/
You are not logged in

Archief Federatie Vrouwenzelfhulp (FVZ) 1988-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000510
Unitdate1988-2004
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Federatie Vrouwenzelfhulp (FVZ), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Van 1986 tot en met 1989 werden er informele bijeenkomsten georganiseerd door het Landelijk steunpunt Vrouwenhulpverlening VIA, later door het 'Platform'; in 1990 wordt het Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulporganisaties gefinancierd en geformaliseerd en 1990 wordt aangehouden als het jaar van oprichting; dit was het gevolg van een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat inhield dat de verschillende vrouwenzelfhulporganisaties nauwer moesten gaan samenwerken; in november 1994 veranderde de naam in Federatie Vrouwenzelfhulp, waarbij vijf organisaties zich aansloten: de Stichting Mastopathie, de Stichting Selene, de Stichting VIDO Nederland, de Stichting Vrouwen en Medicijngebruik en de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie; in 2001 vond de overgang plaats van een vereniging met lidorganisaties naar een expertisecentrum met expertisegebieden; in maart 2003 veranderde de naam in Stichting Anu die 8 maart 2004 ophield met haar activiteiten wegens stopzetting van de subidie van het ministerie van VWS; Anu is de naam van een Keltische moeder- en vruchtbaarheidsgodin.


Inhoud

Notulen van algemene ledenvergaderingen 1994-1999; correspondentie 1994-2002; jaarverslagen 1995-2001; stukken betreffende oprichting, organisatie en beleid 1993-2004; stukken betreffende huisvesting en personeel 1994-2002; financiële stukken 1995-2000; stukken betreffende scholing, trainingen, symposia en congressen 1994-2003; stukken betreffende samenwerking en overige activiteiten 1993-2000; stukken betreffende publiciteit en informatieverstrekking 1995-2004; foto's; de fototentoonstelling bestaande uit 20 foto's van Marlies Bosch betreffende de geschiedenis van de vrouwenzelfhulporganisaties 1990-2004 is overgebracht naar het beeldarchief.
Archief van het Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulporganisaties: jaarverslagen 1990-1994; correspondentie 1991-1994; notulen 1993-1994; stukken betreffende de financien van de aangesloten organisaties 1988-1990; stuken betreffende beleid en organisatie 1990-1994; stukken betreffende activiteiten 1991-1994; fotoalbums ca 1990-2000.
Archief van de Stichting Anu 2002-2004.
Inventory / Inventaris

Stichting Anu 2003-2004

Organisatie, beleid en financiën.
1
Verslagen van het expertisegebiedenoverleg, met bijlagen. 2002-2003.. 1 pak.
NB. Aanvankelijk door het Federatiebureau, later door de Stichting Anu bijeengeroepen.
2
Verslagen van de overleggen over het expertisegebied gynaecologische klachten en de gemaakte afspraken. 2002-2003.. 2 stukken.
3
Begroting 2003. Diskette. 2002 ca.. 1 stuk.
4
Vergaderstukken voor het teamoverleg. 2003.. 1 omslag.
5
Jaarrekening 2002 van de Federatie Vrouwenzelfhulp, uitgegeven door de ANU. 2003.. 1 stuk.
NB. In dit jaar vindt de omzetting van de Federatie in ANU plaats.
6
Ingekomen en uitgegane stukken. 2003-2004.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende de (niet succesvolle) acties tegen de voorgenomen subsidiestop en de afsluitende activiteiten, zoals de organisatie van het slotsymposium op 8 maart 2004 en de overdracht van de website; met de publicatie Erfgoed van de Stichting Anu. Voor een ieder die begaan is met vrouwenzelfhulp. En plannen heeft om vrouwen te blijven bijstaan!. 2003-2004.. 1 pak.
8
Stukken betreffende activiteiten van de provinciale werkgroepen (verslagen van trainingen en bijeenkomsten, jaarverslagen, werkplannen etc.). 2003-2004.. 1 omslag.

Publiciteit, informatieverstrekking en scholing.
9
Vrijwilligersdag 10 december : informatiemap, met presentielijst. 2002.. 2 stukken.
10
Oproep voor vrijwilligers die willen meewerken aan het samenstellen van een Nieuwsbrief. 2003 ca.. 1 stuk.
11
Flyers en brochures van de vijf organisaties, nu uitgebracht door Anu. 2003 ca.. 1 omslag.
12
Correspondentie en informatie betreffende trainingen en cursussen, aangeboden door Anu. 2003-2004.. 1 omslag.
13
Katern vrouwenzelfhulp, uitgebracht door Anu, nrs. 1 en 2 (nr. 2 is ook laatste nummer). 2003.. 2 stukken.
14
Handboek voor medewerkers vrouwenzelfhulp. 2004.. 1 deel.
15
Stukken betreffende de cursus 'Voorlichting geven vanuit ervaringsdeskundigheid' voor de contactpersonen van Stichting Anu. 2004.. 1 omslag.
16
Schema met inloopspreekuren, georganiseerd door VZG Noord-Brabant en Anu, in diverse ziekenhuizen in Oosterhout. 2004.. 1 stuk.

