/
You are not logged in

Archief Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne 1908-1970

Identity Area

Collection IDIIAV00000290
Unitdate1908-1970
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door M.A. van der Wijst in 1973.
1.60 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 16 oktober 1908 als Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen; naam veranderde in 1933 in Bond tot Bescherming van Zuigelingen en Kleuters en ter Bevordering der Praenatale Zorg; vanaf 1949 Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne geheten; opgeheven in 1970; taak wijzigde sterk in de loop der jaren; aanvankelijk alleen gericht op zuigelingenzorg, later uitgebreid naar prenatale en kleuterzorg; vanaf 1933 werd de uitvoerende taak op het gebied van de kinderzorg overgenomen door de kruisverenigingen, de Bond werkte coördinerend en voorlichtend; reden van opheffing was dat steeds meer werkzaamheden door andere organisaties werden uitgevoerd.


Inhoud

Notulen van algemene en bestuursvergaderingen 1908-1944, 1946-1970; jaarverslagen 1915-1966; algemene correspondentie 1950-1952, 1960-1970; statuten 1933, 1949, 1964; ledenlijsten ca 1929-1940; financiële stukken 1919-1926, 1952-1970; stukken van de secties Praenatale Zorg 1934-1946, Zuigelingenzorg 1934-1950, Kleuterzorg 1946; stukken betreffende publikaties 1952-1970; stukken betreffende commissies en subcommissies 1948, 1952-1953, 1955-1970; stukken betreffende congressen 1952-1954, 1968-1969; stukken betreffende deeltaken 1951-1970.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Voorzitters
prof. H. Treub1908-1914.
dr. B.J. Kouwer1914-1932 .
dr. B.P.B. Plantenga1932-1944.
prof. A. ten Bokkel Huinink1944-1947.
dr. R.P. van den Kasteele1947-1948.
dr. J.J. Dalmeijer (ad interim) 1948-1949.
Ph. H. Fiedeldij Dop1949-1952.
prof. R. Hornstra1952-1964.
dr. H.A.W.M. Tiddens1964-1970.
Secretarissen
mej. C. de Lange1908-1914.
J.H.G. Carstens1914-1934 .
dr. J.C. Streng1934-1948.
J. Boekhuysen1948-1964.
mr. dr. H. Leenen1964-1970.
mr. J. Le Poole (ad interim) 1970.
Leidster Documentatiebureau
mevr. M.J.T. Heymans1949-1951.
Directeuren bondsbureau
M. Vromen1951-1963.
dr. M.O. Eltzbacher1963-1965.
M. Vromen (ad interim) 1965-1967.
P.L. Stal (ad interim) 1967.
J.F.C. Steijling1967-1969.
drs. I. Royen (ad interim) 1969-1970.
Bureausecretaresse
mej. P.M.F.H. Sciaron1952-1970.Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1
Notulen van de voorbereidende en de constituerende vergadering, algemene (leden)vergaderingen, (algemene en dagelijkse) bestuursvergaderingen en vergaderingen van de Raad van Bestuur. 1908-1934.. 1 deel en 1 stuk.
NB. Hierin jaarverslag van de secretaris, uitgebracht in de vergadering van het dagelijks betuur van 14 oktober 1916 en los bijgevoegd als "notulen bijlage nr. 4" en het betoog van prof. dr. E. Gorter betreffende de bestrijding der hoge zuigelingensterfte in Noord-Brabant, 22 december 1921, gebruikt als discussiestuk op de bestuursvergadering van 4 maart 1922.
2
Notulen van algemene (leden) vergaderingen, (algemene en dagelijkse) bestuursvergaderingen en vergaderingen van de Raad van Bestuur. 1932-1940.. 1 lias en 1 stuk.
NB. Hierbij conceptnotulen van de algemene ledenvergadering van 1 april 1938.
3
Notulen van algemene ledenvergaderingen. 1941-1944 en 1946-1964.. 1 omslag.
4
Notulen van (algemene) bestuursvergaderingen. 1952-1970.. 1 omslag.
5
Notulen van vergaderingen van de raad van bestuur. 1942, 1946-1949.. 1 omslag.
6-10
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1946, 1949-1970.. 4 omslagen, 1 pak.
6
26 april 1946..
7
8 juli, 30 september en 30 oktober 1949..
8
1950..
9
1951..
10
1952-1970. (pak).
NB. Notulen van 9 mei 1953, 3 september 1965 en 15 augustus 1970 ontbreken.

