/
You are not logged in

Archief Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk (1979-) 1982-1993 (-1994)

Identity Area

Collection IDIIAV00000481
Unitdate(1979-) 1982-1993 (-1994)
1982-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2008
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk op 14 oktober 1981; daarvoor komen de namen Landelijke Steungroep Vrouwen en Arbeid, Landelijke Groep Vrouw en Werk en Landelijk Steunpunt Vrouwen en Arbeid voor; fuseerde in 1993 met de Stichting Landelijke Ombudsvrouw tot het Instituut Vrouw & Arbeid; doel was actieve ondersteuning verlenen aan en de belangen behartigen van vrouwen die op feministische wijze bezig waren met vrouw en werk; dacht onder andere mee in het ontwikkelen van landelijk beleid voor herintredende vrouwen binnen de arbeidsvoorzieningenwereld.


Inhoud

Notulen van bestuur en teamoverleg 1983-1993; ingekomen stukken van Vrouw en Werkwinkels 1979-1991; stukken betreffende de oprichting, het bestuur en het beleid 1981-1992; stukken betreffende financiën en subsidies 1981-1993; stukken betreffende personeel en huisvesting 1982-1993; stukken betreffende de ondersteuning van de organisatie en scholing van de medewersters van de Vrouw en Werkwinkels 1979-1993; stukken betreffende het project 'Zwarte en migrantenvrouwen' 1989-1991; stukken betreffende publiciteit, informatievoorziening en voorlichting 1981-1993; stukken betreffende samenwerking 1987-1994; foto's.
Stukken van algemene aard

Vergaderstukken.
1-3
Vergaderstukken van het bestuur. 1983-1993.. 3 pakken.
1
1983-1986..
2
1987-1991..
3
1992-1993..
4-5
Notulen van het teamoverleg, met bijlagen. 1983-1993.. 2 pakken.
4
1983-1986..
5
1987-1993..

Correspondentie.
6-18
Ingekomen stukken van Vrouw en Werkwinkels (VWW's), geordend per provincie. 1979-1991.. 7 pakken en 6 omslagen.
6
Drenthe. 1988-1990.. 1 omslag.
7
Flevoland. 1987-1990.. 1 omslag.
8
Friesland. 1985.. 1 omslag.
9
Gelderland. 1983-1990..
10
Groningen. 1981-1989.. 1 omslag.
11
Limburg. 1984-1990..
12
Noord-Brabant. 1982-1991..
13
Noord-Holland. 1979-1990..
14
Overijssel. 1985-1991..
15
Utrecht. 1987-1989.. 1 omslag.
16
Zeeland. 1985-1986.. 1 omslag.
17
Zuid-Holland. 1985-1988..
18
Zuid-Holland. 1989-1990..
19
Brieven van het bestuur, ingekomen bij het team van het LSP. 1988.. 2 stukken.
20
Correspondentie met (besturen van) VWW's. 1988-1990.. 1 omslag.
21
Notities van telefoongesprekken en afhandeling ervan. 1991-1993.. 1 deeltje.

Jaarverslagen.
22
Jaarverslagen over de jaren 1981 - 1989 en 1991. 1982-1992.. 1 pak.
23
Tekst betreffende de ondersteuning van werkwinkels ten behoeve van een jaarverslag. 1990 ca.. 1 stuk.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Organisatie.

Oprichting, bestuur en beleid.
24
Verslagen van bijeenkomsten van het Landelijk Steunpunt Vrouwen en Arbeid, met bijlagen ingekomen bij of opgemaakt door A. de Liema als lid van de steungroep. 1981.. 1 omslag.
NB. Het Landelijk Steunpunt Vrouwen en Arbeid is een voorloper van het LSP; een initiatief om tot een opvolging van EVA Bijt Door te komen.
25
Stukken betreffende activiteiten om te komen tot een Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk. 1981.. 1 omslag.
26
Akte van oprichting en huishoudelijk reglement, kopieën. 1981.. 2 stukken.
27
Correspondentie met de Kamer van Koophandel en Fabrieken betreffende inschrijving en registratie, met bijlagen. 1982-1992.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende bijeenkomsten, de zogenoemde beleidsdagen, ter bespreking van het te voeren beleid, met beleidsplannen. 1983-1991.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende een discussiedag over de relatie tussen LSP en de VWW's. 1986.. 1 omslag.
30
Correspondentie tussen bestuur en team LSP naar aanleiding van een vacature voor een coördinatrice en de daaruitvoortvloeiende brainstormsessie over de toekomst van het LSP. 1987.. 1 omslag.
31
Vergaderstukken van de Werkgroep 'Inkadering Vrouw en Werkwinkels' en de klankbordgroep die de werkgroep informeert en adviseert. 1988-1989.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende meningsvorming omtrent het ontwikkelen van beleid ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van meisjes en jonge vrouwen. 1989.. 1 omslag.
33-34
Stukken betreffende het formuleren van voorstellen voor een samenwerkingsstructuur tussen VWW's en LSP, ingekomen bij of opgemaakt door de werkgroep 'Structuur'. 1989-1990.. 1 omslag en 1 pak.
33
Het organiseren van een conferentie over de samenwerking tussen LSP en VWW's. 1989..
34
Activiteiten van de werkgroep 'Structuur'. 1989-1990.. 1 pak.
NB. De werkgroep is ingesteld als gevolg van de conferentie.
35
Uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroepen 'Tripartisering' en 'Regionalisering' met het doel de deskundigheid ten aanzien van de beleidsontwikkelingen te vergroten. 1990.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende het werven van bestuursleden voor het LSP. 1992.. 1 omslag.
37
Ingekomen stukken met betrekking tot het beleid ten aanzien van vrouwen op het gebied van de Arbeidsvoorziening. 1992.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende het opstellen van het meerjaren beleidsplan 1993 - 1998, met concept- en definitieve versie. 1992 ca.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
39-40
Stukken betreffende het aanvragen en verkrijgen van subsidie en het afleggen van verantwoording over de besteding ervan door het LSP i.o., later het LSP. 1981-1985.. 2 omslagen.
39
1981-1985..
40
1992-1993..
41
Stukken betreffende de voorbereiding [en uitvoering] van de subsidieregeling VWW's in het kader van de nota (Her)intredende vrouwen, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1986-1988.. 1 pak.
42
Werkplannen en urenbudgetten over de jaren 1986 tot en met 1993. 1987 ca.-1992 ca.. 1 pak.
43
Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het wijzigen van de subsidieregeling VWW's. 1988.. 1 stuk.
44
Stukken betreffende het opstellen van werkplannen en urenverdeling over de periode juli - december ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1988.. 1 omslag.
45
Ingekomen stukken betreffende de voorbereiding van een subsidieaanvraag voor een onderzoek naar de arbeidspositie van migrantenvrouwen. 1989.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het evalueren van de effectiviteit en mogelijkheden tot integratie van de VWW's in het kader van de subsidieregeling. 1989-1990.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor het bevorderen van deskundigheid van medewerksters van VWW's en voor de voortgang van het coördinatorenoverleg. 1990.. 1 omslag.
48
Verzoek aan de VWW's om in te stemmen met een financiële bijdrage voor ondersteuning van het netwerk zwarte en migrantenvrouwen, met ingekomen reacties. 1992.. 1 omslag.

