/
You are not logged in

Archief Informatie- en Documentatiecentrum voor de vrouwenbeweging (IDC)

Identity Area

Collection IDIIAV00000242
Unitdate(1969, 1973) 1974-1988
1974-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.62 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1995
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Informatie- en Documentatiecentrum voor de vrouwenbeweging (IDC), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 9 januari 1969 als Stichting Informatie- en Documentatie Centrum van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) te Den Haag; na de fusie van Het NVC met de Nationale Vrouwenraad van Nederland en de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) in 1975 tot Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) veranderde de naam in 1979 in Stichting Informatie en Documentatie Centrum van de Nederlandse Vrouwen Raad (IDC); in 1982 verhuisde het IDC naar Amsterdam en werd onafhankelijk van de NVR; bij statutenwijziging van 19 augustus 1982 werd de naam Landelijke Stichting Informatie- en Documentatie Centrum voor de Vrouwenbeweging (IDC); fuseerde in 1988 met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), Stichting Keizersgracht 10 (K10) en het tijdschrift Lover; doel was het stimuleren van het emancipatieproces van vrouwen, het verzamelen, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie over feminisme, de positie van de vrouw in de maatschappij en de vrouwenemancipatie.


Inhoud

Notulen van bestuur 1977-1988; correspondentie 1980-1988; jaarverslagen 1979-1987; statuten en stukken betreffende -wijzigingen; stukken betreffende loskoppeling van de NVR 1974-1978; stukken betreffende de totstandkoming van de fusie met het IAV en Lover 1978-1988; stukken betreffende beleid 1981-1988; financiële stukken 1976-1988; stukken betreffende de stichting K10 1982-1986; stukken betreffende personeel (1973) 1975-1988; stukken betreffende werkzaamheden 1976-1987; stukken betreffende public relations 1981-1987.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-8, 154
Agenda's en notulen van vergaderingen van het (algemeen en hoofd)bestuur. Met bijlagen. 1969-1971, 1977-1988.. 3 omslagen, 6 pakken.
154
1 omslag. 1969-1971..
1
1977 sep-1978..
2
1979..
NB. Alleen HB.
3
1 omslag. 1979..
NB. Alleen AB.
4
1 omslag. 1980 jan-nov..
5
1980 nov-1982 mei..
6
1982-1984..
7
1985-1986..
8
1987-1988 mrt 3..
155
Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van het IDC van het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC). 1967-1969.. 1 omslag.
9
Besluiten en vergaderstukken van het dagelijks bestuur 1979-1981, besluiten van het chefsoverleg 1979 jul-1980 mrt en besluiten van overleg van de contactvrouw van de NVR met het IDC 1979 sep-1980 mrt. 1979-1980.. 1 pak.
156
Verslagen van de Raad van Advies voor het IDC van het NVC. 1970, nov 9 en 1971 mrt 19.. 2 stukken.
10-13
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1980-1988.. 1 pak, 3 omslagen.
10
Ing. stukken. 1 pak. 1980-1982..
11
Ing. stukken. 1982 okt-1988..
12
Ing. en uitg. stukken. 1980-1982..
13
Uitg. stukken. 1982-1988..
14
Correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) en verslagen van gesprekken met DCE. 1982 nov-1987 mei.. 1 pak.
15-19
Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. 1976 apr-1988 jan.. 5 delen.
15
1976 apr-1979 apr..
16
1979 apr-1982 feb..
17
1982 feb-1984 dec..
18
1985-1986 jul..
19
1986 jul-1988 jan..
20
Jaarverslagen over 1979-1987. 1980-1988.. 1 pak.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie.
21
Stukken betreffende de oprichting, statuten en -wijzigingen. 1969-1988.. 1 pak.
22
Stukken betreffende voordracht en onkostenvergoeding van bestuursleden. Fotocopiën. 1982-1983.. 1 omslag.
23
Bestuurscorrespondentie en aantekeningen van bestuurslid Ans Bakker in verband met een centrale informatievoorziening (CIV). 1982.. 1 omslag.
24
Agenda's en notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur betreffende het CIV. Met bijlagen. (1977) 1978-1979.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende de loskoppeling van de NVR, besprekingen met de Emancipatie Kommissie over een centrum voor informatievoorziening en stukken betreffende formatieuitbreiding in verband hiermee. 1974-1978.. 1 pak.
26
Stukken betreffende besprekingen van de ICE-werkgroep Informatievoorziening, later Commissie Centrale Informatievoorziening, en de vorming van een centrale informatievoorziening (CIV). 1978-1980.. 1 pak.
27
Stukken betreffende (ontwikkeling van) beleid ('brainstormvergaderingen') en beleidsvergaderingen. (1976), 1981-1986.. 1 pak.
28
Stukken betreffende de ontwikkeling van beleid en beleidsnota 1985-1990. 1985-1986.. 1 omslag.
29
Rapporten uitgebracht aan en in opdracht van DCE opgesteld door Bureau Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid, betreffende CIV en fusie. 1986-1987.. 1 pak.
30-32
Stukken betreffende de totstandkoming van de fusie tussen IDC, IAV en Lover o.a. correspondentie en verslagen van besprekingen met DCE en verslagen van stuurgroepvergaderingen. 1985-1988.. 3 pakken.
30
1985-1987 feb..
31
1987 mrt-aug..
32
1987 jun-1988 feb..
33
Correspondentie en andere stukken betreffende de fusie en naam van de nieuwe stichting. 1987-1988.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende de houding van de politiek ten aanzien van een CIV, correspondentie met DCE en het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) over een CIV en correspondentie betreffende de aanstelling van een projectbegeleidster voor de participanten. 1980-1982.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende het participantenoverleg, notulen van het participantenoverleg en verslag van het participantenoverleg. (1980) 1981.. 1 omslag.
36
Notulen van het participantenoverleg. Met bijlagen. 1982-1983 sep.. 1 pak.
37
Notulen van de huisraad. Met bijlagen. 1981 dec-1985 nov.. 1 pak.
38
Notulen van het 'nieuw' participantenoverleg. 1985 nov-1986 sep.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende wensen ten aanzien van de inrichting van het pand van een CIV. z.j.. 1 omslag.
40
Ingekomen van Volder & Co, organisatieadviseurs, de adviesaanvrage ondersteuningsbeleid die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gericht aan de Emancipatieraad, en tarievenoverzicht Pica. 1988.. 2 stukken.

