/
You are not logged in

Archief Stichting VIDO Nederland 1975-2003

Identity Area

Collection IDIIAV00000582
Unitdate1975-2003
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting VIDO Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De eerste VIDO-groep werd opgericht in oktober 1974 door Thea Ferwerda in Uithoorn; de Stichting VIDO Nederland werd opgericht in 1981; de rechtspersoon stichting werd in 2001 opgeheven om verder te gaan als expertisegebied menopauze binnen de Federatie Vrouwenzelfhulp; VIDO is een afkorting van Vrouwen In De Overgang, later van Vrouwen In De Overgangsjaren; VIDO ontstond uit de directe nood waarin veel vrouwen in deze leeftijdsperiode verkeerden; in 1984 waren er tussen de 150 en 200 VIDO-groepen in Nederland.


Inhoud

Jaarverslagen 1991-1998; correspondentie 1981-2001; stukken betreffende de oprichting, en opheffing, het beleid, de organisatie en financiën 1981-2001: stukken betreffende jubilea 1980-1999; stukken betreffende informatieverstrekking en onderzoek 1975-2000; stukken betreffende contact- en studiedagen, scholingen en trainingen 1980-2000: stukken betreffende de uitgegeven krant en de nieuwsbrief 1977-1999; stukken van de VIDO werkgroep Maatschappelijke Positie (Mapos) 1986-2003.
Stukken van algemene aard