Federatie Vrouwenzelfhulp 1994-2004

Stukken van algemene aard.
17
Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen, met agenda's en bijlagen. 1994-1999.. 1 omslag.
NB. In december 1994 wordt de ALV officieel ingesteld.
18-21
Ingekomen en uitgegane stukken. 1994-2002.. 3 omslagen en 1 pak.
18
1994-1995..
19
1996-1997..
20
1998-1999.. 1 pak.
21
2000-2002..
22
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1995.. 1 stuk.
23
Verslagen van het teamoverleg van het Federatiebureau, met bijlagen. 1995.. 1 omslag.
24
Ingekomen en uitgegane stukken betreffende internationale contacten en conferenties. 1995-1998.. 1 omslag.
25-29
Verslagen van het coördinatorenoverleg, met agenda's en bijlagen. 1995-2001.. 5 pakken.
25
1995..
26
1996..
27
1997..
28
363. 1998..
29
1999-2001..
30
Jaarverslagen. 1995-2001.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 46.
31
Memo's en interne correspondentie. 1995-2001.. 1 omslag.
32
Verslagen van het stafoverleg, met bijlagen. 1999-2002.. 1 omslag.
33
Verslagen van het werkoverleg, met bijlagen. 2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Oprichting en beleid.
34
'Een landelijk erkend certifikaat voor VIDO begeleidsters. Proefprojekt in het kader van Projekt Kwaliteitszorg'. 1993 ca.. 1 stuk.
35
Akte van oprichting (op 8 november) met statuten. Kopie. 1994.. 1 stuk.
36
'Functievoorstel Bureau Federatie Vrouwenzelfhulp', advies van het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. 1994.. 1 stuk.
37
'Visie: luchtkastelen bouwen of met beide benen op de grond'. Beleidsnotitie van Hélène Nivard. 1995.. 1 stuk.
38
Onderzoeksmogelijkheden via de Federatie Vrouwenzelfhulp : formulering en aanbieding van onderzoeksvragen en thema's. 1995 ca.. 1 stuk.
39
Stukken betreffende het beleid van de regio's Fort Nederland. 1995 ca.. 1 omslag.
40
Werkplannen. 1995-2001.. 1 pak.
41-44
Stukken betreffende de organisatie en uitkomsten van de landelijke beleidsdagen. 1995-2001.. 1 pak, 3 omslagen.
41
1995-1998.. 1 pak.
42
1999..
43
2000..
44
2001..
45
'Mogelijke strategieën voor de toekomst ; uitgaande van een inventarisatie van de expertise bij het Federatiebureau, de aangesloten lidorganisaties; in het bijzonder de VIDO'. Rapport van Donna Consultancy en Training. 1996.. 1 stuk.
46
Huishoudelijk reglement en statutenoverzicht, met jaarverslag 1996. Diskette. 1996.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 30.
47
Memo betreffende het werkbezoek van mevrouw Marie Louise Tiessinga van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorzitter van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening, met programma en instructies. 1996.. 1 stuk.
48
Stukken betreffende de meningsverschillen met JL Consult (Jeanine Langbroek) over ingediende declaraties. 1996-1998.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de (gesubsidieerde) implementatie van het Project Kwaliteitszorg, eind december 1996 afgerond, in de structuur van de Federatie. 1996-1999.. 1 omslag.
50
Beleidsplannen. 1996-2004.. 1 omslag.
51
'Federatie Vrouwenzelfhulp : veranderen en vernieuwen'. Beleidsnotitie van Ruth Harmsen, met stukken. 1997.. 1 omslag.
52
Verslagen van de bijeenkomsten Q-zorg (kwaliteitszorg), met presentielijsten. 1997.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende de enquête onder de lidorganisaties naar aanbod van hulp en aantal actieve hulpverleensters. 1997.. 2 stukken.
54
Verslag van een gesprek tussen Travers (Bureau voor Training, vorming en advies) en de Federatie op 17 april met het doel meer structuur in de samenwerking tussen dit bureau en het bestuur te brengen. 1997.. 1 stuk.
55
Eindverslag, met stukken betreffende het onderzoek van 'Donna Consultancy en Training' in opdracht van de Federatie naar de waardering van de dienstverlening van het Federatiebureau. 1997-1998.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de gesprekken met de Inspectie Volksgezondheid over de wijze van beoordeling van de kwaliteitszorg en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Federatie. 1998.. 1 omslag.
57
Kwaliteitseisen Ervaringsdeskundigen - Vrouwenzelfhulp en voor niet-ervaringsdeskundige medewerksters. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 1999. Gemaakt voor opname in het Handboek Kwaliteitszorg. 1998.. 1 omslag.
58
Richtlijnen 'hoe om te gaan met ervaringen van seksueel misbruik voor groepsbegeleidsters en telefonische opvang van zelfhulporganisaties'. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 1998. Gemaakt voor opname in het Handboek Kwaliteitszorg. 1998.. 1 stuk.
59
'Schets van een organisatie', fase van ontwikkeling en toekomstverwachtingen. Beleidsnotitie door Ruth Harmsen. 1998.. 1 stuk.
60
'Federatie Vrouwenzelfhulp : een toekomstscenario'. Beleidsnotitie door Ruth Harmsen met uitgangspunten voor meerjarenbeleid kwaliteitszorg. Met diskette en bijlagen. 1998.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de werkgroep organisatiestructuur. 1998.. 1 omslag.
62
'Kwaliteitsbeleid van de Federatie Vrouwenzelfhulp : een plan van aanpak'. Notitie met bijlagen. 1998.. 1 omslag.
63
Projectplan landelijk beleidsplan vrouwenzelfhulp 2000-2005, met begroting en offerte voor druk. 1999.. 1 omslag.
64
Verslag van de wetenschappelijke dag van de Dutch Foundation of Women and Health Research op 5 november 1998 met het thema Borstkanker-screening. Aan de forumdiscussie nam de Federatie deel. 1999.. 1 stuk.
65
Procedures en richtlijnen voor vrijwilligers. 1999.. 1 stuk.
66
Stukken betreffende de regionale beleidsdagen in Groningen, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam in oktober en november. 2000.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de totstandkoming en verwerking van een enquête onder de lidorganisaties naar de functie en de taken van de Federatie. 2000.. 1 omslag.
68
Document 'geschiedenis' ten behoeve van het beleidsplan 2000-2005. 2000.. 1 stuk.
69
Stukken betreffende de Expertmeeting over het beleidsplan op 23 maart. 2001.. 1 omslag.
70
Verslag van het gesprek met TransAct over de wijze van contacten leggen met (alternatieve) therapeuten. 2001.. 1 stuk.
71
Stukken betreffende de herstructurering van de Federatie in één organisatie met vijf expertisegebieden, met financiële overzichten. 2001-2002.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende de taken van de Federatie op het gebied van communicatie en een mogelijke werkverdeling. 2001-2002.. 1 omslag.