Jaarverslagen.
11
Jaarverslagen, opgemaakt door de secretaris en later door de directeur. 1915-1966.. 1 pak.
NB. De jaren 1932-1933 en 1952 ontbreken en de jaren 1915-1916 en 1918-1920 zijn in concept aanwezig.

Algemene correspondentie.
12
Brieven, ingekomen bij het secretariaat van de bond. Genummerd 1-305. 5 januari – 12 december 1950.. 1 pak.
13
Brieven, ingekomen bij het secretariaat van de bond. 22 januari – 4 juli 1952.. 1 omslag.
14
Kopieën van stukken, verzonden door het secretariaat van de bond. Genummerd 1-406. 2 januari – 28 december 1951.. 1 pak.
15
Kopieën van stukken, verzonden door het secretariaat van de bond. Genummerd 1-37. 8 januari – 12 maart 1953.. 1 omslag.
16
Stukken, ingekomen bij het documentatiebureau te Amsterdam. 3 november 1949 – 27 juli 1951.. 1 pak.
NB. Correspondeert met agendanummers in inventarisnummer 30.
17
Kopieën van stukken, verzonden door het documentatiebureau. april – mei 1950.. 1 omslag.
NB. Correspondeert met agendanummers in inventarisnummer 32.
18
Correspondentie van het bondsbureau. 1952.. 1 omslag.
19-29
Kopieën van stukken, verzonden door het bondsbureau. 1960-1970.. 11 pakken.
NB. Correspondeert met indicateurnummers in inventarisnummers 33 en 34.
19
1960..
20
1961..
21
1962..
22
1963..
23
1964..
24
1965..
25
1966..
26
1967..
27
1968..
28
1969..
29
1970..

Agenda’s en indicateurs.
30
Agenda op ingekomen correspondentie. 1946-1951.. 1 deel.
NB. Verdeeld in de categorieën vergadering 1946-1950, begroting 1948-1951, jaarverslag 1948-1949, rapport (1950), statuten-leden z.j., opbrengst en verdeling postzegels 1950.
31
Agenda op verzonden stukken. 18 maart 1949 – 21 november 1950.. 1 deel.
32-34
Agenda, later indicateur op verzonden stukken. 1949-1968.. 3 delen.
32
2 november 1949 – 30 december 1953..
NB. Tot juli 1951 stukken verzonden door het documentatiebureau; in juli-december 1951 onregelmatigheden bij de nummering; vanaf januari 1953 indicateur.
33
4 januari 1954 – 30 december 1963..
34
6 januari 1964 – 30 december 1968..
35-39
Agenda, later indicateur op ingekomen stukken. 1949-1967.. 5 delen.
35
3 november 1949 – 31 december 1953..
NB. Tot juli 1951 stukken, ingekomen bij het documentatiebureau; in juli-december 1951 onregelmatigheden bij de nummering; vanaf januari 1953 indicateur.
36
4 januari 1954 – 31 december 1958..
37
2 januari 1959 – september 1961..
38
5 september 1961 – 23 november 1964..
39
25 november 1964 – 11 september 1967..

ORGANISATIE

Bestuur, (re)organisatie en jubilea.
40
Correspondentie betreffende de benoeming van dr. J. Streng tot secretaris. 1932.. 1 omslag.
41
Lijsten en roosters van aftreden van bestuursleden en andere functionarissen. z.j. [ca 1935-ca 1945].. 1 omslag.
42
Statuten, zoals goedgekeurd bij Koninklijk Besluit in 1933, 1949 en 1964 met Huishoudelijke Reglementen. 1933, 1949, 1964.. 1 omslag.
NB. Statuten, zoals goedgekeurd in 1909 en 1914 ontbreken.
43
Correspondentie betreffende de Koninklijke goedkeuring van de gewijzigde statuten. 1933 en 1964.. 1 omslag.
44
Correspondentie betreffende bestuur en organisatie van de bond. 1951-1970.. 1 omslag.
45
Correspondentie, bevattende de antwoorden van de ledenorganisatie op de vraagpunten betreffende de toekomst van de bond. 1970.. 1 omslag.
46
Receptieboek, aangelegd ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de bond op 11 oktober 1958. 1958.. 1 omslag.