Keizersgracht 10.
41
Ingekomen jaarverslagen over 1983-1985 van Stichting K10 en verslag van de samenwerking in K10 over 1982. 1983-1986.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de oprichting van Stichting Keizersgracht 10, huisraadreglement en huishoudelijk reglement. 1983-1984.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende bestuur van Stichting K10. 1983-1984.. 1 omslag.
44
Stukken betreffende de (voorbereiding van de) panddag (beleidsdag K10). 1985.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende de functie van beheerster K10. 1982-1983.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het evaluatie-onderzoek van de centrale informatievoorziening en participanten. z.j.. 1 pak.
47
Stukken houdende afspraken tussen de participanten. 1984-1985.. 1 omslag.
48
Akte van overeenkomst tussen IDC en Stichting K10 en stukken betreffende het gebruik van ruimte in het pand K10. 1983-1984.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de opening van K10 op 29 oktober 1982. 1982.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende de verhuizing en overdracht van de Van Leeuwenbibliotheek. 1987.. 1 omslag.
51
Ingekomen circulaire van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam betreffende inspraak in de voorbereiding bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel voor belanghebbenden. 1983.. 1 stuk.
52
Knipsels betreffende K10. 1982-1983.. 1 omslag.

Archief.
53
Ordeningsplan van het archief. Met aanvullingen en archiefschema. 1971, 1983.. 1 omslag.

Personeel.
54
Stukken en correspondentie betreffende de vervulling van vacatures in het kader van de werkgelegenheidsverruimende maatregel (WVM). 1982-1988.. 1 omslag.
55
Stukken houdende sollicitatieprocedures, modelbrieven in verband met sollicitaties, model-arbeidsovereenkomsten en salarisregelingen. 1982-1984.. 1 omslag.
56-57
Correspondentie betreffende personeel en personeelszaken. 1976-1986.. 1 pak, 1 omslag.
56
1 pak. 1976-1982..
57
1983-1986..
58
Stukken betreffende de functie van documentaliste en administratief medewerkster. 1982-1986.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende de functie van coördinatrice en hoofd IDC. 1979-1984.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende arbeidsduurverkorting. 1985-1986.. 1 omslag.
61
Nummer is vervallen..
62
Akte van overeenkomst voor vrijwillige aansluiting bij het pensioenfonds PGGM, correspondentie met en circulaires van de PGGM. 1976, 1982-1985, 1987.. 1 pak.
63
Stukken betreffende aanmelding van medewerksters bij de het pensioenfonds .1982-1984.. 1 omslag.
64
Correspondentie met en ingekomen circulaires van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid geestelijke en maatschappelijke belangen (BVG). 1975-1988.. 1 omslag.
65
Correspondentie betreffende loonbelasting en premieheffing. z.j.. 1 omslag.
66
Ingekomen stukken betreffende de ledenvergadering van de Werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk. 1987.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende stages van/voor bibliotheekopleidingen. 1976-1981.. 1 omslag.
68-70
Stageverslagen en -beoordelingen. 1973-1981.. 3 pakken.
68
1973-1975..
69
1976-1979..
70
1980-1981..

