/
You are not logged in

Archief Vrouwenvakschool Alida de Jong 1984-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000476
Unitdate1984-2001
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent7.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2005
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwenvakschool Alida de Jong, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in september 1984 op initiatief van de vrouwenbond FNV, in december 2002 gestopt; doel was stimulerend te werken tot scholing van vrouwen in traditionele mannenberoepen en roldoorbrekende processen bevorderen; daarnaast ondersteunde de school vrouwen bij het vinden van werk, met name in de informatica, en bij het opzetten van eigen ondernemingen.


Inhoud

Vergaderstukken 1984-2001; correspondentie 1985-1989; jaarverslagen 1995; stukken betreffende de oprichting, bestuur en organisatie 1984-2000; stukken betreffende feestelijkheden en jubilea 1984-1994; stukken betreffende de financiën 1984-2000 en het personeel 1986-1999; stukken betreffende de opleidingen en cursussen 1984-2000; stukken betreffende andere vrouwenvakscholen 1984-1988; stukken betreffende voorlichting en PR 1984-2000; stukken van de Landelijke Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV 1986-1998.
Inventory / Inventaris

ALIDA DE JONGSCHOOL, VOORHEEN STICHTING VAKOPLEIDING VROUWENBOND FNV

Stukken van algemene aard.

Vergaderstukken.
1-18
Vergaderstukken van het algemeen bestuur van de Alida de Jongschool. 1984-2001.. 14 pakken en 4 omslagen.
1
1984. 1 omslag.
2
1985..
3
1986..
4
1987..
5
1988..
6
1989..
7
1990..
8
1991. 1 omslag.
9
1992..
10
1993..
11
1994..
12
1995..
13
1996. 1 omslag.
14
1997..
NB. In juni zijn twee gecombineerde vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur ingelast in verband met de reorganisatieplannen.
15
1998..
16
1999..
17
2000..
18
2001. 1 omslag.
19-25
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van de Alida de Jongschool. 1990- 1998.. 4 pakken en 3 omslagen.
19
1990-1991..
20
1992..
21
1993. 1 omslag.
22
1994. 1 omslag.
23
1995. 1 omslag.
24
1996..
NB. De vergadering van december is een gecombineerde vergadering van het dagelijks en het algemeen bestuur.
25
1997-1998..
NB. De vergadering van januari is een gecombineerde vergadering van het dagelijks en het algemeen bestuur.
26
Vergaderstukken van het directeurenoverleg. 1994-2000.. 1 pak.
NB. Niet compleet.

Correspondentie.
27
Kopieën en minuten van uitgaande stukken naar de Lena de Graafschool te Den Haag. 1985-1987.. 1 omslag.
28
Kopieën van uitgaande stukken naar de Anke Weidemaschool met voorloper te Assen, met een brief van de Landelijke Stichting Vakopleiding Vrouwen­bond FNV. 1985-1988.. 1 omslag.
29
Minuten van uitgaande stukken van de Alida de Jongschool. 1986-1988.. 1 omslag.
30
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Alida de Jongschool. 1988-1989.. 1 pak.

Jaarverslag.
31
Jaarverslag 1995 met toelichting ten behoeve van de bestuursvergadering van de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV. 1996.. 2 stukken.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen..

Oprichting, bestuur en organisatie.
32
Stukken betreffende de oriëntatie op de mogelijkheden voor het oprichten van een vrouwenvakschool. 1984.. 1 omslag.
33
Akte van oprichting van de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV. 1984.. 1 omslag.
NB. Twee originele afschriften en twee gewaarmerkte kopieën.
34
Stukken betreffende statuten(wijzigingen) en bewijzen van inschrijving in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, met originele afschriften. 1984, 1996-2000.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de inschrijving in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. 1985-1995.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende de oprichting van de Landelijke Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV, ingekomen bij of opgemaakt door de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV. 1986-1987.. 1 omslag.
37
Correspondentie met de Vrouwenbond FNV betreffende bestuurs- en statutenwijzigingen. 1987-1998.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende wijzigingen in de organisatiestructuur van de Alida de Jongschool [ingekomen bij of opgemaakt door de ondernemingsraad?]. 1988-1996.. 1 pak.
39
Stukken betreffende (wijzigingen in) de organisatiestructuur van de Alida de Jongschool. 1988-1999.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de evaluatie van de organisatiestructuur. 1989.. 1 omslag.
41
Vergaderstukken van de klankbordgroep [betreffende de toekomst van vrouwenvakscholen?]. 1991-1992.. 1 omslag.
42
Agenda met bijlage voor een beleidsoverleg. 1993.. 2 stukken.
43
Notitie effectief scholingsbeleid van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening West Utrecht, met een reactie van de Alida de Jongschool. 1993.. 1 omslag.
44
Beleids- en bedrijfsplannen, met concepten en een enkele toelichting ten behoeve van bespreking in een bestuursvergadering. 1994-2000.. 1 omslag.
45
Ingekomen stukken van het Landelijk Bureau betreffende het ondernemingsplan voor de praktijkleercentra en een strategiebijeenkomst. 1995.. 1 omslag.
46-52
Stukken ingekomen bij de directeur van de Alida de Jongschool ter voorbereiding van de reorganisatie ten behoeve van landelijke samenwerking van 1996/strategie na 1996. 1996-1997.. 7 omslagen.
46
Organisatiemodel opgesteld door organisatie adviesbureau Andersson Elffers Felix, met stukken die tot het model hebben geleid. 1996..
47
Financiën, bedrijfsvoering, marketing en public relations. 1996..
48
Personeelsbeleid. 1996..
49
Informatie van de afzonderlijke scholen. 1996..
50
Vergaderstukken voor een brede besturendiscussie met de status van een algemene bestuursvergadering van de landelijke stichting. 1996..
51
Overzicht, achtergrond en strategie. 1996–1997..
52
Kwaliteitszorg. 1997..
53
Stukken betreffende de reorganisatie. 1997.. 1 pak.
54
Directiestatuut voor VVS Midden Nederland Alida de Jong, concept, twee versies ter bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur. 2000.. 2 stukken.

