/
You are not logged in

Archief Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) 1938-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000375
Unitdate1938-1999
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent14.80 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 2000
Aanvulling verwerkt door Susanne Neugebauer in 2002
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1933 als Commissie voor het Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB), vanaf 1938 als zelfstandige Vereniging onder de naam Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CBPB), vanaf 1959 bekend als Christelijke Plattelandsvrouwen en -meisjes Bond (CPB) en vanaf 1993 als Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB), fuseerde per 1 januari 1999 met de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) tot Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging; doel van de CPB en haar voorgangers was de positie van de vrouw op het platteland en in het boerenbedrijf te verbeteren door scholing op christelijke grondslag; daarbij kwamen onderwerpen als boerenvrouwen en loonarbeid, opvoeding, huishoudkunde en hygiëne, landbouwpolitiek en literaire vorming aan bod, vanaf de jaren zeventig ook de organisatie van hulp aan boerinnen in ontwikkelingslanden.


Inhoud

Notulen ledenvergaderingen 1938-1993; notulen bestuur 1938-1999; bestuurscorrespondentie 1932-1996; correspondentie met de gewestelijke afdelingen 1938-1998, jaarverslagen 1937-1997; tijdschrift Ons Plattelandsleven 1950-1993, stukken betreffende de activiteiten van de landelijke werkgroepen: kadertrainingen, creativiteit, emancipatie, agrarisch werk, ontwikkelingssamenwerking en Rond om het Boek vanaf begin jaren zeventig; audiovisueel materiaal.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
De oprichting
De oprichting van de voorloper van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) was te danken aan initiatives afkomstig uit het landbouwhuishoudonderwijs een uit de gelederen van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (C.B.T.B.). De C.B.T.B. had zich vanaf het begin van zijn oprichting in de jaren dertig tot doel gesteld landbouwhuishoudonderwijs te bevorderen, in eerste instantie het onderwijs van christelijke landbouwscholen voor jongens.
In het voorjaar van 1930 ontving de secretaresse van de Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, later de Christen Jonge Vrouwenfederatie (in het vervolg de Federatie genoemd), mejuffrouw M.W. Barger, een brief van professor Diepenhorst uit Amsterdam. Deze professor was betrokken bij het werk van de C.B.T.B. Zijn vraag aan het federatiebestuur: “Doen jullie nu ook eens iets voor onze boerendochters van Protestants Christelijke huize?” markeerde het begin van het ontwikkelingswerk onder vrouwelijke boeren en tuinders. In 1930 was de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuindersorganisaties (CJBTO) opgericht en nu moest een vakvereniging van en voor boerendochters volgen. De Federatie boog zich over de mogelijkheden scholing voor boerenmeisjes te organiseren. Onder medewerking van de leraressen in de landbouwhuishouding in dienst van de C.B.T.B. resulteerde dit in een eerste bijeenkomst in Leusden in het jaar 1932, genoemd de Ontwikkelingsweek. Hiervoor waren boerendochters en plattelandsmeisjes, veelal oud-leerlingen van christelijke landbouwhuishoudscholen, uitgenodigd. In juni 1933 benoemde de Federatie een aparte commissie voor het ontwikkelingswerk onder deze nieuwe doelgroep. Naast het organiseren van ontwikkelingsweken en –kampen werden ook plaatselijke studiegroepen opgericht en lezingen georganiseerd. Deze groepen organiseerden zich per provincie in een vereniging van christelijke boeren- en plattelandsvrouwen en -meisjes. Hierbij sloten zich dan ook verenigingen van oud-leerlingen van het christelijke landbouwhuishoudonderwijs en andere plaatselijke verenigingen met een soortgelijk doel aan (Zie voor de oprichtingsgeschiedenis onder de rubrieken Correspondentie commissie Ontwikkelingswerk, statuten van oprichting en Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland). Uiteindelijk werd de commissie van de Federatie op 5 oktober 1938 verzelfstandigd tot de vereniging Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en –meisjes in Nederland (C.B.P.B). De Bond zal nog twee keer een naamswijziging ondergaan: vanaf 1959 Christelijk Plattelandsvrouwen en –meisjes Bond (C.P.B.) en vanaf 1993 Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB). In het vervolg wordt gesproken over de bond.
Leden en groei van de bond
Bij de oprichting in 1938 begon de bond al direct met 46 afdelingen en 1100 leden. Na een rustige periode in de oorlogsjaren groeide de bond na 1945 explosief. In 1948 waren er 111 afdelingen met 3000 leden, in 1958, de bond bestond 20 jaar, was een voorlopig hoogtepunt bereikt met 277 afdelingen en 9900 leden. Daarna daalde het ledental weer. De oorzaak daarvoor lag bij de oprichting van meisjesafdelingen binnen de bond, die zich gingen afscheiden en zelfstandig werden en later weer samengingen met de jongerenafdelingen van de CBTB in de Christelijke Plattelands Jongerenbond (CPJ). In 1961 steeg het aantal leden dan weer tot 15.000, in de jaren zeventig zelfs tot ruim 22.500. Lid van de bond mocht elke vrouw worden die lid was van een provinciale of gewestelijke organisatie van christelijke plattelandsvrouwen en of –meisjes. Was zij dat niet kon zij toch buitengewoon lid van de CPB worden (statuut 1959). Vanaf 1993 mochten verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid lid worden van de CPB, wier grondslag niet in strijd was met die van de bond, en die “ten doel hebben werkzaam te zijn in het belang van bewustwording, vorming, ontwikkeling en welzijn van de plattelandsvrouwen op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving. Een lid wordt vertegenwoordigd door een of meer aangewezen bestuurder of andere natuurlijke persoon.” (statuten 1993)
Grondslag en doelstellingen
De statuten van 1939 vermelden de grondslag en doelstelling van de bond als volgt: Wij gaan uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. Doelstelling is, elke vrouw van het platteland bewust te maken van haar roeping en te werken aan de vorming van leden ten aanzien van haar plaats en taak in gezin, bedrijf en maatschappij (statuten 1939). Doel van alle activiteiten van de bond was dus, vanuit een christelijke overtuiging de positie en het welzijn van vrouwen op het platteland door scholing te verbeteren. Door middel van cursussen, ontwikkelingsweken, vormingsdagen en werkdagen voor kaderleden werden verschillende onderwerpen behandeld: algemene maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder landbouwpolitiek, omgang tussen de verschillende sekses, taalbevordering, voorlichting op het gebied van landbouw, agrarisch-sociale voorlichting, huishoudelijke voorlichting, bijvoorbeeld voeding of verwerking van producten van de boerderij. Ook het vraagstuk van de loonarbeid van de boerin kwam uitgebreid aan de orde. Maar behalve scholing en voorlichting voor Nederlandse boerinnen in de jaren vijftig en zestig werd later ook gestreefd naar verbetering van de positie van en het verlenen van hulp aan agrarische en plattelandsvrouwen elders in de wereld. In 1993 werden de statuten voor de laatste keer gewijzigd en met hen de doelstelling aan de veranderde tijdsgeest aangepast: ‘werkzaam zijn in het belang van bewustwording, vorming, ontwikkeling en welzijn van de plattelandsvrouwen, aangesloten bij de afdelingen van haar leden, de gewestelijke verenigingen, op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving dichtbij en veraf. Waar mogelijk te komen tot gezamenlijke belangenformulering en belangenbehartiging ten behoeve van de vereniging, de gewestelijke verenigingen en de afdelingen met de aangesloten plattelandsvrouwen’.
Samenstelling van het bestuur
De bond groeide van een vrijwillligersorganisatie tot een professionele instelling met een bureau en betaalde krachten ter ondersteuning van de vele vrijwilligsters werkzaam in het landelijk beleid, de gewesten en afdelingen. In 1938 bestond het bondsbestuur, tevens dagelijks bestuur, uit 5-9 leden. De algemene bestuursleden werden door de provincies gekozen en vertegenwoordigden deze in het bestuur (statuten 1938, zie voor statuten inv.nr. 129-131). Vanaf 1959 werd het bestuur samengesteld uit een presidente en de vertegenwoordigsters uit de deelnemende provincies. Het dagelijks bestuur bestond toen uit de presidente en twee leden gekozen door de algemene ledenvergadering (statuten 1959). In 1977 werd het bondsbestuur gevormd door 10 gewestelijke presidentes en 10 plaatsvervangsters en 9 dagelijks bestuursleden. De leden van het dagelijks bestuur werden uit het midden van het bondsbestuur gekozen (conceptbeleidsnota inv.nr. 134). Volgende commissies werden ingesteld: redactie Ons Plattelandsleven, propaganda, agrarische commissie, creatieve vorming, Rond om het boek (RHB). Tevens was het mogelijk ad hoc commissies of werkgroepen in het leven te roepen. De ondersteuning vond plaats in het landelijke bureau en werd verricht door betaald personeel, de consulentes. In deze periode was het mogelijk geworden voor het verenigingswerk subsidies van de overheid aan te vragen. Daarvoor was het nodig beleidsnota’s te schrijven en behaalde resultaten te verantwoorden tegenover de subsidiegevers. In een structuurvoorstel geformuleerd in 1981 (inv.nr. 135) worden de werkzaamheden van BB, DB en werkgroepen als volgt omschreven: het bondsbestuur is eindverantwoordelijk voor beleid en beslissingen. Het dagelijks bestuur behandelt plannen en voorstellen voor en adviseert BB. Het DB coördineert het beleidsmatige CPB-werk en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met personeel en het maken van het personeelsbeleid. Een werkgroep formuleert haar eigen taak, maakt een werkplan plus begroting en brengt verslag uit aan het bestuur. In een werkgroep moet minstens één DB-lid zitten.
Communicatiemiddelen
Het contact met de leden werd na de oorlog in eerste instantie door middel van losse stencils onderhouden. Daarnaast werd vanaf 1946 de samenwerking met de CJBTO (Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisatie) weer hervat wat tot uitdrukking komt in de gezamelijke uitgave van het blad Ons Jonge Platteland. Vanaf 1949 geeft de CPB haar eigen bondsorgaan uit: Ons Plattelandsleven (OP). Het lidmaatschap van de bond was automatisch verbonden met een abonnement op dit blad. Het blad diende o.a. als communicatie tussen bondsbestuur en provinciale besturen plus leden en de communicatie tussen de leden onderling. Een ander forum voor de ontmoeting van de leden van de CPB vormde de Bondsdag, die elk jaar georganiseerd werd. In het begin werden deze contactdagen samen met de CJBTO georganiseerd, na de oorlog vonden deze alleen voor leden van de CPB plaats. Op deze dagen werd een huishoudelijke vergadering gehouden, de algemene ledenvergadering, en een actueel probleem of thema centraal gesteld. Een ander forum voor de ontmoeting van de leden van de CPB vormde de Bondsdag, die elk jaar georganiseerd werd. In het begin werden deze contactdagen samen met de CJBTO georganiseerd, na de oorlog vonden deze alleen voor leden van de CPB plaats. Op deze dagen werd een huishoudelijke vergadering gehouden, de algemene ledenvergadering, en een actueel probleem of thema centraal gesteld. In de jaren tachtig was het werk van de Bond zo uitgebreid en veelzijdig geworden dat besloten werd met jaarthema’s te gaan werken. Leden werden op deze wijze ook steeds meer betrokken bij het landelijk beleid van de bond. Vanaf het begin had de Bond vertegenwoordigingen in andere christelijke en maatschappelijke organisaties zoals bij de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande, het Nederlands Vrouwen Comité en de Nederlandse Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Hiermee streefde de Bond naar het doorgeven van haar “christelijk-sociale roeping”.
Geschiedenis van het archief
Het archief werd in de beginjaren door de secretaresse van de Bond en verschillende bestuursleden gevormd. In feite zijn in deze correspondenties alle stukken van de Bond terug te vinden op de notulen na. Deze vormen, samen met de agenda, een aparte serie vanaf 1938. De oudste stukken van het archief dateren uit de jaren 1930-1932. Tot 1943 lijkt het archief compleet, alhoewel het geen aparte financiële boekhouding bevat. Informatie hierover is in de notulen uit deze tijd te vinden die tot 1938 onderdeel uitmaken van de alomvattende serie correspondentie. Pas in 1952 begon men met een aparte serie financiële verslagen. Tussen 1943 en 1945 heeft het werk van de CPB in verband met de bezettingsjaren officieel stilgelegen. Er zijn uit deze periode geen notulen van bestuursvergaderingen of andere stukken overgeleverd. Tot op deze lacune na zijn de vergaderstukken van het bestuur compleet aanwezig. Correspondentie uit de jaren vijftig tot de jaren zeventig ontbreekt vrijwel. Er zijn bijlagen bij de bestuursvergaderingen, maar hierin zit nauwelijks correspondentie. Wel vind je daar stukken als financiële jaaroverzichten of jaarrekeningen, ledenoverzichten, en in de jaren 1975-1977 stukken over agrarisch werk, lithurgieën, stukken met betrekking tot het project Rondom het Boek, Ontwikkelingssamenwerking en andere kortlopende projecten. Van het project Agrarisch werk is vanaf het begin van de jaren zeventig apart archief bijgehouden. Pas vanaf het begin van de jaren tachtig werd een ordeningsplan ingevoerd die codes toekende aan de verschillende taakuitoefeningen van de Bond. Dit plan werd na de reorganisatie in 1993 nog eens aangepast en uitgebreid, maar in feite werd de hoofdindeling in zes hoofdgroepen (bestuur, commissies, personeel, interne zaken, vertegenwoordigingen en andere organisaties) gehandhaafd. Voor het raadplegen van het archief van 1932 tot en met 1943 is het van belang de namen en functies van de eerste bestuursleden te kennen. Tevens wordt een overzicht van de presidentes tot aan de fusie met de NCPB toegevoegd:
Presidentes:
Tot A.G Brants (tevens coördinator kampcommissie), J. Bogers-Visch (adjunct) ca. 1941.W.J. Roelofsen-Tegler 1945 .H.R.H. Huizing-Knol 1948. A. Vermet-de Ruiter 1958. H. van Leeuwen 1963. G.E.J. Boegborn-Lentink 1973. H. Nauta-Abma, H. Marskamp-Tesselink 1978. U. Boonstra-Stellingwerf 1981. L. Hiemstra-van Dijk 1983. A.M. van den Bosch-Rietveld 1988.
Secretaressen:
J.G. Kolenbrander-Sondern 1938. baronesse E.B. Sloet van Marxveld (Ellen) ca. 1938-1949.T. Heeres (Tine)
Penningmeester
Monnink-de Waal MalefijtSTUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1-7
Notulen van huishoudelijke vergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. Met bijlagen. 1938-1993.. 7 omslagen.
---
Zie inv.nr. 8. 1938-1942, 1945-1956..
---
Zie inv.nr. 9. 1956-1962..
---
1979, 27 september..
1
1980-1982..
2
1984-1985..
3
1987-1988..
4
1989..
5
1990-1991..
6
1992..
7
1993..
8-35
Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen 862, 858 van het algemeen hoofdbestuur (tot 1981 tevens Dagelijks Bestuur) vanaf 1981 het Bondsbestuur en vanaf 1993 de Federatieraad. Met hiaten. 1938-1993.. 7 omslagen, 23 pakken.
8
Tevens huishoudelijke, algemene leden- en redactievergaderingen met bijlagen. 1938-1942, 1945-1955..
NB. Zie ook correspondentie c’sie ontwikkelingswerk inv. nr. 868, 73
9
Tevens huishoudelijke -, jaar- en redactievergaderingen met bijlagen. 1956 mei-1961..
10
1962-1965..
11
1966-1969..
12
met jaarrekeningen. 1970-1972..
13
met jaarrekeningen. 1973-1974..
14
1975..
862.
15
1976..
16
1977..
17
1978..
18
met buitengewone ledenvergadering. 1979..
19
1980..
20
1981..
21
1982. (omslag).
22
1983-1984..
23
1985. (omslag).
24
1986..
25
1987. (omslag).
26
1988..
858.
27
1990..
28
1991..
29
1993..
30
1994. (omslag).
31
1995. (omslag).
32
1996. (omslag).
33
1997..
34
1998.
35
Eerste hoofdbestuursvergadering van de nieuwe organisatie Passage, gehouden op 23 september 1998, met een begroting voor het jaar 1999. 1998.. 1 omslag.
36-53
Convocaties, agenda's, notulen, besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met hiaten. 1938-1998.. 3 omslagen, 15 pakken.
NB. Voor de notulen van het dagelijks bestuur uit de jaren 1938-1981 zie inv. nr. 8-35.
36
1982. (omslag).
37
1983-1984..
38
1985..
39
1986. (omslag).
40
1987..
41
1988..
42
1989..
43
1990..
44
1991..
45
1992. (omslag).
46
1993..
47
1994..
48
1995..
49
januari-april 1996..
50
mei-december 1996..
51
januari-juni 1997..
52
augustus-december 1997..
53
1998..

