidie.
---
Begrotingen Zie nr 370. 1947-1958..
356-362
Jaarrekeningen over. 1923, 1946-1952, 1960-1962, 1982-1989, 1994-1998.. 7 omslagen.
356
Met begroting voor 1924. 1923..
357
Zie ook nr 370 subsidies 1947-1960. 1946-1952..
358
Met jaarrekeningen van Ver. Museum voor O en O en Stg K en O.1960-1962..
---
Zie nr 119. 1982-1984..
359
Met begrotingen 1981-1987 en kopieën van jaarrekening over 1980 1983 afkomstig van de stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en stukken betreffende leden en abonnementen. 1984-1986..
360
1987..
361
1988..
362
1989, 1994-1998..
363
Grootboek en proef- en saldibalans over 1986. 1986.. 1 omslag.
364
Begroting, afrekening en verslag van de viering van het vijftigjarig jubileum ten behoeve van de subsidieverlening door het ministerie van CRM.1969-1970.. 1 omslag.
365
Correspondentie met de belastingdienst betreffende controle. Fotocopieën. 1994.. 2 stukken.
366
Stukken betreffende de nalatenschap van mw A.S. Hesselink-van der Hoop.1965-1986.. 1 omslag.
367
Correspondentie en afrekeningen van de produktie en verkoop van de mapjes met zes prentbriefkaarten als steunactie voor K en O. 1948-1951.. 1 omslag.
368
Uitgaande circulaires betreffende contributie en lidmaatschap. 1962-1965, 1968.. 1 omslag.
369
Overzichten van gevraagde en ontvangen subsidies. 1955, 1958.. 2 stukken.
370
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.1947-1961.. 1 pak.
NB. Zie ook 111.
371
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ten behoeve van kadercursussen. 1957-1959.. 1 omslag.
372
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het ministerie van Maatschappelijk Werk over 1957 en 1959 voor experimentcursussen. 1957-1958.. 1 omslag.
373
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor studiebijeenkomsten. 1970-1971.. 1 omslag.
374
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor de Stichting K en O bij het Koningin Julianafonds en het "Legaat Mr. Visser".1958.. 1 omslag.
375
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het Praeventiefonds ten behoeve van kadercursussen. 1950-1959.. 1 omslag.
376
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij en -toezeggingen van het Ned. Comité Kinderzegels via de Ned. Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne.1950-1960.. 1 omslag.
NB. Bevat ook stukken betreffende subsidieaanvraag voor de stichting K en O.1957-1958.

Jubilea.
377
Notulen van vergaderingen van de Jubileumcommissie K en O betreffende de jubileumviering en huldiging van mw Sandberg, 1958-1959, notulen van de K en O werkcommissie, 1956 en verslagen van cursussen 1957-1958. 1956, 1957-1959.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 5.
378
Stukken betreffende (de organisatie van) de viering van het veertigjarig bestaan. 1959.. 1 omslag.
379
Stukken betreffende de plaquette, huldiging en overlijden van mw Sandberg-Geisweit van der Netten en betreffende het gedenkboek over het veertigjarig bestaan. 1958-1961.. 1 omslag.
380
Correspondentie betreffende de organisatie van de viering van het vijftigjarig bestaan. 1969.. 1 pak..
381
Stukken betreffende (de organisatie van) de viering van het vijftigjarig bestaan. 1969-1970.. 1 omslag.
383
Aantekeningen betreffende de geschiedenis van K en O ter voorbereiding van het jubileum in 1979 (60 jaar). [1979].. 1 omslag.
384
Correspondentie betreffende het aanvragen van een koninklijke onderscheiding voor Fie van der Hoop (A.S. Hesselink-van der Hoop).1958.. 1 omslag.