Feestelijkheden en jubilea.
55-56
Stukken betreffende de opening van de Alida de Jongschool. 1984.. 2 omslagen.
55
Teksten van toespraken door Saskia van Hoek, coördinator van de Alida de Jongschool; dr. Lou de Jong, neef van Alida de Jong [uitgesproken door...]; Karin Adelmund, voorzitter van de Vrouwenbond FNV en mr. A. Kappeijne van de Coppello, staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met een cassettebandje waarop de toespraken staan.
56
Overige stukken..
57
'Alida de Jong (1885-1943). Een vakbondsvrouw van voor de oorlog', door Peter-Paul de Baar, uitgegeven in coproductie door Vrouwenbond FNV en de Alida de Jongschool, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Alida de Jong, met stukken betreffende de redactie en presentatie van het boek en een negatief en foto die gebruikt zijn voor de uitnodiging. 1985.. 1 omslag.
NB. Negatief en foto zijn waarschijnlijk gemaakt van een pasfoto die afkomstig was van dr. Lou de Jong.
58
Stukken betreffende de organisatie en viering van bijzondere gebeurtenissen en evenementen. 1986-1997.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende introductiedagen en diplomeringen. 1988-2000.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende de viering van het vijfjarig bestaan van de Alida de Jongschool, met 2 mapjes foto's en negatieven en een lustrumuitgave, getiteld: 'Een weg gebaand. Vijf jaar Alida de Jongschool'. 1989.. 1 pak.
61
Stukken betreffende het tienjarig jubileum van de Alida de Jongschool, met foto's en diskette. 1994.. 1 omslag.
62
Inzendingen en prijswinnaars voor het jubileumtijdschrift ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Alida de Jongschool. 1994.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende een project ter financiële ondersteuning van een kinderdagverblijf in Johannesburg (Zuid Afrika), geïnitieerd ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van [...], met foto's; bevat ook een notitie aan het Landelijk Bureau Vrouwenvakschool betreffende ondersteuning van een vrouwenvakschoolproject in El Salvador. 1994.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende de afsluitingen van cursussen, geordend op cursusjaar. 1984-1986.. 1 omslag.

Financiën.
65-66
Stukken betreffende financiering(-sbeleid) van de Alida de Jongschool en later vrouwenvakscholing in het algemeen; contacten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1984-1992.. 2 pakken.
NB. Ook bekend als de financieringsclub. Het is niet duidelijk of dit uit het archief van de Alida de Jongschool of het Landelijk Bureau afkomstig is
65
1984-1988..
66
1989-1992..
67
Stukken betreffende de bedrijfsresultaten van de Alida de Jongschool inzake uitstroom en plaatsing op de arbeidsmarkt van cursisten. 1984-1999.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende het (financieel) veiligstellen van de toekomst van de vrouwenvakscholen met personeelsraadplegingen en het informeren van het personeel. 1986-2000.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende contacten met de overheid om vrouwenvakscholing en de subsidiëring ervan zeker te kunnen stellen (lobby). 1986-2001.. 1 pak.
70
Bijlagenrapport bij de jaarrekening 1991 van registeraccountant D.T. Duursma. 1992.. 1 stuk.
NB. De jaarrekening zelf is niet aangetroffen.
71
Stukken betreffende de totstandkoming van een rapport met een kosten/batenanalyse in opdracht van Arbeidsvoorziening (Arbvo) die de Vrouwenvakscholen subsidieert en uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut. 1992-1993.. 1 omslag.
NB. De kosten/batenanalyse werd uitgevoerd bij alle opleidingsinstellingen die door Arbeidsvoorziening zijn opgezet en (mede) door Arbeidsvoorziening worden gefinancierd; het betrof in totaal de Centra Vakopleiding, de CBB's en de Vrouwenvakscholen.
72
Stukken betreffende de financiering van scholingsprojecten door RBA West Utrecht. 1992-1996.. 1 omslag.
NB. Vanaf 1996 is de financierende partner RBA Midden Nederland.
73
Jaarrekening 1992. 1993.. 1 stuk.
74
Stukken betreffende de opdracht aan het accountantsbureau de jaarrekening te controleren. 2000.. 3 stukken.
75
Financieel overzicht (ter overleg), met begeleidend telefax voorblad. 2000.. 2 stukken.
76
Minuut van het begeleidend schrijven bij de begroting 2000, gezonden aan ING Bank [in het kader van een subsidieaanvraag bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], met telefax voorblad en tekstsuggesties voor de subsidieaanvraag. 2000.. 3 stukken.
NB. De begroting zelf is niet aangetroffen.

Personeel.
77
Notitie personeelsbeleid voor de Alida de Jongschool, kopie. 1986.. 1 stuk.
78
Brief van Arbeidsvoorziening betreffende wachtgeldverplichtingen die voortvloeien uit de intentieverklaring, kopie. 1987, 1989.. 1 stuk.
79
Vergaderstukken van personeelsvergaderingen. 1988-1989, 1991-2001.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende het ISO (Intensivering Scholing door Onderwijs)-project; een initiatief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ter bevordering van de werkgelegenheid onder docenten in het voortgezet onderwijs. 1988-1990.. 1 pak.
81
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de ondernemingsraad van de Alida de Jongschool. 1988-2000.. 1 omslag.
82
Agenda's en notulen van vergaderingen van de ondernemingsraad [ingekomen bij de directie?]. 1991-1997.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende consequenties voor personeel naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie. 1991-2000.. 1 omslag.
84
Vergaderstukken betreffende het overleg tussen ondernemingsraad en directie en adviezen van de ondernemingsraad, ingekomen bij of opgemaakt door (leden van) de directie. 1993-2001.. 1 pak.
85
Notities betreffende het personeelsbeleid met stukken ten behoeve van bestuursvergaderingen. 1995, 1999.. 1 omslag.
86
Personeelsnieuwsbrief, met hiaten. 1995-1999.. 1 omslag.
87
Mededeling van de directeur aan de medewerkers met een uitnodiging te solliciteren op functies in een business-unit van Start Pasklaar, die de school komt versterken. 1997.. 1 stuk.
88
Notitie betreffende taken en functieomschrijvingen voor het personeel van de Alida de Jongschool. 1999.. 1 stuk.

