/
You are not logged in

Archief Maria Johanna Krabbe (1889-1965)1907-1959 (-2016)

Identity Area

Collection IDIIAV00000229
Unitdate1907-1959 (-2016)
1907-1959
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming bestuur nodig voor privacy gevoelige stukken.
Preferred CitationArchief Maria Johanna Krabbe, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dzeze inventaris is een uitwerking van de systeemkaartjes waarop de beschrijvingen stonden vermeld. De daarin gehanteerde indeling is overgenomen.


Biographical Note / Biografie

Geboren op 8 mei 1889 te Den Haag, overleden op 15 juli 1965 te Den Haag; logopediste; ontdekte dat zogenaamde woordblinde kinderen niet denken in begrippen, maar in beelden; ontwikkelde een nieuwe onderwijsmethode aan woordblinde kinderen, in 1933 gepubliceerd als Compensatie-Correctiemethode: een therapie voor woordblindheid; hield lezingen, publiceerde vele artikelen en in 1951 het boek Beelddenken en woordblindheid; oprichtster van het Instituut voor het Beelddenken te Den Haag in 1950.


Inhoud

Correspondentie 1933-1959; stukken betreffende gehouden lezingen 1914, 1920, 1931, 1948, 1950-1951, 1953, 1955; stukken betreffende de voorbereiding, het manuscript, de vertalingen en recensies van het boek Beelddenken en woordblindheid 1946-1958; aantekeningen voor, concepten en teksten van artikelen geschreven door M.J. Krabbe betreffende woordblindheid 1933, 1947-1948, 1954; stukken van en betreffende haar leerlingen ca 1930-1959; stukken betreffende het Instituut voor het Beelddenken 1950-1953; boeken, artikelen en knipsels betreffende woordblindheid 1928, 1933, 1948-1955; schoolboeken (taal, rekenen, Frans) 1908-1954.
Inventory / Inventaris

Artikelen en overdrukken

1
‘Het denken van het woordblinde type’, verschenen in het Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 1947, nieuwe reeks, deel 2, aflevering 3, blz 194-213. 20 blz., 2 ex ; opzet van het artikel, grotendeels handgeschreven met correcties en knip- en plakwerk; het getypte manuscript, de drukproef en een overdruk van dit artikel, 2ex. 1947.. 7 stukken .
2
‘Intelligente kinderen met slechte cijfers voor de talen. Compensatie-correctie-methode’, Aerdenhout, De Bunte, 1933, blz. 101-117 overdruk uit 'Gezin en School', 2 ex; Gezin en School, 1933, jaargang 8, afl. 6, 2 ex; een handgeschreven opzet voor dit artikel (15 bladen); handgeschreven versie van het artikel (27 blz.); het artikel in 5 vervolgafleveringen in: Het M.O. in Ned. Indië, jrg 28, 1933, nrs 38-42. 1933.. 9 stukken.
3
‘Wat kan het Middelbaar Onderwijs voor de beelddenkende leerlingen doen?’ Overdruk uit Paedagogische Studiën , 1948, jrg 25 , no. 11. In tweevoud. 1948.. 2 stukken.
4
‘Hoe een woordblinde een praktische onvermogen kan opheffen’ in Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden; Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam,Nieuwe Reeks, deel IV, 1949, afl. 2, blz126-133, 8 pagina’s; Overdruk van dit artikel in tweevoud. 1949.. 3 stukken.
5
Vier schoolschriften met aantekeningen uit 1954 ter voorbereiding van het artikel ‘Woordblindheid en Beelddenken’; drie getypte versies van dit artikel met verbeteringen ( resp. 8,9,en 10 blz). 1954.. 7 stukken.
6
Drie getypte exemplaren van het artikel ‘Woordblindheid en Beelddenken’ (1954) in het Nederlands (9 blz ieder); een handgeschreven versie van dit artikel in het Engels (25 blz); een getypte versie in het Engels met verbeteringen (12 blz); getypte rekening voor typewerk. 1954.. 6 stukken.
7
‘Woordblindheid en Beelddenken’, overdruk uit Levende Talen nr 177 december 1954, Wolters, Groningen, 2 ex; ‘Word-Blindness and Image Thinking’, uitgeverij Karger, Basel/ New York, 14 blz, overdruk uit Acta Psychotherapeutica, Psychosomatica et Orthopedagogica, 2 exemplaren. 1954.. 1 omslag.
8
‘Het beelddenkende, woordblinde kind’, IVIO Actuele Onderwerpen, jrg 11, nr 49, bevat literatuuropgave; de getypte tekst van dit artikel met correcties. z.j.. 2 stukken.
8A
‘ Het woordblinde kind’ , Verschijnselen, Terminologie en Beoordeelingen, onvolledig, getypt, 2 blz. z.j.. 1 stuk.

