/
You are not logged in

Archief TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld 1994-2003

Identity Area

Collection IDIIAV00000561
Unitdate1991-2005
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Projecten en andere activiteiten van TransAct zijn vaak gestart bij één van de organisaties, waarmee TransAct fuseerde. De stukken van deze activiteiten van vóór 1995 bevinden zich in de archieven van deze organisaties.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 1 januari 1995; opgeheven op 1 januari 2007; TransAct is het resultaat van een fusie tussen Medusa, Landelijk bureau ontwikkeling beleid en hulpverlening seksueel geweld, Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland, Stichting Leergangen Vrouwenhulpverlening, SOMAN, Stichting Ondersteuning Mannenwerk en het Landelijk bureau van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK); continueerde het aanbod van de vijf instellingen en zette zich in door de combinatie van haar kerntaken beleidsbeïnvloeding, innovatie en onderzoek, voorlichting en informatie, en scholing en advies om de items seksueel geweld, seksespecifieke zorg en vraagstukken rond sekse en etniciteit onder de aandacht te brengen van managers, beleidsmakers en hulpverleners binnen het maatschappelijk werk en de (geestelijke) gezondheidszorg; voorbeelden hiervan zijn de projecten 'Targuia' van start gegaan in 1995 als Landelijk steunpunt vrouwenhulpverlening zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, en de deelname aan het project 'Grijs op eigen wijs'; steeds meer deden ook zorgverzekeraars, opleidingsinstellingen, patiënten- en consumentenorganisaties, koepelorganisaties, overheden en politie- en justitiefunctionarissen een beroep op de deskundigheid van TransAct; kreeg de landelijke regierol toegewezen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bij het bestrijden van en de hulpverlening na seksueel geweld; stimuleerde en bevorderde de beleidsmatige samenwerking tussen de verschillende overheden en organisaties; kreeg in 1996 en 1998 te maken met bezuinigingen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die zij voor een groot deel kon afwenden; toen Aletta, Landelijk centrum voor vrouwengezondheidszorg per 1 januari 1999 werd opgeheven, nam TransAct een gedeelte van de activiteiten over, namelijk de seksespecifieke zorgvernieuwing van de somatische gezondheidszorg; vanwege subsidiebeëindiging is TransAct vanaf 1 januari 2007 samen met vijf andere landelijke organisaties opgegaan in MOVISIE, Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling www.movisie.nl .


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 2000-2003; correspondentie 1995-2002; stukken betreffende organisatie 1991-1999; stukken betreffende beleid 1995-2001; stukken betreffende financiën 1994-2002; stukken betreffende PR, voorlichting en beleidsbeïnvloeding 1995-2002; stukken betreffende integratie vrouwenhulpverlening 1995-1999; stukken betreffende seksespecifieke zorg en hulpverlening 1995-2002; stukken betreffende seksueel geweld 1995-2002; stukken betreffende scholing, advies en ontwikkeld cursusmateriaal 1995-2002; stukken betreffende onderzoek 1997-2000; stukken betreffende Grijs op eigen wijs, Targuia en andere projecten 1995-2003; stukken betreffende internationale activiteiten 1994-2001; stukken betreffende conferenties en congressen 1995-2002.
Inventory / Inventaris

Notulen

1-3
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 2001-2003.. 2 omslagen en 1 pak.
1
2001. 1 pak.
2
2002..
3
2003..
4-6
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Management overleg (MO). 2000-2002.. 3 pakken.
4
juni-december 2000..
5
2001..
6
2002..
7
Verslag van het Instellingsoverleg van 5 maart 1997 en de agenda met bijlagen voor het instellingsoverleg van 8 april 1998. maart 1997-april 1998.. 2 stukken.
8
Verslagen van het overleg Beleidsbeïnvloeding van 11 januari 2000 en 24 juni 2002. januari 2000, juni 2002.. 2 stukken.

Jaarverslagen

9
Gezamenlijk jaarverslag 1994 van de vijf organisaties Leergangen Vrouwenhulpverlening, Medusa, Metis, SOMAN en VSK die per 1 januari 1995 met elkaar gaan fuseren en het jaarbericht van 2001. 1995, 2002.. 2 stukken.
NB. De jaarverslagen van 1994-1998 bevinden zich in de bibliotheek van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.

Correspondentie

10
Lijsten van ingekomen stukken. 2001.. 1 omslag.
11-15
Correspondentie met verslagen van overleggen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 1996-2000.. 6 omslagen.
11
1996..
12
1997..
13
1998..
14
1999..
15
2000..
16
Correspondentie van het management. 1995-1996.. 1 pak.
17
Correspondentie met de Fiom. Met verslagen van overleggen. 1995, 1997-1999.. 1 omslag.
18
Correspondentie met de Rutgers Nisso Groep. 1996-2001.. 1 omslag .
19
Correspondentie met politieke partijen en ministeries betreffende beleidsbeïnvloeding. 1996-2002.. 1 omslag.