Opleidingen.

Werving en selectie.
89
Cursistengidsen en opleidingsinformatie. 1984-1998.. 1 omslag.
90
Ingekomen brief met bijlage van de Stichting Contactcentrum Onderwijs-Arbeid voor Noord-Holland betreffende een marktverkenning naar de behoefte aan automatiseringspersoneel. 1985.. 2 stukken.
Ter voorbereiding op een vrouwenvakschool in Noord Holland (Zaandam)
91-93
Stukken betreffende onderzoeken naar mogelijkheden in de schoonmaak- en de automatiseringssector voor (her)intredende vrouwen op de arbeidsmarkt, gefinancierd door het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). 1985-1988.. 3 omslagen.
91
Voorbereiding, correspondentie en vergaderstukken. 1985-1987..
92
'Meid, begin toch voor jezelf', eindrapport van het onderzoek naar de schoonmaakmarkt en ambities van vrouwen door A. de Beer, met persbericht en aanbiedingsbrieven. 1987..
93
Eindrapport van het onderzoek naar ontwikkelingen in functies in de automatisering in het kader van werkgelegenheidsperspectieven voor vrouwen, met persbericht en aanbiedingsbrieven. 1987-1988..
94
Stukken betreffende het te ontwikkelen en te voeren beleid ten aanzien van het werven van allochtone cursisten. 1988-1989, 1993.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende een wijzigingsvoorstel voor de selectieprocedure bij het samenstellen van de opleidingsgroepen. Ca. 1988-ca. 1989.. 1 omslag.
96
Rapport van een onderzoek naar scholingsmogelijkheden voor vrouwen in het Gooi, uitgevoerd door de Alida de Jongschool in opdracht van het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening Gooi- en Vechtstreek. 1991.. 1 stuk.
97
Algemene informatiegidsen voor cursisten aan de Alida de Jongschool, losbladige originelen. 1990-1995.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende (her)intredende bijstandsvrouwen, een van de doelgroepen van de vrouwenvakscholen, naar aanleiding van wijzigingen in de Algemene bijstandswet, agendapunt bij het Koov (coördinatorenoverleg) van de Alida de Jongschool. 1994.. 1 omslag.
99
Draaiboeken ten behoeve van werving en selectie voor opleidingen aan de Alida de Jongschool, losbladig. ca. 1995, 2000.. 1 omslag.

Ontwikkeling en uitvoering van de cursussen.
100
Stukken betreffende behaalde resultaten van 1984'/85 tot en met 1991/'92 per opleiding per cursusjaar. 1984-1993.. 1 omslag.
NB. De resultaten van het cursusjaar 1988/'89 ontbreken.
101
Rapport van een onderzoek naar de resultaten na het eerste cursusjaar, uitgevoerd door Stichting Regioplan [in opdracht van Vrouwenbond FNV]. 1985, 1986.. 2 delen.
102
Vergaderstukken van het coördinatorenoverleg, ingekomen bij de coördinator opleidingen van de Alida de Jongschool. 1985-1986.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende de ontwikkeling van een cursus Medisch Receptioniste voor Turkse en Marokkaanse vrouwen, inclusief de stukken van het scholings- en werkgelegenheidsproject 'medisch receptioniste opleiding voor Turkse en Marokkaanse vrouwen'. 1986-1992.. 1 pak.
104
Eindtermen per opleiding/cursus. 1986-1997.. 1 omslag.
105
Rapport betreffende de mogelijkheden voor opleidingen in de commerciële sector (marketing). Ca. 1987.. 1 stuk.
106·
Leerplannen per opleiding/cursus. 1987-1988, 1990-1992.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende het cursusonderdeel 'stage' en evaluaties van verschillende opleidingen. 1987-1991.. 1 omslag.
108
Vergaderstukken van het werkoverleg van het grafische opleidingsteam. 1988-1989.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de cursus Druk(vorm)voorbereiding. 1988-1990.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende evaluaties van opleidingen. 1988-1995.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende projecten voor de ontwikkeling van grafische opleidingen aan de vrouwenvakscholen in samenwerking met grafische opleidingen. 1989-1995.. 1 pak.
112
Stukken betreffende vergaderingen van het team administratie/huishouding. 1989-2000.. 1 pak.
113
Plannen betreffende de activiteiten van de Alida de Jongschool in het kader van te ontwikkelen beleid voor drie sectoren waarin de school haar beroeps­opleidingen organiseert, met agenda van de vergadering waar de plannen besproken worden en opzet voor een studiedag voor de docenten van de school over dit onderwerp. 1991-1992.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende de nazorg van cursisten en bemiddeling bij het zoeken naar stageplaatsen of werk, met specimina van wervingsbrochures, circulaires en stageovereenkomsten. 1991-1994.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende het regionaal speerpuntproject 'Vrouwen MTS Utrecht' waarin de Alida de Jongschool participeert. 1991-1995.. 1 omslag.
NB. De vrouwen MTS Utrecht is een samenwerkingsverband van Versfelt Ruygenhoek, Centrum Vakopleiding technische beroepen en de Vrouwenvakschool Alida de Jong.
116
Stukken betreffende de cursus Offsetdrukken. 1991-1995.. 1 pak.
117-118
Stukken betreffende de opleiding tot verzorgende in de thuiszorg in samenwerking met de [Stichting Thuiszorg Utrecht en het Utrechts College]. 1995-1997.. 2 omslagen.
117
Vergaderstukken en correspondentie van de Stuurgroep Thuiszorg ten behoeve van de opleiding voor banen in de thuiszorg voor allochtone vrouwen. 1995-1997..
"
118
Stukken betreffende opzet en inhoud van de cursus en werving van en voorlichting aan (potentiële) cursisten. 1995-1997..
"
119
Bedrijfsplannen voor 1997 voor de beroepsopleidingen van de Alida de Jongschool, per sector. 1996.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de opleiding tot (technisch) onderwijsassistent. 1996.. 1 omslag.
121
Stukken betreffende de uitvoering van het project 'Afstandswerken voor herintredende en bijstandsvrouwen', gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, met twee diskettes. 1997-2000.. 1 omslag.
122
Nota's betreffende werkprocessen bij de beroepsopleidingen. 1998-1999.. 2 stukken.
123
Stukken betreffende het verwerven van opdrachten voor bedrijfsopleidingen via aanbestedingsprocedures. 1998-1999.. 1 omslag.
124
Tekst van een e-mailbericht van een ex-cursiste die de school bedankt voor haar opleiding. 2001.. 1 stuk.