Ledenadministratie.
47
Ledenlijsten van de bond. ca 1929-ca 1940.. 1 omslag.
NB. Blijkens de samenstelling van het bestuur in de genoemde periode aangelegd.
48
Correspondentie betreffende leden en begunstigers van de bond. 1964-1968.. 1 omslag.

Financieel beheer.
49
Financiële overzichten van de bond. 1919-1926.. 1 omslag.
50
Accountantsrapporten met balans en rekening van baten en lasten. 1952-1970.. 1 pak.
51
(Concept-)begrotingen. 1953-1954, 1956, 1963-1966, 1968-1970.. 1 omslag.
52
Correspondentie betreffende financiële aangelegenheden van de bond. 1953-1970.. 1 omslag.
53
Rekeningen en correspondentie betreffende huishoudelijke financiële aangelegenheden. 1967-1970.. 1 pak.
54
Stukken betreffende salarissen, sociale lasten en verzekeringen. 1960-1969.. 1 omslag.
55
Correspondentie betreffende rijkssubsidie voor de bond. 1955-1970.. 1 omslag.

Huisvesting.
56
Stukken betreffende de huisvesting van het bureau van de bond. 1952-1968.. 1 omslag.

ACTIVITEITEN

Secties.
57
Notulen van de vergaderingen der sectie voor Praenatale Zorg. 1934-1946.. 1 omslag.
58
Jaarverslagen van de sectie voor Praenatale Zorg. 1934-1940.. 1 omslag.
59-64
Correspondentie van de sectie voor Praenatale Zorg. 1934-1938.. 6 omslagen.
59
Betreffende zwangerenzorg door vroedvrouwen. 1934-1936..
60
Betreffende georganiseerde zwangerenzorg, waarbij verslagen van oriëntatiebezoeken van mevrouw Stokvis, de secretaresse van de sectie. 1934-1936.
61
Betreffende georganiseerde prenatale zorg. 1936-1937..
62
Betreffende moedercursussen, waarbij verslagen van oriëntatiebezoekenvan mevrouw Stokvis.1936-1937..
63
Betreffende het ontwerpen en vervaardigen van een wandplaat 1936-1938..
64
Betreffende de benoeming van een commissie voor lantaarnplaatjes 1937; met een lijst van aanwezige lantaarnplaatjes en een aantal hiervoor gebruikte afbeeldingen..
65
Stukken van de sectie voor Praenatale Zorg betreffende de enquête inzake “consultatiebureaux voor praenatale zorg, instellingen ten behoeve van systematische zwangere controle en andere vormen van zwangerschap”. 1936.. 1 pak.
66
Notulen van vergaderingen van de sectie voor Zuigelingenzorg. Met een ledenlijst van de secretaris. 1934, 1936-1941, 1946.. 1 omslag.
67
Notulen van een gecombineerde vergadering van de secties voor Zuigelingenzorg en voor Praenatale Zorg op 7 december 1934. 1934.. 1 omslag.
68
Jaarverslag van de sectie voor Zuigelingenzorg. 1939.. 1 stuk.
69
Correspondentie van de sectie voor Zuigelingenzorg. 1934-1950.. 1 pak.
70
Notulen van een vergadering van de sectie voor Kleuterzorg op 29 juni 1946. 1946.. 1 stuk.