Werkzaamheden.
71-75
Notulen van werkoverleg en documentatieoverleg. (1978), 1982-1987.. 1 deel, 1 pak, 3 omslagen.
71
1 deel. 1982 apr-1983 jan..
72
1983..
73
1984 jan-1985 jun..
74
1985 jun-dec..
75
1 pak. 1986-1987..
76
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de coördinatrices. 1987-1988.. 1 omslag.
77-82
Bureau-agenda's. 1982-1987.. 6 delen.
77
1982..
78
1983..
79
1984..
80
1985..
81
1986..
82
1987..
83
Stukken betreffende werkplannen en schema's voor werk- en urenverdeling. 1984-1986.. 1 omslag.
84
Werkschema's. 1983 mei-1987.. 1 pak.
85
Ingekomen brief van een medewerkster betreffende haar werk in verband met haar afwezigheid. 1984.. 1 stuk.
86-92
Ingekomen schriftelijke verzoeken om informatie en documentatie. 1981-1987.. 1 omslag, 5 pakken.
86
(met telefonische verzoeken) 1 omslag. 1981..
87
(met telefonische verzoeken) 1982..
88
1983..
89
1984-1985 feb..
90
1985..
91
1986..
92
1987..
93
Staten houdende statistische gegevens betreffende bezoek en schriftelijke informatieaanvragen. 1980-1982, 1984.. 1 omslag.
94-96
Bezoekersboeken. 1978-1987.. 3 delen.
94
1978-1984..
95
1985-1987 jun..
96
1987 jun-dec..
97
Instructies voor de medewerksters betreffende haar werk en reglement voor bezoekers. 1976-1986.. 1 omslag.
98
Correspondentie betreffende abonnementen en bestellingen van en informatie over tijdschriften. 1977-1982.. 1 pak.
99
Correspondentie betreffende de knipselkrant (KK) en het signaleringsbulletin (SB). 1983-1988.. 1 omslag.
100
Kopij van trefwoordenlijsten en flaptekst van KK en SB. 1980-1989.. 1 pak.
101
Kopij van tijdschriftenlijsten. 1979-1983.. 1 pak.
102
Concept-voorbladen van SB nrs 78/VII, 79/VII, 79/VIII, 79/I t/m VIII-80/I, 80//I, 80/III, 80/5, 80/6-7, 80/8, 81/1 en KK 1978 jan-maart en 1980 jan-feb. 1978-1981.. 1 omslag.
103
Knipselkranten Vrouw en recht en Arbeid en Vrouwen.1980.. 2 stukken.
104
Aanwinstenlijsten, 1970-1971 en literatuurlijsten. 1980-1982.. 1 pak.
105
Kopij voor het Literatuuroverzicht. Dit verscheen over vrouwen: 1968-1975. 1975.. 1 omslag.
157
Brieven en ingevulde vragenlijsten ingekomen van politieke partijen betreffende deelname van de vrouw aan de Nederlandse politiek. 1967, 1972. Met de brochure De rol van de vrouw in de Nederlandse politiek door Marie-Louise van den Bandt. 1972.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende de samenstelling van de Subsidiewijzer. 1976-1981.. 1 omslag.
107
Verkooplijst van de Subsidiewijzer. 1980-1981.. 1 omslag.
108
Stukken betreffende de uitgave van de Gids van Vrouwenarchieven, -bibliotheken en -documentatiecentra in Nederland.1985-1986.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de uitgave van de themapublikatie Den Haag voorbij?. 1985-1987.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende de uitgave van de themapublikatie Lieve Dieklah. 1984-1985.. 1 omslag.
111
Dossier betreffende premietoeslag voor alleenstaande vrouwen in een ziektekostenverzekering. 1971, 1974.. 1 omslag.
112
Voorbeeld catalogus- en uitleenkaartjes. z.j.. 1 omslag.
113
Briefpapier, enveloppen en adresplakkers. z.j.. 1 omslag.

