/
You are not logged in

Archief Vormingscentrum de Vonk 1911-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000275
Unitdate1911-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent15.85 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Willem Schilt in 2011
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage van de rubriek Personeel
inv.nrs 205-246
is toestemming archivaris vereist.
Preferred CitationArchief Vormingscentrum de Vonk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Gebouwd in 1918 te Noordwijkerhout op initiatief van Emilie Knappert (1860-1952) als vakantiehuis voor arbeidende meisjes met kleine beurzen; gestopt in 1993; Knappert had in 1911 te Leiden de Vereniging Buitenbedrijf opgericht, de eigenaar van 'De Vonk'; de naam De Vonk was bedacht door een Leids fabrieksmeisje; in de zomer van 1930 werd er in samenwerking met het landbouwhuishoudonderwijs een begin gemaakt met meer vormingswerk; werd onderdeel van de religieus-socialistische Vereniging Woodbrookers in Holland; na de tweede wereldoorlog hield het instituut zich vooral bezig met het organiseren van acht- tot tienweekse cursussen voor meisjes 'tussen school en leven', voor veertien- tot zestienjarige meisjes uit arbeiders- en kleine middenstandsmilieus; persoonlijke ontplooiing, waarbij vrouwelijke vorming en dienstbaarheid aan de gemeenschap belangrijke peilers waren, stond centraal; de cursussen waren uniek omdat ze in internaatsverband werden gegeven; in 1973 werd de internaatsvorming vervangen door kortdurende dagcursussen; Hermien van der Heide was van 1922 tot 1927 directrice.


Inhoud

Vergaderstukken van het bestuur 1923-1993; notulen van volksvergaderingen 1974-1991 en van algemene ledenvergaderingen 1983-1992; correspondentie 1937-1992; jaarverslagen 1922-1992; stukken betreffende de oprichting, organisatie, beleid en opheffing 1918-2000; stukken betreffende de geschiedenis en jubilea 1919-1992; financiële stukken 1919-1993; stukken betreffende het gebouw 1920-1995; stukken betreffende personeel 1950-1994; stukken betreffende activiteiten in het kader van volksontwikkeling 1930-1983; stukken betreffende vormingscursussen 1946-1993; stukken betreffende voorlichting en publiciteit 1911-1993; dia's, film, foto's.
Inventory / Inventaris

Vergaderstukken

1-12
Vergaderstukken van de vergaderingen van het bestuur van Vereniging Buitenbedrijf, vanaf 1947 van Vormingscentrum De Vonk, vanaf 1953 van Vereniging Buitenbedrijf De Vonk. 1922-1993.. 6 pakken, 5 omslagen en 1 deel.
1
Bevat tevens de notulen van de algemene vergaderingen van 1923-1929. 1922-04/1929.. 1 deel.
2
1929 oktober - 1936, met doorslag van de notulen van de algemene vergadering van februari 1929. 10/1929-1936.. 1 omslag.
3
1945-1956.. 1 omslag.
4
1957-1964..
5
1965-1969..
6
1973-1976..
7
1977-1980.. 1 omslag.
8
1981-1983..
9
1984-1985.. 1 omslag.
10
1986-1987.. 1 omslag.
11
1988-1989..
12
1990-1993..
13
Vergaderstukken van de vergaderingen van de Vonk-commissie. 1938-1939.. 1 omslag.
14-18
Notulen van de volksvergaderingen, het overlegorgaan van de vormingsstaf, de huishoudelijke staf en de directie, vanaf juni 1988 de Vonkvergadering. 1974-1991.. 3 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
14
1974-1978..
15
1979-1982.. 1 pak.
16
1983-1985..
17
1986-1988..
18
1991.. 2 stukken.
19-20
Agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen. 1983-1992.. 2 omslagen.
19
1983-1989..
20
1990-1992..
21
Notulen van de vergaderingen van het coördinatieoverleg. 1988-1992.. 1 omslag.
22
Vergaderstukken van het bestuur van Vereniging Buitenbedrijf De Vonk in liquidatie. 1993-2000.. 1 omslag.

Correspondentie

23-51
Correspondentie. 1937-1979.. 29 omslagen.
23
1937 juni - 1938 augustus, A-K..
24
1937 juni - 1938 augustus, L-Z..
25
1938 september - 1939 september, A-G, met bijlagen vanaf december 1937-mei 1938..
26
1938 september - 1939 september, H-Z, met bijlagen vanaf december 1937-mei 1938..
27
1939 oktober - 1940 april, met bijlagen vanaf sepember 1938..
28
1953 - 1954 september, A-K..
29
1953 - 1954 september, L-Z..
30
1954 oktober - 1955 september, A-K, met bijlagen, oktober 1953..
31
1954 oktober - 1955 april, L-Z, met bijlagen uit september 1954..
32
1955 mei - september, A-L, met bijlagen vanaf januari 1955..
33
1955 april - september, M-Z, met bijlagen vanaf december 1953..
34
1955 augustus - 1956 april, A-K, met bijlagen vanaf april 1955..
35
1955 augustus - 1956 april, L-Z..
36
1956 mei - 1957 januari, A-K, met bijlagen vanaf november 1955..
37
1956 mei - 1957 januari, L-Z, met bijlagen vanaf januari 1956..
38
1957 januari - juli, A-K, met bijlagen uit oktober - november 1956..
39
1957 januari - juli, L-Z..
40
1957 februari - 1958 februari, A-L..
41
1957 februari - 1958 februari, M-Z, met bijlagen vanaf oktober 1956..
42
1958 februari - november, A-K..
43
1958 februari - november, L-Z..
44
1959 maart - 1961 februari, A-K..
45
1959 maart - 1961 februari, L-Z..
46
1961 maart - 1962, A-K..
47
1961 maart - 1962, L-Z..
48
1963-1964..
49
1965 - 1969. A-H..
50
1965 - 1969, I-Z..
51
1970-1979..
52
Correspondentie met oud-cursisten en sympathisanten, met bijlagen. 1947-1992.. 1 omslag.
53-62
Correspondentie, geordend op afzender. 1971-1992.. 8 omslagen en 2 stukken.
53
Faber Assurantie. 1976-1979..
54
Gemeente Noordwijk. 1978-1987..
55
Korver Advocaten. 1991-1992..
56
NJHC-Herberg de Duinark. 1987-1989..
57
Posch, notaris N.M., met bijlagen. 1972..
58
Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland; stuurgroep Jeugdwerkloosheid. 1976.. 1 stuk.
59
Stichting Oud Poelgeest. 1987-1988..
60
Stichting ter bevordering van het Woodbrookerswerk in Nederland. 1977-1980..
61
Stichting tot steun van het werk der vereniging Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1975-1985..
62
Wasserij Thijswijk N.V. 1971.. 1 stuk.

Jaarverslagen

63-69
Jaarverslagen van Vereniging Buitenbedrijf, vanaf 1947 van Vormingscentrum De Vonk, met hiaten. 1922-1992.. 7 omslagen.
NB. De naam Vereniging Buitenbedrijf De Vonk was vooral in gebruik ten behoeve van de subsidieverstrekkers
63
1922-1942..
64
1948-1964..
65
1973-1976..
66
1977-1983..
67
1984-1987..
68
1988-1989..
69
1990-1992..
70
Driejaarlijks verslag 1958-1961, tweejaarlijks verslagen 1964-1966, 1968-1970 en financieel verslag 1967-1969. 1962-1970.. 4 stukken.

Oprichting, opheffing, beleid en organisatie

71-75
Getypte en gedrukte afschriften van de statuten van Vereniging Buitenbedrijf, vanaf 1953 vereniging Buitenbedrijf De Vonk. 1918-1991.. 7 stukken en 1 omslag.
71
1918-1949.. 1 omslag.
72
1979, met concept en fotokopie.. 3 stukken.
73
1985..
74
1990, met doorlopende tekst van de statuten.. 2 stukken.
75
1991..
76
Circulaires betreffende de beschikbaarheid voor meisjesclubs en de wintersluiting van het vakantiehuis De Vonk. 1921.. 2 stukken.
77
Ingekomen stukken afkomstig van en betreffende de Vereniging Woodbrookers in Holland. 1937-1956.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende de overeenkomst van Vereniging Buitenbedrijf met de Vereniging Woodbrookers in Holland betreffende het recht om te allen tijde als eerste gegadigde de onroerende goederen toebehorend aan Vereniging Buitenbedrijf te mogen kopen. 1937-1973..
79
Nota betreffende het jeugdplan. 1939.. 1 stuk.
80
Brief van de afdeling Liquidatie van Vereenigingen en Stichtingen van de Nederlandsche Volksdienst betreffende de toezending van de boeken, met kennisgeving van ontvangst. 1943-1944.. 2 stukken.
81
Stukken betreffende het verkrijgen van rechtsherstel. 1945-1954.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 140 en 168
82
Notitie houdende de gemaakte afspraken inzake het volkshogeschoolwerk op De Vonk, met aantekeningen betreffende de verdere uitwerking daarvan. 1946.. 2 stukken.
83
Stukken betreffende de heroriëntatie aangaande de doelstellingen en werkwijze van De Vonk. 1965-1972.. 1 pak.
84
Stukken betreffende de deelname in de werkgroep vormingswerk in internaatsverband voor werkende jeugd. 1967-1972.. 1 pak.
85
Stukken betreffende de totstandkoming van de nota betreffende de historische achtergronden van de agogische richting ten behoeve van de heroriëntatie van De Vonk als agogisch centrum voor jongeren. 1971.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende de studiedag inzake het herontwikkelingsproces van het werkveld van De Vonk. 1971.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de bepaling van de positie ten opzichte van de Stichting tot Steun van het werk van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers en de Stichting ter bevordering van het Woodbrookerwerk in Nederland. 1974-1984.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking met het Vormingscentrum voor Werkende Jongeren te Leiden. 1976.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende de inschrijving in het verenigingenregister en het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. 1976-1993.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de deelname aan het provinciaal overleg van internaten. 1979-1981.. 1 omslag.
91
Rapport inzake een bedrijfskundige analyse van de exploitatie van De Vonk op non profit basis. 1989.. 1 stuk.
92
Huishoudelijk reglement. 1989.. 1 stuk.
93
Vastgestelde activiteitenplannen. 1990-1991.. 2 stukken.
94
Stukken betreffende de ontwikkeling van producten, diensten en activiteiten die door De Vonk met succes op de markt gebracht kunnen worden, met bijlagen. 1991.. 1 omslag.
95
Krantenknipsels betreffende de toekomst van De Vonk. 1991-1993.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende het voeren van overleg inzake het lidmaatschap van de Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra en haar rechtsopvolger de Vorming-, Training- en Adviesgroep. 1991-1993.. 1 omslag.
97-98
Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen met de stichting in oprichting voortkomend uit de fusie van Stichting Oud-Poelgeest met Stichting De Essenburgh en Stichting Volkshogeschool Olaertsduyn. 1991-1993.. 2 pakken.
97
1991-27/08/1992..
98
29/08/1992-1993..
99
Vastgesteld regionaal activiteitenplan volwasseneneducatie Zuid-Holland van de samenwerkende instellingen Oud-Poelgeest, Olaertsduyn en De Vonk. 1992-1993.. 1 stuk.
100
Stukken betreffende de ontbinding en vereffening van Vereniging Buitenverblijf De Vonk. 1992-1995.. 1 pak.
101
Stukken betreffende de overbrenging van het archief van De Vonk naar het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. 1993.. 1 omslag.