1-2
Correspondentie. 1981-2001.. 2 omslagen.
1
1981..
2
1998-2001..
3-4
Stukken betreffende de activiteiten van de provinciale werkgroepen. 1991-2001.. 2 pakken.
3
1991-1994..
4
1995-2001..
5
Jaarverslagen. 1991-1998.. 1 omslag.
6
Jaarverslagen van VIDO-Amsterdam. 1993-1994.. 2 stukken.
7
Verslagen van de bestuursvergaderingen, met agenda's. 1995-2000.. 1 pak.
8
Jaarverslag VIDO Overleg Limburg (VOL) over het jaar 1999, met begeleidende brief. 2000.. 2 stukken.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Oprichting, beleid, organisatie en financiën.
9
Akte van oprichting van de Stichting VIDO Nederland en vaststelling der statuten. Afschrift. 1981.. 1 stuk.
10
Akte van oprichting van de Stichting Informatiecentrum Vido. Afschrift, kopie. Niet ondertekend en niet gedateerd. Met akte van oprichting van de Stichting Vrouwenruimte Alsmeer, gedateerd 1981. Kopie. s.d.. 2 stukken.
11
Huishoudelijk reglement. Concept. 1981.. 1 stuk.
12
Stukken over de werkwijze van de VIDO, over de organisatie, boekenlijst en trefwoordenlijst. 1981 ca.-1997 ca.. 1 omslag.
13
'Wat er op het ogenblik binnen de VIDO gebeurt ...' . Brief van VIDO-Signaal (afkomstig van VIDO-groep Uithoorn) naar aanleiding van de mededeling in de Nieuwsbrief dat het Landelijk Informatiecentrum te Uithoorn niet meer als VIDO wordt erkend. 1984.. 1 stuk.
14
Tekst van de vacature voor een emancipatiewerkster voor de Stichting VIDO. Kopie. 1985 ca.. 1 stuk.
15
Stukken betreffende de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 1991-1999.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende het VIDO Platform Gelderland en zijn bestaansrecht. 1992-1993.. 1 omslag.
17
Opgave van nieuwe bestuursbenoemingen en bestuurssamenstelling VOL (Vrouwen in de Overgang Limburg). 1992 ca.. 1 stuk.
18
Stukken betreffende de wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement. 1992-1993.. 1 omslag.
19
Werk- en beleidsplannen. 1992-2000.. 1 omslag.
20
Verslag van het interview van Anne-Gert Werts en Helene Nivard, medewerksters VIDO, met Jeanine Langbroek over aard en doelstellingen van de organisatie met het oog op toetsing van onder meer kwaliteitsbeleid en deskundigheid. 1993.. 1 stuk.
21
Stukken betreffende de discussies over de doelstellingen en het beleid van de organisatie. 1993-1998.. 1 omslag.
22
Verslag van de beleidsdag voor de leden van de landelijke werkgroepen in Utrecht. 1994.. 1 stuk.
23
Stukken betreffende de positie van het personeel van de VIDO in het kader van de Federatievorming, met concept-sociaal plan. 1994.. 1 omslag.
24
Verslagen van de OACE-bijeenkomsten, met agenda's en bijlagen. OACE staat voor Overleg, Afstemming, Creativiteit en Energie en is een landelijke VIDO-werkgroep met vertegenwoordigsters uit provincies en uit verschillende projecten en werkgroepen. 1994-1997.. 1 pak.
25
Stukken betreffende de contacten met de Federatie Vrouwenzelhulp over het verzoek van VIDO om voortzetting van de uren voor betaalde krachten. 1995-1996.. 1 omslag.
26
Verslagen van de beleidsdagen met als onderwerp de toenemende invloed van de Federatie op het beleid van de VIDO, met stukken betreffende deze ontwikkeling. 1995-1996.. 1 omslag.
27
Herziene begroting 1996. 1996.. 1 stuk.
28
Grootboekoverzicht over 1997 van de Federatie betreffende de uitgaven van de VIDO en notitie met afspraken tussen de Federatie en VIDO onder meer over de hoogte van de bedragen in verband met de tekenbevoegdheid. 1996-1997.. 2 stukken.
29
Stukken betreffende de omgang met de media, richtlijnen, voorbeelden en tips, met voorbeelden van gecorrigeerde artiekelen en krantenknipsels. 1996-1998.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende de procedure voor de benoeming van bestuursleden, richtlijnen voor de omgang van bestuur met werkgroepen en richtlijnen voor de betaling van producten en diensten. 1996-1999.. 1 omslag.
31
Programma Sociaal Welzijnsbeleid 1998 van de Gemeente Helmond met richtlijnen voor de budgetten van de VIDO-groep Helmond voor 1998. 1997.. 1 stuk.
32
Stukken betreffende de contacten met het bedrijfsleven (onder meer AKZO NOBEL) over eventuele promoting van producten en daarmee samenhangende sponsoring van de eigen activiteiten. 1997-1998.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de protesten tegen de voorgenomen besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg en Noord-Brabant om te bezuinigen op het budget voor vrouwenhulpverlening, met name de korting van de subsidie voor de VOL (VIDO Overleg Limburg) en de afloop hiervan. 1998-2000.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende de aanmelding van ervaringsdeskundige VIDO-medewerksters bij de Landelijke Databank Zorgvernieuwing. 1999.. 1 omslag.
35
Brief aan minister E. Borst van VWS met het verzoek een coördinator voor de VIDO te financieren. 1999.. 1 stuk.
36
Stukken betreffende de ingediende klachten door enkele deelneemsters aan de VIDO-groep Bussum (georganiseerd door Care for Women) en de afhandeling hiervan. 1999-2000.. 1 omslag.
NB. Deze groep blijkt niet geregistreerd te staan bij de Stichting.
37
Stukken betreffende de reacties op de organisatie Care for Women en haar publiciteitscampagne. 2000-2001.. 1 omslag.
38
Verslag van het gesprek van VIDO Nederland met Federatie Vrouwenzelfhulp. 2001.. 1 stuk.
39
'VIDO Nederland wordt expertisegebied menopauze', persbericht uitgaande van de Federatie betreffende de opheffing van VIDO Nederland. 2001.. 1 stuk.
40
'De fusie is een feit', mededeling over de fusie tussen VIDO Limburg (VOL) en Emancipatorisch Vormingswerk met Vrouwen (EVV). 2003.. 1 stuk.

Jubilea.
41
5 jaar VIDO : programma van de VIDO Landdag. 1980.. 1 stuk.
42
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. 1984.. 1 omslag.
43
'Van klacht tot kracht: jubileumboekje Tien Jaar VIDO', geschreven door Anneke van Putten-Torensma. 1984.. 1 stuk.
44
Stukken betreffende de organisatie van het Jubileumcongres "Medicalisering in de overgang: wie wordt er beter van?" op 25 oktober 1989. 1989-1990.. 1 pak.
45
Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van VOL in Sittard. 1990.. 1 katern.
46
Stukken betreffende de viering van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van VOL (VIDO Overleg Limburg). 1993.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende de viering van het twintigjarig bestaan. 1994-1995.. 1 omslag.
48-55
Stukken betreffende de organisatie en viering van het 25-jarig jubileum. 1998-1999.. 3 delen, 2 omslagen, 2 pakken en 1 stuk.
48
Stukken betreffende de verzoeken om subsidiëring van het jubileumcongres. 1998-1999.. 1 pak.
49
Stukken betreffende de viering van het 25-jarig jubileum met het symposium "Overgang mag voor alle vrouwen". 1999.. 1 pak.
50
'Overgang mag ...: 25 jaar VIDO vrouwenzelfhulp', uitgave ter gelegenheid van het jubileum. 1999.. 1 stuk.
51
Compilatie van de VIDO-kranten ter ere van het 25-jarig jubileum van Stichting VIDO Nederland. Samengesteld door de provinciale werkgroep Overijssel, o.l.v. Ali Wanschers. 1999..
52
Foto's (contactafdrukken) van het jubileumcongres. 1999.. 1 omslag.
53
Foto's van de organisatrices van het VIDO jubileumcongres, met negatieven. 1999.. 1 omslag.
54
Plakboek ter gelegenheid van 25 jaar VIDO. Deel 1. 1999 ca..
55
Plakboek ter gelegenheid van 25 jaar VIDO. Deel 2. 1999 ca..