Belangenbehartiging.
384
'Werkprogramma, besproken op de algemene vergadering' van de Vereeniging tot Bevordering van het onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding op 17 mei 1919. Beleidsplan van de vereniging. Gedrukt. [1919].. 1 stuk.
385
Overzicht van doel en werk van de Vereeniging tot Bevordering van het onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding en geschiedenis van de opleidingen in K en O. [voor 1940].. 1 stuk.
386
Overzicht van de uitgangspunten van de K&O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk.1987.. 1 stuk.
387
Notulen met bijlagen en correspondentie van de commissie Belangenbehartiging. 1976-1978.. 1 omslag.
388
Notulen met bijlagen van de KOBRA (Kommissie Belangenbehartiging en Rechtspositie Afstuderenden en Afgestudeerden).1980-1984.. 1 pak.
389
Notulen van vergaderingen van de Commissie Kinderverzorgsters. Met hiaten. 1959-1968.. 1 omslag.
NB. Voor notulen 1964-1972 zie nr 391.
390
Correspondentie met de Commissie Kinderverzorgsters, hoofdzakelijk betreffende het blad Kinderverzorgsters.1958-1969.. 1 pak.
391
Correspondentie met en stukken betreffende de Commissie Kinderverzorgsters. 1964-1972.. 1 omslag.
392
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van de Commissie Kinderverzorgsters betreffende de opleiding. 1957, 1965.. 1 omslag.
393
Circulaires van de Commissie Kinderverzorgsters aan scholen en leraressen betreffende lidmaatschap van de vereniging. 1969.. 1 omslag.
394
Adreslijsten van de leden van de Commissie Kinderverzorgsters, redactiecommissie van het blad Kinderverzorgster en inrichtingen en scholen i.v.m. stages. 1958, 1964-1966.. 1 omslag.
395
Enquêtes met verwerking gehouden onder directies van inrichtingen voor kinderen en onder kinderverzorgsters 1964, 1966, verslag van studiedagen voor kinderverzorgsters 28-29 feb 1964, en verslag van een bespreking tussen Stichting K en O en de Commissie Kinderverzorgsters 8 mei 1963. 1963-1966.. 1 omslag.
396
Stukken van de Stichting K en O houdende een overzicht van werkzaamheden van de Commissie Kinderverzorgsters. [1964].. 1 stuk.
397
Correspondentie betreffende rechtspositie van leraressen Nxx en K en O. 1956-1963.. 1 omslag.
398
Stukken betreffende de rechtspositie van afgestudeerde Nxx lerares in verband met de nieuwe lerarenopleiding en het verdwijnen van de bevoegdheden van K en O- en Nxx-diploma. 1975-1976.. 1 omslag.
399
Stukken betreffend de erkenning van de bevoegdheid Nxx en K&O/HBO-J (Jeugdwelzijswerk). Fotocopieën. 1984-1985.. 1 omslag.
400
Ingekomen brief ten behoeve van contactbijeenkomst Nxx-gediplomeerden over herintreden en bijscholing. 1973.. 1 stuk.
401
Stukken betreffende verklaringen van gelijkstelling van het oude verenigingsdiploma K en O met het diploma HBO-Kinderverzorging en Opvoeding en HBO-J.1980, 1983.. 1 omslag.
402
Uitgaande circulaires aan scholen betreffende bevoegdheidsverklaring van K en O-sters voor het vormingswerk. 1975.. 3 stukken.
403
Stukken betreffende de aanvraag voor het K en O-diploma door mw E. Swets-van der Waals.1970.. 1 omslag.
404
Uitgaande circulaires en fotocopieën van correspondentie betreffende salarisregelingen voor gediplomeerden K en O, HBO-J, Nxx en Kv/Jv (Kinderverzorging/Jeugdverzorging). 1974, 1978.. 1 omslag.
405
Stukken betreffende poging tot verbetering van salaris voor K en O-sters werkzaam als observatrices in ziekenhuizen. 1975-1976, 1980.. 1 omslag.
406
Stukken betreffende enquêtes gehouden tussen 1943 en 1958 onder gediplomeerden over hun opleiding en werkkringen. 1943-1959.. 1 omslag.
407
Stukken betreffende een enquête over stages in buurt- en clubhuizen via KOBRA-docenten onder studenten HBO-J. 1982-1983.. 1 omslag.
408
Verwerking van enquêtes onder gediplomeerden 1984-1988 over het zoeken en krijgen van werk. 1985-1989.. 1 omslag.
409
Verslag van een onderzoek naar werkvelden K en O door de Landelijke Pedagogische Centra.[1979].. 1 stuk.
410
Stukken betreffende contacten met de Kinderbescherming over plaatsing van K en O-sters op het terrein van de kinderbescherming. 1974.. 1 omslag.
411
Stukken betreffende contacten met de WKN over raakvlakken tussen WKN en opleiding K en O. 1973-1975.. 1 omslag.
412
Stukken betreffende contacten met organisaties en personen op het werkterrein van K en O-sters over de opleiding. 1972-1977.. 1 omslag.
413
Correspondentie betreffende (vergunning voor) arbeidsbemiddeling door de vereniging. 1958, 1971.. 1 omslag.
414
Verslagen van werkzaamheden van het Bemiddelingsbureau over 1956/1957-1958, 1961.. 1 omslag.
415
Correspondentie betreffende en met het Bemiddelingsbureau. 1966, 1969.. 1 omslag.
416
Circulaires van het Bemiddelingsbureau. 1958, 1962.. 1 omslag.
417
Brieven ingekomen bij mw Sandberg-Geisweit van der Netten betreffende opleidingsscholen en verzoeken om namen van personen geschikt als leidster in tehuizen of lerares K en O. 1947-1948.. 1 omslag.
418-420
Vacatureberichten. Met hiaten. 1948-1978.. 1 pak, 2 omslagen.
418
1-51, 67 NB. Met lijsten personalia, benoemingen en jaarverslagen van het bemiddelingsbureau..
419
74-125, 147-184 1 pak..
420
230-256 NB. Zie ook nr 387..
421
Oriëntatiegidsen HBO-J, Kv/Jv en Agogisch Werk. 1973, 1976, 1986, 1988.. 1 omslag.

Opleiding.