Personeel en huisvesting.
49
Stukken betreffende het opzetten van sollicitatieprocedures. 1982 ca.. 1 omslag.
50
Agenda's en notulen van de huisvergaderingen met de gebruikers van het pand Koningslaan 11 te Utrecht, waarvan LSP de hoofdhuurder is. 1982-1983.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende het maken van afspraken over en inhoud geven aan werkbegeleiding [van stagiaires] van het LSP. 1983 ca.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende aanstelling, inhoud van het takenpakket en inschaling van administratieve medewerkers bij LSP en VWW's. 1983-1984.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende aanstelling, ontslag en arbeidsvoorwaarden van medewerksters van het LSP. 1983-1991.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende de onderbouwing van subsidieaanvragen voor de personeelsformatie. 1986-1987.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende de sollicitatieprocedure voor het werven van een schrijfster voor het methodiekboek 'Van klapstoel naar fauteuil'. 1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 87-90.
56
Stukken betreffende een voorstel tot uitbreiding van de formatie van het LSP. 1987.. 1 omslag.
57
Informatie betreffende arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden, CAO's, Sociale Verzekeringspremies en ontslagprocedures ten behoeve van het bestuur, met begeleidend schrijven. 1988-1989.. 1 omslag.
58
Bevestigingen van de ontvangst van verzoeken om een ontslagvergunning en de verweerschriften tegen het verlenen van die vergunning. 1993.. 1 omslag.

Fusie met de Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO), opheffing.
59-62
Stukken betreffende discussies gevoerd tussen LSP en SLO met betrekking tot diverse arbeidsvraagstukken. 1987.. 3 omslagen en 2 stukken.
59
Individualisering en zorgpolitiek. 1987..
60
Deeltijdarbeid. 1990-1992..
61
Vrouwenadviesraden. 1992 ca.-1993 ca..
62
Zwarte en migrantenvrouwen als doelgroep. 1993 ca.. 2 stukken.
63
Stukken betreffende het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking tussen het LSP en de SLO, ingekomen bij of opgemaakt door G. Pepping. 1988.. 1 omslag.
64
Aantekeningen ter voorbereiding van een discussiedag in het kader van de fusie tussen LSP en SLO. 1992.. 2 stukken.
65
Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de uitschrijving van de Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk, fotokopie. 1993.. 1 stuk.

Ondersteuning van de organisatie van Vrouw en Werkwinkels.
66
Tekst van een studie getiteld: 'Nieuwe vormen van werkgelegenheidsinitiatieven met speciale aandacht voor de relatie hierbinnen tot vrouwen', vertaald uit het Engels en uitgegeven door het LSP. 1982 ca.. 1 stuk.
67
Rapport van een inventarisatie van de werkterreinen en methoden die door de VWW's gebruikt worden, ter bevordering van de deskundigheid bij de VWW's. 1985.. 1 stuk.
68
Ingekomen overzichten van de VWW's betreffende hun activiteiten ten behoeve van het coördinatorenoverleg, geordend op vergaderdatum. 1987-1988.. 1 omslag.
69
Vergaderstukken van het coördinatorenoverleg. 1987-1991.. 1 pak.
NB. Het coördinatorenoverleg is een overleg van de coördinatoren van VWW's, onder leiding van het LSP
70-71
Stukken betreffende het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van de cursus Banen- en beroepenoriëntatie die de VWW's geven. 1989.. 1 pak en 1 omslag.
70
Onderzoeksopzet en -verslag. 1989.. 1 omslag.
71
Onderzoeksmateriaal. 1986-1989..
72
Ingekomen vergaderstukken van de bijeenkomsten van de stuurgroep 'Profilering vrouw en werk', tot februari 1990 initiatiefgroep 'Profiel Vrouw en Werk', waarin de VWW's samenwerken om tot een gemeenschappelijk landelijk profiel te komen, met reacties van de VWW's op het initiatiefvoorstel. 1989-1990.. 1 omslag.
73
Programma, verslag en aantekeningen van regionale studiedagen voor VWW's over de te volgen strategie in het kader van de regionalisering van de arbeidsvoorziening. 1990.. 3 stukken.
74
Stukken betreffende een project tot ontwikkeling van een methode voor trajectbemiddeling te Tiel, ingekomen bij M. Scali van het LSP in haar hoedanigheid van lid van de procesbegeleidingscommissie van het Landelijk Platform Trajectbemiddeling. 1990-1991.. 1 omslag.
NB. De regio Rivierenland fungeerde als een speerpunt bij het ontwikkelen van deze methode.
75
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de coördinatiegroep 'Plan van aanpak integratie Vrouwen Werk Winkels'. 1990-1992.. 1 pak.
76
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de werkgroep 'Coördinatie Voortgang VWW's'. 1990-1992.. 1 pak.
77-79
Ingekomen stukken van VWW's betreffende de stand van zaken tot de integratie met Regionale Bureaus voor de Arbeidsvoorziening (RBA), geordend per provincie. 1990-1993.. 3 pakken.
NB. Zie ook inv.nr 75.
77
Drenthe, Flevoland, Friesland en Gelderland, met een lijst met contactpersonen bij de VWW's en aantekeningen van het LSP. 1991-1993..
78
Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland. 1991-1993..
79
Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. 1990-1993..
80
Vergaderstukken van het directeurenoverleg, incompleet. 1991-1993.. 1 omslag.
NB. Het directeurenoverleg is een overleg van de directeuren van Stichtingen Vrouw en Werkwinkels, onder leiding van het LSP.
81
Uitnodiging door het LSP aan de leden van de ondersteuningsgroep Positieve Actie VWW. 1991.. 1 stuk.
82
Ingekomen stukken betreffende regionale ontwikkelingen met betrekking tot de instelling van Vrouwen Adviesraden (VAR), met een uitnodiging voor een landelijke bijeenkomst over dit onderwerp en het verslag daarvan, georganiseerd door het LSP. 1992.. 1 omslag.
83
Programma, teksten van toespraken en inleidingen en een uitnodiging in concept, gehouden op de conferentie 'Allianties tusssen Arbeidsvoorziening en Vrouw en Werk' te Amersfoort over de integratie van VWW's in Arbeidsvoorzieningen (Arbvo). 1993.. 1 omslag.