Knipsels

9
Knipsels uit kranten betreffende het onderwerp ‘woordblindheid’ , aankondigingen van en uitnodigingen voor lezingen, congressen e.d, (27 stukken) met inhoudsopgave. 1948 -1952.. 1 omslag.

Schoolboekjes

10
C. Brouwer en G. Ras, Nieuwe oefeningen voor het eerste jaar bij de nieuwe Duitse spraakkunst, Wolters, Groningen, 1936, 87 blz; bevat woordenlijst. 1938.. 1 deel.
11
P.A. Diels, J. Nauta en R.H. Zandvoort, Fundamenteel Rekenen; beknopte handleiding bij de nieuwe uitgave, bewerkt door J.Nauta en R.H. Zandvoort, derde druk, Wolters, Groningen, 1948. 1948.. 1 deel.
12
P.A. Diels, J. Nauta en R.H. Zandvoort, Fundamenteel Rekenen, Eerste Rekenboek, getallen van 1 tot 20, nieuwe uitgave, bezorgd door J.Nauta en R.H. Zandvoort, dertiende ongew, druk, Wolters, Groningen, 1949, 48 blz; Fundamenteel Rekenen, tiende rekenboek voor opleidingsscholen, tiende druk, Wolters, Groningen, 1949, 64 blz. 1949.1949.. 2 delen.
13
A.J.H. Disselkoen, Kennen door Doen, taalwerkboek voor de hogere klassen der l.s. en voor de lagere klassen van de u.l.o.-scholen, deel II Ontleden, Noord-Ned. groothandel in schoolbehoeften, Groningen, 36 blz. z.j.. 1 deel.
14
Th.M.J. Donkersloot en H. van Slooten, Nieuw Nederlands taalboek; volledige taalmethode voor leerlingen die opgeleid moeten worden voor de H.B.S. enz; derde deeltje, A Taalgebruik, derde leerjaar ,vierde druk ,Noordhoff, Groningen 1951; idem, derde deeltje B zuiver schrijven, derde leerjaar, veertiende druk, 1952; idem, vijfde deeltje, A Taalgebruik, vijfde leerjaar, achtste druk, 1952. 1951-1952.. 3 delen.
15
Th.M.J. Donkersloot en H. van Slooten jr., Onze Nederlandse taal, nieuwe taalmethode voor de lagere school. Zevende leerjaar, Taalgebruik, vierde druk, 119 blz, Noordhoff, Groningen, 1949; idem, zevende leerjaar, Zuiver Schrijven, achtste druk, 1950, 100 blz; oorspronkelijke uitgaven 1934-1935. 1949-1950.. 2 delen.
16
S.H. van der Kluit, Taalboek voor (M.)U.L.O- scholen, eerste deeltje, derde druk, 1934, 107 blz; idem, tweede deeltje, vierde druk, 1939, 112 blz Zutphen, Thieme, met illustraties. 1934, 1939.. 2 delen.
17
P. Koster en F.G. Schuringa, Korte Nederlandse spraakkunst, met oefeningen, voor gymnasiaal, middelbaar en ander voortgezet onderwijs, vijftiende druk, Amsterdam, Versluys, 1948, 180 blz; oorspronkelijke uitgave niet bekend, tweede druk 1925. 1948.. 1 deel.
18
Th. Lancée en P.A. Diels, Onze Eigen Taal, eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school, derde stukje, vierde leerjaar, elfde druk, Groningen, Wolters, 1937, 79 blz. 1937.. 1 deel.
19
M.J. Langeveld en B.G. Palland, Op weg naar denkend lezen, een stil-leesboekje voor de zesde klasse der volksschool en de vijfde en zesde klasse der opleidingsschool, derde druk, Groningen, Wolters, 1939, 119 blz. 1939.. 1 deel.
20
