/
You are not logged in

Archief Katholiek Vrouwendispuut (KVD)

Identity Area

Collection IDIIAV00000086
Unitdate1946-2015
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1994
3.24 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Katholiek Vrouwendispuut (KVD), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als R.K. Vrouwendispuut op 28 september 1946 te Utrecht, een zelfstandig werkend orgaan van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, op initiatief van dr Marga Klompé en mr Wally van Lanschot; bij een statutenwijziging in 1954 werd de naam veranderd in Katholiek Vrouwendispuut; doel is het stimuleren van leden om zich kritisch te bezinnen op maatschappelijke, kerkelijke en politieke zaken en het aanmoedigen van vrouwen om de haar toekomende plaats in de samenleving in te nemen; bij het Dispuut waren vanaf het begin zogenaamde kringen (afdelingen) aangesloten; orgaan van het KVD is Dispuutnieuws.


Inhoud

Notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen 1946-1992; jaarverslagen en stukken betreffende jaarvergaderingen 1947-1992; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1947-1985; statuten en stukken betreffende wijzigingen 1946-1960, 1980, 1982; ledenlijst z.j.; financiële stukken 1973-1983; ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de kringen en stukken betreffende de kringen 1947-1992; stukken betreffende studieweekeinden en studiedagen 1947-1992; enquêtes onder de leden 1951, 1970, 1985; correspondentie en stukken betreffende contacten met de Katholieke Volkspartij (KVP) 1948-1961; correspondentie met en stukken betreffende vrouwen- en katholieke organisaties 1946-1992; dossier betreffende het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland 1985; stukken betreffende lustra 1961, 1971, 1976, 1986.
Kring Utrecht I: ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1951-1975; statuten 1966; stukken betreffende kringbijeenkomsten 1956-1957; teksten van een serie lezingen door professor Buytendijk 1948-1949; reglementen en programs van de KVP 1945-1966.
Inventory / Inventaris