Organisatie

20
Stukken betreffende de ontwikkelingen tot de fusering van de organisaties Metis, Medusa, Landelijk bureau van de VSK, SOMAN en Leergangen Vrouwenhulpverlening. Met een kopie van een getekende intentieverklaring, en stukken betreffende huisvesting en het opstellen van een beleidsplan van de fuserende organisaties. 1991-1994.. 1 omslag.
21
Kopiëen van de fusieakte van 19 december 1994 met de statuten ingaande op 1 januari 1995 en het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van koophandel (KvK) van 12 mei 1999. 1994.. 3 stukken.
22-24
Agenda's en notulen van vergaderingen van het fusiebestuur in verband met de bundeling van de organisaties van Metis, Medusa, Landelijk bureau van de VSK, SOMAN en Leergangen Vrouwenhulpverlening. Met bijlagen. 1993-1994.. 1 pak.
22
november 1993..
23
januari-juni 1994..
24
juli-december 1994..
25
Agenda's en notulen van vergaderingen van de fusieprojectgroep. Met bijlagen. 1993-1994.. 1 pak.
26
Stukken betreffende de lobby van TransAct tegen de voorgestelde bezuinigingen in 1996 en 1998 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 1994-1997.. 1 pak.
27
Netwerk, personeelsblad van TransAct, nrs 1-7. 1995.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende de opening van TransAct op 2 maart 1995 in Utrecht. 1995.. 1 omslag.
29
Stukken van de evaluatie-werkgroep met het oog op de evaluatie van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening door het ministerie van VWS en de te kiezen strategie voor het voortbestaan van de organisatie. 1995.. 1 omslag.
30
Interne stukken naar het personeel. 1996-1999.. 1 pak.

Beleid

31
Stukken betreffende communicatiestrategie. 1995, 1997.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende het te voeren beleid voor betaalde dienstverlening van het Kenniscentrum (KC) en het adviesrapport hoe de afdeling Scholing en Advies per 1 januari 1998 gereorganiseerd moest zijn. 1995-1996.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de ontwikkeling van een ondernemingsplan en de plannen 'Verandering met visie, plan voor een onderneming' en het concept 'Verandering met visie, plan voor de toekomst van TransAct'. 1996-1997.. 1 omslag.
34
Beleidsstukken betreffende internationale activiteiten. 1996.. 1 omslag.
35
Beleidsstukken en notities. 1996-2000.. 1 pak.
36
Activiteitenplannen voor 1998, 2000, 2001 en 2002 en het beleidsplan Meerjarendoelen 1999-2001, activiteiten 1999. 1997-2001.. 5 stukken
37
Stukken betreffende beleid ten behoeve van het vergroten van de culturele diversiteit in het personeelsbestand. 1999-2001.. 1 omslag.

Financiën

38
Begroting voor 1995 van Stichting Orlando, de toen voorlopig gekozen naam voor de fusie van de organisaties Metis, Medusa, Landelijk bureau van de VSK, SOMAN en Leergangen Vrouwenhulpverlening. 1994.. 1 stuk.
39
Begrotingen voor 1997-1998, 2000 en de conceptbegroting van 1999. 1996-1999.. 1 omslag.
40
Kopie van de jaarrekening van 1999. 2000.. 1 stuk.
41
Financiële stukken betreffende het project 'Peer support: sociale risico's en kansen van gemargaliseerde jongens met prostitutiecontacten in Amsterdam'. 2000-2002.. 1 omslag.

PR, voorlichting en beleidsbeïnvloeding

42
Correspondentie PR. 1995-1996.. 1 omslag.
43
Persberichten en stukken betreffende beleidsbeïnvloeding. z.j., 1997-1998.. 1 omslag.
44
Folders, brochures en ansichtkaarten van TransAct. z.j., 2004.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende de voortzetting van de uitgave van het tijdschrift Vrouw en Gezondheidszorg. 1994-1996.. 1 omslag.
46
Aanwinstenlijsten van 1995-1996 en cijfermateriaal van gestelde vragen van de Infodoc en Infolijn van het Kenniscentrum. 1995-1996.. 1 omslag.
47
TransAct Nieuwsbrieven, 1995 nrs 1 en 2, en 'Scholing en Advies'-kalenders. 1995-1998.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de uitgave van de Nieuwsbrief Werken met mannen, met de nummers 1-7 en verzamelde documentatie door de redactie van de Nieuwsbrief. 1998-2001.. 1 pak.
49
Leesmap 'Seksespecifieke gezondheidsbevordering (een kleine selectie van artikelen)'. 2001.. 1 stuk.

Integratie Vrouwenhulpverlening

50
Stukken betreffende de koersbepaling van het emancipatiebeleid georganiseerd door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) waar TransAct aan deelnam. 1995.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende het project 'Verbetering Infrastructuur Autonome Vrouwenhulpverlening' in het kader van financiering van Vrouwenhulpverlening door zorgverzekeraars, in samenwerking met de gelijknamige 'Werkgroep Infrastructuur Vrouwenhulpverlening'. 1995-1996.. 1 pak.
52
Agenda's en notulen van het Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening in de Verslavingszorg, waarin TransAct een adviserende rol speelde. Met bijlagen. 1995.. 1 omslag.
53
Agenda's en notulen van het Landelijk Beleidsplatform Vrouwenhulpverlening in de semi-en intramurale geestelijke gezondheidszorg. Met bijlagen. 1995-1997.. 1 omslag.
54-56
Agenda's en notulen van de VWS-Stuurgroep Vrouwenhulpverlening (VHV) ter bevordering op beleidsniveau van de integratie van VHV in de reguliere zorg en vergroting van het draagvlak van VHV. TransAct zat als adviseur in de Stuurgroep. 1996-1997, 1999.. 2 pakken en 1 omslag.
54
1996..
55
1997..
56
1999..
57
Agenda's en notulen van de Projectgroep Kwaliteitsbeleid en Vrouwenhulpverlening ingesteld door de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening (VHV) gericht op verdere uitwerking van het begrip 'maatschappelijke diversiteit' in relatie tot het kwaliteitsbeleid. TransAct had zitting in deze projectgroep. Met bijlagen. 1997-1998.. 1 pak.
58
Agenda's en notulen van het Adviseursoverleg van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening (VHV), waar TransAct deel van uitmaakte. 1997, 1999.. 1 omslag.
59
Stukken van de projectgroep 'Zorg op regionaal niveau', betreffende de integratie van vrouwenhulpverlening in regionaal zorgbeleid in opdracht van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening, waarin TransAct zitting had en stukken betreffende de werkbijeenkomst 'Regiovisie specifiek belicht' gehouden op 16 december 1999. 1997-1999.. 1 omslag.