Correspondentie.

Bestuurscorrespondentie.
54-68
Correspondentie. 1932-1941, 1961-1962 (1963), 1982-1984, 1989-1990.. 5 omslagen, 10 pakken.
54
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. 1932-1938. (omslag).
55
algemeen en per provincie: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel. 1933-1938, (omslag).
56
Gelderland, Noord-Holland. 1933-1938, (omslag).
57
Noord-Brabant, Zeeland. 1933-1938, (omslag).
58
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland. 1938-1940,.
59
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant. 1938-1940,.
60
algemeen en per provincie. 1941-1942 (1945),.
61
1961 januari-maart..
62
1961 april-juli..
63
1961 augustus-december..
64
nr. 122-270. 1962..
65
nr. 301-506. 1962..
66
Alleen ingekomen stukken, met lijsten van ingekomen stukken . 1982..
67
1983 september-december 1984..
68
1989-1990. (omslag).

Correspondentie Commissie ontwikkelingswerk onder vrouwen en meisjes op het platteland van de C.B.T.B..
69
Correspondentie van de secretaresse J.G. Sondern met bestuurslid M. Barger en presidente A.G. Brants betreffende ontwikkelingswerk, plattelandscommissie en kampcommissie. 1932-1943.. 1 pak.
871
Correspondentie van de commissie met dhr. Rip van de CJBTB 1933-1935 en doorslagen van lijsten van oudleerlingenverenigingen, verenigingen van christelijke boerinnen, ledenlijst van de Vereniging van leerkrachten bij het landbouwhuishoudonderwijs, redactieadressen van kranten en tijdschriften, statuten van afdelingen. 1933-1937.. 1 omslag.
869-870
Correspondentie met de CBTB, CJBTB en Ons Platteland. 1933-1941.. 2 omslagen.
869
1933-1936..
870
1938-1941..
873
Correspondentie betreffende drukwerk, lessen en Ons Platteland. (1934)-1937.. 1 omslag.
872
Correspondentie van de secretaressen betreffende Het Jonge Platteland. 1935-1936.. 1 omslag.
868
Ingekomen stukken, doorslagen van uitgaande stukken, teksten van lezingen, stukken betreffende ontwikkelingswerk en cursussen, enkele notulen van bestuursvergaderingen in 1940-1942, concept- en voorbeeld statuten. 1936-1942.. 1 omslag.
70-71
Stukken ingekomen bij (vice-)presidente J. Bogers-Visch. 1937-1942.. 2 omslagen.
70
1937-1939..
71
1940-1942..
72
Correspondentie van de secretaresses freule Sloet en mej. T. Heeres met presidente J. Bogers-Visch en bestuursleden. 1938-1941.. 1 omslag.
73
Correspondentie van het bestuurslid en de redactrice mw. Roelofsen-Tegeler met o.a. notulen van de bestuursvergaderingen en betreffende Ons Jonge Platteland. 1940-1941, 1945-1947.. 1 pak.
874
Stukken betreffende het samengaan van de jongerensectie van de CPB met de CJBTB en correspondentie met de CJBTB. (1957) 1959-1963.. 1 omslag.
74
Correspondentie van de secretaresse met presidente A. Vermet-de Ruiter (Adri). 1958.. 1 pak.

Correspondentie bondsbestuur.
75-79
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Bondsbestuur, later Federatieraad. 1982-88, 1993-1995.. 4 omslagen, 1 pak.
75
1982..
76
alleen lijsten van ingekomen stukken. 1983-1984..
77
1985..
78
1986-1988..
79
1990-1995. (pak).

Correspondentie Dagelijks Bestuur.
80-91
Ingekomen stukken bij het Dagelijks Bestuur en minuten van uitgaande stukken. Met lijsten. 1982-1996.. 11 omslagen, 1 pak.
NB. In deze serie bevinden zich ook bijlagen bij de notulen van het dagelijks bestuur die geen correspondentie behelzen.
80
1982..
81
1983-1984..
82
1985..
83
1986..
84
1987..
85
1988..
86
1989..
87
1990..
88
1991. (pak).
89
1993..
90
1995..
91
1996..

Correspondentie met de gewesten.
92
Ingekomen ingevulde inschrijfformulieren voor aansluiting van andere boerenvrouwenorganisaties bij de CPB. 1938-1962.. 1 pak.
93-110
Correspondentie met en betreffende de gewesten. (1981) 1982-1995.. 5 omslagen, 13 pakken.
93
1981-1982. (omslag).
94
1983-1984. (omslag).
95
1985. (omslag).
96
1986..
97
1987..
98
1988..
99
1989..
100
1990. (omslag).
101
1991..
102
1992. (omslag).
103
1993..
104
1994..
105
1995..
106
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. 1996..
107
Overijssel en Gelderland. 1996..
108
Groningen, Friesland en Drenthe. 1996..
109
1997..
110
1998..

Correspondentie met de afdelingen.
111-121
Correspondentie met de afdelingen. 1985-1998.. 11 omslagen.
111
1985..
112
1986..
113
1987..
114
1988..
115
1989..
116
1990..
117
1991..
118
1992..
---
zie inv.nr. 103. 1993..
119
1994..
120
1995..
121
1997-1998..
859
Correspondentie van de secretaresse met de aangesloten afdelingen. 1938-1941.. 1 omslag.
122
Ingekomen brieven van afdelingen en leden houdende opzeggingen van lidmaatschap van de landelijke bond. 1942.. 1 omslag.
860
Minuut van een uitgaande brief aan de afdelingsbesturen met informatie voor leden, secretaresse en penningmeesteres ten behoeve van het nieuwe seizoen. 1980.. 1 omslag.

Jaarverslagen.
123-26
Jaarverslagen over. 1937/1938-1961, 1978/1979-1997.. 3 pakken, 1 omslag.
123
Incompleet. 1937/1938-1955. (omslag).
---
zie inv.nr. 576. 1956-1961..
124
Incompleet. 1978/1979-1987..
125
1987/1988-1992..
126
1993-1997..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Archief.
127
Stukken betreffende schoning en herordening van het archief, met ordeningsplannen en een overzicht van aanwezige archiefstukken. 1981-1994.. 1 omslag.

Oprichting, samenwerking en fusie.
129-131
Statuten van oprichting, huishoudelijk reglement en wijzigingen, fusie en opheffing. [1938]-1999.. 1 pak, 2 omslagen.
129
[1938]-1979. (pak).
130
1980-1985..
131
1989-1999..
132
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 1980-1994.. 1 omslag.
863
Stukken betreffende de samenwerking met de Nederlandse Christen Vrouwenbond NCVB. (1963), 1968-1972.. 1 omslag.
864
Nota's en ingekomen stukken houdende standpunten over samenwerking met de NCVB. 1968-1972, 1975.. 1 omslag.
865
Notulen van het bondsbestuur november 1967-1971 met betrekking tot samenwerking met de NCVB. 1967-1971.. 1 omslag.
866
Verslagen van besprekingen tussen bestuur CPB en NCVB betreffende samenwerking. 1968-1972.. 1 omslag.
867
Verslagen van bijeenkomsten en andere stukken betreffende gewestelijke besprekingen en over de samenwerking met de NCVB. 1967-1971.. 1 omslag.
837
Overzicht van de organisatie. [1984].. 1 stuk.
159-160
Stukken betreffende de voorbereiding van de fusie. 1996-1998.. 2 pakken.
159
1996-1997..
160
1998..
161-162
Notulen van de stuurgroep fusie. 1997-1998.. 2 omslagen.
161
febr.-nov. 1997..
162
162.jan.- okt. 1998.
460
Stukken betreffende de internetpresentatie ‘Boeren, burgers, buitenlui’, een samenwerkingsproject van CPB, KPN en NBvP met het doel contact en uitwisseling tussen mensen uit steden en van het platteland te stimuleren. 1998.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende de voorbereiding van de medewerkers op de fusie, met het kennismakingsspel ‘Aangenaam’. 1997.. 1 omslag.
164
Kennismakingsspel voor medewerkers van de twee fusiepartners. 1998.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende de ledenvergadering gehouden op 9 november 1998 ter gelegenheid van de opheffing van de CPB. 1998.. 1 omslag.

Beleid.

Algemeen.
133
Nota inzake de CPB, haar huidige situatie en perspectief voor de toekomst. 1963.. 1 stuk.
134
Conceptbeleidsnota, deel 1 en 2. 1978, 1979. Met verslag van het bondsbestuursweekend op 27-28 januari 1978 te Driebergen. 1978-1979.. 1 omslag.
135
Zo werkt de C.P.B.! Nota houdende voorstellen voor structuur en werkzaamheden van de CPB. [1981].. 1 stuk.
136
Stukken betreffende het beleid en de beleidsplannen. 1980-1990.. 1 pak.
137
‘Ombuigen met beleid’, fase 1 oktober 1982-1 april 1982.. 2 stukken.
138
Correspondentie van bestuur met bestuursleden, werkgroepen, commissies en leden betreffende beleidsaangelegenheden. 1982,1994.. 1 omslag.
139
Werkplannen van de organisatie en het beleidskader en taakomschrijvingen van bestuur, staf, commissies en werkgroepen en organisatieschema van de CPB. 1987-1990.. 1 omslag.
140
Nota betreffende het opstellen van werkplannen. 1988.. 1 stuk.
141
Beleidsplannen voor 1990-2000. 1990-1995.. 1 omslag.
142
Advies ten behoeve van de CPB opgesteld door M.J. van Hamelde Leeuw, organisatieadviseur. 1992.. 1 stuk.
143
Nota van de algemeen secretaris ingekomen bij bestuur, betreffende haar werkzaamheden. 1993.. 1 stuk.
144
Stukken betreffende het beleid van taak- en functieomschrijvingen, beleidsplan en begroting. 1994.. 1 omslag.
145
Jaarwerkplannen 1996, 1997 en 1998. 1996-1998.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende samenwerking met andere organisaties. 1994-1995.. 1 omslag.

Beleidsdagen.
147
Stukken betreffende beleid en beleidsdagen ‘Jongweek’ 17-18 november 1980, ‘Jongweek’ 13-14 september 1982, ‘Ombuigen met beleid’ 22-23 september 1983. 1980, 1982-1983.. 1 omslag.
148
Verslag van beleidsdagen 26-27 november 1986 ‘Vrouwen werken in een structuur’. 1986.. 1 stuk.
149
Stukken betreffende de beleidsdagen 10-12 november 1987 ‘Vrouwen op weg naar de bondsdagen’. 1987.. 1 pak.
150
Stukken betreffende beleidsdagen ‘Leiderschap in een veranderende organisatie’ 24-26 januari, en ‘Op maat’ 16-18 mei en 12-14 september 1990 in De Born. 1990.. 1 omslag.
151
Stukken betreffende beleidsdagen op 30-31 januari 1991 in De Born. 1991.. 1 omslag.
152
Agenda met bijlagen en verslag ven de beleidsdag op 16 september 1993 te Nijkerk. 1993.. 1 omslag.
153
Stukken betreffende beleidsdagen in 1994. 1994.. 1 omslag.
154
Stukken betreffende de beleidsdag ‘Armoede in Nederland’ gehouden op 22 februari 1996. 1996.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende de beleidsdag georganiseerd naar aanleiding van de fusie voor medewerkers van CPB en NCVB en gehouden op 17 februari 1998. 1998.. 1 omslag.