Hoofdbestuur

1
Stukken betreffende jaarvergaderingen. 1975-1985.. 1 pak..
NB. Notulen 1975-1978, 1982-1983; convocaties 1975- 1985; jaarverslagen 1976-1978, 1980-1985. Zie ook nrs 16-24 voor notulen van algemene vergaderingen en jaarverslagen 1948-1980.
2-7
Notulen van vergaderingen van bestuur. Met bijlagen. 1946-1985.. 4 omslagen en 2 pakken.
2
1946-1950..
3
1951-1954..
4
1955-1957..
5
Met kringverslagen.1958-1960..
6
1960-1975, 1978..
7
Met notulen van kringleidstersvergadering 14 feb. 1981 en vergadering van het Dispuutnieuws 5 jan. 1981. 1981-1985..
8-13
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1947-1985.. 5 omslagen en 1 pak.
8
1947-1960..
9
1960-1964..
10
1965-1972..
11
1973, 1975, 1980-1983..
12
1983-1984..
13
1984-1985..
14
Stukken betreffende ontwerpen, vaststellen en wijzigen van statuten 1946-1960, 1980, 1982 en stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 1981, 1984, 1985. 1946-1960, 1980-1982, 1984-1985.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende het functioneren, de samenstelling en de acties van het Dispuut. 1947-1960.. 1 omslag.
16-24
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de kringen en stukken betreffende de Kringen. 1947-1985.. 6 omslagen en 3 pakken.
16
Algemeen. 1947-1954 ..
17
Algemeen. 1955-1960 ..
18
Kringen A-E. 1947-1960..
19
Kringen G-N. 1947-1960..
20
Kringen N-Z. 1947-1960..
21
Algemeen. 1961, 1964, 1973-1980..
22
Algemeen. 1980-1985..
23
Alleen uitgaande stukken. 1959-1970..
24
Alleen uitgaande stukken. 1971-1980..
25
Jaarverslagen van de Kringen. 1958-1971, 1975-1977, 1979/1980.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 16-22.
26
Register houdende namen en adressen van de leden. z.j.. 1 kaartsysteem.
27
Financiële jaarverslagen 1973-1975 en begrotingen 1974-1975. 1973-1976.. 1 omslag.
NB. Zie voor overige (financiële)jaarverslagen nrs 16-24.
28
Manuaal. 1973-1976.. 1 omslag.
29
Tabellarisch kasboek. 1977-1983.. 1 deel..
30
Inventarislijsten van het archief. 1962, (1985).. 2 stukken .
31-43
Stukken betreffende studieweekeinden en studiedagen. Met verslagen. 1947-1985.. 13 omslagen.
31
1947-1948..
32
1948-1949..
33
1950-1951..
34
1951-1952..
35
1953-1955..
36
1956-1957..
37
1957-1958..
38
1958-1959..
39
1960-1961..
40
NB. Alleen studiedagen. 1948, 1951, 1956, 1961..
41
1960-1965..
42
1970-1977..
43
1982-1985..
44-46
Verslagen van studieweekeinden. 1947-1985.. 2 pakken en 1 omslag.
44
(nrs 1-30). 1947-1961 ..
45
(nrs 31-55). 1962-1978..
46
1979 april-1984 maart/1985 april..
NB. Verslagen nr 3 en 12 zijn niet verschenen, verslag nr 18 ontbreekt, zie nr 35.
47
Klad van het verslag van het weekeinde 24-25 juni 1967. [1967].. 1 stuk.
48
Enquête onder de leden en belangstellenden om inzicht te krijgen in samenstelling en interessen van de leden. Met verwerking. 1951.. 1 omslag.
49
Blanco enquêteformulieren voor de leden ten behoeve van het opstellen van het beleid. (1985).. 2 stukken.
50
Enquête betreffende voorkeur ten aanzien van studiedag(en) en/of studieweekeinde(n). Met verwerking. [1970].. 1 omslag.
51
Stukken en correspondentie betreffende verkiezingsacties voor vrouwelijke kandidaten van de Katholieke Volkspartij (KVP) voor verkiezingen van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Provinciale Staten. 1946-1960.. 1 pak.
52
Stukken betreffende dispuutvrouwen die zich beschikbaar stellen voor spreekbeurten voor de KVP tijdens verkiezingscampagnes. 1948, 1958.. 1 omslag.
53
Rapport van de Kommissie Nolte en stukken betreffende het rapport. Met retroacta 1949-1956. 1957-1958.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende het werkcomité Nolte, later Commissie Vrouw en Partij van de KVP. 1958-1961.. 1 omslag.
55
Correspondentie met de KVP. 1948-1960.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de KVP en stukken betreffende de International Labour Organisation. [1958-1959].. 1 omslag.
57
Stukken betreffende het instellen van 'slapende commissies', advies commissies voor vrouwelijke kamerleden. 1948, 1951.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende de Europese Vrouwen Unie en de gezamenlijke conferenties met het Landelijk Studiecentrum voor vrouwelijke Antirevolutionairen in 'De Witte Hei'. 1951-1960.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende standpuntbepaling omtrent het in productie nemen van de neutronenbom. 1977-1978.. 1 omslag.
60-61
Dossier betreffende het bezoek van de paus aan Nederland. 1985.. 1 pak en 1 omslag.
NB. Zie ook nr 91.
62
Dossier samengesteld ten behoeve van de publicatie '15 Jaar Katholiek Vrouwendispuut'. 1947-1961. Met exemplaar van de publicatie. 1962.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende de viering van het 25-jarig en 30-jarig bestaan. Met knipsel betreffende 10-jarig bestaan uit de Beatrijs. 1971-1972, 1976.. 1 omslag.
64
Kladtekst van de lustrumuitgave '40 jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-1986', met uiteindelijke uitgave. (1986).. 1 stuk.
65
Correspondentie met de Katholieke Meisjes Inter-academiale 1954-1959 en stukken betreffende vrouwelijke jeugd en onderwijs 1959-1961. 1954-1961.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende leerplicht en onderwijs en betreffende de vrouw en sociale verzekeringen. 1961-1962, z.j.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de positie van de vrouw en de leek in de katholieke kerk en contacten met de katholieke kerk en katholieke organisaties. 1961, 1963, 1972-1975.. 1 omslag.
68
Correspondentie met en stukken betreffende het Centrum en de Unie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.1946-1958.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende de St. Adelbert Vereniging. 1963.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende diverse katholieke organisaties. (1966), 1970-1971 en z.j.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de Union Internationale des Ligues Féminines Catholiques. 1947-1950.. 1 omslag.
