/
You are not logged in

Archief Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen

Identity Area

Collection IDIIAV00000171
Unitdate1927-1983
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent8.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman 1990
8.36 m. is nog niet geïnventariseerd
Aanvulling van 5 meter ontvangen in mei 2023
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor stukken jonger dan 25 jaar toestemming bestuur nodig
Inzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Het Soroptimisme, ontstaan in 1921 in de Verenigde Staten, is in Nederland geïntroduceerd door E. Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck; op 29 januari 1928 werd de Nationale Unie der Soroptimistclubs in Nederland opgericht, vanaf 1970 Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen geheten; aanvankelijk stond het verbeteren van de positie van vrouwen centraal, maar in de loop van de jaren zestig maakte het element 'vrouwenbelangen' plaats voor een meer algemeen maatschappelijke en meer internationaal georiënteerde doelstelling; Soroptimisten, (de naam komt van de latijnse woorden soror (zuster) en optimus (beste)), stellen zich ten doel als zusters het beste te doen in haar werk en voor de mensen in het algemeen; met deze doelstelling behoren de Soroptimistclubs evenals de Rotaryclubs tot de zogenaamde serviceclubs; de Unie maakt met de andere landelijke unies van het vasteland van Europa deel uit van de Europese Federatie (EF), sedert 1972 Soroptimist International of Europe geheten; er bestaan vier federaties, die overkoepeld worden door de Soroptimist International Association (SIA), sedert 1975 Soroptimist International geheten; de Unie bestaat uit een aantal afdelingen oftewel clubs; het lidmaatschap is als regel beperkt tot één vertegenwoordigster van een beroep of functie per club; men kan alleen op uitnodiging lid worden; de Unie is aangesloten bij vrouwenorganisaties zoals de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en maakt deel uit van de overkoepelende organisatie van serviceclubs Stichting Interservice Nederland; sinds de oprichting geeft de Unie ten behoeve van de clubs De Nederlandse Soroptimist uit; ter ondersteuning van het werk van de Unie zijn enkele fondsen opgericht: onder andere in 1933 het Steunfonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen (Steunfonds), in 1951 het Fonds ter behartiging van de belangen van de Soroptimistclubs in Nederland en in 1971 het Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen (Algemeen Fonds).


Inhoud

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van algemene en bestuursvergaderingen 1928-1983; algemene en financiële jaarverslagen 1929-1982; algemene correspondentie 1927-1968; statuten, huishoudelijk reglementen en stukken betreffende wijzigingen 1976-1982; jaarrekeningen en begrotingen 1932-1983; kas-, bank- en giroboeken 1928-1980; jaarverslagen van de clubs 1928-1983; correspondentie met de clubs 1967-1973; stukken betreffende de oprichting en inauguratie van clubs 1930-1983; ledenlijsten 1930, 1950-1982; stukken betreffende ereleden 1956-1979; stukken betreffende het archief 1954-1962; stukken betreffende het gouden jubileum in 1978 1976-1979; stukken betreffende De Nederlandse Soroptimist 1930-1983; stukken betreffende het Steunfonds 1931-1979, 1981; stukken betreffende het Fonds ter behartiging van de belangen van de Soroptimistclubs in Nederland 1951-1979, 1983; stukken betreffende het Algemeen Fonds 1971-1980; stukken betreffende het Soroptimisme in internationaal verband waaronder stukken betreffende de SIA 1938-1972 en de EF 1937-1980; stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1956, 1961-1975; stukken betreffende Het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1956, 1974; stukken betreffende de NVR 1975-1982; stukken betreffende Serviceclubs 1970-1979; knipsels en documentatie betreffende Soroptimisten en het Soroptimisme 1928-1979.