Commissies voor beleidswijzigingen.
156
Stukken betreffende de commissie ‘Wijze Vrouwen’, commissie voor herstructurering van de CPB. 1991.. 1 pak.
157
‘C.P.B. Toekomstwerkplaats haalbaar betaalbaar?’. Verslag van de commissie Wijze Vrouwen ten behoeve van het bondsbestuur, houdende de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. 1991.. 1 stuk.
158
Stukken betreffende de structuur en het beleid, commissie Wijze Vrouwen en herstructurering. Met beleidsplan voor 1993. 1992.. 1 omslag.

Bestuur.
166
Stukken betreffende lidmaatschap en benoeming van leden van het Bondsbestuur, later Federatieraad. Met uitgaande brieven aan bestuursleden. 1983-1993.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende leden van het dagelijks bestuur. 1986-1995.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende de samenstelling en taakverdeling in het dagelijks bestuur. 1983-1991. 1 omslag.
169-177
Agenda's en notulen, met bijlagen, van vergaderingen van de staf. 1981-1993.. 2 omslagen, 7 pakken.
169
1981 september-1982. (1 omslag).
170
1983-1984 okt..
171
1985-1986..
172
1987..
173
1988..
174
1989..
175
1990..
176
1991..
177
incompleet. 1992-1993. (1 omslag).

Leden.
178
Staten houdende aantallen leden over 1982-1983 per gewest en afdeling. 1983-1984.. 1 omslag.
179
Correspondentie met gewesten en afdelingen betreffende leden(administratie). 1985-1988.. 1 omslag.
180
Rapport houdende de resultaten van een enquête over de ledenwerfactie en -folder. 1995.. 1 stuk.
NB. Zie ook handleiding ledenwerfactie 1994 inv.nr. 661
181
Ledenlijst. 1997.. 1 pak.
NB. Groot formaat

Personeel.

Groot werkoverleg.
182-184
Agenda's en verslagen van het (Groot) werkoverleg. . Incompleet. 1988-1991, 1994-1995 en 1997-1998. 2 omslagen, 1 pak.
182
1988-1991, 1994-1995..
183
1997..
184
1998. (pak).
NB. Vanaf september 1998 gezamenlijk medewerkersoverleg CPB/NCVB

‘Pool’-vergaderingen.
NB: Pool was het overlegorgaan van meestal onbetaalde, later betaalde vrouwen die het werk van de projectgroepen coördineerden.
861
Agenda’s, verslagen en bijlagen van ‘Pool’-vergaderingen. Incompleet. 1985-1991.. 1 pak.

Werknemers.
185
Stukken betreffende het werk in de CPB en het functioneren van CPB, taakomschrijvingen van bestuur en personeel. 1980.. 1 omslag.
186
Taak- en functieomschrijvingen van beroepskrachten o.a. landelijk consulente, bureaumedewerksters, beleidsmedewerkster bestuur, gewestelijk projectleidster. 1980-1995.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende diverse functies, vacatures en sollicitatieprocedures. 1981-1991.. 1 omslag.
188
Stukken betreffende de projectleidster OS, een beleidsmedewerkster en ander personeel. 1983-1984.. 1 omslag.
189
Stukken betreffende aanvraag, toekenning en uitvoering van het project emancipatiewerkster en aanstelling van de emancipatiewerkster. 1983-1984.. 1 omslag.
190
Adreslijsten van werkneemsters. 1990-1991.. 1 omslag.
191
Kopieën van uitgaande brieven betreffende benoeming van public relations-vrouwen van de CPB. 1991.. 2 stukken.
192
‘Verslag van een Haags middagje 13 mei 1991’. Minuut van een verslag van het afscheid van drie personeelsleden. Met foto's. 1991.. 1 omslag.
193
Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel in verband met de verhuizing van het kantoor naar Amersfoort. 1993.. 1 omslag.
194
Stukken betreffende de functie van algemeen secretaris. 1993.. 1 omslag.
195
Stukken betreffende de vacature en sollicitatie van voorzitster CPB. 1994.. 1 omslag.
196
Stukken betreffende de indiensttreding, arbeidsduur en dienstbeëindiging van de personeelsleden van de CPB. 1996-1998.. 1 omslag.
197
Stukken betreffende salarisgegevens van het personeel van de CPB. 1998.. 1 omslag.

Pensioenen en verzekeringen.
198
Ingekomen stukken van het Coöperatief Verzekeringsfonds betreffende pensioenen, o.a. toelating van de CPB tot het fonds. 1967-1968.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende pensioenverzekering bij het pensioenfonds Onderling Pensioenfonds CV u.a. (voorheen Coöperatief Verzekeringsfonds) en deelname in het pensioenfonds PGGM. 1980-1985.. 1 omslag.
200
Stukken betreffende deelname in pensioenverzekering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avéro Pensioen U.A. 1989-1991.. 1 omslag.

Stagiaires.
203
Stukken betreffende stages en stagaires bij de CPB van de Academie Diedenoort, de Landbouwhogeschool en de school voor Journalistiek. 1981-1987.. 1 omslag.

Bezit, eigendommen, huisvesting.
204
Stukken betreffende de aankoop, taxatie en verbouwing van het pand Prinsengracht 78 te Den Haag. 1979-1980.. 1 omslag.
205
Receptieboek ter gelegenheid van de opening van het CPB-pand aan de Prinsengracht 78 te Den Haag in. 1981.. 1 deel.
206
Huurcontract van een safeloket bij de Rabobank. [1981].. 1 stuk.
207
Stukken betreffende beheer en vernieuwingen van het pand Prinsengracht 78. 1983-1984, 1989.. 1 omslag.
208
Ingekomen stukken van de gemeente Den Haag betreffende het pand Prinsengracht 78. 1984, 1992.. 1 omslag.
209
Verslagen van besprekingen over andere huisvesting. 1990.. 1 omslag.
210, 213
Stukken betreffende diefstal uit het pand te Den Haag en beheer van de panden in Den Haag en Amersfoort in verband met de verhuizing. 1990, 1994.. 2 omslagen.
211
Stukken betreffende de verkoop van het pand Prinsengracht 78 te Den Haag, met taxatierapport. 1993-1994.. 1 omslag.
212
Correspondentie betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning bij diverse organisaties voor verhuizing naar Amersfoort. 1993.. 1 omslag.

Financiën.

Algemene correspondentie.
214-215
Correspondentie van de secretaresse met de penningmeesteres. 1933-1941.. 2 omslagen.
214
1933-1937..
215
1938-1941..
216
Correspondentie betreffende de salarisadministratie, contributie en andere financiële zaken. 1950-1962.. 1 pak.
217
Correspondentie betreffende financiën. 1980-1994.. 1 omslag.
218
Correspondentie met het accountantskantoor van de CBTB. 1982-1983, 1992-1993.. 1 omslag.
219
Nota betreffende arbeidstijdverkorting en salarisbeleid. 1986.. 1 stuk.

Begrotingen en financiële verantwoording.
220
Financiële verslagen en overzichten en begrotingen over in het kader van subsidie, en correspondentie hierover. 1952-1962.. 1 pak.
221
Nota betreffende het opstellen van een meerjaren begroting. (1983).. 1 stuk.
222-227
(Concept-)begrotingen voor 1975, 1977, 1981-1995, 1998. 1974-1999.. 4 omslagen, 2 pakken.
222
1975, 1977..
223
1981-1982..
224
1982-1984..
225
1985-1989. (pak).
226
1990-1995. (pak).
227
1998..
---
zie inv.nr. 35. 1999..
228-230
Financiële verslagen over 1952-1962, en jaarrekeningen over 1961/1962-1995 en 1998. Met stukken betreffende de jaarrekeningen. 1952-1998.. 8 omslagen, 1 pak, 1 stuk.
NB. 1952-1962 zie inv.nr. 220
228
1961/1962-1969..
229
1970-1971, 1973..
NB. Zie voor 1970-1972 inv.nr. 12 en voor 1973/1974 inv.nr. 13.
230
1974-1977..
231
1979-1982. (pak).
232
1983-1986..
233
1987-1988..
234
1989-1990..
235
1991. (stuk).
NB. Alleen toelichting op de balans en staat van baten en lasten.
236
alleen balans per 31-12-1997 en exploitatierekening over het boekjaar. 1997..
237
1998..
238
Grootboek. 1985.. 1 pak.

Subsidies.
239-244
Stukken betreffende subsidies van Nederlandse Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) voor. 1977-1994, 1997.. 3 omslagen, 3 pakken.
239
1977-1979. (omslag).
240
1980-1984..
241
1985-1986..
242
1987-1991..
243
1994. (omslag).
244
1997. (omslag).
245-252
Stukken betreffende subsidies van verschillende organisaties. 1976-1999.. 4 omslagen, 4 pakken.
245
1976-1977, 1980-1981. (omslag).
246
1982-1984..
247
1985-1989. (omslag).
248
1991. (omslag).
249
1992-1994..
250
1995-1996..
251
1997..
252
1998-1999. (omslag).
253
Stukken betreffende subsidies van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). 1977-1982.. 1 pak.
254
Vierjarenplan en stukken betreffende het opstellen van het plan ten behoeve van het krijgen van subsidie, naar aanleiding van de circulaire van het ministerie van CRM dd. 16 september 1981 SCW-U-6829. 1981-1982.. 1 omslag.
255
Stukken betreffende subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling DCE, voor landelijke kadercursussen. 1982.. 1 omslag.
256
-264 Stukken betreffende subsidies van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, later ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1982-1996.. 5 omslagen, 4 pakken.
256
1982-1984..
257
1996-1998..
---
Zie inv.nr. 246. 1983-1984..
258
1985-1988. (pak).
259
1989-1990. (pak).
260
1990-1991 (subsidie voor 1991-1992). (pak).
261
1991-1992 (subsidie voor 1991-1992). (pak).
262
1993-1994 (subsidie voor 1991-1993)..
263
1994-1995 (subsidie voor 1994-1995)..
264
1994-1996 (subsidie voor 1995)..
265
Nota betreffende het behoud van subsidie voor organisatiegebonden consulentes bij de plattelandsvrouwenorganisaties CPB, KPN, NBvP. (1983).. 1 stuk.
266
Stukken betreffende subsidie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de landelijke consulente. 1985-1987.. 1 omslag.
267
Subsidieaanvraag ingediend bij Ministerie van Sociale Zaken. 1997.. 1 omslag.

Contributie.
268-269
Stukken betreffende contributie. 1982-1991.. 2 omslagen.
268
1982-1986..
269
1987-1991..

Financiële commissie.
270
Agenda’s en notulen met bijlagen van de financiële commissie, later financiële werkgroep, en stukken betreffende de commissie/werkgroep. 1982-1991.. 1 pak.
271
Stukken betreffende de penningendag in. 1986 en 1989.. 1 omslag.
272
Adressenlijst van penningmeesteressen in de gewesten. (1982).. 1 stuk.

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen Fonds.
273
Oprichtingsakte, stukken betreffende de oprichting, statutenwijziging, huishoudelijk reglement en opheffing van de Stichting voor Vrouwen door Vrouwen Fonds. 1984-1997.. 1 omslag.
274
– 275, Vergaderstukken en correspondentie van de Stichting voor 857 Vrouwen door Vrouwen Fonds. 1989-1993, 1997-1998.. 3 omslagen.
274
1989-1993..
857.
275
1997-1998..

Publiciteit en voorlichting.
276
Stukken betreffende contacten met en bekendmakingen in de pers. 1933-1940.. 1 omslag.
277
Folders van de CPB. (1956)-1995.. 1 omslag.
278
Stukken betreffende ledenwerving en propaganda. 1977, 1983-1984.. 1 omslag.
279
3 Foto's van winnende ontwerpen voor een affiche en programmaboekje. [1978].. 1 omslag.
280
‘Hoe kunnen we mensen beter bereiken?’ Tips voor CPB-gebruik. Selectie uit cursusmateriaal van de Vereniging Samenwerkingsorgaan NCvO. z.j.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 648 en 652
307
Stukken betreffende de publiciteitsdag ‘Gewesten in beeld’ op 28 april en 25 september 1980 te Nijkerk. 1980.. 1 omslag.

Kadertrainingen voor gewesten en afdelingen.

Notulen.
281
Notulen van de werkgroep kadervorming. 1982 en 1984.. 1 omslag.
282
Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van het Landelijk Platform van de werkgroep kadervorming. 1982-1985.. 1 omslag.

Correspondentie.
283
Correspondentie, cursusmateriaal en verslagen betreffende cursussen. 1964-1974.. 1 pak.
284
Circulaires aan werkgroepleden van landelijke werkgroepen. 1982-1984.. 1 omslag.
285
Correspondentie met conferentiecentra betreffende ondersteuning van vrouwenwerk, kaderwerk en kadercursussen. 1982, 1987-1989.. 1 pak.
286
Ingekomen stukken betreffende gewesten Noord Holland, Zuid Holland, Noord Brabant en Zeeland over geplande activiteiten, studie- en themadagen. 1985-1986.. 1 omslag.
287
Minuten van uitgaande stukken betreffende training ‘Gesprekstraining aan de basis’. 1986.. 1 omslag.
288
Correspondentie betreffende kadervorming en -cursussen. 1992.. 1 omslag.

Kaderwerkplannen.
289
-290 Kaderwerkplannen en stukken betreffende kaderwerkplannen. 1985-1990.. 1 omslag, 1 pak.
289
1985-1986. (omslag).
290
1988-1990..

