/
You are not logged in

Archief Bond van gescheiden vrouwen 'Divortium' 1961-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000386
Unitdate1961-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2005
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig, namen en adressen mogen niet gebruikt worden �n niet openbaar worden gemaakt.
Preferred CitationArchief Bond van gescheiden vrouwen 'Divortium' , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 8 april 1961, ontbonden in 1999; koninklijke goedkeuring kwam op 6 september 1962 bij KB no. 99; het doel was om te komen tot een maximale bescherming van de belangen van de gescheiden vrouw en haar kinderen; had afdelingen over het hele land; activiteiten waren in hoofdzaak gericht op het waardevast maken van alimentaties, op de overname door het bedrijfsleven van de bepalingen inzake het weduwenpensioen voor gescheiden vrouwen, op het openen van (her)scholingsmogelijkheden voor gescheiden vrouwen, op het treffen van voorzieningen op het sociale vlak en op het bevorderen van het contact tussen de leden; was aangesloten bij de Nederlandse Gezinsraad; het batig saldo ging na de opheffing in 1999 naar het Proefprocessenfonds Rechten Vrouw van het Clara Wichmann Instituut.


Inhoud

Notulen van algemene, jaar-, bestuurs- en kringraadvergaderingen 1961-1999; jaarverslagen 1966-1975, 1983-1996; correspondentie 1963-1999; stukken betreffende de oprichting en het bestuur 1961-1998; mededelingenblad voor de leden 1962-1998; stukken betreffende kringen 1966-1972; stukken betreffende een onvolledige gezinnenverzekering 1966-1973; stukken betreffende het echtscheidingsrecht en alimentatie 1969-1997; krantenartikelen over Divortium 1961-1970, 1986; stukken afkomstig van G.M. Soeria Santoso-de Vos (1916-2000) betreffende haar werkzaamheden voor Divortium 1966-1973.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken en jaarverslagen.
1
Notulen van Kringraadvergaderingen, met agenda’s en enkele presentielijsten en specimina van convocaties, met hiaten. 1961-1983.. 1 omslag.
2
Notulen van algemene leden- en jaarvergaderingen, met jaarverslagen van de voorzitster als bijlagen en enkele agenda’s en presentielijsten. 1961-1999.. 1 omslag.
3
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1966-1968.. 1 omslag.
4
Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur met enkele agenda’s, met hiaten. 1966-1996.. 1 pak.
5
Jaarverslagen. 1966-1975, 1983-1996.. 1 omslag.

Correspondentie.
6
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1963-1975.. 1 omslag.
7
Ingekomen en minuten en kladexemplaren van uitgaande stukken opgemaakt door verschillende bestuursleden. 1965-1968.. 1 omslag.
8-10
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1968-1999.. 3 pakken.
8
1968-1978..
9
1979-1987..
10
1988-1999..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie en bestuur.
11
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door G.M. Soeria Santoso-de Vos inzake de oprichting van de Bond van gescheiden vrouwen ‘Divortium’. 1961.. 1 omslag.
12
Verslaglegging van de werkzaamheden van de presidente, mevrouw Hylkema [ten behoeve van de vergaderingen van het hoofd- en dagelijks bestuur]. 1961-1964.. 1 omslag.
13
Lijsten van activiteiten verricht door het bestuur en werkzaamheden verricht door afzonderlijke bestuursleden en contactvrouwen. 1962, 1966-1971.. 1 omslag.
14
Lijsten van bestuurssamenstellingen en contactvrouwen, met hiaten. 1966-1979.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende de oprichting en liquidatie van de Bond van gescheiden vrouwen ‘Divortium’. 1966-1999.. 1 omslag.
16
Statuten en huishoudelijke reglementen. 1968-ca. 1975, 1991.. 1 omslag.
17
Openingsrede van de voorzitster ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 1971 en ansichtkaart met een gelukwens ter ere van het jubileum van Divortium, door de deelnemers aan het werkweekend in Renkum gestuurd naar G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1973.. 1 stuk.
18
Notitie betreffende een mogelijke omzetting van de Bond van gescheiden vrouwen in een stichting, opgesteld door de juridische adviseur van de bond, F.A.J.Th. Kalberg. 1998.. 1 stuk.

