/
You are not logged in

Archief Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) 1928-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000175
Unitdate1928-2002
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent9.96 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1988
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (inv.nrs 336-517)
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 13 november 1928 als Varia, Vrouwelijke Artsenreünie in Amsterdam; vanaf 1933 een landelijke vereniging met als doel het behartigen van de zedelijke en stoffelijke belangen van vrouwelijke artsen in Nederland en van Nederlandse vrouwelijke artsen in het buitenland; sinds 1949 zijn acht afdelingen opgericht; vanaf 1972 geeft de VNVA een periodiek uit, tot 1980 De Krant geheten, daarna de VNVA-krant; de VNVA maakte vanaf 1937 tot 21 maart 1998 deel uit van de Medical Women's International Association (MWIA); prof. dr Charlotte Ruys was van 1947-1950 presidente van de MWIA.


Inhoud

Hoofdbestuur: vergaderstukken van algemene en hoofdbestuursvergaderingen 1928-2002; algemene en financiële jaarverslagen, jaarverslagen van de afdelingen en van de National Corresponding Secretary 1928-1933, 1939, 1946-1983; algemene correspondentie 1954-1999; statuten en huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen 1934, 1951-1952, 1973-1974, 1988-1998; stukken betreffende het bestuur 1961-1985; stukken betreffende afdelingen 1955-1996; stukken betreffende beleid en financiën 1928-1998; ledenlijsten 1939-1985; stukken betreffende jubilea 1930-1998; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1958-1998; stukken betreffende de verbetering van de positie van vrouwelijke artsen 1948-1999; stukken betreffende het 11e lustrumcongres 1988; stukken betreffende contacten met organisaties in Nederland en met de MWIA 1937-1999; foto's, voorwerpen, video.
Afdeling Amsterdam: vergaderstukken en correspondentie 1967-1996.
Afdeling Noord-Nederland: stukken betreffende een enquête naar de behoefte aan part-time werk onder vrouwelijke artsen 1962 en stukken betreffende een puzzeltocht voor de afdelingsleden 1964.
Afdeling Midden-Nederland: notulen van afdelingsvergaderingen 1951-1968; correspondentie 1951, 1958-1976.
Afdeling Rotterdam: vergaderstukken van de afdelingsvergaderingen 1949-1983; correspondentie 1963-1985; correspondentie met hoofdbestuur 1951-1982 en andere afdelingen 1977-1987; stukken betreffende het Rotterdams Vrouwenkontakt 1966-1975 en de Rotterdamse Vrouwenraad 1976-1985.
Anna Charlotte Ruys (1898-1977): proefschrift 1925, autobiografie 1972; (klad)teksten van lezingen voornamelijk betreffende medische onderwerpen 1939-1971.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis van de VNVA
In 1927 werd Cornelia de Lange hoogleraar in de kindergeneeskunde te Amsterdam. Zij was de eerste vrouwelijke hoogleraar in de geneeskunde in Nederland. Bovendien was zij de eerste vrouwelijke gewoon hoogleraar, want vóór haar hadden vrouwen alleen nog maar buitengewoon hoogleraarschappen vervuld. Ter gelegenheid van deze benoeming, boden vrouwelijke artsen haar een diner aan. Een aantal van hen voerde na het diner in het Paviljoen Vondelpark een revue op. Deze bijeenkomst werd als zo gezellig ervaren dat ter plekke het plan ontstond in Amsterdam een vereniging op te richten om de onderlinge kennismaking voort te zetten en uit te breiden. Het voordeel van een vereniging was ook, dat deze kon optreden als vertegenwoordigster van haar leden wanneer hun belangen in het geding zouden komen en hulp zou kunnen bieden bij eventuele moeilijkheden. Op 13 november 1928 werd er voor het eerst officieel vergaderd. Het opstellen van statuten had prioriteit en in deze zelfde vergadering werden deze nog vastgesteld. Artikel III luidde: het doel van de vereeniging is de vrouwelijke artsen nader tot elkaar te brengen en haar van voorlichting te dienen. Daarna werd er een bestuur gekozen: Rosalie Wijnberg werd presidente, Johanna de Haan-van Maarseveen vice-presidente; Johanna van Went werd eerste en Elise Sanders tweede secretaresse en Willy van Raamsdonk penningmeesteres. Tijdens de eerste algemene vergadering, gehouden op 12 december 1928, werd het voorstel van het bestuur om de vereniging Varia te noemen aangenomen. Varia stond voor: Vrouwelijke Artsenreünie in Amsterdam.
Voor de leden kwam aanvankelijk de gezelligheid in de eerste plaats. In de beginjaren kwamen bestuur en leden iedere maand bij elkaar. Er werd vergaderd en daarna hield meestal iemand een voordracht over een interessante reis of gebeurtenis, waarnaar onder het genot van spijs en drank werd geluisterd. Het ledenaantal bleef deze jaren vrij constant, tussen de twintig en dertig. In 1932 was men niet meer tevreden met deze situatie. De algemene ledenvergadering besloot om actiever naar buiten te treden en meer leden aan te trekken. Dat deed zij bijvoorbeeld door bij de gemeente Amsterdam er op aan te dringen voor het vrouwelijke gemeentepersoneel een vrouwelijke arts als controlerend en keurend arts aan te stellen. Deze koerswijziging werd mede ingegeven door het feit dat het in de jaren dertig voor vrouwen steeds moeilijker werd zich te handhaven op de arbeidsmarkt.De economische wereldcrisis van 1929 had ook in Nederland massale werkloosheid veroorzaakt. Er werden velerlei pogingen ondernomen en maatregelen getroffen om vrouwen het recht op arbeid te ontnemen. In 1933 vond er een statutenwijziging plaats en werd de naam veranderd in Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). De doelstelling werd in deze statuten omschreven als het behartigen van de zedelijke en stoffelijke belangen der vrouwelijke artsen in Nederland. Het besluit om een landelijke vereniging te worden hing samen met de overgang van de gezelligheidsvereniging Varia in de meer vakgerichte belangenbehartigingsvereniging VNVA. In de oorlog werd het verenigingswerk steeds moeilijker. De bezetter stelde allerlei eisen die bij de leden op verzet stuitten. Toen de verordening afkwam dat joden niet te zamen met niet-joden lid van een vereniging mochten zijn en de VNVA opdracht kreeg haar joodse leden te schrappen, besloot de algemene ledenvergadering en het bestuur de vereniging te ontbinden. Wel bleef men op ongeregelde tijden bijeenkomen, steeds na mondelinge oproep. Na de oorlog herleefde de vereniging; op 30 maart 1946 werd er weer vergaderd. In 1947 telde de vereniging weer 269 leden. Het groeiende ledenaantal leidde tot het besluit om afdelingen te gaan oprichten. Tussen 1949 en 1963 werden zes afdelingen opgericht, te weten Amsterdam e.o., 's-Gravenhage e.o., Rotterdam e.o., Midden-, Noord- en Oost-Nederland. In 1952 werd deze situatie statutair vastgelegd. In 1979 kwam er een nieuwe geografische indeling van de afdelingen, die er nu nog is. Maastricht e.o. en Nijmegen e.o. werden afdeling zeven en acht. De afdelingsbesturen hebben vanaf die tijd een afgevaardigde in het hoofdbestuur. De afdelingen houden hun eigen, meestal maandelijkse vergaderingen. Het jaar 1979 bracht ook verandering in de vergaderfrequentie. Tot die tijd was er twee maal per jaar een landelijke bijeenkomst voor alle leden. In de winter was als regel de jaarlijkse algemene ledenvergadering met daarna een wetenschappelijke voordracht; de voorjaarsvergadering bestond meestal uit een excursie al dan niet gecombineerd met een korte vergadering. Vanaf 1979 werd er door alle leden gezamenlijk zo'n drie maal per jaar vergaderd. Het voltallige hoofdbestuur ging na 1979 ook meer vergaderen, namelijk zeven tot acht keer per jaar. Daarvoor was dat gemiddeld vier keer per jaar. Tevens ging vanaf 1979 een zogenoemd rompbestuur functioneren, in principe bestaande uit de voorzitster en de beide secretaresses en penningmeesteres ter behandeling van de lopende zaken.
De activiteiten die de VNVA ontplooide en ontplooit hebben voornamelijk betrekking op de ideële en materiële belangenbehartiging van vrouwelijke artsen. Zij is de enige vereniging in Nederland die dat specifiek doet. Zo heeft de VNVA bijvoorbeeld vanaf het begin alles in het werk gesteld om de ongelijke behandeling van vrouwelijke artsen bij diverse verzekeringsmaatschappijen ongedaan te maken. Na het congres Vrouw en Arts, dat de VNVA samen met de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) organiseerde in 1978, trad de VNVA nog actiever naar buiten met een groot aantal nieuwe initiatieven rondom de inhoudelijke en organisatorische problemen bij de beroepsuitoefening van vrouwelijke artsen. Zij zette zich onder andere in om part-time banen voor artsen mogelijk te maken en probeerde een betere regeling voor deeltijdopleidingen te bewerkstelligen. In de jaren tachtig werden er vanuit de VNVA werkgroepen gestart die zich bezighielden en houden met de bestudering van een specifiek onderwerp, zoals de standpuntbepaling inzake pornografie of de houding van de vrouwelijke arts ten aanzien van vredesvraagstukken. De VNVA is lid van veel andere verenigingen of is vertegenwoordigd in het bestuur ervan, zoals in het bestuur van de Nationale (sinds 1975 Nederlandse) Vrouwen Raad. Vanaf eind 1972 geeft de VNVA een eigen periodiek uit. Tot 1980 heette dit De Krant en vanaf die tijd de VNVA-krant. (Alle nummers zijn aanwezig in het tijdschriftenmagazijn van het IIAV.) Hierin worden onder andere de agenda's en notulen van de ledenvergaderingen en alle jaarverslagen gepubliceerd. Dit tijdschrift is in de loop der jaren steeds dikker en mooier geworden. Er wordt steeds meer informatie in gegeven over de activiteiten van de VNVA en van andere organisaties en groeperingen.
Geschiedenis van het archief
De VNVA heeft nooit een permanent secretariaatsadres gehad. Het gevolg hiervan is dat het archief ook nooit op een centrale plaats werd bewaard en beheerd. Dat gebeurde bij de op dat moment in functie zijnde secretaresse thuis. Dit gold zowel voor de secretaresse van het hoofdbestuur als voor de secretaresse van de afdelingen en de internationale secretaresse. Vanwege de regelmatige bestuurswisselingen leidde het archiefmateriaal een 'zwervend' bestaan. Bij de voorbereiding van het 40-jarig bestaan in 1973 bleek hoe lastig dat was. Het bestuur wilde toen namelijk een boek laten schrijven over de geschiedenis van vrouwelijke artsen in Nederland, onder andere gebaseerd op het eigen archiefmateriaal. Het boek is uiteindelijk geschreven door Dr.Elsa Pereira- d'Oliveira met als titel Vrouwen feministen die van genezen wisten. Over de vrouwelijke arts in Nederland. Het is uitgegeven bij de Wetenschappelijke Uitgeverij te Amsterdam in 1973. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van het IIAV. (Zie ook inv.nr.96 en 97.) In 1975 ging het hoofdbestuur op zoek naar een centrale plaats voor het archief en naar iemand die wat orde op zaken zou willen stellen en het archief bijhouden. Het toeval wilde dat de bibliothecaris van het toenmalige Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in juli 1975 een publikatie over Aletta Jacobs -de eerste vrouwelijke arts in Nederland- toestuurde aan de secretaresse van de VNVA om te bespreken in 'De Krant'. In het begeleidend briefje schreef de bibliothecaris tevens geinteresseerd te zijn in het archief van de VNVA. Inv.nr.84. Deze brief werd behandeld op de bestuursvergadering van 27 november 1975. De vergadering reageerde positief op het aanbod van het IAV en er werd besloten een gepensioneerde arts te zoeken die het leuk zou vinden om het archief bij elkaar te brengen en te ordenen. In 'De Krant' werd daartoe een oproep geplaatst en tevens het verzoek alle archiefstukken ter beschikking te stellen, de afdelingsarchieven incluis. Dr.E.A.Meyling-Hylkema werd bereid gevonden het materiaal in te zamelen en naar het IAV te brengen. Zij was daar enige jaren mee bezig; niet vanwege de kwantiteit van het archief, maar omdat er telkens weer nieuwe aanvoer bij haar binnenkwam. Eind 1978 werd het archief bestaande uit vijf dozen met klappers, mappen en losse pakken aan het IAV geschonken. De losse stukken werden in archiefdozen gedaan; de dertien ordners werden daarnaast in het depot geplaatst. De omvang was 2,5 meter. In 1981 en 1985 kwamen nog aanvullingen op het archief. Dat materiaal werd achter de rest geplaatst.