Organisatie, huisvesting en personeel.
73
Plattegronden, waarvan sommige ingekleurd, van het pand aan de Nieuwegracht 24A. 1994.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende het overleg over het beheer van het pand. 1994-1995.. 1 omslag.
75
Briefpapier, envelop, stickers etc. met logo en toelichting bij de huisstijl (advies lettertype etc.) van de Federatie. Met diskette waarop logo's van de deelnemende organisaties. 1995 ca.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de betrekkingen met Rina Westerbeek, vertrouwenspersoon van de Federatie. 1998-2000.. 1 omslag.
77
'Mededelingen vanuit het bureau' (later mededelingen van het Federatie service-bureau genoemd). Intern bulletin. 1998-2002.. 1 omslag.
78
"Sociale kaartenbank". Fiches (A tot en met Z) met namen van organisaties en onderwerpen met literatuurverwijzingen, over de periode 1985-1992, met latere verwijzingen. 1998 ca.. 1 doos.
79
Richtlijnen voor de vernieuwde telefoonregistratie per 1 januari 2001. Met blanco registratieformulier. 2001.. 1 stuk.
80
Projectvoorstel voor een nieuwe telefooncentrale ten behoeve van de Federatie. 2002 ca.. 1 stuk.

Financiën.
81
Verslag van de Projectgroep 'financiëel beheer en beleid'. 1995.. 1 stuk.
82
Jaarrekeningen. 1995-2001.. 1 pak.
83
Begrotingen. 1995-2002.. 1 omslag.
84
Afrekening van de subsidies over het jaar 1995. 1996.. 1 stuk.
85
Stukken betreffende de fondsenverwerving en projectfinancieringen. 1996-1999.. 1 pak.
86-87
Verslagen van het penningvrouwenoverleg, ook wel werkgroep fibel (financieel beleid) genoemd, met bijlagen. 1995-2000.. 1 pak, 1 omslag.
86
1995-1996.. 1 omslag.
87
1997-2000..

Feestelijkheden.
88
Foto's van een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Holland-Amerika Lijn, van een werkbijeenkomst van de Federatie en van medewerksters achter bureaus. 1997 ca.-1999 ca.. 1 omslag.
89
Foto's van een feestelijke bijeenkomst in (vermoedelijk) Eindhoven. Met negatieven. 1999.. 1 pak.
90
Teksten van liedjes, gezongen bij het afscheid van Lydia Dijkstra, projectleidster Kwaliteitszorg. 2000 ca.. 2 stukken.

