/
You are not logged in

Archief Vrouwenpartij 1982-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000511
Unitdate1982-2010
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Mirjam Brouwer in 2006
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2008
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2015 (nrs 174-186 en toevoegingen aan reeds bestaande nummers)
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwenpartij, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als stichting Vrouwenpartij op 8 maart 1989, opgeheven op 8 maart 2004; het doel was meer vrouwen in beslissende colleges krijgen, in de Eerste en Tweede Kamer en gemeenteraden, maar ook in besturen van scholen, ziekenhuizen en bedrijven; was ingedeeld in regio's; de Vrouwenpartij kende twee soorten leden: partijleden en steungroepleden; de partijleden vormden samen de Ledenvergadering, het belangrijkste besluitvormende orgaan; de Stichting Bevordering Vrouwenpartij werd opgericht op 12 juni 1987 en bleef na opheffing van de Vrouwenpartij in 2004 tot 27 juni 2010 bestaan als een netwerk voor onderlinge steun en inspiratie.


Inhoud

Vergaderstukken van bestuur en algemene ledenvergadering 1985-2000; jaarverslagen 1985-2000; correspondentie 1985-2002; stukken betreffende de oprichting en het bestuur 1985-1999; stukken betreffende financiën en huisvesting 1985-2001; stukken betreffende de leden 1985-2002; stukken betreffende activiteiten 1985-2004; stukken betreffende deelname aan verkiezingen 1982-1997; publicaties en documentatie 1989-1997; archief van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij 1986-2000.
Inventory / Inventaris

Vrouwenpartij (voor Feministische Politiek) met rechtsvoorganger Vrouwenpartij i.o. en voorlopers

Vergaderstukken.
1
Vergaderstukken van de Landelijke Overleggroep Vrouwenpartij i.o. en de Landelijke Overleggroep Vrouwenpartij. 1985-1989.. 1 pak.
2-3
Vergaderstukken van het bestuur, met lijsten van ingekomen post. 1989-2000.. 2 pakken.
2
1989-1992..
3
1993-2000..
4
Vergaderstukken van (algemene) ledenvergaderingen. 1989-2002.. 1 omslag.
5
Agenda's en notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1993-2000.. 1 omslag.

Correspondentie.
6
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Vrouwenpartij i.o. en een ingekomen brief uit 1982 over de (on)wenselijkheid van een op te richten vrouwenpartij. 1982, 1985-1988.. 1 omslag.
7
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Marga Doodeman, in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Vrouwenpartij i.o., met een enkel stuk van ná de oprichting van de Vrouwenpartij. 1985-1989.. 1 omslag.
8
Stukken van of aan medewerksters en sympathisanten ingekomen bij of opgemaakt door het bestuur. 1985-1992.. 1 omslag.
9-10
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door het bestuur. 1989-2002.. 2 pakken.
9
1989-1993..
10
1994-2002..
173
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de bestuursleden Trees Lambregts Brautigam en Frouke Kuiken. 1998-2000.. 1 omslag.
184
Ingelijste geborduurde bloemen met de tekst 'Geschenk van de Tsjechische Vrouwenpartij'. z.j.. 1 stuk.

(Jaar)verslagen.
11
Jaarverslagen van de Vrouwenpartij i.o., met concepten. 1985-1986.. 1 omslag.
12
Jaarverslagen. 1989-1994, 1996-2000.. 1 omslag.