Verslagen.
291-306
Verslagen van studiedagen, trainingen en cursussen voor het kader. 1964-1997.. 11 omslagen, 5 pakken.
291
1964-1971..
292
1979..
293
1980-1981..
294
1982..
295
1983-1984. (pak).
296
1985. (pak).
297
1986..
298
1987..
299
1988..
300
1989-1990. (pak).
301
1991..
302
1993..
303
1994. (pak).
304
1995. (pak).
305
1996..
306
1997..
308
Programma, met bijlage, en verslag van de ‘wasdag’ op 28-29 september 1981 te Zeist. 1981.. 1 omslag.
309
Stukken betreffende kadercursussen ‘Woord en Wederwoord’ 1981-1982 en 1990-1993 te Doorn. 1981-1983, 1990-1993.. 1 omslag.
310
Informatiebundels ten behoeve van en verslag van de Spindag op 21 april 1980 te Nijkerk en informatiebundel ten behoeve van het organiseren van een spindag. 1983.. 1 omslag.
311
Stukken betreffende de regionale wasdagen west 1984-1985 en oost 1985-1986. 1985-1986.. 1 omslag.
312
Stukken betreffende regionale trainingsdagen april-mei 1988 ‘Vrouwen op weg naar de bondsdagen 1988’. 1988.. 1 omslag.
313
Stukken betreffende het project veranderingen in de opleidingen van de gewestelijke kadertrainingen ‘Afdelingen in beweging’. 1998.. 1 omslag.

Jaarthema, later bondsthema en centraal thema.
314
Werkmap voor het jaarthema ‘Het kind in het midden’, samengesteld in het kader van de ontwikkeling van activiteiten ter gelegenheid van het Jaar van het Kind. 1979.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 641
315
Bundel ‘De ander en ik ‘, samengesteld naar aanleiding van de declamatiewedstrijd op het jaarthema van 1982-1983. Concept. 1983.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 644
316
Stukken betreffende bondsthema's en themakeuze voor 1984-1993. 1984-1990.. 1 omslag.
317
Agenda's met bijlagen van projectgroep vergaderingen in 1992 en stukken betreffende de projectgroep en centraal thema. 1992-1993.. 1 pak.
318, 320,
Correspondentie van de projectgroep betreffende centraal thema 323 en subthema's. 1992-1996. 3 omslagen.
318
1992-1993,.
320.
319
Agenda's met bijlagen en verslagen van projectgroep vergaderingen 17 maart, 26 september, 22 november 1994 en 12 januari 1995; van ad hoc commissie vergaderingen 26 januari en 11 mei 1995 en van de Tussenbalansdag centraal thema op 22 juni 1995 te Nijkerk. 1994-1995.. 1 pak.
321
Affiche, persbericht en programmaboekjes voor ontmoetingsdag 11 mei 1995 betreffende het centraal thema. 1995.. 1 omslag .
322, 324
Stukken betreffende het centraal thema ‘Bewogen beweging’. 1996-1997.. 1 pak, 1 omslag.
322
1996..
324
1997..

(Jubileum)bondsdagen, 10 tot 60 jaar CPB.
326-327
Stukken betreffende organisatie van Bondsdagen 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952. 1949-1958.. 2 pakken.
326
Bondsdagen 1953-1955, met correspondentie over oprichting van afdelingen. 1949-1952..
327
Bondsdagen. 1955-1958..

10 jaar.
325
Na tien jaren. Ter herinnering aan het tienjarig bestaan der C.B.P.B. 5 oktober 1938 - 5 oktober 1948. 1948.. 1 katern.
NB. Voorloper van de CPB

25 jaar.
328
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 10 oktober 1963 in Musis Sacrum te Arnhem. 1963.. 1 omslag.
329
Stukken betreffende het samenstellen van het jubileumjaarboekje 1963. 1963.. 1 omslag.
330
Krantenknipsels betreffende het vijfentwintigjarig bestaan van de bond op 10 oktober 1963 in Musis Sacrum te Arnhem. 1963.. 1 omslag.

30 jaar.
331
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 17 oktober 1968 in de Expohal te Hilversum. 1968-1969.. 1 pak.
NB. Met tekst van de Revue ‘20 jaar CPB’ opgevoerd op 5 maart 1959 in Tivoli te Utrecht
332
Krantenknipsels en Ons Plattelandsleven betreffende de jubileumbondsdag 1968. 1968.. 1 omslag.

35 jaar.
333
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 5 oktober 1973 in de Martinihal te Groningen. 1973.. 1 pak.

40 jaar.
334
Vergaderstukken van de jubileumbondsdagcommissie ten behoeve van de jubileumbondsdag op 5 oktober 1978 in het Congresgebouw te Den Haag. december 1976-juni 1978.. 1 omslag.
335
Correspondentie en stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 5 oktober 1978 te Den Haag. 1977-1978.. 1 pak.
336
Programma's van de jubileumbondsdag op 5 oktober 1978 te Den Haag. 1978.. 1 omslag.
337
Uitnodiging en lijsten van genodigden voor 5 oktober 1978 en correspondentie betreffende de uitnodigingen. 1978.. 1 omslag.
338
Stukken betreffende de modeshow gehouden op de jubileumbondsdag 1978. 1978.. 1 omslag.
339
Teksten van lezingen uitgesproken op de jubileumbondsdag 5 oktober 1978 door mw. J. van Leeuwen, dhr. prof. Dr. B. Goudzwaard en bondspresidente mw. G.E.J. Boegborn-Lentink. 1978.. 1 omslag.
340
Tekst met aanwijzingen van de opvoering ‘Van omslagdoek tot spijkerbroek’ ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan. 1979.. 1 stuk.
341
Ingekomen stukken betreffende leden die 40 jaar lid zijn van de bond en een lijst van namen van deze vrouwen. 1978.. 1 stuk.
342
Ingekomen felicitaties en reactie op de viering van het veertigjarig bestaan. 1978.. 1 omslag.
343
Ingekomen verslag over de viering van de jubileumbondsdag van de redactie van Ons Platteland, orgaan van de CBTB. 1978.. 1 stuk.
344
Knipsels betreffende het veertigjarig bestaan. 1978.. 1 omslag.

45 jaar.
345
Verslagen van de bondsdagcommissie 1982-1983,. 1 pak.
346
Teksten van voordrachten en toespraakjes gehouden op de jubileumbondsdag op 6 oktober 1983 betreffende het thema ‘Vrouw en vrijwilligerswerk’ en ‘Onbetaald werk’. 1983.. 1 omslag.
347
Verslag van de jubileum-bondsdag 45 jaar CPB, ten behoeve van Ons Plattelandsleven. [1983].. 1 stuk.

50 jaar.
348
Stukken houdende voorstellen voor de bondsdag in 1988, het vijftigjarig bestaan. 1984-1985.. 1 omslag.
349
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 6 oktober 1988 in de Veluwehal te Barneveld. 1986-1988.. 1 pak.

55 jaar.
350
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 7 oktober 1993 in De Meenthe te Steenwijk, thema ‘Zeggenschap van plattelandsvrouwen in een Europa zonder grenzen’. 1993-1994.. 1 pak.
NB. Zie ook vergaderstukken van de projectgroep centraal thema, inv. nr. 317

60 jaar.
351
Stukken betreffende de organisatie van de jubileumbondsdag op 13 en 14 mei 1998.. 1 omslag.
352
Notulen van de commissie bondsdag. 1998.. 1 omslag.
353
Correspondentie intern betreffende de organisatie van het bondsdag-jubileum. 1998.. 1 omslag.
354
Correspondentie extern betreffende de bondsdag. 1998.. 1 pak.

Landelijke Begeleidings Commissie (LBC).
355
-358 Convocaties, agenda's, verslagen en bijlagen van bijeenkomsten van de Landelijke Begeleidings Commissie (Consulentes) (LBC(C)). Incompleet. 1981-1988.. 4 omslagen.
355
1981-1982..
356
1983-1984, 1985..
357
1987..
358
1988..
359
Stukken betreffende beleidsdagen LBCC 15 mei en 6 oktober 1981 ‘Wat beweegt de CPB’. 1981-1982.. 1 omslag.
360
Ingekomen stukken van Regionale Begeleidings Commissie 3 gewesten. 1988.. 2 stukken.

Werkgroep Creativiteit.
361-363
Werkmappen houdende ontwerpen met werkbeschrijvingen ten behoeve van werkdagen creatieve vorming. 1979-1988.. 3 omslagen.
361
1979-1982..
362
1983-1984..
363
1985-1988..
364
Stukken betreffende de commissie creatieve vorming en de werkgroep creativiteit. 1982-1992.. 1 omslag.
365
Agenda's en verslagen met bijlagen van vergaderingen van de creatieve werkgroep. 1985-1990.. 1 omslag.
366
Borduurpatroon van het wapen van de CPB. z.j.. 1 stuk.
NB. In drievoud.

Werkgroep Emancipatie.
367-368
Stukken betreffende de werkgroep emancipatie, het emancipatieproject en de begeleidingscommissie emancipatiewerksters. 1980-1991.. 2 omslagen.
367
1980, 1982-1984..
368
1985-1991..
369
Kopie van de ingevulde vragenlijst ‘Vrouwen spreken zich uit’, uitgegaan naar het ministerie van CRM. [1981].. 1 stuk.
370
Stukken betreffende studiedagen emancipatie en emancipatiewerk. 1981-1986.. 1 omslag.
371
Vierde halfjaarlijks verslag van de begeleidingsgroep emancipatiewerksters en van de twee emancipatiewerksters. 1982.. 1 stuk.
372
‘Van probleem.... naar proces, emancipatie en de CPB’. Nota houdende evaluatie van het emancipatieproject in 1984. [1984].. 1 stuk.
373
Stukken betreffende beleidsplan emancipatie en activiteitenoverzichten. 1985.. 1 omslag.
374
Convocaties, agenda's, notulen met bijlagen van vergaderingen van de begeleidingscommissie emancipatiewerksters. Incompleet. 1985-1987.. 1 omslag.
375
Stukken betreffende verlenging van het project emancipatiewerkster en projectbeschrijving. 1986-1987.. 1 omslag.
376
Stukken betreffende de begeleidingscommissie emancipatiewerkster. 1986-1987.. 1 omslag.
377
Jaarverslagen over 1985-1986 van het emancipatieproject. 1986-[1987].. 2 stukken.
378
Stukken betreffende emancipatieactiviteiten in de gewesten. 1987.. 1 omslag.
379
Stukken betreffende emancipatiebureaus. 1987.. 1 omslag.
380
Nota betreffende deelname van 'traditionele' vrouwenorganisaties in het emancipatieproces. 1987.. 1 stuk.
381
Ingekomen stukken betreffende de nieuwe arbo-wet en de positie van vrouwen. 1988.. 1 omslag.
382
Concept-nota houdende evaluatie van het emancipatieproject 1984-1987. [1988].. 1 stuk.
383
Nota emancipatie-ondersteuningsbeleid in de jaren 1990 over de nota emancipatie-ondersteuningsbeleid van de Emancipatieraad. 1990.. 1 omslag.
384
Stukken betreffende de Emancipatieraad. 1989.. 1 omslag.

Vorming en Emancipatie (VenE).
385
Beleidsnota emancipatie ‘Welbewust op weg’, uitgewerkt op de bondsbestuursmidweek gehouden op 22 en 23 november 1979. 1979.. 1 stuk.
386
Evaluatieverslag werkgroep VenE, van de kadercursus. 1-2 november 1982.. 1 stuk.
387-390, 394
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van de werkgroep VenE. 1983-1991.. 4 omslagen, 1 pak.
NB. De projectgroep hield zich bezig met het centraal thema ‘zeggenschap van plattelandsvrouwen in Europa 1992’
387
1983 december - 1985..
388
1986-1987..
389
1988-1989..
390
1990..
394
1991. (pak).
391
Stukken betreffende de leden en samenstelling van de werkgroep VenE. 1985-1989.. 1 omslag.
392
Stukken betreffende het vervaardigen van een voorlichtingsvideo. 1987.. 1 omslag.
393
Stukken betreffende trainings- en studiedagen VenE en projectgroep. 1987, 1991.. 1 omslag.

Ontwikkelingswerk onder vrouwen en meisjes op het platteland.
395
Ingekomen stukken van deelneemsters aan de winterkampweek 22-26 februari 1932, en van leidsters, gasten en spreeksters en organisatie. 1932.. 1 omslag.
396
Verslag van een gesprek op 26 april 1932 ten huize van mej. Beumer, inspectrice nijverheidsonderwijs over vorming en cursussen landbouwhuishoudonderwijs en eventuele oprichting van een bond, geschreven door mej. J. G. Sondern. 1932.. 1 stuk.
397
Stukken en correspondentie aan mej. Sondern betreffende kampweken en ontwikkelingsweken. 1933-1937.. 1 pak.
398
Stukken en correspondentie van de secretaresse mej. E. Sloet en mej. J.G. Sondern betreffende ontwikkelingsweken 2-10 februari 1938 en 15-23 februari 1939. 1937-1939.. 1 pak.
399-340
Ingekomen vergaderstukken van de subcommissie voor landbouwhuishoudkunde van de Commissie Welzijn ten Plattelande en correspondentie met het ministerie van Landbouw betreffende de subcommissie .1957-1962.. 2 pakken.
399
1957 - maart 1960..
400
maart 1960 - maart 1963..

Agrarisch werk.
NB. De agrarische commissie wordt per bestuursbesluit op 20 september 1971 ingesteld. Eerste bijeenkomst is op 10 maart 1972.

Notulen.
401-403
Convocaties, agenda's met bijlagen en verslagen van vergaderingen van de Agrarische Commissie. 1972-1974.. 3 pakken.
401
1972..
402
1973..
403
(incompleet) 1974..
404-413
Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van de (werkgroep) Landelijke Agrarische Commissie (LAC), later Landelijke Agrarische Werkgroep (LAW). 1980, 1982-1994.. 9 omslagen, 1 pak.
404
1980, 1982..
405
1983-1984..
406
1985-1986..
407
1987..
408
1988..
409
1989..
410
1990..
411
1991..
412
1992-1993..
413
Met vergaderstukken van de projectgroep OS/Agrarisch (AGOS). 1994. (pak).

