/
You are not logged in

Archief Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN) (1927-) 1970-1990 (1991)

Identity Area

Collection IDIIAV00000195
Unitdate(1927-) 1970-1990 (1991)
1970-1990
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent8.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Greet Burger in 1995
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (WKN), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Deze inventaris betreft het archief van de Werkgemeenschap Kindercentra Nederland en het destijds aldaar gedeponeerde archief van de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven in Nederland. Zij heeft het karakter van een 'geordende plaatsingslijst'. Dit houdt in dat de archivalia veelal op mapniveau zijn beschreven. De oorspronkelijke ordening binnen mappen en tussen mappen onderling is grotendeels intact gelaten. Het inventarisschema is eenvoudig van opzet. Binnen de hoofdrubriek 'Stukken betreffende bijzondere onderwerpen' is een impliciete scheiding tussen interne, organisatorische zaken (de eerste vier rubrieken) en extern gerichte taken aanwezig. De indeling van de taken is gebaseerd op het helaas wat inconsistente en vage registratuurplan dat de archiefvormer zelf hanteerde. Het verdient dus aanbeveling om bij het zoeken naar een bepaald onderwerp in meer rubrieken te kijken.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 16 juni 1970 als fusie van de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven en de speelzalengroepering; deze fusie was voorwaarde voor subsidieverkrijging; officieel opgeheven op 29 november 1990; in het begin werden vooral de belangen van de speelzalen bevorderd, zoals verbetering van de deskundigheid van de leiding, opstellen van normen van kwaliteit, voorlichting en advies aan besturen, belangenbehartiging bij de rijksoverheid en de verdere opbouw van de organisatie op regionaal en provinciaal niveau; in 1971 werd de Commissie Opleidingen ingesteld; daarnaast werden er nog commissies ingesteld om leidsters te trainen en werden er cursussen ontwikkeld; werkte aan een salarisregeling voor kinderdagverblijven; bood in 1982 aan de minister een Proeve van een ontwerp-wet op de kinderopvang aan; verenigingsblad was De Kleine Wereld.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1979-1990, van vergaderingen van de Ledenraad 1973-1983 en van de Federatieraad 1985-1990; jaarverslagen 1971-1986; stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement 1979-1990; stukken betreffende financiën 1967-1990; stukken betreffende subsidie 1971-1989; stukken betreffende de taken, de organisatie en het beleid 1974-1989; stukken betreffende de dienstverlening 1972-1989, publiciteit en voorlichting 1971-1990 en manifestaties en acties 1981-1988; stukken betreffende gastouderprojecten 1977-1991, ouderparticipatie 1974-1984, experimenten (buitenschoolse) kinderopvang 1975-1988, onderzoek en enquêtes 1973-1989 en opleidingen en cursussen 1970-1989; stukken betreffende ondersteuning van landelijke en regionale samenwerking 1974-1990; stukken betreffende de werkgroep salariëring 1985-1989; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1971-1989; stukken van de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven (in Nederland) 1927-1972.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken.

Bestuur.
1-13
Notulen van de bestuursvergaderingen. 1970, 1979-1990.. 13 omslagen.
NB. Zonder bijlagen
1
1970 augustus 13-1970 december 10..
2
1979 januari 25-1979 december 14..
3
1980 februari 21-1980 december 11..
4
1981 december 17-1984..
5
1981 januari 8-1981 november 5..
6
1985 januari 1-1985 mei 30..
7
1985 juni 27-1985 november 7..
8
1986..
9
1987 december 10-1988 december 2..
10
1987 januari 6-1987 mei 14..
11
1987 juni 6-1987 oktober 8..
12
1989 maart 9-1989 oktober 19..
13
1989 november 9-1990 maart 23..
14-16
Bijlagen bij de notulen van de bestuursvergaderingen. 1984-1988.. 2 pakken en 1 omslag.
14
1984 januari 5-1984 december 6..
15
1987-1988.. 1 omslag.
16
1988 februari 11-1988 september 8..
17
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het bestuur, waaronder enkele verslagen. 1989-1990.. 1 omslag.

Ledenraad.
18-36
Notulen van de vergaderingen van de ledenraad met enkele jaarverslagen. 1973-1974 en 1976-1983.. 15 katernen en 4 omslagen.
18
1 omslag. 1973-1974..
19
1976 december 9..
20
1977 juni 9..
21
1977 november 10..
22
1 omslag. 1978 februari 23..
23
1978 juni 8..
24
1978 november 23..
25
1979 februari 22..
26
1979 mei 31..
NB. met jaarverslag 1978.
27
1979 november 15..
28
1 omslag. 1980 mei 22..
29
1980 november 13..
30
1981 april 28.. 1 omslag.
31
1981 mei 21..
NB. met jaarverslag 1980.
32
1981 november 19..
33
1982 mei 27..
NB. met jaarverslag 1981.
34
1983 januari 20..
35
1983 juni 2..
NB. met jaarverslag 1982.
36
1983 november 24..
NB. met jaarprogramma 1984.
37-40
Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de ledenraad. 1976-1981.. 2 omslagen, 1 pak en 1 stuk.
37
1976..
38
1 pak. 1976-1978..
39
1977-1979..
40
1 stuk. 1981 november 19..
41
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende onder andere wijzigingen en uitstel van de ledenraad. 1982-1983.. 1 omslag.

Federatie.
42-46
Notulen van de vergaderingen van de Federatieraad, met bijlagen. 1985-1990.. 3 pakken, 1 omslag en 1 stuk.
42
1985 februari 2-1986 februari 27..
43
1985 november 14-1988 november 17..
44
1986 november 20-1987 november 26..
45
1 omslag. 1989 februari 16-1989 november 16..
46
1 stuk. 1990 maart 12..

Werkoverleg.
47-51
Notulen van de vergaderingen van de functiegroepen I, II en III van het Centraal Bureau. 1983-1988.. 5 omslagen.
47
Functiegroepen en jaarprogramma's per taak, 1976-1988..
48
Functiegroep voorlichting, 1981-1983..
49
Functiegroep II, 1983-1988..
50
Functiegroep III, 1986-1988..
51
Functiegroep I, 1988..
52
Notulen en aantekeningen van het coördinatorenoverleg. 1988.. 1 omslag.
53
Notulen van de vergaderingen van het algemeen werkoverleg. 1988-1989.. 1 omslag.