Oprichting, bestuur, organisatie.
13
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door regionale (initiatief)groepen ten behoeve van de Vrouwenpartij i.o. 1985-1987.. 1 omslag.
185
Foto's. 1985 en z.j.. 1 deel.
14
Stukken betreffende de discussiedagen over de vorm, structuur en inhoud van de op te richten Vrouwenpartij. 1987-1988.. 1 omslag.
15
Statuten en het huishoudelijk reglement, kopie van een uittreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), concepten en kopieën. 1988-1990.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de oprichting en de bekendmaking ervan van de Vrouwenpartij. 1989. 1 omslag.
17
Akte van oprichting, afschrift. ca. 1989.. 1 stuk.
18
Tekst van de toespraak van de voorzitster van de Vrouwenpartij bij de oprichting van de partij, fotokopie, en andere teksten over de noodzaak voor de oprichting van de partij. 1989.. 3 stukken.
19
Verslag van de gebeurtenissen op de oprichtingsdag van de Vrouwenpartij door Marga Doodeman. 1989.. 1 stuk.
20
Ingekomen reacties naar aanleiding van de oprichting van de Vrouwenpartij. 1989.. 1 omslag.
21
Circulaire betreffende de bestuurssamenstelling van de Landelijke Overleggroep, met handgeschreven aantekeningen. ca. 1989.. 1 stuk.
NB. In tweevoud
22
Brief van Marga Doodeman aan het bestuur van de Vrouwenpartij betreffende het opzeggen van haar lidmaatschap en het neerleggen van haar functies, met schriftelijke reactie van het bestuur. 1989-1990.. 2 stukken.
23
Stukken betreffende [voorstellen voor] de organisatiestructuur voor en bestuurstaken van de Vrouwenpartij, met een aanvullend verslag van een studiedag over dit onderwerp. 1989-1990, 1995.. 1 omslag.
24
Gewaarmerkte uittreksels uit het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost Brabant. 1990, 1993.. 1 omslag.
25
Circulaire met informatie betreffende de oprichting van de Vrouwenpartij, fotokopie. ca. 1990.. 1 stuk.
26
Specimina van formulieren, (brief)papier, enveloppen, adreswijzigingen en logo. ca. 1990.. 1 omslag.
27
Dagboeken met huishoudelijke mededelingen ten behoeve van bestuurswerkzaamheden. 1990-1999.. 2 delen.
28
Informatie over structuur en werkwijze van de Vrouwenpartij ten behoeve van nieuwe [bestuurs-?]leden. ca. 1991.. 3 stukken.
29
Stukken betreffende het (te voeren) beleid van de Vrouwenpartij, met een uittreksel van het beleidsprogramma 1989-1990. ca. 1991.. 1 stuk.
30
Stukken ingekomen bij Christine Soenario [in haar hoedanigheid van bestuurslid/redactrice Nieuwsbrief?]. ca. 1992.. 1 omslag.
31
Lijst met namen en adressen van bestuursleden. 1995.. 1 stuk.
32
Stukken betreffende taakverdelingen binnen het bestuur en secretariaat van de Vrouwenpartij. 1990, 1995-2000. 1 omslag.
33
Lijst van werkzaamheden die Lottie Schenk tijdens haar bestuursperiode heeft verricht, opgemaakt om inzicht te geven in de taak die de opvolgster op zich neemt. 1996.. 1 stuk.
34
Stukken bij het afscheid van Christine Jelgersma, Dorien Mijksenaar, Trees van den Berg, en Alma Hoogeveen als bestuurslid. 1997, 1998.. 1 omslag.
167
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door het bestuurslid Trees Lambregts Brautigam betreffende de visie op de Vrouwenpartij. 1998, 2000.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan van de Vrouwenpartij. 1999.. 1 omslag.
166
Vergaderstukken van de Beleidsgroep. augustus-november 2000.. 1 omslag.
174
Stukken betreffende de opheffing. 2004.. 1 omslag.