Verantwoording van de inventarisatie
Bij aanvang van de inventarisatie was er alleen een lijst met in het kort de inhoud per doos en ordner beschreven. Deze was in 1983 gemaakt door D.Groffen, de toenmalige archiviste van het IAV. Er is begonnen met het afscheiden van de boeken en tijdschriften, brochures en congresbundels en de foto's. Deze zijn na de inventarisatie overgebracht naar de bibliotheek, het tijdschriftenmagazijn en het beeldarchief van het IIAV. De titels van de boeken en tijdschriften en de beschrijvingen van de foto's zijn in bijlagen bij de inventaris opgenomen. Bij de globale rangschikking van het archiefmateriaal bleek dat er naast het archief van de landelijke organisatie stukken waren van de afdelingen Midden- en Noord-Nederland en stukken van Professor Dr.A.Charlotte Ruys. Het landelijk archief liep tot 1974; het archief van de afdeling Midden-Nederland liep van 1951 tot aan de opheffing in 1976. Deze afdeling is in 1981 heropgericht. Van de afdeling Noord-Nederland waren er naast een klapper met ingekomen convocaties slechts 2 stukken. Pogingen om de rest van het landelijk archief èn de archieven van alle afdelingen te verwerven hadden als resultaat dat het landelijk archief tot en met 1985 en het gehele archief van de afdeling Rotterdam werden geschonken. Totaal was dat nog 1,5 meter archief. Er bleek geen duidelijke ordening in het archief aanwezig. Iedere secretaresse bewaarde waarschijnlijk het archief op eigen wijze, over het algemeen als één serie ingekomen en uitgaande stukken. De meest voorkomende ordening binnen deze serie was alfabetische rangschikking op afzender, geadresseerde èn onderwerp, per periode van circa twee jaar. Periodes en onderwerpen overlapten elkaar echter. Soms zaten de notulen tussen de correspondentie, dan weer apart in een ordner. Idem dito met de jaarverslagen en de correspondentie van de National Corresponding Secretary. Omdat er aldus geen ordening die langere tijd was aangehouden te ontdekken viel, is besloten het archief van de landelijke organisatie te ordenen naar functies. De serie algemene correspondentie is alfabetisch op afzender of geadresseerde geordend. De onderwerpsdossiers die er soms tussen zaten zijn er uit gehaald en bij de afzonderlijke onderwerpen ondergebracht.
De stukken van de Varia zijn niet als een apart archief behandeld. De vereniging zelf maakte het onderscheid in eerste instantie ook niet. Het notulenboek loopt gewoon door van 1928 tot 1937 en in 1953 werd het 25-jarig bestaan gevierd. Pas in 1966 besloot het bestuur voortaan 1933 als jaar van oprichting te nemen omdat dit jaartal in de bij Koninklijk Besluit goedgekeurde statuten stond vermeld. De archieven van de afdelingen Rotterdam en Midden-Nederland zijn als zelfstandige archieven in de inventaris opgenomen. De twee stukken die overbleven van de afdeling Noord-Nederland en de papieren van Charlotte Ruys zijn eveneens behandeld als gedeponeerde archivalia bij het VNVA-archief.
Na de dood van Charlotte Ruys in 1977 gaf haar zuster papieren van Charlotte aan de VNVA. Daar zat VNVA-archief bij, maar ook persoonlijke stukken grotendeels bestaande uit door haar gehouden lezingen. Bij de schenking van het VNVA-archief aan het IAV in 1978 kwamen deze stukken mee. Charlotte Ruys was van 1929 tot 1948 hoofd van de laboratoria van de afdeling Volksgezondheid GG & GD te Amsterdam. Vanaf 1940 bekleedde zij een buitengewoon en vanaf 1948 een gewoon hoogleraarschap in de bacteriologie, epidemiologie en immuniteitsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor meer gegevens over Charlotte Ruys inv.nr.238.
Het landelijk archief is op vele plaatsen niet compleet. Notulen van de bestuursvergaderingen tussen 1937 en 1954 en tussen 1971 en 1973 ontbreken. Een hiaat in de notulen van de ledenvergaderingen vormen de jaren 1937-1951. Van na 1962 zijn er geen financiële stukken, behalve de financiële jaarverslagen. Er hoefde weinig vernietigd te worden. Alleen dubbele exemplaren en stukken uit de afdelingsarchieven die al in het archief van de landelijke organisatie aanwezig waren kwamen voor vernietiging in aanmerking. Deze inventaris werd vervaardigd in het kader van mijn opleiding tot het examen voor middelbaar archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool te 's-Gravenhage. Het gemeentearchief Nijmegen bood mij de gelegenheid deze opleiding te volgen door mede als stageplaats te fungeren. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. Met dank aan mijn collega Atie van der Horst en Ties de Mol van het gemeentearchief Nijmegen die mij begeleidden.
Lijst van voorzitsters en secretaressen van het hoofdbestuur van de VNVA 1928-1985
Bijlage: Lijst van naar het beeldarchief overgebrachte foto's.
Foto van een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding.1930.
Foto's van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging.4 stukken. 1933.
Foto van een practicum fysiologische chemie van Prof.Ringer voor studenten te Utrecht. 1934.
Foto van het afscheid van Cornelia de Lange. 1938.
Foto van een diner ter ere van Charlotte Ruys en Bettie Levie.[1940].
Foto van deelneemsters aan de councilmeeting van de MWIA te Londen. 1946.
Foto's van congresgangsters van het 5e congres van de MWIA te Amsterdam.2 stukken. 1947.
Foto van Dr. Ruys, Dr.Montrenil-Strauss en Dr.van den Blink-Rolder.1947.
Foto van Dr. Gardner, Dr. Ruys en Dr. Romaine.1948.
Foto van Dr. Ruys, Dr. Gardner en Dr. L'Esperance.1948.
Foto van de deelneemsters aan de councilmeeting van de MWIA te Hamenlinna.
1949.
Foto van een diner ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Elise Sanders.1952.
Foto van vrouwelijke artsen bijeen ter gelegenheid van de aanwezigheid van Nel Tibout uit Amerika. 1953.
Foto's van deelneemsters aan de buitengewone ledenvergadering van de MWIA te Bürgenstock. 2 stukken. 1956.
Foto van het door Lizzy Ansingh geschilderde portret van Cornelia de Lange. [1957].
Foto van Dr. Martha Kyrle met haar vader en president Lübler van Duitsland. 1964.
Foto van Dr. Martha Kyrle met Kruschov, Jacqueline Kennedy, president Schärf, Mw Kruschov en president Kennedy. 1964.
Foto van een gedenkplaat met het portret van Dr.M.A.van Herwerden. [ca.1965].
Foto's van de deelneemsters aan het 10e congres van de MWIA te Rochester. 2 stukken. 1966.
Foto van Dr. H. de Roever-Bonnet met een onbekende vrouw tijdens het 11e congres van de MWIA te Wenen. 1968.
Foto van Dr. Martha Kyrle. [1968].
Foto's van een geschilderd portret en een standbeeld van Dr. Aletta H.Jacobs. Met negatieven. 3 stukken. [ca.1970].Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Register houdende notulen van de algemene vergaderingen van de Varia. 1928-1933, notulen van de bestuursvergadering van de Varia 1928, jaarverslagen van de Varia 1928-1933 en notulen van de ledenvergaderingen van de VNVA. 1933-1937.. 1 deel.
2-11
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de algemene vergaderingen. 1951-1985.. 10 omslagen.
2
1951-1961..
NB Niet volledig.
3
Met algemene jaarverslagen, jaarverslagen van de afdelingen, van de NCS en financiële jaarverslagen. 1962-1965..
4
1966-1972..
5
Met voordracht van Dr.J.A.Kusin over voeding tijdens de zwangerschap in relatie tot de groei en ontwikkeling van het kind. 1973-1976..
6
1977-1979..
7
1980-1981..
8
1982..
9
1983..
10
1984..
11
1985..
304
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de algemene (leden)vergaderingen. 1985-1989, 1999.. 1 omslag.
12-30, 452
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de hoofdbestuursvergaderingen. 1954-1985.. 20 omslagen.
12
1954-1958..
13
1959-1960..
14
1961-1962..
15
1963-1964..
16
1965-1966..
17
1967-1968..
18
1969-1970..
452
1971-1973. Bevat tevens de originele handgeschreven presentielijsten van de vergaderingen van 1966-1974..
19
1974..
20
1975..
21
1976..
22
1977..
23
1978..
24
1979..
25
1980..
26
1981..
27
1982..
28
1983..
29
1984..
30
1985..
305-306
Stukken betreffende hoofdbestuurs- en rompvergaderingen. 1984-1988 februari.. 2 omslagen.
305
1984-1985..
306
1987-1988 februari..
366-376
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1993-2002.. 11 omslagen.
374
1993..
375
1994..
376
1995..
366
1996..
367-368
1997.. 2 omslagen.
369
1998..
370
1999..
371
2000..
372
2001..
373
2002..
335
Dit inventarisnummer is komen te vervallen..
377-383
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1988-1989, 1994-1999.. 8 omslagen.
383
1988-1989..
377
1994, december..
378
1995..
379
1996..
380
1997..
381
1998..
382
1999..
31
Algemene en financiële jaarverslagen, jaarverslagen van de afdelingen en van de NCS. 1939, 1946-1972, 1983.. 1 pak.
NB Zie ook inv. nrs.1 en 3.
32-49
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1954-1985.. 18 omslagen.
32
Actiecomitée 'Moeder en School'. 1 stuk. 1974..
33
Beekum, J.van. 1 stuk. 1984..
34
Brandenburg, M. 1 stuk. 1964..
35
Centrale van hogere ambtenaren. 2 stukken. 1972..
36
Dentz, M.J. 1 stuk. 1966..
37
Federatie van Chileense vrouwen 'Ranquil'. 1 stuk. [1983]..
38
Gemeenschappelijke Medische Dienst. 1 stuk. [1980]..
39
Haan-Walder, M.den. 1 stuk. 1981..
40
Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands Vrouwencomité. 3 stukken. 1973..
41
Kaal, J. 2 stukken. 1976..
42
Lagendijk Opinieonderzoek. 1 stuk. 1981..
43
Maas, H. 1 stuk. 1976..
44
Naeff, C.C. 2 stukken. 1970..
45
Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Artsen. 1 stuk. 1980..
46
Sahli, K. 2 stukken. 1974..
47
Teddegen-Brink, [M.] 1 stuk. 1973..
48
Vaan-Romeyn, G.de. 1 stuk. 1969..
49
Waalwijk, Ch.L. 1 stuk. 1974..
307-322, 351-353, 355, 358, 450, 517
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1986-1989, 1991-1996.. 23 pakken.
307
1986 januari-april 28..
308
1986 april 29-augustus 4..
309
1986 augustus 11-december..
310
1987 januari-april 23..
311
1987 april 24-augustus 26..
312
1987 september-oktober 15..
313
1987 oktober 15-december..
314
1988 januari-februari 10..
315
1988 februari 24-april 8..
316
1988 april 13-juli..
317
1988 juni 6-november 11..
318
1988 november 22-december..
319
1989 januari-maart 22..
320
1989 maart 20-mei..
321
1989 juni-oktober..
322
1989 oktober 26-december..
450
1991 april 4-december 4..
351+517
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1992.. 2 pakken.
352
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1993..
353
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1993 september-1994..
355
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1995..
358
Ingekomen stukken. Met bijlagen. 1996..
323-326, 349-350, 354, 356
Minuten van uitgaande stukken. 1986-1996.. 8 pakken.
323
1986..
324
1987..
325
1988..
326
1989..
349
Minuten van uitgaande stukken. 1990-1991..
350
Minuten van uitgaande stukken. 1992-1993..
354
Minuten van uitgaande stukken. 1994..
356
Minuten van uitgaande stukken. 1995-1996..
339-340
Correspondentie met niet-leden. Alfabetisch geordend op naam niet-lid. 1998-1999.. 2 omslagen.
339
1998-1999, A t/m E.
340
1998-1999, F t/m K..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie en beleid.
50
Statuten en huishoudelijk reglement. 1934, 1952, 1974.. 3 katernen.
51
Stukken betreffende de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. 1951, 1973-1974.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende het reserveren en huren van zaalruimten. 1969, 1971-1976, 1979-1985.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.1979,1982.. 1 omslag.
54
Beleidsnota van de VNVA.1979.. 1 omslag.
327
Statuten en huishoudelijke reglement. 1988.. 1 katern.
508
Beleidsnota VNVA 1990, met als bijlage een schets van de structuur van de vereniging. 1990.. 1 stuk.
466
Stukken betreffende wijzigingen van de inschrijvingsgegevens bij de Kamer van Koophandel. 1990-1998.. 1 omslag.
402
VNVA Informatiemap voor besturen, commissies en werkgroepen. 1992.. 1 omslag.
415
Stukken betreffende de jaarlijkse VNVA-weekenden Beeld & Beleid. 1994-1996.. 1 omslag.
399
Beleidsnota VNVA 1998. Bevat tevens verslagen van de Werkgroep Beleidsnota. 1997-1998.. 1 omslag.
465
Wijzigingsvoorstel statuten en huishoudelijke reglement, opgesteld door de Statuten Commissie. 1998.. 1 omslag.
506
Dit inventarisnummer is vervallen..