Publicaties en voorlichtingsmateriaal.
71
Stukken betreffende de uitgave van het “Leerboek Sociale Kinderhygiëne”. 1952.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende de uitgave van de “Handleiding bij de Verzorging van de Zuigeling”. 1952.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de uitgave van de “Waarschuwing voor de warme zomermaanden”. 1953.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de (her)uitgave van de brochure “Kleuterzorg”. 1953-1968.. 1 pak.
75
Correspondentie betreffende consultatiebureaukaarten voor schipperskinderen. 1953 en 1960-1970.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende door de bond beschikbaar gestelde wandrekken met platen en dia’s “motorische ontwikkeling zuigeling”. 1963-1965.. 1 omslag.

Commissies.
77
Notulen van vergaderingen en eindrapport van de Reorganisatiecommissie. 1948.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende de Commissie van advies inzake borstvoeding. 1960-1962.. 1 omslag.
79
Notulen van vergaderingen van de Commissie van advies inzake borstvoeding. 1960-1962.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende de Commissie Doelstelling. 1961-1962.. 1 omslag.
81
Notulen van vergaderingen van de Commissie Doelstelling. 13 januari – 6 juni 1962.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende de Commissie van advies inzake postzegelgelden. 1952-1953.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende de Adviescommissie voor de (verdeling van de) kinderpostzegelgelden met daarvoor opgestelde richtlijnen. 1955-1970.. 1 omslag.
84
Notulen van vergaderingen van de Adviescommissie voor de (verdeling van de) kinderpostzegelgelden. 1966-1970.. 1 omslag.
85
Notulen van vergaderingen van de Commissie Geschriften en van de Brochurecommissie. 1959-1970.. 1 omslag.
NB. Niet compleet.
86
Brochures, die besproken zijn in de vergaderingen van de Brochurecommissie. 1960-1967.. 1 pak.
87
Stukken betreffende adviezen en besluiten over de toekenning van bijdragen uit de opbrengst van de kinderpostzegels aan zogenaamde “Grote Objecten”. 1960-1968.. 1 omslag.
88
Notulen van vergaderingen van de ad-hoc-commissie Bouwprojecten in de sector van de Kinderhygiëne van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. 1961-1968.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende de Commissie van advies van het Fonds voor Onderzoek en Voorlichting. 1961-1970.. 1 omslag.
90
Correspondentie met bijlagen betreffende uitkeringen uit het Fonds Onderzoek en Voorlichting. 1968-1969.. 1 omslag.
91
Notulen van vergaderingen van de Commissie ter herziening van de richtlijnen betreffende de bestemmingen van de kinderpostzegelgelden. 1967-1968.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende de Centrale Werk Commissie, ook genaamd centrale Commissie (CWC).1964-1969.. 1 omslag.
93
Notulen van vergaderingen van de C.W.C. Genummerd 1-11; 10 ontbreekt. 1964-1968.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende de subcommissie “Voorlichting Wijkgebouwen”. 1964-1970.. 1 omslag.
95
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Voorlichting Wijkgebouwen”. Genummerd 1-11. 1964-1965.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de subcommissie “Boekje Zuigelingen en Kleuterzorg”. 1964-1966.. 1 omslag.
97
Notulen van vergaderingen van vergaderingen van de subcommissie “Boekje Zuigelingen- en Kleuterzorg”. 1964-1965.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende de subcommissie “Zuigelingen- en Kleuterzorg”. 1964-1969.. 1 omslag.
99
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Zuigelingen- en Kleuterzorg”. Genummerd 1-13. 1964-1966.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende de subcommissie “Onderzoek moederlijke sterfte in Nederland”. 1964-1967.. 1 pak.
101
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Onderzoek moederlijke sterfte in Nederland”. Genummerd 1-25. 1964-1969.. 1 omslag.
102
Samenvattingen van statussen betreffende sterfgevallen van moeders, gebuikt door de subcommissie “Onderzoek moederlijke sterfte in Nederland”. 1966-1969.. 3 pakken.
a. 66 003 - 66019.
103
Stukken betreffende de (sub) commissies “Leerboek voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne. 1954-1967.. 1 pak.
104
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Leerboek voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne. Genummerd 1-10, waarvan 4, 5, 7 (6) en 8 ontbreken. 1965-1966.. 1 omslag.
105
Stukken betreffende de subcommissie “Leerboek voor de Kraamzorg”. 1965-1968.. 1 omslag.
106
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Leerboek voor de Kraamzorg”. 1965-1967.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de subcommissie “Moederschapszorg”. 1969.. 1 omslag.
108
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Moederschapszorg”. Genummerd 1-5. 1968-1969.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de subcommissie “Jeugdgezondheidszorg”. 1969-1970.. 1 omslag.
NB. De subcommissie “Jeugdgezondheidszorg” heette tot 1969 subcommissie “Sociale Paediatrie” (SSP).
110
Notulen van vergaderingen van de subcommissie “Sociale Pediatrie” (SSP), sedert 1969 genoemd subcommissie “Jeugdgezondheidszorg”. Genummerd 1-26, waarvan 3, 4 en 5 ontbreken. 1968-1970.. 1 omslag.
111
Notulen van vergaderingen van de adviescommissie Zwakzinnigenzorg. Genummerd 1-4, waarvan 2 ontbreekt. 1968.. 1 omslag.
112
Notulen van vergaderingen de werkgroep Uniforme Registratie. Genummerd 1-7, waarvan 1 en 2 ontbreken. 1968-1969.. 1 omslag.
113
Notulen van vergaderingen van de werkgroep inzake Kleuterdia’s (WDK). Genummerd 1-3, waarvan 1 ontbreekt. 1968-1969.. 1 omslag.