Seksespecifieke zorg en hulpverlening

60-62
Agenda's en notulen van het Teamoverleg Seksespecifieke Zorgvernieuwing (SSZV). Met bijlagen. 1997-1999.. 3 omslagen.
60
1997..
61
1998..
62
1999..
63-67
Agenda's en notulen van het Teamoverleg Seksespecifieke Zorg (SSZ). Met bijlagen. november 1999, 2001-2003.. 4 pakken en 1 omslag.
63
november 1999. 1 omslag.
64
januari-juni 2001..
65
juli-december 2001..
66
september-december 2002..
67
januari-augustus 2003..
68-69
Uitgaande stukken Seksespecifieke Zorg (SSZ). 2000-2001.. 2 pakken.
68
2000..
69
2001..
70
Correspondentie met ZorgOnderzoek Nederland (ZON), later voortgezet als ZonMw. 2000-2002.. 1 pak.
71
Financiële stukken betreffende projecten van het Team Seksespecifieke Zorgvernieuwing (SSZV). 1995-1998.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende congressen, (netwerk)bijeenkomsten en studiedagen Seksespecifieke Zorg (SSZ). 1996, 2000.. 1 pak.
73-76
Stukken betreffende het project 'Ontwikkeling Meetinstrument Audit Integratie Seksespecifieke Hulpverlening'. 1995-1997.. 3 pakken en 1 omslag.
73
Correspondentie..
74
Ontwikkelingsfase..
75
Inhoud Audit..
NB. Met diskette.
76
Presentaties Audit op 22 mei en 13 november 1997. 1 omslag.
77-80
Stukken betreffende cursussen op maat 'Seksespecifieke hulpverlening aan professionals' voor verschillende organisaties op het terrein van de geestelijke hulpverlening. 1995-1997, 2000.. 2 pakken en 2 omslagen.
77
1995. 1 pak.
78
1996. 1 pak.
79
1997. 1 omslag.
80
2000. 1 omslag.
81-83
Stukken betreffende georganiseerde cursussen voor professionals op het terrein van Mannenhulpverlening (MHV) en Vrouwenhulpverlening (VHV). 1996-1997, 2000.. 2 pakken en 1 omslag.
NB. De cursus Leerroute A en B, 1996-1997 is ondergebracht bij inv. nr 82.
81
1996..
82
1997..
83
2000.1 omslag.
84
Stukken betreffende cursussen Vrouwenhulpverlening op maat verzorgd ten behoeve van het Psychiatrisch Centrum de Wellen te Apeldoorn. 1996.. 1 pak.
85
Stukken betreffende seksespecifieke hulpverlening in het hoger onderwijs en de invited conference over seksespecifieke hulpverlening in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) sector Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) gehouden op 16 september 1998. 1998.. 1 omslag.
86
Agenda's en notulen van het overleg Partners Ruby-campagne van The Body Shop rond het thema eigenwaarde en schoonheidsideaal bij vrouwen en de uitgave van het nieuwsbulletin Full Voice, waarin ook zitting hadden NISSO, Mama Cash, Aletta en TransAct. 1997-1999.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende een brainstorm van voormalig adviseurs van de VWS-Stuurgroep Vrouwenhulpverlening in verband met het VWS-beleid op het gebied van sekse en etniciteit op 21 november 2000. 2000.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende seksespecifieke advisering van TransAct aan Zorgonderzoek Nederland (ZON) over de ZON-programma's 'Verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Tussen weten en doen' en 'Gezond leven' 2000; Handleiding en spel voor bijeenkomsten Zin in Gezond Leven samen zoeken naar keuzemogelijkheden, uitgegeven door ZonMw en TransAct 2006 2000.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende het project 'Seksespecifieke hulpverlening in beeld' en de presentatie van de educatieve videoproductie 'Seksespecifiek werken' op 28 november 2002. 2000-2002.. 1 pak.
90
Materiaal voor de driedaagse cursus 'Werkstress en Gender' gehouden op 19 februari, 12 en 28 maart 2001. z.j., 2001.. 1 pak.
91
Stukken betreffende de studiedag 'Begeleiding van arbeidsgerelateerde problematiek: man of vrouw maakt het uit?' op 30 september 2003. 2003.. 1 omslag.
92
Handboek voor het voorlichtingsprogramma: 'De zorg in eigen hand; gezondheidsbevordering voor oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen'. 2003.. 1 stuk.
93
Handboek kadertraining 'Gezondheidsvoorlichting aan oudere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst', met een leesmap. 2001.. 1 stuk.
94
Discussiestuk en eindrapport 'Integratie voltooid: van beeld naar werkelijkheid' over de ontwikkelingen in de integratie van de Vrouwenhulpverlening en Sekse-specifieke hulpverlening in AMW-instellingen in Noord-Holland ten behoeve van de werkochtend op 29 augustus 1995. 1995.. 2 stukken.
95-98
Stukken betreffende de cursussen Leerroute A Vrouwenhulpverlening. Vanaf 1998 genaamd Basisopleiding Vrouwenhulpverlening. 1996-2000.. 4 omslagen.
99
Ton van Elst, Werken met mannengroepen. Handleiding voor hulpverleners. 1999.. 1 stuk.
100
Agenda's van het Mannenplatform, georganiseerd door TransAct voor medewerkers en externe (allochtone) hulpverleners met affiniteit voor mannenhulpverlening. Met bijlagen. 1999-2001.. 1 omslag.
101
Agenda's en verslagen van het Mannenoverleg. Met bijlagen. september 1999-januari 2000.. 1 omslag.
102-105
Cursusmateriaal Basisopleiding Mannenhulpverlening. 1995-1996, 2000-2001.. 4 pakken.
102
1995..
103
1996..
104
2000..
105
2001..
106-107
Ingevulde vragenlijsten over mannenhulpverlening in Nederland ten behoeve van het onderzoek naar methodieken gebruikt in mannengroepen. 1999.. 2 pakken.
106
1-65..
107
66-141..