Bestuur.
55
Correspondentie tussen de hoofdbestuursleden. 1961, 1966-1968, 1970-1976, 1978-1985.. 1 omslag.
56
Circulaires van het hoofdbestuur. 1956, 1958, 1961-1966, 1968-1969, 1971, 1976, 1978-1980, 1982, 1984-1985.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende beeldvormingsdagen. 1979-1985.. 1 omslag.
58
Taakomschrijving van de penningmeesteres. [ca.1975].. 1 stuk.
388
Lijsten van ingekomen en uitgaande post bij en van het bestuur. 1998 november 9-1999 oktober 29.. 1 omslag.
491
Pasfoto's en contactafdrukken van AB- en DB-leden en bijeenkomsten van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur. 1995-1996.. 1 omslag.
389-391
Correspondentie met en van het bestuur, planningen en vergaderschema's. 1998-1999.. 4 omslagen.
389
A t/m E..
390
F t/m R..
391
S..
392
T t/m Z..
337-338
Stukken betreffende bestuursaangelegenheden, met name correspondentie. Geordend alfabetisch op naam van de organisatie. 1998-1999.. 2 omslagen.
393
Stukken betreffende de Beleid- en Besturendag 1998, die plaatsvond op 7 november in Café Oudaen te Utrecht. 1998.. 1 omslag.
394
Stukken betreffende het Beleid- en Besturen-weekend 1999, dat plaatsvond op 1 en 2 oktober in Conferentiecentrum Kerk en Wereld te Driebergen. 1999.. 1 omslag.
397
Stukken betreffende het aanvragen van accreditatie voor de VNVA-kadertrainingen. 1998-2000.. 1 omslag.
398
Stukken betreffende overige bestuursaangelegenheden: Commissie Genderspecifieke Gezondheidszorg, herintredende vrouwelijke artsen, sleutelfiguren. 1999-2000.. 1 pak.

Afdelingen.
59
Huishoudelijk reglement voor VNVA afdelingen. Met amendementen van de afdelingen Amsterdam, 's-Gravenhage, Noord-Nederland en Nijmegen. 1979-1980.. 1 omslag.
60
Correspondentie met de afdelingen. 1954, 1963, 1965, 1968-1971, 1973-1985.. 1 omslag.
61-66
Convocaties van de afdelingen. 1955-1985.. 6 omslagen.
61
Amsterdam. 1955-1967, 1969-1975, 1978-1985..
62
's-Gravenhage. 1955-1975, 1977-1981, 1984-1985..
63
Midden-Nederland. 1955-1976, 1979-1980, 1982..
64
Noord-Nederland. 1961, 1964-1980, 1983-1985..
65
Oost-Nederland. 1966-1974, 1976, 1978-1985..
66
Rotterdam. 1955-1980, 1984-1985..
501
Convocaties van de verschillende VNVA-regio-afdelingen. 1994-1998.. 1 pak.
67
Stukken betreffende de positie van de afdeling Nijmegen. 1981.. 1 omslag.
430
Ingekomen stukken van de afdeling Nijmegen. Notulen van vergaderingen, jaarverslagen en correspondentie, alsmede pasfoto's van de bestuursleden. 1979-1995.. 1 pak.
473
Ingekomen stukken van de afdeling Den Haag e.o., waaronder uitnodigingen voor leden- en regiobijeenkomsten. 1986-1987.. 1 omslag.
495
Pasfoto's van de bestuursleden van de afdeling Brabant, alsmede een groepsfoto. 1995-1996.. 1 omslag.
496
Pasfoto's van de bestuursleden van de afdeling Maastricht, alsmede een groepsfoto. 1995-1996.. 1 omslag.