Scholing van de medewerksters van de Vrouw en Werkwinkels.

Banen- en beroepenoriëntatie en arbeidsmarktpositie.
84-85
Ingekomen evaluatieverslagen met bijlagen van cursussen Banen- en beroepenoriëntatie, gegeven door de VWW's, geordend op plaatsnaam. 1979-1987.. 2 pakken.
84
Amersfoort - Huizen..
85
Leiden - Tilburg..
86
Stukken betreffende het organiseren van themadagen en een cursusdag over 'Vrouw en werk'. 1981-1983.. 1 omslag.
87-90
Stukken betreffende de totstandkoming van het methodiekboek voor banen en beroepenoriëntatie, getiteld "Van klapstoel tot fauteuil", uitgegeven in opdracht van het LSP, met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1985-1989.. 4 omslagen.
NB. Zie ook inv.nr 184.
87
Financiering. 1985-1989..
88
Correspondentie. 1986-1989..
89
Informatievergaring. 1987-1988..
90
Redactiecommissie. 1988-1989..
91
Verslag van studiedagen over de cursus Banen- en beroepenoriëntatie. 1986.. 1 stuk.
92
Verslagen van een studiedag en een informatiedag over de 'Primaire Beroepsgerichte Volwassenen(-)edukatie'. 1986-1987.. 2 stukken.
93
Verslagen van een studiedag en een cursus 'Kadertraining in de banen- en beroepenoriëntatie' voor medewerksters van VWW's. 1987-1988.. 2 stukken.
94
Stukken betreffende het verzorgen van cursussen 'Banen- en beroepenoriëntatie voor zwarte en migrantenvrouwen'. 1988.. 1 pak.
95
Stukken betreffende een training 'Werkgeversbenadering'. 1989-1990.. 1 omslag.
96
Verslagen van studiedagen betreffende 'Oriëntatie- en schakelactiviteiten voor meisjes'. 1990.. 2 stukken.
97
Ingekomen gegevens betreffende begrotingen voor cursussen Banen- en beroepenoriëntatie, op verzoek van het LSP verstrekt door de VWW's. 1990.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende studiedagen over 'Arbeidsrecht' en 'Voorlichting arbeidsvoorwaarden'. 1990 ca.. 1 omslag.
99
Stukken betreffende het ontwikkelen van Oriëntatie- en Schakelactiviteiten voor meisjes. 1990-1991.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende het formuleren van een onderzoeksvoorstel om te komen tot een veralgemenisering van de methodiek die VWW's hanteren bij de banen- en beroepenoriëntatiecursussen. 1990-1991.. 1 omslag.
101
Verslagen van studiedagen over cursussen Banen- en beroepenoriëntatie voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte vrouwen. 1990-1991.. 1 pak.
102
Notitie betreffende de inbedding van de methodiek voor zwarte en migrantenvrouwen in de Banen- en Beroepenoriëntatiecursussen. 1991.. 1 stuk.
103
Verslag van een inventarisatie van het cursusaanbod voor Banen- en beroepenoriëntatie voor vrouwen in de bijstand. 1991.. 1 stuk.
104
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de begeleidingscommissie 'Evaluatie van oriëntatie- en schakelactiviteiten voor meisjes en jonge vrouwen'. 1992-1993.. 1 pak.