Correspondentie en leden.
414
Correspondentie en andere stukken betreffende de Agrarische Commissie. 1971-1973.. 1 omslag.
415
Stukken betreffende leden en werk van de Landelijke Agrarische Commissie (LAC), later (Landelijke) agrarische werkgroep. 1984-1990.. 1 omslag.
416
Correspondentie van de agrarische werkgroep en betreffende agrarisch werk. 1985, 1993-1994.. 1 omslag.
417
Stukken betreffende de benoemingscommissie landelijke agrarische werkgroep. 1985-1986.. 1 omslag.

Beleid en organisatie.
418
Nota's en andere stukken houdende beschrijving van het agrarisch werk, betreffende het beleid van het agrarisch werk en discussienota betreffende beleid. 1981-1990.. 1 omslag.
419
Discussiestukken betreffende werkplannen 1981-1982 en 1989 van de LAC/LAW. 1981, 1989.. 2 stukken.
420
Werkplan van de emancipatiewerkster voor agrarisch werk, vastgesteld door bestuur. 1984.. 1 stuk.
421
Nota houdende toelichting en bespreking van de kadertraining LAC in april 1985. 1985.. 1 stuk.
422
Stukken betreffende de plaats, structuur en organisatie van het agrarisch werk in de CPB. 1986.. 1 omslag.
423
Nota betreffende het netwerk agrarische vrouwen. 1986.. 1 stuk.
424
Nota en stukken betreffende een vragenlijst aan de gewesten betreffende het agrarisch werk. 1988.. 1 omslag.
425
Notitie houdende standpunt van de agrarische werkgroep over zijn werk en beleid. 1989.. 1 stuk.
426
Pamflet met beschrijving van doel en beleid van het agrarisch werk in de CPB, met als bijlagen het verslag van de training ‘Agrarisch vrouwen werk: het blijft een uitdaging’, beleidsplan en jaarverslag 1990 van de Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties. (CPV). 1990.. 1 omslag.

Trainingen en studiedagen.
427
Stukken betreffende studiedagen, trainingen en servicedagen voor agrarisch werk in. 1984-1985, 1989.. 1 omslag.
428
Stukken betreffende de studiedag automatisering op 20 november 1985 ‘Een computer voor jou, agrarische vrouw’. 1985.. 1 omslag.
429
Stukken betreffende de studiedag van het Landelijk Integratie Platform (LIP-dag) op 29 maart 1988 ‘Agrarische vrouwen op weg naar de toekomst. Tussen autonomie en integratie’. 1988.. 1 omslag.
430
Ganzenbord ten behoeve van de workshop LAW op de bondsdag 6 oktober 1988, en ganzenbord over scholing en vorming voor vrouwen en meisjes. z.j.. 1 omslag.
431
Stukken betreffende de trainingsdagen voor agrarisch werk 20-21 maart 1990 ‘Agrarisch vrouwenwerk: het blijft een uitdaging’ en de servicedag op 6 november 1990. 1990.. 1 omslag.

Nieuwsbrief.
432-439
Nieuwsbrief Agrarische Commissie, vanaf 1986 Agrarische Nieuwsbrief. 1980-1990.. 8 pakken.
432
nrs [1] - 6. 1980-1982,.
433
nrs 7 - 13. 1983-1984,.
434
nrs 14 - 16. 1985,.
435
1986, mei en oktober..
436
1987, februari en augustus..
437
1988, februari/maart en augustus..
438
1989, januari, mei, september..
439
1990, januari en oktober..

Projecten van de werkgroep Agrarisch Werk.

Boerin in de gratie? Boerin integratie!.
440
Nota Boerin in de gratie? Boerin integratie! Driejarenplan van de LAC van de CPB. 1982.. 1 stuk.
441
Stukken betreffende de kadercursus 22-23 april 1982 ‘Boerin in de gratie, boerin integratie’ en 25-26 april 1983 ‘Boerinnen leren integreren’. 1982-1983.. 1 pak.
442
Stukken betreffende studiedagen van de LAC over de positie van de meewerkende echtgenotes, o.a. verslag van de vormingsdagen 22-23 april 1982 ‘Boerin in de gratie? Boerin integratie’. 1982, 1984.. 1 omslag.
443
Stukken betreffende het project ‘Boerin in de gratie...’. 1985-1986.. 1 omslag.
444
Stukken betreffende trainingsdag 14-15 september 1987 en de afsluiting van het emancipatieproject agrarische vrouwen in december 1987 ‘Boerin in de gratie?! Boerin integratie.’ 1987.. 1 omslag.

Discussienota Rondom het Groenboek.
445
Concept-discussienota Rondom het Groenboek. 1986.. 1 stuk.
446
Stukken betreffende het standpunt van de CPB over en discussiemiddagen en andere activiteiten naar aanleiding van de discussienota Rondom het Groenboek. 1986-1987.. 1 omslag.

Rapport Loon naar Werken.
447
‘De Commissie Van Zeil is klaar: wat nu.’ Korte samenvatting en commentaar op het rapport Loon naar werken door de emancipatiewerkster. Concept. 1985.. 1 stuk.
448
Loon naar werken. Rapport van de Commissie meewerkende vrouw in het eigen bedrijf. Den Haag. Gedrukt. 1986.. 1 deel.
449
Stukken betreffende het project en rapport 'Loon naar werken'. 1986-1990.. 1 pak.
450
Nota houdende standpunt van de CPB over het rapport Loon naar werken en verslag over de totstandkoming van dit standpunt. 1987-1988.. 3 stukken.
451
Ingekomen nota houdende het standpunt van het kabinet inzake het rapport Loon naar werken. 1989.. 1 stuk.

Positie van de agrarische vrouw.
NB. Zie ook inv.nr. 654
452
Stukken betreffende een werkbezoek van de LAC aan bedrijven in Gelderland. 1980.. 1 omslag.
453
Stukken betreffende de positie van de agrarische vrouw. 1980-1982, 1984, 1987.. 1 omslag.
454
Stukken betreffende de inkomsten van de boerin als meewerkende echtgenote en de wet ‘tweeverdieners’. 1984.. 1 omslag.
455
Nota's houdende reactie op de CBTB-nota ‘Werkloosheid in agrarische gezinnen’. [1984].. 2 stukken.
456
Concept-projectvoorstel voor themabijeenkomsten ‘Ondernemersvrouwen die meewerken in het eigen bedrijf’. 1985.. 1 omslag.
457
Correspondentie betreffende de interdepartementale commissie ‘Meewerkende vrouw in het eigen bedrijf’, het boek De posities van meewerkende vrouwen op het gezinsbedrijf en het rapport van de commissie Loon naar werken. 1986.. 1 omslag.
458
Stukken betreffende de fiscaal/economische positie van meewerkende echtgenote en tweeverdieners. 1987.. 1 omslag.
856
Stukken betreffende de contacten tussen de CPB en het agrarisch netwerk. 1987.. 1 omslag.
459
Nota ingekomen van de Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties houdende het standpunt van de Centrale ten aanzien van urenregistratie door de meewerkende vrouw in het bedrijf. 1988.. 1 stuk.
461
Stukken betreffende het evenement ‘De week van het platteland’ met handboek en draaiboeken voor het organiseren van lokale en regionale bijdragen. 1998.. 1 pak.

Agrarische documentatie.
462
Imago-onderzoek van het Agrarisch Loonbedrijf in Nederland. Een onderzoek naar de betekenis van het agrarisch loonbedrijf voor de Nederlandse boer uitgevoerd door studenten van de HAS-Dordrecht. 1985. 1986.. 1 stuk.
463
Teksten van twee artikelen voor Vrouw & Bedrijf. Magazine voor ondernemende vrouwen: ‘Vrouwenbelangen moeten een politiek aandachtspunt worden’ en ‘Agrarische vrouwen: rek van het landbouwbeleid’. 1986.. 2 stukken.
464
Nota's, notities en andere stukkken betreffende problemen in de agrarische sector. 1987-1988.. 1 omslag.
465
Ingekomen vergaderstukken van het Kritisch Landbouwberaad en het Landbouwschap betreffende privatisering van de landbouwvoorlichting. 1988.. 1 omslag.

Ontwikkelingssamenwerking (OS).

Notulen.
466-475
Notulen, agenda's en bijlagen van bijeenkomsten van de werkgroep OS en stukken betreffende het werk van de werkgroep. 1981-1998.. 9 pakken, 1 omslag.
466
1981-1984..
467
1985. (omslag).
468
1986..
469
alleen bijlagen. 1986,.
470
1987..
471
1988. (incompleet).
472
1989-1991.
473
1996..
474
1997..
475
1998..
476
Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van projectgroep agrarisch werk en ontwikkelingssamenwerking (AGOS). 1994.. 1 pak.

Correspondentie.
477-485
Correspondentie van de werkgroep en stukken betreffende activiteiten van de werkgroep OS. 1985-1992, 1996-1998.. 7 omslagen, 2 pakken.
477
1982..
478
1985-1986..
479
1987-1988. (pak).
480
1990-1992..
481
extern. 1996..
482
intern. 1996..
483
intern. 1997..
484
extern. 1997..
485
1998. (pak).
486-487
Stukken van en betreffende de werkgroep ontwikkelingssamenwerking. 1983-1984 en 1986-1991.. 1 pak, 1 omslag.
486
1983-1984..
487
1986-1991. (pak).
488
(Jaar)verslagen van het project ontwikkelingssamenwerking. Minuten. 1980, 1984/1985 en 1985/1986.. 1 omslag.
489
Overzichten van taakverdeling tussen medewerksters van het bureau en de leden van de werkgroep OS. 1985.. 2 stukken.
490
Lijsten van ingekomen stukken. Incompleet. 1985, 1987-1988, 1990.. 1 omslag.
491-492
Stukken betreffende agrarisch werk en ontwikkelingssamenwerking (AGOS). 1994-1995.. 1 omslag, 1 pak.
491
1994..
492
1995. (pak).

Financiën.
493-497
Stukken betreffende subsidies van de NCO e.a. voor gewestelijke activiteiten op het gebied van OS. 1978-1982, 1985-1988.. 4 pakken, 1 omslag.
NB. Zie ook hoofdstuk organisatie/financiën/subsidies
493
1978-1982..
494
1985. (omslag).
495
1986-1987..
496
Overijssel en Groningen. 1988..
497
andere provinciën. 1988..

Nota’s en rapporten.
498
Nota's, rapporten en tekst van een lezing over OS-werk. 1986-1989.. 1 pak.
499
Belemmeringen van plattelandsvrouwen in ontwikkelingslanden. Brochure. [1991].. 1 katern.
500
Aanzetten tot vrouwenprojecten binnen het ontwikkelingsbeleid. Voorlichtingsbrochure, met een uitwerking. (1991).. 2 stukken.
501
Open erf, Noord/Zuid. Januari 1996-december 1998. Beschrijving van het project ‘Open erf, Noord/Zuid’. 1995.. 1 stuk.
502
Stukken betreffende het AGOS-project ‘Open erf – Noord Zuid’. 1997.. 1 omslag.
503
Gezelschapsspelen ontworpen door de CPB in het kader van het project ‘Open erf, Noord Zuid’, ‘Wie denkt die blijft’ en ‘Consument Producent wereldwijd’. Z.j.. 1 omslag.

Projecten van de werkgroep OS.

Rondom het Boek (RHB).

Notulen.
504-511
Agenda's en verslagen met bijlagen van vergaderingen. Met hiaten. 1987-1997.. 5 omslagen, 3 pakken.
---
zie inv.nr. 512. 1981-1984..
"
504
1987-1988..
"
505
1989-1992..
"
506
1993..
"
507
1994..
"
508
1995..
"
509
maart-april 1996. (pak).
"
510
mei-december 1996. (pak).
"
511
1997. (pak).
"
512-517
Correspondentie betreffende het project en de werkgroep Rondom het boek (RHB). 1977, 1979, 1981-1998.. 5 pakken, 1 omslag.
512
Met notulen 1981-1984. 1977, 1979, 1981-1984..
"
513
1985-1988..
"
514
1989-1991..
"
515
1992-1995..
"
516
1997. (pak).
"
517
1998..
"

Trainingen en studiedagen voor RHB.
518
Verslag van de studiedag voor gewestelijke contactvrouwen en - bestuursleden over het project RHB op. 11 juni 1981.. 1 omslag.
519
Werkverslag van de training op 24-25 november 1983 Rondom het boek. 1983.. 1 stuk.
520
Ingekomen verslag van de studiedag ‘Vrouw, lees, denk en spreek je woordje mee’ georganiseerd door de provinciale werkgroep RHB op 8 oktober 1982 te Ommen. 1983.. 1 stuk.
521
Stukken betreffende de training 12-13 november 1985 ‘Vrouw op papier’. 1985.. 1 omslag.
522
Verslagen van gespreksleidsterdagen in de gewesten. 1987.. 1 stuk.
523
Stukken betreffende de training op 28-29 januari 1988 ‘Vrouwen op weg met literatuur’. 1988.. 1 omslag.
524
Stukken betreffende trainingsdagen voor gespreksleidsters, gespreks- en discussietechnieken. 1994-1995.. 1 omslag.

Projectmateriaal.
525-526
Literatuurlijsten met beschrijvingen van de boeken, 1-5. [1979].. 2 pakken.
525
deel 1-2..
"
526
deel 3-5..
"
527
Informatiemappen van het project RHB voor gespreksleidsters. Minuten. 1979-1989.. 1 omslag.
528
Folders en persbericht van activiteiten van het project RHB. 1982, 1984, 1995.. 1 omslag.
529
Ingekomen boekbesprekingen ten behoeve van literatuurlijsten. 1991.. 1 omslag.
530
Stukken betreffende het leeskringproject. 1997.. 1 omslag.

Boekentaal Mondiaal.
NB. Dit project volgt ‘Rond om het boek’ op in het kader van OS. Zie ook inv.nr. 647
531
Stukken betreffende het project ‘Kleurrijk lezen’. 1994-1995.. 1 omslag.
532
Stukken betreffende het project kleurrijk lezen/intercultureel leeskringenproject. 1996.. 1 pak.
533
Stukken betreffende het multicultureel leesproject. 1997-1998.. 1 omslag.
534
Notulen van de projectvergadering boekentaal mondiaal. 1998.. 1 pak.
NB. Met samenvattingen van de boeken die voorgesteld worden in de keuzelijst van de leeskringen.