Jaarverslagen.
54
Overdruk uit het jaarboekje 1971-1972, waaronder jaaroverzicht 1971. 1971-1972.. 1 katern.
55-58
Jaarboekjes. 1971-1975.. 4 katernen.
55
1971-1972..
56
1972-1973..
57
1973-1974..
58
1974-1975..
59-62
Jaarboekjes met financiële jaarverslagen. 1971-1975.. 4 katernen.
59
1971-1972..
60
1972-1973..
61
1973-1974..
62
1974-1975..
63
Jaarboekje met jaarverslag 1975 en plannen voor 1976. 1975-1976.. 1 katern.
64
Jaarverslag betreffende de decentralisatie. 1976.. 1 katern.
65-73
Jaarverslagen. 1977-1982 en 1984-1986.. 5 katernen en 4 stukken.
65
1977.. 1 stuk.
66
1978..
67
1979..
68
1980..
69
1981..
70
1982..
71
1984.. 1 stuk.
72
1985.. 1 stuk.
73
1986.. 1 stuk.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting, instandhouding en liquidatie.
74
Stukken betreffende een (ontwerp) huishoudelijk reglement en een voorstel voor een contributie- en bijdragestelsel. 1970-1985.. 1 omslag.
75-78
Stukken betreffende de statuten, afschrift statuten en correspondentie om koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten. 1970-1990.. 1 pak, 2 omslagen en 1 stuk.
75
Algemeen, 1 pak. 1970-1985..
76
Voorstellen tot wijziging van de statuten, 1980-1981..
77
Afschrift van de statuten, 1 stuk. 1981 november 17..
78
Wijzigingsvoorstel van de statuten, 1989-1990..
79-80
Stukken betreffende de structuur en de herstructurering van de vereniging. 1982-1988.. 2 omslagen.
79
1982-1984..
80
1984-1988..
81-82
Stukken betreffende de heroriëntatie, de beginselendiscussie en doelstellingendiscussie, alsmede uitgangspunten voor het kinderopvangbeleid in de jaren tachtig en daarna. 1983-1987.. 2 omslagen.
81
Algemeen. 1983-1987..
82
Uitkomsten van de doelstellingendiscussie. 1986..
83
Bezuinigings- en reorganisatieplan vanwege het ontvangen van minder subsidie in 1985. 1984-1985.. 1 omslag.
84
Stukken betreffende opgaaf van wijzigingen in de bestuurssamenstelling aan de Kamer van Koophandel. 1986-1987.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende een aanvraag tot ontslagvergunningen aan de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Utrecht door het bestuur voor het voltallig personeel in dienst bij haar organisatie. 1988.. 1 omslag.
86
Voorstel tot ontbinding van de vereniging WKN en oprichting Landelijk Steunpunt Kinderopvang. 1989.. 1 stuk.
87
Stukken betreffende de ontbinding van de vereniging WKN.1989-1990.. 1 omslag.
88
Afschrift van de akte van liquidatie van de vereniging. 1990 november 29.. 1 katern.

Financiën.

Begroting en rekening.
89-90
Accountantsrapporten ter controle van de jaarrekening. 1967-1971 en 1989-1990.. 2 omslagen.
89
1967-1971..
90
1989-1990..
91
Stukken betreffende afspraken en regelingen met betrekking tot financiële aangelegenheden, zoals bestuursvergoedingen. 1972-1979.. 1 omslag.
92-97
Financiële jaarverslagen. 1972-1989.. 5 omslagen en 1 pak.
92
1 pak. 1972-1979..
93
1980-1981..
94
1980-1984..
95
1981..
96
1985-1987..
97
1988..
98
Begrotingen inzake deskundigheidsbevordering en subsidie-afrekeningen deskundigheidsbevordering met het ministerie van WVC. 1976-1988.. 1 omslag.
99-101
Stukken betreffende de begroting. 1979-1983.. 3 omslagen.
99
Begroting. 1980, 1979..
100
Uitgewerkte begroting 1981, hierin verwerkt de interne bezuinigingsmaatregelen, 1981..
NB. handgeschreven
101
Begroting. 1983, 1982-1983..
102
Stukken betreffende een onderzoek door de accountantsdienst van het ministerie van CRM inzake de jaarrekening 1980 met een rapport van het desbetreffende onderzoek. 1982-1983.. 1 omslag.
103
Minuten van uitgaande brieven aan de tweede kamerfracties en diverse maatschappelijke organisaties betreffende begrotingsbehandelingen van WVC.1983-1984.. 1 omslag.
104
Financieel historisch overzicht met beleidslijnen en huisregels en een notitie voor de HLO-werkgroep. 1986-1987.. 1 omslag.
105
Rapport van de accountantsdienst van het ministerie van WVC inzake een beperkt onderzoek. 1988.. 1 katern.

Leden- en abonnementsadministratie.
106
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende contributieregelingen, ontkoppeling van het lidmaatschap WKN en een abonnement op het blad De Kleine Wereld.1972-1979.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de inrichting van de ledenadministratie. 1981-1982.. 1 omslag.
108
Aanmeldingsformulieren en statuten van provinciale en grootstedelijke organisaties van kindercentra die aangesloten zijn bij de federatie WKN. 1984-1985.. 1 omslag.

Subsidie.
109-110
Stukken betreffende subsidie-aanvragen en af- en toezeggingen hiervan door het Koningin Juliana Fonds.1971-1989.. 2 omslagen.
109
Algemeen, 1971-1989..
110
Correspondentie, 1984-1987..
111
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een verzoek om uit een bepaald fonds een object van de WKN te financieren. 1972-1973.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende subsidiëring van bevordering van deskundigheid binnen de WKN door het ministerie van CRM.1975-1977.. 1 omslag.
113
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels inzake subsidiëring van de kinderopvang. 1975-1988.. 1 omslag.
114
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidiekosten van het project reorganisatie WKN met het ministerie van CRM.1976-1979.. 1 omslag.
115-116
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidieaanvragen en regelingen van het ministerie van CRM.1979-1989.. 2 omslagen.
115
Algemeen, 1979-1989..
116
Arbeidsplaatsenplan, bevordering vrijwilligerswerk, 1980-1983..
117-120
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidieaanvragen aan het ministerie van WVC.1980-1987.. 3 omslagen en 1 pak.
117
1 pak. 1980-1983..
118
1983-1987..
119
Emancipatie beleid, 1984-1985..
120
Projectvoorstellen en subsidie-aanvragen, 1984-1985..
121
Stukken betreffende door WVC gesubsidieerde instellingen van de WKN. 1984-1989.. 1 omslag.
122
Afschriften van de subsidietoewijzingsbrieven, verzonden naar de geselecteerde instellingen in het kader van het inventarisonderdeel 'Jongeren bouwen voor jongeren'. 1989.. 1 omslag.

Personeel.
123
Stukken betreffende de rechtspositie van de medewerkers. 1974-1989.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende de personeelsformatie, arbeidsovereenkomsten, ontslag, vervangingswerkzaamheden, en overige zaken op personeelsgebied. 1975-1989.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende de Ondernemingsraad waaronder definitief reglement Ondernemingsraad Centraal Bureau WKN. 1980-1989.. 1 pak.
126
Stukken betreffende het personeelsbeleid en personeelsaangelegenheden. 1983-1985.. 1 omslag.
127
Interne informatieve notitie ten behoeve van bestuur en bureau over het personeelsbeleid van het landelijk bureau (bijlage bij agendapunt 5.2 van de bestuursvergadering van 12 december 1985). 1985.. 1 omslag.
128
Functiebeschrijvingen en andere personele aandachtspunten. 1986-1988.. 1 omslag.
129
Verslag van een onderzoek naar de loopbaanplanning en wensen met betrekking tot scholing en begeleiding van medewerk(st)ers door Ruth Miltenburg.1988.. 1 stuk.