Bestuur, beleid, onderhandelen, strategie en administratie.
105
Stukken betreffende het organiseren van themadagen over 'Beleid'. 1982-1983.. 1 omslag.
106
Programma en deelnemers- en literatuurlijst voor een studiedag 'Werkgelegenheidsbeleid', georganiseerd door het LSP. 1984.. 2 stukken.
107
Verslag van studiedagen 'Onderhandelen' en van een cursus 'Onderhandelen en strategie'. 1988.. 1 omslag.
108
Verslagen van cursussen en studiedagen over het besturen van VWW's. 1988.. 3 stukken.
109
Verslagen van cursussen 'Beleid en strategie' voor bestuursleden van de VWW's. 1988.. 1 omslag.
110
Verslagen van cursussen en studiedagen voor administratieve medewerksters van VWW's. 1988-1989.. 3 stukken.
111
Stukken betreffende studiedagen over tripartisering in het kader van de reorganisatie van de arbeidsvoorzieningenstructuur met bijlage uit 1988. 1989.. 1 omslag.
112
Programma, artikelen en het verslag van een studiedag betreffende beleidsontwikkeling en strategieën ten gunste van het werk met zwarte en migrantenvrouwen ten behoeve van het netwerk voor zwarte en migrantenvrouwen, georganiseerd door het LSP. 1990.. 1 omslag.
113
Uitnodiging en verslag van een studiedag over de positionering van de VWW's binnen de Regionale Arbeidsbureau's voor coördinatoren van VWW's. 1990.. 2 stukken.
114
Stukken betreffende een studiedag over financieel management. 1990-1991.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende een studiedag voor [het inwerken van] nieuwe coördinatrices en een themadag over het maken van een plan van aanpak voor bestuursleden en coördinatrices. 1990-1991.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende een cursus 'Marktgericht denken'. 1990-1991.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende een training 'Projectmanagement'. 1991.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende studiedagen over administratie en beheer. 1991.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende studiedagen over het maken van Public Relations-beleid. 1991.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende een cursus onderhandelen voor de leden van het netwerk zwarte en migrantenvrouwen. 1992.. 1 omslag.

Eigen bedrijf.
121
Verslag van themadagen over 'Bedrijven'. 1983.. 1 stuk.
122
Verslag van een studiedag over werving en selectie van potentiële deelneemsters voor de cursus 'Oriëntatie eigen bedrijf'. 1990.. 1 stuk.
123
Verslagen van studie- en trainingsdagen 'Oriëntatie eigen bedrijf' (OEB) en een verslag met een overzicht van de eerste vier jaren OEB. 1990 ca.-1991 ca.. 3 stukken.

Techniek.
124
Stukken betreffende het opstellen van een rapport naar aanleiding van een inventarisatie van cursussen en beroepenoriëntatie door de VWW's op het gebied van techniek. 1988-1991.. 1 pak.
125
Stukken betreffende studiedagen over vrouwen, meiden en techniek. 1991.. 1 omslag.
126
Ingekomen verzoek van Vrouwen en Informatica om in een vergadering van VWW's over het thema informatica als beroep voor vrouwen te spreken, met bijlage. 1991.. 2 stukken.
127
Rapport betreffende een inventarisatie van methodieken en knelpunten ten aanzien van beroepskeuzemogelijkheden in de techniek voor vrouwen, kopie. 1991 ca.. 1 stuk.

Zwarte en migrantenvrouwen.
NB. Zie ook inv.nrs. 102, 112, 120 en 171-175
128
Stukken betreffende een studiedag over het werken met en voor allochtone vrouwen. 1987.. 1 omslag.
129
Verslag van een training voor zwarte en migrantenvrouwen, georganiseerd door het netwerk zwarte en migrantenvrouwen werkzaam in VWW's. 1988.. 1 stuk.
130
Verslag van de cursus 'Werken met zwarte en migrantenvrouwen'. 1988.. 1 stuk.
131
Programma en artikelen voor een studiedag over positieve actie voor zwarte en migrantenvrouwen voor medewerksters van VWW's. 1990.. 1 omslag.
132
Verslag van een studiedag over de professionalisering van het netwerk zwarte en migrantenvrouwen. 1990.. 1 stuk.
133
Stukken betreffende organisatiecultuur in het kader van [een studiedag over] positieve actie voor zwarte en migrantenvrouwen. 1990 ca.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende het ontwikkelen van een training voor BAMmers (Bedrijfsadviseur Minderheden), in samenwerking met Stichting VeM, bureau werkgelegenheid voor Vrouwen uit Minderheidsgroepen. 1990-1992.. 1 omslag.
135
Tekst van een inleiding over de arbeidsmarktpositie van Molukse vrouwen en de rol die VWW's kunnen spelen bij de verbetering daarvan. 1991.. 1 stuk.
136
Verslag van een informatiemiddag over allochtone vrouwen die een eigen onderneming hebben of willen starten. 1992.. 1 stuk.

Overige stukken.
137
Verslag van de themadagen 'werkwinkels en kursuswerk'. 1982 ca.. 1 stuk.
138
Stukken betreffende het ontwikkelen van een scholingsplan voor de medewerksters van VWW's en het trainingsprogramma over 1988. 1987.. 1 omslag.
139
Inventarisatie scholingsbehoeften met (concept-)programma's deskundigheidsbevordering en overzicht van te bestellen cursusverslagen. 1987.. 1 omslag.
140
Verslag van een studiedag over de wettelijke regelingen 'Wet Cursorisch Beroepsonderwijs' en de 'Invoeringswet Kaderwet Volwasseneneducatie'. 1988.. 1 stuk.
141
Overzicht over het jaar 1989 van de trainingen die het LSP organiseert voor medewerksters van VWW's. 1988.. 1 stuk.
142
Stukken betreffende studiedagen over het voeren van positieve actie. 1990.. 1 omslag.
143
Correspondentie met de Vereniging van Hogescholen betreffende samenwerking in een aanbod voor docenten in het Hoger Beroepsonderwijs van 'praktijkconferenties' op het gebied van het opzetten van een Banen- en beroepenoriëntatie-programma voor (her)intredende vrouwen, met bijlagen. 1991.. 1 omslag.
144
Stukken betreffende een studiedag over vrouwen in de bijstand, met verslag en conceptverslag. 1992.. 1 omslag.