Informatieverstrekking en onderzoekspublicaties.
56
Informatiestencils van de Stichting Informatiecentrum VIDO, onder meer over het starten van een werkgroep en over ontspanningstechnieken. 1975 ca.. 1 omslag.
57
"t Zal de overgang wel wezen". Beschouwing over het "climacterieel syndroom". Scriptie van Maria Mul. (Overzicht van de situatie, drie jaar na de oprichting van de eerste VIDO-groep). 1977.. 1 stuk.
NB. Geen opleiding vermeld.
58
'Gevoelens op de helling', door Thea Ferwerda-Ruyg. Uitgave van de VIDO. Tweede druk. 1980 ca.. 1 deeltje.
59
Wat is VIDO? Informatiebrochure. Met sticker. 1980 ca.. 1 stuk.
60
VIDO Den Haag. Informatiebrochure. 1980 ca.. 1 stuk.
61
Affiche VIDO : niet alleen in een hoek, maar samen in een groep. 1980 ca.. 1 stuk.
62
'VIDO : opvang en beweging', eindscriptie IVABO, groep Vrouwen en Welzijnswerk, van Heleen Toet. 1981.. 1 stuk.
63
'Huisarts en overgang : een inventariserend onderzoek onder huisartsen naar kennis, attitude en beleid ten aanzien van vrouwen in de overgang', rapport van de vrouwengroep 'vrouw en huisarts' van de Subfaculteit Geneeskunde van de UvA, in opdracht van de Vereniging VIDO Amsterdam. 1981.. 1 stuk.
64
Vragenlijst "De drempel over". Uitgebracht om te weten hoe vrouwen bij VIDO terecht zijn gekomen. 1983.. 1 stuk.
65
'Oudere vrouwen aktief in de maatschappij', werkstuk IVABO, door Heleen Toet. 1984.. 1 stuk.
66
Contactadressen voor de verhuur van films van de VIDO. 1985 ca.. 1 stuk.
67
'Overgang, wacht tot het rode licht gedoofd is ... Een verslag van en exploratief onderzoek naar de beleving van de overgang bij 46 vrouwen in combinatie met een uitgebreide literatuurstudie', door Anna Oldenhave en Miem Baart. 1985 ca.. 1 stuk.
68
'Vrouwen met of zonder baarmoeder : ervaringen, opvattingen, tips en telefoonnummers', brochure van de VOL. (Vido Overleg Limburg). 1987.. 1 stuk.
69
'Vrouw, durf te leven (vrouwen tussen 40 en 60 jaar)', eindexamenscriptie Maatschappelijk Werk K.S.A. van Nella Verwey-Batens, begeleidster VIDO-groepen. 1987.. 1 stuk.
70
'Geprofessionaliseerde hulp - zelfhulp - VIDO-groep', eindscriptie van Gerda van der Meij, HBO-maatschappelijk werk te Leiden, met bijlage van later datum. 1988.. 2 stukken.
71
'De overgang', artikel van Anneke van Putten-Torensma, bestuurslid van VIDO. Overdruk uit: Dokteren aan vrouwen. 1988 ca.. 1 stuk.
72
'Mag ik ouder worden alstublieft? Hoe kan ik VIDO-vrouwen motiveren om ageisme in onszelf en in de maatschappij te bestrijden?' Afstudeerscriptie van Sonja Dietz. Kopse Hof, Nijmegen. 1989.. 1 stuk.
73
'Wisselwerking in de samenwerking', rapport van de Provinciale werkgroep VIDO-Utrecht. 1990.. 1 stuk.
74
'Hormonale therapie tijdens de overgang', doctoraalscriptie van Annie van der Heijde voor de Faculteit Farmacie van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met begeleidende brief van de Wetenschapswinkel geneesmiddelen. 1990.. 1 stuk.
NB. De scriptie dient in herschreven vorm als tussenrapport van het VIDO - onderzoek van de Wetenschapswinkel geneesmiddelen te Utrecht.
75
'Ouderen in tel', voortgangsrapportage en voortgangsnota van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Saten-Generaal. 1993.. 2 stukken.
76
'De overgang in het licht van onze spirituele groei', tekst van Ine Zengerink, uitgegeven door het Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling te Enschede. (auteur is VIDO-begeleidster). 1995.. 1 stuk.
77
Werkboek voor begeleidsters van vrouwenzelfhulpgroepen van Stichting VIDO Nederland. 1995.. 1 deel.
78
Artikelen uit kranten en tijdschriften met als onderwerp de overgang. 1995 ca.-2001 ca.. 1 pak.
79
Literatuurlijst over het onderwerp menopauze/hormoongebruik, samengesteld op verzoek van de VIDO, door het IIAV. 1996.. 1 stuk.
80
Infopakket met flyers en brochure. 1996 ca.. 1 omslag.
81
Onderzoeksverslag studente geneeskunde naar climacteriële klachten (omslag met naam en datum ontbreken vooralsnog). Aan het onderzoek hebben VIDO-hulpverleensters hun medewerking verleend. 1996 ca.. 1 stuk.
82
'Preventie van aan osteoporose gerelateerde fracturen', adviesrapport van de Commissie Osteoporose van de Gezondheidsraad aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1998.. 1 stuk.
83
Stukken betreffende het opzetten van een Handboek Kwaliteitszorg Vrouwenzelfhulporgansiaties door VIDO Nederland, met retroacta 1996. 1999.. 1 omslag.
84
'De overgangsjaren', informatiebulletin van de Federatie Vrouwenzelfhulp, afdeling VIDO. 2000 ca.. 1 stuk.
85
Stukken betreffende het onderzoek van de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Maastricht ten behoeve van Stichting VIDO. 1998-2000.. 1 omslag.

