/
You are not logged in

Archief Wilhelmina Drucker1889-1917

Identity Area

Collection IDIIAV00000048
Unitdate1889-1917
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.05 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2007
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Wilhelmina Drucker, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 30 september 1847 te Amsterdam als Wilhelmina Elisabeth Lensing, overleden op 5 december 1925 te Amsterdam; medeoprichtster van de Vrije Vrouwenvereeniging in 1889 en van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894; richtte in 1893 samen met Theodore (Dora) Haver het tijdschrift Evolutie op, waarvan het laatste nummer in februari 1926 verscheen; initiatiefneemster en secretares van het Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid 1903; tweede secretares van het Comité van Actie tegen het wetsontwerp Heemskerk ca 1910; bestuurslid van de Vrijdenkersvereeniging 'De Dageraad' 1910-1919. Zie ook www.wilhelminadrucker.nl.


Inhoud

Ingekomen brieven van onder anderen F. Domela Nieuwenhuis en Emilie Claeys 1889-1913; stukken betreffende vrouwelijke studenten, afgestudeerden en gepromoveerden 1894, 1896; stukken betreffende de actie van de Vrije Vrouwenvereeniging voor de toelating van meisjes tot de HBS en het gymnasium 1894-1902; stukken betreffende het overlijden van haar moeder 1902; stukken betreffende de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'.
Archiefstukken

1
Ingekomen brieven van F. Domela Nieuwenhuis uit Den Haag van 11 mei 1889 betreffende de aankoop van een gebouw en van 6 mei 1890 betreffende de vrouwenzaak. 1889, 1890.. 2 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
2
Ingekomen brief van A. E.....? uit Amsterdam waarin deze negatief reageert op een brief van Wilhelmina Drucker van 21 mei waarin ze vraagt of hij iets over heeft voor een eigen gebouw van de socialisten. 29 mei 1889?. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
3
Ingekomen brief van het bestuur van de Amsterdamsche Arbeiders Maatschappij betreffende een door haar en de heer A. Kerbert uit Haarlem af te sluiten hypotheek op het gebouw van fl. 28.000. 25 december 1889.. 1 stuk.
NB. Ontvangen van het IISG, januari 2007.
4
Ingekomen brief van G.L. van der Zwaag uit Gorredijk betreffende haar voorgenomen reis naar Friesland die de heren nutteloos vinden op dat moment omdat de belangstelling voor haar zaak te gering is, behalve te Leeuwarden en Wolvega. 6 juli 1890.. 1 stuk.
NB. Ontvangen van het IISG, januari 2007.
5
Ingekomen brief van J.K. van der Veer uit Sneek betreffende haar bezoek aan Friesland. 7 juli 1890.. 1 stuk.
NB. Ontvangen van het IISG, januari 2007.
6
Ingekomen brief van L.S. ten Cate uit Bovenknijpe betreffende toegezonden handtekeningen en lijsten van de petitie van de Vrije Vrouwenvereeniging voor het onderzoek naar het vaderschap en met het verzoek om eens te komen spreken over het ‘recht der vrouw’. 26 september 1890.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
7
Ingekomen brief van O. Stellingwerf (bestuurslid Friesch Comité van de Volkspartij) uit Leeuwarden betreffende hun meningsverschil, niet qua doel (gelijke rechten voor mannen en vrouwen), maar qua middelen en tactiek. 30 januari 1891.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
8
Ingekomen brief van M.J. van der Mey de Bie, Pharm. Stud., uit Groningen betreffende een ingezonden stuk in de Provinciale Groninger Courant houdende kritiek op de lezingen die zij hield in Groningen. 10 april 1891.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
9
Ingekomen brief van mr. J.C. Overvoorde uit Bad Reichenhall betreffende zijn mening over de positie van vrouwen, betreffende het verzoek van haar exemplaren van zijn dissertatie te geven (die ging over de rechtspositie van vrouwen) en met een uitnodiging voor een openbaar debat waar hij niet op inging. 3 juli 1891.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
10
Ingekomen brief van B.H. Pekelharing uit Delft als antwoord op een brief van haar waarin ze schrijft dat hij haar pijn heeft gedaan met opmerkingen over haar Amsterdams accent en betreffende het Israëlitische volk. 8 september 1891.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
11
Ingekomen brief van Louise Stroh uit Haarlem betreffende ongelijke salariëring van onderwijzers en onderwijzeressen. 1 november 1891.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 675.
12
Ingekomen brieven van Emilie Claeys uit Gent betreffende de geschiedenis van de Socialistische Vrouwenclub van Gent en betreffende haar activiteiten. 2 januari en 23 augustus 1892.. 2 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
13
Ingekomen brief van Louis Frank uit Brussel op briefpapier van de Ligue Belge du Droit des Femmes met het verzoek informatie te geven over vrouwen werkzaam bij overheidsdiensten. Frans. 13 augustus 1892.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
14
Ingekomen brief van W.H. Vliegen uit Maastricht betreffende economische onafhankelijkheid van vrouwen. 2? augustus 1892.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
15
Ingekomen brief van Rachel Foster Avery uit Chicago als ‘secretary Committee on a World’s Congress of Representative Women’, op briefpapier van The World’s Congress Auxiliary of the World’s Columbian Exposition.The Woman’s Branch of the Auxiliary betreffende ingezonden stukken van haar voor de tentoonstelling. Engels. 11 mei 189? [1893].. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
16
Ingekomen brieven van de universiteiten van Amsterdam, Groningen Leiden en Utrecht, met gegevens over de aantallen vrouwelijke studenten en het aantal vrouwelijke afgestudeerden en gepromoveerden aan hun universiteit per studierichting en soms met namen, naar aanleiding van een ingekomen verzoek van Wilhelmina Drucker. 1894, 1896.. 1 omslag.
NB. Was archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr inv.nr 40.
17-25
Stukken betreffende de actie van de Vrije Vrouwenvereeniging voor de toelating van meisjes tot de HBS voor jongens en gymnasia. 1894, 1897-1902.. 10 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 659.
17
Afschrift van brieven van de heer L.C. Schalkwijk aan de Heren Curatoren van het Gymnasium te Maastricht van 23 april en 3 mei 1894, van brieven van het College van Curatoren van het Gymnasium te Maastricht aan het gemeentebestuur van Maastricht van 27 april en 4 juni 1894 en afschrift van een adres aan de minister van Binnenlandse Zaken van 13 juni 1894 betreffende de weigering van het Gymnasium te Maastricht meisjes toe te laten. 2 stukken.
18
Ingekomen brief van Marie Christine Virginie Schalkwijk-Godefroy aan de Vrije Vrouwenvereeniging betreffende de weigering van het Gymnasium te Maastricht haar dochters toe te laten. 26 april 1894..
19
Ingekomen brief van ‘Vooruit’, Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden te Amsterdam van 29 september 1897..
20
Ingekomen brief van A.W.L. Versluys-Poelman aan de redactie van Evolutie betreffende haar audiëntie aan de minister van Binnenlandse Zaken. 3 oktober 1897..
21
Ingekomen briefkaart van ? uit Amsterdam aan W. Drucker met adhesiebetuiging om zich tot de gemeenteraad te wenden. 26 oktober 1897..
22
Brief van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan de heer J. Diamant te Zaandam dat zijn dochter niet wordt toegelaten tot een HBS te Zaandam. 8 februari 1898..
23
Ingekomen brief van Johanna W.A. Naber betreffende een artikel in Evolutie over de reorganisatie van de openbare leer- en werkschool. 9 mei 1902..
24
Lijst met namen en adressen. z.j..
25
Brochure ‘Aan Ouders van 12-, 13- en 14-jarige Meisjes’ betreffende het middelbaar onderwijs voor meisjes. z.j..
26
Ingekomen brief van Marie Popelin uit Brussel op briefpapier van de Ligue Belge du Droit des Femmes met het verzoek een stukje te schrijven voor hun blad over de vrouwenbeweging in Nederland sinds 1895. Frans. 14 oktober 1895.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
27
Ingekomen brief van Susan B. Anthony uit Rochester, met stukken betreffende de tachtigste verjaardag van Susan B. Anthony. Engels. 15 februari 1900.. 5 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
28
Ingekomen brieven van D. de Clercq, Suze Groshans en Marie Jungius, Titia van der Tuuk, C. van Hogendorp, Caroline P. v. Asperen v.d. Velde en A.E. de Vogel naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. 12-15 januari 1902.. 6 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
29
Ingekomen brief van Marie Maugeret uit Parijs betreffende het katholicisme en het feminisme. Frans. 3 juli 1907.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 479.
30
Ingekomen brieven als lid van de Historische Commissie (ook Afdeeling 1813 genaamd) van de Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’; Wilhelmina Drucker was voorzitster van de Sub-Commissie voor Industrie, Handel en Landbouw van de Historische Commissie van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ die in 1913 ‘Vrouwenarbeid voor honderd jaar’ publiceerde (in bibliotheek IIAV NED 5 1913), de andere leden waren R.J. van Oven, Ida Augspurg en N.W. Posthumus. 1912-1913.. 6 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 437.
31
Ingekomen brieven van Marie Boissevain-Pijnappel van de Commissie voor Kiesrecht van de Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ met de vraag om een portret te leveren voor een galerij op de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' en met vragen naar informatie. 15 maart, 9 en 12 april 1913.. 3 stukken.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 857.