W. Struik en W.J. Jongejan, samenstellers van Lectures Choisies, 1ste deel, tiende druk, geïllustreerd, Groningen, Wolters, 1923, 109 blz, bevat vocabulaire, oorspronkelijke uitgave 1911. 1923.. 1 deel.
21
J.v.d. Elst en P. Valkhof, red., Lectures Faciles, prémière partie, illustraties G.D.Hoogendoorn, Wageningen, Robijns, 84 blz, losse bijlage woordenboekje 56 blz. z.j.. 1 deel.
22
P. Leflot, Cours practique de Francais, basé sur la méthode directe, prémières lectures, livre de l’élève, cinquième éd., Anvers, De Vreese, 62 blz, met tekeningen en liedjes. z.j.. 1 deel.
23
M.J. Premsela en R. Monasch, Livre de Lecture, à l’usage des classes inférieures des lycées et des écoles secondaires, Zwolle, Tjeenk Willink, 1920, 79 blz, losse bijlage: Notes explicatives et vocabulaire. 1920.. 1 deel.
24
J.A. Meijers en J. Fransen, Frans, lees-en leercursus voor de lagere school en voor Franse cursussen, illustraties door A. Beeftink, deel 1, vijfde druk, Groningen, Wolters, 1946, 84 blz. 1946.. 1 deel.
25
H. Middendorp, Het woord en zijn betekenis, honderd lessen in lexicologie, tweede druk, Zwolle, Tjeenk Willink,1933, 153 blz. 1933.. 1 deel.
26
F.-P. Visser, red., Morceaux à lire, à dire et à chanter, 1re série, cinquième éd., Zwolle, Tjeenk Willink, 1920. 1920.. 1 deel.
27
A.M. Polderman, (verzamelaar), Naar gymnasium, lyceum en H.B.S!, verzameling van opgaven bij toelatingsexamens in 1953, Groningen, Wolters, 1953, 188 blz, met tekeningen, voorheen verzameld door J.C.Holzappel en J.Nauta, met losse bijlage: antwoorden der rekenkundige vraagstukken, 4 blz. 1953.. 1 deel.
28
A.Drory, Nieuwe leercursus voor de Franse taal, Inleiding, vierde druk, Groningen, Wolters, 1946, 119 blz. 1946.. 1 deel.
29
J.P. Paulusse en J. Voorwinden, Taal, een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school, Groningen, Wolters, 1954; spraakkunst, oefeningen in redekundige en taalkundige ontleding voor opleidingsscholen, scholen voor het voortgezet l.o, Eerste klassen van u.l.o.-scholen enz., negende druk; 5A, zesde leerjaar, voor opleidingsscholen, tiende druk, 119 blz. 1954.. 2 delen.
30
E.Rijpma, Kleine Nederlandsche Spraakkunst met oefeningen, ten dienste van gymnasia, lycea, middelbare scholen en scholen voor voortgezet onderwijs, achtste druk, Groningen, Wolters, 1925, 160 blz. 1925. 1 deel.
31
Th.J. Thijssen, Taallessen voor de volksschool, eerste stukje, derde leerjaar, Bussum, Van Dishoeck, 1916, 88 blz. 1916.. 1 deel.
32
P.A. de Vos, Methode om Nederlanders te leeren Frans lezen, veertiende druk, Lier, Jozef van In, 1908, 31 blz. 1908.. 1 deel.
33
E. Vrieze en J. Nauta, Taalwerkschrift I, voor het vijfde leerjaar, tweede druk, ’s Gravenhage, Van Goor, 1942, 32 blz; Taalwerkschift II voor het zesde leerjaar, derde druk, ‘sGravenhage , Van Goor, 1949, 32 blz. 1949.. 2 delen.