Jubilea en andere festiviteiten

102
Fotoalbum van De Vonk, mogelijk samengesteld ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het gebouw. 1919-1974..
103
Oorkonde behorende bij de boom die is geschonken door de Vonken en Vlammen ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. 1949.. 1 stuk groot formaat.
104
Stukken betreffende de voorbereiding en viering van het jubileum ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. 1967-1969.. 1 omslag.
105
Documentatie betreffende de geschiedenis van De Vonk, verzameld of geschreven ter voorbereiding van het vijftigjarig bestaan. 1967-1969.. 1 omslag.
106
Album ter gelegenheid van het jubileumfeest van De Vonk. 1969.. 1 deel.
107
Uitnodiging voor de reünie van De Vonk, met lijst van deelnemers. 1992.. 2 stukken.

Bestuur, directie en staf

108
Correspondentie met het bestuur van Vereniging Buitenbedrijf, initiatiefnemer van het vakantiehuis De Vonk. 1923-1933.. 1 pak.
109
Brochure geschreven door W.M. van der Heide, van 1922 tot en met 1927 directrice van De Vonk, getiteld 'Aan de Jonge Werksters'. 1925.. 1 stuk.
110-113
Correspondentie betreffende bestuurs- en directie-aangelegenheden. 1927-1990.. 2 pakken en 2 omslagen.
110
1927-1939.. 1 omslag.
111
1950-1963..
112
1965-1978..
113
1983-1990.. 1 omslag.
114
Documentatie betreffende E.C. Knappert, stichter van de Vereniging Buitenbedrijf en tussen 1899 en 1915 directrice van het Leids Volkshuis. 1930-1957.. 1 omslag.
115
Foto's van mr. R. Baelde, van 1937 tot en met 1942 directeur van De Vonk, en zijn echtgenote E. Baelde-Tedeman, met aantekeningen betreffende hun overlijden. 1939-1945.. 4 stukken.
116
Boek geschreven door H. van der Heide, van 1927 tot en met 1932 directrice, en haar zus W.M. van der Heide, van 1922 tot en met 1927 directrice, getiteld 'Het boek van "De Vonk"'. 1943.. 1 deel.
117
Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken bij W. Bos, van 1947 tot en met 1957 (?) directrice, betreffende bestuurs- en directie-aangelegenheden. 1947-1958.. 1 omslag.
118
Correspondentie met secretaresse G. Mentzel-van Aken. 1961-1969.. 1 pak.
119
Correspondentie met het bestuur van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers betreffende de instelling van een bestuurscommissie voor De Vonk en betreffende de vertegenwoordiging van de Vonk in het bestuur van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. 1977-1979.. 1 omslag.

Leden

120-121
Ledenlijsten van de Vereniging Buitenbedrijf, met hiaten. 1915-1943.. 2 delen.
120
1915-1923..
121
1933-1943..
122
Opgaveformulieren voor het lidmaatschap van Vereniging Buitenbedrijf De Vonk. 1983-1990.. 1 omslag.

Financiën

Administratie.
123
Balansen. 1919-1926.. 1 schrift.
124
Financiële jaarverslagen over de boekjaren vanaf 1920 tot en met 1936, onvolledig, met bijlagen. 1921-1937.. 1 omslag.
125
'Brievenboek', register van uitgaande brieven van de penningmeester. 1927-1933.. 1 deel.
126
Stukken betreffende de precaire financiële situatie, mede ontstaan door tegenvallers bij de bouw van een zaal en het landhuisje 'de Vuursteen' tijdens een werklozenkamp. 1937-1939.. 1 omslag.
127
Correspondentie met penningmeester J.A. Riedel. 1939-1952.. 1 omslag.
128-134
Rapporten betreffende de controle van de jaarrekening. 1940-1993.. 4 omslagen en 3 pakken.
128
1940-1958.. 1 pak.
129
1959-1972.. 1 pak.
130
1973-1978.. 1 pak.
131
1979-1983..
132
1984-1987..
133
1988-1989..
134
1990-1992..
135
Begrotingen over de boekjaren 1958 tot en met 1989, onvolledig. 1957-1988.. 1 omslag.
136
Notulen van de vergaderingen van het Maandelijks Overleg Geldzaken (MOG). 1985-1988.. 1 omslag.
137
Correspondentie met Vekemans en Berk registeraccountants betreffende financiële aangelegenheden. 1989..
138
Notulen van het administratie-overleg. 1990-1993.. 1 omslag.

Giften, leningen, vergoedingen en subsidies.
139
Ingekomen brieven betreffende de voortzetting van de contributie van Vereniging Buitenbedrijf na de overname van De Vonk door de Vereniging Woodbrokers in Holland. 1937-1939.. 1 pak.
140
Stukken betreffende het verkrijgen van een schadevergoeding voor geleden oorlogsschade door de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. 1946-1953.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 81 en 168
141-148
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidies. 1947-1988.. 5 omslagen en 3 pakken.
141
Amsterdam; Gemeentelijk Bureau Jeugdzorg. 1967-1970..
142
Hervormde Jeugdraad; inzake toekenning gelden beschikbaar gesteld door de commissie 'massajeugdwerk'van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond. 1949-1963..
143
Ministerie van Onderwijs (, Kunsten) en Wetenschappen. 1947-1974.. 1 pak.
144
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1975-1988.. 1 pak.
145
Rotterdam; Onderafdeling Jeugdzaken en Vormingswerk. 1967-1972..
146
Stichting Jeugdzorg, Zaandijk. 1966-1967..
147
Zuid Holland; Provinciale Staten. 1948-1974..
148
Zuid Holland; Provinciale Staten. 1975-1988.. 1 pak.
149-158
Stukken betreffende het verkrijgen van giften. 1949-1975.. 7 omslagen en 3 stukken.
149
Anjerfonds Zuid-Holland. 1973-1975..
150
Arbeiders-levensverzekeringsbank 'De Centrale'. 1954-1969..
151
Koningin Julianafonds. 1950-1967..
152
Noordwijkerhout. 1963.. 1 stuk.
153
Prins Bernhardfonds. 1949-1967..
154
Stichting Comité voor de zomerpostzegels. 1968..
155
Stichting Hermien van der Heide Studiefonds, met documentatie. 1966-1971..
156
Stichting Hulp na Onderzoek. 1951-1969..
157
Stichting Jeugdzorg, Zaandam. 1969.. 1 stuk.
158
Van Ommerenfonds. 1951.. 1 stuk.
159-160
Stukken betreffende het afsluiten van hypothecaire geldleningen met als onderpand de gebouwen en opstallen Westeinde 13 en 28 te Noordwijkerhout. 1951-1973.. 2 omslagen.
159
1951-1953..
160
1960-1973..
161
Stukken betreffende de wervingsactie voor nieuwe vrienden en giften. 1962-1963.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende de deelname in de werkgroep rijksregeling subsidiëring vormingswerk in internaatsverband voor werkende jeugd, met bijlagen uit 1965. 1969-1971.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende de aanvaarding van een vierde gedeelte van de nalatenschap van zuster D.G. Vis, dat zij bij testament naliet aan Vereniging Buitenbedrijf De Vonk. 1976-1977.. 1 omslag.