Relaties met anderen.
114
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met betrekking tot public relations en contacten met andere instellingen, o.a. folders, aankondigingen, persberichten. 1981-1987.. 1 pak.
115-116
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met betrekking tot public relations en contacten met andere organisaties. 1983-1987.. 2 pakken.
115
Advertenties, campagnes en persberichten, recensies, diversen..
116
Enquêtes, informatiemarkten, gidsen-kopij, lezingen..
117
(kopij voor) IDC-folders. (1981), 1982 en z.j.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende samenwerking met het IAV en NBLC in de uitgave van een bibliografie over vrouwen en betreffende het lidmaatschap bij het NBLC. z.j.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende organisatie van de inrichting van de historische afdeling Emancipade in 1975 van de werkgroep 100 jaar Emancipatieontwikkeling in Nederland. (1975).. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de voorbereiding van de Landelijke Dag Vrouwenarchieven, -bibliotheken en -documentatiecentra op 28 november 1986. 1985-1986.. 1 omslag.
158
'Inventarisatie emancipatie-informatievoorzieningen. Voorstel tot onderzoek. 1983.. 1 stuk.
160
Stukken betreffende een enquête in 1986 over overleg en samenwerking met andere vrouwenbibliotheken en –documentatiecentra. 1986-1987.. 1 pak.
121
Ingekomen stukken betreffende de oprichting van het Landelijk Centrum Vrouwen en Recht. 1986-1987.. 1 omslag.
159
Correspondentie met Vrouwenbibliotheek Lilith te Maastricht naar aanleiding van de publicatie van de Gids van Vrouwenarchieven, -bibliotheken en documantatiecentra in Nederland.1986.. 1 omslag.
122
Recensies van de Gids van Vrouwenarchieven, -bibliotheken en -documentatiecentra in Nederland, Den Haag voorbij? en Lieve Dieklah. 1985-1986.. 1 omslag.
123
Correspondentie met de Stimuleringsgroep Emancipatie-onderzoek (STEO) betreffende onderzoeksregistratie. 1985-1986.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende een studiereis van twee medewerksters naar de Verenigde Staten. 1986-1987.. 1 omslag.
125
Standaardbrieven en-circulaires, aanbiedingsbrieven, rappelberichten en bestelformulieren. 1975-[1982].. 1 omslag.

Materieel.
126
Stukken betreffende de organisatie van de opening op 5 oktober 1979 van de nieuwe behuizing op de Laan van Meerdervoort. 1979.. 1 omslag.
127
Plakboek met schriftelijke felicitaties tevens receptieboek ter gelegenheid van de opening op 5 oktober 1979. 1979.. 1 stuk (gr.f.).
128
Tekeningen en plattegronden van Keizersgracht 10. 1980 en z.j.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende aanpassing van de oude huisvesting en betreffende de nieuwe huisvesting van de gefuseerde instelling. 1987.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende automatisering. 1983-1987.. 1 pak.

Financiën.
131
Correspondentie betreffende financiële en boekhoudkundige zaken. 1982-1988.. 1 pak.
132-133
Begrotingen en uitgaande stukken houdende aanvragen voor rijkssubsidie voor 1979-1988. Met concepten. 1978-1987.. 1 omslag.
132
1 omslag, 1 pak. 1978-1980..
133
1981-1987..
134
Jaarrekeningen over 1974-1987. 1975-1988.. 1 pak.
135-142
Grootboeken. 1976-1987.. 2 omslagen, 6 pakken.
135
1976-1978..
136
1979-1981..
137
1 omslag. 1982..
138
1 omslag. 1983..
139
1984..
NB. Met bijlagen.
140
1985..
NB. Met bijlagen.
141
1986..
NB. Met bijlagen.
142
1987..
NB. Met bijlagen.
143
Journalen. Groot formaat. 1982-1987.. 1 pak.
144
Ingekomen brief van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende een subsidieaanvraag voor het Dublincongres in juli 1987. 1987.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

145
Annelies Koorn en Gusta Drenthe, De vijf in het grachtenpand. Emancipatie-informatiebeleid in Nederland. UvA, Sociologisch Instituut. Doctoraalscriptie.1984.. 1 stuk.
146
Marjet Douze, Vrouwenarchieven, -bibliotheken en -documentatiecentra in Nederland: een netwerk?. september 1986.. 1 stuk.
147
Nota Vernieuwde Taakstelling Vrouwenemancipatiebureaus. 1987.. 1 stuk.
148
"Sentiment". Visitekaartjes en Sinterklaasrijmen van medewerksters. 1979 en z.j.. 1 omslag.
149
Inventarisatie vrouwen in hogere beroepen en politieke carrières in Nederland.Samengesteld door M.L. van den Bandt. Uitgave van het IDC van het NVC. 1971, 1972, 1973, 1980.. 1 omslag.
150
Teksten van een reeks artikelen uitgegeven door het IDC van het NVC over Unctad III 1972 Wereldhandelsconferentie Santiago de Chile. 1972.. 1 stuk.
151
Activiteiten van organisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad. IDC. 1980.. 1 stuk.
152
Beknopt overzicht van de vrouwenorganisaties in Nederland en van de activiteiten van de Nederlandse Vrouwen Raad. z.j.. 1 stuk.
153
Tekst van een lezing 'The status of women in the Netherlands' door M.L. den Bandt. 1975.. 1 stuk.