Recensies

34
Recensies (9 stuks) van het boek van Krabbe: Beelddenken en Woordblindheid. Gepubliceerd, tijdschriften en losse bladen. 1933-1955.. 1 omslag.

Literatuur

35
S. Borel-Maisonny, Comment apprendre à lire, Sommaire, uitg. Société Alfred Binet, 51 blz, Overdruk uit Bulletin nr 386 en 387, december 1948- maart 1949, ingenaaid. 1948-1949.. 1 stuk.
36
P.H. Breitenstein, Lees en schrijfstoornissen, Groningen, Wolters, z.j. 7 blz, overdruk uit ‘Levende talen’, blz 396-401. ca 1954.. 1 stuk.
37
L. van Gelder, ‘Ontsporing en correctie’, een inleiding tot de schoolpsychologie, tweede druk, Groningen, Wolters, 1954, 278 blz, ingenaaid, bevat literatuuroverzicht, voorwoord door M.J. Langeveld; los bijgevoegd: ‘De psychologische analyse van het leerproces’, artikel uit NRC 1maart 1954. 1954.. 1 omslag.
38
A.W. Haenen, ‘Enkele richtingen en opvattingen omtrent het begrip woordblindheid’ (Paedagogische Studiën, jrg 32, afl 3 maart 1955, blz 65-81). 1955.. 1 stuk.
39
T. Melder, Woordblindheid, Mededelingen van de Bond van Leraren aan de middelbare nijverheidsscholen in Nederland,jrg 21, no 129, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, juni 1951, blz 193-195. 1951.. 1 stuk.
40
Paedagogische Studiën,maandblad voor onderwijs en opvoeding, onder red van I.C. van Houte, S.C. Bokhorst, W. van Ent e.a., jrg 29, zesde aflevering, Groningen, Wolters, juni 1952. 1952.. 1 deel.
40A
W.E. Vliegenthart, ‘Een boek over het woordblinde kind, naar aanleiding van Dr. Nanninga-Boon: ‘Het woordblinde kind’, 1951, in Paedagogische Studiën, maandblad voor onderwijs en opvoeding, Groningen, Wolters, 1952, jrg 29, derde aflevering, blz 65-77. 1952.. 1 stuk.
41
Dr A. Nanninga-Boon, ‘Het woordblinde Kind’, een psychologisch-didactische studie over de pathogenese en de behandeling, Groningen, Wolters, 1951, 292 blz , met afbeeldingen, gebonden. 1951.. 1 deel.
42
Onderwijs en Opvoeding, didactisch-paedagogisch tijdschrift, onder redactie van B. Swanenburg, J.D. Brinksma en J. Lootsma, Groningen, Wolters, 1954, jrg 5, no 3. 1954.. 1 deel.
43
C. Schuitemaker, ‘Bijzondere leermoeilijkheden, partiële defecten, m.n woordblindheid, Opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg, jrg 5, no 2 , nov 1953, blz 35-40, Katholiek paedagogisch tijdschrift, Breda. 1953.. 1 stuk.
44
P.C. Ojemann, ‘Het verschil in de wijze van uitwerking van het wereldspel door het al of niet dyslectische kind, scriptie, 1955, 51 blz getypt; bevat literatuuropgave; bevat ‘Nadere uitwerking van het bijgevoegde materiaal, 5 blz; bevat ‘Enkele gebouwde “werelden” in verhouding tot elkaar, 8 blz Los bijgevoegd: Tabel met overzicht I, II, III, Toelichting overzicht, 2 blz, Nadere gegevens van de meest gebruikte termen, 3 blz en Samenvatting, 2 blz. 1955.. 1 omslag.
45
P. Ranschburg, ‘Die Lese- und Schreibstörungen des Kinderaltes, Ihre Psychologie, Physiologie, Heilpädagogische und medizinische Therapie, Halle a.d S, Marhold, 1928, 314 blz, gebonden. 1928.. 1 deel.
46
S. Rombouts, Gebrekkige lezers en woordblindheid, Tilburg, drukkerij van het R.K Jongensweeshuis, 1949, 94 blz. 1949.. 1 deel.
47
Het schoolblad, orgaan van de Nederlandse Onderwijzersvereniging, onder red van P.Schaft, J.P.W.van der Sluys en H.M. de Haas, jrg 3, no 3, Groningen, Noordhoff, 1948, blz 17-24. 1948.. 1 stuk.
48
Vrije Opvoedkunst, sociaal-pedagogisch weekblad, onder red van A.C. Henny en M.L. Stibbe, nrs 7,8 en 9, Delft, Phoenix Drukkerij, 1933, 16 blz, Tentoonstellingsnummer. 1933.. 1 stuk.
49
Drie kaartjes met namen van auteurs en hun publicaties. Deze publicaties zijn niet opgenomen in het archief. z.j.. 3 stukken.

Lezingen

50
‘Spraakdoofheid’, geen adres, handgeschreven, 30 blz, 1 schoolschrift. 1914.. 1 deel.
51
‘Begrip en woord bij het kind’, geen adres, handgeschreven, 86 blz , 1 schoolschrift. 1920.. 1 deel.
52
Lezing met uitvoerige gegevens over een leerling, losse genummerde bladen, met een brief van de rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag, 1931, 66 blz, bijlagen 8 blz. 1931.. 1 omslag.
53
Lezing, gehouden voor de Thorbecke H.B.S te Den Haag 3 maart 1948, geen titel, handgeschreven in 3 schoolschriften genummerd I, II en II vervolg. Twee losse handgeschreven blz met namen en adressen van bezoekers van de lezing en een dictee als demonstratiemateriaal. 1948.. 1 omslag.
54
Lezing met demonstratie zonder titel voor het Nederlands Lyceum in Den Haag, 28 maart 1948, handgeschreven in een schoolschrift en op 9 losse vellen. 1948.. 1 omslag.
55
Lezing zonder titel voor het Nederlands Lyceum in Den Haag 28 maart 1950, schoolschrift met losse inlegbladen, 94 blz; verslag van de discussie, getypt, 6 blz, lijst van namen en adressen van de bezoekers, 5 blz. 1950.. 1 omslag.
56
Lezing 9 mei 1951 voor de Nederlandse Vereniging van Onderwijzers in Den Helder en 8 december 1951 voor de Christelijke Onderwijzersvereniging in Rotterdam, 2 in elkaar gestoken schoolschriften met losse bladen ertussen, 63 blz; uitnodiging voor Den Helder, 1 blz; lijsten met namen en adressen van bezoekers, resp. 3 en 5 blz. 1951.. 1 omslag.
57
Tekst voor contactavond van volwassen beelddenkers 28 oktober 1955, genummerd: 8 blz, ongenummerd 4 blz, met lijst van namen van bezoekers. 1955.. 1 omslag.
58
Lezing 11 november 1953 voor leraren bij het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in Haarlem, 2 aan elkaar geplakte schoolschriften, 71 blz. 1953.. 1 omslag.
59
Lezing ‘Het woordblinde kind’, handgeschreven76 blz, gevouwen in schrift met aanvullingen bij de lezing. z.j.. 1 omslag.

Voorbereidingen van het boek ‘Beelddenken en woordblindheid’

60
Boek M.J. Krabbe, ‘Beelddenken en woordblindheid’ , Rotterdam, Brusse, 1951, 182 blz, los bijgevoegd 3 blz met getekende diagrammen; in dit exemplaar heeft M.J. Krabbe veranderingen bijgeschreven, mogelijk met het oog op vertalingen; bij blz 40-41 los strookje met geschreven tekst; bij blz 130-131 los kladblad. 1951 en z.j.. 1 omslag.
61
De eerste opzet van het boek in mapje met 2 katernen; bevat ook gegevens over de grootvader van moeders kant, J. Tavanraat, blz 32b en achterkant, handgeschreven, augustus 1946. 1946.. 1 omslag.
62
Gedeelten van tekst voor het boek, geschreven en getypt, 52 blz, met naschrift gedateerd 1950. 1950 en z.j.. 1 omslag.
63
Manuscript ,onvolledig; ontbreken: Hoofdstuk I, Hoofdstuk II a blz 16 (tek?), Hoofdstuk III blz 9-10, 18, 20-21, Hoofdstuk IV blz 2-13 en Hoofdstuk VI blz 7; rr zijn veel stukken tussen de tekst gevoegd. z.j.. 1 omslag.
64
Aankondiging van de uitgever Van Loghum Slaterus, Arnhem. De aankondiging is tevens bestelformulier. 1 blz; de Duitse vertaling van deze aankondiging, getypt, 2 blz; de doorslag van de getypte vertaling, 2 blz. 1951.. 1 omslag.
65
Contract met uitgever W.L. Brusse 13 augustus 1951, met de hand geschreven, 4 blz; getypt met doorslag, 2x 2 blz; Franse vertaling van het contract, doorslag van de getypte tekst, 3 blz. 1951.. 1 omslag.
66
Vertaling in het Duits, schrift II, stuk met fouten; losse aantekeningen, 6 kleine blaadjes, 1 blz en 1 dubbel folioblad; briefje d.d 9 juli 1954 in klad over de vertaling, 1 blz. 1954 en z.j.. 1 omslag.
67
Handgeschreven vertaling in het Duits. z.j.. 12 schriften.
68
Handgeschreven vertaling in het Frans. z.j.. 14 schriften.
69
Brief aan onbekende, tweede blad, 1 blz; nota Frans vertaalwerk; giro bijschrijving; gedeelten van Franse vertaling, getypt, gedeeltelijk doorslag van getypte tekst, met veel verbeteringen en knip-en plakwerk. z.j.. 1 omslag.
70
Getypte vertaling in het Frans, bijna volledig, van het boek; deze vertaling is door H. Hellendoorn-Brouwer en F. Nelck-Da Silva Rosa uitvoerig bestudeerd en vergeleken met de Nederlandse tekst. Zij maakten een aantal aantekeningen bij de vertaling. z.j.. 1 omslag.
71
Inhoudsopgave van het boek in het Frans, getypt, 2 blz; Franse tekst, getypt, met verbeteringen en knip- en plakwerk, H VII, 1.1. 1 blz; brief in klad, handgeschreven, 4 blz. z.j.. 1 omslag.
72
Handgeschreven vertaling in het Frans : blz 178-191; Franse vertaling van een Engels artikel: Dyslexie en beelddenken, verschenen in Acta Psychotherapeutica, psychosomatica and orthopedagogica, 1954, 22 blz; Kladversie van een brief d.d 1-6-1958 van Krabbe aan de Zwitserse uitgever Karger; het antwoord hierop van Karger 4 juni 1958. 1954, 1958.. 1 omslag.

Instituut voor het Beelddenken

73
‘Intelligente kinderen met slechte cijfers voor de talen’, Samenvatting en mededeling van het Instituut voor het Beelddenken te Den Haag, 2 ex ; de getypte tekst hiervan (doorslag), 3 blz; handgeschreven aantekeningen, 2 blz. z.j.. 1 omslag.
74
Kopie van de oprichtingsakte van het ‘Instituut voor het Beelddenken’ te ’s Gravenhage 17 februari 1950. 1950.. 2 stukken.
75
Verslag van de bijeenkomst 16 maart 1950 van Curatoren en Bestuur van het Instituut voor het beelddenken, met daarin twee gevalsbeschrijvingen, 9 blz; een gedeelte van een geschreven verslag of brief, 1 blz. 1950.. 1 omslag.
76
Voorbereidingen voor het verslag van het Instituut voor het Beelddenken, 1950-1952, 2 schriften, ook een kladversie van het een gedeelte van het verslag op kwartobladen, handgeschreven, 16 blz . 1950-1952.. 1 omslag.
77
Verslag van het Instituut voor het Beelddenken, vanaf de stichtingsdatum 17 februari 1950 tot 1 augustus 1952, door M. Krabbe. Bevat gevalsbeschrijvingen van in die periode behandelde kinderen en volwassenen. 2 ex. In ex a ontbreken de blz 51, 52 en 54 a,b,en c. In ex b ontbreken blz 54 a,b en c. 1950-1952.. 1 omslag.
78
Doelstelling van het Instituut voor het Beelddenken, getypt, 2 blz. z.j.. 1 stuk.
79
Uitnodiging voor een cursus in het Instituut voor Beelddenken, in: ‘ Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs’ , jrg 31, no 1158, 24 october 1953, blz 83-84. 1953.. 1 stuk.
80
‘Beelddenken, Wat is dat?’ een brochure van het Instituut voor het Beelddenken, 6 p.; ‘de Beelddenker thuis’, een brochure van kort na 1985 voor ouders en opvoeders, 27 blz. z.j.. 1 omslag.