Algemeen.
422
Doorslag van een overzicht van de contacten tussen K en O en het ministerie van Volksgezondheid betreffende de opleiding en examens tot leerkracht. [ca 1935].. 1 stuk.
423
Stukken betreffende bespekingen op 10 februari 1940 op het ministerie van O, K & W over de opleiding akte Nxx. [1940].. 1 omslag.
424
Stukken betreffende herziening van de opleiding K en O. 1948, 1956 en z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 478.
425
Ingekomen circulaire houdende discussienota over exameneisen van het vak jeugdzorg en kinderrecht. 1973.. 1 stuk.
426
Stukken betreffende contacten met ministerie van CRM en OK&W de opleiding K en O oude en nieuwe stijl. Met de discussienota 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel' (zgn. Contourennota). 1968, 1974-1976.. 1 omslag.
427
Stukken betreffende verandering van de opleiding en overgangsregeling voor studenten Nxx. z.j.. 1 omslag.
428
'Kinderverzorging Jeugdverzorging, een onderzoek naar het toelatingsbeleid', verslag van een onderzoek in opdracht van het Landelijk Orgaan Kv/Jv, en 'Stage en Beroep, een onderzoek naar de effecten van een stagejaar binnen de MBO-opleiding Kinderverzorging/Jeugdverzorging (Kv/Jv). 1977, 1983.. 1 stuk.
429
Stukken betreffende de aansluiting en doorstroming van MBO-Kv/Jv naar HBO-J en de differentiatie jeugdwelzijnswerk in de opleiding S.A.-II. [1980-1983].. 1 omslag.
430
Brief ingekomen bij mw mr. Elzenga, opleiding K en O te Rotterdam, van prof. W.J. Bladergroen betreffende de doorstroming van de opleiding K en O naar HBO en naar WO.1979.. 1 stuk.
431
Tweede voortgangsnota betreffende het samenwerkingsproject tussen de HBO-J opleidingen Amsterdam en Rotterdam en de vakgroep Orthopedagogiek van de subfaculteit opvoedkunde van de Universiteit van Amsterdam. 1983.. 1 stuk.
432
Verslagen van het overleg tussen K en O vereniging, de SOAB (Stichting voor ortho-agogische beroepsopleidingen), de werkgroep Speltherapie van de NGBZ en ministerie van WVC, betreffende de opleiding speltherapeutisch medewerker. Met bijlagen. 1984-1988.. 1 pak.
433
Verslag van de eerste bespreking op 15 dec 1972 over vergoeding voor begeleiding van HBO-stages in instellingen. 1973.. 1 stuk.
434
'Inbouw OPM in MBO', rapporten van de Begeleidingscommissie voor het project van elf scholen voor MBO die de doelstelling van de opleiding tot pedagogisch medewerker in de zwakzinnigenzorg in hun onderwijsprogramma hebben ingebouwd. 1981-1982.. 2 stukken.
435
Stukken betreffende de V.O.L.N.O. (vergadering van opleidingsscholen voor leerkrachten bij het Huishoud- en Nijverheidsonderwijs). 1971.. 1 omslag.
436
Verslag van het onderzoek dat gehouden is onder oudstudenten van de HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk tussen sep 1985 en jun 1986 in opdracht van de SOM (samenwerkingsverband van opleidingen voor beroepsuitoefening in de welzijnssector en de sector arbeidsverhoudingen). 1987.. 1 stuk.
437
Ingekomen rapport inzake de opleiding kinderverzorgster in inrichtingen, uitgebracht door de opleidingscommissie samengesteld uit diverse geledingen. 1963.. 1 stuk.
438
439Notulen van de vergaderingen van de commissie Opleidingsbelangen op 1 juni 1946, 16 feb 1956, feb-apr 1958, 1960-1972, convocatie voor 20 mrt en 8 apr 1974. Met bijlagen. Incompleet. 1946-1974.. 1 omslag, 1 pak.
NB. Zie nr 441.
438
1946-1969..
439
1 pak. 1970-1972, 1974..
440
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Commissie K en O / HBO.1967 sep-1968 okt.. 1 omslag.
441
Stukken betreffende de (HBO-)K en O opleiding. 1960-1971, 1974, 1976, 1989.. 1 pak.