Project 'Grijs op eigen wijs': Oudere vrouwen en Vrouwenhulpverlening

NB. Het project was een samenwerkingsproject van ANBO, Unie KBO, PCOB, Aletta en TransAct in opdracht van het ministerie van VWS.
108
Agenda's en notulen van het projectmedewerkersoverleg van het Project 'Grijs op eigen wijs'. Met bijlagen. 1995-1997.. 1 omslag.
109
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Begeleidingscommissie van het Project 'Grijs op eigen wijs'. Met bijlagen. 1995-1997.. 1 pak.
110
Agenda's en notulen van het projectleidersoverleg van het Project 'Grijs op eigen wijs'. Met bijlagen. 1996-1997.. 1 omslag.
111
Agenda en notulen van de laatste bijeenkomst van het contactpersonenoverleg 'Grijs op eigen wijs' van 15 september 1998. 1998.. 1 omslag.
112
Correspondentie project 'Grijs op eigen wijs'. 1995-1997.. 1 omslag.
113
Financiële stukken betreffende diverse deelprojecten 'Grijs op eigen wijs'. 1994-1997.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende het deelproject 'Toegankelijkheid en informatievoorziening' uitgevoerd door Aletta en TransAct in het kader van het werkplan 'Grijs op eigen Wijs'. Met stukken betreffende het deelproject 'Toegankelijkheid van informatie gericht op intermediairen'. 1994-1997.. 1 pak.
NB. Zie ook het archief van Aletta, Centrum voor Vrouwengezondheidszorg en Metis.
115
Stukken betreffende de Klankbordgroep Vrouwengroepen 60+, daarvoor Klankbordgroep project Zelfhulp genaamd in samenwerking met Aletta Centrum voor Vrouwengezondheidszorg, uitvoerder van het deelproject. 1995-1997.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende de gezamenlijke overlegmiddagen van het Project 'Grijs op eigen wijs' gehouden op 20 juni 1996 en 10 april 1997. 1996-1997.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende het deelproject Klankbordgroep Thuiszorg. 1996-1997.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende de ontwikkeling van de pilot 'Grijs op eigen wijs vrouwengroepen 60+' in Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland en Oost-Gelderland, stukken betreffende vrouwenzelfhulpgroepen en landelijke terugkomdagen en verslag Netwerkbijeenkomst op 8 december 2000 van Grijs op eigen Wijs Vrouwengroepen 60+. 1997-2000.. 1 pak.
119-122
Stukken betreffende het implementatietraject Vrouwengroepen 60+ in Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland ter versterking van de positie van 60+ vrouwen waarin TransAct een ondersteunende rol bood, als vervolg op (de ontwikkelingsfase van) het project 'Grijs op eigen wijs'. 1998-1999.. 4 omslagen.
119
Drenthe..
120
Noord-Brabant..
121
Noord-Holland..
122
Gelderland.
123-125
Stukken betreffende het project 'Vrouwen op sleutelposities in de Gezondheidszorg' als vervolg op het project 'Grijs op eigen wijs'. 1995-1996.. 3 omslagen.
NB. Zie het archief van Metis voor het project 'Keuzen in de zorg'.
123
Ontwikkeling van het project..
124
Deelprojecten Digitaal netwerk, Mentorproject, Functiegericht netwerken en de expertmeeting op 16 oktober 1996..
125
Eindconferentie 27 november 1996 met het eindverslag van het project..
126
Deelproject 'Drie generaties vrouwen werken in de gezondheidszorg' in samenwerking met het International Health Futures Network (IHFN). 1995.. 1 omslag.
127
Implementatieplan Grijs op Eigen Wijs. november 1997.. 1 stuk.
128
Stukken betreffende de slotmanifestatie van het Project 'Grijs op eigen wijs' gehouden op 10 december 1997 en de evaluaties van het deelproject Vrouwengroepen 60+ Verschil mag er zijn en Het prikkelt je ondernemingslust. Met foto's. 1997-1998.. 1 omslag.