Interne organisatie en huisvesting.
130-132
Stukken betreffende een archiefindeling voor het Centraal Bureau. 1973-1986.. 3 omslagen.
130
Algemeen, 1973-1981..
131
Handleiding, werkwijze en registratuurplan, 1975-1977..
132
Postverwerking in- en uitgaande post, 1984-1986..
133-134
Stukken betreffende het organisatorisch doorlichten van de WKN met notulen van de begeleidingsgroep en de begeleidingscommissie. 1974-1976.. 2 omslagen.
133
Notulen, 1974-1975..
134
Correspondentie, 1974-1976..
135
Nota 'Organisatorisch perspectief Werkgemeenschap Kindercentra Nederland', resultaten van een studie naar de taken en de organisatie van de landelijke organisatie van kindercentra door het GITP.1975.. 1 omslag.
136
Verslagen van de hoorzittingen tussen diverse medewerkers van de WKN gecoördineerd door het GITP (organisatie en informatica), verschenen als bijlage bij de nota 'Organisatorisch perspectief van de WKN'. 1975.. 1 omslag.
137
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Werkgemeenschap Kindercentra Limburg (WKL) betreffende het functioneren van de WKN. 1977-1982.. 1 omslag.
138-143
Stukken betreffende de organisatiestructuur van het Centraal Bureau en de wijze waarop het Centraal Bureau is georganiseerd. 1977-1989.. 4 omslagen, 1 pak en 1 stuk.
138
Taakverdeling en prioriteitstelling, 1 pak. 1979-1988..
139
Notulen, notities en correspondentie, 1977-1982..
140
Organisatieschema, 1 stuk. 1982..
141
Opzet ten behoeve van een sluitend communicatie-circuit, 1986..
142
Rapport naar de organisatiestructuur door R. Miltenburg,1988..
143
Taken, werkzaamheden en veranderingen, 1989..
144
Stukken betreffende de afvaardiging van leden voor de Centrale Verkiezingsraad. 1979-1982.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende huisvesting en mogelijke herhuisvesting van het landelijk bureau van de WKN. 1985-1988.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende een aanzet tot een ondernemersplan voor de WKN winkel en notulen van de winkelwerkgroep. 1987-1988.. 1 omslag.
147
Stukken betreffende de herhuisvesting van het Centraal Bureau, meerkosten verhuizing, alsmede subsidiëring van deze en afwikkeling van zaken rond het gebouw te Oosterbeek. 1987-1988.. 1 omslag.
148
Productieplanning van de taken die nog moeten worden uitgevoerd voordat de WKN opgeheven wordt. 1988-1989.. 1 omslag.

Dienstverlening.
149
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende algemeen advies aan diverse instanties. 1972-1978.. 1 omslag.
150
Mededelingen en informatie van het Inzage-centrum bestemd voor medewerkers van het Centraal Bureau, Provinciaal stedelijke consulenten en Provinciale organisaties. 1976-1985.. 1 omslag.
151
Documentatiemateriaal voor en over kindercentra van de WKN. 1978-1981.. 1 omslag.
152
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende advisering door de WKN aan gemeentes en aangeslotenen alfabetisch geordend. 1978-1984.. 1 pak.
153
Overzicht informatiemateriaal voor en over kindercentra. 1980.. 1 katern.
154
Overzicht informatiemateriaal Jonge Buitenlandse Kinderen bestaande uit alleen Nederlandstalige literatuur. 1981.. 1 omslag.
155
Publicaties , documentatiemateriaal van de WKN, 'Wegwijzer voor het besturen van een kindercentrum', 'Zorg dat kinderopvang serieus genomen wordt' en 'Peuterspeelzalen en de gemeentelijke welzijnsplanning'. 1981-1983.. 1 omslag.
156
Stukken betreffende advisering aan aangesloten leden over juridische zaken, huurgeschillen en steun bij onderhandelingen met gemeentes. 1984-1989.. 1 pak.
157
Circulaires aan besturen en medewerkers van de bij de WKN aangesloten kindercentra. 1985-1989.. 1 omslag.
158
Informatie over oprichting voorziening kinderopvang van de WKN. 1988-1989.. 1 omslag.
159
'Handleiding bij samenwerkingsprocessen' binnen de plaatselijke kinderopvang, informatie voor de provinciale organisaties. 1989.. 1 omslag.
160
Stuk betreffende maatregelen om brand in een kindercentrum te voorkomen maar ook hoe te handelen als het toch gebeurt, 'beter voorkomen dan blussen'. [1980].. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.

De Kleine Wereld.
161
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende redactieleden en vaste medewerkers. 1971-1988.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende het maandblad 'De Kleine Wereld', tijdschrift voor kindercentra. 1974-1989.. 1 omslag.
163-165
Notulen van de redactievergaderingen van het tijdschrift 'De Kleine Wereld', tijdschrift voor kindercentra. 1980-1990.. 2 pakken en 1 omslag.
163
1980-1982..
164
1983-1986..
165
1 omslag. 1987-1990..
166
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een overdrachtsovereenkomst tussen de ideële uitgeverij TMW en de WKN over de volledige exploitatie van De Kleine Wereld en andere boekjes en brochures. 1988-1990.. omslag.
167
Redactioneel beleidsplan 1990 van 'De Kleine Wereld' naar 'Kinderopvang', (concept). 1989.. 1 stuk.

Manifestaties en acties.
168
Stukken betreffende acties ten behoeve van kinderopvang. 1981-1987.. 1 omslag.
169
Stukken betreffende een WKN lobby en oproep tot actie: 'Meer kinderopvang met een goed regeringsplan'. 1986-1988.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende manifestaties op het gebied van intercultureel werken en beleid en belang van tweetaligheid in de kinderopvang. 1987.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende de manifestatie kinderopvang op 23 april 1988 in Krasnapolsky te Amsterdam. 1988.. 1 pak.

Overige onderwerpen.
172
Rapport studiebijeenkomsten voor directrices en leidsters van kindercentra een uitgave van de WKN. 1970-1971.. 1 katern.
173
Brochure 'WKN presenteert het nieuwe Centraal Bureau'. 1971.. 1 katern.
174
Stukken betreffende persberichten en studie- en voorlichtingsbeleid en een verzoek tot deelname aan de NOS-werkgroep Vrouw in Beeld. 1977-1987.. 1 omslag.
175
Stukken betreffende de productie van een film over kindercentra en synopsis peuterspeelzalen. 1978-1980.. 1 omslag.
176
Stukken betreffende de nota 'Plaats en functie van de kinderopvang'. 1978-1982.. 1 omslag.
177
Stukken betreffende audiovisueel materiaal van de WKN. 1981-1984.. 1 omslag.
178
Stukken betreffende WKN-uitgaven. 1982-1988.. 1 omslag.
179
Stukken betreffende algemene publieksvoorlichting en ondersteuning advertentiecampagne kinderopvang. 1982-1988.. 1 omslag.
180
Notulen van de gesprekken met de provinciale en grootstedelijke organisaties inzake afstemming schriftelijk en audiovisueel materiaal van de WKN. 1985-1986.. 1 omslag.
181
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de videobanden 'Ogen tekort' en 'Samenwerking' en overige videoproducties van de WKN. 1985-1989.. 1 omslag.
182
Persberichten, correspondentie en andere vormen van public relations. 1986-1988.. 1 omslag.
183
Contract waarin de WKN aan uitgeverij Intro het recht afstaat tot uitgave van het boek 'Lieve oppas gevraagd? kinderopvang in Nederland door de jaren heen' door Lily Clerkx en Liesbeth Pot. 1987.. 1 stuk.
184
'Maatwerk in Kinderopvang', toespraken van mevrouw K.M. Keyser-Gaymans en mevrouw G.J. van den Bosch-Brethouwer ter gelegenheid van de premiere van deze videofilm. 1988.. 1 omslag.
185
Productiecontract tussen de stichting NIMO producties en de WKN betreffende een videoprogramma door de stichting NIMO producties geproduceerd. 1988.. 1 stuk.
186
WKN krant manifestatie 'Kinderopvang' in Krasnapolsky te Amsterdam, 23 april 1988. 1988.. 1 katern.
187
Nieuwsbrief WKN. 1989 mei.. 1 omslag.

Beleidsvorming.

Algemeen.
188
Beleidsplan 1982-'85 van de vereniging WKN, genaamd 'Waarheen met kinderopvang in Nederland'. 1982.. 1 katern.
189
Stukken betreffende beleidskoers en strategieplanning vastgesteld in de Federatieraad. 1985-987.. 1 omslag.
190
Beleidsplan van de WKN, 'Meer, anders en goed!', ontwikkelingsplan voor de kinderopvang 1988-1992. 1987.. 1 omslag.
191
Stukken betreffende voorstellen van Bureau/Bestuur, bestuursbesluiten en advies inzake kabinetsvoornemens kinderopvang. 1988-1989.. 1 pak.