Project K en O en project opleiding Kv/Jv.
442
Eindrapport van het project K en O - HBO-J 'Profielschets van de Hogere Beroepsopleiding Jeugdwelzijnswerk'. Gedrukt. 1981.. 2 delen.
443
Discussienota over de vormgeving van de opleiding K en O uitgebracht door de Vereniging Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra.1975.. 1 stuk.
444
'K en O Werkveldenonderzoek'. Eindrapport van de commissie voor het opstellen van een advies aan de minister van O en W met betrekking tot de toekomst van het hoger huishoud- en nijverheidsonderwijs. 1975.. 1 stuk.
445
Notulen van de Begeleidingscommissie van het project K en O. Met bijlagen. 1974 mrt-1979 sep.. 1 pak.
446
Notulen van vergaderingen van de werkgroep Besturen en Directies. 1974-1980.. 1 pak.
447-448
Verslagen van werkzaamheden van diverse werkgroepen van de Begeleidingscommissie Project K en O. 1974-1979.. 2 pakken.
447
1974-1979..
"
448
1975-1979..
"
449
Verslag van de landelijke K en O-dag 1977, gehouden onder auspiciën van de Begeleidingscommissie van het project K en O. 1977.. 1 stuk.
450
Voortgangsverslagen, eindverslag werknota, werkplan en andere stukken betreffende het project Opleiding Kinderverzorging/Jeugverzorging (Project Kv/Jv). 1970-1974.. 1 pak.
451
Verslag van studiedagen van en enquête betreffende expressie door woord en gebaar in de opleiding Kv/Jv door het project opleiding Kv/Jv. 1972.. 2 stukken.
452
Verslag van een onderzoek naar leiderschapsaspecten en arbeidssatisfactie van de functie teamleidster van de opleiding Kv/Jv gehouden in het kader van het project opleiding Kv/Jv. 1974.. 1 stuk.
453
Verslag van een enquête gehouden in samenwerking met het begeleidingsproject Kv/Jv in 1973. 1974.. 1 stuk.
454
Onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden voor gediplomeerden en stagiaires, in opdracht van de begeleidingscommissie van het project opleiding Kv/Jv. [ca 1973].. 1 stuk.
455
Verslag van de werkbijeenkomsten met de praktijkbegeleidsters van het project opleiding Kv/Jv 1970, en stukken betreffende de participatiecursus en -jaar van het project Kv/Jv 1972-1973. 1970-1973.. 1 omslag.
456
Ingekomen stukken betreffende de installatie van de gemengde interdepartementale werkgroep jeugdwelzijnsbeleid. 1974, 1976.. 1 omslag.
457
Overzicht houdende leidraad van de opleiding Kv/Jv. Gedrukt. 1976.. 1 stuk.
458
Verslagen van de Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk. 1975-1981.. 1 pak.
459-460
Stukken betreffende de Begeleidingscommissie voor opleidingen voor inrichtingswerk. 1977-1982.. 2 pakken.
459
1977-1979..
"
460
1979, 1981-1982..
"

Examens en toelating.
461
Exameneisen en examenreglement voor en bevoegdheden van het diploma akte Nxx. 1919, 1921,1939-1941, 1974, z.j.. 1 omslag.
462
Stukken betreffende exameneisen en-regelingen voor het diploma van de opleiding K en O. [ca 1920], 1923, 1929 en z.j.. 1 omslag.
463
Ingekomen stukken van de commissie belast met het afnemen van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs Nxx. 1972-1975.. 1 omslag.
464
Rapport met leerplannen vastgesteld door het Comité ter bevordering van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding. Gedrukt. z.j.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
465
Stukken betreffende de toelating tot het examen van lerares kinderverzorging en opvoeding op grond van andere vooropleiding dan die van de school, van mw Brandon-Grondel en mw J.F. Jacobs-Arëns.1924-1925.. 1 omslag.

Overige opleidingszaken.
466
Correspondentie betreffende opleidingszaken en een enquête onder gediplomeerden 1958. 1957-1976.. 1 pak.
467
Stukken ingekomen bij mw mr. Elzenga als bestuurslid van de vereniging K en O betreffende opleiding HBO-J en K en O en de oprichting van het Fie van der Hoop Fonds.1982-1984.. 1 omslag.
468
Stukken betreffende de samenwerking tussen de opleiding K en O/Nxx en het conservatorium en de dansacademie. 1977.. 1 omslag.
469
Stukken betreffende de uitreiking van insignes en afspraken hierover met de RK scholengemeenschap Mater Dei. 1971-1972.. 1 omslag.
470-476
Stukken betreffende het aanvragen en uitreiken van insignes. 1972-1985.. 2 omslagen, 5 pakken.
470
1 omslag. 1972..
"
471
1973..
"
472
1974..
"
473
1975-1976..
"
474
1977-1980..
"
475
1981-1984..
"
476
1 omslag. 1984-1985..
"
477
Lijsten namen en adressen van vrouwen die haar diploma hebben behaald in 1923-1957 te Rotterdam en 1923-1958 te Amsterdam, met aantekening of ze lid zijn van de vereniging. 1948, 1952-1953, 1959.. 1 omslag.