Financiën, huisvesting en bibliotheek.
36
Minuten van brieven aan het Joke Smit Fonds inzake fondsenwerving. 1985, 1987.. 2 stukken.
37
Financieel jaaroverzicht over het derde kwartaal 1985 van de Vrouwenpartij i.o. 1986.. 1 stuk.
179
Financiële overzichten. 1987-1996, 2001.. 1 omslag.
163
Financiële correspondentie van de penningvrouw Lottie Schenk. 1989-1992.. 1 omslag.
181
Stukken betreffende financiële voorschotten aan de regio's. 1990-1996.. 1 omslag.
38
Uitnodiging en tekst van een toespraak ter gelegenheid van de opening van nieuwe kantoorruimte. [1990].. 2 stukken.
39
Financiële jaarverslagen met toelichtingen en begrotingen en verslagen kascommissie. 1989-2001.. 1 omslag.
40
Ingekomen brief met bijlagen betreffende een geldelijke donatie, bestemd voor publicaties over de invloed van stereotiepe beeldvorming over vrouwen, met reactie. 1996-1997.. 1 omslag.
41
Literatuurlijst van de bibliotheek van de Vrouwenpartij, losbladig. ca. 1997.. 1 stuk.
162
Stukken betreffende de aanvraag van subsidies aan het Global Fund for Women. 1999.. 1 omslag.
42
Circulaires met verhuisbericht en lijst van activiteiten van de Vrouwenpartij. 1999.. 2 stukken.
183
Stukken betreffende huisvesting in het vrouwenhuis Amsterdam. 1998-1994.. 1 omslag.

Leden.
43
Correspondentie van de initiatiefgroep Vrouwen in de politiek met vrouwen die belangstelling hebben voor een Vrouwenpartij. ca. 1985.. 1 omslag.
44
Circulaires en folders ten behoeve van het werven van leden, steungroepleden en donateurs, met concepten en voorstellen. ca. 1985-ca. 1990, 1998.. 1 omslag.
45
Adressenlijsten van leden, steunleden en donateurs; lijsten van (belangen)organsaties [vrouwenorganisaties en overheid] en ingevulde aanmeldingsformulieren. ca. 1985-ca. 2001.. 1 pak.
46
Verzoeken om informatie over de Vrouwenpartij. ca. 1986-ca. 1989.. 1 omslag.
176
Aanmeldingen voor lid van de Vrouwenpartij. ca. 1986-ca. 1989, 2001.. 1 pak.
175
Aanmeldingen voor steungroeplid van de Vrouwenpartij. 1989-1991.. 1 omslag.
177
Aanmeldingen als donateur van de Vrouwenpartij. 1986-1989.. 1 omslag.
178
Opzeggingen lidmaatschap van de Vrouwenpartij. 1989-1992.. 1 omslag.
47
Circulaires en correspondentie betreffende verzoeken om advies en het aanschrijven van adviseurs. ca. 1987-ca. 1988.. 1 omslag.
48
Stukken ingekomen van de regio[-contactvrouwen] van de Vrouwenpartij. 1987-1991.. 1 pak.
49
Nieuwsbrief van de Vrouwenpartij i.o. 1988.. 1 omslag.
Deze nieuwsbrief is voortgezet als Nieuwsbrief voor de Vrouwenpartij; zie inventarisnummer 55
50
Lijst van regio contactvrouwen en kieskringen. ca. 1989.. 1 stuk.
51
Knipselkrant met artikelen over de Vrouwenpartij ten behoeve van de regio contactvrouwen. ca. 1989.. 1 stuk.
52
Brief ter verwelkoming van nieuwe leden, kopie van een handgeschreven concept. 1989.. 1 stuk.
53
Stukken betreffende vergaderingen en bijeenkomsten voor en door de leden van regio Amsterdam. ca. 1989-1991.. 1 omslag.
54
Ingevulde aanmeldingsformulieren ingekomen bij Christine Soenario. ca. 1989-ca. 1994.. 1 omslag.
55-58
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de redactie van de Nieuwsbrief. 1989-2003.. 3 pakken en 1 omslag.
55
Nieuwsbrief en Nieuwsbulletin Vrouwenpartij. 1989-2003..
56
Agenda's, notulen en correspondentie. 1990-1991, 1994-ca. 1996..
57
Ingekomen stukken met begeleidend schrijven, concepten en aantekeningen voor artikelen in de Nieuwsbrief, ingekomen bij de redactie. 1994-1997..
58
Resultaten van een enquête onder abonnees van de Nieuwsbrief met ingevulde vragenlijsten. 1996. 1 omslag.
59
Notulen, agenda's van het Regionaal Kontaktvrouwenoverleg Landelijk (ROL) en mededelingen van het bestuur aan regio contactvrouwen en regiovertegenwoordigsters en ingekomen brieven van regio contactvrouwen en regio vertegenwoordigsters bij het bestuur. 1990-1993.. 1 omslag.
60
Brieven van leden ingekomen bij het bestuur. 1991-1992, 1995-1996.. 1 omslag.
61
Berichten van het bestuur aan de leden. 1992, 1995 –1996.. 1 omslag.
62
Lijst met leden en hun wensen en mogelijke inzet ten aanzien van de Vrouwenpartij. 1992.. 1 stuk.
63
Diskette met bestanden gevormd in applicatie dataperfect, onder andere ledenadministratie. 1992-1993.. 2 stukken.
Lijst met overzicht van de bestanden toegevoegd door de inventarisator
64
Lijst met adressen van organisaties die een abonnement op de Nieuwsbrief van de Vrouwenpartij hebben. 1993.. 1 omslag.
65
Brochure met het partijprogramma, concept met een uitnodiging om het stuk intern te bespreken. 1993.. 2 stukken.
66
Overzicht van de resultaten van een enquête onder leden [ten aanzien van hun verwachtingen betreffende de Vrouwenpartij] met een specimen van het enquêteformulier en een lijst met namen van vrouwen en de terreinen waarop zij zich (mogelijk) in willen zetten voor de partij. ca. 1993.. 3 stukken.
67
Vacatureomschrijving voor verschillende vrijwilligersfuncties in de partij: bestuursleden, administratief medewerkster, PR-medewerkster en fondsenwerfster, twee versies. 1999.. 3 stukken.
68
Stukken betreffende discussie- en werkbijeenkomsten met de leden, de 'kwartaaldagen'. 2001-2002.. 1 omslag.