Deelneming in projecten en samenwerking.
125
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de coördinator bij de Alida de Jongschool van het project Vrouwen en Minderhedenbeleid, gecoördineerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatie (DCE). 1986-1991.. 1 pak.
126
Rapport in twee delen van een onderzoek naar de werkgelegenheid van allochtone vrouwen in de gezondheidszorg. 1987.. 2 delen.
127
Stukken betreffende de studiedag 'Vrouw en automatisering'. 1987.. 1 omslag.
128
Stukken betreffende het opstellen en presenteren van de artikelen en publicaties door de Alida de Jongschool in het kader van het project Vrouwen en Minderhedenbeleid, gecoördineerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatie (DCE). 1988-1990.. 1 pak.
129
Stukken betreffende het aangaan van scholingsovereenkomsten met RBA West Utrecht. ca. 1992-2000.. 1 pak.
NB. Vanaf 1996 RBA Midden Nederland.
130
Rapporten van onderzoek naar vrouwen in (administratief-)technische opleidingen en beroepen. 1995, 1996.. 2 stukken.
131
Notulen van de Stuurgroep Bijstandsvrouwen Utrecht betreffende een projectplan multimedia, ingekomen bij de directeur van de Alida de Jongschool als lid van de stuurgroep. 1997.. 2 stukken.
NB. Het projectplan is niet aangetroffen.
132
Rapport betreffende een onderzoek naar toekomstscenario's voor samenwerking tussen vrouwenvakscholen na het opheffen van het Landelijk Bureau, ingekomen bij VVS Midden Nederland. 1999.. 1 stuk.
133
Verslag van een overleg tussen Arbeidsvoorziening en een delegatie van de vrouwenvakscholen betreffende de ontwikkeling van een overlevingsstrategie na het opheffen van het Landelijk Bureau, ingekomen bij de directeur van de Alida de Jongschool. 1999.. 1 stuk.
134
Stukken betreffende de financiering en het opzetten van cursussen in de ICT sector in het project ICT Taskforce Mannen/vrouwen in balans. 1999-2001.. 1 pak.

Betrokkenheid bij de oprichting van andere vrouwenvakscholen.
135
Rapportages ter voorbereiding van een vrouwenvakschool in het noorden van het land, ingekomen bij de Alida de Jongschool. Ca. 1984, 1985.. 2 stukken.
136
Ingekomen en uitgaande stukken betreffende de oprichting en bestuur van de Annie van Dierenschool te Tilburg. 1984-1987.. 1 omslag.
137
Akten van statutenwijziging van vrouwenvakscholen ingekomen bij de Alida de Jongschool, concepten en kopieën. Ca. 1984 - ca. 1987.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende initiatieven tot vrouwenvakscholing en verzoeken om steun en/of informatie, ingekomen bij of opgemaakt door de Alida de Jongschool. 1984-1993.. 1 pak.
139
Akten van oprichting van de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV Tilburg (Annie van Dierenschool) en de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV Zuid-Holland Noord te Delft (Lena de Graafschool), met begeleidend schrijven, ingekomen bij de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV Utrecht. 1985.. 1 omslag.
140
Akte van oprichting van de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV Tilburg, origineel afschrift, opgericht door de Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV te Utrecht. 1985.. 1 stuk.
141
Stukken betreffende de oprichtingsstatuten van de Stichting Vakschool Vrouwenbond FNV Noorden des Lands (Anke Weidemaschool), ingekomen bij of opgemaakt door de Alida de Jongschool. 1985-1986.. 1 omslag.
NB. Bestuursleden van de Alida de Jongschool zijn door het bestuur van de Stichting Vakschool Vrouwenbond FNV Noorden des Lands in oprichting gemachtigd om namens hen de statuten te ondertekenen.
142
Rapportages betreffende vakopleidingen voor vrouwen in Zuid Holland, opgesteld door de Lena de Graafschool. 1986, 1988.. 2 stukken.
143
Minuut van een brief aan de Anna Polakschool te Zaandam in antwoord op een voorstel tot samenwerking. 1986.. 1 stuk.
144
Tekst van de redevoering van de voorzitster van de Anke Weidemaschool bij de opening van de school en een uitnodiging. 1986.. 2 stukken.