Schoolbestuur en school.
478
Gedrukte statuten(wijzigingen) en stukken betreffende wijzigingen van de Vereeniging tot Opleiding van Leerkrachten in Kinderverzorging en Opvoeding te Rotterdam. 1920, 1922, 1947.. 1 omslag.
479
Fotocopie van de akte van oprichting dd 24 juli 1979, van de Stichting Schoolfonds Opleiding K en O Rotterdam. z.j.. 1 stuk.
480
Gemeenteverordeningen betreffende heffing schoolgeld en bezoldiging van personeel bij het onderwijs. Gedrukt. 1914-1919.. 1 omslag.
481
Telegram ingekomen bij het schoolbestuur van de School voor Opleiding van leerkrachten in Kinderverzorging en Opvoeding houdende een verzoek tot opgave van het personeel dat op 10 mei 1940 onder de wapenen was en nu in krijgsgevangenschap moet terugkeren en onmisbaar is voor het onderwijs. 1943.. 1 stuk.
482
Notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen van de Stichting Hoger Onderwijs Rijnmond en stukken betreffende dit bestuur, afkomstig van mw mr. Elzenga, directrice van de opleiding K en O / HBO-J te Rotterdam die onder dit bestuur valt. 1982-1984.. 1 omslag.
483
Reglementen van de Onderwijscommissie van de School voor leeraressen in Kinderverzorging en Opvoeding. Doorslag. z.j.. 2 stukken.
484
Twee brieven van de directrice van de school te Rotterdam, mw O. van Andel-Ripke, ingekomen bij mw A. Hudig-Löhnis, lid van de onderwijscommissie. 1922.. 2 stukken.
485
Brieven ingekomen bij mw A. Hudig-Löhnis betreffende aanbieding van pension voor nieuwe leerlingen van de opleiding naar aanleiding van advertenties en een staat houdende een overzicht van de aangeboden pensions. 1922, 1924.. 1 omslag.
486
Jaarverslagen over 1920/1921-1976 van de School, later Opleiding te Rotterdam van de Vereeniging voor Opleiding van leerkrachten in kinderverzorging en opvoeding. Gedrukt. 1922-1977.. 1 pak.
NB. Nr 34 en 36 (1954, 1956) ontbreken.
487
Leerplannen voor 1920-1923 van de School te Rotterdam. [1920-1922].. 1 omslag.
488
Schoolwerkplan van de Opleiding Kinderverzorging- Jeugdverzorging 1977-1980, 2e leerjaar 1978-1979. 1978.. 1 deel.
489
Lesrooster 1979/1980 van de School te Rotterdam. [1979].. 1 stuk.
490
Concepten van examenreglementen en -eisen van de school te Rotterdam. 1921-1923.. 1 omslag.
491
Stukken betreffende examenvergaderingen en examens van de opleiding K en O/Nxx te Rotterdam. 1952-1975.. 1 omslag.
492
Cijferlijst van het examen 1947 van de Opleiding te Rotterdam en een blanco diploma dat door de vereniging K en O wordt uitgereikt. 1947, z.j.. 2 stukken.
493
Stukken betreffende leerlingen in verband met de opleiding en het examen voor het diploma K en O en akte Nxx te Amsterdam. 1954-1975.. 1 omslag.
494
Programma van een uitvoering op 20 maart 1923 en programma van de viering van het tienjarig bestaan van de opleidingsschool te Rotterdam. 1923, 1930.. 1 stuk.
495
Tekst van een toespraakje gehouden door tweedejaars leerlingen voor mej. Bakergem bij het vijfentwintigjarig bestaan van de school te Rotterdam. 1945.. 1 stuk.
496
Tekst van een voordracht gehouden ter gelegenheid van het afscheid van mw mr. Elzenga als directrice van de opleiding HBO-J. 1984.. 1 stuk.
497
Deel van een tekst over de opleiding en het diploma kinderverzorging geschreven door mw. A. S. Hesselink-van der Hoop. Doorslag. 1948.. 1 stuk.
498
Brochures houdende informatie over de school en opleiding K en O en Nxx te Rotterdam, Amsterdam en elders en overzicht van de geschiedenis van de opleiding K en O. [ca 1920, jaren '50 en '60, 1973], 1978.. 1 omslag.

Bijscholing en conferenties.
499
Stukken betreffende de topcursus gegeven in 1952 voor aanvulling op de driejarige cursus K en O en/of Nxx. Fotocopieën. 1951.. 1 omslag.
500
Stukken houdende gegevens over bijscholingscursussen voor kinderverzorgsters, peuterleidsters en medewerkers en bestuursleden van kindercentra. 1972.. 1 omslag.
501
Stukken betreffende de organisatie van de 25e, 26e, 29e-32e K en O-conferentie. 1948-1956.. 1 omslag.
502
Stukken betreffende de studiedag 'Oudercontacten in de hulpverlening' op 8 april 1983. 1983.. 1 omslag.

Voorlichtingscursussen.
503
Stukken betreffende kleutercursussen in samenwerking met het Oranje-Groene Kruis Zuid-Holland en de Centrale Vereniging tot bescherming van Zuigelingen en Kleuters in Rotterdam en Den Haag. 1957-1960.. 1 omslag.
504
Correspondentie met dr Cath betreffende kleutercursussen in samenwerking met het Groene Kruis.1948, 1957-1958.. 1 omslag.
505
Correspondentie van Werkgroep III 'Vorming van ouders en a.s. ouders' (later sectie 3 'Oudervoorlichting' van de stg K en O) betreffende de organisatie, subsidie en samenstelling van cursussen voor ouders en jonge mensen en de leden van de werkgroep en notulen van vergaderingen 1956-1957 van de werkgroep. 1956-1960.. 1 pak.
506
Notulen van vergaderingen van de Commissie leermiddelen en correspondentie betreffende het uitgeven van mappen met flanelbordfiguren ter vervanging van de platenatlas. 1961-1962.. 1 omslag.
507-510
Stukken betreffende het samenstellen van de filmstrips 'Kinderen van verschillend type' en 'Wetten van de groei' in samenwerking met het museum voor O en O, later de stg K en O, en de Commissie voor huishoud- en gezinsvoorlichting. 1955-1959.. 4 omslagen.
507
Correspondentie. 1955-1959.
508
Concepten van tekst en correspondentie betreffende de serie 'Kinderen van verschillend type' 1956-1957..
509
Concepten van de tekst en correspondentie betreffende de serie 'Wetten van de groei' 1958-1959..
510
Foto's voor de serie (groot formaat).
511
Opzet van de diaserie 'Kinderen van verschillend type'. z.j.. 1 omslag.
512
Syllabi van cursussen 'Verloven en trouwen', 'Volwassen worden' en 'Het jonge gezin'. 1956-1958.. 1 pak.
513
Stukken betreffende en syllabi van lessen voor observatrices, samengesteld door prof. Veeneklaas in samenwerking met mw Frese.1975, 1979-1980.. 1 pak.

Publiciteit.
514
Correspondentie met het bestuur van de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting betreffende het samenstellen van folders. 1948-1949.. 1 omslag.
515
Stukken betreffende het maken van een folder over de K en O-vereniging en het Fie van der Hoop Fonds.1984.. 1 omslag.
516
Adreslijst voor het verzenden van de folder en het speciale nummer van het tijdschrift K en O, april 1978. [1978].. 1 stuk.
517
Folders en circulaires betreffende de vereniging en de opleidingen K en O, Nxx, Kv/Jv en de school te Rotterdam. 1924-1986.. 1 omslag.
518
Concept-handleiding voor afdelingen en werkgroepen houdende een omschrijving van doel en werk van de vereniging en richtlijnen voor afdelingen. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
519
Stukken betreffende de opleiding oude en nieuwe stijl K en O en Nxx en de geschiedenis van K en O. 1978, [1986], 1989.. 1 omslag.
520
'Namenverhaal'. Tekst van een voordracht gehouden tijdens de lustrumviering van het derde K en O-lustrum in 1935. 1935.. 1 stuk.
521
Tekst van een lezing geschreven door mw Sandberg-Geisweit van der Netten over het nut van cursussen kinderverzorging en opvoeding voor (a.s.) ouders. z.j.. 1 stuk.
522
Correspondentie betreffende een artikel over K en O ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, in het tijdschrift van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland. 1959.. 1 omslag.
523
Studiegids 1977/1978 van de HBO-K en O aan de Noordhollandse Scholengemeenschap Prof. Kohnstamm Akademie te Amsterdam, met in de inleiding een overzicht van de geschiedenis van de opleiding K en O. 1977.. 1 stuk.
524
Teksten van twee artikelen over de vereniging, het museum, en de opleiding. 1938.. 1 omslag.
525
'De Vrouw', Veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen, 28e jaargang, nr 21, 1921, houdende een artikel over de School voor Leeraressen in Kinderverzorging en Opvoeding. 1921.. 1 stuk.
526
'De School voor Kinderverzorging en Opvoeding te Rotterdam'. Artikel door mw O. van Andel-Ripke en J.C. van Andel in Volksontwikkeling, maandblad uitgegeven door het Nutsinstituut voor volksontwikkeling, 8e jaargang, nr 4, januari. 1927.. 1 stuk.
527
Verslag van de persconferentie 'Jeugdprofiel 2000' te Amsterdam op 19 oktober 1975, geschreven door mw Frese.1975.. 1 stuk.

Tijdschrift.
528
Concept-jaarverslag over 1990-1991 van Tijdschrift K en O voor Jeugdhulpverlening. [1992].. 1 stuk.
529
Convocatie met bijlagen voor de redactievergadering van 18 november 1975 van het Tijdschrift K en O en notulen van de redactievergadering op 4 februari 1981 van het tijdschrift en de Opleiding HBO-J. 1974, 1981.. 2 stukken.
530
Notulen van de laatste redactievergadering op 27 maart 1984 van Tijdschrift Kv/Jv.1984.. 1 stuk.
531
Correspondentie betreffende het jubileumnummer t.g.v. het zestigjarig bestaan van K en O en stukken van de redactievergaderingen betreffende dit nummer. 1977-1979.. 1 pak.
532
Correspondentie van mw Frese met prof. Th. Hart de Ruyter.1974.. 1 omslag.
533
Rapport van een onderzoek naar en houdende adviezen voor het voortbestaan van het Tijdschrift K en O.1992.. 1 deel.
534
Uitwerking van een enquête onder lezers naar verbetering van vormgeving en redactionele formule van het Tijdschrift K en O voor Jeugdwelzijnswerk. [ca 1992].. 1 stuk.
535
Overzicht van onderwerpen voor het eerste nummer van 1926 van het tijdschrift. z.j.. 1 omslag.
536
Tekst van een kort artikeltje geschreven door een anonieme belangstellende voor de vereniging. [voor 1950].. 1 stuk.
537
Aantekeningen betreffende de ontwikkeling van de inhoud van het Tijdschrift K en O.z.j.. 1 omslag.

Afdelingen en andere organisaties.
538
Ingekomen stukken van diverse afdelingen van de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in K en O.1946 en z.j.. 1 omslag.
539
Ingekomen folder van het Bureau K.O.S. (K en O service) van de Haagse afdeling van de Vereniging K en O.[ca 1966].. 1 stuk.
540
Correspondentie betreffende de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.1960.. 1 omslag.
541
Doorslagen van een rapport van mej. Van der Hoop en een samenvatting van besprekingen te Groningen over de plaatselijke commissie Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding met het bestuur van Het Baken.1946.. 2 stukken.
542
Ingekomen circulaire bij mw Sandberg-Geisweit van der Netten van de Commissie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting over de studiegroep K en O. 1944.. 1 stuk.