Allied Materials

AttachmentsI N L E I D I N G
Ontstaan
Het Soroptimisme is ontstaan in de Verenigde Staten waar in 1921, in Oakland Californië, de eerste Soroptimistclub werd opgericht. Al sinds 1905 bestond in Amerika de Rotary-beweging. Het was de gewoonte dat iedere Rotaryclub wekelijks bij toerbeurt bij één van de leden bijeenkwam. Elk lid vertegenwoordigde een verschillend beroep of bedrijf. Het doel was de zaken- en beroepsmoraal te verbeteren en ten dienste van de gemeenschap werkzaam te zijn. Toen de directeur van een bepaald bedrijf benaderd werd om lid te worden van een Rotaryclub, kwam men voor het dilemma te staan dat deze directeur een vrouw was en vrouwen waren van het lidmaatschap uitgesloten. De oplossing was eenvoudig. Er werd onmiddellijk besloten een soortgelijke organisatie voor vrouwen in het leven te roepen. In 1923 kwam de eerste club in Engeland tot stand en een jaar later in Frankrijk, gesticht door plastisch chirurge Susanne Noël, die de grondlegster en stuwende kracht van het Soroptimisme op het vasteland van Europa werd. Voor het Nederlandse Soroptimisme is de journaliste mw E. Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck van groot belang geweest. Geïnspireerd door Susanne Noël richtte zij in november 1927 de Eerste Nederlandsche Soroptimist Club op in Den Haag. In januari 1928 werd club Noord-Holland opgericht, later club Amsterdam geheten. Sindsdien heeft het Soroptimisme in Nederland zich gestaag uitgebreid. Op 29 januari 1928, direct na de oprichting van Club Noord-Holland, werd de vereniging de Nationale Raad van Nederlandsche Soroptimistclubs in het leven geroepen. Voorwaarde voor het oprichten van een Nationale Raad was namelijk het bestaan van minimaal twee clubs. Het internationale element van het Soroptimisme bleek al meteen. Statuten en huishoudelijk reglement waren op basis van die van de Engelse vereniging ontworpen. In 1930 werden de statuten aangepast aan het ontwerp van de inmiddels opgerichte Europese Federatie, waarbij uniformiteit van de landelijke organisaties voorop stond. Dit had ook consequenties voor de naam. Alle organisaties moesten Nationale Unie gaan heten. De Nationale Unie der Nederlandse Soroptimistclubs heeft overigens pas in 1970 haar huidige naam gekregen naar aanleiding van het toetreden van club Paramaribo, hoewel club Curaçao al in 1947 opgericht was.
Naam
Soroptimisme is afgeleid van de latijnse woorden soror (zuster) en optimus (beste). De naam moet zo uitgelegd worden dat Soroptimisten zich ten doel stellen als zusters het beste te doen in haar werk en voor de mensen in het algemeen. De Soroptimistclubs behoren evenals de Rotaryclubs dan ook tot die groep van clubs die als 'serviceclubs' worden aangemerkt. Over de juiste vertaling bestond in de beginperiode ook bij de eigen leden geen duidelijkheid. Zou de vertaling met 'beste' niet hoogmoedig lijken? Moest het niet eerder samenhangen met optimisme en vertaald worden met 'blijmoedige zusters'? Op de eerste zomervergadering van 16 september 1928 lichtte de eerste presidente, mw M.E. Lulius van Goor, de naam toe:...dat wij willen trachten voor de vrouwen, onze werkende vrouwen in de eerste plaats, sorores optimae, voortreffelijke zusters te zijn. (Inv.nr.44) In toelichtingen van later datum is het Soroptimisme een verbond van vrouwen die als zusters (sorores) het beste (optimum) nastreven.
Doelstellingen
Tot de doelstellingen van het Soroptimisme behoorde expliciet het verbete­ren van de positie van vrouwen. Veel Soroptimisten wisten uit eigen ervaring dat vrouwen vaak een lange, moeizame weg moesten afleggen om een functie of beroep te kunnen uitoefenen. Ook als zij eenmaal een baan hadden bleef het vaak moeilijk. Vooral gehuwde vrouwen ondervonden veel tegenwerking. In het interbellum werden, evenals in de periode daarvoor, diverse maatregelen genomen om de vrijheid van arbeid te beknotten culminerend in het voorontwerp-Romme uit 1937 dat een verbod op arbeid van alle gehuwde vrouwen inhield. (Zie W.H. Posthumus-van der Goot (red.). Van moeder op dochter. Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld. Leiden 1948. p.430 e.v.). De Unie nam openlijk stelling tegen deze politiek door actief deel te nemen aan het in 1935 opgerichte Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. Het lidmaatschap van de Nationale Vrouwenraad, van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging dat in 1935 opgericht was en deelname aan de eveneens uit 1935 daterende commissie van beroepsvoorlichting van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding moeten ook in het licht van behartiging van vrouwenbelangen gezien worden. Na de tweede wereldoorlog traden de Soroptimisten niet of nauwelijks op de voorgrond. Hun veelal sociale activiteiten vinden voornamelijk achter de schermen plaats. Jaarlijks worden grote bedragen besteed uit de opbrengst van de afdrachten van de leden aan diverse hulpbehoevende personen en organisaties die, onder andere via een aantal fondsen, hun bestemming vinden.
In de loop van de jaren zestig maakte het element 'vrouwenbelangen', dat aanvankelijk een der belangrijkste grondslagen vormde voor het ontstaan van het Soroptimisme, plaats voor een algemenere en ook meer internationaal georiënteerde doelstelling. Het Soroptimisme heeft vanaf deze tijd ten doel vrouwen bijeen te brengen uit een zo groot mogelijke verscheidenheid van beroepen en functies, die bereid zijn om in onderling vertrouwen, vriendschap en begrip elkaar te ontmoeten, als ook kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot haar beroep of functie en haar plaats in de maatschappij; aandacht te schenken aan algemeen-maatschappelijke problemen; het leggen en onderhouden van contacten met Soroptimistclubs elders -in eigen land of daarbuiten- ter verruiming van begrip, kennis en ervaring; haar leden te stimuleren om naar capaciteit en vermogen bij te dragen aan projecten op het gebied van vorming en ontwikkeling, en het welzijn en de rechten van de mens. (M.E. Blok en J.G. Zeylstra-van Lochem. Samenvatting van de geschiedenis van het Soroptimisme van 1967-1977. Z.p. z.j. p.6)
De onderlinge band (Alle Unies zijn verplicht een commissie International Goodwill and Understanding te hebben die ten doel heeft vriendschap en begrip tussen Soroptimisten onderling te bevorderen) en algemeen maatschappelijke vraagstukken, zowel in binnen- als buitenland, komen nu meer centraal te staan. De oprichting in 1971 van het Algemeen Fonds, dat gelden voor allerlei sociale doeleinden op een meer gestructureerde wijze dan voorheen het geval was ter beschikking stelt, is hiervan een voorbeeld. Het Uniebestuur werd in de jaren zeventig steeds vaker geconfronteerd met vragen over en kritische kanttekeningen bij de realisering van de doelstel­lingen van het Soroptimisme en de structuur van de organisatie. Was het Soroptimisme nog wel betrokken bij de problemen van werkende vrouwen? Ook over vergrijzing van het ledenbestand en de werving van nieuwe leden, het aantal clubs, het karakter van de clubbijeenkomsten en de landelijke en internationale taken en structuur werden tal van vragen gesteld. Toen op de zomervergadering van 1979 een motie werd ingediend betreffende de feilen en het falen van zowel het nationale als het internationale Soroptimisme, besloot de vergadering twee groepen in te stellen om deze zaken te bestuderen. Vervolgens raakte het Uniebestuur er steeds meer van overtuigd dat deze essentiële zaken, de identiteit en de toekomst van het Soroptimisme, de hoogste aandacht moesten krijgen. Enkele leden van het Uniebestuur, die als 'bezinningsgroep' fungeerden, later 'stuurgroep' geheten, kwamen met een organisatiedeskundige tot de conclusie dat het de beste oplossing was met alle betrokkenen over deze zaken te praten. Er werd een plan voor een project 'Identiteit en Toekomst' ontworpen. Onderdeel van het plan vormde een speciale projectdag, die op 29 maart 1980 in 'de Flint' te Amersfoort plaatsvond. Deze bijeenkomst kwam in de plaats van de voorjaarswerkvergadering.
Organisatie
De Unie maakt met de andere landelijke unies van het vasteland van Europa (plus Israël en Turkije) deel uit van Soroptimist International of Europe, tot 1972 Europese Federatie geheten. Er zijn momenteel nog drie andere federaties, te weten Soroptimist International of Great Britain and Ireland, Soroptimist International of the Americas en Soroptimist International of the South West Pacific. De vier federaties worden overkoepeld door Soroptimist International, tot 1975 Soroptimist International Association geheten. In iedere unie is een groot aantal clubs landelijk verenigd. De leden van deze clubs zijn werkende vrouwen boven 25 jaar die verantwoordelijk werk verrichten en hiermee geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud voorzien. Ieder lid wordt beschouwd als de vertegenwoordigster van haar beroep of functie. Het lidmaatschap is als regel beperkt tot één vertegenwoordigster van een beroep of functie. De clubs zijn besloten. Men kan alleen op uitnodiging toetreden tot een club. Iedere maand heeft er in ieder geval één verplichte clubbijeenkomst plaats. Een lid moet per jaar minimaal tien van deze bijeenkomsten bijwonen. Op de agenda staan altijd zaken die de Unie en het internationaal Soroptimisme betreffen, terwijl daarnaast meestal een lezing gehouden wordt. Vaak ook vertelt een lid over haar werkzaamheden. In iedere club wordt iemand aangewezen die zich moet bezighouden met internationale zaken. Zij had aanvankelijk, dat wil zeggen sinds de instelling van dit 'internationaal contactlid' in 1946, uitsluitend de taak te zorgen dat iedere maand in het zogenaamde internationale kwartiertje een internationaal onderwerp besproken werd. Parallel met het belangrijker worden van het internationale karakter van het Soroptimisme is ook de taak van dit lid uitgebreid. Het aantal clubs neemt nog steeds toe, mede dankzij de 'Extension-commissie', één van de vaste commissies van de Unie die zich bezig moet houden met het actief en behulpzaam zijn bij het oprichten van nieuwe clubs.
Organen
De organen van de Unie zijn de Raad van Afgevaardigden, het Uniebestuur en twee gouverneurs. De Raad die samengesteld is uit twee afgevaardigden van iedere club bepaalt het algemene beleid van de Unie. De benoeming geschiedt voor 2 jaar.Het Uniebestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Unie en met de uitvoering van besluiten, genomen door de Raad. Het Uniebestuur bestaat tegenwoordig uit een presidente, een of meer vice-presidentes, een secretaresse, een penningmeesteresse (tot 1938 werd deze functie met die van secretaresse gecombineerd), een tweede secretaresse voor internationale contacten en een of meer assessores van de secretaresse of penningmeesteresse, allen gekozen uit de leden van de clubs. De leden van het Uniebestuur worden door de Raad voor 2 jaar benoemd. De twee gouverneurs vertegenwoordigen de Unie in de Raad van Gouverneurs van Soroptimist International of Europe. Zij worden gekozen uit de leden van de clubs en benoemd door de Raad voor twee jaar.
Vergaderingen
Aanvankelijk vonden er jaarlijks twee algemene vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden plaats, de zogenaamde zomer- en wintervergadering. Sinds 1968 zijn daar de voorjaars- en najaarswerkvergadering bijgekomen. Deze laatstgenoemde vergaderingen zijn ingesteld ter voorbereiding van de zomer-en wintervergaderingen. De najaarswerkvergadering vindt in principe plaats in november, de wintervergadering in februari, de voorjaarswerkvergadering in april en de zomervergadering in juni. Ieder jaar vindt een Landdag plaats, gecombineerd met de zomervergadering en georganiseerd door een of meer clubs. Voor deze dag, waarop diverse activiteiten en evenementen plaatsvinden zijn alle Soroptimisten uitgenodigd. Het Uniebestuur vergadert iedere maand. Daar het verenigingsjaar van 1 oktober tot 30 september loopt vinden bestuurswisselingen in principe in oktober plaats.
De Nederlandse Soroptimist
De Unie geeft sinds de oprichting in 1928 ten behoeve van de clubs en haar leden een blad uit, dat aanvankelijk onder de naam Soroptimist, vervolgens De Nederlandsche Soroptimist en tenslotte De Nederlandse Soroptimist in de regel maandelijks verschijnt. In dit blad worden, naast mededelingen van en over clubs, alle agenda's en notulen van de landelijke vergaderingen, de jaarverslagen en de financiële verantwoording van de Unie gepubliceerd.
Fondsen
Ter ondersteuning van het werk van de Unie, waarbij financiële belangen zijn gemoeid, zijn enkele fondsen opgericht, ondergebracht in stichtingen. In 1933 al werd de stichting Steunfonds der Nederlandsche Soroptimistclubs opgericht met het doel financiële steun te verlenen aan individuele vrouwen, die Soroptimist waren of waren geweest, door het verstrekken van leningen of het doen van giften. Dit fonds heeft in tegenstelling tot de andere fondsen een eigen stichtingsbestuur. De stichting Fonds ter behartiging van de Belangen van Soroptimistclubs in Nederland werd opgericht in 1951 met zowel een ruime doelstelling, namelijk ondersteuning in allerlei opzichten van de doelstellingen van het Soropti­misme, als ook een meer specifieke doelstelling als het beheren van een (toen nog niet bestaand) vakantiehuis voor Soroptimisten. In 1970 werd door het Uniebestuur een voorstel ingediend om meer structuur aan te brengen in de besteding van de gelden voor bijzondere doeleinden (inv.nr.51). Dit leidde ertoe dat in 1971 de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen werd opgericht. Hierin is het Fonds Bijzondere Hulpverlening, dat uit 1960 dateerde en ontstaan was uit restanten van vroegere fondsen, opgegaan. Ook de gelden die jaarlijks of incidenteel door de clubs werden afgedragen voor het steunen van diverse sociale projecten in binnen- en buitenland (na de tweede wereldoorlog bij voorbeeld werd financiële hulp aan vluchtelingen geboden; ook werden studiebeurzen verstrekt; zie inv.nrs.347-348) gingen vanaf 1971 naar het Algemeen Fonds. Jaarlijks moet dit Fonds de Raad van Afgevaardigden voorstellen doen inzake de keuze van, en het uit te keren bedrag aan één of meer sociale of andere projecten en/of beurzen. De projecten of beurzen moeten wel in overeenstemming met de doelstellingen van het Soroptimisme zijn. De Stichting Fonds ter behartiging van de Belangen van Soroptimistclubs in Nederland bleef in 1971 toch ook gehandhaafd. Alle gelden van dit Fonds waren sindsdien alleen bestemd voor een door dit Fonds te beheren Soroptimisthuis, dat als ontmoetings- en vakantiehuis zou moeten dienen. Dit huis werd in 1973 gekocht, een drie-kamer-appartement, gelegen in Zuid-Frankrijk.
Lustra
Aan ieder lustrum werd aandacht besteed. Met name het gouden jubileum in 1978 werd op luisterrijke wijze gevierd. Op 21 januari vond in het Congrescentrum in Utrecht een groot feest plaats. Geheel in de lijn van het Soroptimisme werd niet alleen feest gevierd, maar was ook geld uitgetrokken om in een zogenaamd jubileumproject aandacht te kunnen besteden aan een sociaal probleem. Het snel stijgende percentage van vrouwelijke alcoholisten was aanleiding voor de Unie om als jubileumproject 'Vrouwen en alcohol' te kiezen. Als onderdeel van een campagne, die samen met de Stichting Ideële Reclame (SIRE) gelanceerd zou worden, was een folder over alcoholgebruik verschenen, gericht op vrouwen en mannen en met een preventief karakter, getiteld Drank, makkelijk te veel, moeilijk terug.
Soroptimist International