Gebouwen, eigendommen en verzorging

164
Krantenknipsels en documentatie betreffende het vakantiehuis De Vonk, architect J.J.P. Oud en kunstenaars Theo van Doesburg en H.H. Kamerlingh Onnes. 1920-1992.. 1 omslag.
165
Bouwtekeningen van een landhuisje ten behoeve van de directeur, ook bekend als 'de Vuursteen'. 1937.. 1 omslag.
166
Lijsten van de inventaris van De Vonk. 1941-1945.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende de tijdelijke verhuur van de directeurswoning, ook bekend als 'de Vuursteen'. 1945-1951.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade. 1945-1952.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 81 en 140
169
Stukken betreffende de aanschaf en reparatie van bedden, dekens, ledikanten en meubels ten behoeve van De Vonk. 1945-1953..
170
Stukken betreffende het afsluiten van brandverzekeringen op de gebouwen en opstallen van De Vonk. 1945-1955.. 1 omslag.
171
Concepten van een overeenkomst van het bestuur van de Vereniging Buitenbedrijf te Leiden met de Raad voor het Rechtsherstel betreffende het opnieuw ten name van vereniging Buitenbedrijf stellen van de onroerende goederen die in het bezit waren van de Raad voor het Rechtsherstel. 1946.. 2 stukken.
172-176
Stukken betreffende het uitvoeren van verbouwingen. 1950-1991.. 3 stukken, 1 omslag en 1 pak.
172
1950.. 1 stuk groot formaat.
173
1952.. 1 stuk.
174
1975.. 1 stuk groot formaat.
175
1978..
176
1990-1991.. 1 pak.
177-178
Stukken betreffende de huur van gebouwen en opstallen. 1952-1994.. 1 omslag en 1 stuk.
177
Westeinde 28; H.A.A. Barones van Heeckeren van Brandsenburg-Gevers. 1952.. 1 stuk.
178
Westeinde 95; Stichting tot steun van het werk van de Woodbrookers. 1973-1994..
179
Stukken betreffende de afwijzing door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van het bezwaarschrift van De Vonk inzake vrijstelling van grondbelasting. 1953.. 2 stukken.
180
Stukken betreffende de aanleg en vervanging van installaties voor centrale verwarming ten behoeve van De Vonk en de directeurswoning 'de Vuursteen'. 1958-1967.. 1 omslag.
181
Ontwerptekening van een zithoek voor de zaal van De Vonk, met toelichting. ca. 1963.. 2 stukken groot formaat.
182
Stukken betreffende het verkrijgen van een hinderwetvergunning. 1969.. 1 omslag.
183-184
Taxatierapporten van gebouwen, opstallen en inventaris. 1971-1989.. 2 stukken en 1 omslag.
183
Gebouwen en opstallen. 1971-1987..
184
Inventaris. 1983-1989.. 2 stukken.
185-189
Notulen van de vergaderingen van de huishoudelijke staf. 1973-1993.. 5 omslagen.
185
1973-1976..
186
1981-1982..
187
1983-1985..
188
1986-10/1988..
189
11/1988-1993..
190-197
Stukken betreffende de bouw en opening van de uitbreiding van De Vonk. 1977-1980.. 5 omslagen, 2 pakken en 1 deel.
190
Bestek- en bouwtekeningen. 1978-1979.. 1 pak.
191
Begroting, begrotingsstaten, staten van wijziging en eindafrekening. 1978-1979..
192
Bouwrapporten en notulen vergaderingen bouwcommissie. 1977-1980..
193
Bouwvergunning, met bijlagen. 1978..
194
Fotoalbum. 1978-1979.. 1 deel.
195
Foto's. 1978-1979..
196
Gemeentebestuur, architect en (onder-)aannemers; correspondentie. 1977-1980.. 1 pak.
197
Opening. 1980..
198
Foto's van het exterieur en het interieur van De Vonk. 1987-1991.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende de oplossing van belangenconflicten met Stichting tot Steun van het Werk van de Woodbrookers, sinds 1974 eigenaar van gebouwen en opstallen, inzake de hoogte van de huur en de financiering van de gewenste nieuwbouw, met bijlagen over de jaren 1974-1981. 1987-1993.. 1 pak.
200
Foto's van de verbouwing van De Vonk. 1990.. 1 omslag.
201
Correspondentie met de politie en met het arrondissementsparket betreffende de aangifte van een diefstal. 1991-1993.. 1 omslag.
202
Stukken betreffende de tijdelijke verhuur gedurende de zomerstop van gebouwen van De Vonk aan stichting Kushi Nederland, alsmede betreffende de behandeling van het geschil inzake achterstallige huren. 1991-1994.. 1 omslag.
203
Stukken betreffende de verkoop van het bureau en enige andere bezittingen van E.C. Knappert, stichter van de Vereniging Buitenbedrijf en van 1899 tot 1915 directrice van het Leids Volkshuis, aan het Leids Volkshuis, met stukken betreffende de (niet doorgegane) verkoop aan Mama Cash. 1993..
204
Stukken betreffende de verkoop van opstallen en inboedel van Westeinde 94 aan Stichting Centrum '45 ten behoeve van de vestiging van een unit voor de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers. 1993-1995.. 1 omslag.

Personeel

NB. Voor inzage van stukken in deze rubriek is toestemming vereist.
205
Correspondentie betreffende aanstelling en ontslag van personeelsleden, met bijlagen. 1950-1978.. 1 omslag.
206
Nota inzake de stafbezetting van De Vonk. 1956.. 1 stuk.
207-233
Stukken betreffende de verslaglegging en beoordeling van stages. 1956-1992.. 16 stukken en 12 omslagen.
207
Alderlieste, Irene. 1978-1980.. 1 omslag.
208
Balhan, C. 1973..
209
Bianchi, Louise. 1983-1984.. 1 omslag.
210
Breda, Ida van. 1985-1986.. 1 omslag.
211
Cluistra, Janneke. 1986-1987.. 1 omslag.
212
Coenen, Carla. 1980-1988.. 1 omslag.
213
Doorn, Marlène van. 1965..
214
Dubbeldeman, Henny. 1977-1978.. 1 omslag.
215
Greef, Theo de. 1975.. 2 stukken.
216
Guds, C.F. Bibi. 1991-1992.. 1 omslag.
217
Holleman, L. 1956..
218
Jacobs, W. 1967..
219
Jansen, Hannie. 1966..
220
Kettier-Vuyk, E.G. 1970..
221
Klijn, A.L. 1965..
222
Koning, N. 1971..
223
Krom, Frans. 1984-1985.. 1 omslag.
224
Laan, Wim van der. 1977..
225
Lagerwerf, Christine. 1982..
226
N.N. 1969 ca..
227
Papma, F. 1967-1968..
228
Philippo, Arda. 1990-1991.. 1 omslag.
229
Rietschoten, Marjolijn van. 1971..
230
Tjoa S.G., Ursula. 1967-1969.. 1 omslag.
231
Visser, A.M. 1965-1966.. 1 omslag.
232
Waerden, A. v.d. 1957..
233
Wiggers, Astrid. 1976.. 1 omslag.
234
Stukken betreffende de werving van personeelsleden. 1961-1992.. 1 omslag.
235
Memoires van twee stagiaires, Mieke en Ludy. 1969.. 1 stuk.
236
Kwartetspel gemaakt door een onbekende medewerker met impressies van werk en leven op De Vonk. 1982.. 1 omslag.
237
Scriptie betreffende de gevoelens van waardering van meisjes en vrouwen die op het LHNO zitten of hebben gezeten en hoe het vormingswerk hierop inspeelt. 1984.. 1 stuk.
238
Ironisch verslag betreffende het verloop van een willekeurige Volksvergadering. 1988 ca.. 1 stuk.
239
Nota inzake het personeelsbeleid. 1988.. 1 stuk.
240
Plakboek van oud-medewerkster Piek, houdende impressies van werk en leven op De Vonk gedurende de jaren tachtig. 1988.. 1 deel.
241-243
Foto's van personeelsuitjes. 1988-1993.. 2 omslagen en 2 stukken.
241
Gekostumeerd personeelsuitje in Noordwijk. 1988 ca..
242
Groepsfoto van het personeel tijdens het laatste stafuitje, met bijbehorende envelop. 1993.. 2 stukken.
243
Personeelsuitje. 1990..
244
Nota inzake het beleid en de voorwaarden voor stages. 1991.. 1 stuk.
245
Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van de Ondernemingsraad. 1991-1993.. 1 pak.
246
Stukken betreffende de totstandkoming, vaststelling en uitvoering van het Sociaal Plan. 1991-1994.. 1 omslag.