Belangenbehartiging en overige activiteiten.
145
Stukken betreffende activiteiten rond vrouwen en werk, ingekomen bij of opgemaakt door G. Pepping. 1981-1982.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende de voorbereiding van en een overleg met de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het project Vrouw en Werkgelegenheid. 1982.. 1 omslag.
147
Stukken betreffende het voeren van de actie 'Leer Lubbers tellen', naar aanleiding van een uitspraak van de minister-president dat hij op zou stappen bij 1 miljoen werklozen. 1984.. 1 omslag.
148-149
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de strategiegroep. 1985-1989.. 2 pakken.
NB. De strategiegroep is ingesteld om de ontwikkelingen te volgen en advies te geven ten aanzien van de tripartisering in 1991 [in het kader van de Arbeidsvoorzieningenwet].
148
1985-1986..
149
1987-1989..
150
Rapport van een onderzoek naar de maatschappelijke functie van VWW's, in het kader van te ontwikkelen vervolgbeleid ten aanzien van de subsidiëring van VWW's, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1986.. 1 stuk.
151
Ingekomen stukken van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO) betreffende de financiële afronding van het project '10% regeling', met een uitnodiging van LSP, mede namens SLO, aan Arbeidsvoorzieningen voor een gesprek naar aanleiding van de '10% bijeenkomst' en aantekeningen van dat gesprek. 1986.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende activiteiten ter verbetering van de arbeidsvoorzieningen voor zwarte en migrantenvrouwen, geïnitieerd door het Landelijk Overleg Emancipatie Steunpunten (LOES), waaraan het LSP heeft meegewerkt. 1988.. 1 omslag.
153-154
Stukken betreffende het becommentariëren van een beleidsplan door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor het regionaliseren van studie- en beroepskeuzevoorlichting. 1988-1990.. 1 pak en 1 omslag.
153
Beleidsplan met concepten, correspondentie en reacties van derden. 1988-1990..
154
Verzoek, met bijlagen, van het LSP om commentaar, met reacties van de VWW's en het daarop gebaseerde gezamenlijke commentaar van het LSP. 1989.. 1 omslag.
155
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door het netwerk voor zwarte en migrantenvrouwen van de VWW's. 1988-1993.. 1 omslag.
156
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de werkgroep 'allochtonen werkwinkel', ingesteld naar aanleiding van plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (directoraat-generaal Arbeidsvoorziening) tot het opzetten van werkwinkels voor allochtonen. 1989 ca.. 1 omslag.
157
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de coördinatiegroep van het netwerk zwarte en migrantenvrouwen in VWW's. 1989 ca.. 1 omslag.
NB. zie ook inv.nr. 155
158
Ingekomen brief van het FNV-vrouwensecretariaat betreffende een inventarisatie van CAO-afspraken die zich richten op vrouwen met het verzoek deze te controleren op volledigheid. 1989-1990.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende het landelijk netwerk voor zwarte en migrantenvrouwen met hogere opleiding en specifieke deskundigheid, ingekomen bij of opgemaakt door LSP. 1989-1992.. 1 omslag.
160
Ingekomen lijsten met namen van personen die een rol kunnen spelen bij de landelijke lobby ten aanzien van de voortgang van de VWW's. 1990.. 1 omslag.
161
Ingekomen uitnodiging en discussiestukken voor een werkconferentie georganiseerd door de FNV in het kader van de aanstaande inwerkingtreding van de Wet Arbeidsvoorzieningen. 1990.. 1 omslag.
162-164
Stukken betreffende een studiedag 'Vrouwen en RBA's (Regionale Besturen Arbeidsvoorzieningen) voor het ontwikkelen van strategische mogelijkheden om vrouwenadviesraden op te zetten, georganiseerd door het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid waarbij het LSP aangesloten is. 1990-1991.. 3 omslagen.
NB. De Vrouwenadviesraden zouden de RBA's moeten adviseren.
162
Voorbereiding. 1990..
163
Organisatie en deelname. 1990..
164
Teksten en aantekeningen ten behoeve van het maken van een verslag van de studiedag, met verslag. 1991..
165-166
Stukken betreffende de lobby van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid om meer vrouwen in de Regionele Besturen Arbeidsvoorzieningen te krijgen, ingekomen bij het LSP. 1990-1992.. 1 omslag en 3 stukken.
165
Verslagen van de lobby, met concept. 1990..
166
Reacties van de Regionale Besturen Arbeidsvoorzieningen, met bijlagen. 1991-1992.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende het uitvoeren van een enquête inzake het hanteren van leeftijdscriteria door VWW's, ingevulde formulieren. 1991-1992.. 1 pak.
168
Ingekomen stukken betreffende vrouwen die zelfstandig ondernemer willen worden, ingekomen bij F. Doncker en een concept werkplan en begroting van de activiteiten op dit gebied. 1992.. 1 omslag.
169
Aantekeningen in het kader van onderzoek naar de gevolgen van WAO-maatregelen voor vrouwen, met documentatiemateriaal. 1992-1993.. 1 omslag.
170
Verslag van een onderzoek naar de gevolgen van de integratie van VWW's in de Arbeidsvoorziening (Arbvo) op de dienstverlening aan herintredende vrouwen volgens verschillende modellen, waarvoor medewerksters van VWW's zijn geïnterviewd, uitgevoerd door studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 1993.. 1 stuk.

Projecten.
171-175
Stukken betreffende het project 'Zwarte en migrantenvrouwen' dat ten doel had de dienstverlening van de VWW's aan zwarte en migrantenvrouwen te verbeteren. 1989-1991.. 3 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
171
Voorbereiding van het project. 1989-1991..
172
Vergaderstukken van het werkoverleg van het project. 1989-1990..
173
Deskundigheidsbevordering en informatiegaring ten behoeve van de brochure 'Stap voor stap...'. 1989-1991.. 1 pak.
174
Brochure met een stappenplan voor VWW's om de arbeidsorganisatie open te stellen voor zwarte en migrantencollega's, getiteld: "Stap voor stap op weg naar een multiculturele organisatie", door Emilia Hernández Pedrero, uitgegeven door het LSP, met concept en een uitnodiging voor en programma van de presentatie ervan. 1991 ca..
175
Verslaglegging. 1989.. 2 stukken.
176
Stukken betreffende het opzetten en uitvoeren van het project 'Arbeidsoriëntatie voor meisjes' en de landelijke lobby ten behoeve van de voortzetting van de subsidiëring van het project. 1990-1993.. 1 pak.
NB. Uit dit project zijn de 'oriëntatie- en schakelactiviteiten voor meisjes en jonge vrouwen' voortgekomen.
177
Ingekomen stukken van VWW's betreffende projecten gericht op het vergroten van kansen voor meisjes op de arbeidsmarkt, geordend per project. 1990 ca.-1993 ca.. 1 pak.
178
Stukken betreffende het opzetten van een project 'Informatievoorziening voor opleidingen ten behoeve van herintredende vrouwen' in samenwerking met het NOW-project (New Opportunities for Women) van het Women's Return Network (WRN) in Engeland en stukken betreffende een Workshop van WRN, waar het LSP als gastspreker optrad. 1992-1993.. 1 omslag.

Publiciteit, informatievoorziening en voorlichting.
179
Nieuwsbrieven. 1981 ca.. 2 stukken.
180
Verslag van een stage bij het LSP van een studente aan de Sociale Academie. 1983.. 1 stuk.
181
Stukken betreffende de afhandeling van een geschil over het recht op gebruik van een logo voor een brochure van het LSP. 1983-1985.. 1 omslag.
182
Teksten van inleidingen en artikelen over het werk van het LSP en de VWW's voor representatieve en promotionele doeleinden. 1984-1993.. 1 omslag.
183
Circulaire met informatie over de VWW's [ten behoeve van het vragen van aandacht voor] het plan van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de VWW's onder te brengen bij regionale centra voor educatie, met krantenknipsel. 1987.. 2 stukken.
184
Publiciteit voor en presentatie van het methodiekboek voor banen en beroepenoriëntatie, getiteld "Van klapstoel tot fauteuil", met een foto van de gasten bij de presentatie. 1989.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 87-90
185
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de werkgroep 'Publiciteit'. 1990.. 1 omslag.
186
Foto's en illustraties [gebruikt voor nieuwsbrieven Vrouw en Arbeid]. 1990 ca.. 1 omslag.
187
Specimina van briefpapier, omslagen, brochures en uitnodigingen en een nieuwsbrief. 1990 ca.. 1 omslag.

Samenwerking.
188
Vergaderstukken van de werkgroep zwarte en migrantenvrouwen van de FNV, ingekomen bij E. Hernandez, in haar hoedanigheid van lid van de werkgroep. 1987-1990.. 1 pak.
NB. Het secretariaat berust bij de FNV.
189
Ingekomen stukken van de FNV werkgroep zwarte en migrantenvrouwen, waarvan het LSP lid was. 1987-1990.. 1 omslag.
190
Vergaderstukken van het landelijk Arbvo Vrouwen netwerk, ingekomen bij M. Scali als lid van het netwerk. 1988.. 1 omslag.
191
Ingekomen stukken van het samenwerkingsverband Landelijk Overleg Emancipatie Steunpunten-arbeid (LOES-arbeid) en [Landelijk Netwerk] Zwarte en migrantenvrouwen. 1988-1991.. 1 pak.
192
Stukken van het landelijk netwerk 'Beroepskeuzevoorlichting aan allochtone vrouwen en meisjes' ingekomen bij M. van Leeuwaarde in haar hoedanigheid van lid van het netwerk. 1990-1991.. 1 omslag.
193
Stukken betreffende de totstandkoming van Vrouwen Adviesraden (VAR) op initiatief van LSP in samenwerking met het FNV-vrouwensecretariaat. 1991.. 1 omslag.
194-195
Vergaderstukken van de werkgroep Arbeid van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, ingekomen bij M. Scali als lid van de werkgroep, geordend op vergaderdatum. 1991-1994.. 2 pakken.
194
1991-1992..
195
1993-1994..
196
Stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende het overleg allochtone vrouwen en een uitnodiging voor een training 'interculturele samenwerking', ingekomen bij M. Scali. 1992.. 1 omslag.
197
Ingekomen brief van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid met informatie over de Werkgroep Armoede die zich bezighoudt met de herinrichting van de Bijstandswet, waarin het LSP participeert. 1993.. 1 stuk.
198
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de begeleidingscommissie van het onderzoek Oudere (waaronder allochtone) herintredende vrouwen in Nederland, waarvan het LSP deel uitmaakte. 1993.. 1 omslag.

Retour IIAV

199
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door EVA bijt door. 1979-1981.. 1 pak.
200
Rapport van een onderzoek naar de houding en gedrag van ambtenaren van Arbeidsbureaus ten opzichte van vrouwelijke cliënten in het kader van de invoering van de wet Gelijke Behandeling mannen/vrouwen, uitgevoerd door de Rijksvoorlichtingsdienst. 1983.. 1 deel.

Voor vernietiging vatbaar

201
Adressen- en bestellijsten, aanmeldingen en ingevulde inschrijvingsformulieren, dubbelen en kopiën van krantenartikelen; afkomstig uit 0242. 1979-1981.. 1 omslag.
202
Registratiekaarten [ten behoeve van het ontvangen van subsidies] uit het Centrale Registratie Objectensysteem van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1981.. 2 stukken.
203
Ter kennisneming ingekomen jaarverslag over 1991 van De Ombudsman Den Haag. 1982.. 1 stuk.
204
Arbeidsovereenkomsten van medewerksters. 1985-1991.. 1 omslag.
205
Stukken betreffende het werven van bestuursleden: kopieën van de advertenties, rekeningen voor plaatsing in kranten, teksten van de advertentie en begeleidend verzoek om de advertentie te plaatsen. 1986.. 1 omslag.
206
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de werkgroep die de mogelijkheden voor kantoorautomatisering onderzoekt voor de VWW's. 1986-1989.. 1 omslag.
207
Stukken betreffende de berekening van vakantie- en arbeidsduurverkortinguren. 1986-1990.. 1 omslag.
208
Offertes, bestellingen, onderhouds- en servicecontracten en correspondentie met leveranciers betreffende automatiseringsapparatuur. 1986 ca.-1991 ca.. 1 omslag.
209
Cursusmateriaal voor de banen- en beroepenoriëntatie voor medewersters van de VWW's. 1987.. 1 omslag.
210
Ingekomen brief van kandidaat voor het schrijven van het methodiekboek 'Van klapstoel naar fauteuil' die zich terugtrekt wegens persoonlijke omstandigheden. 1987.. 1 stuk.
211
Informatie betreffende onderzoeksbureau Motivaction, ingekomen bij LSP. 1987.. 1 omslag.
212
Ingevulde formulieren met voorkeuren voor vergaderdata. 1987 ca.. 1 omslag.
213-215
[Ter kennisneming?] Ingekomen stukken van de Stichting Vrouw en Werk BOA (Centrum voor beroepsondersteuning en advisering voor vrouwen en meisjes). 1987-1990.. 3 omslagen.
213
Activiteitenplannen, met begeleidend schrijven. 1987-1989..
214
Jaarverslagen 1988-1989. 1989-1990..
215
Verslagen van voorlichtingsdagen, manifestaties en een cursusopzet voor beroepskeuzevoorlichting voor meisjes op de middelbare school. 1989 ca..
216
Overeenkomsten betreffende praktijkstages in het kader van de opleiding computergebruik aan de Alida de Jongschool, met een informatiebrochure over de inhoud van de stage. 1987-1990.. 1 omslag.
217
Pamfletten, stickers en een nota 'Het kan anders beter' van de FNV met oproepen om te demonstreren op het Museumplein. 1988.. 1 omslag.
218
Ingekomen akte van statutenwijziging van de Stichting Vrouw en Werkwinkel Rotterdam, fotokopie. 1988 ca.. 1 stuk.
219
Verslag van de uitkomst van een enquête over activiteiten door de VWW's ten aanzien van vrouwen en techniek; dubbele (het verslag zit ook in volgnummer 0161). 1989.. 1 stuk.
220
Ingevulde antwoordformulieren van VWW's naar aanleiding van een enquête omtrent het ontwikkelen van beleid ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van meisjes en jonge vrouwen; zie ook volgnummer 0222. 1989.. 1 omslag.
221
Stukken betreffende het totstandkomen en de presentatie van het methodiekboek 'Van klapstoel tot fauteuil'; declaraties e.d., lijsten van bestellingen, lijsten van genodigden, regelen van de accomodatie, drukproeven van de uitnodigingskaart, persmedialijst. 1989.. 1 omslag.
222
Ingekomen verzoek van studenten van de Rijksuniversiteit Utrecht over de mogelijkheid om een onderzoeksstage te verrichten bij het LSP, met bijlage en aantekeningen voor een afwijzingsbrief. 1989.. 3 stukken.
223
Informatiebulletins van het Landelijk Platform Trajectbemiddeling. 1989-1990.. 1 omslag.
224
Ingekomen uitnodigingen voor studiedagen en conferenties over te maken beleid in het kader van de 1990-maatregel. 1989-1991.. 1 omslag.
NB. De 1990-maatregel is een uitvloeisel van de Emancipatienota uit 1985 en beoogt de bevordering van de economischie zelfstandigheid van meisjes en jonge vrouwen.
225
Ingekomen voorlichtingsmateriaal betreffende [het streven naar] economische zelfstandigheid voor meisjes en jonge vrouwen in het kader van de 1990-maatregel. 1989-1992.. 1 omslag.
226
Circulaires met herinneringen aan, uitnodigingen voor en afgelastingen van cursussen en studiedagen door het LSP georganiseerd en antwoordstrookjes met aanmeldingen voor cursussen [ingekomen bij F. Doncker va. het LSP]. 1989-1993.. 1 pak.
227
Lijsten met namen [ten behoeve van een stemmnig voor het vormen van een voortgangsgroep?], werkadressen en telefoonnummers van leden van de SER, SZW/ABA OenW en DG ARBVO. 1990.. 1 omslag.
228
[Ter kennisgeving] ingekomen subsidieaanvragen en begrotingen voor projecten 'Oriëntatie en schakelactiviteiten voor meisjes en jonge vrouwen'. 1990.. 1 omslag.
229
Deelnemerslijst en dubbelen van studiedagen over positieve actie (afkomstig uit volgnummer 0155). 1990.. 1 omslag.
230
Brochure, getiteld: 'Sociale vernieuwing op vrouwenmaat', uitgegeven door de Emancipatieraad [gebruikt voor de studiedag over vrouwen in de bijstand; zie volgnummer 0167]. 1990.. 1 stuk.
231
Ingekomen oproep van het Actiecomitee Vak Verzorging Moet voor financiële ondersteuning, met bijlage en begeleidend schrijven van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid' waarvan het LSP lid is. 1990.. 3 stukken.
232
Antwoordstrookjes voor deelname aan een informatieavond over het convenant, afkomstig uit 0137. 1990.. 1 omslag.
233
Adressenlijsten, blanco's, ingekomen jaarverslagen van derden. 1990 ca.. 1 omslag.
234
Lijst met publicaties betreffende vrouwen met een eigen bedrijf. 1990 ca.. 1 stuk.
235
Ingekomen oproep van FNV om te solliciteren op de functie FNV-districtsbestuurder, in het kader van de tripartisering van de arbeidsvoorzieningenorganisatie, met bijlagen, kopieën. 1990.. 1 omslag.