Leden.
68
Ledenlijsten. 1939, 1951, 1954-1956, 1958, 1961-1985.. 3 pakken.
460
Ledenlijsten, vervolg. 1990, 1992, 1994.. 3 stukken.
451
Stukken betreffende geschiedkundige gegevens over de leden, met name krantenknipsels en gepubliceerde artikeltjes. 1952-1972.. 1 stuk.
72
Stukken betreffende de organisatie van excursies voor leden. 1956, 1959, 1963, 1971, 1974-1975.. 1 omslag.
73
Menukaarten van diners gehouden na jaarvergaderingen. 1954-1956, 1958-1969, 1962-1964, 1975.. 11 stukken.
70
Correspondentie met de beheerster van het kaartsysteem. 1955, 1968-1969, 1971, 1974, 1976, 1978-1979, 1982, 1985.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende het overlijden van vrouwelijke artsen en hun familieleden. 1966, 1968-1969, 1974-1975, 1977, 1979, 1982-1982.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende het erelidmaatschap. Bevat tevens een foto van erelid Riet Ansink ca. 1996. 1967, 1969, 1973, 1979, ca. 1996.. 1 omslag.
75
Ingekomen bedankbrieven van jubilerende artsen. 1974-1975, 1978-1985.. 1 omslag.
69
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven houdende opzeggingen van het lidmaatschap. 1975, 1977, 1979-1980, 1982.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende jubilea van leden. 1979-1982.. 1 omslag.
341-344
Algemene en financiële correspondentie met leden. Alfabetisch geordend op naam lid of lidhoudende organisatie. 1998-1999.. 3 pakken en 1 omslag.
341
A t/m E..
342
F t/m K..
343
L t/m Q.1 omslag.
344
R t/m Z..

Financiën.
77
Kasboek. 1928 november-1942 maart.. 1 deel.
78
Kasboek. 1935-1940. Met alfabetische lijst van namen en adressen en staat van betaalde contributies. 1948-1951.. 1 deel.
79
Kas-bank-giroboek. 1945 november-1953.. 1 deel.
80
Kas-bank-giroboek. 1947-1949.. 1 deel.
81
Kas-giroboek. 1953 maart-1958 april.. 1 deel.
82
Giroboek. 1958 mei-1962.. 1 deel.
83
Spaarbankboekje van de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage. 1957-1961.. 1 stuk.
503
Stukken betreffende het aanvragen en ontvangen van subsidie in het kader van de subsidieregeling kadertrainingen vrouwenorganisaties. 1990-1992.. 1 omslag.

Archief en bibliotheek.
84
Correspondentie over het archief. 1975, 1978-1979.. 1 omslag.
85
Lijst van boeken, tijdschriften en verslagen aanwezig in de bibliotheek. [ca.1976].. 1 stuk.
468
Inventaris van het VNVA-archief van 1928-1985 (1987), opgesteld door het IIAV (thans Aletta Instituut), alsmede plaatsingslijst van de aanvullingen en overeenkomst van opneming en bewaring van het VNVA-archief in de collectie IIAV. 1988, 1992.. 1 omslag.

Jubilea.
504
Menukaart van Annie Overduin van het Varia-diner in het American Hotel te Amsterdam op 13 november 1930, ter ere van het tweejarig bestaan van Varia. 1930.. 1 stuk.
NB. Geschonken in 1998 door A.C. Jacobs, dochter van Annie Overduin en Charles Jacobs.
86
Menukaart en feestlied voor de viering van het 25-jarig bestaan. 1953.. 2 stukken.
87
Gedicht gemaakt door de afdeling 's-Gravenhage ter ere van het 25-jarig bestaan. 1953.. 1 stuk.
490
Foto's van de lustrumviering en het diner op 2 november 1968 ter ere van het 40-jarig bestaan van de VNVA. 1968.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende het lustrumcongres te Nijmegen. 1983.. 1 omslag.
329-334, 514
Stukken betreffende het congres 'Genees-Wijze Vrouwen - Vrouwen Genees-Wijze', het 11e lustrumcongres van de VNVA 1 oktober 1988. 1987-1989.. 6 omslagen, 1 stuk.
329
Congresmap en folder..
330
Notulen van vergaderingen..
331
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken..
332
Stukken betreffende het programma en de themagroepen..
333
Stukken betreffende de informatiemarkt en adressen..
334
Stukken betreffende de evaluatie en een artikel over het congres..
514
Ecru katoenen tasje met aan 1 kant een opdruk van het logo VNVA en de tekst 'Genees-Wijze Vrouwen Vrouwen Genees-wijze', en aan de andere kant het logo van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Artsen, de OLMA. 1988.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd en beschreven in de objectendatabase nummer 001182.
416-424, 426, 513
Stukken betreffende het VNVA-Jubileumcongres 'Door de geneeskunst verleid? Vrouwen verrijken de Geneeskunde', dat plaats vond op 26 september 1998 te Arnhem. Ter ere van dit 65-jarig jubileum gaf de VNVA het jubileumboek 'De dokter dat ben ik' uit, geschreven door Klazien Kruisheer. Dit boek werd tijdens het jubileum overhandigd aan minister Els Borst. 1997-1998.. 11 omslagen.
NB. De button (nummer 000338)en de mitella (nummer 001170) zijn gefotografeerd en beschreven in de objectendatabase.
416
Notulen van de vergaderingen van de Lustrumcommissie..
426
Notulen van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Commissie. Deze vergaderingen stonden in het teken van het Lustrumcongres..
417
Ingekomen post..
418
Minuten van uitgaande post..
419
Correspondentie inzake de posterpresentatie, die een onderdeel was van het congres..
420
Sponsoring..
421
Draaiboek en deelnemerslijsten..
422
Programma Lustrumcongres, tekst van lezing..
423
Stukken betreffende het lustrumboek 'De dokter, dat ben ik'. Bevat tevens een exemplaar van het boek..
424
Persberichten en persmap..
513
Button met het opschrift 'De dokter, dat ben ik' (in tweevoud), en mitella bedrukt met de tekst en logo 'VNVA 65 jaar. Door de geneeskunst verleid? Vrouwen verrijken de geneeskunde' (in tweevoud). 1998.. 1 omslag.

Standpuntbepaling.
89
Stukken betreffende de standpuntbepaling inzake abortus provocatus. 1969-1970, 1972, 1976, 1979-1980, 1982.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de discussie over steunverlening aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie.1981.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende de Werkgroep Vrouwelijke artsen en vredesvraagstukken. 1981, 1983-1985.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende de Werkgroep Pornografie. 1981-1982.. 1 omslag.
400
Stukken betreffende het standpunt van de VNVA inzake het voornemen van minister Borst om de vergoeding van de Pil uit het ziekenfonds te halen. 1995.. 1 omslag.
507
Stukken betreffende het standpunt van de VNVA inzake de wens tot sluiten van het Gender Behandel Centrum te Utrecht, waar toekomstige ouders de technische mogelijkheid geboden zou worden het geslacht van hun kind te kiezen. 1995.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
93
Tekst van een voordracht gehouden door J.Th.Swart-van der Hoeven over de opleiding van vroedvrouwen. 1958.. 1 stuk.
94
Informatiefolders en circulaires voor ledenwerving. [1962, 1969, 1973].. 1 omslag.
95
Concept van een artikel over de VNVA voor een publikatie van de Nederlandse Vrouwenraad over 150 jaar koninkrijk. 1964.. 1 stuk.
96
Stukken betreffende de geschiedenis van de VNVA en van artsen ten behoeve van het boek 'Vrouwen feministen die van genezen wisten'. Met recensies. 1970-1973.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende de publikatie van het boek 'Vrouwen feministen die van genezen wisten'. 1971-1974.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende het congres Vrouw en Arts georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding.1978.. 1 omslag.
478
'Vrouwelijke artsen in Nederland, de VNVA, een doel of een middel?' verslag van een methodiekstage voor de opleiding tot Sociaal Geneeskundige bij de Stichting voor Sociale Gezondheidszorg te Utrecht, geschreven door Diana Kik. In dit rapport wordt het bestaansrecht van de VNVA geanalyseerd aan de hand van een schema van probleemidentificatie van H. Hollander. 1988.. 1 stuk.
100
Stukken betreffende 'De Krant'. 1983-1985.. 1 omslag.
99
Ingekomen stukken bij de redactie van 'De Krant'. 1979-1985.. 1 omslag.
345
Ingekomen stukken bij de redactie van de VNVA-Krant. 1994.. 1 pak.
346
Ingekomen stukken bij de redactie van de VNVA-Krant. 1995-1996.. 1 pak.
347
Correspondentie van en aan de redactie van de VNVA-Krant. 1994-1995.. 1 pak.
348
Minuten van uitgaande post van de redactie van de VNVA-Krant. 1995-februari 1996.. 1 omslag.
101
Notulen van de redactiecommissie van de VNVA-Krant. 1984-1985.. 1 omslag.
401
Stukken van de redactiecommissie van 'De Krant'. Bevat onder meer stukken betreffende de VNVA-thema-krant over professionalisering, een enquête onder ex-leden naar de reden van opzegging, en enkele foto's. 1992-1998.. 1 omslag.
364
Notulen van de redactiecommissie van 'De Krant', alsmede van de het overleg DB, Redactie en Fotografica. 1993-1998.. 1 pak.
413
Stukken betreffende en van de PR Commissie en de Commissie Ledenwerving. Bevat onder meer notulen van de vergaderingen.1993-1998.. 1 omslag.
499
Verzameling krantenknipsels en gepubliceerde artikelen. 1988, 1995-1996, 1998-1999.. 1 omslag.
328
Hechting. Nieuwsbrief voor vrouwelijke artsen. jg 1 nr 1, 2 en 3, jg. 2 nr 1, 2 en 4, jg. 3 nr 2, alsmede juni 1998. 1988 juni-1989 oktober, 1990 februari, juni 1998.. 8 katernen.