Gastouderopvang.
192-199
Stukken betreffende gastouderprojecten, verslag en jaarverslag en de ontwikkelingen binnen het project. 1977-1988.. 7 omslagen en 1 pak.
192
Leiden. 1977-1988..
193
Wageningen. 1980-1987..
194
Haarlem, 1 pak. 1981-1983..
195
Lelystad, Leiderdorp en Alblasserdam. 1981-1988..
196
Soest. 1984-1986..
197
Rotterdam. 1984-1988..
198
Leeuwarden. 1985..
199
Nieuw-Ginneken. 1987-1991..
200-201
Stukken betreffende de rol van de WKN bij ontwikkeling van gastouderopvang en correspondentie en verslagen van het Landelijk Samenwerkingsverband Gastouderprojecten (LSG). 1981-1988.. 1 omslag en 1 pak.
200
1981-1984..
201
1 pak. 1984-1988..
202
Verslag en meningen over 'gastouderopvang nu en in de toekomst', een discussiedag op 8 september 1983. 1983-1984.. 1 omslag.
203
Startrapport 'Tijdelijk thuis', nood-opvang voor kinderen in Hoorn, informatie in het kader van het Landelijk Gastouder project. 1984-1985.. 1 omslag.
204
Stukken betreffende de studiedag voor gastouderprojecten en de relatie tussen betaalde en onbetaalde (vrijwillige) krachten. 1984-1985.. 1 omslag.
205
Stukken betreffende inventarisatierapport 'Gastouderprojecten in beweging'. 1985-1987.. 1 omslag.
206-209
Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de begeleidingscommissie. 1985-1989.. 4 omslagen en 1 pak.
206
1985..
207
Bijlagen, ingekomen stukken. 1986-1989..
208
1 pak. 1987-1988..
209
1989 februari 23-1989 mei 19..
210-211
Stukken betreffende de samenstelling en verslagen van de 'Kategorale Bundeling Gastouderprojecten'. 1985-1989.. 1 omslag en 1 pak.
210
1985-1986..
211
1 pak. 1986-1989..
212-214
Stukken betreffende personele aangelegenheden voor medewerk(st)ers van gastouderprojecten. 1985-1989.. 2 omslagen en 1 pak.
212
Functieomschrijvingen, inwerkplan en handleiding, 1985-1987..
213
Interne sollicitatieprocedures en handleiding uitzendconstructie, 1987-1988..
214
Het juridisch model, arbeidsovereenkomsten en de zogenaamde alphahulp-constructie, 1 pak. 1987-1989..
215
Notulen van het intern werkoverleg gastouderproject (GOP). 1985-1989.. 1 omslag.
216
Aantekeningen, concept-teksten, vertrouwelijke informatie, evaluaties en 'villa-overleg' verslagen van intern GOP. 1986-1988.. 1 omslag.
217
Stukken betreffende de oprichting van een internationale gastouderopvangorganisatie Londen en stukken van de begeleidingscommissie GOP. 1986-1988.. 1 omslag.
218
Begroting, voortgangsverslagen en tussentijds financieel verslag GOP. 1986-1989.. 1 omslag.
219-222
Stukken betreffende het landelijk project gastouderprojecten, overleg en globale informatie. 1986-1989.. 2 katernen, 1 omslag en 1 pak.
219
1 omslag. 1985-1986..
220
Nieuwsbrieven en ideeën over deze nieuwsbrief. 1986-1988..
221
1 pak. 1986-1989..
222
Voortgangsverslag, 1987..
223
Stukken betreffende gastouderproject-experimenten en de bekostiging hiervan. 1986-1989.. 1 pak.
224
Stukken betreffende een registratiesysteem voor gastouderprojecten. 1987.. 1 omslag.
225
Stukken betreffende 14 experimenten gastouderopvang en informatie over de overdracht van taken van deze experimenten inzake de WKN naar het landelijk Project. 1987-1988.. 1 omslag.
226
Stukken betreffende de afrekening experimentele GOP en inventarisatie gastouders en belastingproblematiek. 1987-1988.. 1 omslag.
227
Stukken betreffende de internationale gastouderconferentie 'Sharing the Care' van 15-18 oktober 1987 in Cardiff, Wales. 1987-1988.. 1 omslag.
228-229
Stukken betreffende de methodiekwerkgroep, een handleiding van deze en een studiedag 'Methodiek voor gastouderprojecten'. 1987-1989.. 2 omslagen.
228
1987-1988..
229
Studiedag, 1988-1989..
230-232
Stukken betreffende de productie van audio-visueel materiaal in de vorm van videobanden en / of het maken van fotoreportages. 1987-1989.. 2 omslagen en 1 pak.
230
Videoband over kinderopvang, 1987..
231
Planopzet voor het maken van een fotoreportage over .gastouderopvang, 1987-1989..
232
Videoproductie 'Begeleiden van Gastouders' en de videofilm 'Gastouderprojecten', 1 pak. 1987-1989..
233
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de GOP in Rosmalen en Rotterdam. 1987-1989.. 1 omslag.
234
Stukken betreffende de eindrapportage en financiële afrekening van het Landelijk Project Gastouderprojecten. 1987-1989.. 1 omslag.
235
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de GOP in Borsele, Beverwijk, Brielle, Delft, Dokkum, Groningen, Maastricht, Walcheren en Zoetermeer. 1987-1991.. 1 pak.
236
Stukken betreffende de financiële situatie en afwikkeling van de GOP in Bodegraven, Harlingen/Franeker, Utrecht, Venray, Waddinxveen, Wassenaar en Zuidlaren. 1987-1991.. 1 pak.
237
'Gastouderprojecten in beweging', een inventarisatie van dertig gastouderprojecten in Nederland. 1988.. 1 omslag.
238
Concept-brochure 'GOP en samenwerking' en stukken daaromtrent. 1988.. 1 omslag.
239
Begroting project gastouderprojecten. 1988.. 1 stuk.
240
Stukken betreffende deskundigheidsbevordering, cursusbijeenkomsten en evaluaties GOP-medewerkers. 1988-1989.. 1 pak.
241
Handleiding over contractvormen voor gastouders 'Dat is dan afgesproken'. 1989.. 1 omslag.
242
Informatieblad voor gastouderprojecten, 'Ouderbijdrageregeling naar inkomen'. 1989.. 1 katern.
243
Tabellenrapport vierde evaluatie experimentele gastouderprojecten door A.M. van Eyck.1989.. 1 omslag.
244
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een aanvrage en toekenning van IB-gelden (institutionele belangenbehartiging) door het Ministerie van WVC voor de stimulering van gastouderopvang. 1989.. 1 omslag.
245
Stukken betreffende verzamelde evaluaties van de evaluatie cursus begeleiden gastouderproject. 1989.. 1 omslag.

Ouderparticipatie.
246
Stukken betreffende een onderzoek naar verschillende vormen van ouderparticipatie in kindercentra. 1974-1975.. 1 omslag.
247
Stukken betreffende het project ouderparticipatie Limburg, werken met ouders in kindercentra. 1980-1983.. 1 omslag.
248
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidie door het ministerie van CRM van het project ouderparticipatie (Limburg). 1980-1983.. 1 omslag.
249
Stukken betreffende reacties van kinderdagverblijven op een onderzoek van het bureau landelijk contact van het ministerie van CRM naar ouderparticipatie in kinderdagverblijven. 1981.. 1 omslag.
250
Stukken betreffende overdracht van kennis met betrekking tot ouderparticipatie in kindercentra. 1981-1983.. 1 omslag.
251
Eindverslag 'Stimuleringsproject ouderparticipatie' met aangehecht een evaluatie per deelproject. 1981-1984.. 1 omslag.