Scholing, trainingen, symposia en congressen.
91
Verslagen van de werkgroep deskundigheidsbevordering, met bijlagen. 1994-1996.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende trainingen en cursussen in het kader van intercultureel werken (met migranten of minderheidsgroeperingen). 1994-1998.. 1 pak.
93
Materiaal, gebruikt in diverse trainingen en cursussen (gedichten, citaten, schema's, artikelen uit boeken en tijdschriften). 1995-2000.. 1 pak.
94
Stukken betreffende het leveren van een bijdrage voor de studiedag "Zelfhulp, een legitieme zorgsector" georganiseerd door de Stichting Zelfhulp Eindhoven/Kempenland;. 1995.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende de cursus 'Groepsbegeleiding'. 1995.. 1 pak.
96
Stukken betreffende de organisatie van het symposium "Wie weet wat vrouwenzelfhulp is", met medewerking van Stichting Mastopathie, Stichting Vrouwen en Medicijngebruik, Stichting Selene, Stichting Vido Nederland en de Stichting V.Z.B. Met concept-verslag. 1995-1996.. 1 pak.
97
Stukken betreffende het Traject Deskundigheidsbevordering voor nieuwe vrijwilligsters van een vrouwenzelfhulporganisatie, aangesloten bij de Federatie. 1996-1997.. 1 omslag.
98-100
Stukken betreffende onderzoeksplannen en - voorstellen, waaraan de Federatie op een of anderer wijze een bijdrage heeft geleverd. 1996 ca.-1999 ca..
98
Onderzoek van de Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht naar ervaringsdeskundige incesthulpverlening. 1997.. 1 omslag.
99
Onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de behandelingsvormen van post-partum depressie. 1996-1999.. 1 omslag.
100
Onderzoeksvoorstel van de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht naar 'Ervaringsdeskundigheid in de GGZ', ingediend bij De Zon (Zorgonderzoek in Nederland). 1998.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de Netwerk-training i.s.m. Travers. 1996.. 1 omslag.
102-104
Stukken betreffende de cursussen Zelfhulp vanuit Ervaringsleren. 1996.. 3 omslagen.
102
1996..
103
1998..
104
2002..
105-107
Stukken betreffende de verschillende cursussen in het kader van het basistraject 'Van ervaringsvrouw naar ervaringsdeskundige' i.s.m. TransAct. 1996-1997.. 3 omslagen.
105
Stukken betreffende de 6-daagse cursus 'Voorlichting en Overdracht'. 1996-1997..
106
Stukken betreffende de 6-daagse cursus 'Beleid, Organisatie en Leiderschap'. 1997..
107
Stukken betreffende de 6-daagse cursus 'Individuele Opvang en Begeleiding'. 1999..
108
Eindverslag van de Werkconferentie Plaatsbepaling Vrouwenzelfhulp 1998, met stukken. 1996-1998.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de algemene organisatie van de studiedagen, trainingen en cursussen. 1997-1999.. 1 omslag.
110
Verslag van de bijeenkomst "Feiten en Fabels over Ervaringsdeskundigheid" op 25 maart 1997 : een initiatief van Aletta, TransAct en Federatie. 1997.. 1 stuk.
111
Stukken betreffende de Integratietraining Federatie Vrouwenzelfhulp / VZG (stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie). 1997.. 1 omslag.
112
Verslag van de studiebijeenkomst over kwaliteitsbeleid, met een inleidiing. 1997.. 2 stukken.
113
'Werken met verbeterteams. Handleiding voor de Federatie Vrouwenzelfhulp' door Janine Langbroek, JL consult Amsterdam. 1997.. 1 deel.
114-116
Stukken betreffende de organisatie van de zogenaamde "Opstaptrainingen". 1997-2003.. 1 pak, 2 omslagen.
114
Aanmeldingen en presentielijsten van deelnemers en begeleidsters. 1997-2003.. 1 pak.
115
Cursusmateriaal, verslagen en programma's. 1997-2000..
116
Stukken betreffende de evaluatie van de trainingen. 2000-2002..
117
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitszorg'. 1998.. 1 omslag.
118
Uitnodiging voor de themadag 'Een bundeling van krachten'. Met aanmeldingsformulier. 1998.. 2 stukken.
119
Stukken betreffende de opstartbijeenkomst van de intervisiegroep in het kader van de deskundigheidsbevordering. 1998-1999.. 1 omslag.
120
Programma van de Studiedag Vrouwen 60+ met projectbeschrijving 'Vrouwenzelfhulp 60+'. 1999.. 2 stukken.
NB. Werkgroep, opgericht door de Federatie voor 60+ vrouwen binnen de aangesloten organisaties, waarbij samenwerking nagestreefd wordt met de organisatie 'Grijs op eigen wijs'.
121
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitszorg voor (aankomende) groepsbegeleidsters'. 1999.. 2 stukken.
122
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitszorg voor telefoonvrouwen'. 1999.. 1 omslag.
123
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitszorg voor leidinggevenden'. 1999.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende de organisatie van de cursus 'Presenteren in groepen : werken met video en overheadsheets'. 1999.. 1 omslag.
125
Verslag van de themadag 'Sponsoring of hoe kom je aan geld voor je werk' op 8 februari 2000, met stukken. 1999-2000.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende organisatie van de telefoontrainingen. 1999-2001.. 1 omslag.
127
Verslag van de studiedag van het Project Vrouwenzelfhulp 60+ : 'Stressfactoren bij het ouder worden'. Met uitnodiging en overzicht van de deelneemsters. 2000.. 1 omslag.
128
Stukken betreffende de organisatie van de cursus 'Vrouwen en Leidinggeven'. 2000.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitszorg voor nieuwe medewerksters'. 2000.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende de landelijke studiedag 'Kwaliteitsbeleid in de vrouwenzelfhulp'. 2000-2001.. 1 omslag.
131
Stukken betreffende de studiedag 'Kwaliteitsbeleid en Fondsenverwerving'. 2001.. 1 omslag.
132
Stukken betreffende diverse trainingen in het najaar van 2002 op het gebied van communicatie en fondsenverwerving. 2002.. 1 omslag.
133
Verslag van een 2-daagse training PROMO : het met succes indienen van projectaanvragen. Georganiseerd door De Beuk voor leden van de Federatie. 2002.. 1 stuk.