Voorlichting en promotionele activiteiten.
145
Foto's van onbekende gelegenheden op de Alida de Jongschool. Ca. 1984 - ca. 1986.. 1 omslag.
146
Ter kennisneming ingekomen plannen en initiatieven van vrouwenvakopleidingen in diverse regio's. 1984-1986.. 1 omslag.
147
Teksten voor promotiemateriaal en brochures (mede) uitgegeven door de Alida de Jongschool. 1984-1988.. 1 omslag.
148
Opname van een radio uitzending bij de KRO betreffende systeembeheer en [informatie over?] de cursus EB 2 [Eigen Bedrijf 2?], cassettebandje. 1985-1986.. 1 stuk.
149
Persberichten uitgegeven door de Alida de Jongschool. 1985-2000.. 1 omslag.
150
'Van droom naar bedrijf. Beginnende onderneemsters aan het woord', brochure uitgegeven door de Alida de Jongschool. 1987.. 1 deeltje.
151
Teksten van lezingen, toespraken en artikelen betreffende vrouwenvakscholen. 1987-2000.. 1 omslag.
152
Lijst met contacten die de Alida de Jongschool in de periode 1985 - 1986 heeft gehad met personen en organisaties betreffende vrouwenvakscholing. 1989.. 1 stuk.
153
Stukken betreffende een campagne om de naamsbekendheid van de Alida de Jongschool te vergroten en de activiteiten en opleidingsmogelijkheden onder de aandacht van werkgevers te brengen. 1993.. 1 omslag.
154
Verslagen van voorlichtingsbezoeken aan de Alida de Jongschool. ca. 1993.. 2 stukken.
155
Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van open en voorlichtingsdagen van de Alida de Jongschool. 1996-1999.. 1 omslag.
156
Uitnodiging met bijlagen voor een informatiebijeenkomst over een project voor vrouwelijke ondernemers: 'Europese trein voor vrouwelijke ondernemers' in het kader van een subsidievoorwaarde van het Europees Sociaal Fonds. 1999.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende een werkoverleg 'op lokatie' waaraan Koningin Beatrix deelnam, betreffende vrouwenvakscholing en het overheidsbeleid daarop. 2000.. 1 omslag.

Documentatie.
158
Krantenknipsels betreffende de Alida de Jongschool en/of vrouwen­vak­scholen. 1984 – 1985.. 1 pak.
159-163
Plakboeken met artikelen betreffende de Alida de Jongschool. 1984-1996.. 5 delen.
159
Deel 1. 1984- 1986 april..
160
Deel 2. 12 april 1986 - 6 mei 1988..
161
Deel 3. 6 mei 1988 (vervolg) - 13 januari 1990..
162
Deel 4. 20 januari 1990 - februari 1993..
163
Deel 5. Februari 1993 (vervolg) - april 1996..
272
Menstruarium. Vervaardigd voor de Alida de Jongschool te Utrecht door 'een natuurlijk vrouwenkollektief handelend onder de naam 'VRIJ-BLIJVEND.' Wij stellen ons ten doel vrouw-vriendelijk bezig te zijn van links tot rechts.' Met een toelichting van Wik van Vreedendaal 2011.1984.. 2 stukken groot formaat.
NB. Ontvangen in 2011 van Wik van Vreedendaal; beschreven in beeldcatalogus, objectnr 001912.
164
Videocassette met opschrift: 'Opening opleidingscentrum informatica voor vrouwen, Nijmegen, 1 maart 1986', [gemaakt in opdracht van de Alida de Jongschool/Landelijke Stichting?], speelduur onbekend. 1986.. 1 stuk.
NB. VHS systeem.
165
Videocassette met etiket van Adviesbureau Vrouw en Techniek en opschrift: 'Centraal Nederland Master B met Karin Visser', speelduur onbekend. Z.j.. 1 stuk.
NB. 3M, UCA 30.

VVS NEDERLAND

Stukken van algemene aard.

Vergaderstukken.
166-173
Vergaderstukken van het bestuur van de Landelijke Stichting Vakopleidingen Vrouwenbond FNV. 1986-1993.. 5 pakken en 2 omslagen.
166
1986. 1 omslag.
NB. De eerste landelijke bestuursvergadering vond plaats op 21 april 1986
167
1987. 1 omslag.
168
1988..
169
1989..
170
1990..
171
1991. Met opgeplakte krantenartikelen..
172
1992..
173
1993..
174-177
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1990-1995.. 3 omslagen en 1 pak.
174
1990-1991..
175
1992..
176
1993..
177
1994-1995. 1 pak.
178
Vergaderstukken van het algemeen bestuur van VVS Nederland, incompleet. 1998.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Oprichting, bestuur en organisatie.
179
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de 'octrooiclub', een werkgroep waarin de afzonderlijke besturen van de vrouwenvakscholen zitting hebben en die tot doel heeft te komen tot een samenwerkingsstructuur met elkaar en met de Vrouwenbond FNV. 1986.. 1 omslag.
180
Stukken betreffende de inschrijving van de Landelijke Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, ingekomen bij of opgemaakt door het bestuur van de Landelijke Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV. 1987.. 1 omslag.
181
Stukken betreffende twee evaluaties over het functioneren van het Landelijk Bureau. 1988, 1993.. 1 omslag.
182
Brieven van afzonderlijke bestuursleden ingekomen bij het Landelijk Bestuur met bericht van aftreden of verzoek om uitwisseling van ervaringen. 1989, 1992.. 3 stukken.
183
Afschriften en kopie-afschriften, met begeleidend schrijven van statutenwijzigingen van vrouwenvakscholen ingekomen bij de Landelijke Stichting Vakopleidingen Vrouwenbond FNV. 1989-1991.. 1 omslag.
184
Stukken betreffende een nieuwe interne organisatiestructuur voor het Landelijk Bureau, opgemaakt door de structuurcommissie. 1993.. 1 omslag.
185
Brief van het Comité Vrouwenvakscholen te Blaricum aan Stichting ECABO betreffende de toekomstmogelijkheden voor vrouwenvakscholen, opgemaakt door een bestuurslid, concept. 1999.. 1 stuk.
186
Kennisgeving aan Reaal Bedrijven, Schadeverzekeringen betreffende een mogelijke aansprakelijkstelling van het bestuurslid van de Alida de Jongschool dat zitting had in het bestuur van de Landelijke Stichting, na opheffing van de Landelijke Stichting, met begeleidend telefax voorblad. 1999.. 2 stukken.
187
Kennisgevingen van opheffing van de Stichting VVS Nederland. 1999.. 2 stukken.