Belangenbehartiging, steunbetuigingen, standpuntbepalingen.
69
Stukken betreffende bijeenkomsten om te komen tot standpuntbepaling en besluitvorming omtrent de oprichting van een vrouwenpartij. 1985.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende acties tegen seksueel geweld tegen vrouwen. 1985-ca. 1996.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende een studieweekend van de Vrouwenpartij i.o. inzake vergelijking van de standpunten van politieke partijen over seksueel geweld, vrede en veiligheid. 1986.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende discriminatie tegen vrouwen ingekomen bij of opgemaakt door de Vrouwenpartij i.o. 1987.. 3 stukken.
73
Stukken betreffende de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies te Groningen, waaraan de Vrouwenpartij heeft meegewerkt. 1987.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende vrouwen en gezondheidszorg. 1987-1988, 1993-1995, 2000.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende steunbetuigingen, ingekomen bij of opgemaakt door de Vrouwenpartij. 1987-1989.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende een studieweekend van de Vrouwenpartij i.o. over (vrouwen)steungroepen, ingekomen bij of opgemaakt door Marga Doodeman. 1988.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende het ouderenbeleid [van de overheid/regering?]. 1989, 1993.. 2 stukken.
78
Stukken betreffende een politieke discussie te Deventer over de Vrouwenpartij, waaraan door vrouwen van verschillende politieke partijen is meegewerkt. 1989.. 1 omslag.
79
Stukken betreffende een 'ronde tafel discussie' met een vertegenwoordigster van de (vrouwen)beweging in Turkije, gehouden in het kader van een 'Turkije week', georganiseerd door de stichting Kulsan in samenwerking met het Soeterijntheater te Amsterdam, ingekomen bij of opgemaakt door Marga Doodeman. 1989.. 1 omslag.
80
Voorstel voor het instellen van dienstplicht voor vrouwen, concept. ca. 1989.. 1 stuk.
81
Stukken betreffende bestuursweekenden. 1989-1992.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende werkconferenties van de Vrouwenpartij. 1989-1995.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende discussie en standpuntbepaling over economie en de verzorgingsstaat. 1989-1997.. 1 omslag.
84
Ingekomen stukken betreffende het [emancipatie-]beleid van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. 1989-2000.. 1 omslag.
85
Vergaderstukken van het 8 maart comité Amsterdam, ingekomen bij de Vrouwenpartij als lid van het comité. 1990-1995, 2002.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende pensioenvoorzieningen en pensioenverevening voor vrouwen. ca. 1990-2001.. 1 omslag.
186
Stukken betreffende vrouwenemancipatie, vrouwenplatforms en het Stedelijk Netwerk Vrouwenplatforms in Amsterdam; stukken betreffende het GROOTS Nederland, een onderdeel van het internationale netwerk Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood; aantekeningen van Christine. Stukken zijn afkomstig van bestuurslid Christine Soenario-Jelgersma. 1990-1994.. 1 pak.
87
Stukken betreffende een protestactie tegen het voeren van de Golfoorlog. 1991.. 1 omslag.
88
Persbericht en standpunten inzake de Troonrede, Miljoenennota, gewijzigde Algemene Nabestaandenwet en de plannen voor een wijziging van de Wet Arbeidsongeschiktheid, met begeleidend schrijven aan het Algemeen Nederlands Persbureau en vrouwen in Tweede Kamerfracties. 1991.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende een actie waarbij wordt opgeroepen tot vrede in Joegoslavië, ondersteund door de Vrouwenpartij. 1991-1993.. 1 omslag.
90
Aantekeningen van bijgewoonde vergaderingen en bijeenkomsten van 'actie'groepen met een enkele brochure, ingekomen en opgemaakt door Lottie Schenk, in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Vrouwenpartij[?]. ca. 1992-ca. 1993.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het naamrecht. 1992-1995.. 1 omslag.
92
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Politieke Werkgroep van de Vrouwenpartij, met aantekeningen van een bijeenkomst van 25 april 1997, die tevens bestemd zijn voor de werkgroep Europa in verband met de Top van Onderop. 1992-2001.. 1 omslag.
93
Agenda en notulen van een vergadering over de programmering voor Internationale Vrouwendag. 1993.. 2 stukken.
94
Stukken betreffende een onderwijsconferentie en een onderwijsdebat gehouden door de Vrouwenpartij. 1993, 1996.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende de voorbereidingen, deelname aan en vervolgactiviteiten naar aanleiding van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling te Caïro. 1993-1998.. 1 pak.
96
Stukken betreffende het Joegoslavië tribunaal. ca. 1994.. 1 omslag.
97