Trainingen en studiedagen voor de verschillende projecten van OS.
535
Stukken betreffende de informatiedag op 28 november 1978 ter voorbereiding van studiedagen. 1978.. 1 omslag.
536
Stukken betreffende de studiedag op 12 februari 1982 over literatuur hier en in de derde wereld ‘Verder kijken dan je neus lang is’, georganiseerd door de werkgroep Rondom het boek. 1982.. 1 omslag.
537
Programmavoorstel voor studiedagen op 10-11 mei 1982 ‘Voorrang aan Vrouwen en Voedsel’ en programma van de dagen. 1982.. 2 stukken.
538-539
Werkmappen, spellen, teksten van diaseries en documentatie voor cursussen en trainingen ontwikkelingssamenwerking. 1982-1988.. 2 pakken.
540
Stukken betreffende studiedagen OS. 1982-1986.. 1 pak.
NB. 1982: Proefprojectendag, 12 januari; 1983: ’Ontwikkelingssamenwerking kan ik er wat aan doen?’, 25 oktober 1984:’Weefsters in de Andes’, 14 mei; warmloopdagen, 29 maart en 4 oktober; ‘Boerinnen in de derde wereld’, 1 november 1985: ‘Zegeningen van het moederschap’.
541
Stukken betreffende discussieochtend op 8 juni, contactdag 18 april en strategiedag 18 juni. 1985.. 1 omslag.
542
Evaluatienota en andere stukken betreffende de tweedaagse training van de landelijke werkgroep OS, 14-15 november te Bergen. 1985.. 1 omslag.
543
Verslagen van contactdag werkgroepen/kader OS op 2 mei 1985. 1985.. 1 stuk.
544
Stukken ten behoeve van cursussen en werkgroepen OS: Handleiding bij de wereldvoedselmap van de C.P.B., materiaal voor gespreksgroepen/cursuswerk over rol en positie van de vrouw in de voedselproduktie 1984;. 1 pak.
855
Stukken betreffende (regionale) trainingsdagen OS. 24-25 maart 1986.. 1 pak.
545
Stukken betreffende (regionale) trainingsdagen OS 19-20 augustus en 4 november 1986. 1986.. 1 pak.
546
Stukken betreffende trainingen en studiedagen OS 1987. 1987.. 1 omslag.
NB. ‘Vrouwen in voedselproductie en voeding in Afrika’, 16 december te Wageningen; regionale trainingen OS, 29 september, 6 oktober en 2 november; Spindag Indonesië, 26 februari te Nijkerk.
547
Verslag en andere stukken van de training OS 18-19 april 1988 te Bergen. 1988.. 1 omslag.
548
Verslagen en andere stukken betreffende training op 9-10 november 1989 te Bergen en studiedagen en trainingen in 1990 voor het kader van het project OS. 1990.. 1 pak.
549
Verslag van de training voor landelijk en gewestelijk kader van het project ontwikkelingssamenwerking 16-17 oktober 1990 te Amsterdam en Hoorn. 1990.. 1 stuk.
550
Stukken betreffende trainingen in 1993 voor het kader van het project OS. 1993.. 1 omslag.

OS in de gewesten.
551
Jaarverslag gewestelijk werk OS van. mei 1984-januari 1985.. 1 stuk.
552
Stukken en correspondentie betreffende OS in de gewesten. 1984-1987.. 1 pak.
553
Stukken en correspondentie betreffende aanvraag van materiaal en subsidie van de CPB voor afdelingen voor avonden over OS. 1984-1987.. 1 omslag.
554
Stukken betreffende bespreking van gewestelijk werk OS op. 11 mei 1985.. 1 omslag.
555
Lijst met antwoorden van gewesten op vragen over OS. 1985.. 1 stuk.

Bolivia en Mali.
556
Stukken betreffende het Mali-project van Femmes et developpement (FEDEV) in samenwerking met de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten (ICCO). 1985-1986.. 1 omslag.
557
Stukken betreffende het ‘groentetuinproject’ in Khana, Bolivia. 1985-1989.. 1 pak.
558
Stukken betreffende de puzzelactie en andere fondsenwerving voor het groentetuinproject Khana en subsidie voor het bezoek van de Boliviaanse vrouwen. 1986, 1988, 1990.. 1 omslag.
559
Stukken betreffende het bezoek van Boliviaanse vrouwen uit Khana aan de CPB. Met 2 kleurenfoto's van een bezoek van de vouwen aan een boerenbedrijf en een metalen sierbord met de tekst in allemaal hoofdletters 'Qhana Bolivia al CPB-Holanda (bodas de oro) Felicidades y sigan adelante!! Sus amigos Bolivianos Chuquiagu marcka, Oct. 88.' 1988.. 1 pak.
NB. Veel documentatie over de landbouw in Nederland.
560
Correspondentie betreffende het bezoek van de Boliviaanse vrouwen. 1990-1992.. 1 omslag.

Wereldvoedseldag.
561
Stukken betreffende de organisatie van de manifestatie ‘Voorrang aan vrouwen voor voedsel’, 14 oktober 1982 in het kader van de wereldvoedseldag te Utrecht in het Jaarbeurscongrescentrum. 1981-1982.. 1 omslag.
562
Documentatie ten behoeve van de manifestatie ‘Voorrang aan vrouwen voor voedsel’, 14 oktober 1982 in het kader van de wereldvoedseldag te Utrecht. 1982.. 1 omslag.
563
12 Foto's, 11 in z/w en 1 in kleur, van de manifestatie ‘Voorrang aan vrouwen voor voedsel’ te Utrecht. 14 oktober 1982.. 1 omslag.
564
Correspondentie van bestuur met de werkgroep ‘De Agrarische Vrouw’ naar aanleiding van de wereldvoedseldag- manifestatie op 14 oktober 1982 te Utrecht. 1982-1983.. 1 omslag.
565
Ingekomen stukken van het Landbouwschap over wereldvoedseldag op 16 oktober 1985 betreffende de rol van vrouwen in de landbouw en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden, en 1986 betreffende factoren die van invloed zijn op de rol en status van vissersvrouwen. 1985-1986.. 1 omslag.
566
Correspondentie met de YWCA van Sri Lanka betreffende onder meer de wereldvoedselmanifestatie in oktober 1982, speelgoed en de YWCA-Sri Lanka. 1982-1986.. 1 omslag.
567
Documentatie betreffende wereldvoedseldag op 16 oktober 1991 ten behoeve van CPB afdelingen. 1991.. 1 omslag.
568
Stukken betreffende de bijdrage aan de wereldvoedselconferentie ‘Wij willen ons ei kwijt’. 1996.. 1 omslag.
569
Stukken betreffende het project ‘Wij willen ons ei kwijt’, houdende reacties uit de gewesten. 1996.. 1 pak.

Proefprojecten.
570
Ingekomen verslagen met bijlagen van projectgroep OS Utrecht. 1981.. 1 omslag.
571
Evaluatie-enquête over proefprojecten OS in 1981 ter voorbereiding van de proefprojectendag op 12 januari 1982. 1981.. 1 omslag.
572
Ingekomen stukken van de Colombiawerkgroep Ameland en proefproject OS van de afdeling Ameland. 1981-1985.. 1 omslag.
573
Nota van de werkgroep OS houdende een evaluatie van de proefprojecten (=studiegroepen) 1981 en plannen voor 1982. 1982.. 1 stuk.
574
Stukken betreffende de werkgroep OS in Drenthe. 1983.. 1 omslag.

Publicaties CPB.

Bondsdaggidsen.
575
Bondsdaggidsen van Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en –meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O). 1948-1951, 1953-1960.. 1 pak.
NB. De C.B.P.B. is de voorloperorganisatie van de CPB van 1938 en 1958. De Bondsdaggidsen van 1953 en 1954 zijn tevens jaarboekjes met jaarverslag, 1955 en 1956 tevens jaarboekjes.

Jaarboekjes van de CBPB.
576
Jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961. Gedrukt. 1957-1963.. 1 pak.
NB. Geen jaarverslag 1962 in jaarboekje 1963. De jaarboekjes zijn voorlopers van het tijdschrift Ons Plattelandsleven

Tijdschrift Ons Plattelandsleven (OP).
577-618
Ons Plattelandsleven, jaargang 1-42. juli 1950-februari 1993.. 42 omslagen.
577
jg 1.
NB. Nrs. 1,5,12 ontbreken; met ‘Drenthe-bondsdagnummer’ van Ons Jonge Platteland, mei 1951 maandblad van de CJBTB en CBPB i.v.m. de Bondsdag.
578
jg 2..
579
jg 3..
580
jg 4..
NB. Met ‘Zuid-Hollandnummer’, van Ons Jonge Platteland, april 1954. maandblad van de CJBTB en CBPB i.v.m. de Bondsdag.
581
jg 5..
582
jg 6..
583
jg 7..
584
jg 8..
585
jg 9..
586
jg 10..
587
jg 11..
588
jg 12..
589
jg 13..
590
jg 14..
591
jg 15..
592
jg 16..
593
jg 17..
594
jg 18..
595
jg 19..
596
jg 20..
597
jg 21..
598
jg 22..
599
jg 23..
600
jg 24..
601
jg 25..
602
jg 26..
603
jg 27..
604
jg 28..
605
jg 29..
606
jg 30..
607
jg 31..
608
jg 32..
609
jg 33..
610
jg 34..
611
jg 35..
612
jg 36..
613
jg 37..
614
jg 38..
615
jg 39..
616
jg 40..
617
jg 41..
618
jg 42..
619-622
Agenda's en notulen met bijlagen van redactievergaderingen. Incompleet. 1980-1992.. 4 omslagen.
619
1982-1984..
620
1985-1986..
621
1987-1989..
622
1990-1992..
NB. Zie voor notulen ook inv.nr. 8
623
Correspondentie van de redactie OP en betreffende OP. 1982-1991.. 1 omslag.
624
Stukken betreffende advertentiebeleid. 1986-1987.. 1 omslag.
625
Stukken betreffende het beleid van de redactie OP. 1990.. 2 stukken.
626
Stukken betreffende een relatietraining 6-7 november 1989 voor redactieleden en redactiecontactvrouwen van de gewesten en landelijke werkgroepen. 1989.. 1 omslag.
627
Stukken betreffende de redactie van Ons Plattelandsleven. 1982-1992.. 1 pak.
628-629
Stukken betreffende contacten met de drukker van OP. 1980-1992.. 2 omslagen.
628
1980-1986..
629
1987-1992..
630
Agenda en verslag van het overleg tussen gewestelijke p.r.-vrouwen en de landelijke CPB, over het vervolg van Ons Plattelandsleven.16 juni 1993.. 1 omslag.

Overige uitgaven.
631
-637 Kadernieuwsbrief, jaargang 1, nr 0 - jaargang 8, nr 20. 1984-1991.. 2 omslagen, 4 pakken, 1 stuk.
631
jaargang 1, nrs 0-1. (omslag).
632
jaargang 2, nrs 2-4..
633
jaargang 3, nrs 5-6. (omslag).
634
jaargang 4, nrs 8-11..
635
jaargang 5, nr 12. (stuk).
636
jaargang 6, nrs 13, [14], 15, [16].
637
jaargang 7, nrs 17-19, jaargang 8, nr 20..
638
En nu verder. Pamflet aan de jonge boerinnen van Nederland voor het oprichting en het werk van de bond van Christelijke boerinnen en plattelandsvrouwen. z.j.. 1 katern.
639
Schetsenboekje 3. Boekje met wenken voor de CPB-vrouw. 1960.. 1 deel.
640
Gids voor het winterwerk. Uitgave van CPB, CBTB en CPJ. 1963 en 1965.. 2 delen.
641
Het kind in het midden. Werkmap voor gewestelijk en plaatselijk activiteiten in het kader van het jaar van het kind. 1979.. 1 stuk.
642
C.P.B. groepen in gesprek. Den Haag. 1981.. 1 katern.
643
‘Agrarisch werk in de C.P.B.’ Informatiemap. Den Haag. 1981.. 1 band.
644
De andere en ik. Bundel gedichten ingezonden voor de declamatiewedstrijd. Den Haag. 1982.. 1 deel.
645
Door presidentes voor presidentes. Bundel meditaties. Minuut. 1982.. 1 omslag.
646
Redactieboekje Ons Plattelandsleven. 1e druk januari 1982, 3e-6e herziene druk 1984-1990. 1982-1990.. 1 omslag.
647
Derde-Wereld-boeken-lijst samengesteld door de projectleidster OS, met toelichting en discussievragen. Den Haag, CPB. 1983.. 1 stuk.
648
Hoe kunnen we de mensen beter bereiken?. Cursusboek voor goede P.R. [1983].. 1 stuk.
649
Doorgeven, hoe doe je dat? Richtlijnen voor communicatie en verslaggeving voor het kader. Den Haag. 1984.. 1 stuk.
650
Bestuurstraining aan de basis. Werkmap voor begeleidsters. Handleiding ten behoeve van het besturen van een afdeling, project of commissie. 1984.. 1 stuk.
651
Samenwerken om samen te leven. Een discussieproject van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Den Haag, CPB. 1986.. 1 deel.
652
Doorgeven aan de pers, .... hoe doe je dat? Den Haag 1986. Publicatie samengesteld naar aanleiding van de training ‘Doorgeven, hoe doe je dat’, over omgaan met de pers en het schrijven van berichten. 1986.. 1 stuk.
653
Gesprekstraining aan de basis. Werkmap voor cursusbegeleidsters. Den Haag. 1986.. 1 omslag.
654
Tellen agrarische vrouwen (niet) mee? Handleiding bij het zichtbaar maken van gewerkte uren voor en op het bedrijf. Den Haag. 1987.. 1 katern.
655
Declareren bij de CPB. Handleiding voor het indienen van declaraties. Boekje, met minuut. 1989, 1995.. 1 omslag.
656
Nota Belemmeringen. Discussienota betreffende ontwikkelingssamenwerking. Den Haag. 1990.. 1 stuk.
657
Zeggenschap van plattelandsvrouwen in Europa zonder grenzen. Den Haag. 1991.. 1 omslag.
NB. Serie van 7 delen: ‘Kerk en Geloof’, ‘Griekenland’, ‘Cultuur’, ‘Ouderen en 50+ vrouwen’, ‘Opvoeding en onderwijs’, ‘Armoede’.
658
Lijsten met titels van uitgaven van de CPB, met korte omschrijving en prijs. 1987, [1993].. 1 omslag.
659
Servicebrief, houdende informatie voor gewesten (7 nummers). oktober 1993 - mei 1996.. 1 omslag.
660
Stukken betreffende en van het CPB Servicebureau. 1994.. 1 omslag.
661
Handleiding ledenwerfactie 1994-1995. (1994).. 1 stuk.
662
Het hoe en waarom van de C.P.B. Handleiding voor het organiseren van afdelingsavonden, samengesteld ten behoeve van informatiedagen 5 en 8 september 1997. 1997.. 1 stuk.