Project Targuia

129
Stukken van Metis betreffende de ontwikkeling van het project , voordat de organisatie opging in TransAct. 1993-1994.. 1 omslag.
130-133
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Stuurgroep. Met bijlagen. 1995-1998.. 4 omslagen.
130
1995..
131
1996..
132
1997..
133
januari-februari 1998..
134
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Adviesgroep. Met bijlagen. 1996-1997.. 1 omslag.
135
(Concept) activiteitenplannen en het 'Werkplan van 1995-1997 en verder'. 1994?-1996.. 1 omslag.
136-137
Algemene correspondentie. 1995-1998.. 2 omslagen.
136
Inkomende stukken..
137
Uitgaande stukken..
138
Correspondentie van de Stuurgroep. 1995-1997.. 1 omslag.
139
Correspondentie van de Adviesgroep. 1996-1997.. 1 omslag.
140
Correspondentie met de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1996-1997.. 1 omslag.
141
Correspondentie met TransAct betreffende interne aangelegenheden. 1995-1996.. 1 omslag.
142
Correspondentie betreffende externe activiteiten per organisatie geordend. 1996-1997.. 1 omslag.
143
Adressenlijsten. z.j., 1996-1998.. 1 omslag.
144
Stukken betreffende de organisatie van het project, met het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst van de verschillende organisaties binnen Targuia. 1995.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende PR activiteiten en de Targuia Nieuwsbrieven nr.1-5. 1996-1998.. 1 omslag.
146
Vragenlijsten ten aanzien van hulpverlening aan zmv-vrouwen aan verschillende (geestelijke) gezondheidszorginstellingen en verslagen van de werkbezoeken door de projectleider. 1995.. 1 omslag.
147
Stukken betreffende de afronding van het project, publicatie van het einddocument 'Denkwerk in uitvoering' en de slotbijeenkomst op 26 januari 1998. 1997-1998.. 1 omslag.
148
Financiële correspondentie betreffende subsidies, jaarrekening van 1996, werkbegrotingen van 1996 en 1997. 1994-1997.. 1 omslag.
149
Voortgangsrapportages. 1995-1996.. 1 omslag.
150
Stukken betreffende de implementatie van visie, resultaten en producten van Targuia betreffende de hulpverlening en gezondheidszorg aan ZMV-vrouwen binnen de samenwerkende organisaties. 1997.. 1 omslag.
151
Agenda's en notulen van bijeenkomsten van de Begeleidingscommissie van het onderzoek 'Abortus bij allochtone vrouwen', waarin Targuia zitting had. Met bijlagen. 1997.. 1 omslag.
152-155
Stukken betreffende het deelproject 'Informatievoorziening zorg en hulpverlening zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (zmv-vrouwen) voor intermediairen'. 1996-1998.. 4 omslagen.
152
Projectplannen..
153
Onderzoek informatiebehoefte zmv-vrouwen voor intermediairen met een inventarisatie van bibliotheken en documentatiecentra (Bidoc's)..
154
Ontwikkeling van de publicatie 'Informatiewijzer'.1996-1998..
155
Opzet van een Landelijk Informatiepunt zmv-vrouwen, zorg en welzijn..
156-159
Stukken betreffende het deelproject 'Visie-ontwikkeling vrouwenhulpverlening in relatie tot zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. 1996-1997.. 2 pakken, 1 omslag en 1 stuk.
156
Projectplan deelproject. 1 stuk.
157
Inventarisatie vraagstukken en ontwikkeling zmv-visie met behulp van interviews en ontwikkeling visiedocument..
158
Expertmeetings gehouden op 2 april 1996 en 17 juni 1997. 1 omslag.
159
Werkconferentie 'Diversiteit als een verrijking' gehouden op 30 oktober 1997..
160
Stukken betreffende de gespreksavond 'Empowerment: Het debat in dialoog met het verhaal' gehouden op 6 juni 2000, als vervolg op het project Targuia. 2000.. 1 omslag.

