/
Je bent niet ingelogd

Archief NIEUWS Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies 1992-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000414
Unitdate1992-1999
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ida kemperman-Wilke in 2001
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief NIEUWS Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 26 november 1993 in Vrouwenhuis Zami te Amsterdam; hierbij aanwezig waren vrouwelijke studenten, docenten en onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Tilburg; hieraan vooraf kwam in december 1992 een kleine groep bij elkaar op initiatief van Isabel Hoving en Babs Boter met als doel een belangengroep op te richten om het perspectief van zwarte vrouwen naar voren te brengen in het onderwijs en het onderzoek bij de faculteiten Vrouwenstudies; de doelstelling van de vereniging (later de stichting) werd vastgelegd in een basisplan; er werden drie werkgroepen opgericht: een projectgroep Gids voor het samenstellen van een handboek van deskundige zwarte en migrantenvrouwen, een projectgroep ter voorbereiding van een programma Black Women's Studies, en een projectgroep die een congres zou organiseren; tijdens enkele vergaderingen werd een discussie gevoerd of de inter-etniciteit van NIEUWS in overeenstemming was met de doelstelling van de vereniging; uiteindelijk ging alle energie van de verenigingsleden uit naar een congres dat op 26 en 27 april 1996 in het Vrouwenhuis te Amsterdam werd gehouden; dit congres kreeg de naam 'Dansen op de denkvloer'; na de conferentie verdween geleidelijk de animo voor NIEUWS; in 1999 verscheen het conferentieverslag waarna het naar belangstellenden en subsidiegevers werd gestuurd; in een begeleidende brief werd meegedeeld dat NIEUWS zou worden opgeheven.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1993-1999; correspondentie 1993-1999; beleidsstukken 1993-1995; financiële stukken 1993-1997; stukken met betrekking tot publiciteit en presentatie 1993-1996; voorstellen voor onderzoeksprojecten 1993-1995; stukken betreffende werkgroepen 1993-1996; stukken betreffende de Conferentie 1994-1999, geluidsbanden met weergave van het besprokene tijdens de workshops van de Conferentie.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken.
1
Notulen van de algemene vergaderingen. Met vergaderstukken en kladnotulen. 1993-1995..
NB. Tot de oprichtingsvergadering op 26 november 1993 wordt gesproken over de vergadering van de “ belangengroep vrouwelijk perspectief binnen vrouwenstudies” of de “task force vergadering”.
2
Notulen van de coördinatiegroep. Met vergaderstukken en kladnotulen. 1994-1996..
NB. De coördinatiegroep functioneerde als dagelijks bestuur.
3
Notulen van de Organisatiegroep Nieuws. Met kladnotulen. 1996-1999..
NB. Na mei 1996 werd het bestuur uitgeoefend door de Organisatiegroep.

Correspondentie.
4
Ingekomen en concepten van uitgaande stukken. 1993-1999..
5
Enquêteformulieren verstuurd door NIEUWS aan mogelijk geïnteresseerden in het Netwerk. Met reacties. 1994..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting.
6
Brief waarbij Isabel Hoving en Babs Boter vrouwen uitnodigen voor een discussiebijeenkomst over de belangen van gekleurde en migrantenvrouwen. Concept. [1992]..
7
Uittreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam waarin de opname in het register van de Vereniging Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies Nieuws wordt vermeld. 1995..
8
Notariële akte van oprichting van de Stichting Netwerk voor Inter- Etnische Vrouwenstudies gevestigd te Amsterdam. Afschrift. 1996..

Bestuur en personeel.
9
Stukken betreffende de stagiaire bij NIEUWS Maayke Botman. 1995..
10
Bureauagenda’s. 1995-1996..

Beleid.
11
Tekst van een Concept-Basisplan. Met bijgeschreven notities. [1993]..
12
Basisplan NIEUWS. Concept en definitieve versie. 1995..
13
Stukken betreffende het beleid dat NIEUWS moet volgen inzake de mogelijk tegengestelde belangen die zwarte en witte vrouwen hebben bij NIEUWS. 1995..

Samenwerking met andere organisaties op het gebied van huisvesting.
14
Stukken betreffende de huisvesting van NIEUWS bij het INDRA, het Institute for Development Research, in Amsterdam. 1995..
15
Stukken betreffende samenwerking met en huisvesting van NIEUWS bij het IIAV. 1996-1997..

Financiën.
16
Stukken betreffende de subsidiëring van NIEUWS door de Emancipatiecommissie van de Universiteit van Amsterdam en door Mama Cash. 1993-1996..
17
Financieel jaarverslag over 1996. Met kladberekeningen. [1997]..