Tekst van een toespraak van koningin Fabiola van België ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Europese Economische Commissie ter voorbereiding van de Conferentie over de rechten van de vrouw te Peking, met gedeeltelijke, handgeschreven vertaling/samenvatting en begeleidend schrijven. 1994.. 3 stukken.
98
Aankondiging van een politiek debat met leden van de Vrouwenpartij over het onderwerp 'strategie tot machtsvorming', georganiseerd door Stichting Vrouwenhuis te Amsterdam, affiche. ca. 1994.. 1 stuk.
99-101
Stukken betreffende de VN wereldvrouwenconferentie [From Nairobi, via Vienna- Copenhagen, to Beijing, a continuous movement]. 1994-1995.. 2 omslagen en 1 pak.
99
Wenen. 1994. 1 pak.
100
Kopenhagen. 1995..
101
Peking. 1995..
168
Stukken betreffende deelname (en presentatie)van de VP aan conferenties en andersoortige bijeenkomsten. 1995, 1997-1999, 2001-2002.. 1 pak.
102
Minuut van een brief aan het Politiek Vrouwenoverleg met een verzoek tot samenwerking, met reactie van het Politiek Vrouwenoverleg. 1995.. 2 stukken.
103
Stukken betreffende (de voorbereiding) van een werkconferentie inzake het opstellen van een werkplan voor de Vrouwenpartij. 1994-1995.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende het Platform voor Duurzame Ontwikkeling en het Platform for Action 2000 (PFA), waarin de VP zitting had en stukken betreffende het projectvoorstel ‘Gender Politiek’ opgezet in het kader van het PFA. 1994-2000.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende WOUW, een beweging van maatschappij-kritische wijze oudere vrouwen, ingekomen bij of opgemaakt door Christine Soenario [in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Vrouwenpartij?]. 1995.. 1 omslag.
105
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de beleids-/bestuursgroep, met discussiestukken ten behoeve van standpuntbepaling en projectplannen. ca. 1995-ca. 2002.. 1 omslag.
106
Nummer is vervallen..
107
Stukken betreffende het 'Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen'. 1996-1997.. 1 omslag.
108
Verslag van het congres 'Hoe verder met Vrouwenhulpverlening in Arnhem en omgeving?', met begeleidend schrijven, ingekomen bij Christine Jelgersma [aanwezig bij het congres in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Vrouwenpartij?]. 1997.. 2 stukken.
109
Stukken betreffende de werkgroep kadervorming en kadertrainingen georganiseerd door de Vrouwenpartij. 1997.. 1 omslag.
110
Verslag van een studiedag [over manieren van het uitdragen van standpunten?] van de Vrouwenpartij. 1997.. 1 stuk.
111
Stukken betreffende activiteiten rond de Top van Onderop, een alternatieve conferentie voor de Eurotop betreffende vernieuwing van het Verdrag van Maastricht, waaraan de Vrouwenpartij medewerking verleende. 1997-1998.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende deelname aan de Know How conferentie te Amsterdam door het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), ingekomen bij de Vrouwenpartij. 1998.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende de discussie over feminisme en politiek naar aanleiding van de bespreking van het boek ‘Moeder Natuur en haar recalcitrante dochters’ van Agnes Grond gehouden op 7 oktober en 18 november 1998, en de opzet voor de bespreking van het boek Zaken zijn zaken, taal en kwaliteit van beleid’ van Agnes Verbiest in 1999. 1998-1999.. 1 omslag.
164
Stukken betreffende het Feminist Economics Network in the Netherlands (FENN), waarvan de VP lid was.1998-2000.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende de werkgroep Eurofeminist, met stukken betreffende het Network Women towards a Different Europe, waaraan de VP een bijdrage leverde. 1999.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende een congres over vrouwen in de gemeentelijke politiek voor een duurzaam leefmilieu. 1999.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende verzoeken om afwijzing van de Koppelingswet en solidariteit met zogenoemde 'witte illegalen' in hongerstaking tegen deze wet. 1999.. 1 omslag.
160
Stukken betreffende het project ‘Mainstreaming van de zorgeconomie’ van de Vrouwen Alliantie, waaraan de VP deelnam. 1999-2000.. 1 omslag.
115
Stukken van de Stichting Beleggers vóór belasting, ingekomen bij José Bolwerk [in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Vrouwenpartij?]. 2000.. 1 omslag.
116
Tekst voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Buitenlandse zaken voor een vervolg op het Platform for Action (PfA), opgesteld door Lottie Schenk van de Vrouwenpartij, uit hoofde van haar deelname aan de stuurgroep van het PfA, concept. 2000.. 1 stuk.
117
Stukken betreffende deelname aan de Wereldvrouwenmars, georganiseerd door het Platform Wereldvrouwenmars Utrecht, waaraan de Vrouwenpartij een bijdrage heeft geleverd. 2001.. 1 omslag.