Overige activiteiten en samenwerking.
134
Nieuwsbrieven over de voortgang van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening van het Ministerie van WVC (nrs. 1, 5 (gedeeltelijk) en 7). 1993-1994.. 1 omslag.
NB. Het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening werd opgericht in 1992 met als doel: integratie van vrouwenhulpverlening in de reguliere zorg, met als speerpunt onder meer: het voorbeeldhandboek kwaliteitszorg, een kwaliteitshandleiding en kwaliteitscriteria. Het Werkprogramma wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening, waarin de Federatie vertegenwoordigd is.
135
Reader over onderwerpen rond kwaliteitszorg, hulpverlening en vrouwenzelfhulp in het kader van het Project Kwaliteitszorg. 1994.. 1 deel.
136
'Werkboek Project kwaliteitszorg voor vrouwenzelfhulporganisaties. Theorie deel 1 B'. 1994.. 1 deel.
137
Voorstel voor voortzetting van het Project Kwaliteitszorg met evaluatie 1995 en stappenplan 1996, met stukken 1994-1996. 1995.. 1 omslag.
138
'Werkboek Kwaliteitszorg deel I : theorie'. Samengesteld ten behoeve van het project kwaliteitszorg door Jeanine Langbroek. 1995.. 1 deel.
139
Project Kwaliteitszorg 1994. Verslag van de start van het Project Kwaliteitszorg bij het Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties over de periode 1 mei 1994 tot 1 januari 1995 door Lydia Dijkstra, projectleidster. Uitgave van de Federatie. 1995.. 1 stuk.
140
'Aan een half woord genoeg : vrouwenzelfhulporganisaties onderzocht'. Verslag van een onderzoek in opdracht van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening van het ministerie van VWS naar de vijf organisaties, aangesloten bij de Federatie en naar twee er buiten (deze twee zijn de Stichting Anorexia Nervosa, aangesloten bij de Nederlandse Patienten/Consumenten Federatie en de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin). 1995.. 1 stuk.
141
Stukken betreffende de activiteiten van en een mogelijke aansluiting bij het Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening in de Verslavingszorg. 1995-1996.. 1 omslag.
142
'Voorbeeldhandboek Kwaliteitszorg voor Vrouwenzelfhulp-organisaties' door Jeanine Langbroek in samenwerking met de Projectgroep Kwaliteitszorg. Losbladig. 1996.. 1 deel.
NB. Zie ook inv.nr. 165.
143
Voortgangsrapportage 1996, Werkplan 1997 - medio 1998 en Werkdocument 1997 - medio 1998 van de Stuurgroep voor het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening. 1996-1997.. 1 omslag.
144
Vergaderstukken betreffende de oprichting en de activiteiten van de Stuurgroep van de Stichting 25 jaar VHV. 1996-1997.. 1 omslag.
NB. De Stichting is voortgekomen uit de evaluatie van het Werkprogramma VHV, met als deelnemende organisaties Aletta, TransAct, de Federatie en het ministerie van VWS. Doel van de Stichting was de organisatie van een Jubileumconferentie, die plaats vond op 8 oktober 1997 in De Eenhoorn te Amersfoort.
145
Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep voor het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening, met agenda's en bijlagen. 1996-1997.. 1 pak.
NB. Hierbij ingesloten de verslagen van de installatie door minister Els Borst op 28 maart 1996.
146
Stukken betreffende de onderzoeksvoorstellen en evaluaties van het Project Eetstoornissen, opgezet door de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa en het project Eetstoornissen Oost-Gelderland, toegestuurd naar de Federatie met een uitnodiging om contact op te nemen om tot een eventuele samenwerking te komen. 1996-1997.. 1 omslag.
147
Stukken betreffende de samenwerking met regionale en landelijke patiëntenorganisaties. 1996.. 1 omslag.
148
Eindrapportage, met stukken van het Project Vrouwenzelfhulp 6o+. 1996-2000.. 1 pak.
149
Stukken betreffende de wenselijkheid van aansluiting van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa en Stichting Fort Nederland en Fort Collectief Amsterdam e.o., bij de Federatie. 1997-1998.. 1 omslag.
150
Verslagen van de Werkgroep Vrouwenzelfhulp 60+, met begroting en planning. 1997-1998.. 1 omslag.
151
Verslagen van de steungroep voor de projectgroep van de Werkconferentie 'Plaatsbepaling Vrouwenzelfhulp binnen de reguliere gezondheidszorg'. Niet compleet. 1997-1998.. 1 omslag.
152
Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. het evaluatie-onderzoek 'Integratie vrouwenhulpverlening in de zorg. Voortgang en kritische factoren' en de daarop geschreven beleidsaanbevelingen van de begeleidingscommissie 'Evaluatie Vrouwenhulpverlening'. 1997.. 1 stuk.
153
Stukken betreffende de toepassing van het begrip kwaliteit van het Project Kwaliteitszorg in de verschillende procedures van de aangesloten organisaties. 1997.. 1 omslag.
154
'Regionaal zorgbeleid en vrouwenhulpverlening' : verslag en aanbevelingen van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1998.. 1 deel.
155
'Over de plaatsbepaling van vrouwenzelfhulp binnen de reguliere zorg : een plan van aanpak'. In opdracht van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening door de Projectgroep 'Plaatsbepaling Vrouwenzelfhulp binnen de reguliere zorg'. 1998.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr. 159.
156
Stukken betreffende de Projectgroep 'Het vrouwelijk patiënten/consumentenperspectief', onderdeel van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1998.. 1 omslag.
157
Verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van zorgorganisaties over eventuele samenwerking in projecten. 1998.. 1 omslag.
158
'Naar een seksespecifieke artsopleiding : Projectgroep beroepsgroepen in de gezondheidszorg'. Verslag en aanbevelingen in opdracht van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1998.. 1 deel.
159
'Over de plaatsbepaling van vrouwenzelfhulp binnen de reguliere zorg'. Adviezen en aanbevelingen in opdracht van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1998.. 1 deel.
NB. Zie ook inv.nr. 155.
160
Stukken betreffende de overname van het project '50+ vrouwen: de zorg in eigen hand'. 1998-1999.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende de activiteiten van de Nederlandse Vereniging Voor Vrouwen met Vaginistische Klachten en Dyspareunie (NVVVKD), vanaf 1999 de Stichting Vulva. 1998-2000.. 1 omslag.
NB. De Stichting Vulva wil zich zodra de subsidieaanvragen gehonoreerd zijn, aansluiten bij de Federatie en werkt samen met de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie.
162
'Naar een seksespecifieke en multiculturele gezondheidszorg in de 21ste eeuw'. Eindrapportage en beleidsaanbevelingen van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. 1999.. 1 deel.
163
Stukken betreffende de slotmanifestatie van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening op 24 maart. 1999.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 142.
164
Intentieverklaring (ondertekend) van de Federatie en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie betreffende het aangaan van samenwerking. 1999.. 1 stuk.
165
Voorbeeld-handboek Kwaliteitszorg voor Vrouwenzelfhulp-organisaties. Tweede, gewijzigde uitgave. 2000.. 1 deel.
NB. Zie ook inv.nr. 142.