Correspondentie en adressen

81
Brieven van en aan Maria Krabbe 1933-1959, niet chronologisch gerangschikt in album. Bevat losbladig register met naam en datering per brief. 1933-1959.. 1 omslag.
82
Adresboek: hardgekaft schrift met alfabet-indeling. z.j.. 1 deel.

Dossiers van leerlingen

*83
Genummerde lijst met namen van leerlingen waarvan de dossiers bewaard zijn. D 1- D64, 8 bladen; Genummerde lijst met 41 namen van leerlingen, waarvan geen dossier is in dit archief, 2 blz. z.j.. 1 omslag.
*84
Dossiers van leerlingen D1- D9, achternamen beginnend met A en B. z.j.. 1 omslag.
*85
Dossiers van leerlingen D10- D18. Achternamen beginnend met C en D. z.j.. 1 omslag.
*86
Dossiers van leerlingen D19- D30. Achternamen beginnend met E- K (gedeeltelijk). z.j.. 1 omslag.
*87
Dossiers van leerlingen D31- D39. Achternamen beginnend met K (vervolg)- M (gedeeltelijk). z.j.. 1 omslag.
*88
Tekst van lezing of cursus behorend bij D 39. z.j.. 1 stuk.
*89
Dossiers van leerlingen D40- D 49 . Achternamen beginnend met M (vervolg)- S. z.j.. 1 omslag.
*90
Dossiers van leerlingen D50- D 64. Achternamen beginnend met T- Z. z.j.. 1 omslag.

Persoonlijk materiaal

91
Verslag van een onderzoek van M.J. Krabbe naar haar maatschappelijk prestatievermogen, 29 december 1948, door het Nederlands Instituut voor Sociale Psychologie in Leiden. Formulier met los inlegblad. 1948.. 1 stuk.

Eigen studiemateriaal

92
Literatuurlijst in schrift met losse blaadjes erin. Cursus gevolgd door M.J. Krabbe in 1922 aan de Universiteit van Lille. Logopedische overwegingen, handgeschreven, 7 bladen. 1922 en z.j.. 1 omslag.
93
Taaloefeningen: Frans, 1 schrift met losse bladen Engels, 1 schrift met los schriftje en een gedrukte lijst van Tauchnitz, 1907. 1907 en z.j.. 1 omslag.
94
Concept met correcties van een artikel over Winston Churchill en zijn boek: ‘ My early Life’ 1930. 8 blz handgeschreven; een gedeelte van een Engelse versie hiervan, getypt, blz 5,6,7. (1,2,3 en 4 ontbreken). Tevens een summary, getypt en een briefje van de uitgever. Brief in klad aan W.S. Churchill (voor het antwoord zie inv.nr 81); 3 fotos van Churchill, uit de krant geknipt en 2 krantenartikeltjes. z.j.. 1 omslag.
95
Reacties op het boek ‘ Beelddenken en woordblindheid’, 1 schrift; aantekeningen over tijdschriftartikelen, 1 schrift met losse bladeren; een brief van een Antwerpse aan ene Nel uit 1986 over de diagnostiek met het pendel (onvolledig). 1986 en z.j.. 1 omslag.