Deelname aan verkiezingen.
118
Verkiezingsprogramma van de Vrouwenaktiepartij ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen te Amstelveen, kopie. ca. 1982.. 1 stuk.
Lottie Schenk van de Vrouwenpartij staat op de kandidatenlijst van de Vrouwenaktiepartij
119
Foto's [ter gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer]. ca. 1989.. 2 stukken.
120
Stukken betreffende (campagnes voor) de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1989, 1994.. 1 omslag.
121
Stukken die geleid hebben tot het Vrouwenpartij Verkiezingsprogramma 1989, getiteld: ‘Vrouwen kiezen voor zichzelf’, ingekomen bij of opgemaakt door Marga Doodeman, met concepten en definitief programma. 1989.. 1 pak.
NB. Met dubbel exemplaar met aantekeningen van Trees Lambregts Brautigam.
122
Stukken betreffende een werkweekend en vervolgbijeenkomsten ter bespreking van de te volgen strategieën voor de verkiezingen. 1989.. 1 omslag.
123
Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Campagnewerkgroep die de wervingsacties voor de Tweede Kamerverkiezingen voorbereidt. 1989.. 1 omslag.
124
Notulen en aantekeningen van de financiële werkgroep betreffende fondsenwerving ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen. 1989.. 1 omslag.
125
Concept van een artikel door Ingrid Stijkel uit Kampen naar aanleiding van een interview met Marga Doodeman in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, voorgelegd voor commentaar aan Marga Doodeman. 1989.. 1 stuk.
126
Stukken betreffende het 'noodplan', opgesteld naar aanleiding van de vervroegde verkiezingen. 1989.. 1 omslag.
127
Stukken betreffende onenigheid naar aanleiding van een door Hieke Snijders-Borst geplaatste, eigen versie van het verkiezingsprogramma in de Volkskrant, uitmondend in schorsing van Hieke Snijders-Borst, als bestuurslid van de VP. 1989.. 1 omslag.
128
Stukken met ideeën en informatie over procedures bij verkiezingen (o.a. berichtgeving over veranderingen in de Kieswet en wervende teksten). 1993.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. 1993-1994.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende een landelijke campagne om te bevorderen dat er meer vrouwen in de politiek gekozen worden in het kader van een project, '1994: Vrouwen kiezen in de politiek'. 1993-1994.. 1 omslag.
131
Stukken betreffende een mogelijke lijstverbinding van de Vrouwenpartij met De Groenen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 1996-1997.. 3 stukken.
132
Partijprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, concept. 1997.. 1 stuk.