Experimenten (buitenschoolse) kinderopvang.
252
Stukken betreffende het project experimenten voor internationale kinderopvang in de steden Leiden, Eindhoven, Haarlem, Dordrecht, Deventer, Amsterdam, Zwolle, Veendam, Tiel, Nijmegen en Rotterdam. 1975-1982.. 1 pak.
253
Verslagen van de landelijke werkgroep begeleiding experimenten kinderopvang, project allochtone kinderen en buitenschoolse opvang. 1979-1980.. 1 katern.
254
Stukken betreffende de experimenten buitenschoolse opvang waaronder de eindrapportage. 1979-1986.. 1 pak.
255
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het experiment 'Buitenschoolse Opvang'. 1980-1984.. 1 pak.
256
Stukken betreffende subsidietoekenning door het ministerie van WVC ten behoeve van het project experimenten in de kinderopvang. 1980-1987.. 1 omslag.
257
Rapporten en inventarisatierapporten experimenten kinderopvang 'Buitenschoolse Opvang'. 1981-1983.. 1 omslag.
258
Notulen van de vergaderingen van de werkgroep kinderopvang van de WKN. 1981-1984.. 1 omslag.
259
Stukken betreffende experimentele projecten internationale en buitenschoolse kinderopvang, met name de subsidiëring hiervan door WVC en het Nederlands Comité Kinderpostzegels. 1981-1985.. 1 omslag.
260
Stukken betreffende het project experimenten kinderopvang, Internationale Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. 1981-1985.. 1 omslag.
261
Stukken betreffende lezingen en intercultureel spelmateriaal in het kader van de experimentele periode van de internationale kinderopvang. 1982-1986.. 1 omslag.
262
Stukken betreffende een organisatie onderzoek naar buitenschoolse opvang. 1983.. 1 omslag.
263
Stukken betreffende Internationale Kinderdagverblijven, buitenlandse kinderen en buitenlandse leidsters. 1983-1985.. 1 pak.
264
Inventarisatierapport en eindrapportage experimenten kinderopvang 'Internationale Kinderopvang'. 1983-1985.. 1 omslag.
265
Stukken betreffende belangen experimenten kinderopvang en symposium Internationale Kinderopvang. 1983-1985.. 1 omslag.
266
Stukken betreffende interculturele kinderopvang, intercultureel werken. 1984-1987.. 1 omslag.
267
Notulen van het werkoverleg van het projectteam Intercultureel Werken. 1984-1987.. 1 omslag.
268
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van de WKN betreffende begeleiding samenwerkingsverbanden kinderopvang, buitenschoolse opvang en intercultureel werken. 1984-1988.. 1 omslag.
269
Stukken betreffende methodisch werken in de Buitenschoolse Opvang. 1985-1987.. 1 omslag.
270
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende speciale subsidie door het ministerie van WVC voor het project 'Buitenschoolse Opvang'. 1985-1988.. 1 omslag.
271
Stukken betreffende het project 'Buitenschoolse Opvang' en publiciteit rondom de WKN-brochure 'Werken met kinderen in de Buitenschoolse Opvang'. 1986.. 1 omslag.
272
Stukken betreffende het projectteam Intercultureel Werken, evaluatieverslagen en voortgangsverslagen alsmede de afrekening van het project en een overdrachtsplan. 1986-1987.. 1 omslag.
273
Notitie 'Kinderopvang een gedeelde verantwoordelijkheid'. 1988.. 1 katern.

Onderzoek en enquêtes.
274
Vragenlijsten en stukken met betrekking tot landelijke en enkele plaatselijke enquêtes naar kindercentra. 1973-1975.. 1 omslag.
275
Stukken betreffende een overzicht van de ontwikkelingen van de kindercentra gebaseerd op CBS/CRM-tellingen. 1973-1983.. 1 omslag.
276
Overzichten van lopend onderzoek met betrekking tot kindercentra. 1974-1975.. 1 omslag.
277
Stukken betreffende resultaten van inventarisaties van kindercentra en de georganiseerde kinderopvang in Nederland. 1974-1984.. 1 omslag.
278
Stukken betreffende een overzicht van onderzoeken met betrekking tot kindercentra die thans (voorjaar 1975) gaande zijn. 1975.. 1 omslag.
279
Stukken betreffende enquêteformulieren en vragen inzake een plaatselijk onderzoek naar de behoefte aan kinderopvang. 1979.. 1 omslag.
280
Stukken betreffende een peiling en inventarisatie naar de behoefte aan visueel voorlichtingsmateriaal (foto's en dia's) en schriftelijk voorlichtingsmateriaal door de afdeling voorlichting van het Centraal Bureau. 1979-1982.. 1 omslag.
281-284
Stukken betreffende een architectuur onderzoek naar richtlijnen voor de bouw van kinderdagverblijven door de Technische Hogeschool Delft en de subsidiëring hiervan door het ministerie van CRM.1980-1985.. 4 omslagen.
281
Algemeen. 1980-1985..
282
Subsidiëring. 1981-1984..
283
Ingekomen stukken inzake subsidie. 1981-1985..
284
Ingekomen stukken inzake het onderzoek. 1982-1984..
285-287
Stukken betreffende een onderzoek en de resultaten hiervan naar groepsgrootte in kindercentra. 1980-1987.. 2 omslagen en 1 pak.
285
Onderzoeksrapport 'Groepsgrootte'. 1985..
286
Algemeen. 1985-1986. Met bijlagen. 1 pak. 1980-1986..
287
Resultaten. 1985-1988..
288
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse onderzoeksbureaus waaronder het NIPO met een voorstel NIPO-onderzoek naar de werkende vrouw. 1981-1985.. 1 omslag.
289
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende onderzoeksprojecten door derden. 1981-1986.. 1 omslag.
290
Onderzoek naar peuterspeelzalen en de gemeentelijke welzijnsplanning in de regio's het land van Cuijk, Deventer en omgeving en het land van Heusden en Altena. 1982.. 1 katern.
291
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de statistiek van kindercentra door het Centraal Bureau voor de Statistiek.1982-1988.. 1 pak.
292
Ingekomen stukken bij de WKN betreffende diverse onderzoeken op het gebied van de kinderopvang door derden verricht. 1983-1986.. 1 pak.
293
Stukken betreffende een WKN-enquête onder besturen van kindercentra in proefgebieden specifiek welzijn en inventarisatie stand van zaken kinderopvang medio 1984, alsmede aanvullende informatie over de vier grote steden. 1984.. 1 omslag.
294
Stukken betreffende een enquête over kindercentra in proefgebieden, respons en overzicht van de deelnemers. 1984-1985.. 1 omslag.
295
Verslag en resultaten van een enquête onder kindercentra naar de gevolgen van de derde fase wet tweeverdieners. 1985-1986.. 1 omslag.
296
Stukken betreffende een concept-onderzoeksverslag van het Nederlands Instituut voor Kinderstudie inzake het ouder-leidster contact. 1985-1987.. 1 omslag.
297
Stukken betreffende diverse onderzoeken, onderzoeksvoorstel, onderzoeksstimulering en inventarisering lopend onderzoek. 1985-1988.. 1 omslag.
298
Stukken betreffende onderzoeksvoorstellen en reacties van het WKN-bestuur op deze onderzoeksvoorstellen. 1987-1988.. 1 omslag.
299
Onderzoeksvoorstel in opdracht van de WKN, verricht naar de mogelijkheden die het ouder/leidster contact in kindercentra biedt voor opvoedingsondersteuning, preventie en vto. 1989.. 1 katern.

Bijscholing, opleidingen, cursussen.
300
Interim-rapport studieconferentie voor directrices en leidsters van kindercentra. 1970-1971.. 1 katern.
301
Rapporten, nota's en andere uitgaves op het gebied van deskundigheidsbevordering, bijscholing en opleidingen ten behoeve van kindercentra. 1971-1978.. 1 pak.
302
Werkrapport project opleidingen voor kindercentra door Drs. R.H. Michel en Drs. E.C. Wurdemann-Smitskamp.1973.. 1 katern.
303
Rapport praktijktraining, informatie voor leidsters van kindercentra, een uitgave van de WKN. 1973.. 1 katern.
304
Discussienota 'Een opleiding voor peuterleidsters', de belangrijkste eisen waaraan een peuterleidster moet voldoen en enkele consequenties daarvan voor de opleidingen. 1974.. 1 katern.
305
Nota 'Vooronderzoek opleiding peuterleid(st)ers' door Drs. R.H. Michel en Drs. C.E. Wurdemann-Smitskamp.1974.. 1 katern.
306
Stukken betreffende de nota 'Vooronderzoek opleiding peuterleid(st)ers, tabellen, discussievragen en vragenlijsten. 1974.. 1 omslag.
307
Stuk betreffende opleidingen in relatie tot kindercentra en beschrijving cursussen WKN. 1975-1976, 1974-1975.. 1 stuk.
308-309
Verslagen van regionale cursussen. 1976-1981.. 2 pakken.
308
1976-1979..
309
1980-1981..
310
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse onderwijsorganisaties en de verschillende opleidingen van de werkveldorganisaties. 1976-1982.. 1 omslag.
311
Stukken betreffende deskundigheidsbevordering en bijscholingsactiviteiten inzake WKN cursussen. 1977-1980.. 1 pak.
312-318
Stukken betreffende landelijke cursussen en verslagen hiervan. 1979-1980 en 1982-1987.. 6 omslagen en 1 pak.
312
1979..
313
1980..
314
1982..
315
1983. najaar..
316
1983 voorjaar..
317
1984..
318
1 pak. 1985-1987..
319
Werkboek voor de coördinator en de begeleiders van de cursus kindercentra en welzijnsplanning. 1980.. 1 omslag.
320
Stukken betreffende deskundigheidsbevordering WKN en handleiding voor provinciale activiteiten en deskundigheidsbevordering van regionaal karakter. 1980.. 1 omslag.
321
Stukken betreffende beleidsafspraken over landelijke cursussen van de WKN. 1980-1983.. 1 omslag.
322
Verslagen en correspondentie van de werkgroep 0-4 jarigen in onderwijsvoorrang. 1981-1986.. 1 omslag.
323
Ingekomen stuk betreffende kadercursus kunstzinnige vorming voor peuterleid(st)ers en helpende ouders, een samenwerkingsproject van de Werkgemeenschap Kindercentra Limburg en de Stichting Contactgroep Limburgse Creativiteitscentra.1982.. 1 katern.
324
Aantekeningen en vergaderstukken van het landelijk overleg bijscholing. 1983-1986.. 1 omslag.
325-326
Stukken betreffende bijscholing van consulenten, de zogenaamde consulentenstudiedagen. 1983-1988.. 2 omslagen.
325
1983-1986..
326
1986-1988..
327
Notulen van de visiegroep opleidingen van de WKN. 1984.. 1 omslag.
328
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de opleiding leider kindercentra. 1984-1988.. 1 omslag.
329
Stukken betreffende intercultureel werken, uitgesplitst in de werk-, studiegroepen spelmateriaal, taal, studiedagen en samenwerken. 1986-1987.. 1 pak.
330
Stukken betreffende 'Intercultureel Werken', verslag studiedag en cursusmateriaal WKN. 1987-1988.. 1 omslag.
331
Minuten van uitgaande brieven aan deelnemers en docenten van de diverse cursussen van de WKN. 1988.. 1 omslag.
332
Stukken betreffende beroepenanalyse voor de functie leider kindercentra WKN door de stichting OVDB, opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen. 1988-1989.. 1 omslag.

Overige onderwerpen.
333
Stukken betreffende probleemgebieden met betrekking tot kindercentra. 1972-1975.. 1 omslag.
334
Stukken betreffende de Gernerconferentie en het COBA akkoord met het voorstel van het Ministerie van CRM tot instelling van een interdepartementale werkgroep 'Beleidsanalyse Kindercentra'. 1975-1976.. 1 omslag.
335
Stukken betreffende een onderzoek naar vraag en aanbod en beleid met betrekking tot de situatie op het gebied van de kinderopvang in Nederland. 1975-1987.. 1 omslag.
336
Nota 'Begeleidingsstructuren kinderopvang, decentralisatie en financiën'. 1976.. 1 katern.
337
Stukken betreffende vrijwilligers die ten behoeve van kindercentra werken. 1976-1978.. 1 omslag.
338
Stukken betreffende (ontwerp)beleidsplannen en de gang van zaken rond de vaststelling hiervan. 1 omslag. 1977-1987..
339
Stukken betreffende de afstemming van de steunfunctie binnen het sociaal-cultureel werk in de kindercentra. 1978-1982.. 1 omslag.
340
Stukken betreffende ouderbijdragen in peuterspeelzalen, herziene regeling en aantekeningen bijeenkomst werkgroep ouderbijdragen. 1979-1985.. 1 omslag.
341
Stukken betreffende het standpunt van de WKN over bedrijfscrèches en een overzicht van de inventarisatie van deze kinderopvang. 1980-1981.. 1 omslag.
342
Stukken betreffende bedrijfscrèches en het opzetten en exploiteren van bedrijfsgerichte opvang. 1980-1988.. 1 omslag.
343-345
Stukken betreffende EAJ (Experimentele Arbeidsprojecten voor Jeugdige Werklozen) project kinderopvang in Nederland. 1982-1989.. 2 pakken en 1 omslag.
343
Notulen 1 omslag. 1982-1984..
344
Correspondentie. 1984-1989..
345
Notulen en bijlagen. 1985-1988.
346
Stukken betreffende kinderopvang en emancipatie, waaronder de beleidsnota 'Combinatie ouderschap-betaalde arbeid'. 1983-1987.. 1 omslag.
347
Stukken betreffende de werkgroep 'Kategorale Bundeling Kinderdagverblijven' (KBK). 1984-1987.. 1 pak.
348
Eindrapport van de Financieel Economische Werkgroep met betrekking tot de problematiek van de financiering van de kinderopvang. 1985.. 1 omslag.
349
Stukken betreffende het tweejarig project 'Samenwerking en samenhang in de kinderopvang'. 1985-1987.. 1 omslag.
350
Brochure 'Ouderbijdragen in peuterspeelzalen: eerlijk delen'. 1986.. 1 stuk.
351
Stuk betreffende 'De plaats van de WKN in de kinderopvang'. 1986.. 1 stuk.
352
Discussiestuk voor de themabijeenkomst 'Kinderopvang en vrijwilligerswerk' van besturen van kindercentra die zich aangemeld hebben voor de Raad van Aangeslotenen. 1986-1987.. 1 omslag.
353
Stukken betreffende samenwerking en samenhang in de kinderopvang alsmede voortgangsverslagen van dit project. 1986-1987.. 1 pak.
354
Stuk betreffende kinderopvang in Vlaanderen en Denemarken van A. van Tongeren.1987.. 1 stuk.
355
Stukken betreffende bedrijfsopvang en een mogelijke projectaanvraag bedrijfsopvang. 1987.. 1 omslag.
356
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de WKN in het kader van het investeringsplan jongeren-bouwen-voor-jongeren. 1987-1990.. 1 pak.
357
Stukken betreffende een raamplan van de WKN naar aanleiding van de conclusies van de prioriteitencommissie en de reacties daarop van de diverse organisaties van kinderopvang. 1988-1989.. 1 pak.
358
Notulen en bijlagen van de begeleidingscommissie A profilering leidster in de kinderopvang van de projectgroep functieprofilering jeugdwelzijnswerk. 1988 november 24-1989 juni 15.. 1 omslag.

Belangenbehartiging.

Ondersteuning landelijke en regionale samenwerking.
359-362
Notulen van het consulentenoverleg waaronder notulen van het provinciaal consulentenoverleg. 1974-1989.. 4 omslagen.
359
De ontwikkelingen van de rechtspositie van de consulenten kindercentra . 1974-1980..
360
1976-1978..
361
1979-1980..
362
1987-1989..
363-369
Stukken betreffende de diverse provinciale organisaties voor kinderopvangvoorzieningen. 1975-1990.. 6 omslagen en 1 pak.
363
Provinciale Vereniging Kindercentra Groningen. 1975-1988..
364
Gelders Overleg Kindercentra. 1977-1987..
365
Begeleidingscommissie Kinderopvang Limburg. 1979-1988. 1 pak.
366
Brabants Overleg Kindercentra. 1981-1987.
367
Stichting Overleg Kindercentra Zeeland.1981-1987..
368
Stichting Kindercentra Friesland.1981-1990..
369
Overleg Kindercentra Flevoland.1983-1987..
370
Brochure van de Commissie Regio-Opbouw (KROP) van de WKN. 1977.. 1 katern.
371-373
Stukken betreffende enkele grootstedelijke organisaties voor kinderopvang. 1977-1987.. 3 omslagen.
371
Federatie Kindercentra Utrecht.1977-1985..
372
Haagse Stichting Peuterspeelzalen.1982-1987..
373
Stichting Raad voor de Kinderopvang Amsterdam. 1983-1986..
374
Nota en andere stukken betreffende de Kommissie Regio-Opbouw (krop) over de regionale organisatie van kindercentra. 1978.. 1 omslag.
375-376
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de provinciale en grootstedelijke organisaties voor kinderopvang. 1978-1989.. 2 omslagen.
375
1978-1981..
376
1982-1989..
377
Stukken betreffende de voorgeschiedenis van de Herstructurering Landelijke Organisaties (HLO).1982-1986.. 1 omslag.
378
Stukken betreffende het gestructureerd overleg sociaal cultureel werk-landelijke organisaties en koepelorganisaties. 1982-1987.. 1 omslag.
379
Stukken betreffende de strategie rond overheidsontwikkelingen en een eventuele subsidie-onafhankelijkheid in het kader van de HLO.1983-1986.. 1 omslag.
380
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Provinciale en Grootstedelijke Organisaties voor Kinderopvang ten behoeve van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering in de provincie en regio. 1983-1987.. 1 omslag.
381
Stukken betreffende samenwerking tussen de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en de WKN bij het project Spelen. 1984-1988.. 1 omslag.
382
Stukken betreffende het landelijk overleg Internationale Kinderdagverblijven. 1985-1987.. 1 omslag.
383
Stukken betreffende samenwerking en samenhang in de kinderopvang. 1985-1989.. 1 omslag.
384
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de provinciale en grootstedelijke organisaties voor kinderopvang. 1986-1988.. 1 omslag.
385
Stukken betreffende landelijke ontwikkelingen van de (stuur)groep HLO.1987.. 1 pak.
386
Stukken betreffende stuurgroepsvoorstel van de stuurgroep HLO en een kanttekening daarbij van het Centraal Bureau. 1987.. 1 omslag.
387
Stukken betreffende landelijke ontwikkelingen van de door WVC gesubsidieerde instellingen welke vallen onder de HLO-operatie, stuurgroep HLO. 1987-1989.. 1 pak.

Werkgroep salariëring.
388
Stukken betreffende salariëring peuterleidsters. 1985-1987.. 1 omslag.
389
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1985 augustus 27-1989 februari 8.. 1 pak.
390
Notulen van de vergaderingen. 1985 september 26-1988 november 2.. 1 omslag.
391
Reactie op functie-omschrijvingen in de kinderopvang van de werkgroep salariëring. 1988-1989.. 1 omslag.
392
Eindrapport 'Functiewaardering' van de Werkgroep Salariëring. 1989.. 1 stuk.

Overige onderwerpen.
393
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende materiaalbeheer inzake erfpachtscontracten, huurovereenkomsten en taxatierapporten. 1968-1987.. 1 omslag.
394
Verordeningen en besluiten van Gemeenten, Provincies en het Rijk met betrekking tot kindercentra. 1971-1983.. 1 omslag.
395
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende advisering aan het Rijk met betrekking tot subsidiëring van kindercentra, bijsturingscommissie NOK, communiqué driejarigen en andere algemene zaken op het gebied van de kinderopvang. 1971-1983.. 1 pak.
396
Rechtspositiereglement voor kindercentra met toelichting. 1973.. 1 omslag.
397
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidieregelingen kinderdagverblijven en advisering van het Rijk. 1975-1976.. 1 omslag.
398
Stukken betreffende de Interim-Rijksbijdrageregeling voor peuterspeelzalen. 1975-1978.. 1 omslag.
399
Rechtspositiereglement voor kindercentra, opgesteld door de Commissie salaris- en arbeidsvoorwaarden van de WKN in samenwerking met de Bonden van Overheidspersoneel. 1976.. 1 katern.
400
Stukken betreffende de WKN-projectgroep Beleidsontwikkeling Subsidiëring Wetgeving Kindercentra (BSW). 1976-1977.. 1 omslag.
401
Stukken betreffende het inzicht over invoering en de totstandkoming van de Rijksbijdrageregeling Kinderdagverblijven. 1977-1985.. 1 pak.
402
Stukken betreffende de Rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel Werk. 1978-1982.. 1 omslag.
403
Stukken betreffende het vrijwillig(st)ersproject 'kindercentra, samenwerking en planning'. 1980-1984.. 1 omslag.
404
Stukken betreffende gestructureerd overleg maatschappelijke dienstverlening inzake de ontwerp-Programmeernota Maatschappelijke Dienstverlening en het standpunt van de WKN in deze. 1981-1982.. 1 omslag.
405
Ingekomen stukken betreffende arbeidsgeschillen en sluiting of herstructurering van peuterspeelzalen. 1981-1983.. 1 omslag.
406
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang. 1981-1986.. 1 omslag.
407
Stukken betreffende de ledenraad met name het beleid inzake proefgebieden specifiek welzijn, herstructurering landelijke welzijnsorganisaties en contacten met regionale werkgroepen. 1981-1987.. 1 omslag.
408
Stukken betreffende een proeve van een ontwerp-wet op de kinderopvang. 1982-1983.. 1 pak.
409
Nota en andere stukken van de Interdepartementale Werkgroep Kinderopvang (IWK) waaronder een werkdefinitie van 'kinderopvang' opgesteld door de functiegroep Werkontwikkeling van de WKN. 1982-1984.. 1 omslag.
410
Stukken betreffende elementen voor de samenstelling van een definitie 'kinderopvang' ten behoeve van de Interdepartementale Werkgroep Kinderopvang (IWK), het IWK rapport, de IWK nota en voorlopig regeringsstandpunt. 1982-1984.. 1 omslag.
411
Stukken betreffende het rapport van de commissie Van Gils, het rapport van de commissie Smit en Herstructurering Landelijke Organisaties Jeugdwelzijnswerk. 1982-1984.. 1 omslag.
412
Stukken betreffende de functiegroep werkontwikkeling en de gevolgen voor de georganiseerde kinderopvang na de derde fase wet tweeverdieners. 1982-1987.. 1 omslag.
413
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende contacten met diverse ministeries inzake 'Combinatie ouderschap-betaalde arbeid' en onderzoek kinderopvangbehoefte en arbeidsparticipatie van vrouwen. 1982-1988.. 1 omslag.
414
Stukken betreffende de commissie wetgevingsaangelegenheden inzake voorstellen wet welzijnswet en gezondheidszorg. 1984.. 1 omslag.
415
Stukken betreffende de maatschappelijke noodzaak en het gemeentelijk beleid ten aanzien van kinderopvang. 1984-1986.. 1 omslag.
416
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende algemene zaken op het gebied van de kinderopvang met het Ministerie van WVC.1984-1988.. 1 pak.
417
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Ontwerp Rijksplan Welzijnswet 1988. 1 omslag. 1984-1988..
418
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende arbeidsvoorwaarden in de kindercentra. 1985-1986.. 1 omslag.
419
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende moties en reacties van de Tweede Kamer inzake een landelijke ondersteuningsstructuur voor de kinderopvang. 1985-1988.. 1 omslag.
420
Stukken betreffende werkcontacten met het ministerie van WVC over kabinetsbeleid kinderopvang. 1985-1988.. 1 omslag.
421
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende werkcontacten met politieke partijen over kinderopvang. 1985-1988.. 1 omslag.
422
Conceptrapportage inzake het vooronderzoek naar de werkgelegenheid in het sociaal cultureel werk. 1986.. 1 omslag.
423
Stuk betreffende het bemiddelingsbureau kinderopvang Helden en omstreken. 1987.. 1 omslag.
424
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende inhoudelijke reacties van de WKN, waaronder hoofdpunten van het commentaar van de WKN op het wetsontwerp Vermeend/ Van Nieuwenhoven. 1987-1989.. 1 omslag.
425
Stukken betreffende advisering aan het Nederlands Comité voor kinderpostzegels over aanvragen van kinderdagverblijven en andere vormen van kinderopvang. 1988.. 1 omslag.
426
Stukken betreffende advies inzake kabinetsvoornemens kinderopvang door het bestuur van de WKN en anderen. 1988-1989.. 1 omslag.
427
Stukken betreffende een AROB-procedure tegen het stopzetten van de subsidie deskundigheidsbevordering. 1988-1989.. 1 omslag.
428
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een door de WKN ingediend beroepsschrift ex artikel 7 wet arob. 1988-1989.. 1 omslag.
429
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een voortgangsrapportage en een afschrift van de uitspraak van de Raad van State in het geschil tussen de Vereniging WKN (appellante) en de Minister van WVC (verweerder). 1989-1990.. 1 omslag.