Congressen.
114
Stukken betreffende het Nederlands Congres voor Schoolgeneeskunde, gehouden op 20-22 november 1952 en mede georganiseerd door de bond. 1952-1954.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende het jubileumcongres “Zorg rond de Geboorte” op 19 oktober 1968 door de bond georganiseerd te Arnhem. 1968-1969.. 1 omslag.

Prijsvraag.
116
Correspondentie betreffende de in 1952 door de bond uitgeschreven prijsvraag naar de ontwikkeling der sociale kinderhygiëne. 1952-1955.. 1 omslag.
117
Niet-bekroonde antwoorden en namen der deelnemers aan de prijsvraag naar de ontwikkeling der sociale kinderhygiëne, door de bond uitgeschreven in 1952. ca 1952.. 1 pak.

Betrekkingen met derden betreffende deeltaken van de Bond.
NB. Hierbij bevinden zich ook stukken betreffende de organisaties, waarmee gecorrespondeerd werd; de omslagen en pakken zijn alfabetisch geordend volgens onderstreepte slagwoorden.
118
Stukken betreffende voorkoming van blindheid. 1958-1969.. 1 omslag.
119
Correspondentie betreffende borstvoeding en zuigelingenzorg. 1963-1964.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de geestelijke volksgezondheid. 1953-1967.. 1 omslag.
121
Stukken betreffende gezinsbelangen. 1961-1964.. 1 omslag.
122
Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen (NCG).1961-1964.. 1 omslag.
123
Correspondentie met bijlagen betreffende “health education” (opvoeding tot gezondheid). 1956-1960.. 1 omslag.
124
Notulen van vergaderingen van de Studiecommissie School en Health Education en haar subcommissies. 1955-1956.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende huishoudelijke en gezinsvoorlichting. 1960-1970.. 1 omslag.
126
Notulen van vergaderingen van de Stichting Commissie, sedert 1962 Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.1957-1967.. 1 omslag.
127
Stukken betreffende hygiëne. 1953-1970.. 1 omslag.
128
Notulen van vergaderingen van de raad van advies en het bestuur van de Stichting ter Bevordering van Hygiënische Gewoonten en de Stichting Hygiëne.1958-1960, 1964-1968.. 1 omslag.
129
Notulen van vergaderingen van de Medisch-hygiënische Commissie van de Stichting ter Bevordering van Hygiënische Gewoonten en de Stichting Hygiëne.1964-1968.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende kinderbescherming. 1953-1970.. 1 omslag.
131
Notulen van vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Steunfonds voor de Nederlandse Kinderbescherming.1956-1969.. 1 pak.
132
Stukken betreffende kinderhygiëne. 1956-1966.. 1 omslag.
133
Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Federatieve Commissie voor de Kinderhygiëne in Zuid-Holland.1953-1968.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende kinderpostzegelacties. 1951-1970.. 1 pak.
135
Notulen van vergaderingen van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels.1951-1968.. 1 pak.
NB. Niet compleet.
136
Lijsten, bevattende de aanvragen om een bijdrage uit de kinderpostzegelgelden uit de acties 1958-1969 met het advies van de bond aan het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels.1953-1970.. 1 pak.
137