Promotionele activiteiten.
133
Aanmeldingsformulieren voor een bijeenkomst van de aktiegroep (Vrouwenpartij in oprichting) om veranderingen in de politiek ten aanzien van de positie van vrouwen te bewerkstelligen. 1985-1986.. 1 omslag.
134
Affiches van de Vrouwenpartij en voorgaande initiatieven. ca. 1985-ca. 1989.. 1 omslag.
135
Krantenknipsels en artikelen over de Vrouwenpartij i.o. en de Vrouwenpartij. ca. 1985-ca. 1992.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende optredens voor spreekbeurten, discussieavonden en in fora. ca. 1989, 1991.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende een interview met Marga Doodeman en Els Bik van de Vrouwenpartij in het tijdschrift 'Klassenstrijd'. 1989.. 3 stukken.
138
Tekst met uiteenzetting over het ontstaan en de noodzaak voor een vrouwenpartij vanuit het standpunt van Marga Doodeman, concept in de Engelse taal. 1989.. 1 stuk.
139
Stukken betreffende een lezing aan de Sociale Academie te Amsterdam voor eerstejaars studenten in het kader van een studieopdracht, ingekomen bij of opgemaakt door Marga Doodeman. 1989.. 1 omslag.
140
Teksten op affiches [ten behoeve van bijeenkomsten van de Vrouwenpartij?]. ca. 1989.. 1 omslag.
141
Teksten betreffende ontstaan en geschiedenis van de Vrouwenpartij in het Nederlands en het Engels [ten behoeve van persberichten, krantenartikelen, presentaties?] met handgeschreven aantekeningen. ca. 1989, ca. 1997.. 1 omslag.
142
Voorbeelden van logo's voor de vrouwenpartij, met begeleidend schrijven. 1990.. 1 omslag.
143
Teksten ten behoeve van het verstrekken van informatie over de Vrouwenpartij en haar ideeën uit te reiken bij manifestaties en 'stands'. ca. 1990.. 1 omslag.
144
Tekst over ontstaan en doelstelling van de Vrouwenpartij, opgemaakt door een onbekend [bestuurs?]lid, concepten. ca. 1998.. 2 stukken.
145
Circulaires van de partij; 'originelen' bestemd om te vermenigvuldigen en vervolgens te verzenden. 1998-ca. 2004.. 1 omslag.