236
Verklaringen omtrent het terugstorten van salaris indien een salarisregeling niet gehonoreerd wordt door de subsidieverstrekker. 1990.. 1 omslag.
237
Documentatie gebruikt bij het opzetten van het project zwarte en migrantenvrouwen. 1990 ca.-1991 ca.. 1 omslag.
238
Ingevulde inschrijf- en evaluatieformulieren, deelnemers- en presentielijsten, ter kennisneming ingekomen kopie van een krantenknipsel, begeleidingsformulieren, dubbelen (afkomstig uit VB 5401793 ). 1990 ca.-1991 ca.. 1 pak.
239
Ingevulde inschrijfformulieren, ingevulde huiswerkopdrachten, adressenlijsten, dubbelen, afkomstig uit volgnummer 0250. 1990-1993.. 1 omslag.
240-241
Ter kennisname ingekomen voortgangsrapportage's, informatiebulletins, nieuwsbrieven en memo's van de RDC procescoördinatie (Regionale Dienstencentra) betreffende het regionaliseren van studie- en beroepskeuzevoorlichting. 1990-1993.. 2 pakken.
240
1990-1991..
241
1992-1993..
242
Ingekomen stukken betreffende projecten van derden, gericht op het vergroten van kansen voor meisjes op de arbeidsmarkt, geordend per project. 1990 ca.-1993 ca.. 1 pak.
243
Model van een ondernemingsplan vanuit het perspectief van regionale dienstencentra [gebruikt bij een studiedag voor VWW's]. 1991.. 1 stuk.
244
Ter kennisgeving ingekomen telefaxbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het CBA betreffende de integratie van de VWW's; thermisch papier. Van dit bericht is een fotokopie gemaakt. 1991.. 1 stuk.
245
Ingekomen vakatures voor zwarte en migrantenvrouwen, met begeleidend schrijven. 1991-1992.. 1 omslag.
246
Sollicitatiebrieven en curricula vitae van aangenomen sollicitanten voor bestuursfuncties bij het LSP. 1992.. 1 omslag.
247*
Sollicitatiebrieven en curricula vitae van afgewezen sollicitanten voor bestuursfuncties bij het LSP. 1992.. 1 omslag.
248
Ingevulde antwoordformulieren en vragenlijsten voor de land. bijeenkomst Stand van zaken beleid tbv vrouwen binnen de RBA's. 1992.. 1 omslag.
249
Ingevulde antwoordformulieren en vragenlijsten voor de land. bijeenkomst oriëntatie en schakelactiviteiten voor meisjes. 1992.. 1 omslag.
250
Ingevulde antwoordformulieren en vragenlijsten voor decursus Positieve actie. 1992.. 1 omslag.
251
Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van de landelijke bijeenkomst Oriëntatie- en schakelactiviteiten voor meisjes en jonge vrouwen (zie volgnummer 0210), kopieën. 1992.. 1 omslag.
252
Antwoordstroken voor het volgen van een cursusen enqueteformulieren betreffende het aanbod van VWW's. 1992.. 1 omslag.
253
Ingevulde aanmeldingsformulieren en dubbelen betreffende het organiseren van een studiedag over vrouwen in de bijstand (uit volgnummer 0167). 1992.. 1 omslag.
254
Uitnodigingen voor congressen en themadagen waaraan geen gevolg is gegeven en een kopie van een aanmeldingsbevestiging [ingekomen bij Maria Scali]. 1992.. 1 omslag.
255
Lijst met VWW's die al in het bezit zijn van het methodiekboek 'Kiezen voor werk of studie'. 1992 ca.. 1 stuk.
256
Ingekomen uitnodiging met bijlagen voor een studiemiddag over hoger opgeleide zwarte en migrantenvrouwen, georganiseerd door het migrantenvrouwenoverleg van de Gemeente Utrecht, kopieën. 1992.. 1 omslag.
NB. Het is niet duidelijk of het LSP heeft deelgenomen aan de studiemiddag
257
Post-HBO cursusaanbod van het project 'Vrouw en Werk', een samenwerkingsverband van LSP en Hogeschool De Horst, met inleiding, kopie [uit brochure]. 1992 ca.. 1 omslag.
258
Lijst met codes en een instructie voor het genereren van adreslijsten uit een databestand in de computer. 1992 ca.. 2 stukken.
NB. Opm.: aangetroffen in deeltje met gespreksnotities (volgnummer 0129M)
259
Lijsten van ingekomen en uitgaande stukken over de periode 1992 - 1993. 1992-1993..
260
Notulen van het teamoverleg, met een enkele bijlage, kopieën van volgnummer 0227. 1992-1993.. 1 omslag.
261
Deelnemerslijsten en ingevulde inschrijf- en intakeformulieren van deelneemsters aan cursussen Banen- en beroepenoriëntatie voor zwarte en migranten vrouwen. 1992-1993.. 1 omslag.
262
Ingekomen verslag van een cursus betreffende administratieve automatisering voor vrouwen, georganiseerd door Stichting Foarwurk. 1993.. 1 stuk.
263
leeg..
264
Ingekomen antwoordstrookjes voor een bijeenkomst van het netwerk van zwarte en migrantenvrouwen. 1993.. 1 omslag.
265
Ingevulde formulieren ten behoeve van het verkrijgen van een ISBN nummer en offertes in verband met het uitgeven van een jubileumboekje over 10 jaar LSP. 1993.. 1 omslag.
266
Aankondiging met bijlage, ingevulde intakeformulieren en annulering van de studiedag Zwarte en migrantenvrouwen in de bijstand. 1993.. 1 omslag.
267
Artikelen over arbeidsdeelname van groepen vrouwen, strategieën voor emancipatiebeleid en een artikel over organisatiecultuur, kopieën [gebruikt tijdens de conferentie te Amersfoort: 'Allianties tusssen Arbeidsvoorziening en Vrouw en Werk']. 1993 ca.. 1 omslag.
NB. Zie volgnummer 0078.
268
Brief van Arbeidsvoorziening aan het Bestuur van de Stichting Foarwurk met het verzoek medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een methodiekboek inzake het opzetten en uitvoeren van oriëntatie- en schakelactiviteiten voor meisjes en jonge vrouwen, met bijlage, kopieën. 1993.. 2 stukken.
269
Plattegronden van drie 'Heerenhuizen' aan de Koningslaan te Utrecht, fotokopieën. z.j.. 1 omslag.
270
Teksten van advertenties met (kopieën van) knipsels van de verschijning ervan, adressenlijsten van verwante instellingen en minuten van brieven ter attendering op vacatures..
301
Inschrijvingsformulieren van cursussen. 1992.. 1 omslag.