Feestelijkheden en jubilea.
188
Stukken betreffende het vrouwenvakschoolfeest ter gelegenheid van behaalde resultaten en een voortgangsgarantie voor vier jaar. 1990-1991.. 1 omslag.
189
Tekst van de toespraak van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter ere van de viering te Utrecht van het 10-jarig bestaan van vrouwenvakscholen. 1994.. 1 stuk.

Financiën.
190-194
Begrotingen. jaarrekeningen en subsidieaanvragen van de aangesloten vrouwenvakscholen, ingekomen bij het Landelijk Bureau; afschriften en kopieën. Nog dateren. 1985-1994.. 5 omslagen.
190
Anke Weidemaschool. 1985-1991..
191
Anna Polakschool. 1986-1991..
192
Annie van Dierenschool. 1986-1991..
193
Janneke Dierxschool en Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam. 1987-1992..
194
Lena de Graafschool. 1988-1994..
195
Garantstellingen ingekomen bij het secretariaat van de Landelijke Stichting van de vrouwenvakscholen voor een deel van de salariskosten van een landelijk coördinator in het geval Arbeidsvoorzieningen (Arbvo) zich niet verplicht acht de financiering van het salaris van de coördinator te continueren. 1991.. 1 omslag.
196
Stukken betreffende de verantwoording aan Arbeidsvoorziening van subsidie verleend in het kader van activiteiten ten behoeve van de overdracht vrouwenvakscholing/convenant. 1991-1992.. 1 omslag.

Personeel.
197
Stukken betreffende een vacature voor een landelijk coördinator vrouwenvakscholing met een inventarisatie van de taken van het Landelijk Bestuur. 1991.. 1 omslag.
198
Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van uren en inschaling van de ambtelijk secretaris van het Landelijk Bureau. 1991-1992.. 2 stukken.
199
Ingekomen brief van Ganzeboom Driessen van Ojen Advocaten, bij het bestuur betreffende de juridische procedure, aangespannen door de ex-directeur van de Landelijke Stichting betreffende de afwikkeling van haar dienstverband, met begeleidend telefax voorblad. 2000.. 1 stuk.

Het bewaken van de kwaliteit van bestaande en nieuwe opleidingen, het formuleren van beleid ten aanzien hiervan en het vaststellen van leerplannen.
200
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de beleidsadviesraad Eigen Bedrijven. 1984-1987.. 1 pak.
201
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de beleidsadviesraad Informatica. 1984-1988.. 1 pak.
202
Stukken betreffende de ontwikkeling van de cursus Eigen Bedrijven, ingekomen bij of opgemaakt door de leerplangroep. 1984-1991.. 1 pak.
203
Stukken betreffende het voeren van een gemeenschappelijk doelgroepenbeleid. 1987, 1989.. 2 stukken.
204
Stukken betreffende leerplanontwikkelingen, met besprekingsverslagen, ingekomen bij de coördinator van het Landelijk Bureau. 1987-1990.. 1 pak.
205
Notitie ingekomen bij het bestuur van de Landelijke Stichting inzake kwaliteitsbewaking en leerplanontwikkeling. 1989.. 1 stuk.
206
Vergaderstukken van de landelijke adviescommissie leerplannen. 1990.. 1 omslag.
207
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de coördinator van het projectteam Landelijke Techniek Prioriteit, concepten en originelen. 1990-1993.. 1 omslag.
NB. De vergaderstukken zitten bij de stukken van het Landelijk Techniekoverleg; zie inventarisnummer 208.
208
Vergaderstukken van het Landelijk Techniekoverleg. 1991-1995.. 1 pak.
209
Stukken betreffende een verzoek aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen tot het versoepelen van de maximale scholingsduur ten behoeve van de cursisten van vrouwenvakscholen. 1992.. 1 omslag.
210
Rapporten van onderzoek uitgevoerd naar de overeenkomsten in kwaliteit van vrouwenvakscholen in de 'speerpuntprojecten', in opdracht van BVE Procescoördinatie (Beroeps en Volwasseneneducatie), met begeleidende stukken. 1992-1993.. 1 omslag.
NB. Zie inventarisnummers 115 en 234 voor stukken die betrekking hebben op speerpuntprojecten.
211
Model met algemene richtlijnen voor de begeleiding op de werkplek van allochtone vrouwen en praktijkbegeleiders. 1994.. 1 stuk.
212
Stukken betreffende de mogelijkheid tot het toeleiden/opleiden naar een baan in de sector transport en logistiek. 1996.. 1 omslag.
213
Strategisch plan VVS Bedrijfsopleidingen. 1997.. 1 stuk.
214
Rapport van een onderzoek naar het wiskunde onderwijs in de schakelklassen van vrouwenvakscholen, in opdracht van het Landelijk Bureau, uitgevoerd door de Wetenschapswinkel Natuurkunde te Utrecht. 1997.. 1 stuk.
215
Notitie betreffende de uitvoering van de opleiding 'Medewerker Inkoop en Logistiek in de Metaal- en elektrotechnische industrie'. 1998.. 1 stuk.
216
Plan voor de opleiding 'Medewerker Kwaliteits-, Arbeidsomstandigheden- en Milieuzorg in de bouwnijverheid'. 1998.. 1 stuk.
217
Tekst van een publicatie over een nieuwe methodiek voor het vergroten van de instroom van vrouwen in technische beroepen, getiteld: 'Competence. Beroepsprofielanalyse met genderzoomlens', ontwikkeld door Arbeid Opleidingen Consult en VVS Nederland in samenwerking met TNO Arbeid in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1999.. 1 stuk.