Kerst- en paasliturgieën.
663
Kerstliturgieën voor 1966-1995 en paasliturgieën voor 1987-1995. 1966-1995.. 1 pak.
NB. Paasliturgie voor 1993 ontbreekt.

Vertegenwoordigingen van de CPB in andere organisaties.

Algemeen.
664
Staat van afkortingen van namen van organisaties waarin de bond is vertegenwoordigd en namen van personen die de bond vertegenwoordigen. 1993.. 1 stuk.
665
Nota betreffende vertegenwoordiging in andere organisaties. 1990.. 1 stuk.
666
Overzicht, evaluaties en samenvatting van de adviezen van het DB betreffende van vertegenwoordiging in andere organisaties. 1983, 1987.. 1 omslag.

Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties (CPVO).
667
- Stukken van en betreffende de CPVO. 1982-1995.. 2 omslagen, 6 pakken.
667
1982. (omslag).
668
1983-1984..
669
1985-1987..
670
1988..
671
1989..
672
1990..
673
1991. (omslag).
674
1993-1995..
675
Stukken betreffende het project 'Loon naar werken'. 1987, 1992-1993.. 1 omslag.
676
Stukken van de kadercursus ‘Mijn stem uitbrengen in een kleine organisatie’, uitgegeven door de CPVO. 1980.. 1 pak.

Centrum voor Ingebouwde Vorming (CIV).
677-679
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan het CIV betreffende het Platform vormingswerk in verenigingen (PVV). 1988-1995.. 3 omslagen.
677
1988-1990..
678
1991-1993..
679
1994-1995..

Christelijke Emigratie (CEC).
680
Verslag van een gesprek tussen de CEC en de bond op 29 juli 1982. 1982.. 1 stuk.
681
Kopieën uit brieven betreffende de CEC. 1983.. 2 stukken.

Conféderation Européenne de l'Agriculture (CEA) - Conféderation Professionelles Agricoles (COPA).
682
Stukken betreffende de werkgroep plattelandsvrouwen van de Conféderation Européenne de l'Agriculture (CEA). 1982-1983.. 2 stukken.
683
-684 Stukken en correspondentie van en betreffende CEA/COPA. 1982-1994.. 2 omslagen.
683
1982-1987..
684
1988-1994..

Convent van Christen Vrouwen (CCV).
685
Correspondentie met en betreffende de CCV. 1992-1995.. 1 omslag.

Flevohofcommissie.
NB. deze commissie werd door de Centrale van de Plattelandsvrouwenorganisaties opgericht)
686
Notulen van vergaderingen. Incompleet. 1971-1982.. 1 omslag.
687
Correspondentie. 1971-1986.. 1 omslag.
688
Stukken betreffende stands en tentoonstellingen op het Flevohof. [1975] en z.j.. 1 omslag.

Stichting Huishoudelijke en Consumentenvoorlichting, later Consument en Huishouding (HVP).
689
Correspondentie met en stukken betreffende HVP. 1982-1987.. 1 omslag.

Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten (ICCO).
690
Correspondentie met en stukken betreffende de ICCO. z.j.. 1 omslag.

Landbouwschap.
691
Stukken betreffende het Landbouwschap. 1981-1990.. 1 omslag.
692
Minuut van een nota met programmavoorstel van het Mali-project, toegezonden aan de stuurgroep plattelandsorganisaties in ontwikkelingslanden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Landbouwschap. 1986.. 1 stuk.

Landelijke Politieke Scholingscursus (PSC).
693
Correspondentie met en stukken van de PSC, o.a. verslagen van de landelijke werkgroep PSC vergadering. 1982-1994.. 1 pak.

Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC) en Christelijke Lectuur Centrum (LCL).
694
Correspondentie over lidmaatschap en vertegewoordiging NBLC en stukken betreffende LCL. 1986-1991.. 1 omslag.

(Nederlandse) Christelijke Boeren en Tuinders Bond CBTB.
695-698
Stukken betreffende en correspondentie met de CBTB. 1981-1994.. 4 omslagen.
695
1981-1984..
696
1985-1986..
697
1987-1990..
698
1991-1994..
699
Verslagen van overleg tussen de bond en moderamen CBTB. 1982-1990.. 1 omslag.
700
Ingekomen vergaderstukken van de landelijke commissie intergratie van de CBTB. 1991.. 1 omslag.

Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO).
701
Stukken van en betreffende de NCVO. 1983-1987.. 1 pak.
702
Nota betreffende de herstructurering van de NCVO en de positie van de CPB hierin. 1986.. 1 stuk.

Nederlandse Gezinsraad (NGR).
703
Correspondentie met en stukken betreffende de NGR. 1980-1987.. 1 omslag.

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
704
Stukken van en betreffende de NVR. 1982-1993.. 1 pak.

Oecumenisch Vrouwen Contact (OVC).
705
Correspondentie met en stukken betreffende het OVC. 1982-1987.. 1 omslag.

Overleg Mondiale Vrouwenbeweging (OMV).
876
Stukken van en betreffende Overleg Mondiale Vrouwenbeweging. 1982-1987.. 1 pak.

Presidentieel Overleg Christen Vrouwenorganisaties (PO).
706
Stukken betreffende het PO en verslagen van vergaderingen van het PO. 1982-1994.. 1 omslag.

Stichting Comité voor de Zomerpostzegels.
707
Correspondentie met de Stichting Comité Zomerzegels betreffende bijdragen aan de CPB en vertegewoordiging in het stichtingsbestuur. 1986-1988.. 1 omslag.

Stichting HOZ.
708
Correspondentie met en stukken betreffende de stichting HOZ. 1982-1984.. 1 omslag.

Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland.
709
Correspondentie met de Stichting uitwisseling en studiereizen voor het platteland. 1984-1988.. 1 omslag.

Stichting Vrouw, Kerk 2/3 Wereld (VKW).
710-711
Stukken van en betreffende de VKW. 1982-1991.. 2 omslagen.
710
1992-1990..
711
1991. Met stukken over de VKW-werkgroep vrouwen en Filippijnen en Amihan, de federatie van plattelandsvrouwen op de Filippijnen, met foto van het vaandel..
712
Stukken betreffende Stille Tochten. 1983-1990.. 1 pak.
713
Afschrift van de stichtingsakte van de Stichting Werkgroep Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld. z.j.. 1 stuk.

Vereniging van Vrijwilligerswerk Nederland (VVN).
714
Stukken van de VVN en het Landelijke Fonds Deskundigheidsbevordering Vrijwillgers. 1994.. 1 omslag.

Contacten met andere organisaties.

Algemeen.
715-721, 725
Correspondentie met vrouwenorganisaties. 1982-1995.. 5 omslagen, 3 pakken.
715
1982-1984. (pak).
716
1985-1986. (pak).
717
1987-1988. (pak).
718
1989-1990..
719
1991..
720
1992-1993..
721
1994..
725.
722
Correspondentie betreffende de Centrale van boerinnen en andere plattelandsvrouwen en betreffende de Commissie Wederopbouw van Boerderijen. 1941, 1945-1947.. 1 omslag.
723
Stukken betreffende de ‘Kleine Commissie Huisvrouwen’ van de DETAM. 1978-1991.. 1 omslag.
724
Stukken van en betreffende vrouwenorganisaties op internationaal en europees niveau. 1994.. 1 omslag.

Associated Country Women of the World.
726-729
Stukken van en betreffende de ACWW. 1982-1998.. 3 pakken, 1 omslag.
726
1982-1987..
727
Met stukken betreffende de 20th ACWW Conference. 1988-1992..
728
Met stukken betreffende de 21th ACWW Conference. 1993-1995..
729
1709. 1996-1998. (omslag).

Overheid en politiek.
730-732
Correspondentie met ministeries, Tweede en Eerste Kamer en politieke partijen. 1982-1995.. 3 omslagen.
730
1982-1983..
731
1985-1990..
732
1991-1995..