Activiteiten met betrekking tot de positie van vrouwelijke artsen.
102
Stukken betreffende de opzet van een onderzoek naar de positie van de vrouwelijke arts in Nederland. 1977-1978.. 1 omslag.
103
Onderzoeksvoorstel betreffende de opleiding en beroepswerkzaamheden van vrouwelijke artsen. 1979.. 1 omslag.
105
Rapport van een vergelijkend onderzoek naar de positie van mannelijke en vrouwelijke ambtenaren in de leeftijdsgroep 55-64 jaar. Met begeleidend schrijven en commentaar. 1973.. 3 stukken.
106
Stukken betreffende part-time opleiding en deeltijd arbeid. 1970-1973, 1980, 1982, 1985.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nrs.107 en 111.
107
Stukken betreffende de part-time opleiding van medische specialisten in EEG-verband. 1970-1971, 1981.. 1 omslag.
108
Stukken betreffende de positie van de vrouwelijke student in de medicijnen in het Wetsontwerp herstructurering wetenschappelijk onderwijs, de Wet Posthumus. 1971-1974.. 1 omslag.
110
Minuut van een brief aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen houdende commentaar op het voorontwerp van de Wet inschrijving studenten wetenschappelijk onderwijs. 1981.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende de Landelijke Aktiegroep voor Medische Deeltijdopleiding en -Arbeid (LAMDOA). 1981, 1984-1985.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende de achterstelling van vrouwelijke huisartsen bij de Schiedamse Ziekenfondsen. 1948.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende de pensioenregeling voor vrouwelijke artsen. 1968-1975, 1982-1983.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende de ongelijke behandeling van vrouwelijke artsen tussen de 60 en 65 jaar bij de verzekeringsmaatschappij Artsen-Onderlinge. 1971-1972, 1974-1975.. 2 omslagen.
115
Stukken betreffende de positie en benaming van consultatiebureau-artsen. 1972-1975, 1978-1979.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende de ongelijke behandeling van alleenstaande vrouwelijke verzekerden bij de ziekteverzekering van de NV Schadeverzekeringsmaatschappij van de Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten. 1974.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende de onrechtvaardige behandeling van vrouwelijke artsen bij de verzekeringsmaatschappij MOVIR-DTO bij arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap en baring. 1980.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de uitsluiting van verzekering bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van zwangerschap en baring bij de verzekeringsmaatschappij Artsen-Onderlinge. 1980-1981, 1985.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nr.118.
121
Stukken betreffende ongelijke behandeling van vrouwelijke aanstaande huisartsen bij een aantal huisartseninstituten. 1981-1982.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende het concept-Besluit vestiging en praktijkomvang huisartsen. 1983.. 1 omslag.
477
Rapport verkennend onderzoek 'Kiezen voor vrouwelijke artsen' uitgevoerd door het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen, in opdracht van de VNVA. 1987.. 1 stuk.
395-396
Stukken betreffende de inverdienregeling voor aspirant-huisartsen. De VNVA vond de inverdienregeling in strijd met de Wet gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, en vocht samen met de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) voor gelijke rechten. 1990-1999.. 2 omslagen.
403
Stukken betreffende het evalueren van de wettelijke werktijdenregeling voor arts-assistenten, ofwel de Agioregeling. 1990, 1992-1993.. 1 omslag.
461
Stukken betreffende het VNVA-Symposium 'Attitude! Who cares', dat plaats vond op 4 november 1995 te Rotterdam, over de beroepshouding van de vrouwelijke arts. 1995.. 1 stuk.
502
Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de VNVA in de Commissie van Toezicht van de bijzondere leerstoel Vrouwenstudies Geneeskunde. 1993-1998.. 1 omslag.
509
'Patenteren van genetisch materiaal', een verkennend onderzoeksrapport van Sylvia Buis, lid van de Commissie Binnenland van de VNVA. 1997.. 1 stuk.
510
VHS-Videoband met opnames van de lezing over huisartsen van Marleen Kooyman 'Bloed, zweet en tranen', augustus 1997. 1997.. 1 band.

Werkgroepen.
109
Stukken betreffende de Werkgroep Vervangmoeder. 1980-1981.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende de Werkgroep Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 1980-1981.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nr.120.
406
Stukken betreffende de Werkgroep Identiteit en Imago in relatie tot doelstellingen en aktiviteitenplan. 1993.. 1 omslag.
404
Stukken betreffende de Werkgroep Ouderschapsverlof en de zwangerschapsregeling. 1994-1996.. 1 omslag.
405
Stukken betreffende de Werkgroep Parttime werken. Bevat tevens een groepsfoto van de leden van deze werkgroep. 1996-1997.. 1 omslag.
409
Stukken betreffende de Werkgroep Archieven. 1997-1998.. 1 omslag.
407
Stukken betreffende de Werkgroep Toekomstscenario's. 1998.. 1 omslag.
408
Stukken betreffende de Werkgroep Uitvoeringsnota. 1998.. 1 omslag.

Commissies.
119
Correspondentie met de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij arbeid. 1980-1981.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende het uitgebrachte advies van de Adviescommissie Behoeftebepaling Artsen. 1983-1985.. 1 omslag.
411
Stukken betreffende de Commissie Start; die belangen behartigde voor vrouwelijke startende en toekomstige artsen. Bevat tevens enkele foto's van de Commissie Start-leden uit 1996. 1996-1998.. 1 omslag.
410
Stukken betreffende de Commissie Buitenland (voorheen de Commissie MWIA). Sinds 21 maart 1998 is de VNVA geen lid meer van de MWIA, de commissie heeft toen haar naam veranderd. 1997-1998.. 1 omslag.
412
Stukken betreffende de Commissie Corrie Hermann Prijs. Deze aanmoedigingsprijs heeft de VNVA in 1988 ingesteld met als doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, acties en projecten die bijdragen tot de doelstellingen van de VNVA. Bevat tevens het reglement. 1997-1998.. 1 omslag.
414
Stukken betreffende de Commissie ter Bevordering van vrouwen in de top. 1999.. 1 stuk.

Contacten met organisaties in Nederland.

Databank Deskundige Vrouwen i.o..
505
Verslag van de bijeenkomst georganiseerd door Databank Deskundige Vrouwen inzake het verkennen van de mogelijkheden en wensen tot samenwerking. Deze Databank was in 1994 in oprichting na een besluit daartoe van de Tweede Kamer in 1994. 1994.. 1 omslag.

Emancipatieraad.
123
Ingekomen stukken van de Emancipatieraad. De emancipatieraad is de adviesraad van de regering voor het emancipatiebeleid. 1980, 1984-1985.. 1 omslag.
124
Concept van een brief houdende opmerkingen bij het Advies Emancipatieraad uitgebracht door de Emancipatie Kommissie. 1979.. 1 stuk.
476
Adviesrapport van de Emancipatieraad over de nota 'Beroepskrachtenplanning Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 1985', uitgebracht aan de ministers van Algemene Zaken en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 1985.. 1 stuk.
483
'Besnijdenis van meisjes en vrouwen', adviesrapport van de Emancipatieraad uitgebracht aan de minister-president, alsmede aan de Nederlandse ministeries. 1992.. 1 stuk.

Interimstichting.
125
Verslag van de conferentie betreffende de nieuwe samenwerkingsvorm tussen het Nederlands Vrouwen Comité, de Nationale Vrouwenraad in Nederland en de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. 1972.. 1 stuk.
NB Zie ook inv.nr.139.
126
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Interimstichting. 1973.. 1 omslag.
127
Correspondentie met de Interimstichting. 1973-1974.. 1 omslag.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG).
128
Correspondentie met de KNMG. 1955, 1969, 1971-1972, 1974, 1976, 1982-1985.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende de verkiezing van vrouwelijke leden in het hoofdbestuur van de KNMG.1962-1963, 1965, 1970.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende de deelname van vrouwelijke artsen aan de kadercursus van de KNMG. 1962-1968, 1973-1974, 1984-1985.. 1 omslag.
131
Rapport van de Commissie problematiek van de vrouwelijke arts van de KNMG. Met begeleidend schrijven. 1983.. 2 stukken.
484
'Strijd om tijd, een onderzoek naar meningen en wensen van basisartsen met betrekking tot hun beroeps- en privéleven', geschreven door Mariska Dijkstra binnen het project Emancipatiezaken van de KNMG. 1992.. 1 stuk.
479
Uitnodiging en programma van het Mini-symposium 'Tussen ambitie en frustratie' dat plaats vond op 17 november 1993 te Berg en Dal, en georganiseerd werd door de VNVA en de KNMG. 1993.. 1 stuk.
485
'Van basisarts tot medisch specialist m/v', verslag van de expertmeeting op 9 april 1997 te Utrecht, mede georganiseerd door de KNMG. 1997.. 1 stuk.