De Europese Federatie werd in 1928 te Londen opgericht. Het Federatiebestuur heeft met de Raad van Gouverneurs oftewel de gouverneursvergadering de leiding van de Federatie. De presidente wordt door de Unies gekozen uit de gouverneurs en oud-gouverneurs, terwijl de overige leden van het Federatiebestuur gekozen worden door de gouverneursvergadering uit de gouverneurs in functie. Iedere Unie wordt op de jaarlijkse gouverneursvergadering door twee gouverneurs per Unie vertegenwoordigd. Tot 1958 werd na de gouverneursvergadering, die in het land van de presidente gehouden wordt, een congres gehouden dat voor alle Soroptimisten toegankelijk was. Na 1958 wordt volstaan met eens in de vier jaar een congres te houden dat georganiseerd wordt door de Soroptimist International Association (SIA). Deze congressen zijn gewi
aan een thema dat voor een aantal jaren vastgesteld wordt. Alle clubs en Unies moeten zich met dit thema bezighouden. Wel worden er vanaf 1958 na afloop van de gouverneursvergadering informele bijeenkomsten georganiseerd, de zogenaamde journées d'amitié. In het bestuur van de SIA hebben in ieder geval alle presidentes van de Federaties zitting. De vergaderingen van het bestuur vinden in principe eens in de twee jaar plaats. In het jaar dat een conventie gehouden wordt, vindt de vergadering tijdens deze conventie plaats. (gegevens ontleend aan: M.E. Blok en L.F. Melchior, Het Soroptimisme in Nederland. Samenvatting van de geschiedenis van het Soroptimisme van 1927 tot 1967 , Den Haag 1967) Op de conventie van de SIA in 1956 werd besloten dat alle Unies een speciale commissie voor de Verenigde Naties moesten instellen, die als contactorgaan tussen de Unies en de vertegenwoordigster bij de Verenigde Naties zou moeten fungeren. Het was namelijk voor internationale particuliere verenigingen met een doelstelling die verwant is aan die van de Verenigde Naties mogelijk om een consultatieve status bij verschillende organen van de VN te verwerven. Een lidmaatschap van de in 1945 opgerichte Verenigde Naties was weliswaar voorbehouden aan regeringen, maar van meet af aan werd het van essentieel belang geacht dat de hele bevolking zou meedenken, meeleven en meedoen. Soroptimist International heeft als non-gouvernementele organisatie momenteel een consultatieve status bij de Ecosoc, Unesco, Unicef en ILO. De bedoeling van deze status is tweeërlei. Enerzijds kan het betreffende orgaan van de VN zich verzekerd weten van de inbreng van organisaties met een specifieke deskundigheid, anderzijds zijn de organisaties, die toch een onderdeel zijn van de publieke opinie op deze manier in staat hun opvattingen kenbaar te maken. Door de instelling van de hierboven genoemde aparte commissie zou nog meer aan het doel beantwoord kunnen worden. De organisatiestructuur van de Unie heeft meermalen kleine wijzigingen ondergaan. Functies zijn gecombineerd, opgeheven of pas onlangs gecreëerd; de relatie met de andere federaties is in de loop der jaren strakker geregeld, de hiërarchische opbouw met Soroptimist International als overkoepelend lichaam is steeds meer voelbaar geworden; fondsen en commissies zijn opgericht, opgeheven, samengevoegd of uitgebreid.
Betrekkingen met andere organisaties in Nederland
De Unie was en is lid van een aantal Nederlandse verenigingen of is vertegenwoordigd in het bestuur ervan. In 1935 richtte de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) een commissie voor beroepsvoorlichting op, waarbij de Unie vanaf het begin bij betrokken was. Sinds 1936 was de Unie lid van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, een samenwerkingsverband van alle vrouwenverenigingen die streefden naar verbetering van den zedelijken, economischen en rechtstoestand van de vrouw (Zie W.H. Posthumus-van der Goot (red.). Van moeder op dochter. Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld. Leiden 1948. p.215), opgericht in 1898 naar aanleiding van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uit dat jaar. Ook werd de Unie lid van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC), dat in 1944 werd opgericht teneinde bij het herstel vam Nederland na de oorlog snel het contact te kunnen herstellen met een aantal vrouwenverenigingen, die alle stromingen zoveel mogelijk vertegenwoordigden. In 1973 kwam een Interimstichting Samenwerkingsverband Nationale Vrouwenraad, Het Nederlandse Vrouwen Comité en de Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot stand, die voorlopig als overkoepelende organisatie ging fungeren met de bedoeling tot een fusie van deze drie organisaties te komen. Dit leidde tot de oprichting van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) op 15 april 1975. De Unie is vanaf het begin lid. Het algemeen bestuur van de NVR is samengesteld uit de vertegenwoordigsters van een groot aantal vrouwenorganisaties van uiteenlopende levensbeschouwelijke en politieke grondslag. De NVR heeft dientengevolge een brede doelstelling, waarachter alle organisaties zich konden scharen, namelijk het bevorderen van de bewustwording van volledige verantwoordelijkheid van vrouwen in de samenleving, met in acht neming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de aangesloten organisaties. Bovendien fungeert de NVR als contactpunt van deze organisaties met de overheid. De voorzitster, secretaresse en penningmeesteres worden overigens in functie gekozen. Zij kunnen niet meer als vertegenwoordigster van hun organisatie optreden. Sinds de jaren zestig was het Soroptimisme vooral op algemeen maatschappelijke zaken georiënteerd. Een logisch gevolg hiervan was een intensiever contact met andere zogenaamde service-clubs, te weten Rotary International, Lions-International, Nederlandse Tafelronde, Federatie van Junior-kamers, Kiwanis International en Zonta Nederland. Bestuursleden van deze serviceclubs -voor de Unie is dat de presidente- vergaderen regelmatig in het Interservice-overleg (ISO) met als doel het uitwisselen van informatie over service-activiteiten, het pogen deze activiteiten te bundelen en/of de activiteiten van een der aangesloten service-clubs te ondersteunen. Teneinde de daad bij het woord te kunnen voegen werd op 10 januari 1974 de Stichting Interservice Nederland (SIN) opgericht, die ten doel heeft het organiseren en stimuleren van, het coördinerend optreden bij en het verschaffen van financiële steun aan de gezamenlijke activiteiten van de service-clubs in Nederland. (inv.nr.495). Dit doel werd hetzelfde jaar verwezenlijkt door de organisatie van een interservice-dag met als thema grenzen aan groei?, geënt op en gestimuleerd door het eerste rapport van de Club van Rome. Van de zijde van het Uniebestuur heeft de (assessor-)penningmeesteres zitting in deze stichting.
Geschiedenis van het archief
Op de eerste vergadering van de Raad van Afgevaardigden na de oorlog kwam ook het archief ter sprake. In de notulen staat te lezen dat de kas en alle kas- en archiefstukken van de Unie door de bezetter in beslag genomen waren. (inv.nr.46) Bij inventarisatie van het archief bleken archiefstukken uit de vooroorlogse periode toch aanwezig te zijn. Waarschijnlijk waren veel bescheiden bij bestuursleden thuis bewaard gebleven, want pas na de oorlog, in 1954, werd overwogen het archief centraal te bewaren. In de wintervergadering van 16 januari 1954 deelde de presidente mee dat het steeds groeiende archief zorgen baart. Het is nu bij verschillende bestuursleden opgeborgen. Deze hebben echter geen tijd om het na te kijken en in orde te brengen. Er is dringend behoefte aan een archivaris, bijvoorbeeld een seniorlid die belangstelling heeft voor het archief, tijd om zich er in te verdiepen, en een beetje ruimte om het op te bergen. (inv.nr.47) Er kwamen enige reacties binnen. Clara Meyers, lid van club Amsterdam en bestuurslid van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, deed het voorstel om het archief bij het IAV onder te brengen. Het archief kwam uiteindelijk bij mw G.C. Ekker te Deventer terecht, waar het tot eind 1959 heeft kunnen verblijven. Mw Ekker beschikte over voldoende ruimte en vooral over tijd om het archief 'op orde' te brengen. (inv.nr.251)\ Begin 1959 kon zij om persoonlijke redenen niet meer voor het archief zorgen. Zij stelde voor het archief nu wèl naar het IAV over te brengen. Daar kwam het weer niet van, omdat er inmiddels plannen waren om een Soroptimistcentrum op te richten, waarin ook het archief onderdak zou kunnen krijgen. In afwachting daarvan werd het archief gehuisvest, van februari 1960 tot maart 1963, bij mw A.J. van Hoek-van Nieuwkerk in Den Haag. Daarna is het nog korte tijd ondergebracht geweest bij mw L.A. van Straaten. In februari 1964 kon het archief naar het Louise Wenthuis in Amsterdam verhuizen. In dit huis had de Unie een appartement gehuurd dat, behalve als bewaarplaats voor het archief en als administratief centrum, dienst doet als vergaderruimte, ontmoetingscentrum en logeeradres. In de zomer van 1988 is het archief in bewaring gegeven aan en ondergebracht bij het IIAV. Al met al besloeg het materiaal 10 meter.
Verantwoording van de inventarisatie
In de loop der jaren is het archief meermalen herordend. In de periode dat het archief bij mw Ecker ondergebracht was, is het door haar geordend. (inv.nr.251) Hoe zij te werk is gegaan heb ik niet kunnen reconstrueren. Ook toen het archief eenmaal in het Soroptimistcentrum, ook wel Administratiefcentrum genoemd, ondergebracht was, is de ordening van het archief weer ter hand genomen. Hiermee heeft mw M.E. Blok zich beziggehouden. Zij heeft, naar eigen zeggen, het archief grotendeels op onderwerpen geordend. Ook heeft zij vernietigd, met name door haar onbelangrijk geachte brieven en notities van hoofdbestuursleden en bank- en giroafschriften. (Brief van mw M.E. Blok aan Annemarie Kloosterman, [november 1988]). De door mw M.E. Blok aangebrachte ordening van de archiefstukken heb ik grotendeels gehandhaafd. Alleen daar waar stukken overduidelijk foutief geplaatst waren heb ik deze in een meer passende rubriek ondergebracht. De plaatsing van de stukken betreffende de fondsen en commissies van de Unie behoeft enige toelichting. De door de Unie in het leven geroepen fondsen hebben alle een stichtingsvorm en dus ook een stichtingsbestuur. Toch was dit feit op zich geen reden voor mij om de stukken van deze fondsen als gedeponeerde archieven te beschouwen. In de eerste plaats omdat de Unie zelf dit onderscheid ook niet maakte: de stukken van de stichtingsbesturen zaten niet apart en het was niet mogelijk een scheiding aan te brengen tussen de stukken van het Uniebestuur en stukken die eventueel van de stichtingsbesturen waren. Bovendien bleek weinig van een zelfstandig functioneren van de stichtingsbesturen die, met uitzondering van het Steunfonds, werden gevormd door dezelfde personen als het bestuur van de Unie.
Ook voor de commissies gold dat stukken betreffende een commissie en stukken afkomstig van een commissie zodanig bijeengevoegd waren dat scheiden moeilijk was. Daar het leeuwedeel van de stukken opgemaakt of ontvangen was door de Unie is ook hier voor plaatsing in het archief van de Unie gekozen. De plaatsing van De Nederlandse Soroptimist, het maandblad van de Unie.Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-8
De Nederlandsche Soroptimist, houdende agenda's, notulen, verslagen, begrotingen, jaarrekeningen en bekendmakingen. Gestencild. 1932-1940.. 8 omslagen.
1
1932..
NB. jan.-juni, sept. ontbreken.
2
1933..
3
1934..
4
1935..
5
1936..
6
1937..
NB. maart ontbreekt.
7
1938..
NB. okt. ontbreekt.
8
1939-1940 maart..
NB. jan. 1940 ontbreekt.
9-43
De Nederlandse Soroptimist, houdende agenda's, notulen, verslagen, begrotingen, jaarrekeningen en bekendmakingen. Gedrukt. 1949-1983.. 35 banden.
9
1949..
10
1950..
NB. juli ontbreekt.
11
1951..
12
1952..
13
1953..
14
1954..
15
1955..
16
1956 ..
NB. sept.-okt. ontbreken.
17
1957..
18
1958..
19
1959..
20
1960..
21
1961..
22
1962..
23
1963..
24
1964..
25
1965..
26
1966..
27
1967..
28
1968..
29
1969..
NB. april-juni ontbreken.
30
1970..
31
1971..
32
1972..
33
1973..
34
1974..
35
1975..
36
1976..
37
1977..
38
1978..
39
1979..
40
1980..
41
1981..
42
1982..
43
1983..
44-50
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de zomer- en wintervergaderingen van de Raad van Afgevaardigden. Met stukken van aansluitend aan de zomervergaderingen gehouden 'Landdagen' 1928, 1969,1971-1979. 1928/1929-1982/1983.. 6 omslagen, 1 pak.
44
1928/1929-1935/1936..
45
1936/1937-1940 jan..
46
1946/1947-1951/1952..
47
1952/1953-1957/1958..
48
1958/1959-1967/1968..
49
1 pak. 1968/1969-1978/1979..
50
1979/1980-1982/1983..
51-52
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de voorjaars- en najaarsvergaderingen van de Raad van Afgevaardigden. 1968/1969-1982/1983.. 2 omslagen.
NB. Incompleet
51
1968/1969-1978/1979..
52
1979/1980-1982/1983..
53
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van vergaderingen van het Uniebestuur met clubpresidentes, gouverneurs en anderen, ter voorbereiding van de 'zomer- en wintervergaderingen'. 1951 maart-1952 april.. 1 omslag.
54-73
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de vergaderingen van het Uniebestuur. 1933/1934-1983.. 20 omslagen.
54
1933 april-1940 juli.
55
1945 nov. -1953..
56
1954 maart-1958..
57
1959-1961..
58
1962-1963 sept..
59
1963 okt. -1966 sept..
60
1966 okt. -1969 sept..
61
1969 okt. -1970 sept..
62
1970 okt. -1971 sept..
63
1971 okt. -1972 sept..
64
1972 okt. -1973 sept..
65
1973 okt. -1974 sept..
66
1974 okt. -1976 sept..
67
1976 okt. -1977 sept..
68
1977 okt. -1978 sept..
69
1978 okt. -1979 sept..
70
1979 okt. -1980 sept..
71
1980 okt. -1981 sept..
72
1981 okt. -1982 sept..
73
1982 okt. -1983..
74-77
Jaarverslagen. 1929-1981/1982.. 4 omslagen.
NB. 1965/1966 ontbreekt.
74
1929-1939..
75
1945-1956/1957..
76
1957/1958-1963/1964..
77
1964/1965-1981/1982..
78-115
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1927-1968.. 29 omslagen, 9 pakken.
NB. 1964 en 1965 ontbreken.
78
1927-1928..
79
1 pak. 1929..
80
1930..
81
1931..
82
1932..
83
1933..
84
1934..
85
1935..
86
1936..
87
1937..
88
1 pak. 1938..
89
1939..
90
1940/1941..
91
1945..
92
1 pak. 1946..
93
1947..
94
1948..
95
1949..
96
1 pak. 1950..
97
1 pak. 1951..
98
1 pak. 1952..
99
1953..
100
1954..
101
1955..
102
1956..
103
1957..
104
1958..
105
1 pak. 1959..
106
1960..
107
1961..
108
1962..
109
1963..
110
1966..
111
1967..
112
1968..
113
1934-1940 feb.. Betreffende vrouwenarbeid. 1 pak.
114
Betreffende vrouwenarbeid. 1 pak. 1946-1958..
115
Betreffende vredesbeweging . 1935-1938..
116-119
Indicateurs (op vervallen ordening) en agenda's. 1959 okt.-1973 sept.. 4 delen.
116
Indicateur. 1959 okt.-1962 okt..
117
Indicateur van stukken ingekomen en uitgaand bij het ministratief Centrum. 1962 juli-1964 april..
118
Agenda van stukken ingekomen en uitgaand bij het Administratief Centrum. 1964 april-1966 sept..
119
Indicateur en agenda. 1967 okt.-1973 sept..
NB. Vanaf 1968 alleen agenda.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Regelgeving.
120
Statuten en huishoudelijke reglementen. Met correspondentie van de statutencommissie. 1928-1959,1976,1979-1982.. 1 pak.
120a
Schrijven van het Nederlandsche Beheersinstituut, 5 december 1945, waarbij de opheffing en de in liquidatietreding van de Unie en de clubs ongedaan worden gemaakt. 1945.. 1 stuk.
121
Instructies voor het Uniebestuur, de clubbesturen, commissies en fondsen. Gestencild. 1965,1971,1977-1981.. 1 omslag.
122
Beschikking van de inspecteur der registratie en successie te Amsterdam d.d. 10 mei 1973, waarbij de Unie gerangschikt wordt onder de rechtspersonen, als bedoeld in art. 24 onder I, 4e alinea der Successiewet 1956. 1973.. 1 stuk.

