/
You are not logged in

Archief Pieternella Maria de Nooij (1928-2016) 1979-2001, 2005

Identity Area

Collection IDIIAV00000368
Unitdate1979-2001, 2005
1979-2001
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent6.11 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Cees Smit in 2000
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Pieternella Maria de Nooij, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 29 april 1928 te Bennekom, overleden op18 december 2016 te Apeldoorn; roepnaam Nel; huwde in 1955 en kreeg drie kinderen; in 1979 scheidde ze; na de huishoudschool was ze onder andere werkzaam als huishoudster, gezinsverzorgster, typiste en bejaardenverzorgster; in 1978 werd ze afgekeurd; na haar scheiding kwam ze als gevolg van het toenmalige regeringsbeleid op het bestaansminimum terecht; sindsdien is zij actief op het gebied van vrouwen en armoede en de kerk, en onrecht in algemene zin; in 1982 was ze mede-oprichtster van de afdeling Apeldoorn van het actiecomité 'Vrouwen in de Bijstand'; ze hield lezingen en toespraken, schreef artikelen en organiseerde acties voornamelijk op het gebied van vrouwen, armoede en de kerk; in 1989 werd ze uit haar huis gezet wegens huurschuld; werd in 2005 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Inhoud

Stukken betreffende haar financiële situatie en huisuitzetting 1979-2001; stukken betreffende het Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand en de Aktiekomitees Vrouwen in de Bijstand Apeldoorn en Hengelo 1982-1987; stukken betreffende het Gelders Bijstandsvrouwen Collectief 1985-1994; stukken betreffende Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen 1983-1997; teksten van lezingen en artikelen betreffende vrouwen en armoede en de kerk 1984-1992; documentatie, foto's, geluidscassettes, videobanden, affiches, spandoek en buttons betreffende vrouwen en armoede, bijstand, economische zelfstandigheid, emancipatie, de kerk, feministische theologie, geweld tegen vrouwen, echtscheiding 1980-1997.


Allied Materials

Related MaterialHet archief van het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
AttachmentsINLEIDING
Biografische schets
Pieternella Maria (Nel) de Nooij werd geboren in Bennekom op 29 april 1928, als de zevende van tien kinderen in een gereformeerd gezin. Haar vader, smid van beroep, was Diaken in de Gereformeerde Kerk. Hij kwam in de eerste Meidagen van 1940 om. Het gezin viel uit elkaar, en Nel werd als 12-jarig dienstmeisje ondergebracht. Ze volgde de lagere huishoudschool, werd huishoudster en vervolgens gezinsverzorgster, in dienst van de kerk. Nadat ze enige tijd de verpleegsters-opleiding 'Eudokia' in Rotterdam had gevolgd, kwam ze in dienst als typiste bij een uitgeverij. Na opheffing van de uitgeverij kwam ze bij Rijkswaterstaat, als typiste bij de Landmeetkundige Dienst. In 1955 trouwde ze; enkele jaren later werd ze ontslagen vanwege haar eerste zwangerschap (ze zou drie kinderen krijgen). Tijdens haar huwelijk was ze bejaardenverzorgster en later schoolschoonmaakster. In 1978 werd ze als gevolg van een bromfietsongeluk afgekeurd. Na haar echtscheiding in 1979 kreeg ze een aanvullende bijstandsuitkering op haar halve invaliditeitsuitkering. Daarmee kwam ze als gevolg van het toenmalige sociaal-economische regeringsbeleid op het bestaansminimum terecht. Ze zegde haar lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk op en begon haar gevecht tegen de bureaucratie, eerst tegen de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in haar woonplaats Apeldoorn om haar eigen uitkering veilig te stellen, en spoedig voerde ze samen met andere vrouwen strijd tegen armoede en onrecht in meer algemene zin. Nel de Nooij werd veel gevraagd lezingen en toespraken te houden en ze was vaak in radioprogramma's en enkele televisie-uitzendingen over armoede te horen en te zien. Daarnaast schreef ze artikelen in tijdschriften en liet ze veel van zich horen in de regionale pers. Als deskundige uit ervaring werd ze meerdere male betrokken bij onderzoeken en publicaties op het gebied van armoede. Ze was medewerkster van:
- de Provinciale Werkgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen, onderdeel van de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen van de Raad voor Overheid en Samenlevingsvraagstukken (ROS) van de Nederlands Hervormde Kerk
- het Gelders Bijstandsvrouwencollectief
- het Gelders Platform Uitkeringsgerechtigden
- de Kliëntenraad Apeldoorn
- de Landelijke Vereniging Belangengroepen Mensen Zonder Werk, als extern adviseur/deskundige
In 1982 was ze mede-oprichtster van het Aktiekomitee 'Vrouwen in de Bijstand' afd. Apeldoorn, en vanaf 1982, na een conflict in Apeldoorn, lid van het Komitee Vrouwen in de Bijstand Hengelo. Vanuit Hengelo was ze betrokken bij de Landelijke Actiedag in Utrecht op 30 oktober 1982. Als lid van de Dokumentatiegroep van het Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand (vanaf 1990 Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand), moest zij zich in 1985, samen met drie andere vrouwen, uit de organisatie terugtrekken. Aanleiding was een conflict over een brief van de vier vrouwen aan het Steunpunt waarin ze kritiek leverden op de organisatie. Namens het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid trad zij op als aanklaagster op het Tribunaal Vrouwen en Armoede, georganiseerd door het European Network of Women (ENOW) op 10-12 november 1988 in Brussel. Tijdens dit tribunaal ontstond het idee voor een landelijke Werkgroep Armoede van het Breed Platform. Als vervolg op het Tribunaal in Brussel organiseerde de ENOW een aantal kleinere internationale seminars, waarbij Nel de Nooij deelnam aan het Seminar in Brussel op 9-11 november 1990 over oudere vrouwen en armoede, samen met vrouwen uit België, Griekenland en Nederland. Ook hier was de voorbereiding van de Nederlandse deelname in handen van het Breed Platform. Na het seminar in Brussel in 1990 ontstond een conflict tussen Nel de Nooij en het Breed Platform over de deelname van het Landelijk Steunpunt aan de voorbereiding van het seminar, leidend tot haar terugtrekking uit het Breed Platform in 1991. In 1989 werd Nel de Nooij uit haar huis gezet door de Christelijke Woningbouwvereniging 'Ons Huis' wegens huurschuld. In 1988 leidde de dreigende huisuitzetting tot een protestbrief van vier kerkvrouwen aan Lubbers waarin ze het huurbeleid van de regering aanklaagden, en verzochten het beleid om te buigen ten behoeve van de laagste inkomens. Vanuit het gehele land volgden adhesiebetuigingen. In feite fungeerde Nel de Nooij als secretaris van deze actie, die breder was dan alleen haar individuele strijd. Er volgde een tweede brief van de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen aan Lubbers, weer ondersteund met handtekeningen en adhesiebetuigingen.Inventory / Inventaris

Algemene correspondentie

1-7
Correspondentie. 1982 maart-1993 september.. 6 pakken, 1 omslag.
1
1982 maart-1983 maart..
2
1983 april-december..
3
1984-1986..
4
1987..
5
1988-1989..
6
1990-1991..
7
1992-1993 september. (omslag).

Persoonlijke stukken

428
Stukken betreffende haar benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 2005.. 1 omslag.

Financiën en budget

Bijstandsuitkering.
8-13
Stukken betreffende de bijstandsuitkering van Nel de Nooij en correspondentie met de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) van Apeldoorn over het beleid in het algemeen. 1979-1994.. 6 pakken.
8
1979-1982..
9
1983..
10
1984-1988..
11
1989-1990..
NB. Hierin ook stukken betreffende de huisuitzetting
12
1990-1992..
13
1992-1994..
426-427
Stukken betreffende de bijstandsuitkering van Nel de Nooij en correspondentie met de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) van Apeldoorn. 1995-2001.. 2 omslagen.
426
1 omslag. 1997-2001..
427
1 omslag. 1995-1998..
14
Stukken betreffende de aanvraag door Nel de Nooij van aanvullende bijstand van fl. 400, - per maand en nog eens fl. 110, - per maand voor primaire levensvoorwaarden, de afwijzing door de GSD en haar beroep bij de Provincie en de Raad van State. 1984-1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 302-303.
15
Stukken betreffende het protest van Nel de Nooij tegen de uitgebreide en ingewikkelde formulieren van de GSD voor Bijzondere Bijstand voor ouderen. 1992-1993.. 1 omslag.

Financiële overzichten en budget.
16-18
Financiële overzichten van Nel de Nooij en andere stukken betreffende haar inkomenssituatie en budget. 1980-1994, 1996.. 3 omslagen.
16
1980-1989..
17
1990-1991..
18
1992-1994, 1996..
19-21
Correspondentie van Nel de Nooij en anderen met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) over verstrekking van financiële gegevens aan het NIBUD ten behoeve van publicaties en stukken betreffende verschillen van mening over de interpretatie van de cijfers. Met documentatie. 1980-1990.. 2 omslagen, 1 pak.
22
Correspondentie met huishoudeconome R.A. Schortinghuis-Sprangers, die in 1984 de financiële situatie in minimum-huishoudens onderzocht, onder andere op basis van door Nel de Nooij aangeleverde overzichten. 1984-1987, 1990.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 297-298.

Belasting en gemeentelijke heffingen.
23-24
Aangifte- en aanslagbiljetten inkomstenbelasting. Met bijlagen. 1979-1991.. 2 pakken.
23
1979-1986..
24
1987-1991..
25-26
Stukken betreffende de aanvraag van Nel de Nooij tot vermindering of kwijtschelding van de aanslag onroerend goed belasting. 1981-1997.. 2 omslagen.
25
1981-1988..
26
1989-1997..
27-28
Stukken betreffende de aanvraag van Nel de Nooij tot kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en haar actie voor de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij gemeentelijke heffingen. 1983-1985.. 2 omslagen.
27
1983-1984..
28
1985..
29
Documentatie betreffende kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en enkele stukken betreffende aanvragen van Nel de Nooij. 1988-1991.. 1 pak.
30
Stukken betreffende de brief van Nel de Nooij aan de Gemeenteraad waarin ze pleit voor het heffen van de gemeentelijke tarieven naar gezinsgrootte, en de behandeling daarvan door de Raadscommissie Financiën en de Gemeenteraad. Met foto gemaakt tijdens de opnames voor het VARA Tv-programma Kassa! 1991-1994.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de brief van Nel de Nooij aan de Gemeenteraad over de vaststelling van het draagkrachtpercentage in het kader van Bijzondere Bijstand en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, en de behandeling in de Raadscommissie Welzijn, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken en Volwasseneneducatie. 1994-1995.. 1 omslag.