Documentatie

32
Vier pagina’s van De Volkszaak.Weekblad voor de Volkspartij in de Provincie Groningen van zaterdag 20 juni 1891 met een ingezonden brief van Wilhelmina Drucker ‘Aan den Heer J.H.B.’ betreffende de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en vrouwenkiesrecht. 1891.. 1 stuk.
NB. Ontvangen van het IISG, januari 2007; in zeer slechte staat.
33
Eerste en tweede pagina van de Schager Courant van 24 september 1891 betreffende haar lezing in het Noord-Hollandsch Koffiehuis op een openbare vergadering van de Sociaaldemocratische Bond over het onderwerp ‘De partijen en haar invloed op het volk’. 1891.. 1 stuk.
NB. Ontvangen van het IISG, januari 2007; in zeer slechte staat en niet volledig.
34
Krantenknipsel getiteld ‘Koperen feest Evolutie', zonder auteur en vermelding uit welke krant het komt, betreffende de viering van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van Evolutie, onder andere met de tekst van de toespraak van Anna Polak. [3] oktober 1905.. 1 stuk.
NB. Uit archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inv.nr 391.
35
Artikel van J.S.R. Baerveldt-Haver verschenen in De Amsterdamsche Dameskroniek van zaterdag 29 september 1917 ter gelegenheid van haar 70e verjaardag. 29 september 1917.. 1 stuk.