Landelijke Belangenvereniging voor Basisartsen (LBB).
132
Correspondentie met de LBB.1985.. 1 omslag.
133
Rapport van de LBB als reactie op de nota Beroepskrachten­planning Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Met begeleidend schrijven. 1985.. 2 stukken.
489
Nummer 7 van het periodiek van de LBB met als thema 'Vrouw en gezondheidszorg', november 1987. 1987.. 1 stuk.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
134
Circulaire betreffende de invoering van het vestigingsbeleid huisartsen. 1982.. 1 stuk.
135
Stukken betreffende de werkgroep en commissie vrouwelijke huisartsen van de LHV.1981-1982, 1984-1987.. 1 omslag.
481
'De praktijk', handleiding van het LHV voor de pas afgestudeerde vrouwelijke huisarts. 1986.. 1 stuk.
482
'Behoefteraming huisartsen 1992', onderzoeksrapport uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van de LHV. 1992.. 1 stuk.

Nationale Vrouwenraad van Nederland.
136
Stukken betreffende de algemene en jaarvergaderingen van de Nationale Vrouwenraad. 1963-1971, 1974.. 1 omslag.
486
Nieuwsbrief nr. 3, augustus 1971. 1971.. 1 stuk.
137
Correspondentie met de Nationale Vrouwenraad. 1963-1964, 1966, 1968-1974.. 1 omslag.
138
Jaarverslag van de Nationale Vrouwenraad. 1968.. 1 stuk.
139
Stukken betreffende de structuurhervorming van de overkoepelende vrouwenorganisaties. 1969-1973.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nrs.125-127.
140
Werkplan voor het wereldcongres van de International Council of Women in Bangkok. 1970.. 1 stuk.
141
Nieuwsbrieven van de Nationale Vrouwenraad. 1971.. 2 stukken.
142
Stukken betreffende de verhoging van het collegegeld, opgemaakt door de Nationale Vrouwenraad. 1972.. 1 omslag.

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
506
Krantenknipsel over de oprichting van de Nederlandse Vrouwen Raad op 15 april 1975, alsmede een nummer van de Besturenbrief van 19 september 1977. 1975, 1977.. 2 stukken.
143
Correspondentie met de NVR. 1979-1983.. 1 omslag.
144
Circulaires van het Hoofdbestuur van de NVR. 1980-1985.. 1 omslag.
145
Informatie-bulletins van de Stuurgroep van de NVR. 1981.. 3 stukken.
146
Stukken betreffende het Algemeen Bestuur van de NVR. 1982, 1984.. 1 omslag.
498
2 zwartwit portretfoto's; 1 van mevrouw J. Braaksma, eerste vertegenwoordiger NVR, en mevrouw Hetty van Dijk, tweede vertegewoordiger NVR. 1995.. 2 foto's.
147
Stukken betreffende de dag voor redacties georganiseerd door de NVR. 1985.. 1 omslag.
487
Deeltje nr. 12 'Nairobi; Perspectief 2000' uit de Inforeeks van de NVR, alsmede programma van de NVR-manifestatie 1898-1998, en de informatiefolder van de NVR. 1985, 1998.. 1 omslag.

Stichting Huwelijk Ouderschap Zwangerschap (HOZ).
148
Stukken betreffende de oprichting van een stichting ter bevordering van hulpverlening bij ongewenste zwangerschap. 1970.. 1 omslag.
149
Correspondentie met de Stichting HOZ. 1971-1972, 1974, 1976, 1978-1980.. 1 omslag.

Overige organisaties.
150
Correspondentie met het Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving. 1955, 1957, 1985.. 1 omslag.
151
Ingekomen stukken van het voorbereidend werkkomitee Europese samenwerking in het teken van vrouwenemancipatie. 1973.. 1 omslag.
152
Correspondentie met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. 1975, 1980-1982, 1985.. 1 omslag.
153
Ingekomen stukken van de Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen. Met bijlagen. 1982, 1984-1985.. 1 omslag.
480
Ingekomen stukken van het Nederlandse Specialisten Genootschap (NSG) en de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). 1993-1994.. 1 omslag.

Medical Women's International Association (MWIA).

National Corresponding Secretary in Nederland (NCS).
154
Algemene correspondentie van de NCS. 1967-1968, 1970, 1972-1973, 1975-1976, 1980, 1982-1983.. 1 omslag.
155
Correspondentie tussen de NCS en andere hoofdbestuursleden van de VNVA. 1975-1982.. 1 omslag.
469
Internationale correspondentie van en aan Riet Ansink-Schipper van de Wetenschappelijke Commissie/ Scientific and Research Committee MWIA. 1993-1997.. 1 pak.

Internationaal secretariaat.
156
Correspondentie met het internationaal secretariaat van de MWIA. 1945, 1958-1959, 1963, 1968, 1973-1985.. 1 omslag.
157
Verslagen van de presidente en secretaresse van de MWIA. 1958, 1964, 1966, 1973, 1975, 1977, 1980.. 1 omslag.
158
Ingekomen Circular Letters van de MWIA. 1962-1963, 1970, 1973-1982.. 1 pak.
159
Statuten en huishoudelijk reglement van de MWIA. 1966-1967.. 1 omslag.
160
Informatiefolders van de MWIA. 1966, [1973], [1983].. 3 stukken.
161
Instructie voor het organiseren van een MWIA-congres. 1974.. 1 stuk.
162
Lijsten van National Presidents en National Corresponding Secretaries. 1974-1980.. 1 omslag.
163
Correspondentie over het opnieuw toelaten van de Deutsche Artzinnenbund tot de MWIA. 1949-1950.. 1 omslag.
164
Correspondentie over de vestiging van het internationaal secretariaat in Nederland. 1980-1981.. 1 omslag.
459
Ingekomen stukken van het Internationaal Secretariaat te Keulen. 1991-1996.. 1 omslag.
458
Ingekomen MWIA 'Update's', Engelstalig. Deze nieuwsbrief verving vanaf juli 1996 de Circular Letters. 1996-1997.. 1 omslag.

Internationale congressen en vergaderingen.
NB Zie ook inv.nr.158.
165
Stukken betreffende het 4e congres van de MWIA, 13-18 juli 1937 te Edinburgh. 1937.. 1 omslag.
166
Stukken betreffende het 5e congres van de MWIA, 24-30 juni 1947 te Amsterdam. 1947-1948.. 2 omslagen.
457
Stukken betreffende het 7e congres van het MWIA, 1-7 september 1953 te Scheveningen. 1952-1953.. 2 stukken.
167
Verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van de MWIA, 21-23 september 1956 te Bürgenstock. 1956.. 1 stuk.
168
Stukken betreffende het 8e congres van de MWIA, 15-21 juli 1958 te Londen. 1958.. 1 omslag.
169
Programma en verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van de MWIA, 8-10 september 1960 te Baden-Baden. 1960.. 2 stukken.
170
Stukken betreffende het 9e congres van de MWIA, 30 december 1962 - 6 januari 1963 te Manila. 1961-1963.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende de buitengewone algemene ledenvergadering van de MWIA, 29 juni - 3 juli 1964 te Sandefjord. 1963-1964.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende het 10e congres van de MWIA, 9-15 juli 1966 te Rochester. 1965-1966.. 1 omslag.
173
Stukken betreffende het 11e congres van de MWIA, 24-29 juni 1968 te Wenen. 1968.. 1 omslag.
453
Stukken betreffende het 12e congres van de MWIA, 14-20 februari 1970 te Melbourne. 1970.. 3 stukken.
174, 448
Stukken betreffende het 13e congres van de MWIA, 3-7 september 1972 te Parijs. 1972.. 2 pakken.
175
Stukken betreffende het 14e congres van de MWIA, 22-27 september 1974 te Rio de Janeiro. 1972-1974.. 1 omslag.
176, 449
Stukken betreffende het 15e congres van de MWIA, 22-27 augustus 1976 te Tokio. 2 omslagen. 1975-1976..
177, 447
Stukken betreffende het 16e congres van de MWIA, 27 augustus -2 september 1978 te Berlijn. 1978.. 1 omslag en 1 pak.
178
Stukken betreffende het diamanten jubileumcongres van de MWIA, 17-23 augustus 1980 te Birmingham. 1979.. 1 omslag.
179
Programma van het 17e congres van de MWIA, 3-10 oktober 1980 te Teheran. 1980.. 1 stuk.
180
Stukken betreffende het 18e congres van de MWIA, 21-27 november 1982 te Manilla. 1981-1982.. 1 omslag.
181
Stukken betreffende het 19e congres van de MWIA, alsmede lijst van resoluties aangenomen op dit congres, 29 juli-4 augustus te Vancouver. 1984.. 1 omslag.
454
Stukken betreffende het 20e congres van de MWIA, 26 april-2 mei 1987 te Sorrento. 1987-1988.. 1 omslag.
455
Stukken betreffende het 21e congres van de MWIA, 3-8 september 1989 te Seoul. 1989.. 1 omslag.
456
Stukken betreffende het 22e congres van de MWIA, 8-14 maart 1992 te Guatamala City. 1992.. 1 omslag.
357, 359-365, 431-464, 511-512
Stukken betreffende het 23e congres van de MWIA. Het VNVA had de organisatie van dit MWIA-congres in handen. 1989-1995.. 13 omslagen, 9 pakken, 6 stukken.
NB. De tegel (nr 511) en de vlag (nr 512) zijn gefotografeerd en beschreven in de objectendatabase nummer 001204 en 001203.
434
Internationale aankondigings- en uitnodigingsbrochure, engelstalig. 1989, 1991.. 1 omslag.
357
Voorbereiding, algemeen. 1990-1994.. 1 pak.
431-433
Voorbereiding van het wetenschappelijk programma. 1990-1995.. 3 pakken.
359
Bij VNVA binnengekomen post. 1993-1994.. 1 pak.
363-364
Bij VNVA binnengekomen post. 1995 januari-1995 juni.. 2 pakken.
360-362
Minuten van uitgaande post. 1993-1995.. 2 omslagen, 1 pak.
360
1993 september 24-1994 oktober 10..
361
1994 oktober 18-1995 februari 4.. 1 pak.
362
1995 februari 25-oktober..
441
Contacten en correspondentie. 1993-1995.. 1 omslag.
365
Notulen van de Paraplucommissie, de Wetenschapscommissie en de Sociaal-culturele commissie. Bevat tevens 2 groepsfoto's, 1 van de Paraplucommissie, en 1 van de Sociaal-culturele commissie. 1991-1995.. 1 omslag.
435
Financiën. Bevat tevens contract met Congresbureau Van Namen en Westerlaken inzake deelwerkzaamheden ten behoeve van de organisatie. 1991,1995.. 2 stukken.
436
Planning en draaiboeken. 1990,1995.. 1 omslag.
437
Deelnemerslijsten. 1995.. 2 stukken.
438
Programma. 1995.. 1 omslag.
440
Tekst van de openingsspeach van de Minister van Gezondheid, Welzijn en Sport Els Borst, tekstmateriaal van de workshops, correspondentie. 1994-1995.. 1 omslag.
439
Tekstmateriaal van de workshops. 1995.. 1 pak.
442
Tekstmateriaal en correspondentie van en ten behoeve van de workshop 'The future of MWIA'. 1993-1995.. 1 omslag.
443
Achtergrondinformatie met betrekking tot de workshops. 1995.. 1 omslag.
444
Verslagen van de workshops. Bevat tevens het officiële MWIA-verslag. 1995.. 1 omslag.
445
Verslagen van het door de Wetenschappelijke Commissie georganiseerde gedeelte, met de wetenschappelijke programma's. Bevat 3 diskettes. 1995.. 1 omslag.
446
Persinformatie, persberichten, publiciteit, foto's en artikelen verschenen in de pers. 1995.. 1 omslag.
511
Gedenktegeltje met opdruk in blauw van het logo MWIA 7-12 mei 1995, Den Haag. 1995.. 1 stuk.
512
1 Witte glanspolyester vlag met opdruk in blauw van het logo MWIA 7-12 mei 1995, Den Haag. 1995.. 1 stuk.
462
Stukken betreffende het 24e congres van de MWIA, 6-11 december 1998 te Nairobi. 1998.. 2 stukken.