Overige financiële stukken.
32
Kwitanties van huurbetalingen. 1984-1989.. 1 omslag.
33
Giroafschriften, girokwitanties, giropassen en bankafschriften. 1980-1995.. 1 doos.
34
Kwitanties van postzegelaankoop. 1989-1993.. 1 omslag.

Huisuitzetting

NB. Zie ook inv.nrs. 11, 338-340.
35
Stukken betreffende de huurschuld. 1984, 1987-1989.. 1 pak.
36
Brieven van Nel de Nooij aan Minister-president Lubbers en de gemeente Apeldoorn, documentatie en de nieuwsbrief van Nel de Nooij, De grenzen voorbij nrs. 1-10. 1984, 1987-1989.. 1 pak.
37
Stukken betreffende de totstandkoming van de brief van de vier kerkvrouwen aan Lubbers waarin ze het huurbeleid van de regering aanklagen, antwoordbrieven, de organisatie van de actie, correspondentie van Nel de Nooij en stukken betreffende het wetsvoorstel Wijziging Individuele Huursubsidie. 1987-1988.. 1 omslag.
38
Brief van de vier kerkvrouwen aan Lubbers, persbericht, lijsten van meeondertekenaars van de brief, en adhesiebetuigingen. 1988.. 1 pak.
39-40
Lijsten van meeondertekenaars van de brief van de kerkvrouwen. [1988].. 2 pakken.
41
Brieven aan Nel de Nooij met persoonlijke steunbetuigingen en geleidebrieven bij de adhesiebetuigingen met de actie. 1988.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de studiedag "Mevrouw betaalt de rekening", georganiseerd door de Initiatiefgroep Vrouwen en Woonlasten, op 15 maart 1988 in Ede. 1988.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 331.
43
Correspondentie van Nel de Nooij met Lubbers en met de fractievoorzitter van het CDA Bert de Vries, brief van de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen aan Lubbers, documentatie en De grenzen voorbij nr. 11. 1989.. 1 pak.
44-49
Handtekeningenlijsten bij de brief van de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. 1989.. 6 pakken.
50
Correspondentie van de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Heerma en met Lubbers, documentatie, correspondentie van Nel de Nooij en stukken betreffende de actie. 1990.. 1 omslag.
51-52
Stukken betreffende het beroep van Nel de Nooij tegen de gemeente Apeldoorn inzake een leenbijstand, door de GSD verstrekt als gevolg van de gedwongen verhuizing, die volgens De Nooij niet nodig was geweest indien zij eerder een woonkostentoeslag had ontvangen. (1984, 1989), 1990-1991.. 2 pakken.
51
(1984, 1989), 1990 januari-april..
52
1990 mei-1991..
53
Krantenknipsels over de huisuitzetting, interviews, en stukken over Nel de Nooij door Johan van Workum in Trouw, en andere knipsels over verarming. 1989-1996.. 1 omslag.
54
"Foto-verhaal van huurschuld en huisuitzetting": foto's van haar oude huis, de verhuizing en haar nieuwe huis. Met documentatie. ca. 1990.. 1 omslag.

Aktiekomitees Vrouwen in de Bijstand Apeldoorn en Hengelo

55-56
Stukken betreffende de oprichting van het Aktiekomitee Vrouwen in de Bijstand Apeldoorn en de overstap van Nel de Nooij naar het Komitee Vrouwen in de Bijstand Hengelo na een conflict in Apeldoorn. 1981-1984, 1986.. 2 omslagen.
57
Verslag van de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen in Utrecht georganiseerd door enkele Komitees Vrouwen in de Bijstand en het Landelijk Kontakt Veldwerkers op 30 oktober 1982, op initiatief van maatschappelijk werkers van de GSD in Hengelo. Met bijlagen. 1982, 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 58-63, 166, 267-270, 281-284.
58-60
Stukken betreffende de voorbereiding, organisatie en afronding van de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen. Met originelen van door Nel de Nooij ontworpen briefhoofden en vignetten. 1982-1984.. 3 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs. 57, 61-63, 166, 267-270, 281-284.
61-63
Stukken van het Komitee Vrouwen in de Bijstand Hengelo betreffende de organisatie van de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen. 1982-1984.. 2 omslagen, 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-60, 166, 267-270, 281-284.

Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand

NB. Zie ook inv.nr. 88.
64-65
Adreskaarten van Komitees Vrouwen in de Bijstand. ca. 1984-1985.. 2 pakken.
66-67
Stukken van het Landelijk Steunpunt, o.a. brief van Nel de Nooij aan de Landelijke Koördinatiegroep van Aktiekomitees Vrouwen in de Bijstand waarin ze kritiek uit op de organisatie, stukken betreffende een landelijke bijeenkomst van het Landelijk Steunpunt waarop Nel de Nooij sprak over de positie van de oudere alleenstaande bijstandsvrouw. 1982-1985.. 1 pak, 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 90-94.
66
1982-1985. (pak).
67
1985..
68
Stukken betreffende het Comitee Alleenstaande Bijstandsouders. 1983-1984.. 1 omslag.
69
Notulen en vergaderstukken van het Landelijk Overleg. 1983 juni-oktober, 1985 maart-mei.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de Themadagen. 1983-1987.. 1 omslag.
71
Notulen en vergaderstukken van de Dokumentatiegroep. 1984 januari-maart.. 1 omslag.
72
Notulen van de Werkgroepenvergadering. 1984 februari-1985 januari.. 1 omslag.
73
Treinkaartjes in verband met activiteiten van Nel de Nooij voor het Landelijk Steunpunt. 1984-1985.. 1 pak.
74
Notulen van het Koördinatieoverleg. 1985 januari-juni.. 1 omslag.
75
Programma's voor kaderweekends. 1985.. 2 stukken.
76
Vergaderstukken van het Landelijk Beraad Uitkeringsgerechtigden. 1985 mei-augustus.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende een actie van het Landelijk Steunpunt tegen controles op economische eenheid en het stopzetten van de bijstandsuitkeringen, op 4 april 1985 in Middelburg. Met foto's. 1985.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende een conflict van vier vrouwen (waaronder Nel de Nooij) met het Landelijk Steunpunt en hun terugtreden uit de organisatie. 1985.. 1 omslag.

Landelijke Vereniging Belangengroepen Mensen Zonder Werk

79
Stukken betreffende de vereniging. 1984-1990.. 1 omslag.

Gelders Bijstandsvrouwen Collectief

80
Notitie"Hoe kun je vrouwen in de bijstand helpen", door Nel de Nooij geschreven in verband met kontakten van bijstandsvrouwen met kerkvrouwen. 1985.. 1 stuk.
81
Stukken van het Komitee Vrouwen in de Bijstand Arnhem. Fotokopieën. 1985-1987.. 1 pak.
NB. Originelen zijn van Ellen Rocco, lid van het Komitee en van het Gelders Bijstandsvrouwen Collectief
82
Notulen en vergaderstukken van het Regionaal Overleg van de Gelderse Komitees Vrouwen in de Bijstand, georganiseerd door het Gelders Steunpunt voor Emancipatorisch en Educatief Vrouwenwerk. 1985-1987.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende steunfondsen. ca. 1985-1989.. 1 omslag.
84-85
Stukken betreffende en correspondentie met Diewerke Folkertsma, lid van het Gelders Bijstandsvrouwen Collectief. Met foto's gemaakt tijdens de tweede Oecumenische Vrouwensynode op 22-27 augustus 1992. 1985-1993.. 2 pakken.
NB. Zie ook inv.nrs. 139, 356.
84
1985-1987..
85
1988-1993..
86
Stukken betreffende de Themadag over Individualisering, georganiseerd door de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten (DIVOSA) Gelderland. 1986.. 1 omslag.
87
Correspondentie met Hansje van Dijk naar aanleiding van haar stellingname tegen de acties van bijstandsvrouwen in een kranteninterview. 1986.. 1 omslag.
---
Correspondentie met Minister van Financiën Ruding. 1986.. 1 omslag..
NB. Aanwezig in inv.nr. 246.
88
Stukken betreffende de aanvraag van Nel de Nooij bij de gemeente Apeldoorn van een bedelvergunning, in het kader van een landelijke actie op initiatief van het Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand, en haar demonstratief verzoek om extra bijstand in de kosten van aanschaf van verplicht gestelde rijwielreflectoren. 1986-1987.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende aanvragen voor financiële ondersteuning voor aanschaf van kantoorbehoeften en exploitatiekosten. 1986-1992.. 1 pak.
90-94
Stukken betreffende (hoofdzakelijk acties van) het Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand, o.a. correspondentie van Nel de Nooij met het Landelijk Steunpunt. 1986-1994.. 5 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs. 66-67.
90
1986..
91
1987..
92
1988-1990 maart..
93
1990 maart-december..
94
1991-1994..
95
Notitie van Nel de Nooij over het maatschappelijk activeringswerk. 1987.. 1 stuk.
96
Stukken betreffende het tweede Sociaal Ekonomisch Beraad, "Ekonomische realiteit en bijbelse oriëntatie - een gesprek over het spanningsveld", georganiseerd door de Katholieke Raad voor kerk en Samenleving op 2 juni 1987. 1987.. 1 omslag.
97
Ingezonden brieven in De Waarheid van het Gelders Bijstandsvrouwen Collectief en anderen naar aanleiding van de aprilgrap van deze krant. 1987.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende de reactie van de Werkgroep Vrouwen-Relaties-Pastoraat, mede op initiatief van Nel de Nooij, op de bijdrage van ds. H. Heijkoop in de conferentiemap van "De Arme Kant van Nederland". 1988-1989.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 127-128, 133, 182, 323, 326, 328, 334, 340, 361, 386.
99
Stukken betreffende de vermelding van de naam Nel de Nooij en het Gelders Bijstandsvrouwen Collectief in Vrouw en Beeld. Een Vademecum van deskundige vrouwen, samengesteld door Dorette Kuipers en Liesbeth Smeenk. 1988-1990.. 1 omslag.
100
Bericht aan de samenleving nr. 2, geschreven door Nel de Nooij. Z.d.. 1 stuk.

Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid

Algemeen.
101
"Overzicht van de werkzaamheden in 1985"; jaarverslagen 1986-1988; Verslag van de Beleidsdag december 1988; Overzicht van publicaties per 1 november 1988; Beleids- en Werkplan 1989-1990; Notulen met bijlagen. 1986-1988, 1989.. 1 pak.
102
Notulen met bijlagen. 1990-1991.. 1 pak.

Armoedetribunaal in Brussel.
103
Stukken betreffende de Voorbereidingsgroep voor het Tribunal Women & Poverty in the EEC (Armoedetribunaal), Brussel 10-12 november 1988, en de totstandkoming van de publicatie ...en daar hoort ook het bloemetje op tafel bij. Vrouwen & armoede in Nederland. 1987-1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr. 335.
104
Stukken betreffende het Armoedetribunaal: programma's, teksten, "Persoonlijke Aanklacht" uitgesproken door Nel de Nooij, verslagen en aantekeningen van Nel de Nooij, persberichten, correspondentie en een verslag van de evaluatie door de Voorbereidingsgroep. 1988-1990.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr. 335.
105
Verslag van het Armoedetribunaal. Met ontwerpteksten. 1988.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 335.
106
Krantenknipsels over het Armoedetribunaal. 1988.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 335.
107
Foto's van het Armoedetribunaal. Met documentatie. 1988.. 1 deel.
NB. Zie ook inv.nr. 335.
108
Stukken van de Werkgroep Armoede van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, opgericht als vervolg op het Armoedetribunaal: stukken betreffende de oprichting, agenda's en notulen met bijlagen. 1988-1989.. 1 omslag.
109-111
Stukken betreffende de deelname van de Werkgroep Armoede aan bijeenkomsten, forums en demonstraties. 1988-1989.. 3 omslagen.
NB. In inv.nr. 109 zitten foto's.
112
Stukken betreffende het seminar in Brussel, op 9-11 november 1990, als vervolg op het Armoedetribunaal in 1988, met als thema "Oudere vrouwen en armoede", waaraan vrouwen uit België, Griekenland en Nederland (waaronder Nel de Nooij) deelnamen. 1990-1991.. 1 pak.
113
Foto's van het seminar in Brussel, 9-11 november 1990. 1990.. 1 omslag.
114
Verslagen, rapporten en nota's van andere internationale seminars als vervolg op het Armoedetribunaal. 1990-1991.. 1 pak.

Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen

NB. Zie ook inv.nrs. 37-41, 43-50, 80, 84-85.
115
Correspondentie met organisaties en personen uit kerkelijke kring en met kerkvrouwen, en documentatie betreffende kerk en armoede. 1983, 1985-1987, 1990.. 1 pak.
116-117
Stukken betreffende het Project Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. 1984-1986, 1988-1990.. 1 omslag, 1 pak.
116
1984-1986..
117
1 pak. 1988-1990..
118-120
Stukken betreffende de Provinciale Werkgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. 1985-1988, 1991.. 1 pak , 2 omslagen.
118
1985. (pak).
119
1986..
120
1987-1988, 1991..
121
Correspondentie met Herman Noordegraaf, werkzaam bij de ROS en secretaris van de Sectie Sociale Vraagstukken van de Raad van kerken in Nederland. 1985-1991.. 1 omslag.
122
Publicaties van Sieth Delhaas, feministisch-theologisch publiciste. Met enige correspondentie. 1985-1995.. 1 pak.
123
Notulen en vergaderstukken van de Werkgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen van de Katholieke Stichting Samenlevingsopbouw. Met aantekeningen van Nel de Nooij. 1986-1987.. 1 pak.
124
Correspondentie met Catharina Halkes, Bijzonder Hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. 1986-1988.. 1 omslag.
125
Documentatie betreffende de activiteiten van Hennie Jansen-Nederlof, lid van de Werkgroep Bijstandsvrouwen-Kerkvrouwen van de Hervormde Gemeente Apeldoorn. Met correspondentie. 1986-1992.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende het Symposium "Vrouw en Macht-Vrouwenmacht", ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Vrouw- en Geloofwerk van de Stichting Kerk en Wereld, op 26-30 augustus 1987 in Driebergen (de eerste Oecumenische Vrouwensynode). 1987-1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr. 324.
127-128
Stukken betreffende conferenties van de Landelijke Werkgroep "De Arme Kant van Nederland" van de Raad van Kerken. 1987-1990.. 2 pakken.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 182, 133, 323, 326, 328, 334, 340, 361, 386.
129
Correspondentie met Annelies van Heijst, feministisch-theologisch publiciste. Met bijlagen. 1987-1992.. 1 pak.
130
Stukken betreffende Ineke Uytenbogaardt, maatschappelijk activeringswerkster bij de Nederlandse Hervormde Kerk, en haar scriptie voor de Agogisch Theologische Opleiding van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, "Hoor nou maar 's wat ik zeg.... over vrouwen in de bijstand en de Nederlandse Hervormde Kerk", Zwolle 1989. 1988-1990.. 1 pak.
131
Correspondentie met Annekee Schilthuis-Stokvis, secretaris van de Sectie"De Vrouw in Kerk en Samenleving" van de Raad van Kerken in Nederland; stukken betreffende haar afscheid, en correspondentie van Nel de Nooij met Elisabeth Raiser, lid van het Presidium van het Oecumenisch Forum van Europese Christen Vrouwen, naar aanleiding van Raiser's toespraak tijdens de afscheidsbijeenkomst. Met foto's. 1988, 1991.. 1 omslag.
132
Correspondentie met Ab Harrewijn. 1988-1993.. 1 omslag.
133
Stukken betreffende Ploni Robbers-Van Berkel, voorzitter van de Landelijke Werkgroep "De Arme Kant van Nederland" en lid van de Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. 1989-1994, 1996.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 127-128, 182, 323, 326, 328, 334, 340, 361, 386.
134-136
Stukken betreffende de"Consultation on Women and Poverty", georganiseerd door de Wereldraad van Kerken op 24-29 mei 1990 in Macclesfield (Engeland), waaraan Nel de Nooij deelnam namens de Diaconale Raad van de Hervormde Kerk. 1990-1992.. 3 pakken.
134
Stukken betreffende de reis en het verblijf en correspondentie met de deelneemsters. 1990-1992..
135
Verslagen en het commentaar van Nel de Nooij daarop. 1990-1992..
136
Foto's. 1990..
137-138
Stukken betreffende Esthère Muyawayo uit Ruanda, met wie Nel de Nooij kennis maakte tijdens de conferentie in Macclesfield. Met foto en documentatie over de situatie in Rwanda, het artikel Verboden toegang door Nel de Nooij in Vrouw en Woord, september 1990, en de inzamelingsactie georganiseerd door Nel de Nooij. 1991-2000.. 2 pakken.
139
Stukken betreffende de tweede Oecumenische Vrouwensynode, op 22-27 augustus 1992 in Driebergen, georganiseerd door de Stichting Oecumenische Vrouwensynode. 1992-1993.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 84-85, 356.

Kliëntenraad Apeldoorn

140-142
Stukken betreffende de Kliëntenraad Apeldoorn. 1990-1996.. 3 pakken.
140
1990..
141
1991-1992..
142
1992-1996..
143
Stukken betreffende het terugtreden van Nel de Nooij uit de Kliëntenraad, omdat ze het oneens was met de samenstelling. 1992.. 1 omslag.

Publicaties en Contacten met de pers

---
Verslag van de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen op 30 oktober 1982 in Utrecht, "Bijstandsvrouwen kunnen niet meer inleveren en willen een menswaardig bestaan". Met bijlagen. 1982, 1984.. 1 omslag.
NB. Aanwezig in inv.nr. 57; zie ook inv.nrs. 58-63, 166, 267-270, 281-284.
144-145
Stukken betreffende artikelen, teksten van artikelen, ingezonden brieven en interviews van en met Nel de Nooij, en artikelen en publicaties waarbij De Nooij betrokken was. 1982-1995.. 2 pakken.
NB. In inv.nr. 144 zit een foto.
146
"Leven met de bijstand", doctoraal scriptie Andragologie, van Marianne du Pre-Bekkers. Met correspondentie en conceptteksten en aantekeningen van Nel de Nooij. 1983-1985.. 1 pak.
147
Correspondentie met Ton Verlind (KRO), over regelmatige toezending door Nel de Nooij van documentatie en over deelname van Nel de Nooij in KRO-programma's. 1983-1986, 1989, 1991-1993.. 1 omslag.
148
Stukken betreffende een klacht van Nel de Nooij bij de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van het artikel Vergeefs op zoek naar de echte minima, door Ben van der Velden in het NRC Handelsblad van 17 november 1984. 1984-1985.. 1 omslag.
149
Artikel van Nel de Nooij en Joan Achterberg, Bijstandsvrouwen en armoedebeleving, in Mededelingen Opbouwwerk. oktober 1985.. 1 stuk.
150
Correspondentie met de redactie van Viva, over de stellingname van dit blad inzake bijstandsvrouwen. 1985.. 1 omslag.
151
Stukken betreffende de documentatiemap samengesteld door Nel de Nooij met de titel Als je van de bijstand leeft..., ten behoeve van de vormingsdagen van de GSD van Rheden in Eerbeek op 9-10 april 1986. 1986.. 1 omslag.
152
Briefwisseling met E. de Gier (Harmonisatieraad Welzijnsbeleid) naar aanleiding van zijn publicatie Welzijn en bestaanszekerheid. De leefsituatie van de lage inkomensgroepen 1980-1985, in Dwarskijken. Vergelijkende studies HRWB. Met bijlagen. 1986.. 1 omslag.
153
Verslag van een rondgang langs de organisaties van uitkeringsgerechtigden, door Carla Tromp; Nel de Nooij droeg materiaal aan. 1986.. 1 stuk.
154
Artikel Arm zijn in Nederland, in Elseviers Magazine, waaraan Nel de Nooij meewerkte, en correspondentie over het artikel. 1987.. 1 omslag.
155
Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), door R.M.A. Jansweijer, Private leefvormen, publieke gevolgen. Met documentatie en een brief van Nel de Nooij aan de WRR. 1987.. 1 omslag.
156
Genoeg van te weinig, werkmap van de gelijknamige cursus van DISK-Zaanstreek, met bijdragen van Nel de Nooij. 1987.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 181.
---
Artikel van Annelies van Heijst en Nel de Nooij, Mater Dolorosa van de verzorgingsstaat. Bijstandsvrouwen aan het woord, in: Mara. Tijdschrift voor feminisme en theologie, mei 1988. 1988..
NB. Aanwezig in inv.nr. 129.
157
"Grenzen verleggen. Verslag van een werkconferentie over vrouwen en armoede te Utrecht", op 17 november 1988, georganiseerd door het Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Holland, met een bijdrage van Nel de Nooij. 1988.. 1 omslag.
158
Stukken betreffende het artikel Bijstandswet: uit de tijd!, in Inforeeks, een uitgave van de NVR. juni 1988.. 1 omslag.
159
Correspondentie naar aanleiding van de documentaire van de NCRV, De onderkant van Nederland in de rubriek Ander Nieuws, op 20 december 1988, waaraan Nel de Nooij deelnam. 1988-1989.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 380-383.
160
Stukken betreffende de kritiek van Nel de Nooij op de publicatie Ken je deze werkelijkheid? Bijstandsvrouwen in Zaltbommel vertellen haar verhaal, door de Werkgroep Bijstandsvrouwen-Kerkvrouwen Zaltbommel. 1989-1990.. 1 omslag.
161
Interview met Nel de Nooij in de Apeldoornse Courant/Noord Veluws Dagblad van 6 augustus 1992, Mijn vakantiegeld heb ik nodig voor de rekeningen. Met foto en bijlagen. 1992.. 1 omslag.
162-163
Stukken betreffende De keerzijde van de economische medaille. Een geloofsbrief over de economie, door de Projectgroep Geloofsbrief over de Economie van het Landelijk Bureau DISK, en de reactie van vrouwen verenigd in "Z3", De Keerzijde van de Keerzijde. 1992-1993.. 2 omslagen.
164
Stukken betreffende het artikel in De Telegraaf, De stille armoede van de Nederlandse AOW’ers door Marjolein Schipper, waarvoor Nel de Nooij werd geïnterviewd. Met foto's. 1994.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende de deelname van Nel de Nooij op 26 september 1994 aan een deel uit de reeks Tv-programma’s Arm en Rijk van de NCRV. 1994-1995.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs. 366, 377-378, 422-424.

Lezingen

166
Stukken betreffende het forum op de Landelijke Aktiedag Vrouwen in de Bijstand op 1 december 1984 in Utrecht, en de bijdrage van Nel de Nooij. Met foto's. 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 281-284.
167
Stukken betreffende de forumavond van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, "Kwaliteit is (g)een kunst" op 29 januari 1985 in Raalte, en de bijdrage van Nel de Nooij. 1985.. 1 omslag.
168
Lezing tijdens de 8 mei-manifestatie"Het andere gezicht van de Kerk" van het Platform Initiatief Pausbezoek op 8 mei 1985 in Den Haag. 1985.. 1 omslag.
169
Lezing "Een gewoon leven, wat moet ik mij daarbij voorstellen?", tijdens de Conferentie Kerkelijk Kader, georganiseerd door de Raad van Kerken op 5 juni 1985 in de Bevrijdingskerk in Wageningen. 1985.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende het conflict bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van Hengelo over het ontslag van medewerker Drees Kroes en de toespraak van Nel de Nooij op de protestmanifestatie in Hengelo op 19 juni 1985. 1985-1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 295.
171
Lezing "Het recht te zijn wie we zijn...", tijdens de open avond van de Vrouwenraad op 6 november 1985 in Apeldoorn. 1985.. 1 stuk.
172
Bijdrage"Ergens tussen minimaal en nihil" aan de forumdiscussie met plaatselijke politici, georganiseerd door het Gelders Platform Uitkeringsgerechtigden op 28 januari 1986 in Apeldoorn. 1986.. 1 omslag.
173
Stukken betreffende het studentenseminarie bij het Theologisch Seminarium "Hydepark" op 28 januari 1986 in Doorn, en de lezing van Nel de Nooij. 1985-1986.. 1 omslag.
174
Lezing "Christelijke waarden als schijnantwoord", tijdens een avond van het Stedelijk Platform Uitkeringsgerechtigden op 22 april 1986 in Zutphen. 1986.. 1 stuk.
175
Stukken betreffende de lezing van Nel de Nooij "Wij zijn niet van plan te capituleren", tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Delftse Vrouwenraad op 4 september 1986. Met foto's. 1986.. 1 omslag.
176
Stukken betreffende de lezing "We glijden zo de afgrond in", tijdens de Algemene Diaconale vergadering van de Gereformeerde kerk van Apeldoorn op 26 november 1986. 1986-1987.. 1 omslag.
177
Stukken betreffende de lezing op de informatieavond "Hoe kom je rond met een minimum-uitkering?", georganiseerd door de Werkgroep "Saamhorigheid" in Almelo op 26 maart 1987. 1987.. 1 omslag.
178
Stukken betreffende het rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Echtscheiding en het beslag op collectieve middelen, waarover Nel de Nooij op 7 mei 1987 tijdens een theologencursus in Utrecht een lezing zou houden. 1986-1988.. 1 omslag.
179
Stukken betreffende de Lezing "De woestijn rukt op", tijdens de slotsamenkomst van de theologencursus op 7 mei 1987 in Utrecht. 1987.. 1 omslag.
180
Lezing tijdens de studiedag van de Nederlandse Vrouwenraad, met als thema "Alleenstaanden, arbeid en toekomst, de gevolgen van ATV", op 26 september [1987] in Utrecht. [1987].. 1 stuk.
181
Lezing "De menselijke norm ontbreekt", in het kader van de cursus "Genoeg van te weinig", georganiseerd door DISK-Zaanstreek op 8 oktober 1987 in Koog aan de Zaan. 1987.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 156.
182
Lezing "Een beklemmende samenleving", tijdens de conferentie"Raad en daad in arren moede", georganiseerd door de Raad van Kerken en de sectie Oecumenische Actie, in samenwerking met de Werkgroep "De Arme Kant van Nederland" op 15 april 1988 in Amsterdam. 1988.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 127-128, 133, 323, 326, 328, 334, 340, 361, 386.
183
Stukken betreffende de lezing van Nel de Nooij op de Wijkavond van de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Kampen op 21 november 1988, en plaatsing van de lezing in het blad Nummer van theologie-studenten in Kampen. 1988-1989.. 1 omslag.
184
Toespraak tijdens de demonstratie op Internationale Vrouwendag in Rotterdam, "Vrouwen in verzet tegen verarming". 1 stuk. 1989..
185
Lezing "Op afstand van het leven", tijdens de Wijkdag van theologie-studenten in Kampen op 20 mei 1989, met als thema "Gerechtigheid". 1989.. 1 stuk.
186
Lezing voor de vakgroep "Sociologie" in Hogeschool "De Horst" op 7 juni 1989. 1989.. 1 stuk.
187
Lezing "Het slachtoffer bepaalt wie bondgenoot is. Niet omgekeerd!", tijdens een werk- en informatiedag van de Provinciale Oecumenische Startgroep in Gelderland op 7 oktober 1989. Met bijlage. 1988-1989.. 1 omslag.
188
Stukken betreffende de lezing van Nel de Nooij "Muziek der armoede....", tijdens de themadag "Zorgzaam?....het zal me een zorg zijn..." van de Wijkgemeente van de Hervormde kerk in de wijk Sterrenburg in Dordrecht op 23 september 1990. 1990-1991.. 1 omslag.
189
Stukken betreffende de lezing "Ergens tussen minimaal en nihil", tijdens de lustrumviering van Kerk en Wereld op 29 juni 1991 in "De Horst". 1991.. 1 omslag.
190
Stukken betreffende de lezing "Geschonden Burgerschap", gehouden voor de Rotaryclub Elburg/Oldebroek op 22 juli 1993. 1993.. 1 omslag.
191
Lezing "Armoede kerft nooit te genezen wonden in je leven", tijdens het seminar "Externe Oriëntatie" van de leergang "Sturen van Beleidsprocessen in Grote Gemeentelijke Organisaties", georganiseerd door de Stichting Publiek Domein op 16 juni 1994. Met bijlagen. 1994.. 1 omslag.
192
Lezing tijdens de maatschappijleerles "Mensen in de bijstand" op de Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo in Apeldoorn op 12 maart 1996. (1988), 1996.. 2 stukken.
NB. De tekst is een gewijzigde versie van "Een beklemmende samenleving", uitgesproken tijdens de conferentie"Raad en daad in arren moede" op 15 april 1988 in Amsterdam.
193
Overige stukken betreffende lezingen en bijeenkomsten. 1983-1989, 1992.. 1 omslag.

Overige activiteiten

194
Correspondentie met de Emancipatieraad. 1983-1984.. 1 omslag.
195
Brief van Nel de Nooij aan Minister-president Lubbers, met antwoord; brief aan Koningin Beatrix, met antwoord van het Kabinet der Koningin, en documentatie betreffende de kersttoespraak van de Koningin. 1984-1985.. 1 omslag.
196
Briefwisseling met de Sociaal Economische Raad naar aanleiding van haar advies over de sociale uitkeringen op minimumniveau. Met documentatie. 1986-1987.. 1 omslag.
197
Stukken betreffende de conferentie"Vrouwen en de Schuldencrisis", georganiseerd in het kader van de"Noord-Zuid Campagne" door de Overleggroep Vrouwen en Schulden op 8 maart 1988 in Ede, waaraan Nel de Nooij deelnam. 1987-1988.. 1 pak.
198
Tekst van de felicitatie van Burgemeester A.J. Hubers van Apeldoorn tijdens een gemeenteraadsvergadering aan Nel de Nooij met haar 65e verjaardag, en felicitatiebrieven en kaarten. Met foto. 1993.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende het protest tegen de dekking door de gemeente Apeldoorn van financiële tekorten bij de Rijksregeling Opvang Asielzoekers (ROA) door uit de Bijzondere Bijstand. 1995-1996.. 1 omslag.
NB. Hierin werd een cassettebandje aangetroffen met "Radio Apeldoorn-Politiek Palet": Bert Jansen, Eppo Gutteling en Nel de Nooij in discussie over deze zaak. Zie inv.nr. 376.

Ontwerpen voor actie- en propagandamateriaal

200
Spandoek. 1 stuk. 1984..
---
Lay-outs over de Minister van Financiën Ruding. 1985.. 1 omslag.
NB. Aanwezig in inv.nr. 246.
201
Stukken betreffende de productie van het Fraudebestendig Kerstmenu, tekst van Diewerke Folkertsma en lay-out door Nel de Nooij. 1992-1993.. 1 pak.
202-203
Stukken betreffende solidariteitacties voor Bosnische vrouwen, en de vervaardiging van buttons voor deze acties door Nel de Nooij. 1993.. 2 omslagen.
204
Stukken betreffende de Folder Brusselse honingpotten...en Haagse creativiteit, tekst van Diewerke Folkertsma en lay-out door Nel de Nooij. Met knipsels. ca. 1993.. 1 omslag..
205-206
Affiches door Nel de Nooij ontworpen. Z.d.. 1 doos, 1 omslag.
207-210
Ontwerpen en afdrukken van stickers, kaartjes met spreuken, slogans en leuzen, korte teksten en bijschriften, collages, actiemateriaal en andere lay-outs, t.b.v. verkoop tijdens manifestaties en opluistering van brieven. Z.d.. 2 pakken, 2 omslagen.
211-212
Fotokopieën van politieke prenten en cartoons. Z.d.. 2 omslagen.
213
Ontwerpen en teksten voor buttons. Z.d.. 1 pak.
214
Buttons. Z.d.. 1 doos.
215
Stickers met teksten en slogans die door Nel de Nooij op correspondentie werden geplakt. z.j.. 1 pak.
216
Bordjes "Goed-Fout". z.j.. 1 stuk.

Overig

217
Liedteksten van, over en voor vrouwen. 1983-1985, z.j.. 1 omslag.
218
Stukken betreffende"Niet voor jezelf"; Actie Weigering Belastingvoordeel 1988, op initiatief van Ds. P.S.A. Lefeber en M.S. Lefeber-Karres uit Dordrecht. 1987-1989.. 1 omslag.
219
Stukken betreffende het 40-dagenprojekt "Op de grens van het bestaansminimum" van de gezamenlijke kerken van Amsterdam-Zuidoost. 1992.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

NB. De documentatie bestaat hoofdzakelijk uit fotokopieën van krantenknipsels en tijdschriftartikelen en is alfabetisch op onderwerp geordend.
220
Alimentatie. 1982-1994.. 1 omslag.
221
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Met enkele stukken en een foto betreffende de demonstratie tegen de wetswijziging op 26 april 1989. 1988-1994.. 1 pak.
222-224
Armoede in Nederland. 1987-1996.. 2 pakken, 1 omslag.
222
1987-1992..
223
1987-1993. (omslag).
224
1988-1996..
225
"Armoede. Vrouwen in de bijstand". 1982-1985, 1988.. 1 omslag..
226
Blijf van mijn Lijf, onder andere over het Blijf van mijn Lijf Huis in Apeldoorn. 1982-1991.. 1 omslag.
227
Controle. 1983-1987.. 1 omslag.
228-229
Echtscheiding. 1980-1994.. 2 pakken.
230
Echtscheiding en pensioenrechten. 1982-1994.. 1 omslag.
231-232
Economische eenheid. 1981-1991.. 2 pakken.
233
Economische zelfstandigheid. 1989-1994.. 1 omslag.
234
Emancipatie. 1980-1991.. 1 pak.
235
Emancipatieraad. 1984-1990.. 1 omslag.
236
Europese binnengrenzen in 1992. 1988-1989.. 1 omslag..
237-238
Feministische Theologie. 1980-1989.. 2 pakken.
239
Gelijke behandeling. 1981-1989.. 1 pak.
240
Geweld tegen vrouwen. 1982-1996.. 1 omslag.
241
Kerk, Christenen en armoede. 1987-1989.. 1 omslag.
242
"Kerken: De Arme Kant van Nederland". Voornamelijk over Bisschop Muskens van Breda. 1995-1996.. 1 omslag.
243
Kostwinnerstoeslag voor samenwonende uitkeringsgerechtigden. Afschaffing ("1990-Maatregel"). 1988-1990.. 1 omslag.
244
Pensioenrechten van weduwen, Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en Algemene Nabestaanden Wet (ANW). 1981-1993.. 1 pak.
245-246
Ruding. 1984-1988.. 1 pak, 1 omslag.
NB. In inv.nr. 246 correspondentie met Ruding en lay-out vellen van Nel de Nooij.
247
Seksueel geweld van artsen tegen vrouwen .1980-1992.. 1 omslag.
248-250
"Verhaalsplicht"; wetswijziging Verhaalsbepalingen in de ABW. 1985-1994.. 3 pakken.
251-253
Volksgezondheid. 1985-1997.. 3 pakken.
254-255
"Voordeurdelers". 1984-1985.. 2 pakken.
256
"Voorjaarsnota 1993": krantenknipsels over maatregelen van het Kabinet-Lubbers op sociaal-economisch terrein in het kader van de begroting voor 1994. 1993.. 1 pak.
257
Vrouwen(-strijd), feminisme, meidenwerk, migranten. 1980-1990, 1993.. 1 pak.
258
Vrouwen en bijstand. 1982-1993.. 1 pak.
259-261
Vrouwen en werk. 1982-1993.. 2 pakken, 1 omslag.
262
"..'t is toch niet onze schuld.. Onderzoek naar de inkomenssituatie van mensen met een minimuminkomen". Doctoraal stageverslag van Martin Boormans en Johan Pape, aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. 1982.. 1 stuk.
263
Scriptie"Liefdadigheid is macht!", door Evelien Bersma en Leontien de Jong, in het kader van het programma theoretische historische andragogie, december 1983. Met knipsels. 1983-1984, 1987.. 1 omslag.
264
Nota's en persberichten van de Stichting Centrum Individu en Samenleving (CISA), toegestuurd door voorzitster Lenie de Zwaan. 1985-1993.. 1 omslag.
NB. Nel de Nooij was contactpersoon voor deze organisatie.
265
Scriptie van Diny Berlijn voor haar opleiding "Theologische Vorming van Gemeenteleden", met de titel "Diaconie en Bijstandsvrouwen". Met bijlagen. 1988.. 1 omslag.
266
Overige documentatie. 1984-1985 en z.d.. 1 omslag.

GELUID

267
Portret van Van Agt. Met Wilna Stronks, Ien Dales, De Graaf, Boersma, Drabbe. KRO. 7 september 1982.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 268-270.
268
Interview met Wilna Stronks, Herma Speelman, Minie Langenhof, Carla Scheffers (GSD-Hengelo). Radio Oost, 28 oktober 1982;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63.
269
Amateuropname van de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen op 30 oktober in Utrecht "Vrouwen in de Bijstand". 30 oktober 1982.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63.
270
Gesprek over de Landelijke Dag Bijstandsvrouwen in Utrecht op 30 oktober 1982. Met Willy, Herma, Marianne, Gea, Wilma, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Hermans (VVD) en Dales (PvdA). VARA Hoor Haar, 3 november. 1982..
1 cassettebandje Zie ook inv.nrs. 57-63.
271
De huishoudportemonnee van een willekeurige Nederlander. Naar de supermarkt met Nel de Nooij. AVRO Avrodite. 29 januari 1983.. 1 cassettebandje.
272
Ien Dales over "Wat is een sociaal minimum". AVRO-Klok, 7 januari 1983; Corrie Burgers reageert op het krantenbericht "Mensen in de bijstand passen zich geleidelijk aan". VARA Dingen van de Dag, 9 juli 1983. 1983.. 1 cassettebandje.
273
Arbeidsplicht. Met Hedy 'd Ancona, Karin Adelmund (FNV), Trudy Wigman, Wilna Stronks. VARA Hoor Haar. 14 december 1983.. 1 cassettebandje.
274
De Armoede van de Bijstand. Directeur Rietveld van de GSD Lelystad en Christine Groenewegen (NIBUD). Vlag met blauwe wimpel. 16 oktober 1983.. 1 cassettebandje.
275
Mensen in de Bijstand. NCRV Plein Publiek. 7 mei 1984.. 1 cassettebandje.
276
Minima zonder marge. Ans van Driel (Komitee Vrouwen in de Bijstand Almelo) en GSD Rotterdam. VARA, 7 september 1984; Werk en Werkzoekenden door Ed Perenboom. Prinsjesdag 1984: "Wat gebeurt er met de minimuminkomens?" Joop Akkerman, Peter Langkamp, Jeanne van den Heuvel, Marion Volk. NOS-Radio, 14 september. 1984.. 1 cassettebandje.
277
Armoede, en de effecten daarvan op de gezondheidstoestand van vrouwen. Plonie Robbers-Sneep en Jeanne van den Heuvel met onder andere commentaar op het NIBUD. VARA Hoor Haar. 7 november 1984.. 1 cassettebandje.
278
Gesprek van het Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand met Jan de Boer, directeur van de GSD Leeuwarden. 2 november 1984.. 1 cassettebandje.
279
Vervolg van het gesprek met Jan de Boer op 2 november. 1984.. 1 cassettebandje.
280
Gesprek over deurwaarders en studiefinanciering bij bijstand. VARA Ombudsman. 7 november 1984.. 1 cassettebandje.
281
De positie van de Oudere Alleenstaande Vrouw in de Bijstand. Nel de Nooij. Trianon 1 december 1984;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 166, 282-284.
282
Actiedag Komitees Vrouwen in de Bijstand. Toespraak Nel de Nooij en toespraak van Bond van Surinaamse vrouwen. Trianon, Utrecht. 1 december 1984.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 166, 281, 283-284.
283
Nel de Nooij over de positie van de Oudere Alleenstaande Vrouw in de Bijstand. Trianon, Utrecht. 1 december 1984.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 166, 281-282, 284.
284
Corrie Burgers over "Bijverdiensten", en afsluiting van de actiedag in Utrecht. Trianon. 1 december 1984.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 57-63, 166, 281-283.
285
Anonieme tips en controle in het leven van Bijstandsvrouwen. Vrouwenvakbond verzamelt gegevens over sociale diensten om een zwartboek te maken. Met onder andere Corrie Burgers. VARA Hoor Haar. 30 januari 1985.. 1 cassettebandje.
286
Protest tegen het betuttelende Emancipatiebeleid. Ria Grietjes-Van Hout (Stichting Vrije Vrouwen) en Hedy 'd Ancona. VARA In de Rooie Haan, 16 maart 1985;. 1 cassettebandje.
287
Ria Beckers: privé-leven, politieke onderwerpen, Zuidelijk Afrika, Regenboogfractie, basisinkomen; reactie van Herman Bode (FNV) en Van Eikelenburg (werkgevers). VOO Confrontatie. 24 maart 1985.. 1 cassettebandje.
288
Sociale Dienst van Rotterdam weigert uitvoering maatregelen Voordeurdeling. VPRO Welingelichte kringen; Computer en Privacy. VPRO Welingelichte kringen. 5 april 1985.. 1 cassettebandje.
289
Uitspraak rechter inzake economische eenheid Ria Weststrate; commentaar van Martha Reining (Landelijk Steunpunt). TROS Helpers weg, 24 april 1985; Controle op misbruik van sociale voorzieningen; Plonie Sneep, Agnes Elling, Smits (directeur GSD Schiedam en bestuurslid DIVOSA), Bloem (L.O. Sociaal Rechercheurs). NOS Op de rand van het recht, 28 maart 1985. 1985.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 286, 290, 292.
290
Het gezin, de hoeksteen van de maatschappij? IKON Brood en Spelen, 10 maart 1985;. 1 cassettebandje.
291
Landelijk Steunpunt vraagt om een koude-toeslag voor de laagste inkomens. TROS. 28 maart 1985.. 1 cassettebandje.
292
Ria Weststrate: uitspraak van de rechter inzake economische eenheid; commentaar van Martha Reining. TROS Helpers weg. 24 april 1985.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 286, 289-290.
293
1 mei-viering; onder andere het Landelijk Steunpunt, Gerrie Wissink en andere uitkeringsgerechtigden, Van Eikelenburg (NCW), FNV en Rudolf de Korte. VARA. 1 mei 1985.. 1 cassettebandje.
294
Voordeurdelersmaatregel; Maasdam uit Amsterdam, Jan de Boer, directeur GSD Dordrecht. KRO Wat heet oud. 22 mei 1985.. 1 cassettebandje.
295
Sociale Dienst aangeklaagd; Raf Jansen en Agnes Elling over de manifestatie in Hengelo (Drees Kroes), commentaar Eland (GSD Apeldoorn). VARA Radio-weekblad, 19 juni 1985;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 170.
296
Gesprek met prof. H. van Maarsseveen over huwelijk/ samenlevingsvorm. Zo kan het ook. 11 augustus 1985.. 1 cassettebandje.
297
Gesprek met R.A. Schortinghuis-Sprangers, maakster van het rapport "Rondkomen, of te kort komen. VPRO De Bovenkamer. 27 september 1985.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 22.
298
Coby Schreijer;Gesprek met R.A. Schortinghuis-Sprangers, maakster van het rapport Rondkomen, of te kort komen. VPRO De Bovenkamer" 27 september 1985 (zie ook inv.nr. 22);. 1 cassettebandje.
299
Vrouwen in de Bijstand, een reportage van Wiepke Nauta met Nel de Nooij. Radio Gelderland, 26 november 1985;. 1 cassettebandje.
300
Straf in Nederland. afl. 4: Straf en het gezin. RVU. 24 januari 1986.. 1 cassettebandje.
301
Gesprek met Wansink (Nederlandse Spoorwegen) over "Kortingen voor speciale groepen? Waarom niet voor alle groepen met een minimum-inkomen?"; met Joop Mantel (Landelijk WAO-Beraad), Nanne de Jong (BVM) en Nel de Nooij. KRO radio Life. 13 februari 1986.. 1 cassettebandje.
302
Nel de Nooij contra de gemeente Apeldoorn in een geschil (fl. 400, - erbij!); behandeling bij Gedeputeerde Staten. Arnhem, 5 maart 1986 (zie ook inv.nr. 14: Verkiezingstournee GPV;. 1 cassettebandje.
303
Nel de Nooij contra de gemeente Apeldoorn in een geschil (fl. 400, - erbij!); behandeling bij Gedeputeerde Staten, Arnhem, 5 maart 1986;. 1 cassettebandje.
304
Nieuwe wet studiefinanciering (Basisbeurs); Stichting Ombudsman (Agnes van Brussel); met Joan in deel 1 en 2. RVU Nou en..., 5 juni 1986;. 1 cassettebandje.
305
Strategie van de Vrouwenbeweging nu! Met Jeanne v.d. Heuvel, Hennie de Jong, Martha Reining. VARA Hoor Haar. 19 juni 1985.. 1 cassettebandje.
306
Drs. Maria de Groot: "Voorbij de zelfstandigheid"; vierde uitzending in een serie gesprekken met theologen over Kerk en secularisatie. IKON De andere wereld van zondagmorgen. 14 september 1986.. 1 cassettebandje.
307
Nieuwe wet op de studiefinanciering. Met Joan Agterberg, Plonie Robbers-Sneep, Agnes van Brussel (Stichting Ombudsman) e.a. VARA Hoor Haar. 22 september 1986.. 1 cassettebandje.
308
Normvervaging-een tijdbom onder de samenleving. Met Godschalk (arbeidssocioloog), Manuel Kneepkens (criminoloog), Greetje Lubbi (Voedingsbond FNV) en mr. Doek (kinderrechter en hoogleraar Jeugdrecht). VARA De stand van zaken. 8 november 1986.. 1 cassettebandje.
309
De huidige crisis in onze maatschappij. Trudie Kleijn in gesprek met dr. Rudi van Roon (docent Theologie en Maatschappij aan "De Horst" en aan de Protestantse Faculteit in Brussel). IKON De andere wereld van zondagmorgen. 23 november 1986.. 1 cassettebandje.
310
Pastoraat van en voor vrouwen. Met Sieth Delhaas, V.d. Pers (predikante in Akkrum) en ds. Van Eijden (theoloog). NCRV Plein Publiek. 11 december 1986.. 1 cassettebandje.
311
Uitbreiding van de sociale recherche. Met L. Meijer (directeur GSD Amersfoort), Domela Nieuwenhuis (beleidsmedewerker FNV), Doeleman (lid Tweede KamerCDA). IKON De andere wereld van zondagmorgen". 4 januari 1987.. 1 cassettebandje.
312
Keihard afsluitingsbeleid van het Arnhemse gasbedrijf GEWAP). Radio Gelderland. 15 januari 1987.. 1 cassettebandje.
313
Maatschappelijke ongelijkheid. Met o.a. Joan Agterberg. NOS Meer over Minder. 25 februari 1987.. 1 cassettebandje.
314
Deel van een 6 uur durend programma "Mag het een beetje minder zijn?". Met uitkeringsgerechtigden, debat tussen Elske ter Veld en Kraaijeveld-Wouters en discussie met Minister De Graaf. VARA De Rode Draad. 25 februari 1987.. 1 cassettebandje.
315
Hoe is het bouwwerk van de sociale zekerheid ontstaan. Gesprek van Hanneke Groenteman met Ger Harmsen. VARA De Rode Draad. 25 februari 1987.. 1 cassettebandje.
316
"De Hoeksteen naar de Hoek", congres van het Landelijk Steunpunt: "Heeft de Bijstandsvrouw nog toekomst"? NOS De andere wereld van zondagmorgen 8 maart 1987 (zie ook inv.nr. 317);. 1 cassettebandje.
317
"De Hoeksteen naar de Hoek", congres van het Landelijk Steunpunt: "Heeft een Bijstandsvrouw nog toekomst?" Tony Boumans, Yvonne Scholten en Willy Mos. VARA Hoor Haar. 9 maart 1987.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 316.
318
Armoede in Nederland. Met o.a. het NIBUD, Jan de Boer en R.A. Schortinghuis-Sprangers. VARA Hoor haar. 20 april 1987.. 1 cassettebandje.
319
Gesprek met Marjanne Sint, voorzitter PvdA. VARA Hoor Haar. 11 mei 1987.. 1 cassettebandje.
320
Joan over verlies 1 maand bijstand. En vervolg op 26 mei 1987. NOS Ombudsman. 19 mei 1987.. 1 cassettebandje.
321
50+ senioren show. Bezuinigingen op de huursubsidie. Met Nel de Nooij. KRO. 18 juni 1987.. 1 cassettebandje.
322
Over de positie van de ongehuwde werkende vrouw. Met o.a. Mies v.d. HeideKRO . M/V Magazine", 26 juni 1987;. 1 cassettebandje.
323
Lubbers vraagt de kerken mee te helpen geen sfeer van ontmoediging en malaise te laten ontstaan. NCRV Kerk Vandaag, 21 augustus 1987;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 127-128, 133, 182, 326, 328, 334, 340, 361, 386.
324
Symposium "Vrouw en Macht". Gesprek met Monica Wolffensperger. NCRV Kerk en Samenleving, Kerk Vandaag, 21 augustus en Kerkdienst vanuit Kerk en Wereld Driebergen (Symposium "Vrouw en Macht"). IKON, 30 augustus. 1987.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 126.
325
Het jongste rapport "Minima zonder marge-3 jaren later". Deelnemers: G. Oude Engberink (maker van het rapport), L. Meijer (directeur GSD Amersfoort), Kraaijeveld-Wouters. NOS De andere wereld van zondagmorgen. 13 september 1987.. 1 cassettebandje.
326
"De Arme Kant van Nederland", diverse radio-uitzendingen: Herman Noordegraaf en Herman Bode. IKON De andere wereld van zondagmorgen, 27 september 1987;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 127-128, 133, 182, 323, 328, 334, 340, 361, 386.
327
CDA-nota Op weg naar een verantwoordelijke samenleving; deelnemers Herman Noordegraaf, Diana van Leeuwen (Emancipatieraad) en Geert van Rij (COC). IKON De andere wereld van zondagmorgen. 1 november 1987.. 1 cassettebandje.
328
Raad van Kerken vraagt om een parlementair onderzoek inzake armoede; deelnemers: Plonie Robbers (Raad van Kerken), Oostlander (Wetenschappelijk Bureau van het CDA). NCRV Kerk Vandaag, 11 december 1987;. 1 cassettebandje.
329
Minister Jan de Koning kondigt nieuwe bezuinigingen aan op sociale zekerheid; met Herman Noordegraaf. VARA nieuwsoverzicht, 19 februari 1988;. 1 cassettebandje.
330
Minister Jan de Koning kondigt nieuwe bezuinigingen aan op sociale zekerheid; met Herman Noordegraaf. VARA nieuwsoverzicht, 19 februari 1988;. 1 cassettebandje.
331
De Nederlandse regering heeft het moeilijk met de aanpassing van de sociale wetgeving in ons land aan internationale wetgeving. Met Voets (advocate te Arnhem), Dorien Pessers en Heikelien Verrijn-Stuart (Clara Wichman Instituut), Kraaijeveld-Wouters. IKON De andere wereld van zondagmorgen, 13 maart 1988;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 42.
332
“Armoede tegen Armoede" (demonstratie in Amsterdam); "8 mei-Beweging" in de Veehallen te Utrecht". IKON De andere wereld van zondagmorgen. 8 mei 1988.. 1 cassettebandje.
333
Lied Coby Schreijer "Brood en Rozen"; "De arme kant van Noord-Nederland". IKON De andere kant van zondagmorgen, 22 mei 1988;. 1 cassettebandje.
334
"Samenleving is welvarender geworden". Rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau; reactie Herman Noordegraaf. IKON De andere wereld van zondagmorgen, 18 september 1988;. 1 cassettebandje.
335
Congres Opbouwwerk ZH. Over "Vrouwen en Armoede-Grenzen verleggen". Ook over het Armoede-Tribunaal in Brussel. Met Nel de Nooij, Leontien Bijleveld, Dini van Velthooven. 17 november 1988.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 103-107.
336
Machtswoord van Ruding inzake de Alleenstaandentoeslag. Met L. de Zwaan. VARA Spijkers met koppen. 28 januari 1989.. 1 cassettebandje.
337
CPN-Vrouwenoverleg Amsterdam, "Hoe maken we armoede politiek?" Met Dini van Velthooven (Werkgroep Armoede van het Breed Platform), Rieme Wouters (CPN-vertegenwoordigster in het Breed Platform), plenair einde. 18 februari 1989.. 1 cassettebandje.
338
Huurschuld en dreigende huisuitzetting van Nel de Nooij. IKON De andere wereld van zondagmorgen, 1 oktober 1989; Huurschuld en dreigende huisuitzetting van Nel de Nooij en actie voor verandering van de huursubsidie t.b.v. alleenstaanden door de Landelijke Stuurgroep Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. KRO Kruispunt, 19 oktober 1989; interview met Gerda den Hollander. Radio Nederland-Wereldomroep, 27 oktober 1989;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 35-54.
339
Huurschuld en huisuitzetting; verhuizing naar de Gentiaanstraat 710. VARA Faktor 5. Berichten van en over ouderen. 8 januari 1990.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 35-54.
340
Interview met Gerda den Hollander. Radio Nederland-Wereldomroep, 27 oktober 1989;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 98, 127-128, 133, 182, 323, 326, 328, 334, 361, 386.
341
Manifestatie tegen armoede, Malieveld 19 mei 1990, "Nederland tegen verarming". Met Herman Noordegraaf en Flip Buurmeyer. NCRV Kerk Vandaag, 18 mei 1990; zie ook inv.nr. 386; Malieveld 19 mei 1990. Met Johan Haverdil. Radio Gelderland, 18 mei 1990.;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 386.
342
"Armoede in Nederland. Impressies van een manifestatie“(den Haag 19 mei 1990). IKON-KRO-NCRV. 19 mei 1990.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 386.
343
“Gezondheid, welzijn en armoede". Met o.a. Nel de Nooij. KRO. 28 februari 1991.. 1 cassettebandje.
344
"De snellen en de tragen" door Wim Nijenhuis. IKON, 5 mei 1991; Sieth Delhaas over Moederdag en Weduwen. IKON, 12 mei 1991;. 1 cassettebandje.
345
Lubbers, WAO-er, Herman Bode, Raf Jansen (Arme kant van Nederland), Dinie van Velthooven, Herman Noordegraaf. IKON, 28 april 1991;. 1 cassettebandje.
346
Tribunaal Vrouwen WAO/AAW. Met o.a. Elga Zuidema. KRO M /V-Magazine, 10 september 1991;. 1 cassettebandje.
347
Astrid Roemer, "Zelfgesprek". IKON. 28 juli 1991.. 1 cassettebandje.
348
Conciliair Proces. Met Corrie Plaisier en Jack Franken. Radio Gelderland Tendens. 13 oktober 1991.. 1 cassettebandje.
349
"Een wereld zonder tegenspraak?" (serie). Met Berma Klein Goldewijk (katholiek theologe). IKON, 3 november 1991;. 1 cassettebandje.
350
"Een wereld zonder tegenspraak?". Theo Salemink. IKON; "Een wereld zonder tegenspraak?". Annelies van Heijst. IKON. 1991.. 1 cassettebandje.
351
"Een wereld zonder tegenspraak?". Berma Klein Goldewijk (katholiek theologe). IKON; "Een wereld zonder tegenspraak?". Gerrit Neven. IKON. 1991.. 1 cassettebandje.
352
Portret van Andries Sternheim, "Van briljantslijper tot socioloog". IKON, 15 december 1991;. 1 cassettebandje.
353
Programma's over Geloofsbrief met Henk Koetsier. KRO Kruispunt, ca. 17 maart 1992;. 1 cassettebandje.
354
Programma's over Geloofsbrief met Henk Koetsier. KRO Kruispunt, ca. 17 maart 1992;. 1 cassettebandje.
355
Kerkendag 1992. Hennie Jansen interviewt enkele"Kerkendag-gangers". Radio Apeldoorn Radio Kerkstraat. 26 september 1992.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 404.
356
2e Vrouwensynode. Met Ans Brandsma. IKON De andere wereld van zondagmorgen, 23 augustus 1992;. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 84-85, 139.
357
Interview met Diewerke Folkertsma n.a.v. haar boek Eva, poets je appel tot ze glanst. Lokale omroep Vorden, 11 november 1992;. 1 cassettebandje.
358
Kerstfeest 1992. Gesprek met Annemarie Booij (DISK-pastor), Diewerke Folkertsma, uitkeringsgerechtigde en dakloze. Radio Gelderland Tendens, 25 december 1992;. 1 cassettebandje.
359
"Lokaal minimabeleid". Journalist Gerard Ponsteen in gesprek met Gerrit Wolves (PvdA-raadslid) en Nel de Nooij. Radio Apeldoorn. 20 maart 1993.. 1 cassettebandje.
360
"Lokaal minimabeleid". Journalist Gerard Ponsteen in gesprek met Gerrit Wolves (PvdA-raadslid) en Nel de Nooij. Radio Apeldoorn, 20 maart 1993;. 1 cassettebandje.
361
"De Arme Kant van Nederland" ontvangt lijsttrekker Brinkman (CDA) voor een bezoek aan de Staatsliedenbuurt. IKON De andere kant van zondagmorgen, 5 september 1993;. 1 cassettebandje.
362
Reportage in de Indische Buurt van Amsterdam over "Wat komt er in de praktijk nog van de Sociale Vernieuwing terecht?". VPRO Het Gebouw, 1 oktober 1993;. 1 cassettebandje.
363
"Armoede in Nederland". Met Ria Jaarsma (Schrijfster van Verbinding verbroken en lid 1e Kamer voor de PvdA), Plonie Robbers, Frank van der Loo (historicus), Wil v.d. Wateringen (Landelijk Steunpunt), An Pancras (ATD-vierde wereld). KRO Dingen die gebeuren. 30 december 1993.. 1 cassettebandje.
364
"Steeds meer mensen met schulden. Armoede neemt toe". Met Plonie Robbers. EO kerk en Maatschappij, 13 januari 1994;.
365
Apeldoorn - gemeenteraadsverkiezingen maart 1994. Interview met 4 vrouwen die verkiesbaar zijn: Isabelle Diks (Groen Links), Ingeborg Kanij (PvdA), Maria Uges (VVD), Bep Ummels (D '66). Radio Apeldoorn. 1994.. 1 cassettebandje.
366
Gesprek met Flip de Kam over zijn houding t.a.v. Nel de Nooij in een Tv-uitzending. NCRV Hier en Nu. 26 september 1994.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nrs. 165, 377-378.
367
Discussie over armoede in Nederland. Harmke Pijpers en Plonie Robbers. VPRO Het Balkon. 21 oktober 1994.. 1 cassettebandje.
368
Column van Nel de Nooij. IKON De andere wereld van zondagmorgen. 25 juni 1995.. 1 cassettebandje.
369
Tweedeling samenleving. VPRO Argos. 6 januari 1995.. 1 cassettebandje.
370
Rik Delhaas in gesprek met mevr. De Vos-Van Steenwijk (ATD-Vierde Wereld) over Armoede. IKON De andere wereld van zondagmiddag. 10 december 1995.. 1 cassettebandje.
371
Armoede in Nederland. Commentaar van scholieren van NOC. Gastcolumn Plonie Robbers. KRO Dingen die gebeuren. 2 januari 1996.. 1 cassettebandje.
372
Nota Apeldoorn 2000. Gesprek met Cees v.d. Zouwen (Groen Links) en Nel de Nooij. Radio Apeldoorn Radio Kerkstraat. 17 februari 1996.. 1 cassettebandje.
373
Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. z.j... 1 cassettebandje.
374
Mevr. Groenewegen (NIBUD) geeft commentaar op de nota van Consumentencontact i.v.m. de bezuinigingen op de bijstand. Echo, 2 november 1993;. 1 cassettebandje.
375
Landelijke demonstratie"Nederland bekent kleur". IKON De andere wereld van zondagmorgen. 22 maart 1992.. 1 cassettebandje.
376
Bert Jansen, Eppo Gutteling en Nel de Nooij in discussie over financiële blunders bij de gemeente en dekking daarvan o.a. uit het overschot van de Bijzondere Bijstand. Radio Apeldoorn Politiek Palet. 17 mei 1995.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook. inv.nr. 199.
377
Met Flip de Kam. NCRV Hier en Nu. 26 september 1994.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 366.
378
Met Flip de Kam. NCRV Hier en Nu. 26 september 1994.. 1 cassettebandje.
NB. Zie ook inv.nr. 366.
379
Plonie Sneep, Gerrie Hengeveld, Lenie de Zwaan: discussie over "Economische Eenheid"; Ank v.d. Vliet: "Studietoelagen". z.j... 1 cassettebandje.

VIDEOBANDEN

380
VPRO Kwesties. "Vrouwen en Armoede". Met Diny van Velthooven 13 november 1988;. 1 video.
381
VPRO Kwesties. "Vrouwen en Armoede". Met Dini van Velthooven 13 november 1988;. 1 video.
382
NCRV Ander Nieuws. "De Onderkant van Nederland". Met Ab Harrewijn, Miny Wolterink en Nel de Nooij. 20 december 1988.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nr. 159.
383
NCRV Ander Nieuws. "De Onderkant van Nederland". Met Ab Harrewijn, Miny Wolterink en Nel de Nooij 20 december 1988 (zie ook inv.nr. 159);. 1 video.
384
IKON Droom en Daad. "Maatschappelijke relevantie van de kerk in Nederland" 14 september 1989; NCRV Kerkendag '89. Impressies Kerkendag, o.a. gesprek Ds. v.d. Zee met Andries Knevel (EO/RPF) 19 september 1989;. 1 video.
385
NOS. Tuig. Dramaproductie over de Engelse mijnstaking in 1984-1985; Met de prijs voor ogen. Zesdelige documentaire reeks Eyes on the prize; afl. 5: Mississippi; over de burgerrechtenbeweging 1962-1964. 1990.. 1 video.
386
NOS Laat. "Armoede in Nederland". Met o.a. Bert de Vries en Herman Bode 18 mei 1990;. 1 video.
387
IKON. Overleven. Omgaan met armoede. Documentaire van Ireen van Ditshuyzen 30 september 1990;. 1 video.
388
VARA De Kloof. Sociale Vernieuwing 2 april;.
389
Vervolg van VARA De Kloof op 30 april 1991;. 1 video.
390
IKON. Vierdelige reeks Geen geld voor toeters en bellen? Afl. 1: Noodlot of keuze? Met Laman (directeur GSD Rotterdam), Arie den Broeder, Prof. De Lange, Ab Harrewijn. 13 mei 1991.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nr. 386.
391
IKON Later. Met o.a. Herman Noordegraaf, Ab Harrewijn, Jan de Boer, Prof. Adriaansens, Paul Andela, Jeanne v.d. Heuvel en Diny van Velthooven, Robert Kloosterman, Jan van Zijl en Henk Wagenaar. 19 mei 1991.. 1 video.
392
NOS Het Capitool. "Nederland bekent kleur". Met o.a. Frits Bolkestein. 22 maart 1992.. 1 video.
393
KRO. De geschonden droom. Over armoede in Amerika. 3 mei 1992.. 1 video.
394
NCRV Hier en Nu. Hoe werkt de sociale dienst in Amerika? 4 mei 1992;. 1 video.
395
EO Antenne. "Los Angeles, stad van gangs en gangsters". Documentaire over de positie van de zwarte bevolking. 9 juni 1992.. 1 video.
396
KRO. Land van de Arend. Documentaire serie over de ontdekking van de Nieuwe Wereld, gevolgen voor de indianen. 10 juni 1992.. 1 video.
397
KRO. Ach Amerika! Slot van een vierdelige documentaire serie van André Truyman over de Amerikaanse samenleving anno 1992. 17 juni 1992.. 1 video.
398
RTL Ophra Show. Homo-mannen voeren een proces in Amerika voor erkenning van homo-huwelijken 23 juni 1992;. 1 video.
399
EO De Stelling. "In Nederland is niemand arm" 29 september 1992;. 1 video.
400
IKON Werelden. Engelen huilden om mijn lot. Documentaire van Gülay Orhan over de eerste generatie Turkse vrouwen in Nederland. 15 oktober 1992.. 1 video.
401
KRO Brandpunt organiseert receptie n.a.v. 10-jarig premierschap van Lubbers. Met Wiegel, Brinkman, Bode, Faber, Martens, Kohl, Van Dam, Cees Mentz en Nel de Nooij. 1 november 1992.. 1 video.
402
Arena. Over de regelcultuur in Nederland. Met Pim Fortuyn, Wim Mateman en Plonie Robbers. 13 december 1992.. 1 video.
403
KRO/RKK Brandpunt. Special: Zuilen. 25 december 1992 (zie ook inv.nr. 394);.
404
Kerkendag. 1992.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nr. 355.
405
IKON/KRO/RKK Kenmerk. Lubbers: criminelen naar kampementen. Hirsch Ballin neemt maatregelen. Criminaliteit in Amsterdam. Minima mogen niet langer worden gekort (Raad van Kerken); Gerard Engberink geeft commentaar. Instelling Tribunaal VN oorlogsmisdaden in Joegoslavië. 25 maart 1993. 1 video.
406
IKON/KRO/RKK Kenmerk. Minima mogen niet langer worden gekort (Raad van Kerken); Gerard Engberink geeft commentaar. 25 maart 1993.. 1 video.
407
VARA Met Witteman. Grootschalige bijstandsfraude. Met Elske ter Veld, Flip de Kam, rechercheurs van de sociale dienst en frauderende bijstandstrekkers. 8 april 1993.. 1 video.
408
Tv-uitzendingen n.a.v. de Voorjaarsnota 1993;. 1 video.
409
KRO/RKK Dokument. Portret van Albertina Sisulu, zwarte vrouw in Zuid-Afrika. 2 mei 1993.. 1 video.
410
Vervolg Voorjaarsnota 1993. 7-17 mei 1993.. 1 video.
411
Oprah Winfrey special; kindermishandeling; incest. 11 mei 1993.. 1 video.
412
Tv-uitzendingen: aantreden staatssecretaris Cohen; WAO-perikelen; fraude; bezuinigingen subsidies; sociale woningbouw bedroevend; CDA-verlaging uitkeringen; afschaffing minimumloon; presentatie verkiezingsprogramma CDA. 2 juni-21 augustus 1993.. 1 video.
413
Tv-uitzendingen: ondergang Elske ter Veld; jongerenacties; opkomst en ondergang van de nieuwe staatssecretaris In 't Veld; Minister May-Weggen in opspraak; opiniepeilingen geven een zeer somber beeld van de PvdA. 5-20 juni 1993.. 1 video.
414
Tv-uitzendingen: Crisis PvdA over de WAO; positie May-Weggen wankelt; debat over vertrek In 't Veld; Kok blaast stoom af; Herdenking Willem Drees; eerlijk delen is inzet PvdA; Job Cohen benoemd; Wallage spreekt machtswoord in Eerste Kamer inzake WAO-voorstellen. 20-30 juni 1993.. 1 video.
415
Tv-uitzendingen m.b.t. de binnenlandse politiek; inkomens, banenplannen, voornamelijk Wallage en de Bijstandswet; Commissie-Buurmeijer; demonstratie jongeren en hard optreden van de politie; VVD-Verkiezingsprogramma. 22 augustus 1993-11 september 1993.. 1 video.
416
Prinsjesdag/Troonrede. 21 september 1993.. 1 video.
417
RTL 4 Ooggetuige. Reportage over het Bureau Uitvaarten van Gemeentewege in Amsterdam. 1 video. 2 november 1993..
418
Tv-uitzendingen: alleenstaanden krijgen halvering bijstand; fraude/bezuinigingen WAO; ziektewet (bedrijf De Nooij in Bennekom); asielzoekers; Balans-uitkering Rotterdam. 1-9 december 1994.. 1 video.
419
Tv-uitzendingen over het rapport van Van der Zwan over fraude in de bijstand. 1993.. 1 video.
420
Tv-uitzendingen over fraude met bijstand. 1993.. 1 video.
421
AVRO Televizier. Elco Brinkman onder vuur vanwege zijn presentatie in de verkiezingscampagne door Boersma,Anne v.d. Meiden en Breedveld 26 april 1994; EO. Wit begint, zwart wint? 1 juli 1993. 1993-1994.. 1 video.
422
NCRV. Arm en Rijk. Wie moet er opdraaien voor de bezuinigingen?. 27 september-2 november 1994.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nrs. 165, 377-378.
423
NCRV. Arm en Rijk. "Wie moet er opdraaien voor de bezuinigingen?". 27 september-2 november 1994.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nrs. 165, 377-378.
424
Vervolg NCRV. Arm en Rijk. "Wie moet er opdraaien voor de bezuinigingen?". 27 september-2 november 1994.. 1 video.
NB. Zie ook inv.nrs. 165, 377-378.
425
Vrouwen zoals wij nr.6. Probeer daar eens van te leven. z.j... 1 video.