Publiciteit en presentatie.
18
Stukken betreffende de introductie van NIEUWS tijdens het SISWO congres aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 1993..
NB. Het SISWO congres beoogde een overzicht te geven van de stand van zaken bij Vrouwenstudies aan de universiteiten. Nieuws werd gepresenteerd in een workshop waar gesproken werd door Garjan Sterk, Louise Koningferander, Amalia Deekman en Philomena Essed.
19
Persberichten over NIEUWS. 1993-1995..
20
NIEUWS, nieuwsbrief 1994 ongenummerd; december 1995 nummer 1; juli 1996 nummer 2. 1994-1996..
21
Stukken betreffende het ontwerp van NIEUWS briefpapier en een NIEUWS adresstempel door Laura Kalter. [1995]..

Onderzoeksprojecten.
22
Voorstellen voor verschillende onderzoeksprojecten die NIEUWS heeft aangevraagd bij de wetenschapswinkels van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en bij het Fonds Maatschappijgericht Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 1993-1995..
NB. Projecten werden afgewezen.

Werkgroepen.
23
Stukken afkomstig van de werkgroep Onderwijsprogramma. 1993-1994..
24
Stukken afkomstig van de werkgroep Gids. 1994..
NB. Deze werkgroep ging in mei 1994 met de Congresgroep samen in de Conferentiegroep.
25
Notulen van de Conferentiegroep. Met vergaderstukken en kladnotulen. 1994-1996..

Conferentie “Dansen op de denkvloer” 1996.
26
Stukken betreffende een behoeftepeiling die door de Conferentiegroep is gehouden onder Zwarte, Migranten, en Vluchtelingen (ZMV)vrouwenorganisaties inzake de onderwerpen die men tijdens een te organiseren Conferentie behandeld wil zien. 1994-1995..
27
“Call for papers”, oproep verstuurd door NIEUWS met het verzoek bijdragen te leveren aan de Conferentie. Met mailing list. 1995..
28
Verslag van een vergadering van de coördinatoren van themagroep 1: Cultuur, literatuur, muziek. [1995]..
29
Stukken met betrekking tot themagroep 2: Racisme, etniciteit, interculturaliteit. 1995-1996..
30
Stukken met betrekking tot themagroep 4: Lichaam. 1995-1996..
31
Stukken met betrekking tot de financiering van de Conferentie door middel van fondsenwerving. Met verslaglegging na afloop van de Conferentie ten behoeve van de subsidiegevers. 1996-1997..
32
Stukken betreffende de publiciteit in zake de Conferentie. 1996..
33
Stukken betreffende deelnemers aan de Conferentie. [1996]..
34
Lijst van deelnemers aan de workshop “Hoe kom ik hogerop?”. [1996]..
35-38
Opgaven vooraf van de inhoud van bijdragen die zullen worden gehouden tijdens de Conferentie. 1995-1996..
35
Inleiding Amalia Deekman over het Project Aisa. 2 stukken.
36
Inleiding Leatitia Wirht-Beek over het vrouwenbeleid in Suriname. 1 stuk..
37
Inleiding Halleh Ghorashi over stereotype denkbeelden over vrouwelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten. 1 stuk..
38
Inleidingen bij de workshop Vrouwenstudies, beleid, emancipatie. 1 omslag..
39
Contracten met voorzitters, sprekers en notulisten tijdens de Conferentie. 1996..
40
Biografische gegevens ingeleverd door sprekers ten behoeve van het programmaboekje. Alfabetisch geordend. 1996..
NB. Gegevens zijn meer uitgebreid dan de opgave in het programmaboekje.
41
Programma van de Conferentie met organisatorisch draaiboek voor 26 en 27 april. [1996]..
42
Geluidscassettes met weergave van de workshops 1-3, 6-11, 13, en 15-17. [1996]..
43
Brilletjes “See the world through different eyes”. [1996]..
NB. De brilletjes werden aan de medewerkers van de Conferentie ten geschenke gegeven.
44-45
Verslagen gemaakt door de aangestelde notulisten van de workshops die tijdens de Conferentie op 26 en 27 april 1996 zijn gehouden. [1996]..
44
Verslagen van de workshops op 26 april..
45
Verslagen van de workshops op 27 april..
46-49
Verslagen van de Conferentie. 1996-1997..
46
Verslag door Yvette Kopijn ten behoeve van subsidiegevers..
47
Verslag door Els Veenis getiteld “Een vinger in de okersoep” gepubliceerd in een onbekend tijdschrift..
48
Verslag door Sharina Gumbs, student Hogeschool Rotterdam..
49
Verslag van de conferentie “Dansen op de denkvloer”, bewegende visies op vrouwen in de interetnische samenleving op vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 1996. Concept en definitieve versie. 1999..