Volksontwikkeling

247
Adresboek, register met de adressen van bestuursleden, sympathisanten en deelnemers aan Vonk-cursussen. 1930-1936.. 1 deel.
248-249
Stukken betreffende het organiseren van internaatscursussen voor werklozen. 1932-1938.. 1 omslag en 1 pak.
248
Werklozeninternaat 1932-1937. 1932-1937..
249
Werklozeninternaat 1938. 1937-1938.. 1 pak.
250
Ingekomen stukken bij A. Burger, directeur van De Vonk tussen 1932 en 1937, betreffende de mogelijke verhuur van De Vonk, met aantekeningen en naamlijsten. 1935-1936.. 1 omslag.
251-256
Correspondentie betreffende de verhuur van vakantiehuis De Vonk aan externe groepen. 1935-1937.. 5 omslagen en 1 stuk.
251
Arbeiders Jeugdcentrale (A.J.C.) afdeling Den Haag. 1935.. 1 stuk.
252
Christelijke Jonge Mannen Vereniging 'Oude Vest'. 1935..
253
Nederlandse Zionistenbond, afdeling Amsterdam. 1935..
254
Vereniging 'Jong Duinoord', Pinksterweekend. 1936-1937..
255
Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond; afdelingsconferentie. 1935-1936..
256
Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale; spelleiderscursus. 1935..
257-270
Stukken betreffende het organiseren van bijeenkomsten en weekends. 1935-1949.. 8 stukken en 7 omslagen.
257
Echtparen; weekend voor. 1949..
258
Fabrieksmeisjes en internaatmeisjes. 1940..
259
Huisvrouwenbijeenkomst. 1949.. 2 stukken.
260
Jeugdige politieke delinquenten. 1948.. 1 omslag.
261
Jeugdleidstersbijeenkomst. 1947-1948.. 1 omslag.
262
Kerstweekend. 1935.. 1 omslag.
263
Leerlingen Centrale Personeelsdienst. 1948..
264
Leidinggevenden; discussiebijeenkomsten voor. 1953..
265
Ontmoetingsweekend voor uit Indonesië gerepatrieerde en Nederlandse jongeren. 1948.. 1 stuk in drievoud.
266
Paasweekend. 1936.. 1 omslag.
267
Paasweekend. 1937.. 1 omslag.
268
Vakantieweek voor 14-16-jarigen. 1948..
269
Vrouweninternaat. 1941-1942.. 1 omslag.
270
Zomer-kinderen. 1938-1939.. 1 omslag.
271
Ingekomen stukken afkomstig van de Bond van Amsterdamse Speeltuinverenigingen betreffende het ter beschikking stellen van een ruimte in het clubgebouw van de speeltuinvereniging Westerkwartier ten behoeve van de jaarlijkse Vonkmiddag voor kinderen die deel hebben genomen aan het zomerwerk. 1936-1937.. 1 omslag.
272-274B
Glasdia's (8 bij 8 cm) van groepen 1912-1916, werklozenwerk, bouw van zaaltje door werklozen, cursisten in gebouw en omgeving en van het gebouw ca. 1935-1940. 1912-1916, 1936-1938.. 4 doosjes.
275-277
Stukken betreffende het organiseren van zomerwerk. 1936-1938.. 3 omslagen.
275
Zomerwerk 1936. 1936..
276
Zomerwerk 1937. 1936-1937..
277
Zomerwerk 1938. 1938..
278
Ringband met opgeplakte foto's van een korte cursus. 1938.. 1 stuk.
279-280
Correspondentie betreffende bijeenkomsten en cursussen. 1938-1939.. 1 pak en 1 omslag.
279
1938 januari - 1939 juli, A-P.. 1 omslag.
280
1938 januari - 1939 juli, R-Z..
281
Schrift met ingeplakte foto's van de meisjeszomerweek 1939. 1939.. 1 stuk.
282
Stukken betreffende de contacten met de Centrale Vereeniging voor Reizende Bibliotheken. 1946-1947.. 1 stuk.
283
Programma's en verslagen van cursussen. 1946-1950.. 1 omslag.
284
Stukken betreffende het organiseren van de cursus voor toekomstige predikantsvrouwen. 1947..
285-288
Verslagen van speciale dagen, korte cursussen en weekends. 1948-1955.. 3 stukken en 1 omslag.
285
C.P.D. cursusclub. 1948..
286
Medewerkstersdagen. 1962.. 1 omslag.
287
Meisjesclub uit Rotterdam, met foto's. 1950..
288
Paasweekend. 1955..
289-290
Staten houdende een overzicht van de cursussen en weekends. 1949-1954.. 1 stuk en 1 omslag.
289
1949-1950.. 1 omslag.
290
1954..
291
Verslag over de cursussen in de maand januari. 1953..
292
Nota betreffende mogelijke vormingsactiviteiten voor fabrieksmeisjes. 1954.. 1 stuk.
293
Stukken betreffende de voorbereiding van het weekend voor de leerkrachten van het landbouw- en nijverheidsonderwijs. 1958.. 2 stukken.
294
Stukken betreffende het organiseren van zondagochtendpraatjes. 1968 ca.. 1 omslag.
295
Groepsfoto's van een groep van De Zonnebloem. 1983.. 2 stukken waarvan 1 in tweevoud.

Vier- tot tienweekse vormingscursussen (tot 1973)

296
Stukken betreffende de uitgangspunten van de lange cursussen, met bijlagen. 1946-1962.. 1 omslag.
297-300
Fotoalbums van meerweekse cursussen. 1947-1967.. 4 delen.
297
Najaarscursus. 1947..
298
Najaarscursus en voorjaarscursus. 1966-1967..
299
Voorjaarscursus. 1957..
300
Zomercursus. 1961..
301
Muziekboekjes met noten en tekst van liedjes en doorslagen van liedjes die tijdens Vonkcursussen gebruikt werden. 1947-1969..
302
Doorslagen van teksten van verhalen die zijn of kunnen worden gebruikt tijdens de lange cursussen. 1949 ca.-1971 ca.. 1 pak.
303
Vergaderstukken van de vergaderingen van de algemene staf. 1951-1953.. 1 omslag.
304
Cahiers bevattende aantekeningen betreffende stafbesprekingen tijdens cursussen. 1951-1960.. 1 omslag.
305
Verslagen van stafbesprekingen betreffende cursussen. 1952-1954.. 1 omslag.
306-357
Stukken betreffende het organiseren van de cursussen 'tussen school en leven', vier- tot tienweekse internaatscursussen voor meisjes , in veel gevallen met correspondentie van later datum met de cursisten. 1953-1971.. 40 pakken en 12 omslagen.
NB. Zie ook film inv.nr 759.
306
Najaarscursus 1953 (12 oktober-19 december). 1953..
307
Najaarscursus 1954 (12 oktober-18 december). 1954-1959.. 1 omslag.
308
Najaarscursus 1955 (10 oktober-17 december). 1955-1959..
309
Najaarscursus 1956 (8 oktober-15 december). 1956-1959..
310
Najaarscursus 1957 (14 oktober-21 december). 1957-1959..
311
Najaarscursus 1958 (13 oktober-20 december). 1958-1959..
312
Najaarscursus 1959 (19 oktober-19 december). 1959-1961..
313
Najaarscursus 1960. 1960-1961..
314
Najaarscursus 1961 (23 oktober-23 december). 1961..
315
Najaarscursus 1962 (22 oktober-22 december). 1962..
316
Najaarscursus 1963 (21 oktober-21 december). 1963..
317
Najaarscursus 1964 (oktober-december). 1964..
318
Najaarscursus 1965 (18 oktober-18 december). 1965-1966..
319
Najaarscursus 1966 16 oktober-16 december). 1966-1967..
320
Najaarscursus 1967 (23 oktober-22 december). 1967-1971..
321
Najaarscursus 1968 (14 oktober-13 december). 1968..
322
Najaarscursus 1969 (13 oktober-12 december). 1969-1970..
323
Vierweekse cursus 1954 (16 augustus-11 september). 1953-1954.. 1 omslag.
324
Vierweekse cursus 1955 (15 augustus-10 september). 1955-1956..
325
Vierweekse cursus 1956 (13 augustus-8 september). 1956.. 1 omslag.
326
Vierweekse cursus 1957. 1957.. 1 omslag.
327
Vierweekse cursus 1958. 1958-1959.. 1 omslag.
328
Voorjaarscursus 1954 (18 februari-14 april). 1953-1959.. 1 omslag.
329
Voorjaarscursus 1955 (7 februari-2 april). 1955-1959.. 1 omslag.
330
Voorjaarscursus 1956 (2 februari-28 maart). 1956-1959..
331
Voorjaarscursus 1957 (4 februari-30 maart 1957). 1957..
332
Voorjaarscursus 1958 (3 maart-26 april). 1958..
333
Voorjaarscursus 1959 (2 maart-2 mei). 1958-1962..
334
Voorjaarscursus 1960 (23 februari-30 april). 1960..
335
Voorjaarscursus 1961 (6 maart-6 mei). 1961..
336
Voorjaarscursus 1962 (26 februari-28 april). 1962.. 1 omslag.
337
Voorjaarscursus 1963 (25 februari-27 april). 1963.. 1 omslag.
338
Voorjaarscursus 1964 (2 maart-2 mei). 1963-1965.. 1 omslag.
339
Voorjaarscursus 1965 (1 maart-1 mei). 1964-1966.. 1 omslag.
340
Voorjaarscursus 1966 (21 februari-21 april). 1965-1966..
341
Voorjaarscursus 1967 (14 februari-14 april). 1967..
342
Voorjaarscursus 1968 (12 februari-11 april). 1967-1969..
343
Voorjaarscursus 1969 (17 februari-18 april). 1966-1970..
344
Voorjaarscursus 1970 (23 februari-10 april). 1970..
345
Zomercursus 1959 (1 juni-1 augustus). 1959..
346
Zomercursus 1960 (23 mei-23 juli). 1960..
347
Zomercursus 1961 (23 mei-22 juli). 1961..
348
Zomercursus 1962 (12 juni-4 augustus). 1962..
349
Zomercursus 1963 (27 mei-27 juli). 1963-1964..
350
Zomercursus 1964 (8 juni-1 augustus). 1964..
351
Zomercursus 1965 (31 mei-31 augustus). 1965-1971.. 1 omslag.
352
Zomercursus 1966 (31 mei-22 juli). 1966-1967..
353
Zomercursus 1967 31 mei-31 juli). 1966-1968..
354
Zomercursus 1968 (20 mei-19 juli), met bijlagen over de jaren 1961 tot en met 1967. 1968-1971..
355
Zomercursus 1969 (27 mei-25 juli). 1969-1972..
356
Zomercursus 1970 (25 mei-24 juli). 1970..
357
Zomercursus 1971 (14 juni - 23 juli). 1970-1971..
358
Staten houdende de testresultaten van de cursisten van de najaarscursus 1955 en de voorjaarscursus van 1956. 1955-1956.. 2 stukken groot formaat.
359
Aantekeningen en gespreksverslagen van bezoeken aan aspirant-cursisten en oud-cursisten. 1955-1957.. 1 omslag.
360
Stukken betreffende de oud-cursisten vakantieweken. 1956-1959..
361-364
Stukken betreffende jongenscursussen in internaatsverband. 1956-1968.. 3 omslagen en 1 pak.
361
Commissie ter voorbereiding van het jongenswerk in internaatsverband. 1958.. 1 pak.
362
Jongenscursus in internaatsverband. 1960..
363
Jongenscursus in internaatsverband. 1961..
364
Verzamelen van informatie betreffende het organiseren van jongenscursussen in internaatsverband. 1956-1968..
365
Stukken betreffende het verzamelen van spreuken en aforismen ten behoeve van het gebruik in cursussen. 1956 ca.-1970 ca.. 1 omslag.
366
Nota's inzake het vormingswerk van De Vonk, met begeleidende bief van bestuurslid L.H. Ruitenberg. 1957.. 3 stukken.
367
Tekstdocumenten houdende fragmenten van lesmateriaal inzake onder meer burgerschapskunde, kennis van de natuur en persoonlijke verzorging. 1957 ca.. 1 omslag.
368-370
Verslagboeken waarin deelnemers en leidsters van vormingscursussen hun indrukken weergeven, met inliggende correspondentie en teksten van liedjes. 1957-1962.. 3 delen.
368
04/02/1957-06/07/1957..
369
10/07/1957-09/07/1960..
370
10/07/1960-1962..
371
Kaartsysteem met liedjes in de Engelse, Nederlandse, Franse, Duitse en andere talen, alsmede met negro-spirituals en kampvuurliedjes. 1957 ca.-1969 ca.. 1 pak.
372
Foto's en dia's van (activiteiten tijdens) de najaarscursus 1957, de zomercursus van 1961 en de voorjaarscursus van 1966, met mogelijk foto's van een reünie van cursisten in 1971. 1957-1971.. 1 pak.
NB. De foto's van de cursussen zijn vaak later gemaakte afdrukken van de dia's
373
Notities betreffende de algemene methodiek en de inhoud en methode van programmaonderdelen. 1958 ca.. 1 omslag.
374
Ingevulde formulieren van de test voor verstandelijke ontwikkeling van de meisjes van de voorjaarscursus. 1958.. 1 omslag.
375
Aantekeningen betreffende cursusevaluaties. 1958 ca.. 1 omslag.
376
Stukken betreffende de enquête naar de werkervaringen van de oud-cursisten tussen 1954 en 1957. 1959.. 1 omslag.
377
Specimina van testformulieren, handleidingen en opgaveboekjes, met bijlagen. 1960-1966.. 1 pak.
378
Krantenknipsels betreffende de vormingscursussen van De Vonk. 1962-1980.. 1 omslag.
379
Overdruk van het artikel 'Vormingscursussen in internaatsverband voor meisjes', geschreven door C. Jonker, directrice uit Volksopvoeding no1. 1 en 2 1963 betreffende vormingscursussen in internaatsverband voor meisjes. 1963.. 1 stuk in tweevoud.
380
Concept van een brief aan de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de oprichting van de Stichting Jongenswerk Nut en Vonk. 1963.. 1 stuk.
381-382
Stukken betreffende het organiseren van de cursussen aspirant-leerling kraamverzorgsters. 1963-1969.. 2 omslagen.
381
1963-1965..
382
1966-1969..
383-387
Teksten van een in eigen beheer ontwikkelde onderwijsmethode ten behoeve van de lange cursussen, geordend op vak of onderwerp en op kaarten geplakt. 1964 ca.-1969 ca.. 5 pakken.
383
Aardrijkskunde en geschiedenis..
384
Kinderverzorging..
385
Kunst, muziek en dansen..
386
Nederlandse taal en literatuur..
387
Zorg voor jezelf en je omgeving..
388
Stukken betreffende het organiseren en leiden van gezelschapsspellen, speurtochten en opdrachttochten. 1964-1971.. 1 omslag.
389
Verslagen van avonden waarop als experiment tijdens de lange cursussen gemeenschappelijk televisie wordt gekeken, met documentatie. 1965-1967.. 1 omslag.
390
Door een cursist gemaakt plakboekje betreffende Liberia. 1969.. 1 stuk.
391
Notitie houdende enige samenvattende opmerkingen over 9-weekse cursussen vanaf najaar 1967 tot en met zomer 1970. 1970.. 1 stuk.
392
Introductieboekje betreffende de zomercursus. 1971.. 1 stuk.
393
Losbladig namenregister van de deelnemers van de lange cursussen van 1968 tot en met 1970, het reünieweekend 1970, zomercursus en najaarscursus 1971, studiedag 1971, reünieweekend 1971, aantekeningen betreffende medicijngebruik tijdens cursussen en adressen van scholen waarmee contact is geweest. 1971.. 1 omslag.

Korte vormingscursussen van drie tot vijf dagen (vanaf 1973)

Het organiseren.
394
Verslagen van korte vormingscursussen voor externe opdrachtgevers, met notities betreffende voorbereiding en dagindeling. 1969-1970.. 1 omslag.
395-396
Doorslagen van tekstfragmenten en vragenlijsten ten behoeve van de voorbereiding van vormingscursussen van 3 tot 5 dagen, alfabetisch geordend op onderwerp of opleidingsvorm. 1971-1978.. 1 pak en 1 omslag.
395
Arbeid-politiek.. 1 omslag.
396
Samenwerking-ziekenverzorgenden..
397-406
Notulen van vergaderingen van de vormingsstaf. 1973-1993.. 10 omslagen.
397
1973..
398
1974..
399
1975..
400
1976..
401
1977..
402
1978..
403
1979-1982..
404
1983-1985..
405
1986-11/1988..
406
12/1988-1993..
407-488
Stukken betreffende het vastleggen van afspraken met cliënten. 1973-1993.. 70 omslagen, 9 stukken en 4 pakken.
407
Algemene Goudse Huishoudschool, vanaf 1978 voortgezet als algemene school voor lager en middelbaar beroepsonderwijs 'de Breevaart. 1976-1990..
408
Amsterdamse Scholengemeenschap 't Zandpad, Amsterdam. 1974-1976..
409
Bedrijfsschool Nutricia, Zoetermeer. 1974-1975..
410
Burgemeester Schumanschool voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, Lopik. 1982-1985.. 2 stukken.
411
College MBO, Hoorn. 1992-1993..
412
Christelijk College voor M.E.O., Rotterdam (kmbo). 1990-1991..
413
Christelijke huishoudschool, vanaf 1980 Christelijke school voor MBO, Rotterdam. 1976-1989.. 1 pak.
414
Christelijke Scholengemeenschap de Sprengenborgh, Apeldoorn. 1975..
415
Christelijke scholengemeenschap de Wegwijzer, Gouda. 1976-1985..
416
Christelijke school voor LHNO, Huizen. 1980-1985..
417
Christelijke school voor MDGO-AW, Intas en MK 'Castellum', Alphen a/d Rijn. 1986-1989..
418
Crabeth College, Gouda. 1990-1993..
419
Croon Electrotechniek; bedrijfsschool. 1992-1993..
420
De Weipoort, Zoeterwoude en Leiden. 1981..
421
Delta College, Gouda. 1989-1992..
422
Groene School, afdeling verzorging, Amsterdam. 1984.. 1 stuk.
423
Herman Wesselink College, Amstelveen. 1973..
424
Hogeschool Haarlem, Den Haag. 1989-1991..
425
Hogeschool Rotterdam, vanaf 1991 Hogeschool Rijnmond, Rotterdam. 1989-1991..
426
Huize Ursula, Nieuwveen. 1977-1993.. 1 pak.
427
Installatiebedrijf G.T.I., Amsterdam. 1978.. 1 stuk.
428
Jongerencentrum de Koog, Noord-Scharwoude (meidengroepen Max van Hal). 1985-1986..
429
Kennemerpoort College, Haarlem. 1989-1992..
430
KMBO-school, Heerhugowaard. 1981-1982..
431
Koninklijke Huishoud- en Nijverheidsschool, Arnhem. 1975..
432
Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS), Amsterdam. 1990-1993..
433
Landelijke Stichting Opleiding Bejaardenwerk (LSOB), alle opleidingen. 1973-1985.. 1 pak.
434
Leer- en werkproject No Problem, Schiedam. 1989..
435
Leidse Hogeschool; Den Haag. 1990-1992..
436
Lodewijk Makeblijde College, Den Haag en Rijswijk. 1974-1975..
437
Louise de Colignyschool, Arnhem. 1974-1976..
438
Mavo W. van Dijk, Brielle. 1984-1993..
439
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV); jongerencontact, Amsterdam. 1973.. 1 stuk.
440
Nieuwenoord, katholiek centrum voor geestelijk gehandicapten, Baarn. 1975-1978..
441
Nobelschool, Alkmaar. 1975-1978..
442
Opleiding Pedagogische Medewerkers, Rotterdam en Hilversum. 1978-1980..
443
Opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen, Den Haag. 1981.. 1 stuk.
444
Opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen, Haarlem. 1980-1989..
445
Opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen, Leiden. 1980-1986..
446
Opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen, Rotterdam (Roerdomplaan, Spectrum, Christelijk College voor MEO Rotterdam). 1984-1993..
447
Prinses Beatrix-mavo, Lekkerkerk, vanaf 1991 voortgezet als scholengemeenschap Nederlek. 1988-1993..
448
Prinses Beatrix Scholengemeenschap, Den Haag. 1973-1975..
449
Prins Willem Alexanderschool, voortgezet als scholengemeenschap Westhage voor mavo en lhno, Den Haag. 1981-1983..
450
Protestant-Christelijke Huishoudschool Jacoba van Beieren, Lisse. 1973-1974..
451
Regionale Opleidingsschool, Frankenslag, Den Haag. 1975-1979..
452
Rooms-Katholieke Ziekenverpleging (R.K.Z.), Hilversum. 1974-1984..
453
Scholengemeenschap Doelesteyn, vanaf 1991 voortgezet als Midveld College, Dordrecht. 1986-1993..
454
Scholengemeenschap Gaasterland, Amsterdam, vanaf 1991 voortgezet als Mdgo-college Amsterdam. 1989-1993..
455
Scholengemeenschap het Baken, Almere. 1989-1990..
456
Scholengemeenschap Pampedia, Hilversum. 1986-1988..
457
Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen. 1976..
458
Scholengemeenschap IJdoorn, Amsterdam. 1974-1976..
459
Scholengemeenschap van der Made, Delft. 1974.. 1 stuk.
460
School voor christelijk lager beroepsonderwijs de Gemeenlanden, Huizen. 1989-1990..
461
School voor hoger sociaal-agogisch onderwijs 'Mater Dei', Den Haag. 1980-1988..
462
School voor huishoud- en nijverheidsonderwijs 'de Dobbe', Zoetermeer. 1978-1987..
463
School voor lager beroepsonderwijs de Schakel, Capelle a/d IJssel. 1989-1993..
464
School voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs De Brug, Oudewater. 1981.. 1 stuk.
465
School voor lager huishoud- en nijverheidonderwijs 'De Langepoort', Den Briel, vanaf 1982 voortgezet als scholengemeenschap Brogilo, Den Briel. 1981-1985..
466
School voor lager huishoud- en nijverheidonderwijs 'De Langepoort', Hellevoetsluis, vanaf 1982 voortgezet als scholengemeenschap Stabilo. 1979-1983..
467
School voor lager en individueel beroepsonderwijs 's Gravenpoort, Capelle aan de IJssel. 1987-1989..
468
School voor leao, lbo en ibo 'Bospark', Alphen a/d/ Rijn. 1987-1993..
469
School voor mdgo 'Mons Aurea', Utrecht. 1985.. 1 stuk.
470
School voor mdgo-ag Vredeborch, Utrecht. 1991-1993..
471
School voor mdgo-aw en intas 'Het Westenrijk', Spijkenisse. 1985-1991..
472
School voor mdgo-ccd 'de Windroos', Rotterdam. 1988-1991..
473
School voor mdgo-sa 'de Drievoort', Den Haag. 1989-1990..
474
School voor mdgo-sa 'de Schans', Amsterdam. 1987-1990..
475
Sociaal-diaconaal jaar West. 1979-1987..
476
Stichting de Terp, noodopvanghuis voor vrouwen, met bijlagen over de jarn 1984-1985. 1986..
477
Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Metaal- en Electrotechnische Industrie, Leidschendam. 1991-1993..
478
Streekschool Kennemerland. 1981-1993..
479
Streekschool voor deeltijd-kmbo, voortgezet als Dudok-College, Hilversum. 1988-1991..
480
Streekschool voor werkende jeugd, Den Haag. 1977..
481
Tinbergen College, Den Haag. 1991-1993..
482
Vermeerschool, Hiversum. 1973-1977..
483
Verpleeghuis Westhoff, Rijswijk. 1979..
484
Verpleeghuis Sammersbrug, Rijswijk. 1977-1981..
485
Verpleeghuis Overduin, Katwijk. 1980..
486
Vormingscentrum Nieuw Buinen. 1974-1978..
487
Werk-in-Zicht-programma, Amsterdam; cursus voor mentoren. 1991..
488
Zadkine College, Rotterdam. 1991-1993..
489
Stukken betreffende de aankondiging van de cursus voor gediplomeerden in het bejaardenwerk. 1976.. 1 omslag.
490-492
Notulen en bijlagen van de vergaderingen op de stafdagen van de vormingsstaf. 1976-1988.. 2 omslagen en 1 pak.
490
1976-1979.. 1 pak.
491
1980-1983..
492
1984-1988..
493-502
Stukken betreffende het verzamelen van informatie inzake thema's voor toekomstige cursussen. 1979-1992.. 7 omslagen, 2 pakken en 1 stuk.
493
Arbeidsmarktoriëntatie en mondiale vorming. 1987..
494
Jeugdwerkloosheid. 1986.. 1 stuk.
495
Medezeggenschap in het onderwijs. 1989..
496
Meisjes, techniek, onderwijs en economische zelfstandigheid. 1988-1992.. 1 pak.
497
Multicultureel werken en samenwerken en antiracisme. 1980-1992..
498
Ontwikkelingen in het (beroeps- en volwassenen-)onderwijs. 1980-1992..
499
Ontwikkelingen in het ouderenwerk. 1989..
500
Relaties, kindermishandeling en seksualiteit. 1986-1991..
501
Technologieproject en meisjes techniek onderwijs. 1986-1991.. 1 pak.
502
Vrijwilligers, schoolverlaters- en werklozenprojecten. 1979-1982..
503-504
Dia's en cassettebandjes gemaakt in het kader van opdrachten aan cursisten. 1981-1985.. 8 cassettebandjes en 1 pak.
503
Dia's en diapresentaties betreffende de visie van cursisten op emancipatie, arbeidsmarkt en onderwijs.. 1 pak.
504
Cassettebandjes behorende bij door cursisten gemaakte diapresentaties betreffende emancipatie, gelijkheid, solliciteren, lesbische vrouwen en ouderenzorg/bejaardenverzorging..
NB. 1 cassettebandje verkeert in slechte staat
505
Stukken betreffende de samenwerking met theatergroep Stop. 1987-1993.. 1 omslag.
506
Stukken betreffende de werving, intake en algemene evaluatie van cursussen. 1987-1993.. 1 omslag.
507
Foto's van herkenningspunten in en om De Vonk, waarschijnlijk ten behoeve van opdrachtentochten, met negatieven. 1991.. 1 omslag.
508
Foto's van programmaonderdelen van de korte cursussen, gefotografeerd door cursisten. 1991.. 1 omslag.
509
Staat houdende een overzicht van het aantal deelnemers per cursus. 1993.. 1 stuk.

Cursusdossiers, ingedeeld naar opdrachtgever.

Dossiers dagonderwijs.
510
Scholengemeenschap van der Made, Delft; afdeling INAS. 1972-1973.. 1 omslag.
511
Christelijke Mavoschool, Pernis. 1973.. 1 omslag.
512
Herman Wesselink College, Amstelveen. 1973.. 1 omslag.
513
Scholengemeenschap Ameland, MAVO/LHNO. 1973.. 1 omslag.
514
Prinses Beatrix Scholengemeenschap, Den Haag. 1973-1974.. 1 omslag.
515
Amsterdamse Scholengemeenschap 't Zandpad, Amsterdam; opleiding kinderverzorgende en jeugdverzorgende. 1973-1975.. 1 omslag.
516
Protestant-Christelijke Huishoudschool Jacoba van Beieren, Lisse. 1973-1975.. 1 omslag.
517
Vermeerschool, Hilversum; opleiding kinderverzorgende en jeugdverzorgende. 1973-1977.. 1 omslag.
518
Derde Amsterdamse Christelijke School voor Beroepsonderwijs, Amsterdam; opleiding kinderverzorgende en jeugdverzorgende. 1974-1976.. 1 omslag.
519
Louise de Colignyschool, Arnhem. 1974-1977.. 1 omslag.
520-526
Christelijke huishoudschool en Christelijke school voor MBO, Rotterdam. 1974-1989.. 7 pakken.
520
1974-1979..
521
1981-1982..
522
1983..
523
1984..
524
1985..
525
1986-1987..
526
1988-1989..
527
Christelijke Scholengemeenschap de Sprengenborgh, Apeldoorn. 1975.. 1 omslag.
528
Huishoudschool Sint Agnes, Voorburg. 1975.. 1 omslag.
529
Koninklijke Huishoud- en Nijverheidsschool, Arnhem. 1975.. 1 omslag.
530
Lodewijk Makeblijde College, Den Haag en Rijswijk; Havo en VWO. 1975.. 1 omslag.
531
Scholengemeenschap IJdoorn, Amsterdam; 1e jaars kinderverzorging/jeugdverzorging. 1975-1976.. 1 omslag.
532
Algemene school voor lager beroepsonderwijs/algemene huishoudschool, Gouda. 1975-1978.. 1 omslag.
533
Nobelschool, Alkmaar. 1975-1978.. 1 omslag.
534
Hadewychshool, Amsterdam; opleiding leerling-bejaardenhulp. 1976.. 1 omslag.
535
Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen; vormingsklas. 1976.. 1 omslag.
536
Goudse huishoudschool. 1976-1977.. 1 omslag.
537
Rooms-katholieke huishoudschool Christus Koning, Gouda. 1976-1978.. 1 omslag.
538-539
Christelijke scholengemeenschap de Wegwijzer, Gouda. 1977-1984.. 2 omslagen.
538
1977-1982..
539
1983-1984..
540
Scholengemeenschap de Rietgors, Gouda. 1978-1979.. 1 omslag.
541-543
School voor huishoud- en nijverheidsonderwijs 'de Dobbe', Zoetermeer. 1978-1987.. 2 pakken en 1 omslag.
541
1978-1982..
542
1983-1985..
543
1986-1987.. 1 omslag.
544-549
Algemene huishoudschool de Breevaart, Gouda. 1978-1990.. 3 pakken en 3 omslagen.
544
1978-1981..
545
1982-1984..
546
1985-1986.. 1 omslag.
547
1987.. 1 omslag.
548
1988-1989..
549
1990.. 1 omslag.
550
De Weipoort, Zoeterwoude en Leiden. 1980-1981.. 1 omslag.
551-552
School voor lager huishoud- en nijverheidonderwijs 'De Langepoort', Hellevoetsluis en Brielle. 1980-1981.. 2 omslagen.
551
Brielle. 1981..
552
Hellevoetsluis. 1980-1981..
553
Kmbo-school, Heerhugowaard. 1981.. 1 omslag.
554
Prins Willem Alexanderschool, school voor lager huishoud- en nijverheidonderwijs, Den Haag. 1981..
555
Scholengemeenschap Centrum/Oud-West, Amsterdam. 1982.. 1 omslag.
556
Scholengemeenschap Westhage, Den Haag. 1982-1983.. 1 omslag.
557
Scholengemeenschap Stabilo, Hellevoetsluis. 1982-1984.. 1 omslag.
558-559
Scholengemeenschap Brogilo, Den Briel. 1982-1986.. 2 omslagen.
558
1982-1985..
559
1986..
560-562
School voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs De Brug, Oudewater. 1982-1989.. 3 omslagen.
560
1982-1986..
561
1987..
562
1988-1989..
563
Christelijke school voor LHNO, Huizen. 1983.. 1 omslag.
564
Burgemeester Schumanschool voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, Lopik. 1983-1984.. 1 omslag.
565-570
Mavo W. van Dijk, Brielle. 1984-1993.. 5 omslagen en 1 pak.
565
1984-1986.. 1 pak.
566
1987..
567
1988-1989..
568
1990..
569
1991..
570
1992-1993..
571-573
School voor mdgo 'Mons Aurea', Haarlem; opleiding mdgo-aw. 1985-1990.. 3 omslagen.
571
1985-1987..
572
1988-1989..
573
1990..
574-579
Christelijke school voor MDGO-AW, Intas en MK 'Castellum', Alphen a/d Rijn. 1985-1993.. 5 omslagen en 1 pak.
574
1985-1986.. 1 pak.
575
1987..
576
1988-1989..
577
1990..
578
1991..
579
1992-1993..
580-581
School voor hbo-j 'Mater Dei', Den Haag; opleidingen hbo-j en hoger sociaal-agogisch onderwijs. 1986-1988.. 2 omslagen.
580
1986-1987..
581
1988..
582-583
Scholengemeenschap Doelesteyn, Dordrecht; opleiding intas. 1986-1989.. 2 omslagen.
582
1986-1987..
583
1988-1989..
584-585
Scholengemeenschap Gaasterland, Amsterdam; opleiding mdgo-aw. 1986-1989.. 2 omslagen.
584
1986-1987..
585
1988-1989..
586-588
School voor mdgo 'de Schans', Amsterdam; opleidingen aw en sa. 1986-1990.. 3 omslagen.
586
1986-1987..
587
1988-1989..
588
1990..
589-592
School voor mdgo-aw en intas 'Het Westenrijk', Spijkenisse. 1986-1991.. 4 omslagen.
589
1986-1987..
590
1988-1989..
591
1990..
592
1991..
593-594
School voor mdgo-aw 'Pampedia', Hilversum. 1987-1988.. 2 omslagen.
593
1987..
594
1988..
595
School voor lager en individueel beroepsonderwijs 's Gravenpoort, Capelle aan de IJssel. 1987-1989.. 1 omslag.
596-597
School voor lbo en mavo 'Het Baken', Almere. 1988-1990.. 2 omslagen.
596
1988..
597
1990..
598-600
School voor mdgo-ccd 'de Windroos', Rotterdam. 1988-1991.. 3 omslagen.
598
1988-1989..
599
1990..
600
1991..
601-604
School voor leao, lbo en ibo 'Bospark', Alphen a/d/ Rijn. 1988-1993.. 2 omslagen en 2 pakken.
601
1988-1989.. 1 pak.
602
1990..
603
1991..
604
1992-1993.. 1 pak.
605
Kmbo-school, IJsselmonde; leerlingen administratie. 1989.. 1 omslag.
606-607
Leidse Hogeschool; Leiden; hogere beroepsopleiding voor jeugdwelzijn (hbo-j). 1989-1990.. 2 omslagen.
606
1989..
607
1990..
608-609
Prinses Beatrix-mavo, Lekkerkerk. 1989-1990.. 2 omslagen.
608
1989..
609
1990..
610-611
Hogeschool Haarlem, Den Haag; middelbare beroepsopleiding voor sociale dienstverlening (mbo-sd). 1989-1990.. 2 omslagen.
610
1989..
611
1990..
612-614
Delta College voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, Gouda. 1989-1991.. 3 omslagen.
612
1989..
613
1990..
614
1991..
615-618
Hogeschool Rijnmond en Hogeschool Rotterdam, Rotterdam; mdgo-schakelgroep. 1989-1992.. 4 omslagen.
615
1989..
616
1990..
617
1991..
618
1992..
619-622
School voor lager beroepsonderwijs de Schakel, Capelle a/d IJssel. 1989-1993.. 4 omslagen.
619
1989..
620
1990..
621
1991..
622
1992-1993..
623
School voor christelijk lager beroepsonderwijs de Gemeenlanden, Huizen. 1990.. 1 omslag.
624
School voor mdgo-sa 'de Drievoort', Den Haag. 1990.. 1 omslag.
625-630
Christelijk College Rotterdam, Rotterdam. 1990-1992.. 4 omslagen en 2 pakken.
625
Kmbo-administratie. 1990..
626
Kmbo-administratie. 1991..
627
Opleiding bejaarden- en gezinsverzorgenden en bejaarden- en gezinshelpenden. 1990.. 1 pak.
628
Opleiding bejaarden- en gezinsverzorgenden en bejaarden- en gezinshelpenden. 1991-1992.. 1 pak.
629
Opleiding leider kindercentra. 1990..
630
Opleiding leider kindercentra. 1991..
631-633
Crabeth-college, Gouda. 1990-1993.. 2 pakken en 1 omslag.
631
1990.. 1 omslag.
632
1991..
633
1992-1993..
634-636
Mdgo-college, Amsterdam. 1990-1993.. 3 omslagen.
634
1990..
635
1991..
636
1992-1993..
637-638
Midveld-college, Dordrecht. 1990-1993.. 2 omslagen.
637
1990..
638
1991-1993..
639
Dudok-college, Hilversum; opleiding voor gezins- en bejaardenverzorgenden. 1991.. 1 omslag.
640
Hogeschool Maasstede, Rotterdam; leerlingen verzorgingsassistent. 1991.. 1 omslag.
641
Kennemerpoort College, Haarlem; leerlingen mdgo-aw. 1991.. 1 omslag.
642-643
Tinbergen College, Den Haag; opleidingen mdgo ap, aw en sa; cursus klantvriendelijk handelen. 1991-1992.. 2 omslagen.
642
1991..
643
1992..
644-645
Scholengemeenschap Nederlek, Lekkerkerk; mavo en vbo. 1991-1993.. 2 omslagen.
644
1991..
645
1992-1993..
646-647
School voor mdgo-ag Vredeborgh, Utrecht. 1991-1993.. 2 omslagen.
646
1991..
647
1992-1993..
648
Mbo-college West-Friesland, Hoorn;. 1992.. 1 omslag.
649
School voor lhno en ihno 'Maastede' en 'Voorpost'; combinatie-opleiding voor verzorgenden van kinderen en bejaarden. 1992.. 1 omslag.
650
Zadkine College, Rotterdam; Kmbo verzorging en mdgo-schakelgroep. 1992-1993.. 1 omslag.
651
Haagse Hogeschool; post-hbo opleiding voor basiseducatie. 1992-1993.. 1 omslag.