Bestrijding seksueel en huiselijk geweld

161-163
Agenda's en notulen van het Teamoverleg Bestrijding Seksueel Geweld (BSG). Met bijlagen. 1998, 2000-2001.. 2 pakken en 1 stuk..
161
8 juli 1998. 1 stuk.
162
2000..
163
2001..
164-172
Agenda's en notulen van het Landelijk Overleg Regionale Ondersteuning (LORO) betreffende bestrijding van seksueel geweld, waarin TransAct zitting had. Met bijlagen. 1995-2003.. 6 omslagen.
164
1995..
165
1996..
166
1997..
167
1998..
168
1999..
169
2000..
170
2001..
171
2002..
172
januari 2003..
173
Agenda's en notulen van bijeenkomsten betreffende de oprichting van een platform cliënten-en belangenorganisaties seksueel geweld, georganiseerd door TransAct. 1999-2000.. 1 omslag.
174
Plan van aanpak Aanjaagfunctie Bestrijding seksueel geweld 1997-2000. juni 1997.. 1 stuk.
175
Stukken betreffende de uitwisselingsbijeenkomst Geweld in relaties op 26 november 1998 in het kader van de 'Aanjaagfunctie Bestrijding seksueel geweld'. 1998.. 1 omslag.
176
Uitgaande stukken Team Bestrijding Seksueel Geweld. 2000-2001.. 1 omslag.
177
Correspondentie betreffende versterking en integratie van seksueel geweld op verschillende terreinen. 1995-1998.. 1 pak.
178-180
Uitgaande mailingen van het team Bestrijding Seksueel Geweld (BSG). 2000-2002.. 2 pakken en 1 omslag.
178
2000. 1 omslag.
179
2001..
180
2002..
181
Correspondentie met de Ontwikkelgroep Leergang Ervaringsdeskundigen Seksueel Geweld van de VSK. 1995-1996.. 1 omslag.
182
Stukken betreffende de ondersteuning van de regionale werkgroepen / afdelingen van de Vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin (VSK). 1995-1999.. 1 omslag.
NB. Zie voor de archieven van de verzelfstandigde VSK werkgroepen /afdelingen de inventaris van het archief van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK).
183
Correspondentie met de Vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin (VSK). 1995-2000.. 1 pak.
184
Financiële stukken betreffende diverse projecten van het Team Bestrijding Seksueel Geweld (BSG). 1996-1997.. 1 omslag.
185
Samenwerkingsovereenkomst met KorrelatieInformatietekstenbestand psychosociale zorg betreffende (seksueel) geweld. 1995?. 1 stuk.
186-191
Stukken betreffende beleidsbeïnvloeding en activiteiten in het kader van de bestrijding (seksueel) geweld. Met stukken betreffende georganiseerde debatten.. 5 omslagen en 1 pak.
186
1997..
187
1998..
188
1999..
189
2000..
190
2001. 1 pak.
191
2002..
192
Stukken betreffende het project 'Advisering over de rol van GGD'en bij de regionale bestrijding van seksueel geweld' als vervolg van het project 'Bestrijding seksueel geweld: de rol van GGD'en' . 1995-1996.. 1 pak.
NB. Zie voor het project 'Bestrijding seksueel geweld: de rol van GGD'en' het archief van Medusa inv. nr 15.
193-197
Stukken betreffende het project 'Preventie en signalering geweld tegen vrouwen in relaties'. 1995-1996.. 3 pakken en 2 omslagen.
NB. Zie ook het archief van Medusa.
193
Agenda's en notulen van de Begeleidingscommissie..
194
Projectbeschrijvingen en rapportages. 1 omslag.
195
Correspondentie..
196
Minisymposium 'Preventie in breed perspectief' gehouden op 31 mei 1996. 1 omslag.
197
Regionale projecten in Leiden, Utrecht en Apeldoorn..
198
Stukken betreffende het onderzoek 'Risicofactoren voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport in opdracht van het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en stukken betreffende de publieksversie De andere kant van de medaille gebaseerd op het onderzoek. Met foto's. 1997-1998.. 1 pak.
199
Stukken betreffende de enquête naar omgangscultuur en seksuele intimidatie ten behoeve van scholing en voorlichting. 1997.. 1 omslag.
200
Stukken betreffende het onderzoek naar preventiebeleid van seksueel misbruik binnen de drie psychiatrische instellingen Parnassia, Vijverdal en Zon & Schild in samenwerking met Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ NL) en de afsluitende conferentie 'Graag of niet' op 10 maart 2000. 1999-2000.. 1 pak.
201-204
Stukken betreffende het driejarige project 'Stem van slachtoffers van seksueel geweld'. 1997-1999.. 3 omslagen en 1 pak.
201
Algemeen..
202
Deelproject 1: Belangenbehartiging..
203
Deelproject 2 en 3: Voorlichting en Klachtenlijn. 1 pak.
204
Deelproject 4: Provinciale samenwerking: pilot in Zeeland..
205
Stukken betreffende de ontwikkeling van de verwijsgids Hulpverlening na seksueel geweld aan mensen met een verstandelijke handicap in samenwerking met de Federatie van Ouderverenigingen en de update in 1997. 1995-1997.. 1 omslag.
206
Stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het bespreekbaar maken van seksuele intimidatie in opdracht van het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), waaronder de ontwikkeling van een modelbeleidsplan seksuele intimidatie voor sportbonden. 1997-1999.. 1 pak.
207
Stukken betreffende het congres 'Aan den lijve, hulpverlening na seksueel geweld, ervaringen en methodieken' deel 1 en 2 gehouden op 28 november 1996 en 23 mei 1997. 1996-1997.. 1 pak.
208
Stukken betreffende de evaluatie van het VWS-beleid Bestrijding seksueel geweld (1991-1995) en reacties van TransAct. 1996.. 1 omslag.
209