Contacten met derden.
430
Diverse rapporten over kinderopvang en kindercentra in: Leiden, Ede, Groningen, Roermond, Drenthe, Papendrecht, Nijmegen, Amsterdam, Schiedam en de Zaanstreek. 1971-1974.. 1 pak.
431
Stukken betreffende het project Proefcrèche '70 van de Stichting Crèche en Wetenschap. 1972-1976.. 1 pak.
432
Ingekomen stukken van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap betreffende voorstellen voor een nieuw landelijk federatief orgaan voor het jeugd- en jongerenwerk. 1974.. 1 omslag.
433
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders. 1975-1978.. 1 omslag.
434
Stukken betreffende de Werkgeversvereniging Kindercentra (WKC) waaronder de concept-akte van oprichting en aantekeningen van de taakafbakening Werkgeversvereniging en WKN. 1977-1984.. 1 pak.
435
Stukken betreffende regiodeelname en zaken op verschillend gebied ten aanzien van kinderopvang van de Stichting Noordhollands Overleg Kindercentra, Zuidhollands Overleg Kindercentra,Stichting Overleg Kindercentra Overijssel,Stichting Kindercentra Drenthe en Provinciaal Overleg Kindercentra Utrecht. 1980-1988.. 1 pak.
436
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een initiatief tot oprichting van een Jeugdonderzoeksinstituut (JOI) en overleg hierover met de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk. 1983-1987.. 1 omslag.
437
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende contacten met de Werkgeversvereniging Kindercentra WKC. 1983-1989.. 1 pak.
438
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Platform Kinderopvang. 1984-1988.. 1 omslag.
439
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse organisaties. 1985-1988.. 1 omslag.
440
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Nederlandse Gezinsraad (NGR) met een overzicht van de antwoorden op de enquête onder de bij de NGR aangesloten organisaties. 1986-1987.. 1 omslag.
441
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse conferenties. 1987.. 1 omslag.
442
Notulen en bijlagen van de vergaderingen van de projectgroep functieprofilering jeugdwelzijnswerk (PFJ). 1987 december 2-1989 januari 26.. 1 omslag.
443
Rapportage 'Contouren voor samenhang en samenwerking bij het ondernemen op welzijns- en zorggebied' in opdracht van de Directeur-Generaal Welzijn van het ministerie van WVC verricht door mr. W.L.A. van Tuyll van Serooskerken, organisatie-adviseur, waarop een reactie wordt gevraagd van de WKN. 1988.. 1 omslag.

CENTRALE VERENIGING VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN IN NEDERLAND

444
Prentbriefkaarten en documentatiemateriaal. 1927.. 1 omslag.
445
Kasboek van ontvangsten en uitgaven. 1927-1968.. 1 deel.
446
Stukken betreffende de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Centrale Vereniging voor Kinderbewaarplaatsen in Nederland.1927, 1957-1958.. 1 omslag.
447
'Ons Blad', orgaan van de Centrale Vereniging van Kinderbewaarplaatsen in Nederland, nrs. 1 t/m 14. 1930-1940.. 1 omslag.
448
Verslagen van de kinderbewaarplaatsen te Groningen en de Juliana kinderbewaarplaatsen te Scheveningen. 1942-1946.. 1 omslag.
449
Notulen van de algemene ledenvergadering. 1961-1970.. 1 omslag.
450
Jaarverslagen. 1963-1969.. 1 omslag.
451
Notulen van de enquêtevergadering ten huize van mevrouw A. Beck van der Maas.1963 maart 15.. 1 stuk.
452
Enquêterapport samengesteld in opdracht van de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven in Nederland naar kinderdagverblijven in enkele steden in Nederland. 1965.. 1 katern.
453
Memorandum inzake crèches en kinderbewaarplaatsen in Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden, Zwitserland en Noorwegen, samengesteld door J.Tybout.1966.. 1 stuk.
454
Reglement arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van kinderdagverblijven samengesteld door de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven in samenwerking met de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.1966.. 1 omslag.
455
Verslag van de bespreking naar aanleiding van het rapport Hammelburg ten huize van A.M. van Leeuwen-Leeflang.1966 april 29.. 1 stuk.
456
Herziene jaarbegroting en aanvraag aan het Koningin Juliana Fonds om een bijdrage voor het exploitatietekort 1968 en een kantoorruimte van een inventaris te voorzien. 1967.. 1 omslag.
457
Stukken betreffende subsidieaanvragen aan het ministerie van CRM en enkele WKN stukken. 1967-1972.. 1 omslag.
458
Verslag van advies en begeleiding bij de opzet van een Centraal Bureau voor de Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven in Nederland door het Instituut voor toegepast sociaal psychologisch en agologisch onderzoek van de universiteit van Amsterdam(INTAGON).1968.. 1 stuk.
459
Werkvergadering Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven in de filmzaal van de Algemene Bank Nederland.1968 maart 8.. 1 stuk.
460
Rapport over studieconferenties voor kinderdagverblijven. 1969.. 1 omslag.
461
Rapport studieconferenties voor kinderdagverblijven naar aanleiding van een vijftal studieconferenties voor directrices, groepleidsters en maatschappelijk werksters van kinderdagverblijven en speelzalen. 1969.. 1 katern.
462
Stukken aan de leden van de Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland, met name E.M.A. Stumpff-Overhoff.1969-1971.. 1 omslag.
463
Notulen van de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur. 1969 februari 6-1969 augustus 21.. 1 omslag.