Dossiers bedrijfsscholen, inservice-opleidingen en speciale doelgroepen.
652
Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM, Rotterdam). 1972-1973.. 1 omslag.
653
Stichting Vormingswerk, Delft. 1973.. 1 omslag.
654
Vormingscentrum De Noordkop, Tuitjenhorn. 1973.. 1 omslag.
655
Bedrijfsschool Nutricia, Zoetermeer. 1973-1975.. 1 omslag.
656-674
Landelijke Stichting Opleiding Bejaardenverzorgsters (L.S.O.B.), geordend naar opleidingsplaatsen. 1973-1986.. 13 omslagen en 6 pakken.
656
Alkmaar. 1974-1975..
657
Amsterdam. 1973-1975.. 1 pak.
658
Amsterdam. 1976-06/1978.. 1 pak.
659
Amsterdam. 10/1978-1982..
660
Amsterdam. 1983-1985.. 1 pak.
661
Amsterdam. 1986..
662
Delft. 1974..
663
Den Haag. 1974-1976..
664
Gorkum. 1975-1976..
665
Haarlem. 1973-1981..
666
Katwijk en Leiden. 1976-1980..
667
Leiden. 1974-1982..
668
Leiden. 1984-1985..
669
Leiden. 1986..
670
Rotterdam. 1973-1975.. 1 pak.
671
Rotterdam. 1976-05/1977.. 1 pak.
672
Rotterdam. 06/1977-1981.. 1 pak.
673
Utrecht. 1974..
674
Zaandam. 1973-1975..
675-676
Rooms-Katholieke Ziekenverpleging (R.K.Z.), Hilversum. 1973-1983.. 1 pak en 1 omslag.
675
1973-1980..
676
1981-1983.. 1 omslag.
677
Montpelier Junior School, Plymouth (Groot-Brittannië; werkweek). 1974.. 1 omslag.
678
Technische Hogeschool, Delft; jonge werknemers. 1974.. 1 omslag.
679-680
Sociaal-diaconaal jaar west. 1974-1987.. 2 omslagen.
679
1974-1983..
680
1984-1987..
681
Vormingscentrum Kanaalstreek, Nieuw Buinen en Ter Apel. 1975.. 1 omslag.
682
Regionale Opleidingsschool, Frankenslag, Den Haag; opleiding ziekenverzorgende. 1975-1978.. 1 pak.
683
Vormingsinstituut Rapenburg, Amsterdam. 1975-1979.. 1 omslag.
684
Verpleeghuis Sammersbrug, Rijswijk; leerling-ziekenverzorgenden. 1975-1981.. 1 omslag.
685
Gediplomeerde beroepskrachten werkzaam in de bejaardenzorg in de provincies Noord- en Zuid-Holland. 1976.. 1 omslag.
686
Nieuwenoord, katholiek centrum voor geestelijk gehandicapten, Baarn en Hilversum. 1976-1978.. 1 pak.
687
Streekschool voor werkende jeugd, Den Haag; opleiding verzorgingsassistenten. 1977.. 1 omslag.
688
Verpleeghuis Westhoff, Rijswijk; leerling-ziekenverzorgenden. 1977-1979.. 1 omslag.
689-698
Huize Ursula. 1977-1993.. 5 pakken en 5 omslagen.
689
1977-1981..
690
1982-1983..
691
1984-1985..
692
1986..
693
1987.. 1 omslag.
694
1988..
695
1989.. 1 omslag.
696
1990.. 1 omslag.
697
1991.. 1 omslag.
698
1992-1993.. 1 omslag.
699
Instituut De Hartekamp, Bennebroek; interne opleiding leerling-ziekenverzorgenden. 1980.. 1 omslag.
700-701
Zeehospitium/Zuidwijck, Katwijk/Leiden; opleiding leerling-ziekenverzorgenden. 1980-1986.. 2 omslagen.
700
1980-1982..
701
1983-1986..
702-720
Opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen (OVDB), geordend op opleidingsplaatsen, binnen opleidingsplaatsen soms op specifieke opleidingen. 1980-1992.. 13 pakken en 6 omslagen.
702
Haarlem; leerling bejaardenhelpenden. 1981-1985..
703
Haarlem; leerling bejaardenhelpenden. 1986-1987..
704
Haarlem, in samenwerking met Tetterode College; leerling bejaardenhelpenden. 1988-1989..
705
Haarlem, in samenwerking met Tetterode College; leerling bejaardenhelpenden. 1990.. 1 omslag.
706
Leiden (Boshuizenschool); leerling bejaardenhelpenden. 1980-1982.. 1 omslag.
707
Leiden (Boshuizenschool); leerling bejaardenhelpenden. 1983-1984.. 1 omslag.
708
Leiden (Rhijnwijck); leerling bejaardenhelpenden. 1987.. 1 omslag.
709
Rotterdam (Roerdomplaan); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1981-1982..
710
Rotterdam (Roerdomplaan); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1983-1984..
711
Rotterdam (Roerdomplaan); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1985..
712
Rotterdam (Roerdomplaan); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 01/1986-10/1986..
713
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 11/1986-12/1986..
714
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 01/1987-10/1987..
715
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 11/1987-12/1987..
716
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 01/1988-10/1988..
717
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 11/1988-12/1988..
718
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1989..
719
Rotterdam (Spectrum); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1990.. 1 omslag.
720
Rotterdam (Zadkine-College); bejaardenhelpenden en -verzorgenden. 1992.. 1 omslag.
721
Verpleeghuis Overduin, Katwijk; opleiding ziekenverzorgenden. 1981.. 1 omslag.
722-726
Streekschool Kennemerland, Beverwijk. 1981-1992.. 4 omslagen en 1 pak.
722
1981-1986.. 1 pak.
723
1987..
724
1988-1989..
725
1990..
726
1991-1992..
727
Diaconessenhuis, Utrecht; vormingsdagen leerlingenraad. 1983.. 1 omslag.
728
Streekziekenhuis, Hilversum; leerling-verpleegkundigen. 1984.. 1 omslag.
729
Werkgroep Kinderleidsters. 1984-1986.. 1 omslag.
730
Jongerencentrum de Koog, Noord-Scharwoude; meidengroepen. 1986-1987.. 1 omslag.
731
Vrouwenopvanghuizen de Terp en Adullam. 1986-1987.. 1 omslag.
732
Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten. 1987.. 1 omslag.
733-734
VJV 't Kruispunt, Rotterdam; schakelgroep mdgo. 1987-1988.. 2 omslagen.
733
1987..
734
1988..
735
Streekschool voor deeltijd-kmbo, Hilversum; leerling-bejaardenverzorgers. 1988.. 1 omslag.
736-740
Vormingscentrum De Vonk, Noordwijk. 1988-1990.. 5 omslagen.
736
Cursus loopbaanbegeleiding. 1988..
737
Meidenwerkstersweekend rondom thema emeisjes en economische zelfstandigheid. 1990..
738
Open weekend voor MTS-meisjes. 1990..
739
Studiedagen voor MTS-meisjes. 1989..
740
Studiedagen voor LTS-meisjes. 1989..
741
Leer- en werkproject No Problem, Schiedam; meidengroep. 1989.. 1 stuk.
742
Stichting Educatie Platform (Step), Rotterdam; mdgo-schakelgroep. 1989.. 1 omslag.
743-744
Stichting Beroepseducatie Nieuwe Waterweg, Dordrecht; metalectro-project voor meisjes. 1989-1990.. 1 omslag en 1 stuk.
743
1989..
744
1990.. 1 stuk.
745-746
Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS), Amsterdam. 1990-1993.. 2 pakken.
745
Basiscursus leerlingen en medezeggenschap. 1990-1991..
746
Basis- en vervolgcursus leerlingen en medezeggenschap. 1992-1993..
747
Installatiebedrijven Croon en VRH; allochtonenproject metalectro. 1991.. 1 omslag.
748
Werklozen in de Zorg-programma, Amsterdam; cursus voor mentoren. 1991.. 1 omslag.
749
Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Metaal- en Electrotechnische Industrie, Leidschendam; allochtonenproject. 1991.. 1 omslag.
750
Streekschool Amsterdam; allochtonenproject OenO, afdeling electro. 1991-1993.. 1 omslag.
751
Meisjesproject Metalectro, Amsterdam, Rotterdam en Zaandam. 1992.. 1 omslag.
752
Regionaal Vormingscentrum, Rijswijk; training interculturele communicatie. 1992.. 1 omslag.
753
Croon Electrotechniek, Amsterdam; Ambi-bedrijfsschool groep electro. 1993.. 1 omslag.
754
RBO Rijnstede/Steva; sollicitatietraining voor boekhoudkundige medewerkers. 1993.. 1 omslag.
755
Schakelopleiding voor leidsters van kindercentra. 1993.. 1 omslag.

Voorlichting, public relations en publiciteit

756
Voorlichtingbrochures. 1911-1970.. 1 omslag.
757
Ansichtkaarten van De Vonk. 1930-1983.. 1 omslag.
758
Krantenknipsels betreffende De Vonk. 1931-1971.. 3 stukken.
759
Film met opnames van waarschijnlijk een cursusweek 1957-1958 ; personen die in de film voorkomen zijn onder anderen de directrice C. (Tien) Jonker; de film is afkomstig van Annemarie van der Waerden, is in 2011 gedigitaliseerd en op Betacam en DVD gezet. 1958.. 3 stukken.
760
Typoscript van een radiopraatje betreffende de rijpere jeugd en zakgeld, waarin een beschouwing wordt gewijd aan de zesweekse cursus voor meisjes die op De Vonk wordt gehouden. 1948.. 1 stuk.
761
Circulaires en bijlagen. 1950-1965.. 1 pak.
762
Afschrift van de tekst van een interview van een verslaggever van de Nieuwe Rotterdamsche Courant met W. Bos, van 1947 tot en met 1957 (?) directrice. 1956.. 1 stuk.
763-770
Correspondentie betreffende publiciteit, geordend op onderwerp. 1960-1972.. 6 omslagen en 2 pakken.
763
Benadering van instellingen op het gebied van beroepskeuze, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk. 1966-1969..
764
Benadering van ouders wier gegevens zijn doorgespeeld door de Arbeidsinspectie. 1966..
765
Benadering van dominees, redacties van kranten, omroepen en tijdschriften, en mavo-, havo- en vwo-scholen, met bijlagen uit 1962 en 1963. 1965-1972.. 1 pak.
766
Plaatsing van redactionele artikelen en werving van medewerksters die in het land voorlichting kunnen geven over de Vonk-cursus 'Tussen school en leven'. 1960-1963..
767
Voorlichting aan belangstellenden voor de Vonk-vakantieweken. 1967-1968..
768
Voorlichting via vrouwengroep en vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en andere vrouwenorganisaties. 1966-1968..
769
Werving en plaatsing van cursisten via directies van huishoudscholen. 1966-1969.. 1 pak.
770
Werving en plaatsing van cursisten via directies van lhno- en huishoudscholen. 1970-1971..
771
Stukken betreffende de verzending en ontvangst van kerstkaarten en nieuwjaarswensen. 1966-1972.. 1 omslag.
772-773
Fotoalbums van de activiteiten van De Vonk, met ingeplakte foto's uit de jaren 1923 tot en met 1974. 1974.. 2 delen.
772
I, met ingeplakte foto's, 1923-1957. 1974..
773
II, met ingeplakte foto's, 1957-1970. 1974..
774
Folders betreffende de vergaderaccomodatie De Vonk, met concept en dia's die gebruikt zijn voor de folder. 1985 ca.-1991 ca.. 1 omslag.
775
Specimina van formulieren, postpapier, enveloppen en omslagen van cursusboekjes. 1987-1993.. 1 omslag.
776
Correspondentie betreffende de plaatsing van advertenties en redactionele artikelen in kranten en tijdschriften die zijn gericht op specifieke doelgroepen. 1988-1990.. 1 omslag.
777
Correspondentie met de vormgever Paul Schröder betreffende de redactie en vormgeving van een verhuurfolder. 1988.. 1 omslag.
778
Correspondentie met Joke Ziegelaar grafische vormgeving betreffende het ontwerp en de toepassing van de huisstijl. 1990-1992.. 1 omslag.

Afgedwaalde stukken

779
Distributiestamkaarten van medewerkers van De Vonk. 1942-1944.. 1 omslag.
780
Rapporten en verslagen betreffende de deelneemsters van het internaat Overbaank te Warnsveld, waarin sociaal labiele meisjes waren opgenomen. 1943-1944.. 1 pak.