Clubs.
NB. Voor datum van inauguratie van clubs zie p.19 e.v.; zie ook inv.nrs. 249-250,270.
123-181
Jaarverslagen van de clubs, alfabetisch geordend. 1927/1928-1982/1983.. 55 omslagen, 11 stukken.
NB. Incompleet; periode 1970/1971-1973/1974 ontbreekt bij alle clubs.
123
Alkmaar en omstreken. Vanaf 1956..
124
Amersfoort. Vanaf 1948..
125
Amsterdam. Vanaf 1939-1968/1969..
126
Amsterdam Centrum/West. Vanaf 1969..
127
Amsterdam Zuid/Amstelveen. Vanaf 1969..
128
Amsterdam Zuid-Oost. Vanaf 1969..
129
Apeldoorn. Vanaf 1947..
130
Arnhem. Vanaf 1948..
131
Beneden-Maas. Vanaf 1955..
132
Bergen op Zoom. Vanaf 1974..
133
De Bevelanden. Vanaf 1949..
134
De Bilt-Bilthoven. 4 stukken. Vanaf 1979..
135
Breda. Vanaf 1953..
136
Bussum en omgeving. Vanaf 1949..
137
Curaçao. Vanaf 1949..
138
Delft. Vanaf 1955..
139
Deventer. Vanaf 1947..
140
Doetinchem. 1 stuk. Vanaf 1982..
141
Doorn en omstreken. Vanaf 1954.
142
Dordrecht. Vanaf 1953..
143
Drenthe. Vanaf 1950..
144
De Eemsmond. Vanaf 1974..
145
Eindhoven. Vanaf 1953..
146
Emmen. Vanaf 1961..
147
Enschede. Vanaf 1962..
148
Friesland. Vanaf 1947-1968/1969..
149
Friesland-Noord. Vanaf 1969..
150
Friesland-Zuid. Vanaf 1974..
151
Gooi en Eemland (in 1949 gesplitst in Bussum en Hilversum). Vanaf 1940-1949..
152
Gouda en omstreken. Vanaf 1947..
153
’s-Gravenhage. Vanaf 1927..
154
Groningen stad en ommmelanden. Vanaf 1954-1974/1975..
155
Groningen-Oost. Vanaf 1976..
156
Groningen-West. Vanaf 1976..
157
Haarlem. Vanaf 1940..
158
Hilversum en omstreken. Vanaf 1950..
159
Hoorn en omstreken. Vanaf 1962..
160
Leiden. Vanaf 1932..
161
Merwekring. Vanaf 1977..
162
Noord-Oost-Polder. Vanaf 1967..
163
Nijmegen. Vanaf 1963..
164
Paramaribo. 4 stukken. Vanaf 1970..
165
De Reestlanden. Vanaf 1974..
166
Rotterdam. Vanaf 1957..
167
Scheveningen. Vanaf 1961..
168
Schouwen-Duiveland. Vanaf 1958..
169
Twente. Vanaf 1940..
170
Utrecht. Vanaf 1947.
171
Voorburg-Rijswijk en omstreken. Vanaf 1963..
172
Wageningen. Vanaf 1974..
173
Walcheren. Vanaf 1949..
174
Waterland. Vanaf 1974..
175
West-Betuwe. Vanaf 1974..
176
Zaanstreek. Vanaf 1956..
177
Zeeland. 2 stukken. 1945, 1947..
178
Zeeuwsch-Vlaanderen. Vanaf 1965..
179
Zeist en omstreken. Vanaf 1960..
180
Zuid-Limburg. Vanaf 1976..
181
Zwolle. Vanaf 1940..
182
Correspondentie met clubs. Alfabetisch op club geordend. 1967-1973.. 1 pak.
183
Circulaires aan de clubbesturen. Met bijlagen. Chronologisch geordend. 1966-1983.. 1 pak.
184-189
Stukken betreffende de oprichting en inauguratie van clubs. Alfabetisch op club geordend. 1927-1983.. 6 pakken.
184
A..
185
B-E..
186
F-N..
187
P-T..
188
U-W..
189
Z..
190
Stukken van de presidente betreffende de oprichting en inauguratie van clubs. Chronologisch geordend. 1958,1972-1983.. 1 pak.
191
Stukken betreffende de 'Extension'-commissie, actief en behulpzaam bij het oprichten van nieuwe clubs. 1948-1980.. 1 omslag.
192
Stukken betreffende vervanging van in de Tweede Wereldoorlog verloren gegane charters. 1962-1963.. 1 omslag.
193-194
Stukken betreffende aanvragen en goedkeuring van nieuwe beroepen en functies. Alfabetisch op club geordend. 1974-1982.. 2 pakken.
193
A-F..
194
G-Z..
195
Staat van goedgekeurde beroepen en functies. Met vertaling in Frans en Engels. Gedrukt. 1956.. 1 stuk.
196
Stukken betreffende het lidmaatschap van een op te richten adviescommissie ter beoordeling van nieuwe beroepen. 1978.. 1 omslag.
197
Rapport van C.C. Koiter, bevattende een analyse van de per club uitgeoefende beroepen en functies. Afdruk. 1976.. 1 stuk.