Oefeningen en behandeling

96
Rekenoefeningen: aanwijzingen en werk van leerlingen, 1 mapje met houten kaft met schriften en losse bladen; 1 schrift met opschrift ‘rekenmethode’. z.j.. 1 omslag.
97
Dictees, dicteeschrift, beschrijving van lessen, aantekeningen. z.j.. 1 omslag.
98
Lessen Frans aan leerlingen. z.j.. 3 schriften.
99
Taaloefeningen: aanwijzingen, voorbeelden en werk van leerlingen, schriften, mapjes en losse bladen. z.j.. 1 omslag.
100
Taaloefeningen, aanwijzingen voor oefeningen , voorbeelden, en werk van leerlingen, 7 schriften, 6 losse bladen. z.j.. 1 omslag.

Niet in te delen materiaal

101
Aantekeningen en voorbeelden, 2 schriften met losse blaadjes. z.j.. 1 omslag.
102
Schrift, getiteld ‘ J. Behandeling’ , genummerd VIII. z.j.. 1 omslag.
103
Aantekeningen van een discussie bij een lezing. Geschreven op klad, folio, 1 blz. z.j.. 1 omslag.
104
Inleiding en kritiek van onbekende auteur over het boek ‘Beelddenken en woordblindheid’ door Maria Krabbe. Handgeschreven op foliobladen, 14 blz; getypt 11 blz; lijst van aanwezigen bij deze lezing. z.j.. 1 omslag.
105
Handgeschreven muziekcompositie door Rudolf Mengelberg, 1blz in omslag. z.j.. 1 omslag.
106
Reclame voor een stencilmachine met aangehecht bestelformulier voor stencilpapier, adres van het Algemeen Duplicator Bedrijf. z.j.. 1 omslag.
107
Boodschappenlijst op 1 blocnote vel; klachtenlijst met betrekking tot het onderhoud van de lesruimte op 1 blocnotevel. z.j.. 1 omslag.
108
P.C. Ojemann: ‘ Woordblindheid en beelddenken’ , compensatie, correctie en preventie, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1987, boek over het werk van Maria Krabbe, 157 blz. 1987 en z.j.. 1 omslag.
109
Overzicht van het archief van M.J. Krabbe, ingedeeld in rubrieken, 16 getypte blaadjes op A-5 formaat, met hand-gedecoreerde voor en achterkant. z.j.. 1 omslag.

Stichting Maria J. Krabbe Beelddenken, Nel Ojemann en Ojemann Stichting

110
Stukken afkomstig van Nel Ojemann betreffende het oprichten van de stichting, het samenstellen van een boekje over Maria Krabbe en het uitzoeken van Krabbes archief; het boekje over Maria Krabbe verscheen ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1990; met foto's. 1984-1990.. 1 omslag.
111
Afschrift van een akte van statuten voor de Stichting J. Krabbe Beelddenken 13 juni 1985, opgericht door Petronella Cornelia (Nel) Ojemann, Roelofjen Louise Willekes en Willem Meijer; doel van de stichting is het "werk van Maria Krabbe ... te verzamelen, te bewaren, nader te onderzoeken, en waar mogelijk en, voorzover als waardevol te beschouwen, uit te (doen) dragen alsmede te (doen) publiceren."1985.. 1 stuk.
112
Jaarverslagen en stukken betreffende studieweekenden, bijeenkomsten en cursussen en stukken betreffende het inrichten van een Instituut Onderzoek Beelddenken. 1985-1997, 2006.. 1 omslag.
113
Afschrift van de akte houdende de oprichting van de stichting Ojemann Stichting; doel is "het bewaren en (doen) verspreiden van het pedagogisch gedachtengoed van merouw Drs. P.C. Ojemann, in tealtie tot leerproblemen in het algemeen en beelddenken in het bijzonder ...". 24 december 1999.. 1 stuk.
114
Publicatie Niet dom en toch stom. Een compilatie van het werk van Nel Ojemann (1914-2003), een uitgave van de Ojemann Stichting. 2007.. 1 deel.
115
Publicatie Beelddenken in historisch perspectief. Biografisch overzicht van de gedachtevorming van Maria Krabbe & Nel Ojemann door Rola Hulsbergen-Paanakker. Ook beschikbaar als PDF, zie www.atria.nl. 2016.. 1 deel.