Bevordering onderlinge samenwerking vrouwenvakscholen.
218
Vergaderstukken van extra landelijke vergaderingen betreffende de toekomst van de vrouwenvakscholen in het kader van diverse wetswijzigingen. 1988.. 1 omslag.
219
Stukken betreffende de formulering van beleid ten aanzien van de ontwikkeling van vrouwenvakscholing na het einde van de financiering door Arbeidsvoorziening (beleidsnotitie, voortgangsnota en covernotitie). 1989–1990.. 1 pak.
220
Stukken betreffende de opzet voor een beleidsplan ten aanzien van de interne organisatie van de Anke Weidemaschool te Assen, ingekomen bij de Landelijke Stichting. 1989-1990.. 1 omslag.
221
Stukken betreffende beleidsbepaling voor samenwerking tussen de vrouwenvakscholen. 1990-1996.. 1 omslag.
222
'Mededelingen van het Landelijke', circulaire van de Landelijke Stichting aan de aangesloten vrouwenvakscholen. 1992.. 2 stukken.
223
Overzicht met adressen en cursusaanbod per vrouwenvakschool aangesloten bij de Landelijke Stichting, opgemaakt door het secretariaat van de Landelijke Stichting. 1992.. 1 omslag.
224
Stukken betreffende een onderzoek naar vrouwenvakscholingsbeleid en beleid ter vergroting van de toegankelijkheid van (technische) Centra Vakopleiding, uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening, ingekomen bij de ambtelijk secretaris van de Landelijke Stichting uit hoofde van haar deelname in de begeleidingscommissie. 1992-1993.. 1 pak.

Belangenbehartiging naar derden.
225
Stukken betreffende het formuleren van beleid met het doel het zekerstellen van financiering ten aanzien van de vrouwenvakscholen; ingekomen bij of opgemaakt door de coördinator van het Landelijk Bureau in haar hoedanigheid van lid van de 'Financieringsclub'. 1985-1988.. 1 omslag.
226
Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende het integreren van vrouwenvakscholing in het reguliere beroepsonderwijs. 1985-1990.. 1 omslag.
227
Stukken betreffende het aanvragen en verlenen van subsidies ten behoeve van de vrouwenvakscholen. 1986-1987.. 1 pak.
228-229
Stukken betreffende een inventarisatieonderzoek van de mogelijkheden en knelpunten van vrouwenvakscholing binnen de educatieve structuur; op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnitieerd door de Gewestelijke Arbeidsbureaus in vier regio's en uitgevoerd door de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek. 1988-1990.. 1 pak en 1 omslag.
228
Verslagen van de begeleidingscommissie en overige stukken. 1988-1990. 1 omslag.
229
Onderzoeksresultaten per regio. 1989-1990..
230
Correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot vrouwenvakscholing in het reguliere onderwijsaanbod. 1988-1993.. 1 pak.
231
Stukken betreffende een onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen vrouwenvakscholen en andere opleidingsinstituten om na te gaan welke samenwerkingsverbanden de meeste toekomst hebben, uitgevoerd door de Universiteit van Leiden in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. 1989-1991.. 1 pak.
232
Stukken betreffende een convenant Vrouwenvakscholen-Vrouwenvakscholing, gesloten met het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende het bevorderen van de inhoudelijke integratie van vrouwenvakscholing in het reguliere onderwijs, met origineel exemplaar van het convenant. 1990-1994.. 1 pak.
233
Stukken betreffende het opstellen van een plan van aanpak ter uitvoering van het convenant gesloten met het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1990-1997.. 1 omslag.
234
Vergaderstukken van het Netwerk Speerpunt Vrouwenvakscholing. 1992-1995.. 1 pak.
NB. Het doel van het netwerk was het ontwikkelen van stimuleringsbeleid door middel van speerpuntprojecten om te komen tot integratie van vrouwenvakscholing in andere vormen van beroepsonderwijs; in het netwerk waren vertegenwoordigers van Arbeidsvoorziening en Vrouwenvakscholen vertegenwoordigd.
235
Stukken betreffende het continueren van bestuurlijke afspraken tussen het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de vrouwenvakscholen betreffende de relatie tussen vrouwenvakscholen en beroepsonderwijs. 1996.. 1 omslag.

Belangenbehartiging personeel vrouwenvakscholen.
236
Stukken betreffende landelijke contactdagen van het ondersteunend personeel van vrouwenvakscholen, ingekomen bij het Landelijk Bureau. 1986-1990.. 1 omslag.
237
Stukken betreffende landelijke contactdagen van het crechepersoneel van vrouwenvakscholen, ingekomen bij het Landelijk Bureau. 1986-1990.. 1 omslag.
238
Stukken betreffende landelijke studiedagen voor het onderwijzend personeel van de vrouwenvakscholen, ingekomen bij het Landelijk Bureau. 1986-1989.. 1 omslag.
239
Verslag van een landelijk (werk)overleg voor administratief personeel van de vrouwenvakscholen. 1989.. 1 stuk.
240
Stukken betreffende besprekingen met vakbond en werkgeversorganisatie omtrent arbeidsvoorwaarden van het personeel van vrouwenvakscholen, ingekomen bij of opgemaakt door de Landelijke Stichting Vrouwenvakschool. 1991-1993.. 1 omslag.
241
Stukken betreffende de wenselijkheid van het volgen (van de werkingsfeer) van de CAO-Welzijn voor het personeel van de vrouwenvakscholen. 1991-1995.. 1 omslag.