Lidmaatschap.

Ledenregistratie.
198-201
Ledenlijsten. Gedrukt. 1927,1930,1950-1982.. 3 katernen, 1 pak, 1 omslag.
198
1927..
199
1930, 1939..
200
1950,1952,1955-1979. 1 pak.
201
1 omslag. 1982..

Lidmaatschap besturen en commissies.
202
Ingekomen stukken betreffende voordrachten voor bestuursfuncties en lidmaatschap van commissies zowel nationaal als internationaal. 1955-1974,1978.. 1 omslag.

Individuele leden.
203
Dossier betreffende het aanbieden van het erelidmaatschap op 23 januari 1960 aan koningin Juliana. 1959 nov.-1960 aug.. 1 omslag.
204
Correspondentie met de particulier secretaresse van het erelid koningin Juliana over bijeenkomsten van de Unie. 1965/1966-1973/1974.. 1 omslag.
205
Correspondentie met het erelid Henriëtte J.M. Panthaleon baronesse van Eck over de Unie. 1966/1967-1977.. 1 omslag.
206
Stukken betreffende het overlijden op 10 augustus 1979 van het erelid Henriëtte J.M. Panthaleon baronesse van Eck. 1979.. 1 omslag.
207
Stukken betreffende de oprichtster van de Unie, Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck naar aanleiding van haar overlijden op 11 november 1956. 1956-1959.. 1 omslag.

Bejaardenzorg.
208
Notulen van de commissie voor bejaardenzorg. 1958 juni-1959 okt.. 4 stukken.
209
Jaarverslagen van de commissie voor bejaardenzorg. 1957/19­58-1961/1962.. 4 stukken.
210
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de commissie voor bejaardenzorg. Met bijlagen. 1957-1959.. 1 omslag.
211
Notities betreffende de commissie voor bejaardenzorg. 1957.. 1 omslag.
212
Lijsten met namen van contactleden van de commissie voor bejaardenzorg. Afschriften. [1959],1961.. 3 stukken.
213
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een 'senectuteproject', opgezet ten bate van oudere Soroptimisten. 1972-1975.. 1 omslag.

Financiën.

Verantwoording.
214
Financiële jaarverslagen. 1951-1957.. 1 omslag.
215
Jaarrekeningen. 1932-1939, 1945/1946-1952, 1956/1957-1957/1958, 1960/1961, 1964/1965-1965/1966, 1975/1976, 1977/1978, 1982/1983.. 1 omslag.
216
Begrotingen voor 1940, 1953, 1964/1965-1965/1966, 1975/1976-1979/1980.. 1 omslag.
217
Stukken houdende gegevens voor het opstellen van de balans 1976/1977. [1977].. 1 omslag.
218
Verslagen van de kascommissie betreffende de controle van de financiën van de Unie, de stichting Fonds bijzondere hulpverlening (tot 1972), de stichting Algemeen Fonds (vanaf 1972) en de stichting Fonds ter behartiging van de belangen van de Soroptimistclubs in Nederland.1928-1981/1982.. 1 omslag.
NB. Incompleet.
219
Correspondentie van het Uniebestuur en de in 1972 aangetrokken financieel adviseur C.J.Groenenboom. Met bijlagen. 1975-1978.. 1 omslag.
220-222
Correspondentie van de penningmeesteres en de in 1972 aangetrokken financieel adviseur C.J. Groenenboom betreffende de financiële verantwoording. Met bijlagen. 1977/1978-1979/1980.. 3 omslagen.
220
1977 juli-1978 nov..
221
1978 dec.-1979 okt..
222
1979 nov.-1980 okt..

Boekhouding.
223-241
Kas-,bank- en giroboeken. Met aantekening voor accoord van kascommissie. 1928/1929-1979/1980.. 7 delen, 7 omslagen, 2 katernen, 3 liassen.
223
Kasboek. 1 omslag. 1928 juni-1935..
224
Kasboek. 1 deel. 1936-1939 feb.;.
NB. Door waterschade grotendeels onleesbaar.
225
Kasboek. 1 deel. 1939 maart-1940 nov..
226
Kasboek. 1 katern. 1946-1951 jan..
NB. Door waterschade grotendeels onleesbaar.
227
Kasboek. 1 omslag. 1951-1952..
228
Giroboek. 1 deel. 1951-1952..
229
Kas-bank-giroboek. 1 deel. 1953-1960/1961..
230
Kasgiroboek. 1 deel. 1961/1962-1970/1971..
231
Bankboek. 1 deel. 1960/1961-1962/1963..
232
Bankboek. 1 deel. 1963/1964-1976..
233
Giroboek. 1 lias. 1971 okt.-1972 sept..
234
Giroboek. 1 lias. 1972 okt.-1973 sept..
235
Giroboek. 1 lias. 1973 okt.-1974 sept..
236
Giroboek. 1 omslag. 1974 okt.-1975 sept..
237
Giroboek. 1 omslag. 1975 okt.-1976 sept..
238
Giroboek. Ook van Algemeen Fonds en Jubileumfonds. 1 omslag. 1976 okt.-1977sept..
239
Giroboek.Ook van Jubileumfonds. 1 omslag. 1977 okt.-1978 sept..
240
Bankboek. Ook van Algemeen Fonds en Jubileumfonds. 1 omslag. 1976 okt.-1978 sept..
241
Bankgiroboek. Ook van jubileumproject 'Vrouwen en Alcohol'. 1 katern. 1979 okt.-1980 sept..

Overige.
242
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeesteres betreffende financiële aangelegenheden met betrekking tot de Europese Federatie.1976-1979.. 1 omslag.
243-245
Correspondentie van de penningmeesteres als lid van de Centrum-commissie en de administratrice van het Administratief Centrum over de boekhouding van het Centrum. Met maandelijkse kasoverzichten. 1976/1977-1979/1980.. 3 omslagen.
243
1976 sept.-1977 nov..
244
1977 dec. -1978 sept..
245
1978 okt. -1979 nov..
246
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeesteres met betrekking tot 'De Nederlandse Soroptimist'.1975-1979.. 1 omslag.
247
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeesteres betreffende projecten gefinancierd door het Algemeen Fonds. 1976-1979.. 1 pak.
248
Stukken van de penningmeesteres betreffende reiskostenvergoeding. 1976/1977-1978/1979.. 1 omslag.
249
Staten houdende een overzicht van de jaarlijkse afdrachten van de clubs aan de Unie, van de Unie aan de fondsen. 1963/1964-1979/1980.. 1 omslag.
250
Formulieren, waarop gegevens per club ingevuld moeten worden ten behoeve van de financiële administratie. [c.1978].. 3 stukken.