Noordeuropese sectie.
182
Stukken betreffende de verkiezing van Dr. H.J.A.Verhagen tot vice-presidente van de Noordeuropese sectie van de MWIA. 1973-1974.. 1 omslag.
183
Stukken betreffende het 1e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 12 juni 1971 te Messilä. 1971.. 1 omslag.
184
Stukken betreffende het 2e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 31 mei - 2 juni 1973 te Amersfoort. 1973.. 1 omslag.
185
Stukken betreffende het 3e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 12-16 juni 1975 te Aviemore. 1975.. 1 omslag.
186
Stukken betreffende het 4e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 1-4 juni 1977 te Stockholm. 1976-1977.. 2 stukken.
187
Stukken betreffende het 5e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 5-9 juni 1979 te Elsinore. 1978-1979.. 1 omslag.
188
Stukken betreffende het 6e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 14-17 mei 1981 te Oslo. 1980-1981.. 1 omslag.
189
Ingekomen brief houdende een uitnodiging voor het 7e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 9-12 juni 1983 te Haikko. 1982.. 1 stuk.
190
Stukken betreffende het 8e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 2-5 juni 1985 te Arnhem. 1984-1985.. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nrs 300-303
300-303
Stukken betreffende het 8e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 2-5 juni 1985 te Arnhem. 1984-1985.. 3 omslagen, 1 pak.
300
Financiële stukken..
301
Stukken van de huishoudelijke commissie en stukken betreffende de evaluatie..
302
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.. 1 pak.
303
Stukken betreffende publiciteit en adressen..
NB. Zie ook nr 190.
453
Stukken betreffende het 9e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 23-26 juni 1988 te Dublin. 1988.. 1 omslag.
463
Aankondiging van, tevens uitnodiging voor het 10e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 29 mei-1 juni 1991 te Rattvik. 1991.. 1 stuk.
488
Programa van het 12e congres vn de Noordeuropese sectie van de MWIA, 6-9 juni 1996 te Copenhagen. 1996.. 1 stuk.
464
Aankondiging van het 13e congres van de Noordeuropese sectie van de MWIA, 3-6 juli te Hanasaari. 1999.. 1 stuk.

Aangesloten organisaties in andere landen.
191
Correspondentie met Belgische vrouwelijke artsen. 1958-1959.. 1 omslag.
192
Ingekomen brief van de Associão Brasileira de Mulheres Médicas betreffende het presidentschap van de MWIA. 1973.. 1 stuk.
193
Stukken betreffende de penning in 1947 geschonken aan de Canadese vrouwelijke artsen. Met foto's.1969-1973, 1984.. 1 omslag.
194
Visitekaartje van de Chinese Medical Women's Association. [ca.1970].. 1 stuk.
195
Correspondentie met de Deutscher Artzinnenbund e.V. 1950-1951, 1959, 1962-1964, 1968-1971, 1977-1978, 1980.. 1 omslag.
196
Correspondentie met de UK Medical Women's Federation. 1946, 1970, 1973-1976, 1978.. 1 omslag.
197
Verslag van de Medical Women's Association of Finland over 1976 en doorslag van een uitgaande brief betreffende de voordracht van een Nederlandse kandidaat als President Elect voor de MWIA. 1977, 1980.. 2 stukken.
198
Stukken betreffende het symposium gehouden op 1-2 juni 1962 te Parijs georganiseerd door de Association Française des Femmes Médecins. 1961-1962.. 1 omslag.
199
Ingekomen brief van de Israel Association of Medical Women betreffende de Israel pre-congress meeting of the MWIA in 1978. 1977.. 1 stuk.
200
Correspondentie met de Japanese Medical Women's Association.1974-1975.. 1 omslag.
201
Correspondentie met de Organisation der Artzinnen Osterreichs. 1973-1974.. 1 omslag.
202
Ingekomen brief van de Asociación Médica Femenina del Peru betreffende hun eerste nationale congres. Met programma. 2 stukken.1967..
203
Ingekomen brief van de Philippine Medical Women’s Association betreffende hun zilveren jubileum in 1974. 1973.. 1 stuk.
204
Correspondentie met de Asociación Espanola de Mujeres Médicos. 1973, 1975.. 1 omslag.
205
Ingekomen brief van de Vietnamese Medical Women’s Association betreffende overbevolking. 1974.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE EN BEELD

NB. Voor zover mogelijk is beeldmateriaal bij het onderwerp geplaatst.
206
Knipsels houdende biografische gegevens van vrouwelijke artsen. 1955-1983.. 1 omslag.
207
Knipsels houdende gegevens over de positie van vrouwelijke artsen. 1959-1984.. 1 omslag.
475
Verzameling gepubliceerde artikelen en knipsels betreffende de VNVA en onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt. 1993-1998.. 1 pak.
500
Fotoverzameling met afbeeldingen van VNVA-bijeenkomsten en leden. Bevat onder meer portretfoto's van Engelien Kingma Taphorst, M. v Eysden-Besseling, Akke Botzen (Vrouw & Vredesvraagstukken), Liesbeth Reden (PR-functionaris), leden van de Geschillencommissie, Hilly de Roever, Carien Dagneli, groepsfoto van VNVA regio Oost-Nederland, groepsfoto Commissie Binnenland. 1995-1996.. 1 omslag.
516
Vlag van wit glanspolyester met in blauw het VNVA logo en de tekst 'Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen'. z.j.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd en beschreven in de objectendatabase nummer 001209.

Archief van de afdeling MIDDEN-NEDERLAND

208
Register houdende notulen van de afdelingsvergaderingen. 1951-1963.. 1 deel.
209
Register houdende notulen en presentielijsten van de afdelingsvergaderingen. 1963-1968.. 1 deel.
210
Register houdende notulen, presentielijsten en uitnodigingen van de afdelingsvergaderingen. 1968 november - 1975.. 1 deel.
211
Jaarverslagen van de afdeling. 1960-1962, 1965-1967, 1971-1973.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nr.31.
212
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1951, 1958, 1961-1967, 1969-1972, 1975-1976.. 1 omslag .
213
Register houdende aantekeningen van diesvieringen. 1951-1971.. 1 deel.
470
Minuten van uitgaande uitnodigingen voor regiobijeenkomsten en ledenvergaderingen van de afdeling Midden-Nederland. 1986-1987.. 1 omslag.
497
Pasfoto's van de bestuursleden van de afdeling Midden Nederland, alsmede een groepsfoto. z.j.. 1 omslag.

Archief van de afdeling AMSTERDAM

384
Verslagen van de (bestuurs)vergaderingen en excursies van de afdeling Amsterdam. 1968-1994.. 1 pak.
474
Verslagen van de regiobijeenkomsten, leden- en jaarvergaderingen afdeling Amsterdam. 1981, 1986-1987.. 1 omslag.
427
Presentielijsten, correspondentie, convocaties. 1958-1964.. 1 omslag.
385
Ingekomen stukken. 1970-1994.. 1 omslag.
386
Minuten van uitgaande stukken. 1967-1994.. 1 omslag.
387
Stukken betreffende de organisatie van activiteiten. Bevat ook uitnodigingen. 1969-1993.. 1 omslag.
467
Stukken betreffende het congres 'How to dress for success', dat de VNVA afdeling Amsterdam organiseerde op 9 november 1996 in de Rode Hoed in Amsterdam, ter ere van haar 45 jarig bestaan, en tevens het 10-jarig bestaan van de kadertrainingen. 1996.. 1 omslag.
515
Ecru katoenen t-shirt met opdruk 'How to dress for success'. 1996.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd en beschreven in de objectendatabase nummer 001192.
428-429
Activiteiten, krantenknipsels en ingekomen stukken. 1986-1996.. 2 pakken.
428
1986-1977..
429
1978-1996..
493
Pasfoto's van de bestuurdleden van de afdeling Amsterdam e.o. 1995-1996.. 1 omslag.