Stukken betreffende het project 'Let op de kleintjes' gericht op kinderen uit gewelddadige gezinnen en een vervolg met de opzet van werkbijeenkomsten. 1997-1999, 2002.. 1 omslag.
210
Stukken betreffende de enquête Seksueel misbruik bij mensen met een handicap, aan aandachtsfunctionarissen en vertrouwenspersonen. Met ingevulde enquêteformulieren. 2002.. 1 omslag.
211
Stukken betreffende het minisymposium Seksueel geweld en telefonische hulpverlening op 6 april 1995 georganiseerd in samenwerking met Korrelatie. 1995.. 1 omslag.
212
Stukken betreffende het onderzoek 'Eerste opvang slachtoffers seksueel geweld in opdracht van het Ministerie van Justitie in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en stukken van de begeleidingscommissie. 1995-1996.. 1 omslag.
213
Stukken betreffende de ontwikkeling van de Handleiding begeleiding slachtoffers seksueel geweld bij juridische procedures, in samenwerking met het Clara Wichmann Instituut. 1998.. 1 omslag.
214
Stukken betreffende het landelijke registratiepunt en de regionale meldpunten van seksuele intimidatie door hulpverleners. 1999.. 1 omslag.
215-217
Agenda's en notulen van overleggen binnen de Landelijke Werkgroep Kinderporno en Kinderprostitutie in Nederland, in samenwerking met Childright Worldwide opgericht. 1996-1998.. 3 omslagen.
215
Kerngroep..
216
Werkgroep..
217
Subgroep 'Hulpverlening en preventie' van de werkgroep..
218
Stukken betreffende agendering en juridische maatregelen tegen kinderporno en kinderprostitutie. 1995-1996.. 1 omslag.
219
Stukken van de Landelijke Werkgroep Huiselijk Geweld, waarin TransAct zitting had. 2000-2002.. 1 omslag.
220
Stukken betreffende het uitwisselingsproject projecten huiselijk geweld gehouden op 16 mei 2002. 2002.. 1 omslag.
221
Stukken betreffende de integratie van de hulpverlening van de VSK in de reguliere hulpverlening met ondersteuning van TransAct. Met het verslag van de Landelijke vergadering van VSK-werkgroepen en besturen gehouden op 18 juni 1998, waarin TransAct zitting had. 1998.. 1 omslag.
222
Stukken van de klankbordgroep 'Vrouwen en veiligheid' waar TransAct aan deelnam. 1996-1997.. 1 omslag.
223-225
Stukken betreffende het project 'Kwaliteitsbeleid' ter verbetering van de kwaliteit van de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en stukken betreffende de ontwikkeling van de checklist betreffende Kwaliteitscriteria inzake hulpverlening na seksueel geweld. 1998-2000.. 2 pakken en 1 omslag.
223
1998..
224
1999. 1 omslag.
225
2000..
226
Stukken betreffende het project 'de Aanpak', ontwikkeling van een methodiek voor hulpverlening bij geweld in relaties en stukken betreffende de werkconferentie 'Geweld in relaties aangepakt' op 2 november 2001, in samenwerking met de Vrouwenopvang Overijssel en de Fiom. 2000-2002.. 1 omslag.
227
Stukken betreffende de inventarisatie naar het hulpaanbod van de GGZ-instellingen voor asielzoekers en vluchtelingen met psychische problemen door seksueel geweld in het kader van het project 'Vluchtelingen en asielzoekers'. 2001-2002.. 1 omslag.
228
Stukken betreffende de uitgave van de handleiding voor intake en eerste gesprekken Met andere woorden : bespreekbaar maken van seksueel-misbruikervaringen van mannelijke cliënten. 1995-1996.. 1 omslag.
229
Stukken betreffende het project 'Seksueel misbruik van jongens' in samenwerking met de Vakgroep Vrouwenstudies, Rijksuniversiteit Utrecht en stukken betreffende de eindpublicatie van het project Bij stukjes en beetjes. Met diskette. 1995-1996.. 1 omslag.
NB. Zie het archief van SOMAN inv. nr 16 voor de beginfase van het project.
230
Stukken betreffende het filmproject 'Gebroken grenzen, over mannelijke slachtoffers van seksueel geweld, misbruik en seksuele intimidatie' van Jan Lenselink. De film is een co-productie tussen TransAct, de Humanistische Omroep Stichting (HOS) en 'Anafi Films'. 1995-2000.. 1 omslag.
NB. Zie ook het archief van SOMAN inv. nr 17.
231
Stukken betreffende het 'Onderzoek Daderhulpverlening in Nederland' in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON), en in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en stukken van de begeleidingscommissie. 1999.. 1 omslag.
232
Stukken betreffende de elektronische Informatiewijzer over mannen en seksueel misbruik. 2000-2001.. 1 omslag.
233
Stukken betreffende de herdruk van de folder 'Seksueel misbruikte jongens' en een enquête over de inhoud van de folder. 2000-2001.. 1 pak.
234
Concept tekst 'Informatiewijzer over mannen en seksueel misbruik' voor de website van TransAct. 2000.. 1 stuk.
235
Stukken betreffende het onderzoek naar de mannenhulpverlening van Marokkaanse jeugdige plegers die zich schuldig maken aan seksueel geweld uitgevoerd door stagiaires in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam. 2000.. 1 omslag.
NB. Zie inv. nr 190 voor het debat over Marokkaanse jongens en seksueel geweld gehouden op 30 mei 2001.
236
Stukken betreffende de praktijkbijeenkomst 'Hoe betrekken we mannen en jongens bij de preventie van huiselijk geweld' georganiseerd voor hulpverleners door diverse zelfhulpinstellingen uit de regio Den Haag op 10 maart 2005 onder begeleiding van TransAct. 2005.. 1 omslag.