Archief en geschiedenis van de Unie.
251
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met betrekking tot het archief. 1954-1962.. 1 omslag.
252
Ordeningsplan voor het archief, tevens bedoeld als archiefschema. Onvolledig klad. [1962].. 1 stuk.
253
Lijst van trefwoorden met betrekking tot het archief. Met incidenteel gegevens over vindplaats (verouderd) en vernietiging van stukken. [c.1960].. 1 stuk.
254
Stukken, afkomstig van M. Blok, betreffende de geschiedenis van de Unie. 1977-1978 en ongedateerd.. 1 omslag.

Gouden Jubileum 1978.
NB. Zie voor Jubileumfonds inv.nrs.238-240.

Jubileumfeest.
255
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken. Met lijst van de leden van de jubileumcommissie. 1976 feb.-1977 dec.. 1 omslag.
NB. Notulen van 14 sept. en 20 dec. 1977 ontbreken.
256
Brieven van het Uniebestuur houdende uitnodigingen voor het bijwonen van het jubileumfeest. Afschriften. 1977.. 1 omslag.
257
Stukken houdende informatie en draaiboeken betreffende het jubileumfeest op 21 januari 1978 te Utrecht. Concepten. 1977.. 1 omslag.
258
Stukken betreffende de huur van ruimten in de jaarbeurs te Utrecht voor het jubileumfeest. 1976 feb.-1977.. 1 omslag.
259
Polissen betreffende een onkosten- en aansprakelijkheidsverzekering geldende op 21 januari 1978. Met bijlagen. 1977.. 1 omslag.
260
Ingekomen stukken van clubleden die zich na het verstrijken van de inschrijvingstermijn willen opgeven voor het jubileumfeest. 1978.. 1 omslag.
261
Ingekomen stukken bij het Uniebestuur van de jubileumcommissie houdende begrotingen en financiële overzichten aangaande het jubileumfeest. 1976-1978.. 1 omslag.
262
Balans van het jubileumfeest, opgemaakt door de jubileumcommissie. Klad. 2 stukken. 1978..
263
Kasgiroboek van de jubileumcommissie. 1977 feb.-1978 aug.. 1 deel.
264
Staat waarin per deelneemster aan het jubileumfeest gegevens genoteerd staan over vervoer, logies en betaling. [1978].. 1 omslag.
265
Programma van 'het Gouden Jubileum', 21 januari 1978 gevierd te Utrecht. Gedrukt. 1978.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
266
Stukken houdende teksten van toespraken van de presidente tijdens het jubileumfeest op 21 januari 1978 te Utrecht. Vertalingen. 1978.. 1 omslag.
267
Ingekomen stukken houdende dankbetuigingen voor het geslaagde jubileumfeest. 1978.. 1 omslag.
268
Brieven houdende dankbetuigingen voor attenties op of naar aanleiding van het jubileumfeest. Afschriften. 1978.. 1 omslag.

Jubileumproject 'Vrouwen en alcohol'.
NB. Zie ook inv.nrs.241 en 506.
269
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het jubileumproject. 1976-1979.. 1 omslag.
270
Circulaires van het Uniebestuur aan alle clubbesturen betreffende het jubileumproject. Gestencild. 1978-1979.. 1 omslag.
271
Ingekomen stukken, houdende financiële overzichten betreffende het jubileumproject. Met bijlagen. 1977-1979.. 1 omslag.
272
Enquêteformulier, waarop clubleden die aan de verspreiding van de brochure 'Drank. Makkelijk te veel. Moeilijk terug', hebben meegewerkt, hun bevindingen kunnen invullen. Gestencild. 1978.. 1 stuk.

De Nederlands(ch)e Soroptimist. Maandblad van de Unie.
NB. Zie ook inv.nr.246.
273
Jaarverslagen van de redactrice van het maandblad. 1950, 1951, 1953/1954-1966/1967, 1968/1969-1972/1973.. 1 omslag.
274
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het maandblad. 1930, 1939, 1947-1974/1975.. 1 omslag.
275
Correspondentie met de drukker betreffende het voor verzen­ding gereedmaken van het maandblad. 1983.. 1 omslag.

Fondsen.
NB. Zie ook inv.nr.249.

Stichting Fonds ter behartiging van de belangen van de Soroptimistclubs in Nederland.
276
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Fonds. 1951-1968.. 1 omslag.
277
Akte van oprichting van het Fonds, gevestigd te 's-Gravenhage, door de Nationale Unie voor notaris Adriaan Zonnevylle te Almelo. Concept. [1950].. 1 stuk.
278
Akte van statutenwijziging op 9 januari 1960 bestaande uit, in verband met de voorschriften van de wet op stichtingen, de toevoeging 'stichting'. 1960.. 1 stuk.
279-280
Stukken betreffende wijziging van de statuten. 1964, [1964], 1977.. 2 omslagen.
279
1964..
280
1977..
281
Akte van statutenwijziging op 22 februari 1979 voor notaris Aafke H.M. de Jong te Haarlem. 1979.. 1 stuk.
282
Financiële verslagen van het Fonds. 1951, 1962/1963-1966/1967, 1970/1971-1971/1972, 1975/1976-1976/1977.. 1 omslag.
283-284
Bankgiroboeken van het Fonds. 1963-1979.. 2 delen.
283
1963 okt. -1976 sept..
284
1976 sept.-1979 sept..
285
Vernietigingslijst betreffende de financiële bescheiden. Concept. 1983.. 1 stuk.
286
Dossier betreffende de aankoop door het Fonds van een vakantiehuis, het appartement nr.22 in La Résidence 'Les Jasmins', Zuid-Frankrijk. 1969-1974.. 1 pak.
287
Brief van H.L.F.H. Donkers aan het Uniebestuur betreffende het passeren van de koopakte van het vakantiehuis. 1973.. 1 stuk.
288
Akte van transport voor notaris Jacq. Benne te Nice op 1 oktober 1973 door H.B. Donkers aan het Fonds van appartement nr.22 in La Résidence 'Les Jasmins'. 1973. Met afdruk. Met retroacta. 1970-1971, 1973.. 1 omslag.

Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
NB. Zie ook inv.nrs.238,240,247.
289
Agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen van het Fonds. Afdrukken. 1972-1979.. 1 omslag.
290
Akte van oprichting van het Fonds, gevestigd te Amsterdam, voor notaris C.A. Appelboom te Nijmegen op 25 augustus 1971. Afdruk. 1971.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
291
Statuten. Concept. 1971.. 1 stuk.
292
Financiële verslagen. 1964/1965 (van het uit 1960 daterende Fonds Bijzondere Hulpverlening, dat in 1971 in het Algemeen Fonds opging), 1975/1976-1977/1978. 1964/1965, 1975-1978.. 4 stukken.
293-297
Bank-giroboeken. 1960-1980.. 1 deel, 4 katernen.
293
Bankgiroboek. 1972-1974/1975. 1 deel. Met voorin bankgiroboek van het Fonds Bijzondere Hulpverlening. 1960 okt.-1971/1972..
294
Giroboek. 1976 okt.-1977 sept..
295
Giroboek. 1977 okt.-1978 sept..
296
Bankboek. 1976 okt.-1978 sept..
297
Bankgiroboek. 1979 okt.-1980 sept..
298
Register van aantekeningen betreffende de bestedingen van het Fonds. 1976-1979.. 1 deel.
299-302
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de jaarlijks door het Fonds te financieren projecten, die voor de jaren 1976-1979 geaccepteerd zijn. Met bijlagen. 1975-1979.. 4 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs.247 en 307.
299
1975-1977..
300
1976-1977..
301
1977-1978..
302
1978-1979..
303-306
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de jaarlijks door het Fonds te financieren projecten, die voor de jaren 1976-1979 afgewezen zijn. Met bijlagen. 1974-1979.. 4 omslagen.
303
1974-1976..
304
1977..
305
1977-1978..
306
1978-1979..
307
Stukken betreffende het door het Fonds gefinancierde project 'Guatemala', welk land in 1976 door aardbevingen getroffen werd. 1976-1977.. 1 omslag.

Stichting Steunfonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
308
Algemene en financiële jaarverslagen. 1935-1938/1939, 1946-1977/1978.. 1 omslag.
NB. Incompleet.
309-310
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Steunfonds, dat op instigatie van Marie Muntendam in 1933 werd opgericht. Met bijlagen. 1931-1940 juli, 1945 aug.-1982.. 2 pakken.
309
1931-1940 juli..
310
1945 aug.-1982..
311
Akte van oprichting van de Stichting Steunfonds der Nederlandsche Soroptimistclubs, gevestigd te 's-Gravenhage, voor notaris P.W. van der Ploeg op 8 juni 1933 te Amsterdam. Met afschrift. 1933.. 2 stukken.
312
Akte van statutenwijziging voor notaris H.L.M. Willemse op 8 juli 1938 te Zwolle. Afschrift. [c.1938].. 1 stuk.
313
Akte van vaststelling van de gewijzigde statuten voor notaris J.W. Borgers op 17 december 1959 te Utrecht. Met afschrift. 1959.. 2 stukken.
314
Statuten. Concepten. 1959,1970.. 1 omslag.
315
Reglementen. 1967,1971.. 4 stukken.
316
Bekendmaking van de presidente van het Steunfonds betreffende doel en activiteiten van het Steunfonds. Gestencild. 1956.. 1 stuk.

Project 'Identiteit en Toekomst' (PIT).
317
Circulaire d.d. augustus 1979 van het Uniebestuur betreffende een plan voor een project 'Identiteit en Toekomst'. Gestencild. 1979.. 1 stuk.
318
Verslagen houdende samenvattingen van discussies gevoerd in de clubs in het kader van het PIT. Afdrukken. 1980.. 1 omslag.
319
Verslagen van clubbijeenkomsten, alfabetisch op club, betreffende het PIT, de zogenaamde 'eerste ronde'. 1980.. 1 omslag.
320
Verslagen van clubbijeenkomsten, alfabetisch op club, betreffende het PIT, de zogenaamde 'tweede ronde'. 1981.. 1 omslag.
NB. Incompleet
321
Programma voor binnen de clubs te houden discussieavonden in januari en februari 1980 ter voorbereiding van de projectdag 'Identiteit en Toekomst' op 29 maart 1980 in De Flint te Amersfoort. [1979].. 1 stuk.
322
Stukken afkomstig van club 's-Gravenhage betreffende de identiteit en toekomst van het Soroptimisme. 1979.. 1 omslag.
323
Nota's met aanbevelingen voor het Soroptimisme ter attentie van de stuurgroep 'Identiteit en Toekomst', afkomstig van H. Hijmans. Afdrukken. 1980.. 2 stukken.
324
Aantekeningen van de hand van bestuurslid tevens stuurgroeplid M. Lugt betreffende bijeenkomsten van de stuurgroep (aanvankelijk bezinningsgroep geheten). 1979.. 2 stukken.
325
Notulen van de hand van M. Lugt van het overleg van de stuurgroep met W. de Vries en H. Hijmans. Afdrukken. 1979.. 2 stukken.
326
Circulaires met bijlagen afkomstig van M. Lugt aan medestuurgroepleden en gesprekleidsters van het PIT over de voortgang van het project. 1980/1981.. 1 omslag.
327
Circulaire, deelneemsterslijsten, ingekomen brieven en andere stukken van en betreffende de werkgroep 'Het Soroptimisme en de hedendaagse werkende vrouw' in het kader van het PIT. 1979.. 1 omslag.
328
Circulaire, deelneemsterslijst en andere stukken van en betreffende de werkgroep 'Het Soroptimisme internationaal' in het kader van het PIT. 1979/1980.. 1 omslag.
329
Verslagen betreffende de identiteit en toekomst van het Soroptimisme afkomstig van dertien themagroepen, bijeen op de landelijke projectdag, gehouden op 29 maart 1980 in de Flint te Amersfoort. Afdrukken. 1980.. 1 omslag.
330
Ingekomen brieven, draaiboek, plattegrond en andere stukken betreffende de organisatie van de projectdag. 1979-1980.. 1 omslag.
331
Rapport van het uniebestuur betreffende de organisatievorm van de club, gebaseerd op discussiemateriaal, bijeengebracht naar aanleiding van de projectdag op 29 maart 1980 te Amersfoort. Afdruk. [1980].. 1 stuk.
332
Stuk houdende lezing van P. van der Grinten getiteld 'professionals en amateurs in een welvaartsmaatschappij', gehouden op de wintervergadering, 3 februari 1979. Gestencild. 1979.. 1 stuk.

Betrekkingen met het Soroptimisme in internationaal verband.

Secretaresse buitenland en internationale contactleden van de Unie.
333
Jaarverslagen van de secretaresse buitenland, de zogenaamde 2e secretaresse. 1936-1978/1979.. 1 omslag.
NB. 1938,1975/1976 ontbreken.
334-335
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de internationale contactleden. 1948-1982.. 2 omslagen.
NB. Incompleet.
334
1948 nov.-1960..
335
1961 nov.-1982 sept..

Commissie Ontvangst Amerikaanse en Engelse hulp.
336
Verslagen. 1945-1947.. 3 stukken.
337
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Uniebestuur en de Commissie betreffende hulpzendingen uit Amerika, Canada, Groot-Brittannië en Ierland bestemd voor Nederlandse Soroptimisten. 1945-1947.. 1 pak.
338
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie en Soroptimistclubs in Amerika betreffende hulpzendingen bestemd voor Nederlandse Soroptimisten. Alfabetisch op club geordend. 1945-1947.. 1 pak.
339
Circulaire d.d. 20 juni 1946 aan de Nederlandse Soroptimistclubs betreffende het afhalen van hulpzendingen in Den Haag. Doorslag. 1946.. 1 stuk.

Commissie International Goodwill and Understanding (CIGU).
340
Jaarverslagen. 1962/1965-1972/1973,1979/1980.. 1 omslag.
341
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de commissie. (1951)1958-1978.. 1 omslag.
342
Staten van clubs in Europa met bijbehorende Nederlandse zusterclub. 1951, [1953].. 2 stukken.

Commissie United Nations/Advancement of the Status of Women.
NB. Tot 1969 twee afzonderlijke commissies: voor de Verenigde Naties en voor The Advancement of Women.
343
Jaarverslagen. 1969-1974/1975.. 1 omslag.
344
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de commissie voor de Verenigde Naties.1950-1968.. 1 omslag.
345
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de commissie voor the Advancement of Women.1962-1968 mei.. 1 omslag.
346
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de commissie. 1969-1974.. 1 omslag.

Internationale sociale projecten.
347
Stukken betreffende vluchtelingenhulp, voornamelijk aangaande de United Nations High Commissioner for Refugees.1952-1956.. 1 omslag.
348
Dossier inzake de Indiase studente Leela Thomas, die in de periode 1959-1963 dankzij een studiebeurs van de Unie, betaald middels de zogeheten 'Unescogulden', bestemd voor een internationaal project, aan het Lady Irwin College te New-Delhi studeerde. 1958-1963.. 1 omslag.

Soroptimist International Association (SIA).
NB. Zie ook inv.nr.202.
349
Stukken betreffende de 3e conventie, 20-22 juni 1938 te Atlantic City. Gestencild. 1938.. 3 stukken.
350
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'working for the world we want', 14-21 augustus 1948 te Harrogate. 1948.. 1 omslag.
351
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'moulding the future', 10-16 augustus 1952 te Kopenhagen. 1950-1952.. 1 pak.
352
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'moulding the future', 6-12 augustus 1956 te New York. 1956.. 1 omslag.
353
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'facing our challenge', 21-28 juli 1960 te Londen. 1960.. 1 omslag.
354
Notulen van de bestuursvergadering, 27-29 augustus 1962 te Helsinki. Gestencild. 1962.. 1 stuk.
355
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'looking further', 2-9 september 1964 te Lausanne. 1960-1964.. 1 omslag.
356
Stukken betreffende de interim-bestuursvergadering, 23-26 maart 1966 te Londen. 1965-1966.. 1 omslag.
357
Rapport van de Nederlandse gouverneur A.C. Zwitser over de conventie, juli 1967 te Toronto. Gestencild. 1968.. 1 stuk.
358
Nota van de Nederlandse gouverneur A.C. Zwitser, opgesteld naar aanleiding van de besluiten van de conventie in 1967 te Toronto, met aanbevelingen voor Soroptimistclubs om werkzaamheden op het sociale vlak te verrichten. Bewerkte vertaling. 1968.. 1 stuk.
359
Notulen van de interim-bestuursvergadering, 24-27 juli 1968. Gestencild. 1968.. 1 stuk.
360
Notulen van de bestuursvergadering, 22-25 juli 1969 te Edinburgh. Gestencild. 1969.. 1 stuk.
361
Stukken betreffende de conventie rond het thema 'educate for progress', 4-10 juli 1971 te Rome. 1971.. 1 omslag.
362
Stukken betreffende wijziging van de organisatiestructuur van de SIA.1970-1972.. 1 omslag.
363
Rapport van C.C. Naeff betreffende 'Women's pension rights and practices', het thema van het van 13-15 juli 1976 te Jeruzalem gehouden seminar. Gestencild. 1977.. 1 stuk.
364
Stuk houdende een lezing van G. Zeylstra betreffende pensioenrechten voor vrouwen (zijnde het thema van het door haar bezochte seminar in 1976 te Jeruzalem gehouden). Gestencild. [1977].. 1 stuk.

