/
Je bent niet ingelogd

Archief Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) 1981-2011

Identity Area

Collection IDIIAV00000562
Unitdate1981-2011
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent1.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2014 en inventaris omgenummerd
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1981 als Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK) na oproepen van twee vrouwen, één in de Opzij en één in de Viva uit onvrede met de bestaande hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en vanuit de behoefte aan lotgenotencontact; veranderde in 2000 haar naam in Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties; ontving vanaf 1983 subsidie van de overheid; doel was het bestrijden van seksuele kindermishandeling, het taboe op seksueel misbruik door verwanten en andere vertrouwensrelaties bespreekbaar te maken als maatschappelijk probleem (door middel van publicaties, televisie- en radio-uitzendingen), belangenbehartiging van slachtoffers door het opzetten door het gehele land van regionale werkgroepen en ervaringsdeskundigheid een volwaardige plaats te geven binnen de reguliere hulpverlening; de Landelijke vereniging heeft geen actieve leden; het landelijk bestuur legt verantwoording af aan een verenigingsraad van leden; in 1988 werden de VSK werkgroepen zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur met overleg tussen vereniging en stichtingen over samenwerking op bepaalde terreinen; het Landelijk Bureau van de VSK ging in 1995 op in de nieuwe stichting TransAct; VSK droeg daarbij de ondersteuningstaken aan de Werkgroepen en de infolijn over aan TransAct; de landelijke vereniging VSK bleef een, juridisch bij TransAct aangehaakte vereniging voor en door leden; ontbond de samenwerkingsovereenkomst met TransAct op 1 januari 2000 vanwege teveel uiteenlopende doelen en activiteiten; sindsdien weer een geheel zelfstandige vereniging (493 leden op 1 oktober 2005) met subsidie via de Stichting Patiëntenfonds; per 1 januari 2013 is de VSK opgeheven.


Inhoud

Verslagen van (bestuurs)vergaderingen 1982-2001; correspondentie bestuur 1997-2000; (financiële) jaarverslagen 1983, 1988-2011; stukken betreffende de organisatie 1982-2011; stukken betreffende beleid 1983-2011; stukken betreffende subsidies en fondsaanvragen 1982-1985, 1991-1995; stukken betreffende activiteiten 1982-2011; stukken van de (regionale) werkgroepen 1983, 1989-2001; documentatie 1982-1997.
Notulen en algemene correspondentie

1
Verslagen van de kerngroepvergaderingen (ook wel Landelijke werkgroep VSK genoemd). 1982-1985, maart 1986, november 1987, juni 1989..
2
Agenda's en notulen van de Algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1984, 1988-1991, 3 november 2001..
3-13
Agenda's en notulen van landelijke overleggen met de VSK-werkgroepen. Met bijlagen. 1992-2000, 2003-2004..
NB. De VSK-werkgroepen oftewel de provinciale stichtingen ontmoeten elkaar na de fusie van het Landelijk bureau van de VSK vanaf 1995 bij TransAct in het Coördinatorenoverleg.
3
1992..
4
1993..
5
1994..
6
1995..
7
1996..
8
1997..
9
1998..
10
1999..
11
2000..
12
januari 2003.1 stuk.
13
november 2004.1 stuk.
14
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Verenigingsraad. 1992-2000..
NB. In het overleg van 20 mei 2000 heeft de Verenigingsraad zichzelf opgeheven. Vanaf 2001 wordt er jaarlijks weer een Algemene ledenvergadering gehouden.
15-23
Agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1993-2001..
15
1993..
16
1994..
17
1995..
18
1996..
19
1997..
20
1998..
21
1999..
22
2000..
23
2001..
24
Agenda's en notulen van teamoverleggen. Met bijlagen. 1994..
25-27
Notulen van de Strategiegroep betaalde vrouwenhulpverleningsprojecten, waaraan de VSK deelnam. Met bijlagen. 1987-1989..
25
1987..
26
1988..
27
1989..
28
Correspondentie van het bestuur. 1997-2000..

Jaarverslagen en werkplannen

29
Jaarverslagen over 1982, 1988-2007, 2009-2010. 1983, 1989-2011..
30
(Concept) werkplannen 1985, 1991, 2001-2005, begroting en activiteitenplannen 1992-1994, 1996-1997. 1983,1990-2004..

Organisatie

31
Stukken betreffende activiteiten die geleid hebben tot de oprichting van de organisatie. november 1981- maart 1982..
32
Stukken betreffende de (geschiedenis van de) organisatie met de statuten van de oprichting op 28 juni 1982, kopiëen van de statutenwijzigingen op 23 december 1991 en 24 mei 2002, uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK) 1982-2008, stukken betreffende samenwerkingsovereenkomsten met stichting TransAct in 1995, 2001 en 2008, met Movisie (voorheen TransAct) in 2010, en RAAK - Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling in 2011, en het huishoudelijk reglement. 1982, 1991, 1994, 1996?, 2001-2002, 2008, 2010-2011..
33
Stukken betreffende de viering van het vijfjarig bestaan op 19 september 1987, het 10-jarig bestaan op 11 november 1995 en het 20-jarig bestaan in 2002. 1987, 1995, 2002..
34
Stukken betreffende het doorlichten van de organisatiestructuur van de VSK en de regionale afdelingen door organisatie-adviseur Truus Waaijers. Met foto's. 1988-1989..
NB. Zie ook inv.nr 48 voor het verslag van de intervisiedag op 16 mei 1988.
35
Correspondentie van het bestuur betreffende de voorgenomen fusie van het Landelijk Bureau van de VSK in de nieuw op te richten organisatie TransAct. 1993..
- -
Agenda's en notulen van de fusieprojectgroep. 1993-1994..
NB. Zie inv.nr 25 in het archief van TransAct.
36
Stukken betreffende de relatie en loskoppeling van de VSK en TransAct per 1 januari 2001. 1997-2000..
NB. Het Landelijk bureau VSK, opgegaan in TransAct in 1995, werd op 1 januari 2000 weer verzelfstandigd.
37
Stukken betreffende de uitreiking van de Harriët Freezerring 1983 aan de VSK. 1983..
38
Foldermateriaal. 1984, 1995, z.j., 2001..
39
Vragenlijst en verslag van de enquête onder leden van de VSK hoe zij denken over de activiteiten ondernomen door de vereniging, uitgevoerd door Movisie in opdracht van de VSK. 2009..
40
Adreslijsten van regionale VSK besturen en werkgroepen. z.j, 2003-2005..
41
Functiebeschrijvingen. z.j..

Beleid

42
Beleidsnota 1992-1995 en Beleidsplannen 2004-2010. 1983?, 1984, 1992, 2004, 2006-2010..
43
Stukken betreffende de Beleidsintentie VSK voorgelegd door het bestuur aan de leden en stukken betreffende de themamiddag 'Van beleidsintenties naar aktiviteiten' in februari 1997. 1996-1997..
44
Brondocument seksuele kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties, geschreven door Marijke Naezer. 2009..
45
Nieuwsbrieven van het bestuur. juni 1998-februari 2002, 2004-2011..

Financiën

46-48
Financiële (jaar)verslagen over 1991-2010. 1992-1993, 1995, 1997-2000, 2004-2011..
46
Over de jaren 1991-1992, 1994, 1996-1999. 1992-1993, 1995, 1997-2000..
47
Over de jaren 2003-2007. 2004-2008..
48
Over de jaren 2008-2010. 2009-2011..
49
Begrotingen 1983, 1998-2000, 2002. 1983, 1998-2002..
NB. Zie ook inv.nr 30 voor de begrotingen 1992-1994.
50
Correspondentie met de Directie Coordinatie Emancipatiebeleid (DCE) betreffende subsidies. 1982-1985..
51
Correspondentie met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) betreffende subsidies. 1991-1995..
52
Correspondentie met Stichtingsfonds PGO, fonds voor patiënten- , gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betreffende subsidies. 2000-2011..
*53
Correspondentie betreffende drie legaten aan de VSK. 2001, 2004, 2009..

Activiteiten

54
Stukken betreffende georganiseerde weekenden, mediaoptredens, en andere activiteiten. 1982-1985, 1992, 2002, 2006-2011..
55
Stukken van en betreffende de Werkgroep Godsdienst en Incest. 1985..
56
Stukken betreffende het onderzoek 'Specifieke eisen en kenmerken van de hulpverlening aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling binnen het gezin' van Inge Reinders, wat resulteerde in de publicatie Hulpverlening door ervaringsdeskundigen bij de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling Binnen het Gezin. 1986-1987..
57
Stukken betreffende de bijeenkomst 'Onderzoek m.b.t. kindermishandeling' georganiseerd door het Bureau Vereniging tegen kindermishandeling op vrijdag 23 oktober 1987, waar de VSK aan deelnam. 1987..
58
Verslagen van Intervisiedagen.1987-1988, 1995?.
59
Stukken betreffende de standaardcursus 'Seksuele kindermishandeling binnen het gezin; een eerste opvang' en het verslag van de cursus 'Macht in de marge' gehouden op 15-17 mei 1991. 1990-1991, z.j..
60
Stukken betreffende het project Ervaringsdeskundigheid seksueel geweld, in samenwerking met Medusa. 1994, 2000..
61
Stukken betreffende exposities van leden (georganiseerd door de Werkgroep Kunst tegen Seksueel Geweld). 1995, 2005-2006..
Sommige exposities zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Februarifonds.
62
Samenvatting van de inleiding van de Themadag VSK op 5 juni 1999. 1999..
63
Stukken betreffende de ontwikkeling van het documentaire filmproject 'Jij een man en ik een kind'. 1999-2002..
*64-*75
Stukken betreffende het Februarifonds, ingesteld om culturele projecten te ontwikkelen met als thema bestrijding van seksueel geweld. 1999-2011..
*64
1999. met foto's.
*65
2000. 1 pak.
*66
2001..
*67
2002..
*68
2003..
*69
2004..
*70
2005..
*71
2006..
*72
2008..
*73
2009..
*74
2010..
*75
2011..
76
Stukken betreffende de themagespreksavond 'Informatie over DIS en DSNAO' op 27 september 2001. 2001..
77
Doctoraal scriptie De impact van seksueel misbruik op het verloop van de opleiding en de loopbaan door J.H.G. Koier . Het onderzoek is uitgevoerd bij de VSK. 2002..
78
Stukken betreffende de expertmeeting 'Zwanger na seksueel geweld' georganiseerd op 26 april 2005 door de landelijke werkgroep Zwanger na seksueel geweld, waaraan de VSK deelnam. 2005..
79
Stukken betreffende de Dag tegen Geweld, gehouden op 24 september 2005. 2005..
80
Stukken betreffende het project Scharnierpunt van ervaringen: Gezondheidszorg. Informatie voor leden en input voor het beleid van de VSK. Met stukken betreefende de bijeenkomst op 25 mei 2005 en de VSK-publicatie Niet onverwacht het licht uitdoen , uitgegeven in 2007. 2005-2007..
81
Stukken betreffende het Platform van Zelfhulp- en belangenorganisaties inzake seksueel geweld waar de VSK aan deelnam. 2005-2008..
*82
Correspondentie met de redactie van het VSK ledenblad Perspectief. z.j., 2006..
83
Reactie van de voorzitter van de VSK op het onderzoek 'Jongens huilen niet, seksueel geweld tegen allochtone jongens' uitgevoerd door het Amsterdams Centrum Buitenlanders.. Met het onderzoeksrapport. 2006..
84
Stukken betreffende het symposium 'Geheim geweld : kindermishandeling en de lange termijn gevolgen' op 8 mei 2006 in Den Haag georganiseerd door Stichting Geheim Geweld waar de VSK aan deelnam. Met aantek. 2006..

Provinciale/regionale werkgroepen VSK

De zelfstandige provinciale/regionale werkgroepen (stichtingen) en de Landelijke vereniging VSK werken sinds juli 1988 formeel los van elkaar, maar zijn door de geschiedenis van de VSK sterk aan elkaar verbonden. De werkgroepen bestaan uit een stichtingsbestuur en een werkgroep van aktieve leden. De werkgroepen houden zich bezig met individuele- en groepshulpverlening verzorgd door ervaringsdeskundige vrouwen en mannen aan slachtoffers van seksueel misbruik, geven voorlichting en nemen deel aan samenwerkingsverbanden rond seksueel geweld. De ervaringsdeskundigen hebben vaak een interne training bij de VSK gevolgd en daarnaast een relevante beroepsopleiding.
Algemeen.
85
Jaarverslagen 1983 van de VSK Werkgroepen Noord-Brabant, Drenthe, Overijsel, Utrecht en Groningen. 1984..
NB. De werkgroepen werden in 1988 verzelfstandigd. Het bestuur was zodanig niet meer verantwoordelijk voor de provinciale werkgroepen.
86
Nieuwsbrieven van de VSK Werkgroepen. januari-maart 1983..

Stichting VSK Friesland.
87
Correspondentie.1989, 1998..

Stichting VSK Groningen/Drenthe.
88
Jaarverslagen 1989, 1992, 1995-1996. 1989, 1992, 1995-1996..
89
Oprichtingsakte van 11 juli 1988 en stukken betreffende de opheffing. 1988, 1996-1989..
90
Jaarrekening over 1995. Met correspondentie betreffende subsidies. 1995-1996..
91
Beleidsplan 1991-1994 en beleidsnota 1994. 1991, 1993..
92
Folders en stukken betreffende activiteiten. 1989, 1993, z.j..
93
Stukken betreffende activiteiten na bundeling van de VSK werkgroepen Groningen en Drenthe in 1997. 1997-1998..

Stichting VSK Overijssel/Gelderland.
94
Verslagen van bestuursvergaderingen. 1989, 1996, 2002-2003..
95
Akte van statutenwijziging op 18 maart 1998, Nieuwsbrieven, en activiteitenplannen 1988 en 1999 (concept) en folder. z.j., 1989, 1998-1999, 2003-2004..
96
Correspondentie. 1998-2004..
97
Samenvatting van de ledendag VSK Overijssel/Gelderland op 29 mei 1999 in samenwerking met de VSK Arnhem1999..

Stichting Werkgroep Arnhem tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin ook wel genaamd Stichting W.S.K. Arnhem en Stichting VSK Arnhem.
98
Afschrift van de akte van de statuten van 1 juli 1988 en het jaarverslag 1997. 1988, 1998..
99
Geluidsband met een interview van leden van de VSK Arnhem in een programma van Radio Gelderland op 3 april 1990. 1993..

Stichting VSK Flevoland.
100
Jaarverslag 1988 en correspondentie betreffende de opheffing van de stichting en de voortgang onder de naam Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland (C.P.H. Flevoland). 1989, 1995-1996..

Stichting VSK Provincie Utrecht.
101
Stukken betreffende bijeenkomsten van partnergroepen op 26 mei 1994 en 6 november 1996 en verslagen van georganiseerde verwerkingsdagen in Veenendaal van groep I gehouden op 10 september 1994 en groep II gehouden op 17 oktober 1994. 1994, 1996..

Stichting VSK Noord-Holland.
102
Verslag van de (bestuurs?)vergadering van 17 november 1998 en de agenda en het verslag van de (bestuurs?)vergadering van 9 maart 1999. 1998-1999..
103
Stukken betreffende de organisatie met de statuten van oprichting op 21 april 1994. 1994, z.j..
104
Beleidsnota 1994-1996. 1993..
105
Stukken betreffende verwerkingsweekenden met documentatiemateriaal. 1991, 1994, 1997-1999..

Stichting VSK Zuid-Holland.
106
Notulen van de Werkgroepvergaderingen. 10 oktober 1995, 1997-1999..
107
Jaarverslagen 1988, 1996-1998, 2000-2002 en werkplannen 1996, 1998-1999, 2001 en 2004. 1989, 1995, 1997-2001, 2003..
108
Correspondentie van het bestuur. 1996-1998..
109
Registratieformulieren, stukken betreffende werkzaamheden telefonisch spreekuur en folders. z.j..
110
Stukken betreffende Intervisiedagen op 18 september en 17 oktober 1996. 1996..
111
Nieuwsbrief nr 22 (okt. 2005) - 24 (nov. 2006) van de VSK Zuid-Holland. 2005-2006..
112
Afscheidslied gezongen op 13 april 2011 vanwege de opheffing van de organisatie VSK Zuid-Holland april 2011. 2011..

Stichting VSK Zeeland.
113
Concept van oprichtingsstatuten. 1990..
114
Correspondentie met de Provincie Zeeland betreffende subsidie voor het project incest-hulpverlening. 1990..
115
Stukken betreffende activiteiten. 1995-1996..

Stichting VSK Noord-Brabant.
116
Kopie van de oprichtingsstatuten op 9 juli 1987. 1987..
117
Evaluatienota van VSK-project Eindhoven 1989-1992. 1993..
NB. VSK Eindhoven valt onder de rechtspersoon Stichting VSK Noord-Brabant.
118
De drempel over..., een handleiding voor leerkrachten inzake seksuele kindermishandeling binnen het gezin. -leeftijd 10-16 jaar-.1987..
119
Stukken betreffende het project Integratie ervaringsdeskundigheid seksueel geweld in de reguliere zorg. 1994-1997..

Stichting VSK Limburg.
120
Agenda's en notulen van het bestuur. 1996-1997..
121
Jaarverslagen 1995-1996, 1998 en werkplannen voor 1996-1997, 1999. 1996-1997, 1999..
122
Financiële overzichten. 1996-1999..
123
Stukken betreffende de organisatie. 1989, 1997-1999..
124
Nieuwsbrieven mei 1995 - juni 1998 en informatiefolders. 1995-1998..

Documentatie

125
(Kopieën van) krantenknipsels en artikelen betreffende seksueel misbruik. 1982-1997..