(Na)scholing tbv onderwijs en professionals

237
Agenda's en notulen van het scholingsoverleg Maatwerk. Met bijlagen. 2000.. 1 omslag.
238
Stukken betreffende de samenwerking met de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor de bestudering van Dissociatieve Stoornissen (NVVDS) over afstemming van de (bij)scholing aan professionals die zich bezighouden met traumagerelateerde problematiek, en de Inventarisatie cursusaanbod Traumaverwerking van verschillende organisaties. 2001.. 1 omslag.
259
Map Workshop Sekseverschillen en gezondheidsbevordering, samengesteld door Maria van Bavel. 2001.. 1 stuk.
260
Draaiboek voor begeleiders van de cursus 'Een persoonlijke kijk op het ouder worden', in het kader van het Project Systematische Preventie van COSBO Amsterdam, ontwikkeld door Maria van Bavel, beleidsmedewerker van TransAct, in opdracht van COSBO Amsterdam. 2004.. 1 stuk.

Internationale activiteiten

239
Stukken van de Werkgroep Internationaal. 1995-1999.. 1 omslag.
240
Stukken betreffende het projectvoorstel Bestrijding geweld tegen vrouwen en kinderen in Rusland ingediend door TransAct en het European Network of Policewomen en het verslag van een verkennende reis naar drie steden in Rusland. 1995-1996.. 1 pak.
241
Stukken betreffende het uitwisselingsproject tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland (N.A.N.) ter bevordering van duurzame uitwisseling van kennis en informatie omtrent methodiek-, project- en beleidsontwikkeling inzake vrouwenhulpverlening, vrouwenemancipatie en volwasseneneducatie. 1996.. 1 omslag.
242
Stukken betreffende diverse internationale projecten. 1995-1996.. 1 pak.
243
Stukken betreffende de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie gehouden van 4-15 september 1995 in Beijing. 1994-1996.. 1 pak.
244
Stukken betreffende het Platform Mensenrechten Bejing '95, waaraan TransAct deelnam. 1995-1996.. 1 pak.
245
Stukken van het Nederlands Platform Vrouwen en Gezondheid Beijing 1995, waar TransAct aan deelnam. 1995-1996.. 1 omslag.
246
Stukken betreffende de follow-up van Beijing 1995. 1995-1996.. 1 omslag.
247
Stukken betreffende ( voorbereidingen rond) de implementatie van Beijing Platform for Action 1995, ook wel Beijing +5 genoemd. 1999-2000.. 1 pak.
248
Stukken betreffende het netwerk WAVE - Women Against Violence Europe, welke TransAct mede opgericht heeft tijdens de VN Vrouwenconferentie in Bejing in 1995. Met foto's. 1995-2000.. 1 pak.
249
Stukken betreffende (de deelname van TransAct in) de European Observatory on Violence Against Women een initiatief binnen de European Policy Action Centre on Violence Against Women als onderdeel van de European Women's Lobby (EWL). 1997-1998, 2000.. 1 omslag.
250
Stukken betreffende de deelname van TransAct aan de Expertmeeting 'Best practices: violence against women' georganiseerd door het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking van 18-20 maart 1999. Met foto's van de Expertmeeting. 1999.. 1 omslag.
251
Stukken betreffende het congres 'Gender Mainstreaming Health Policies in Europe' in Madrid gehouden op 14 september 2001, waar TransAct aan deelnam. 2001.. 1 pak.

Conferenties en congressen

252
Stukken betreffende het congres De beweging in beweging: debatten in de vrouwenhulpverlening gehouden op 8 juni 1995 georganiseerd in samenwerking met SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen. 1995.. 1 omslag.
253
Stukken betreffende internationale conferenties waaraan TransAct deelnam. 1995-1998.. 1 pak.
254
Stukken betreffende het congres 'Tussen betrokkenheid en distantie: de invloed van schokkende gebeurtenissen en trauma's van clienten op de professional georganiseerd door TransAct op 4 november 1999. 1999.. 1 omslag.
255
Stukken betreffende de werkconferentie 'Seksuele en reproductieve gezondheid en zorg' georganiseerd door het Nederlands Platform Vrouwen en Gezondheid op 7 april 2000, waar TransAct aan deelnam. 2000.. 1 omslag.
256
Stukken betreffende de conferentie 'De integratie van de factor sekse in de vervolgopleiding, waaraan TransAct deelnam. 2002.. 1 omslag.

Publicaties

257
Ineke van der Vlugt, Handelen bij mishandeling: een handleiding voor hulpverleners bij geweld in de relatie. 1997.. 1 stuk.
258
Ineke van der Vlugt, Meiden in de RIAGG, sekse-specifiek belicht. Verslag van een studiedag, gehouden op 24 april 1996. 1996.. 1 stuk.

Audiovisueel materiaal afkomstig van de Stichting tegen Seksueel Geweld Utrecht

---
Geluids- en videobanden van radio- en tv- programma's betreffende vrouwenmishandeling, seksueel geweld, verkrachting, aanranding en incest: Radio programma's Hoor haar 16 november 1983, 14 maart 1984, 24 oktober 1984, 25 april 1958! [1985?], Man/vrouw magazine 15 januari 1988, 10 juni 1988, Echo ontbijtshow 28 september 1984, IKON de andere wereld van zondagmorgen 13 november 1983, Schuurpapier 5 september 1984, Stennis 26 maart 1984, Dubbellisjes 8 januari 1984, Vara Stand van zaken 6 september 1986, M/V radio [datum onbekend]1987; TV programma's 'Kijk haar' 12 november 1981, 27 mei 1982 en Rondom Tien 11 februari 1985, 28 februari 1985; overgebracht naar het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum..