/
You are not logged in

Archief Maria Wilhelmina Hendrika Rutgers-Hoitsema 1895-1934

Identity Area

Collection IDIIAV00000323
Unitdate1895-1934
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1995
Bewerkt door Annette Mevis in 2018 in verband met digitalisering
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationCollectie Maria Wilhelmina Hendrika Rutgers-Hoitsema, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 10 juli 1847 te Britsum (bij Leeuwarden), overleden op 25 oktober 1934 te Rijswijk; roepnaam Mietje; huwde in 1885 met de arts Jan Rutgers; droeg als onderwijzeres en schoolhoofd bij tot hervorming van het onderwijs; ze ijverde onder andere voor kook- en huishoudscholen; actief in het werk van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming; was oprichtster van de eerste afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht te Rotterdam in 1894; nam deel aan de strijd tegen de reglementering van de prostitutie en aan de beweging voor reformkleding; richtte te Rotterdam de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw en De Rotterdamsche Buurtvereeniging 'Ons Thuis' op; nam het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging 'Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid' in 1903 en was hiervan de eerste presidente; was presidente van de enquêtecommissie die de gevolgen onderzocht van het Koninklijk Besluit van 2 maart 1904, waarbij de gehuwde vrouw bij de PTT met ontslag werd bedreigd; in 1911, tijdens het zesde internationale congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht te Stockholm, als lid van het Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid, nam zij het initiatief tot de oprichting van de Internationale Correspondentie dat als doel had eenzijdige bescherming van vrouwenarbeid te bestrijden; zij was hiervan de internationale secretaresse; ontwierp het eerste 'Vrouwenjaarboekje' 1905; in 1913 kreeg zij een ernstig auto-ongeluk waarna zij niet meer actief was in de vrouwenbeweging.


Inhoud

Correspondentie 1895-1898, 1904-1907, 1920, 1929; aantekeningenboekje z.j.; stukken betreffende de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw 1895-1920; stukken betreffende haar zeventigste en tachtigste verjaardag 1917, 1927; kranteknipsel betreffende haar overlijden 1934. Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid: presentielijst en agenda's van comité- en jaarvergaderingen met bijlagen 1903-1913; stukken betreffende de oprichting en doelstelling 1903, 1905; stukken betreffende acties naar aanleiding van het Koninklijk Besluit 2 maart 1904; stukken betreffende de enquête onder het vrouwelijk personeel van de Rijkstelefoniedienst 1904; Staatsbladen en knipsels betreffende arbeid 1906-1912. Internationale Correspondentie: stukken betreffende de vorming van de International Woman's Labour Association 1911; correspondentie met het nationale secretariaat van Denemarken 1911-1913, Noorwegen 1911-1914, Engeland 1906, 1912-1914, Frankrijk 1912-1914, Duitsland 1912-1913; aantekeningen uit tijdschriften betreffende de gebeurtenissen op het gebied van vrouwenarbeid in aangesloten landen van het correspondentschap 1911-1913.
Archiefstukken

1
Aantekeningen betreffende de voor- en nadelen van het zijn van een comité of een vereniging. z.j. (1897-1904).. 1 stuk.
2
Lijsten met onderwerpen (voor voordrachten op vergaderingen van de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw?). z.j. (1897-1904).. 2 stukken.
3
Aantekeningen betreffende huwelijkse voorwaarden. z.j. (1897-1904).. 1 stuk.
4
Circulaire van de Nederlandse Bank, houdende voorwaarden waaronder de Nederlandse Bank gelden en andere waarden in bewaring neemt. Gedrukt. 1895.. 1 stuk.
5
Aantekeningenboekje betreffende diverse onderwerpen. z.j.. 1 stuk.
6
Correspondentie betreffende de zaak Meyer-Reijntjes, onder anderen met Lizzie van Dorp als advocate. 1905-1907.. 1 omslag.
7
Ingekomen brieven van P.M. Heringa (1895 januari 22), Henriëtte van der Mey (1895 maart 3), Catharina Alberdinck Thijm (enquête over het verschil in man en vrouw, met antwoorden van Marie Rutgers en J. Rutgers 1898 december), M. Epstein (1904 mei 17), S. van Houten (1907 februari 12), Mr. W.F.M. Schutte (1909 oktober 26), A. van Wijk de Vries (1920 november 14), L(ena Le Grand-Goudschaal) (z.j.) en Angenita Klooster [1927]. z.j. [1927].. 1 omslag.
8
Minuten van uitgaande brieven. 1929.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende de viering van haar 70ste verjaardag. 1917.. 1 omslag.
10
Ingekomen brieven ter ere van haar 80ste verjaardag. 1927.. 1 omslag.
11
Krantenknipsels naar aanleiding van haar overlijden. 1934.. 1 omslag.
12
Ingekomen brief van de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw (VBBV) waarin haar het erepresi­dentschap wordt aangeboden. 1906.. 1 stuk.

Archiefstukken van de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw (VBBV)

17
Pamflet houdende open brief van de VBBV aan de Tweede Kamer met het verzoek tot wijziging van artikel 23 van het ontwerp tot wijziging van de wet op het notarisambt zodanig dat vrouwen als getuigen kunnen optreden bij notariële akten. Gedrukt. 1903.. 1 stuk.
18
Ingekomen brieven van H.M. Le Grand-Goudschaal (Lena), secreta­resse van de VBBV. 1908.. 2 stukken.

Archiefstukken van het Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid

NB. Zie ook het archief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid.
32
Tekst van de mening van het Comité heeft over het de ontwerp-arbeidswet en die het heeft voorgelegd aan Tweede Kamerlid Dr. J.Th. Visser en uitnodiging om het dit adres te komen toelichten. 1904.. 2 stukken.

Internationale Correspondentie