Publiciteit en informatieverstrekking.
166
Verslagen van de redactiegroep Nieuwsbrief betreffende de totstandkoming van de eerste nummers van een gezamenlijke Nieuwsbrief. 1995.. 1 omslag.
167
Nieuwsbrief. Nrs. 10, 11, 14-15. 1995-1996.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende het project 'databank', later database genoemd. 1995-1996.. 1 omslag.
169
Stukken betreffende de vormgeving, redactie en verspreiding van "Intern Nieuws", het bulletin van de Federatie. 1996-2000.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende de redactie van het Katern Vrouwenzelfhulp als inleg van het blad Vrouw en Gezondheidszorg. 1995-2001.. 1 omslag.
171
'Stronger together : a Report from the Federation of Women's Self-help Organizations of the Netherlands by Marlies Bosch'. Lezing gehouden bij de Teaching to Promote Women's Health Conference in Toronto, Canada 13-15 juni. 1996.. 1 stuk.
172
Stukken betreffende de deelname aan diverse radio- en televisieprogramma's. 1996-1999.. 1 omslag.
173
Nederlands- en Engelstalige brochures over de Federatie en de organisaties. 1996 ca.. 1 omslag.
174
'Intern nieuws', nrs. 1-19 en nr. 1. Niet compleet. 1996-2001.. 1 pak.
NB. Nummering begint na nr. 19 opnieuw met nr.1.
175
Katern Vrouwenzelfhulp : orgaan van de Federatie vrouwenzelfhulp. Jrg. 8 (juli/aug. 1997) - jrg. 13, vierde kwartaal 2002. 1997-2002.. 1 omslag.
NB. Tweede kwartaal 2002 ontbreekt.
176
'Samenwerken met Vrouwenzelfhulp : kwaliteitsverbetering van de zorg aan vrouwen'. Uitgave van de Federatie. 1998.. 1 deeltje.
177
Stukken betreffende de organisatie van de p.r. en de omgang met de pers. 1998-2002.. 1 omslag.
178
De betekenis van het eindadvies van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening voor de plaatsbepaling van de vrouwenzelfhulp. Concept-artikel voor het Katern van Ruth Harmsen. 1999.. 1 stuk.
179
Cassettebandje van een radio-opname op 19 april 1999 van de Federatie. 1999.. 1 stuk.
180
Stukken betreffende de aanpassingen van de database en toelichting voor het gebruik. 2000-2001.. 1 omslag.
NB. De database bevat gegevens over en afkomstig van de contactvrouwen van de lidorganisaties.
181
Stukken betreffende de totstandkoming van de website. 2000-2004.. 1 pak.
182
'Vitaal door de overgang'. Brochure. Tekst van de Federatie en VIDO, copyright Federatie. 2001.. 1 stuk.

Landelijk Platform Vrouwenzelfhulporganisaties (LPVZ) 1990-1994

Stukken van algemene aard.
183
Jaarverslagen. 1990-1994.. 1 omslag.
184-186
Ingekomen en uitgegane stukken. 1991-1994.. 1 omslag, 2 pakken.
184
1991-1992.. 1 omslag.
185
1993..
186
1994..
187
Verslagen van het coördinatorenoverleg, met agenda's en bijlagen. 1993.. 1 omslag.
188
Notulen en agenda's van de platformvergaderingen. 1993-1994.. 1 omslag.
189
Verslagen van de bestuurscommissievergaderingen, met bijlagen. 1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Organisatie, beleid en financiën.
190
Stukken betreffende de gezamenlijke financiën van de aangesloten organisaties. 1988-1990.. 1 omslag.
191-193
Onderzoeksverslagen en rapportages van organisatiebureau De Beuk op verzoek van het ministerie van WVC. 1990-1993.. 1 omslag, 2 stukken.
191
Landelijk Ondersteuningscentrum Vrouwenhulpverlening : organisatorische blauwdruk en beschrijving van plan van wording. 1990..
192
Rapportage van de eerste werkconferentie tussen partner-organisaties, met stukken. 1993.. 1 omslag.
NB. De Beuk heeft opdracht gekregen om het proces van de bundeling van organisaties op het gebied van vrouwenhulpverlening, mannenhulpverlening, zelfhulp, bestrijding seksueel geweld en hulpverlening slachtoffers van seksueel geweld te begeleiden.
193
Rapport 'Evaluatie Vrouwenhulpverleningsbeleid'. 1993..
194-195
Albums met foto's van het Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulp, van het Werkcongres Eindhoven, van het Coördinatorenoverleg, rond de Videofilm VZH, de Reorganisatievergadering LPVZ, de Presentatiebijeenkomst VZG, de bijeenkomst Samenwerking en het Symposium. 1990 ca.-2000 ca.. 2 delen.
194
I..
195
II. Met ingesloten twee versies van het lied van de Federatie " Wij zijn dol op de zelfhulp" op de melodie van "Jo met de banjo"..
196
Financieel jaarverslag. 1991.. 1 stuk.
197
Werkplannen en begrotingen. 1991-1994.. 1 omslag.
198
'Afrekening subsidies 1991'. 1992.. 1 stuk.
199
Stukken betreffende de wijze van vergoeden en declareren door de aangesloten organisaties. 1992-1993.. 1 omslag.
200
Discussiestuk voor de LPVZ vergadering: 'speerpunten werkprogramma VHV van WVC', met bijlagen. 1993.. 1 omslag.
201
Verslag van het overleg tussen de organisaties op het gebied van vrouwenhulpverlening en seksueel geweld en het Ministerie van WVC. 1993.. 1 stuk.
202
Verslag van de vergadering van de 'geldploeg', met begeleidende brief. 1993.. 2 stukken.
203
'Organisatie en structuur van de Platformorganisaties'. Kopie. 1993.. 1 stuk.
204
'Vrouwenhulpverlening : van opvattingen tot kwaliteitsprofiel. Een inventarisatie van opvattingen en eindtermen VHV in de GGZ' in opdracht van de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. 1993.. 1 stuk.
205
'Vrouwenhulpverlening en de vrouwenzelfhulp en -opvang : een kwaliteitsdiscussie'. Onderzoek en verslag van Diane Vos van Metis Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland. 1993.. 1 stuk.
NB. Het Platform heeft hier aan meegewerkt.
206
Verslag van het gesprek met staatssecretaris Hans Simons van WVC over de bezuinigingen en de toekomst van de organisatie, waarbij de bedoeling is te komen tot één centraal subsidieadres. 1993.. 1 stuk.
207
Stukken betreffende het onderzoek naar 'Vrouwenzelfhulp en financiering'. 1993.. 1 omslag.
208
Verslagen van de werkgroep 'de zoekende vrouw' betreffende het vinden van geschikte huisvesting, met bijlagen. 1993-1994.. 1 omslag.
209
Stukken betreffende de reorganisatie van het Platform. Met voorstellen van verschillende organisatiebureaus (Berenschot, Andersson Elffers Felix, Metis). 1993-1994.. 1 omslag.
210
Eindrapporten: 'Organisatievorm Bundeling Vrouwenzelfhulp' met 'Bundeling Vrouwenzelfhulp : stappenplan', uitgebracht door PON : Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord Brabant, met stukken. 1994.. 1 omslag.
211
Notulen van het REO (reorganisatie)-overleg, met agenda's en bijlagen. 1994.. 1 omslag.
212
'Aanzet voor de diskussie over de plaats van het platform', opgesteld door door R. Harmsen. 1994.. 1 stuk.
213
Verslagen van de beleidsdagen 'start van een levende federatie' en 'naar een nieuwe federatie', met stukken. 1994.. 1 omslag.
214
Stukken betreffende de bijeenkomst voor penningmeesters over financieel beleid en beheer. 1994.. 1 omslag.
215
Memo over de vertraging van de verhuizing. 1994.. 1 stuk.
216
Bericht annex mededeling van alle organisaties aangesloten bij het Platform, dat zij van diverse adressen naar één gezamenlijk adres verhuizen: Nieuwegracht 24 A te Utrecht. 1994.. 1 stuk.

Publiciteit, informatieverstrekking en scholing.
217
Aankondiging jubileumcongres 'Goudgraven, een duik in de VHV' ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Landelijk Steunpunt Vrouwenhulpverlening (VIA) te Utrecht in 1989 en paper door Wilma van Drie voor de studiedag voor medewerksters van de vrouwengezondheidscentra, onderdeel: 'publiciteit en voorlichting'. 1989, 1991.. 2 stukken.
218
'Een pil voor elke kwaal : medicijnen, hoe ga je er mee om?' Brochure, uitgegeven door het Platform, gefinancierd door het ministerie van WVC. 1991 ca.. 1 stuk.
219
Nieuwsbrief, jrg. 1- jrg. 4, met 0-nummer. Niet compleet. 1991-1994.. 1 omslag.
220
Stukken betreffende de totstandkoming van de voorlichtingsfilm van het Platform door Stug-produkties en de wijze van afnemen van zendtijd voor spots. 1991-1995.. 1 pak.
221
Stukken betreffende de telefoontraining in verband met de uitzending van de Socutera-film van het Platform op 17 januari 1993. 1993.. 1 omslag.
222
'Intake en psychiatrische diagnostiek bekeken vanuit Vrouwenhulpverleningsperspectief'. Tekst van de lezing voor de Leergangen Vrouwenhulpverlening door Monique Jongerius-Joras. 1993.. 1 stuk.
223
Stukken betreffende de voorbereidingen van het KRO radioprogramma "Dingen die gebeuren". Met diskette. 1993-1994.. 1 omslag.

Overige activiteiten en samenwerking.
224
Stukken betreffende de contacten met VIMDU (Vereniging voor Instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening in de provincie Utrecht). 1990-1991.. 1 omslag.
225
Stukken betreffende de organisatie en evaluatie van diverse cursussen, georganiseerd door onder meer Leergangen Vrouwenhulpverlening en TransAct (Nederlands centrum sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld) in samenwerking met het Platform. 1990-1997.. 1 pak.
226
Samenwerkingscontract met de Stichting Landelijk Ondersteuningscentrum Vrouwenhulpverlening LOC-VHV. Kopie. 1991.. 1 stuk.
227
Verslagen van de bijeenkomsten van de deelnemers aan het project 'Samenwerken Reguliere Instellingen' met als sluitstuk de totstandkoming van het Werkboek Project Samenwerking. 1991-1992.. 1 pak.
228
Stukken betreffende de organisatie van het Werkcongres 'Van profilering naar positionering : de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid' op 20 maart 1992. Met eindverslag. 1991-1993.. 1 pak.
229
Stukken betreffende het project Overdracht Reguliere Opleidingen, waarin overdracht van kennis van de vrouwenzelfhulpgroepen in de opleidingen in de gezondheidszorg beoogd wordt. 1991-1997.. 1 pak.
230
Verslag van de bijeenkomst van een kadertraining Anorexia en Boulimia Nervosa. 1992.. 1 stuk.
231
Verslag van de werkconferentie 'Kwaliteit en vrouwenhulpverlening' op 25 maart 1992 door Metis: Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland. 1992.. 1 stuk.
232
Verslagen van het OLA- overleg, met agenda's en bijlagen (OLA staat voor : overleg van landelijke VHV organisaties). 1993-1994.. 1 omslag.
233
'Grijs op eigen wijs : het werkplan 'Oudere vrouwen en vrouwenzelfhulpverlening',' opgesteld i.o.v. het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 1994.. 1 deel.
NB. Het Platform en de VIDO zijn twee van de medewerkende organisaties.