Stukken betreffende kinderverzorging en oudervoorlichting. 1957-1970.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende de Commissie voor Onderzoek inzake Kleuterkoloniehuizen en Kleuterdagverblijven, ook genaamd Commissie inzake Kleuteruitzending. 1953.. 1 omslag.
139
Notulen van vergaderingen van de Commissie van Onderzoek inzake Kleuterkoloniehuizen en Kleuterdagverblijven, ook genaamd Commissie inzake Kleuteruitzending. 1953.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende het werk der kruisverenigingen. 1955-1970.. 1 pak.
141
Stukken betreffende Medisch Opvoedkundige Bureaus (MOB’s). 1953-1961.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende poliobestrijding. 1960-1965.. 1 omslag.
143
Correspondentie met bijlagen betrefffende prenatale zorg. 1952-1963.. 1 omslag.
144
Correspondentie betreffende de consultatiebureaus voor prenatale zorg. 1953-1959.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende revalidatie. 1952-1970.. 1 pak.
146
Notulen van algemene ledenvergaderingen van de Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg (NCVG), sedert 1964 ter bevordering van de Revalidatie (NCVR). 1959, 1961-1970.. 1 omslag.
147
Notulen van vergaderingen van de Commissie voor het Gebrekkige kind van de NCVG en NCVR.1956-1959.. 1 omslag.
148
Stukken betreffende het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF).1959-1967.. 1 omslag.
149
Notulen van vergaderingen van het NRF.1959-1969.. 1 pak.
150
Correspondentie met bijlagen betreffende een onderzoek naar de rookgewoonten bij de jeugd. 1957.. 1 omslag.
151
Correspondentie betreffende de schoolgeneeskunde. 1953-1957.. 1 omslag.
152
Stukken betreffende de schoolgeneeskunde en de jeugdgezondheidszorg. 1957-1968.. 1 omslag.
153
Stukken betreffende het schoolkinder-voedings-onderzoek ten plattelande in Schaijk, Oss, Sleen en IJsselmonde. 1953-1957.. 1 pak.
154
Notulen van vergaderingen van de Werkcommissie Schoolkinder-voedings-onderzoek ten plattelande. 1952-1955.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende tandverzorging. 1953-1970.. 1 pak.
156
Correspondentie met bijlagen betreffende de veiligheid in en om het huis en betreffende de brochure “Was dát nou nodig?”, verspreid door de Stichting “Voor het Kind”.1959-1960.. 1 omslag.
157
Correspondentie met het Zuid-Hollands Fonds voor Moeder en Kind betreffende het poppenspel “Zó of Zó?”. 1953.. 1 omslag.
158
Correspondentie betreffende de volksgezondheid. 1953-1969.. 1 omslag.
159
Documentatiemateriaal betreffende instellingen, waarmee de bond incidenteel in contact kwam. 1953-1970.. 1 omslag.
160
Stukken betreffende internationale samenwerking. 1953-1969.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende de Union Internationale de Protection de L’Enfance (UIPE).1952-1970.. 1 pak.
162
Correspondentie betreffende de algemene vergadering van de UIPE te Zürich, 1-5 juli 1952. 1952.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende het Kinderfonds der Verenigde Naties (UNICEF).1953-1965.. 1 omslag.
164
Correspondentie betreffende “Rädda Barnen”, de Zweedse hulpactie bij de watersnoodramp in Nederland. 1953.. 1 omslag.
165
Correspondentie betreffende de begeleiding van buitenlandse gasten, die zich in Nederland willen oriënteren op het terrein van moederschapszorg en kinderhygiëne. 1953.. 1 omslag.
166-172
Nog niet beschreven. z.j.. 13 dozen.