/
You are not logged in

Archief Instituut Vrouw & Arbeid 1993-1997 (1998)

Identity Area

Collection IDIIAV00000377
Unitdate1993-1997 (1998)
1993-1997
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2008
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Instituut Vrouw & Arbeid, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1993 als fusie van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw en het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk; fuseerde per 1 januari 1998 met Arachne, Women's Exchange Programme (WEP) International en het project AISA Emancipatie-ondersteuning zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen tot E-Quality; werkte aan de positieverbetering van vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen.


Inhoud

Vergaderstukken 1993-1997; correspondentie en telefoongesprekken 1993-1997; stukken betreffende de oprichting, het bestuur en het beleid 1993-1997; stukken betreffende financiën en personeel 1993-1997; stukken betreffende belangenbehartiging 1993-1998; foto's.
Stukken van algemene aard

Vergaderstukken.
1-7
Agenda's, notulen en uitnodigingen voor vergaderingen van het algemeen bestuur, met bijlagen. 1993-1997.. 6 pakken en 1 omslag.
1
1993.. 1 omslag.
2
1994, januari - juni..
3
1994, juli - december..
4
1995, januari - juni..
5
1995, september - december..
6
1996..
7
1997..
8-10
Agenda's en notulen van het teamoverleg van de inhoudelijke medewerksters, met bijlagen. 1993-1997.. 3 pakken.
NB. Het werkoverleg van juli 1993 wordt nog 'briefing' genoemd; zie ook inv.nr 23 van het archief van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO).
8
1993-1995..
9
1996..
10
1997..
11
Voortgangsrapportages van de inhoudelijke medewerksters ten behoeve van team- en bestuursvergaderingen, met een instructie over de wijze van verslaglegging. 1994-1996.. 1 omslag.
12
Vergaderstukken van het Buro-overleg. 1994-1996.. 1 omslag.
13
Notulen van en stukken ten behoeve van het werkoverleg van de administratieve medewerksters. 1994-1996.. 1 omslag.

Correspondentie en telefoongesprekken.
14-16
Notities met samenvattingen van ingekomen gesprekken tijdens het telefonisch spreekuur, de zogenoemde 'signalen', met enkele minuten van uitgaande brieven. 1993-1995.. 3 pakken.
14
oktober-december 1993..
NB. Zie archief Sichting Landelijke Ombudsvrouw voor telefoonnotities van januari tot en met september 1993, inv.nrs 104-106.
15
1994..
16
1995..
17-20
Minuten en netexemplaren van uitgaande stukken, geordend op volgnummer, met inhoudsopgave per jaar. 1994-1997.. 4 pakken.
17
1994..
18
1995..
19
1996, met ingekomen brieven..
20
1997..
21
Jaaroverzichten met gegevens over ingekomen brieven en telefoongesprekken. 1994-1996.. 1 omslag.
22
Lijsten met gegevens over ingekomen telefoongesprekken per maand, over de periode januari-juni. 1997.. 1 omslag.
23
Uitgaande faxberichten, met verzendrapporten. 1997.. 1 pak.
24
Lijsten van ingekomen post. 1993-1997.. 1 omslag.
25
Ingekomen uitnodigingen voor feestelijkheden, conferenties, congressen en activiteiten op het gebied van de bevordering van de positie van vrouwen. 1995-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Oprichting, bestuur en beleid.
26
Akte houdende de fusie van de Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk en de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, afschrift. 1993.. 1 stuk.
27
Statuten. 1993.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
28
Correspondentie met de Kamer van Koophandel en Fabrieken betreffende inschrijving en registratie. 1993-1997.. 1 omslag.
29
Ingekomen stukken van de Stichting Bestuursregister inzake bemiddeling bij het zoeken naar bestuursleden met een takenlijst voor een voorzitter ad interim en een telefoonnotitie. 1994.. 1 omslag.
30-31
Stukken betreffende de oriëntatie op de wenselijke richting voor beleidsontwikkeling ten behoeve van het beleidsplan voor de periode 1994-1999. 1994.. 2 omslagen.
30
Vergaderstukken van de klankbordgroep..
31
Voorbereiding, uitwerking en verslaglegging van interviews gehouden in het kader van een oriëntatie op de wenselijke richting voor beleidsontwikkeling door het Instituut Vrouw en Arbeid..
32
Lijsten met namen en adressen van bestuursleden. 1995-1996.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende een poging van het bestuur om een conflict tussen directeur en personeel op te lossen. 1995-1996.. 1 omslag.
34
Directiereglement. 1996.. 1 stuk.
35
Stukken betreffende het komen tot een nieuwe structuur in de emancipatie-ondersteuning naar aanleiding van het opheffen van de Emancipatieraad en het aflopen van subsidietermijnen, resulterend in de oprichting van de organisatie De Bundeling per 1 januari 1998 waarin het Instituut Vrouw en Arbeid opgaat. 1996-1997.. 1 pak.