Leerstoel K & O.
543
Stukken betreffende de benoeming van een bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel in de orthopedagogiek "Fie van der Hoop" aan de Universiteit van Amsterdam in de faculteit der Sociale Wetenschappen en reglement voor deze leerstoel. 1985-1986.. 1 omslag.
544
Correspondentie betreffende het instellen van een bijzondere leerstoel Jeugdwelzijnswerk aan de Rijkshogeschool Maastricht en voordracht voor deze leerstoel. 1988.. 1 omslag.
545
Tekst van de rede 'Tussen dingen en gedachten. Over welzijnszorg en wetenschap', uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de orthopedagogiek in het bijzonder van de jeugdwelzijnszorg ter bezetting van de leerstoel "Fie van der Hoop" aan de UvA op 3 maart 1986. 1986.. 1 stuk.
NB. Twee verschillende exemplaren.

Fie van der Hoop Fonds.
546
Jaarverslag over 1985-1986 van de Stichting K&O Fonds "Fie van der Hoop". Zie voor de jaarverslagen over 1987-1992 en 1993-1994 inv.nr 334. [1987].. 1 stuk.

DOCUMENTATIE.
547
Mededeelingen van de vereeniging tot Bevordering van het onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding. 1942, 1946.. 2 stukken.
548-549
K en O Berichtenblad. Onder redactie van het dagelijks bestuur Vereniging Kinderverzorging en Opvoeding.1948-1957.. 1 omslag en 1 band.
548
jrg 1-3, sep 1948-jul 1951..
549
jrg 4-9, 1 band. sep 1951-dec 1957,.
550
'Geschiedenis van de K & O-Vereniging voor Jeugdwelzijnswerk: Voorgeschiedenis van de Opleiding HBO-J'. Door C.W. Frese-Heybroek.[ca 1987].. 1 stuk.
551
'Boek voor Ouders'. Uitgave van het Tijdschrift Kinderverzorging en Opvoeding. Rotterdam. 1924 en 1927².. 2 delen.
552
Partituren en tekst van het K en O-lied. Geschreven en gedrukt. z.j.. 3 stukken.
553
'Overzicht van zes voordrachten over opvoedkundige onderwerpen, gehouden voor de verenigingen O.V. en K & O'. Uitgave van D'Oliveira's Stenografen-Bureau Amsterdam. 1926.. 1 band.
554
7 foto's op een vel karton geplakt van leslokaal, directiekamer, [bestuur] en spelende kinderen in het gebouw van de opleiding en museum te [Rotterdam]. 1927-1928.. 1 stuk.
NB. Groot formaat.
555
Fotoalbum met foto's van de huldiging van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten en de onthulling van de plaquette met haar portret. 1958.. 1 deel.
556
Fotoalbum met foto's over K en O-conferenties, portretten van K en O-sters, leslokalen en kleutergroepen. 1925-1933.. 1 band.
557
Fotoalbum met foto's van de studiedag op 8 april 1983 'Ouderkontakten in de hulpverlening'. 1983.. 1 deel.
558
Fotoalbum met foto's van spelende kinderen, speelgoed, tentoonstellingsruimten met tentoonstellingen in diverse plaatsen. [afkomstig van A.S. Hesselink- van der Hoop].[ca 1927-1940].. 1 band.
NB. Groot formaat.
559
6 portretfoto's (z/w) van onbekende personen en groepen (met een negatief). z.j.. 1 omslag.
560
2 foto's (z/w) van tentoongesteld (voorlichtings)materiaal. z.j.. 1 omslag.
561
3 foto's (z/w) van het interieur [van het museum voor ouders en opvoeders]. [ca 1930].. 1 omslag.
562
Negatieven van 16 foto's van het afscheidsdiner van de redactie van het Tijdschrift Kv/Jv op. 16 mei 1984.. 1 omslag.
563
Plakboek met knipsels betreffende kinderopvoeding en gezin. 1953-1954.. 1 omslag.
564
2 foto's, dubbelportret van mw Sandberg-Geisweit van der Netten en Jhr Sandberg, 1951 en 1956, en 1 foto portret van dr G.G.M. de Vos, ca 1960. 1951, 1956, ca 1960.. 3 stukken.
---
Plaquette van M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten..
NB. Bevindt zich in de leeszaal van het IIAV.

ARCHIEFSTUKKEN VAN HET BAKEN, LEEUWARDEN.
565
Jaarverslagen van Het Baken over 1947-1971. Met hiaten. 1948-1972.. 1 omslag.
566
Ingekomen agenda's voor vergaderingen van het hoofdbestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding van 13 dec 1930, met bijlage, en van 25 nov 1939. 1930, 1939.. 2 stukken.
567
Ingekomen circulaires en jaarverslagen van de vereniging K en O en het Ver. Museum voor O en O.1946-1948.. 1 omslag.
568
Correspondentie van Het Baken met de Landelijke vereniging K en O betreffende het opzetten van een opleiding Nxx in Leeuwarden aan de Leeuwarder Industrie- en Huishoudschool. 1950-1951.. 1 omslag.
569
Stukken betreffende het organiseren van een tentoonstelling 'Het middelbaar voorbereidend hooger onderwijs en de veranderende maatschappij'. 1933-1934.. 1 omslag.
570
Stukken betreffende contactdagen K en O voor de noordelijke provincies. 1956-1962, 1967.. 1 omslag.
571
Stukken houdende een overzicht van de geschiedenis van Het Baken.1946, 1971, 1981.. 1 omslag.