Financiën en huisvesting.
19
Stukken betreffende verzoeken tot subsidiëring van Divortium. 1963-1964, 1969-1970, 1991.. 1 omslag.
20
Onkostendeclaraties met bijlagen en de daaruit voortvloeiende correspondentie van G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1966-1972.. 1 omslag.
21
Financiële overzichten. 1968, 1974, 1983-1989, 1993, 1995-1996.. 1 omslag.

Leden.

Algemeen.
22
Ledenlijsten. 1961-1969, 1974.. 1 omslag.
23
Circulaires van het bestuur aan de leden. 1961-ca. 1970, 1994.. 1 omslag.
24
Circulaires van het bestuur aan de contactvrouwen. 1961-ca. 1970, 1984.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende werkweekenden voor contactvrouwen en hun assistentes. 1965-1978.. 1 omslag.
26-27
Mededelingenblad. 1965-1998.. 2 pakken.
26
1962-1981..
27
1982-1998..
28
Stukken betreffende werving en aanmelding van nieuwe leden, met hiaten. 1966-ca. 1974.. 1 omslag.
29
Richtlijnen, instructies en informatie voor contactvrouwen ten behoeve van de leden, met concepten van de ‘Raadgevingen’ ingekomen bij het bestuur. ca. 1966-ca. 1975.. 1 omslag.
30
Informatiebulletin IBAC (Informatie van Bestuur aan Contactvrouwen) , met hiaten. 1969-1988.. 1 omslag.

Kringen.
31
Verslagen van contactavonden Kringen Zeist en Utrecht. 1961-ca. 1968.. 1 omslag.
32
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door G.M. Soeria Santoso-de Vos, in haar hoedanigheid van contactvrouw. 1961-ca. 1977.. 1 pak.
33
Verslagen van maatschappelijk werksters betreffende gesprekken met leden, ingekomen bij de contactvrouw van kring Utrecht. 1966-1967.. 1 omslag.
34
Lijsten met een overzicht van de werkzaamheden van contactvrouwen [ten behoeve van jaar- of kringraadvergaderingen?]. 1966-1968.. 3 stukken.
35
Jaarverslagen, overzichten en rapportages uit de kringen, ingekomen bij het bestuur. 1966-1969.. 1 omslag.
36
Ledenadministratie van Kring Zeist, alfabetisch geordend. ca. 1966-ca. 1972.. 1 omslag.
37
Inventarislijst bij de splitsing van Kring Zeist, met een welkomstbrief van het hoofdbestuur. 1967.. 2 stukken.
38
Circulaires van contactvrouwen aan leden. 1969-1981.. 1 omslag.
39
Presentielijst van een contactavond te Eindhoven. 1981.. 1 stuk.

Belangenbehartiging.
40
Correspondentie met deskundigen op echtscheidingsgebied, alfabetisch geordend. 1961-1968.. 1 omslag.
41
Verslagen van lezingen, gesprekken en (telefonische) onderhouden, opgemaakt door bestuursleden en contactvrouwen. 1966-1971 en z.j.. 1 omslag.
42-46
Stukken betreffende een onvolledige gezinnen verzekering (O.G.V). 1966-1973.. 3 omslagen en twee pakken.
NB. Waarschijnlijk ingekomen bij of opgemaakt door G.M. Soeria Santoso-de Vos [initiatiefneemster?]
42
Aantekeningen, achtergrondinformatie en verzendlijsten. 1966-1972..
43
Correspondentie. , 1 pak. 1967-1971..
44
Krantenknipsels. 1968-1970..
45
Reacties naar aanleiding van de bespreking van de onvolledige gezinnen verzekering in het radioprogramma ‘Avrodite’, ingekomen bij G.M. Soeria Santoso-Duffels [?] met begeleidend schrijven van de AVRO. 1969..
46
Belangenbehartiging bij de politiek., 1 pak. 1972-1973..
47
Reacties op een artikel in de Telegraaf, getiteld: ‘Mijn ouders zijn gescheiden’, ingekomen bij de redactie en doorgezonden naar Michèle Soeria Santoso, dochter van G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1967.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 1967-1970.. 1 omslag.
49
Teksten van radioredes in de serie ‘Recht en Slecht’ van de Nederlandse Omroepstichting [of Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep?], door mr. dr. Benno Stokvis betreffende echtscheiding en alimentatie. 1969-1972.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende wetsontwerp 10.213 inzake de herziening van het echtscheidingsrecht, met concepten en aantekeningen bij het alimentatierapport dat Divortium in opdracht van de bijzondere commissie belast met de voorbereiding van de openbare behandeling van dit wetsontwerp heeft opgemaakt. 1970-1971, 1997.. 1 pak.
51
Rapport naar aanleiding van wetsontwerp 11.166 betreffende de indexering van onderhoudskosten/alimentatie met een overzicht van indexering 1971 en het rapport ‘Commentaar uit de practijk. Kritiek van de Bond van Gescheiden Vrouwen “DIVORTIUM” op het rapport van de Commissie Alimentatienormen (Commissie De Ruiter)’. 1978.. 1 omslag.
52
Specimen van een enquête betreffende de achtergronden van echtscheiding in Nederland, uitgevoerd door de afdeling Gezinssociologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen met medewerking van Divortium. ca. 1971.. 1 omslag.
53
Publicatie getiteld: ‘Houd je nog een beetje van me?’ door Harriët Freezer, uitgegeven te Amsterdam, waaraan Divortium heeft bijgedragen. 1971.. 1 deeltje.
54
Stukken betreffende wetsvoorstel 19.295 inzake regeling van de limitering van alimentatie na scheiding. 1971-ca. 1997.. 1 pak.
55
Stukken betreffende een rapport inzake de financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezin (kamerstuk 11.860), met het antwoordrapport, opgesteld door Divortium, getiteld: ‘Kritische keuze. Antwoord op het I.W.O.G. rapport betreffende de financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen’. 1972-1973, 1975-1981.. 1 pak.
56
Correspondentie met overheidsorganen betreffende zaken en wets­voor­stel­len die (gescheiden) vrouwen kunnen benadelen. ca. 1975-1997.. 1 pak.
57
Stukken betreffende wetsontwerp 14.134 inzake het nihilbeding; regelen omtrent het effect van een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 158 en 159.1 BW op het verhaalsrecht van gemeenten in verband met verleende bijstand. 1976, 1980, 1982, 1985.. 3 stukken.
58
Stukken betreffende het emancipatiebeleid van de Emancipatie Kommissie. ca. 1977, 1981.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende wetsontwerp 15.638 inzake herziening van het omgangsrecht in verband met scheiding. ca. 1981.. 2 stukken.
60
Minuutbrief van P.J. Whitlau [aan Stichting Echtscheidingsoverleg?] dat zij niet langer Divortium kan vertegenwoordigen in het overleg. 1983.. 1 stuk.
61
Ingekomen stukken van de juridisch adviseur van Divortium, drs. F.A.J.Th. Kalberg betreffende limitering van alimentatie na scheiding en verevening van pensioenrechten bij scheiding. 1985- 1997.. 1 pak.
62
Stukken betreffende pensioenverrekening en pensioenverevening na echtscheiding. 1987-1997.. 1 omslag.
63
Ingekomen stukken van de Vereniging van Advocaat-Scheidings­be­middelaars naar aanleiding van een verzoek om informatie, met het betreffende verzoek. 1997.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

64
Krantenartikelen over Divortium. 1961-1970, 1986 en teksten van artikelen betreffende echtscheiding overgetypt uit tijdschriften. 1961, 1966-1967.. 1 omslag.

ANNEX

65
Aantekeningenschriften van werkzaamheden voor Divortium verricht, waarschijnlijk bijgehouden door G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1966-1973.. 2 deeltjes.
66
Stukken betreffende de financiële situatie van G.M. Soeria Santoso-de Vos. 1953-1973.. 1 omslag.