Financiën en personeel.
36
Sociaal Plan in het kader van de fusie tussen de Stichting Landelijke Ombudsvrouw en de Stichting Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk. 1993.. 1 stuk.
37
Werkplannen en concept-werkplannen van medewerksters met het verzoek om en voorzien van commentaar [door de directeur]. 1993-1994.. 1 pak.
38-40
Correspondentie met de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende het vaststellen en verantwoording afleggen over de subsidiëring van het Instituut Vrouw en Arbeid door DCE, met bijlagen. 1993-1997.. 3 pakken.
NB. Zie inv.nrs 171-174 van het archief van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw (SLO) voor correspondentie tot oktober 1993 .
38
1993-1994..
39
1995..
40
1996-1997..
41
Tekst van een regeling omtrent buitengewoon verlof, calamiteitenverlof genoemd, kopie. 1994.. 1 stuk.
42
Notitie van ombudsvrouw S. Kraus betreffende een kwestie rond de financiering van advocaatkosten voor proefprocedures. 1995.. 1 stuk.
43
Foto's [van medewerksters van het Instituut Vrouw en Arbeid]. 1995 ca.. 1 omslag.
44
Correspondentie met de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende het vaststellen en verantwoording afleggen over de subsidiëring van het project Vrouw en Pensioen door DCE, met bijlagen. 1995-1996.. 1 omslag.
45
Lijst met de werkzaamheden van de medewerksters van de administratie en een lijst met de codering van de werkzaamheden ten behoeve van het tijdschrijven. 1996.. 2 stukken.

Belangenbehartiging.
NB. Zie het archief van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw voor correspondentie tot oktober 1993.
46
Ingekomen brief met bijlage betreffende een klacht omtrent de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), met netexemplaar van de reactie van de ombudsvrouw. 1993.. 3 stukken.
47
Correspondentie betreffende overtreding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van discriminatie bij sollicitatie. 1993-1994.. 1 stuk.
48
Correspondentie naar aanleiding van vragen en klachten van cliënten omtrent arbeidsovereenkomsten, ouderschaps- en zwangerschapsverlof. 1993-1994.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de kwestie van salariëring van leidinggevenden in de Gezinsverzorging met een N20 opleiding. 1993-1994.. 1 omslag.
50
Correspondentie betreffende klachten en vragen van cliënten over het Pensioenrecht. 1993-1994.. 1 omslag.
51
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake alimentatie. 1993-1994.. 1 omslag.
52
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten omtrent de Wet Gelijke Behandeling. 1993-1995.. 1 omslag.
53
Correspondentie betreffende klachten en vragen van cliënten omtrent de Algemene Ouderdomswet (AOW). 1993-1995.. 1 omslag.
54
Correspondentie naar aanleiding van vragen en klachten van cliënten omtrent de Algemene Nabestaandenwet (ANW). 1993-1995.. 1 omslag.
55
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake bedrijfs- en beroepspensioenen en pensioenbreuk, alfabetisch geordend. 1993-1995.. 1 omslag.
56
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake overheidspensioenen. 1993-1995.. 1 omslag.
57
Correspondentie betreffende klachten en vragen van cliënten over de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). 1993-1996.. 1 omslag.
58
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake echtscheiding. 1993-1996.. 1 pak.
59
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten over de Ziektewet en zwangerschapsuitkeringen. 1994.. 1 stuk.
60
Correspondentie betreffende vragen en klachten van cliënten inzake kinderopvang. 1994.. 2 stukken.
61
Teksten van [een deel van] een brochure met informatie betreffende het erfrecht en pensioen, voorzien van aantekeningen ter controle en aanvulling. 1994 ca.. 2 stukken.
62
Voorbeelden van standaardbrieven naar aanleiding van verzoeken om informatie. 1995 ca.-1996 ca.. 1 omslag.
63
Ingekomen verzoek om bemiddeling bij het vinden van een baan. 1998.. 1 stuk.

Overige onderwerpen.
64
Netexemplaar van een brief aan het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid met mededeling van de fusie tussen Stichting Landelijke Ombudsvrouw en het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk en een ondertekende intentieverklaring tot aansluiting bij de (op te richten) Stichting Vrouwen Alliantie voor economische zelfstandigheid en herverdeling van arbeid. 1993.. 2 stukken.
65
Teksten van notities, brochures, publicaties en commentaren op overheidsstandpunten ten aanzien van de verbetering van de positie van vrouwen. 1993.. 1 omslag.
66
Teksten van lezingen, gehouden tijdens conferenties en themabijeenkomsten, met een uitnodiging en programma. 1993 ca.-1996 ca.. 1 omslag.
67
Persberichten en aankondigingen en uitnodigingen voor lezingen, congressen en symposia van het IVA of met medewerking van het IVA. 1994-1997.. 1 omslag.
68
Ingekomen persberichten betreffende mededelingen en activiteiten op het werkterrein van het IVA. 1996-1997.. 1 omslag.