Archief van de afdeling ROTTERDAM e.o.

214
Register houdende uitnodigingen en presentielijsten van de afdelingsvergaderingen 1949-1952, notulen van de hoofdbestuursvergadering 1952, ingekomen convocaties van het hoofdbestuur 1951-1952 en jaarverslagen 1949-1951. 1949-1952.. 1 deel.
215
Register houdende uitnodigingen en presentielijsten van de afdelingsvergaderingen 1953-1957 januari en ingekomen convocaties van het hoofdbestuur 1953-1956. 1953-1957.. 1 deel.
216
Register houdende uitnodigingen en presentielijsten van de afdelingsvergaderingen 1957-1962, ingekomen convocaties van het hoofdbestuur 1957-1962 en notulen van de hoofdbestuursvergaderingen 1958-1962. 1957-1962.. 1 deel.
217
Register houdende uitnodigingen en presentielijsten van de afdelingsvergaderingen 1963-1968 januari, ingekomen convocaties van het hoofdbestuur 1963-1967 en notulen van de hoofdbestuursvergaderingen 1962-1966. 1962-1968.. 1 deel.
218
Convocaties, presentielijsten en notulen van de afdelingsvergaderingen. 1976-1983.. 1 omslag.
219
Jaarverslagen van de afdeling. 1979-1983.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nrs.31 en 214.
220-223
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1963-1985.. 4 omslagen.
220
Bakker, A.T.L. 1 stuk1968..
221
Gemeente Rotterdam. Met bijlagen. 5 stukken. 1980-1981, 1983-1985..
222
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rotterdam. 1 stuk. 1964..
223
Plaats, R. van der. 1 stuk. 1963..
224
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur. 1951, 1953-1954, 1963, 1965, 1967-1972, 1975-1982.. 1 omslag.
225-229
Ingekomen stukken van andere afdelingen. 1977-1987.. 5 omslagen.
225
Amsterdam. 1979-1981..
226
's-Gravenhage. 1977,1980..
227
Noord-Nederland. 1985-1987..
228
Nijmegen. 1982-1983,1985-1987..
229
Oost-Nederland. 1975,1985-1987..
230
Stukken betreffende de leden. 1968-1969,1971,1979-1980.. 1 omslag.
NB Voor ledenlijsten van de afdeling zie inv.nr.68.
231
Stukken betreffende het Rotterdams Vrouwenkontakt.1966-1975.. 1 omslag.
232-235
Stukken betreffende de Rotterdamse Vrouwenraad. 1976-1983, 1985.. 4 omslagen.
232
1976-1978..
233
1979-1980..
234
1981-1982..
235
1983,1985..
492
Pasfoto's van de leden van de Afd. Rotterdam e.o., alsmede 1 groepsfoto. 1995-1996.. 1 omslag.

Archivalia van de afdeling NOORD-NEDERLAND

236
Stukken betreffende een enquête onder vrouwelijke artsen naar de behoefte aan part-time werk. 1962.. 1 pak.
237
Stukken betreffende een puzzeltocht voor de afdelingsleden. 1964.. 1 omslag.
494
Pasfoto's van de bestuursleden van de afdeling Noord-Nederland. 1995-1996.. 1 omslag.
471
Minuten van uitgaande uitnodigingen voor themabijeenkomsten, regio- en ledenvergaderingen. 1986-1987.. 1 omslag.

Archivalia van professor dr Anna Charlotte Ruys

238
Proefschrift De verwekker van de rattebeet-ziekte en Autobiografie van Charlotte Ruys. 1925, 1972.. 2 delen.
239
Lijst van door Charlotte Ruys gehouden lezingen. Kopie. [1972].. 1 stuk.
240-291
Aantekeningen voor en concepten, opzetten en teksten van lezingen door Charlotte Ruys gehouden. 1939-1971.. 52 omslagen.
240
Voor microbiologen te Amsterdam over Psittacoris in Amsterdam opgespoord met behulp van de complementbindingsreactie. 1939..
241
Op een gezondheidscongres houdende een reactie op het rapport van de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands.1940..
242
Voor de VNVA over de functie van het Laboratorium afdeling Volksgezondheid. 1940..
243
Voor de Geneeskundige Kring van Amsterdam over papegaaienziekte en vlektyphus. 1940..
244
Voor de Vereniging Microbiologie over typhusbacteriën in water. 1941..
245
Over de gezondheidstoestand van het Nederlandse volk. 1944..
246
Voor het Genootschap ter bevordering van Natuur-Genees-en Heelkunde te Amsterdam over nieuwe methoden voor het onderzoek der faeces op pathogene darmbacteriën. 1946..
247
Voor de Geneeskundige Kring van Amsterdam over de invloed van de uitkomsten van bacteriologisch onderzoek op inzichten in epidemiologie infecteuze darmziekten. 1948..
248
Voor een artsencursus over epidemiologische gegevens over mazelen en kinkhoest en de bestrijding van deze ziekten. 1948..
249
Voor het Pennsylvania Medical Women's College over gezondheidstoestand en voedsel. 1948..
250
Voor de International Federation of University Women over The right use of science. 1950..
251
Voor het Pennsylvania Medical Women's College over vrouwelijke artsen. 1950..
252
Voor de radio over Mensen aan het werk. 1950..
253
Voor het 6e congres van de MWIA te Philadelphia over de MWIA.1950..
254
Voor de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding over de rechten van de mens en de wetenschap. 1951..
255
Te Leuven over de papegaaienziekte. 1951..
256
Voor een artsencursus over de bestrijding der borine tuberculose. 1951..
257
Voor de Volksuniversiteit Utrecht over de bacterioloog en de biologische oorlogsvoering. 1951..
258
Voor de radio over antibiotica en penicilline. 1951..
259
Op de Universiteitsdag over de veranderingen in de epidemiologie der tuberculose in West-Europa. 1953..
260
Voor de Neurologen Amsterdam over enige aspecten van het onderzoek naar virussen bij ziekten van het centrale zenuwstelsel. [1953]..
261
Voor de Association Française des Femmes Médicins over Problème de la lutte contra la tuberculose dans les pays développés. 1954..
262
Over veranderingen in de verhouding van mens en ziektekiem. [ca.1955]..
263
Voor een World Health Organisation cursus over gonorrhoes. [ca.1955]..
264
Over Pleuropneumonia-like microorganisms. [ca.1955]..
265
Over La mission de la science. [ca.1955]..
266
Voor de VNVA afdeling Amsterdam over chronische ontstekingen van de genitalien der vrouw. [ca.1955]..
267
Te Venlo over veranderingen in de epidemiologie van de tuberculose. 1955..
268
Voor de buitengewone algemene ledenvergadering van de MWIA te Bürgenstock. 1956..
NB Een engelse en franse versie.
269
Voor de London University over tuberculose in West-Europa. 1956..
270
Voor bedrijfsartsen te Amsterdam over besmettelijkheid van darmziekten. 1957..
271
Voor de International Correspondening Club over epidemiologisch onderzoek. 1958..
272
Voor de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen over Keerzijden van Vooruitgang. 1959..
273
Over Mycoplasma. 1959..
274
Te Praag over bacteriologische methoden. 1960..
275
Te Praag over tuberculose epidemiologie. 1960..
276
Over P.P.L.O and L.forms..
277
Bij de prijsuitreiking van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 over Verzet van vandaag. 1961..
278
Voor de Vereniging van Microbiologie over L-vormen van bacteriën. 1961..
279
Voor de KNMG afdeling Gooi- en Eemland over de uitwisseling van enkele bacteriën der bovenste luchtwegen en de betekenis voor de pathologie. 1962..
280
Over de balans van het werk van de hygiënist. 1963..
281
Voor de Plattelandsvrouwen Utrecht over onverwachte gevolgen van de vooruitgang. 1964..
282
Voor de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding over Onze verantwoordelijkheid. 1965..
283
Over voedselvergiftiging. [ca.1965]..
284
Voor het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde over veranderingen in het epidemiologisch beeld van infectieziekten. 1966..
285
Voor de Nederlandse Vereniging van Rheumatologen over Overzicht over het mycoplasma probleem. 1966..
286
Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen bij het 50-jarig bestaan. 1967..
287
Voor de Nederlandse sectie van de Societé Européenne de Culture over Biologie en Oorlogvoering. 1969..
288
Bij haar afscheid als directeur van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer. 1969..
289
Bij het Studium Generale Chemie en Farmacie over de verantwoordelijkheid van de bacterioloog. 1969..
290
Voor de echtgenoten van hoogleraren te Amsterdam over bestrijding van ziekten en hierbij ontstane problemen. 1970..
291
Voor de VNVA afdeling Amsterdam over de epidemiologie van infecties met Staphylo-coccus aureus. 1971..
292
Verslag van Charlotte Ruys over het verzet van artsen in de Tweede Wereldoorlog. [ca.1947].. 1 stuk.
293
Tekst van een artikel geheten Kritische en experimentele bijdrage tot het vraagstuk van het bestaan van een filtreerbaren vorm van den tuberkelbacil. [ca.1948].. 1 stuk.
294
Stukken betreffende een tv-uitzending over defensieresearch van het medisch biologisch laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie. 1969.. 1 omslag.
295
Autobiografie van Dr.Thorgunna Kuntze. Met foto's. 1976.. 1 omslag.
296
Knipsels uit Deense en Franse kranten. 1949.. 3 stukken.
297
Knipsel van een foto van Charlotte Ruys, Dr.Norris Vaux en Dr.Leona Baumgartner.1950.. 1 stuk.
298
Knipsel van een interview met Charlotte Ruys.1969.. 1 stuk.
299
Foto van een plaquette van Charlotte Ruys. Met begeleidend schrijven. 1971.. 1 stuk.