72
Correspondentie met en stukken betreffende St. Joan's International Social and Political Alliance. 1946-1960.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de World Union of Catholic Women's Organisations (WUCWO). 1977.. 1 omslag.
74
Correspondentie met en stukken betreffende het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1948-1959.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende de Stichting HOZ (Stichting Huwelijk/Relaties Ouderschap Zwangerschap). 1973-1977, 1982.. 1 omslag.
76
Correspondentie met de Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 omslag.
77-78
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Vrouwen Raad. 1975, 1979-1980, 1984-1985.. 2 omslagen.
77
Alleen ingekomen stukken. 1975, 1979-1980..
78
1984-1985..
79
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse Nederlandse en buitenlandse organisaties. 1950-1961.. 1 omslag.
80
Nota's betreffende diverse onderwerpen. (1964), [1969], [1970], (1974).. 1 omslag.
81
Verslag van 'Kijk op vier jaar Europees Parlement' gehouden op 3 december 1983. 1983.. 1 stuk..
91
Stukken van de commissie pausbezoek. 1985.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 60 en 61.
92
Rapport van gesprekken georganiseerd door het KVD over het leven van de vrouwelijke actieve religieuzen. 1969.. 1 stuk..
93
Dispuutnieuws van april en augustus 1986, uittreksel van de Kamer van Koophandel 1986, stukken bestuursvergaderingen november 1985- november 1986 en stukken betreffende het veertigjarig bestaan 1986. 1985 november-1986.. 1 omslag.
94
Notulen algemene ledenvergadering. oktober 1985-1986. Met bijlagen. 1982, 1985-1986.. 1 omslag.
95
Jaarverslagen over 1984/1985 en 1985/1986 van de Kringen. 1985-1986.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende contacten met de Kringen. oktober 1985-1986.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende externe contacten. 1986.. 1 omslag.
98
Dispuutnieuws van januari, juni en december 1987 en ledenlijsten. 1987.. 1 omslag.
99
Stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1987.. 1 omslag.
100
Notulen algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1987.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende het huishoudelijk reglement. 1987.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende de Kringen. 1987.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende het studieweekend 'De muliculturele samenleving'. 1987-1988.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende externe contacten. 1986-1987.. 1 omslag.
105
Dispuutnieuws van juni en december 1988 en stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1988.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering. 1988.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de Kringen. 1988.. 1 omslag.
108
Stukken betreffende het studieweekend 'Conciliair proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping'. 1987-1988.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende externe contacten. 1988.. 1 omslag.
110
Dispuutnieuws van april, juni en oktober 1989 en stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1989.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering. 1989.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende de Kringen. 1989.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende de werkgroep India. 1988-1989.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende het studieweekend 'Het Ouderenbeleid'. 1989.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende externe contacten. 1989.. 1 omslag.
116
Dispuutnieuws van januari, april, september en december 1990 en stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1990.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering. 1990.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende de Kringen. 1990.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende de werkgroep India.1990.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende externe contacten. 1990.. 1 omslag .
121
Dispuutnieuws van maart, juni, september en december 1991, ledenlijst en stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1991.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering en lustrumviering 26 oktober 1991. 1991.. 1 omslag.
123
Stukken betreffende de Kringen. 1991.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende het studieweekend 'Fundamentalisme'. 1991.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende externe contacten. december 1990-1991.. 1 omslag.
126
Dispuutnieuws van maart, juni en september 1992, ledenlijst 1991 en stukken betreffende bestuursvergaderingen 1992. 1991-1992.. 1 omslag.
127
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering. 1992.. 1 omslag.
128
Stukken betreffende de Kringen. 1992.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende het studieweekend 'Groei en grens in de gezondheidszorg'. 1992.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende externe contacten. 1992.. 1 omslag.

Kring Utrecht I

82-83
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1951-1968.. 2 omslagen.
82
1951-1964..
83
1960-1968..
84
Circulaires en stukken betreffende jaarvergaderingen en studieweekeinden ingekomen van het hoofdbestuur. 1956-1965.. 1 omslag.
85
Uitgaande circulaires en minuten van uitgaande stukken. 1965-1975.. 1 omslag.
86
Statuten en stukken betreffende wijzigingen van de statuten. 1966 en z.j.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende kringbijeenkomsten. 1956-1957.. 1 omslag.
88
Teksten van een serie lezingen door Prof. Buytendijk gehouden voor de kring Utrecht. 1948-1949.. 1 omslag.
89
Reglementen en Programs van de Katholieke Volkspartij. Gedrukt. 1945-1958, 1962-1966.. 1 band..
90
Vijf geluidsbanden van studieweekeinden (juni 1958, juni (1959) of (1960), maart 1977, Lustrum-weekeinde van 15-jarig bestaan en z.j. 1958-1977.. 5 stukken.