Voorlichting en promotionele activiteiten.
242-243
Stukken betreffende activiteiten en het ontwikkelen van materiaal ten behoeve van de promotie van vrouwenvakscholen met specimina van folders en brochures van opleidingen aan de vrouwenvakscholen, aangesloten bij de landelijke stichting. Ca. 1989-1998.. 2 pakken.
242
Algemeen en Anna Polakschool..
243
Annie van Dierenschool, Anke Weidemaschool, Janneke Dierxschool en Lena de Graafschool. Met een stoffen tasje van de Annie van Dierenschool, geel met zwarte letters, ontvangen in 2013..
244
Stukken betreffende internationale activiteiten van de vrouwenvakscholen aangesloten bij de Landelijke Stichting. 1992.. 1 omslag.
245
Syllabus van een studiedag, georganiseerd door de Landelijke Stichting Vakopleidingen voor docenten in het (middelbaar) beroepsonderwijs betreffende vrouwenvakscholing, losbladig. 1993.. 1 omslag.
246
Stukken betreffende de organisatie van een conferentie voor allochtone vrouwen, getiteld: 'Allochtone vrouwen aan het werk', met congresbundel en voorlichtingsfilm op videoband, getiteld: 'Tel uit uw winst! Allochtone vrouwen aan het werk'. 1994.. 1 omslag.
NB. Videoband is VHS systeem, speelduur is 15 minuten.
247
Handboek Vrouwenvakscholing, publicatie door het Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen. 1994.. 1 stuk.
248
'Sluizen naar werk. Vrouwenvakscholing in kaart gebracht', publicatie van BVE-procescoördinatie/Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in samenwerking met het Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen. 1994.. 1 stuk.
249
'Overdrachtstechniek. Vrouwen opleiden voor een technisch vak', uitgegeven door het Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen. 1994.. 1 stuk.
250
Stukken betreffende loopbaanmogelijkheden van allochtone vrouwen. 1994, 1998.. 1 omslag.
NB. Bevat onder meer stukken betreffende een symposium uit 1998, getiteld 'Tel uit uw winst'; een dergelijk symposium is ook in 1994 gehouden, zie inventarisnummer 246.
251
Persbericht en oproep tot politieke actie met begeleidend faxvoorblad aan de directeuren van de vrouwenvakscholen betreffende geplande bezuinigingen aan de vrouwenvakscholen. 1995.. 3 stukken.
252
'De toekomst maak je zelf: loopbanen van ex-bijstandsvrouwen', publicatie van een onderzoek dat is uitgevoerd als voorbereiding op het symposium 'Investeren in bijstandsvrouwen. Dat loont' van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1997.. 1 stuk.
253
Stukken betreffende een symposium, waarvan het Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen medeorganisator is, getiteld: 'Investeren in bijstandsvrouwen', met publicatie: 'Investeren in bijstandsvrouwen. Toeleidingstrajecten alleenstaande ouders in de bijstand' en een videocassette. 1997.. 1 stuk.
NB. Videocassette VHS, E60, tijdsduur onbekend.
254
Tekst over samenwerking tussen Start en vrouwenvakscholen, persbericht. 2000.. 1 stuk.
255
Draaiboek voor een speciale uitgave, geniet in het tijdschrift Opzij, met als doel de ICT- en de kunstbranche positief onder de aandacht te brengen, waaraan VVS Nederland haar medewerking verleent in het kader van het project: 'Mannen/vrouwen, balans in ICT'. 1999.. 1 omslag.
NB. Zie inventarisnummer 134 voor stukken betreffende het project: ‘Mannen/vrouwen, balans in ICT’

Documentatie.
256
Ingekomen krantenknipsels van de Anna Polakschool te Zaandam, ingebonden kopieën. 1988-1992.. 1 omslag.
257
Persmap ter gelegenheid van de conferentie 'Vrouwenvakscholing, een formule die werkt' met het bij die gelegenheid gepresenteerde boekje 'Pas de Deux'. 1992.. 1 omslag.
258
Knipselkrant met artikelen van alle vrouwenvakscholen, gebundeld door het Landelijk Bureau, losbladig. 1999.. 1 stuk.

(INTERIM) STICHTING VVS NEDERLAND GROEP (oprichtingsakte 6 september 2001)

Stukken van algemene aard.
259
Vergaderstukken. 2002.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
260
Stukken betreffende informatievoorziening over de oprichting/inwerkingtreding van de nieuwe stichting VVS Nederland Groep aan medewerkers van de vrouwenvakscholen. 2000-2001.. 1 omslag.
261
Stukken betreffende subsidieaanvragen en tussentijdse rapportages. 2000-2001.. 1 pak.
262
Subsidiebeschikkingen, correspondentie en liquiditeitsoverzichten. 2000-2002.. 1 omslag.
263
'Kerndocument voor nieuw beleid', doelstelling voor de VVS Nederland Groep, twee versies. 2001.. 2 stukken.
264
Brief van VVS Noord- en Oost Nederland ingekomen bij het fusiebestuur van de gezamenlijke vrouwenvakscholen betreffende de nieuw te vormen organisatie. 2001.. 1 stuk.
265
Rapport van het deskundigenteam NT2 (Nederlands als tweede taal) met het doel de producten die op het gebied van NT2 beschikbaar zijn te inventariseren en toegankelijk te maken voor alle vrouwenvakscholen aangesloten bij de Landelijke Stichting. 2001.. 1 stuk.
266
Rapport van het deskundigenteam 'Reïntegratie van vrouwen uit de WAO' om te komen tot een eenduidig landelijk aanbod. 2001.. 1 stuk.
267
Opgaven aan de Kamer van Koophandel betreffende de oprichting van de stichting VVS Nederland Groep en wijzigingen in de gegevens van bestuursleden, kopieën. 2001-2002.. 1 omslag.
268
Correspondentie tussen bestuursleden. 2001-2002.. 1 omslag.
269
Adressen van de leden van het interim- en het definitieve bestuur van de stichting VVS Nederland Groep. Ca. 2002.. 1 omslag.
270
Ter kennisgeving ingekomen overeenkomst uit 1999 tussen de Stichting Vrouwen Vakschool voor Informatica Amsterdam (VIA) en de Stichting Beroepsopleiding voor Vrouwen Anna Polak betreffende de overdracht van de activa van de onderneming van VIA aan de Stichting Beroepsopleiding voor Vrouwen Anna Polak, kopie. 2002.. 1 stuk.
271
Wervingsmateriaal voor een baan als postbode met taalcursus (leer-werktraject) voor allochtone vrouwen. 2002.. 3 stukken.