Archiefstukken van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten

572
'Plan voor een Hollandsche Vereeniging van Ouders'. [1908].. 1 stuk.
573
Stukken en correspondentie van mw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten betreffende de oprichting van een vereniging 'Nederlandsch Museum voor Ouders en Opvoeders', als lid van de afdeling Assen van de Nederlandsche Vereeniging 'Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs'.1898, 1911.. 1 omslag.
574
Stukken ingekomen bij mw Sandberg-Geisweit van der Netten van miss C.M. Mason, betreffende de Parent's National Education Union, ter voorbereiding van het opzetten van het museum voor ouders en opvoeders. 1899.. 1 omslag.
575
Programma van het derde Internationaal Congres voor Opvoeding van het kind in het huisgezin en knipsels betreffende het congres. 1910.. 1 omslag.
576
Correspondentie van mw Sandberg-Geisweit van der Netten betreffende de inzending van het Nederlandsch Comité voor het derde Internationale Congres voor Opvoeding van het Kind in het huisgezin naar de Tentoonstelling te Brussel. 1909-1910.. 1 omslag.
577
Ingekomen stukken bij mw Sandberg-Geisweit van der Netten van B. Nieuwburg en J. van de Stadt.1913, 1918.. 2 stukken.
578
Ingekomen stuk bij mw Sandberg-Geisweit van der Netten betreffende de ontwikkeling van de Duitse kinderliteratuur. Doorslag. Met geleidebrief. 1925.. 1 stuk.
579
Lijst van boeken ter bruikleen afgestaan aan het Museum voor Ouders en Opvoeders, en plattegrond van de inrichting van het museum. 1923.. 2 stukken.
580
Tekst van het artikel "'s Mensen Levensweg", uit het maandblad Onze Bejaarden, september 1956, nr 9, door mw Sandberg-Geisweit van der Netten.1956.. 1 stuk.

Archief van de Vereniging van Hogere Beroepsopleidingen Jeugdwelzijnswerk (Ver. HBO-J)

581-582
Agenda's, notulen en bijlagen van de algemene vergaderingen, vanaf de oprichting en stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting. 1981-1985.. 1 pak, 1 omslag.
581
1981-1985 mrt..
582
1. omslag. 1985 mei-nov..
583-584
Vergaderstukken en notulen van directieoverleg (Werkgroep directies HBO-J). 1981-1986.. 2 pakken.
583
1981-1983..
584
1984-1986..
585
Vergaderstukken en notulen van de coördinatiegroep Jeugdwelzijnswerk 1986 en van bestuursvergaderingen 1985 jun-okt (incompleet). 1985-1986.. 1 pak.
586-587
Correspondentie. 1981-1985.. 2 pakken.
586
Voornamelijk betreffende vergaderingen. 1981-1983..
587
1983-1985..
588
Authentiek afschrift van de oprichtingsakte van de Vereniging van Hogere Beroepsopleidingen Jeugdwelzijnswerk, huishoudelijk reglement en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.1981-1986.. 1 omslag.
NB. Oprichtingsakte is in drievoud.
589
Stukken betreffende de samenwerking met de Vereniging ter Behartiging van de belangen van het Sociaal-Pedagogisch onderwijs (VBBSPO) en de statuten van de SOM (Samenwerkingsverband van opleidingen voor beroepsuitoefening in de welzijnssector en in de sector arbeidsverhoudingen. 1984-1986.. 1 omslag.
590-591
Stukken betreffende de COHHNO (Centraal Orgaan voor het Hoger Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) en de HBO-raad, ingekomen bij dhr Boonekamp. Retroacta. 1976-1981.. 2 pakken.
590
1976-1978..
591
1979-1981..
592
Stukken betreffende de Productiewerkplaats Jeugdwelzijnswerk (Stichting Productiewerkplaatsen ten behoeve van het welzijnswerk met jeugdigen en jongeren in Nederland en instituten die voor dit werk opleiden, Stichting PWJ).1986.. 1 omslag.
593
Stukken betreffende de identiteit en studierichtingen van de HBO-J opleidingen. 1982-1985.. 1 pak.

ANNEX

600-605
Stukken afkomstig van Hannie van Beuningen-Hesselink betreffende ‘het leven en werk van A.S. Hesselink-van der Hoop’ (Fie van der Hoop); met levensbeschrijving van Fie van der Hoop (1899-1965) van de hand van Annemarie Haverkorn van Rijsewijk-van Beuningen in nr 600. z.j.. 6 dozen.
606-607
Stukken afkomstig van C.W. Frese-Heijbroek, zij maakte jarenlang deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Kinderverzorging & Oudervoorlichting en was voorzitter van de stichting K&O/Fie van der Hoopfonds.. 2 dozen.