Contact- en studiedagen, scholingen en trainingen.
86
'Berlijn 1980', verslag van Leida Wind van een reis van Tine Delfos, Anneke van Putten en de auteur, allen VIDO-hulpverleensters, op uitnodiging van Offensives Alter, een Duitse 'VIDO'-groep. 1980.. 1 stuk.
87
Stukken betreffende de kaderopleiding voor VIDO-vormingswerksters in De Born. 1984-1986.. 1 omslag.
88
Portretfoto's en foto's van niet-officiële bijeenkomsten. 1985 ca.-2000 ca.. 1 omslag.
89
Foto's van congressen, werkbijeenkomsten en vergaderingen. Met negatieven. 1985 ca.-2000 ca.. 1 pak.
90
Verslag van de provinciale VIDO bijscholingsdag Noord-Brabant op 1 mei in Tilburg. 1986.. 1 stuk.
91
Certificaat (niet ingevuld) voor de opleiding begeleidster vrouwen zelfhulp groepen, georganiseerd door VIDO Noord Brabant. 1992.. 1 stuk.
92
De Wissel 1979-1992 , uitgave naar aanleiding van de sluiting van De Wissel. 1992.. 1 stuk.
NB. De Wissel, een huis op de Wisseloordlaan in Hilversum, werd in 1979 gekocht. Het initiatief kwam uit de VIDO: men wilde een gastverblijf stichten voor vrouwen, die er een paar dagen tussen uit wilden. In 1992 is het huis gesloten en verkocht.
93
Stuk met informatie over de landelijke kadertraining "samenwerking" voor VIDO-vrouwen in De Born. Met opgavestrookje. 1994.. 1 stuk.
94
VIDO Vrouwen Venray: vrouwen helpen vrouwen. Programma manifestatie op 28 september met thema: positieve beeldvorming. 1996 ca.. 1 stuk.
95
Verslag van de VIDO-telefoontraining door Travers voor medewerksters op het bureau, met een 'Verslag Werkproces Telefonische Hulpdienst'. 1996.. 2 stukken.
96
Stukken betreffende de bijeenkomsten met als thema: 'Depressieve gevoelens, hoe komen we eraan en hoe komen we eraf?' georganiseerd door de VIDO Zaanstad. 1996.. 1 omslag.
97
Bewerking van de enquête 1996 onder de contactvrouwen in de regionale werkgroepen met vragen over werkwijze, training, gewenste ondersteuning etc. 1996.. 1 stuk.
98
Eindverslag met bewerking van de enquête in 1997 onder de achterban met vragen over onder meer deskundigheid en wensen. Met ingevulde formulieren. 1997.. 1 pak.
99
Verslag van de landelijke ontmoetingsdag in 1997, met de op die dag uitgereikte stukken. 1998.. 1 omslag.
100
Studiedag voor VIDO-medewerksters 'Lichaamsbeleving en seksualiteit' op 11 november 1998. Reader samengesteld door Anny van Merwijk en Lies van de Weijer. 1998.. 1 stuk.
101
Studiedag voor VIDO-medewerksters 'Zingeving en spiritualiteit' op 10 maart 1999. Reader samengesteld door Anny van Merwijk en Lies van de Weijer. 1999.. 1 stuk.
102
Vragenlijsten voor de contactvrouwen ten behoeve van het Jubileumboekje. Ingevulde exemplaren, met verwerking. 1999-2000.. 1 omslag.
103
Verslag van de intervisie-bijeenkomst van de telefoonvrouwen in 2000, met retroacta 1999. 1999-2000.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende de organisatie van de landelijke ontmoetingsdag op 7 november 2000, met verslag. 2000.. 1 omslag.