AUDIOVISUEEL MATERIAAL

NB. Zie voor andere foto’s ook de inv.nrs. 192, 279, 559, 563 en 711
Beeld.
733
Portretten (z/w en kleur) van presidentes en DB-lid J. Borgers-Visch (v.a. 1938), Adrie van den Bosch-Rietveld (1988-1991), A. Enserink (v.a. 1991) en mw. Hijboer-Jochem (DB-lid tot september 1971). 1 omslag. z.j..
734
Groepsportret (z/w) van oud-presidentes. 1988.. 1 stuk.
735
Groepsportret (z/w) van drie vrouwen tijdens vormingsdagen (1955?) te Amersfoort en dubbelportret (z/w) van M. Lugtigheid en Aat Molenaar tijdens vormingsdagen te Amersfoort. [1955].. 1 omslag.
736
3 Groepsportretten van het bondsbestuur (2x z/w en 1x kleur). Portret (kleur) van presidente T. de Hoog-Hoogvliet (1990). 1990, 1991.. 1 omslag.
737
5 Groepsportretten (z/w en kleur) van gewestelijke en afdelingsbestuursleden: CPB Utrecht, z.j., afdeling Oldebroek (kleur), z.j., afdeling Zuider-Segmeer e.o., N-H, 1966, gewest Groningen 1975 en gewest Gelderland, president mw. Zandbergen. z.j.. 1 omslag.
738
Portretten (z/w) (tbv OP 1977) van mw. Huistra, J.H. Duenk te Kiefte, S.M. Wouderigen-Leenhouts, Reine Cruijff-Boersma, mw. Boegborm, mw Van Omme, mw van Wenum, mw de Jong, mw de Regt, Nel Onvlee-Pionier en mw Blei-Strijbos. z.j.. 1 omslag.
739
Portret (kleur) van mw. G. Meerstadt-Reinders, afd. Emmen-Bargers. Met verklarende brief. 1978.. 1 omslag.
740
Dubbelportret (z/w), gemaakt tijdens de bondsdag 1962 te Zwolle. 1962.. 1 stuk.
741
12 Portretten (z/w) van dames, onbekend of onleesbaar. [1975].. 1 omslag.
742
6 Groepsportretten (z/w) van gemengde conferenties. ca. 1945-1955.. 1 omslag.
743
5 Groepsportretten (z/w) waarschijnlijk van vormingsweken / -dagen tussen. ca 1945-1955.. 1 omslag.
NB. 1 foto in 2-voud.
744
Groepsfoto van bondsdag Noord-Holland Schiphol. ca. 1948-1955.. 1 omslag.
745
Groepsportret (z/w) van stafleden tijdens de ontwikkelingsdagen in Ermelo. 1954.. 1 stuk.
746
Groepsportret (z/w) ‘Ronde tafel gesprek’ van 4 werkgroepleden uit gewesten met Toos Bierhoff over subthema 'ouderen'. 1992.. 1 stuk.
747
4 Groepsportretten (z/w en 3x kleur) van de Projectgroep. ca 1991.. 1 omslag.
NB. Namen bij de foto's.
748
7 Foto's (z/w) van bondsdagen: Ede 1949, Groningen 1955 en Ede z.j. 1949, 1955 en z.j.. 1 omslag.
749
1 Foto (z/w) bondsdag Utrecht 1956, met o.a. prins Bernhard. 1956.. 1 stuk.
750
Foto (z/w) bondsdag 1958: revue CPB. 1958.. 1 stuk.
751
14 Foto's (z/w) bondsdag Leeuwarden. 1967.. 1 omslag.
752
38 Foto's (z/w) jubileumbondsdag Hilversum, 30-jarig bestaan. 1968.. 1 omslag.
753
29 Foto's (z/w) jubileumbondsdag Groningen. 1973.. 1 omslag.
754
20 Foto's (kleur) jubileumbondsdag in het Nederlands Congresgebouw, Den Haag, 40-jarig bestaan. 5 oktober 1978. 1 omslag.
755
66 Foto's (kleur) jubileumbondsdag in het Concertgebouw Amsterdam, 45-jarig bestaan. Met negatieven. 6 oktober 1983.. 1 omslag.
756
27 Foto's (kleur) 55-jarig bestaan. 1993.. 1 omslag.
757
48 negatieven (kleur) van foto's bondsdag in de Meenthe Steenwijk, 55-jarig bestaan. 7 oktober 1993.. 1 omslag.
758
15 Foto's (kleur) bondsdag. 5 juni 1975.. 1 omslag.
759
2 Foto's (z/w) van 2 verschillende bondsdagen: één uit eind jaren 1950 (copyright Van Buiten, Meppel) en één uit jaren zeventig. ca 1950-1970.. 2 stukken.
760
38 Foto's (kleur) bondsdagvergadering? in Buitensociëteit Zwolle. ca 1980.. 1 omslag.
761
2 Foto's (z/w), bondsdag? (c Foto Giphart, Arnhem). z.j.. 2 stukken.
762
25 Foto's (z/w), bondsdag? (c Foto van As, Zuidlaren). 1965?.. 1 omslag.
763
30 Foto's (z/w), bondsdag Amsterdam (c K.I.P.A., Amsterdam). 1966.. 1 omslag.
764
Album met 32 foto's (z/w), bondsdag (c Foto Fortgens, Amersfoort). ca 1965.. 1 deel.
765
2 Foto's (z/w), huishoudelijke vergadering. 12 mei 1969.. 2 stukken.
766
15 Foto's (kleur), bondsdag (Jaarbeurs, Utrecht?). 1971.. 1 omslag.
767
25 Foto's (z/w), bondsdag/huishoudelijke vergadering Jaarbeurs, Utrecht. (persfotobureau L.H. Hofland, Utrecht) en 4 foto's (z/w/) van het gebouw en de stands. 1971.. 1 omslag.
768
5 Foto's (z/w), huishoudelijke vergadering Meppel (3 oktober). 1972.. 1 omslag.
769
27 Foto's (z/w), huishoudelijke vergadering. 1985.. 1 omslag.
770
Foto's van ledenvergaderingen. 1989-1991.. 1 omslag.
* Ermelo (28 z/w met negatieven en 8 kleur) 14 december 1989, *, Nijkerk (2 kleur) 21 juni 1990. * Nijkerk (2 z/w en 1 kleur) 13 december 1990, * , Nijkerk (2 z/w) 21 maart 1991.
771
49 Foto's (z/w) en 1 dia van CPB-bijeenkomsten. ca. 1945-1975.. 1 omslag.
772
36 Foto's z/w en 32 foto's kleur van cursus- en vormingsdagen en andere activiteiten van de CPB. ca 1943-84.. 1 omslag.
773
26 Foto's van een bijeenkomst waarschijnlijk over de organisatiestructuur van de bond. Met negatieven. [1993].. 1 omslag.
774
10 Foto's en contactafdrukken (z/w), Brede besturen conferentie. voorjaar [1977].. 1 omslag.
775
32 Foto's (z/w), bondsbestuurs-weekeinde. Met negatieven. 27-28 januari 1978.. 1 omslag.
776
7 Foto's (z/w), Agrarische Commissie. voorjaar 1973.. 1 omslag.
777
10 Foto's (z/w). Met negatieven. Instructiedag. 8 september [1977].. 1 omslag.
778
1 Foto (z/w), ‘N.C.R.V. reizen’, groep aan tafel etend. 1958.. 1 stuk.
779
6 Foto's (z/w), Bezoek aan vliegbasis Soesterberg. ca 1960.. 1 stuk.
780
3 Foto's (2 z/w, 1 kleur), modeshows. 1970 en z.j.. 1 omslag.
781
12 Foto's (kleur). Met negatieven. Bezoek van mw Gualdalupe Ccallocunto Olano, uit Peru. 1985.. 1 omslag.
NB. Zie OP 35/8, 1985 en OP 36/9, 1986.
782
11 Foto's (kleur), Costaricaanse boerendelegatie op bezoek bij het bedrijf Van Hierden in Nijkerk in het kader van de samenwerking CPB-MNC. (c Anja Enserink). september 1995.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr. 803
783
7 Foto's (z/w), Rondom het Boek. z.j.. 1 omslag.
NB. Zie OP 39/1, 1988.
784
37 Foto's (29x kleur, 8x z/w), Afsluiting van het thema ‘Vrouwen en vrijwilligerswerk’. 9 december 1986.. 1 omslag.
NB. Zie OP 37/4, 1987.
785
3 Foto's (kleur), Tentoonstelling van de werkgroep creativiteit, gewest Drenthe. 27-28 mrt 1990.. 1 omslag.
NB. Zie OP 40/5.
786
6 Foto's (kleur), met 17 negatieven. Eieractie. 1996.. 1 omslag.
787
6 Foto's (z/w/), CPB-voorwerpen, 1 foto (kleur), Ons Plattelandsleven, 1 foto (kleur), Boekenhoek op CPB-kantoor. 1 omslag. z.j..
788
1 Foto (z/w) van het pand in Den Haag, Prinsengracht 78. z.j.. 1 stuk groot formaat.
789
27 Foto's (kleur) van de verbouwing van het CPB-pand in Amersfoort, Bergstraat 33A, met 4 vergrotingen en negatieven (1 groot formaat). z.j.. 1 omslag.
790
13 Foto's (10x z/w, 3x kleur) gepubliceerd bij artikelen in OP. z.j.. 1 omslag.
791
1 Foto (z/w), Flevohof, t.b.v. OP. november 1977.. 1 stuk.
792
4 Foto's (z/w), ganzenbord, voor OP november 1977. 1 foto (kleur), dhr. Boegborn, voor OP oktober 1978. 1977, 1978. 1 omslag.
793
9 Foto's (kleur), ‘Stille Tocht’, protesttocht naar het Binnenhof. mei 1983.. 1 omslag.
794
2 Foto's (kleur), trekking van de ACWW loterij. z.j.. 2 stukken.
795
5 Foto's (kleur), cursus of training?. ca 1975.. 1 omslag.
796
4 Foto's (kleur) met overzichten van handwerken: ‘overzichtjes’, groep vrouwen bij boekjes met op achtergrond heksjes, ‘aktie Ethiopië’, tafels en waslijn vol brei- en haakwerk, ‘plastic stramien werkstukken’, kussens en doosjes en wandkleed en *’lampekap insuline spuitjes suikerzieke patiënt staat op eigengebreide trui’. Met 24 negatieven. z.j.. 1 omslag.
797
Foto, (kleur), groep vrouwen. (c Lian Roovers). z.j.. 1 stuk.
798
Foto (z/w) groep van vier vrouwen, een vrouw krijgt een onderscheiding opgespeld. z.j.. 1 stuk.
799
Foto (z/w/) groep van 5 vrouwen met megafoon op het binnenhof. z.j.. 1 stuk.
800
3 foto's (kleur) genomen van televisiebeelden. z.j.. 1 omslag.
801
18 negatieven (kleur) van een bijeenkomst. (1995).. 1 omslag.
802
Plakboek van oud-presidente A. Vermet-de Ruiter, dat zij gekregen had bij haar afscheid als redactrice van OP in 1964. Met correspondentie hierover. 1964.. 1 deel.
803
Fotoalbum met kleuren- en z/w-foto's van diverse bijeenkomsten. 1994-1997.. 1 deel.
NB. Costaricaanse boerendelegatie op bezoek bij Van Hierden in Nijkerk, bezoek van Lucinda aan Nederland, NvvH, studiedag 22-11 1994 over milieu, beleidsdag 1996, portretten van vrouwen. 1997.
804
Fotoalbum met kleuren- en z/w-foto's van diverse bijeenkomsten. 1995-1998.. 1 deel.
NB. 11 mei 1998, bijeenkomst in Goede Herder kerk (bondsdag?), CPB-NCVB '95, in de Schakel te Nijkerk.
805
Plakboek met foto's en afbeeldingen geknipt uit OP (?). 1977.. 1 deel.
806
Diaserie ‘CPB-vrouwen in actie’, Overijssel, Groningen, Utrecht (3 series totaal 91 dia's). z.j.. 2 dozen.
807
Diaserie ‘Bolivia’ serie 1, met beschrijving. z.j.. 1 doos en 1 omslag.
808
Diaserie ‘Bolivia’ ca 150 dia's. z.j.. 2 dozen.
809
Diaserie ‘Khana/Bolivia’ 100 dia's. z.j.. 1 doos.
810
Diaserie [Khana/Bolivia] 89 dia's. z.j.. 1 doos.
811
40 Dia's over Peru of Bolivia. z.j.. 1 doos.
812
Tekst voor een diaserie over Bolivia/Khana. z.j.. 1 stuk.
813
Diaserie met beschrijving over Burkina Fasso (voorheen Opper Volta) en draaiboek voor een afdelingsavond ontwikkelingssamenwerking met dia's. [1976].. 1 omslag.

Geluid.
814
Grammofoonplaatje (45 toeren) in tweevoud met het Bondslied, uitgevoerd door het Christelijk Urker Vissersvrouwenkoor ‘Laus Deo’ en de tekst met noten op papier. 1974.. 1 omslag.
NB. Een exemplaar naar het beeldarchief.
815
Geluidsband van de bondsdag Concertgebouw Amsterdam. 27 april 1966.. 1 stuk.
816
Geluidsband van de bondsdag, Hilversum, Johan Bodegraven. 1966.. 1 stuk.
817
Geluidsband van de bondsdag. 1968..
818-819
Geluidsbanden van de bondsdag, Utrecht, Jaarbeurs congres- en vergadercentrum, met o.a. Cecile Moerdijk. 15 april 1971.. 2 stukken.
820
Geluidsband van huishoudelijke vergadering, Nijkerk, De Schakel. 1 oktober 1974.. 1 stuk.
821
Geluidsband van bondsbestuur-weekeinde. 14-15 januari 1977.. 1 stuk.
822
Geluidsband met o.a. Nel Kars (bondsdag?). z.j.. 1 stuk.
823
Geluidsband, spel en brochures ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’, een programma voor een afdelingsavond over OS. z.j.. 1 pak.
824
3 Geluidsbanden met onbekende inhoud. z.j.. 3 stukken.

Video’s en diaklankbeelden.
825
Videoband ‘Werken aan de weg’, CPB documentaire, ca 50 min. U-matic band. z.j.. 1 stuk.
826
Videoband over cocaplantages, met interviews met vrouwen opgenomen in Zuid Amerika (Bolivia of Peru). ca 1978. VHS-band. (Zelfgemaakte reportage). z.j.. 1 stuk.
827
Videoband ‘Quant'añani Yungas, Quant'añani Altiplano. Kodak L-500 band. z.j.. 1 stuk.
828
Videoband met het programma Brandpunt over ontwikkelingssamenwerking, water, verhuizen door boeren naar betere gebieden in Opper Volta, India; met een introductie door prins Claus. VHS-band. z.j.. 1 stuk.
829
Videoband ‘Veiligheid in de Landbouw’. Voorlichting van de europese politiek over gezondheid en veiligheid voor boeren. VHS-band. z.j.. 1 stuk.
830
Videoband ‘Vrijwillgerswerk. Managers van motivatie. Vrijwillgers: franje of productiemiddel’. Uitgegeven door Centrum voor ingebouwde vorming. VHS-band. z.j.. 1 stuk.
831
Videoband zonder titel. U-matic. z.j.. 1 stuk.
832
Diaklankbeeld ‘Agrarische vrouwen tellen mee’. z.j.. 150 dia's.
833
Diaklankbeeld ‘ACWW-conferentie in Den Haag’. 1992.. 100 dia's.
834
Diaklankbeeld ‘Voorrang aan vrouwen’ over Peru en Peruaanse vrouwen in het kader van voorlichting over wereldvoedseldag. z.j.. 100 dia's.

Voorwerpen.
835
Vaandel van 50 jaar CPB, blauw met goud geverfd en met goudgalon afgezet. Aan een kant het logo van de bond aan de andere kant tekst ‘50 jaar’. [1988].. 1 stuk.
836
Vlag van de CPB, blauw-wit met logo. z.j.. 1 stuk.
201
Melkbus beschilderd en beschilderd bord bestemd voor wandversiering. z.j.. 2 stukken.
NB. In 2010 gefotografeerd en beschreven in de beeldcatalogus; melkbus sinds zomer 2011 bij Passage.

DOCUMENTATIE

844
Knipsels betreffende de bond van CJBTO en de (jonge) vrouwen daarbinnen, ontwikkelingsweken, vrouwen in boerenbedrijven en op het platteland. 1931-1937.. 1 omslag.
842
Programma en verslag van de bondsdag van de Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersorganisaties in Nederland (CJBTO) en de Christelijke Federatie van Plattelandsvrouwen en meisjes op 12 september 1934 te Meppel. 1934.. 1 omslag.
840
Teksten van lezingen betreffende de organisatie van christelijke boerendochters en verslagen betreffende het werk van de Commissie voor Ontwikkelingswerk en de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. 1934-1938, 1941.. 1 omslag.
853
Eigen haard is goud waard. Handleiding bij de gelijknamige KRO uitzendingen 1955/1956. Hilversum. 1955.. 1 deel.
850
Tekst van een lezing door Ir. P. Stellinga betreffende landbouw en zuivelbereiding. 1936.. 1 stuk.
852
Het oude en het nieuwe plattelandshuis door A.V. Hartogh, achitect N.I.V.A., Gorinchem. Dl 2 en 3. 1936.. 2 delen.
838
‘Het A.B.C. van de C.B.P.B.’. Beschrijving van de afdeling Friesland op rijm. (1938).. 1 stuk.
843
Teksten en aantekeningen voor lezingen door mw. Roelofsen, met briefjes met vragen en opmerkingen van toehoorsters. z.j. (1945-1949).. 1 omslag.
839
Stukken betreffende de geschiedenis van de verschillende provinciale afdelingen van de CPB. 1948, 1966, 1977.. 1 omslag.
853
Eigen haard is goud waard. Handleiding bij de gelijknamige KRO uitzendingen 1955/1956. Hilversum. 1955.. 1 deel.
841
Beschrijving van de betekenis van het embleem van de CPB. Doorslag. (1980).. 1 stuk.
845
‘CPB’, verslag van een stage bij de CPB door C. Verburg voor de studierichting huishoudkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. 1981.. 1 stuk.
846
‘De C.P.B.’, stageverslag door Karina Schotsman, 3e jaar KLH Academie Diendenoort te Wageningen. 1982.. 1 stuk.
847
Stageverslag van J. Vink, studente Academie Diedenoort, over het beleid en de organisatie van de bond. 1983.. 1 stuk.
848
‘Vrouwen die het wel geloven’. Eindwerkstuk HBO-cultureel werk, door G. Stelpstra. 1984.. 1 stuk.
849
Overzicht van abonnementen op tijschriften waarop de CPB is geabonneerd. [1984].. 1 stuk.
851
Kunst en Plattelandscultuur door J.W. Ooms. Uitg. door Ned. CJBTB en Bond van Chr. Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CBP). z.j.. 1 deel.