Publicaties.
146
Brochure getiteld: 'De Vrouwenpartij is harder nodig dan ooit!', drukproef. ca. 1989.. 1 stuk.
172
Brochure getiteld: ‘De Vrouwenpartij wil', een aanzet tot een programma (twee ex.. één met aantekeningen van Trees Lambregts Brautigam. ca. 1986,. 2 stukken.
NB. Met dubbel exemplaar.
147
Verklaring van geen bezwaar tegen het citeren uit de publicatie 'Caring for democracy', afgegeven door de Universiteit voor humanistiek te Utrecht. 1995.. 1 stuk.
148
Publicaties uit de VP serie 'Gedachtengoed', nummers 1-3. 1997.. 1 omslag.
Nummer 2 (over asielzoekers) zit er dubbel in; eenmaal met op het voorblad het adres in Amsterdam en eenmaal met het adres in Utrecht er overheen geplakt

Documentatie.
149
Interview in Opzij van Hedy d'Ancoma met Joke Smit over herverdeling van de macht, getiteld: 't Kan helaas niet zonder vrouwenpartij', kopie. [1981].. 1 stuk.
150
Artikel, getiteld: 'Vrouwelijkheid als bron van politieke wijsheid', door Selma Sevenhuijsen, kopie. 1988.. 1 stuk.
151
Artikel over Vrouwenpartijen in Nederland, getiteld: 'We zijn niet links, we zijn niet rechts', door Hella van de Velde, verschenen in het tijdschrift Lover, kopie. ca. 1989.. 1 stuk.
152
Artikel over feminisme in politieke stromingen; een 'leerstuk', door Wietske van der Schaaf op basis van de publicatie 'Politieke stromingen' door Jan van Putten, kopie. ca. 1990.. 1 stuk.
153
Uittreksel van een publicatie uit 1988, getiteld: 'If women counted', door Marilyn Waring, met onderschrift: als vrouwen meetelden (statistisch zichtbaar gemaakt werden). 1995.. 1 stuk.

Stichting Bevordering Vrouwenpartij

154
Stukken betreffende het op- en vaststellen van statuten en een huishoudelijk reglement van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij. 1986-1987.. 1 omslag.
155
Gewaarmerkte uittreksels uit het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost Brabant. 1988-1990, 1992, 1996.. 1 omslag.
156
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij. 1989-1992, 1994, 1996, 1998- 2000.. 1 omslag.
170
Correspondentie betreffende opzegging van het lidmaatschap (van bestuurs)leden van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij. 1989.. 1 omslag.
169
Financiële correspondentie van penningvrouw Marga Doodeman betreffende het kieskringadoptieplan. 1989.. 1 omslag.
157
Financiële jaarverslagen met toelichting en verslagen van de kascommissie. 1988-1989, 1991-1999.. 1 omslag.
NB. Het jaarverslag van 1990 en het verslag van de kascommissie over de jaarrekening van 1995 bevinden zich in inventarisnummer 39.
158
Vergaderstukken van jaarvergaderingen en algemene ledenvergaderingen van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij. 1989-1997.. 1 omslag.
182
Ingekomen brief van de Kiesraad met bewijs van betaling van een waarborgsom voor de registratie van de aanduiding VROUWENPARTIJ ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 25 november 1993.. 1 stuk.
159
Ingekomen circulaire met bijlagen over subsidiemogelijkheden in het kader van het emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een stuk over fondsenwerving en sponsoring ingekomen bij José Bolwerk, in haar hoedanigheid van bestuurslid van de Stichting Bevordering Vrouwenpartij. ca. 1996.. 1 omslag.
180
Verslagen over 1996 en 1997, over 2004-2006, over 2007-2008, afrondend verslag over 2009/2010 en stukken betreffende de schenking van vijf duizend euro aan de stichting Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis met besteding van de gelden voor het fonds op naam 'Vrouwenpartij Fonds'. 2007, 2009-2010. 1 omslag.