Uitgave krant en nieuwsbrieven.
105
Vidokrant. Nrs. 3-4, 7, 11-28. 1977-1988.. 1 pak.
106-107
VIDO Nieuwsbrief. 1980-2001.. 2 pakken.
106
Nrs. 1 - nr. 61. 1980-1994.. 1 pak.
107
Nrs. 62 - nr. 76. 1995-2001.. 1 pak.
108
Verslagen van de kopij-vergaderingen van de VIDO-krant, aanvankelijk redactievergaderingen/verslagen van de werkgroep krant/publiciteit genoemd, met bijlagen. 1983 ca.-1986 ca.. 1 omslag.
109
Correspondentie, ingekomen stukken, brochures etc. van de redactie van de Nieuwsbrief. 1989-1994.. 1 omslag.
110
Nieuwsbrief van VIDO-Eindhoven. Kopie. 1991.. 1 stuk.
111
Nieuwsbrief VOL-VIDO (Limburg). 1992-1995.. 1 omslag.
112
Mededelingenblad voor plaatselijke, provinciale en landelijke medewerksters van de VIDO-organisatie. 1996-2001.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende de richtlijnen voor de samenstelling van de VIDO-Nieuwsbrief 1997 met begroting. 1997.. 1 omslag.
114
VIDO Nieuws Noord-Brabant. Informatie van de Stichting VIDO Platform Noord-Brabant voor vrouwen van de plaatselijke werkgroepen. 1999.. 1 stuk.

Mapos (VIDO Werkgroep MAatschappelijke POSitie), in 1981 opgericht door VIDO-vrouwen

115
Stukken betreffende het aanbod van cursussen en informatiedagen, georganiseerd door VIDO-Maposvrouwen. 1986.. 1 omslag.
116
Lijst van Mapos-vrouwen, die een training hebben gevolgd en actief zijn in hun eigen omgeving. 1988.. 1 stuk.
117
Mapos Informatie-werkmap. Met supplement (niet gedateerd). 1990.. 2 delen.
118
Verslagen van de studiedagen. 1991.. 1 omslag.
119
Verslag van het overleg tussen de landelijke werkgroep Mapos en Anne-Gert Werts, coördinator en emancipatiewerkster van de VIDO Nederland. 1993.. 1 stuk.
120
Verslagen van de Mapos-werkgroepvergaderingen. 1993-1996.. 1 omslag.
121
Correspondentie. 1993-1997.. 1 omslag.
122
Jaarverslag over 1993. 1994.. 1 stuk.
123
Verslagen van de beleidsdagen. 1994.. 2 stukken.
124
'Nieuwsbijlage van de Landelijke Werkgroep Mapos' (nrs. 7-9, 11-12). 1994-1995.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende de organisatie van de Mapos-kadertraining : 'Je leven is jouw kunstwerk'. 1995.. 1 omslag.
126
Verslagen van de bijeenkomsten van 'Mapos en Externe Kontakten'. 1995.. 2 stukken.
127
Kort verslag van een bijeenkomst betreffende de leidraad bij de scholing van Mapos-begeleidsters. 1995.. 1 stuk.
128
Stukken betreffende de Mapos-kadertrainigen, geleid door Ali Wanschers en geinitieerd door Stichting VIDO Overijssel. 2000-2003.. 1 omslag.