Europese Federatie van Soroptimistclubs (EF), vanaf 1972 Soroptimist International of Europe.
NB. Zie ook inv.nr.242 en 202.
365-397
Agenda's, notulen, verslagen en andere vergaderstukken van de gouverneursvergaderingen. Met enige stukken van aansluitend gehouden congressen. 1937-1980.. 27 omslagen, 7 stukken.
365
Parijs, 1 stuk. 1937, 3 juli..
NB. Alleen notulen.
366
Amsterdam, 1938, 4-8 juni..
367
Antwerpen, 1939, 16-17 sep..
368
Antwerpen, 1946, 26-28 okt..
NB. Alleen notulen. 1 stuk.
369
Antwerpen, Met congresstukken. 1948, 6-8 aug..
370
Oslo, 1949, 2-3 juni..
371
Oslo, 1950, 9-10 aug..
372
Kopenhagen, 1951, 10-12 aug..
373
Parijs, 1952, 22-23 mrt..
374
Kopenhagen, 1952, 10 aug..
375
Florence, 1953, 6-7 juni..
376
Scheveningen, 1955, 22-24 juli..
- Scheveningen, 1956, 7-8 juli. Zie inv.nrs.415-421.
377
Parijs,Met congresstukken. 1958, 20-26 juli..
378
Lausanne, 1959, 28-30 aug..
379
Londen, 1960, 23 juli..
380
Tampere, 1961, 8-10 juli..
381
Helsinki, Met congresstukken. 1962, 19-20 aug..
382
Bad-Godesberg, 1963, 29-31 aug..
383
Heidelberg, 1964, 3-5 apr..
384
Stockholm, 1966, 31 juli-2 aug..
385
Echternach, 1967, 3-4 mrt..
NB. Alleen agenda en notulen. 2 stukken.
386
Met gestencilde tekst voor lezing op congres te houden. Brussel, 1968, 23-24 mrt..
387
Luxemburg, Met programma van aansluitend bezoek Finse Soroptimisten aan Nederland. 1968, 30 juni-2 juli..
388
Graz, 1969, 5-6 juli..
389
Wenen, 1970, 7-8 juli..
390
Milaan, 1971, 6-7 mrt..
391
Venetië, 1972, 30 juni-1 juli..
392
Brussel, 1973, 9-10 juli,.
393
Brussel, 1974, 10-11 juli..
394
Frostavallen, 1977, 1-3 juli..
NB. Alleen verslag.1 stuk
395
Noordwijk, 1978, 8-9 juli..
396
Noordwijk, 1979, 23-25 mrt..
NB. Alleen verslag. 1 stuk.
397
Duisburg, 1980, 4-6 juli..
NB. Alleen verslag.1 stuk.
398-414
Ingekomen circulaires. Met bijlagen. 1959-1975.. 15 omslagen, 4 stukken.
398
1959..
399
1960..
400
1961..
401
1962..
402
1963..
403
1964..
404
2 stukken. 1965..
405
1966..
406
1967..
407
1968..
408
1969..
409
1970..
410
1971..
411
1972..
412
1973..
413
1974..
414
2 stukken. 1975..
415
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het door de Unie georganiseerde congres van de Europese Federatie, gehouden van 9-15 juli 1956 te Scheveningen. 1955-1956.. 1 omslag.
416
Stukken betreffende de congresthema's 'moulding the future' en 'facing our challenge'. 1956.. 1 pak.
417-420
Stukken betreffende het congres in 1956 te Scheveningen. 1955-1956. Alfabetisch geordend op onderwerp. Met aantekeningen over vernietigde stukken en per letter korte inhoudsopgave. [1964].. 4 pakken.
417
A-J..
418
L-O..
419
P-R..
420
S-Z..
421
Stukken betreffende het congres, afkomstig van het ingestelde Centraal Comité en de congrescommissies. 1955-1957. Met aantekeningen over vernietigde stukken en korte inhoudsopgave. [1964].. 1 omslag.
422
Stukken betreffende de informele 'journeés (d'étude et) d'amitié', ingesteld ter vervanging van de congressen, 30 augustus-2 september 1959 te Lausanne. 1959.. 1 omslag.
423
Programma van de journées d'amitié, 3-6 juli 1968 te Luxemburg. Gedrukt. 1968.. 1 stuk.
424
Verslag over de jaren 1940-1945 afkomstig van de afgevaardigden van de Nationale Unie naar de Europese Federatie.1946.. 1 stuk.
425
Verslag over het eerste halfjaar van 1946 afkomstig van de afgevaardigde van de Nationale Unie naar de Europese Federatie,B.H. Wind.1946.. 1 stuk.
426
Verslagen over de vergaderingen en de activiteiten van de Europese Federatie.1947-1956/1957.. 1 omslag.
427
Jaarverslagen van de Unie bestemd voor de Europese Federatie, Engels- en Franstalig. Gestencild. 1971/1972-1977/1978.. 1 omslag.
428
Statuten. Concept. Met voorstellen tot wijziging. 1929.. 1 omslag.
429
Statuten, huishoudelijke reglementen en instructies afkomstig van de statutencommissie van de Europese Federatie. Gestencild. 1963.. 1 omslag.
430
Voorstel, afkomstig van de stichtster van de Europese Federatie,Susanne Noël, om de uitgave van een postzegel ten bate van de vrede te stimuleren. Gestencild. [c.1950].. 1 stuk.

Federation of Soroptimist Clubs of Great Britain and Ireland.
431
Programma van de 32e jaarlijkse conferentie, 30 oktober-1 november 1964 te Torquai. Gedrukt. 1964.. 1 katern.
432
Programma van het door de Engelse federatie georganiseerde congres rond het thema 'education for progress', 25-27 juli 1969 te Edinburgh. 1969.. 1 stuk.

Betrekkingen met organisaties in Nederland.
433a
Tekst van lezing van M.J. Kloeke-van Lessen over het Comité van Feministische Actie, waarin zij met mw Van de Bergh van Eysinga voor de Soroptimistclubs zitting heeft genomen. [1934].. 1 stuk.

Nationale Vrouwenraad van Nederland.
433
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken. 1961-1963.. 1 omslag.
NB. Incompleet.
434
Jaarverslagen. Gestencild. 1972-1975 april.. 3 stukken.
435
Statuten. Gedrukt. 1956.. 1 katern.

Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC).
436-437
Jaarverslagen. Gestencild. 1953-1956,1974.. 2 omslagen.
436
1953-1956..
437
1974..

Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH).
438
Stukken van en betreffende de FVVH. Met statuten van de FVVH.1955-1957.. 1 omslag.

Interimstichting.
439
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken. 1973-1975.. 1 pak.
440
Verslag over de periode 1973-1975 april. Gestencild. 1975.. 1 stuk.
441
Rapporten van de Interimstichting, 'II, III en IV'. Gestencild. 1974.. 3 stukken.
442
Verslag van de conferentie op 24 oktober 1972 te 's-Gravenhage betreffende de nieuwe samenwerkingsvorm. 1972.. 1 stuk.

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
443-467
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken. 1975 sept.-1980 mei.. 25 omslagen.
443
1975 sep..
444
1976 jan..
445
1976 apr..
446
1976 sep..
447
1976 nov..
448
1977 feb..
449
1977 apr..
450
1977 sep..
451
1977 nov..
452
1978 jan..
453
1978 apr..
454
1978 sep. 7.
455
1978 sep. 28.
456
1978 nov..
457
1979 feb..
458
1979 mrt. 8..
459
1979 mrt. 20..
460
1979 apr..
461
1979 mei..
462
1979 sep..
463
1979 okt..
464
1979 nov..
465
1980 jan..
466
1980 apr..
467
1980 mei..
468-472
Circulaires van de NVR aan het Algemeen Bestuur van de NVR.1976-1980.. 5 omslagen.
468
1976..
469
1977..
470
1978..
471
1979..
472
1980..
473-476
Circulaires van de NVR aan de besturen van de aangesloten organisaties, 'besturenbrieven'. 1977-1980.. 3 omslagen, 2 stukken.
473
2 stukken. 1977..
474
1978..
475
1979..
476
1980..
477
Jaarverslagen. 1975 april-1982.. 1 omslag.
478
Statuten en huishoudelijk reglement. Concepten. 1974, [c.1974].. 3 stukken.
479
Stukken betreffende vier studiedagen over de toekomst van de NVR getiteld 'werken in de vrouwenraad-sudderen op een pitje-de vlam in de pan?'. 1977-1978.. 1 omslag.
480
Stukken betreffende de organisatiestructuur. 1979-1980.. 1 omslag.
481
Verslag van de bijeenkomst op 23 september 1976 van afgevaardigden van de Soroptimistclubs in de landelijke, provinciale en gemeentelijke vrouwenraden. Afdruk. 1976.. 1 stuk.
482
Stukken van de gedelegeerde van het Uniebestuur in het Algemeen Bestuur van de NVR betreffende de werkvergadering op 6 september 1980 over de toekomst van de NVR en de bijdrage die de Soroptimisten aan het werk van diverse vrouwenraden kunnen leveren. 1980.. 1 pak.
483
Circulaire van de gedelegeerde van het Uniebestuur in het Algemeen Bestuur van de NVR aan de clubbesturen betreffende een binnen de Unie op te richten commissie voor de NVR. Minuut. 1980.. 1 stuk.
484
Brieven van de gedelegeerde van het Uniebestuur in het Algemeen Bestuur van de NVR aan het bestuur van de NVR betreffende voordrachten van Soroptimisten voor functies in de NVR. Minuten. 1977-1980.. 1 omslag.
485
Lijsten met namen van Soroptimisten in de vrouwenraden. Concepten. [c. 1980].. 2 stukken.
486
Stukken van de sectie Internationaal Werk van de NVR.1974-1975.. 1 omslag.
487-491
Verslagen van de gedelegeerde van de NVR in 'the Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations'.1975-1980.. 5 omslagen.
487
1975..
488
1977..
489
1978..
490
1979..
491
1980..

Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO).
492
Jaarverslagen en andere ingekomen stukken van de commissie voor beroepsvoorlichting van de VVAO.1946-1964.. 1 omslag.

Serviceclubs.
493
Notulen en andere ingekomen stukken van het Interservice overleg (ISO).1970 okt.-1978 sept.. 1 omslag.
494
Notulen en andere ingekomen stukken van de Stichting Interservice Nederland (SIN).1974 aug.-1978 aug.. 1 omslag.
495
Oprichtingsakte van de Stichting Interservice Nederland op 10 januari 1974. Afdruk. 1974.. 1 stuk.
496
Stukken van de Stichting Interservice Nederland betreffende de studiedag op 30 maart 1974 rond het thema 'grenzen aan groei?'. 1974.. 1 omslag.

Soroptimistcentrum.
497
Stukken betreffende een huis voor Soroptimisten. 1955-1963,1966.. 1 omslag.
498
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de commissie Soroptimistcentrum. 1963 nov.-1964 nov.. 1 omslag.
499
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Soroptimistcentrum. 1964-1974.. 1 omslag.
500
Ingekomen algemene en financiële jaarverslagen van de commissie Soroptimistcentrum. 1963/1964, 1965/1966, [1966/1967], 1968/1970, 1971/1972.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

501-504
Knipsels betreffende Soroptimisten en het Soroptimisme. 1927-1930,1951-1978.. 4 omslagen.
501
1927-1928..
502
1929..
503
1930..
504
1951-1978..
505
Folders betreffende het vakantiehuis, het appartement nr.22 in 'La Résidence 'Les Jasmins'', Zuid-Frankrijk. [circa 1973].. 1 omslag.
506
Knipsels over vrouwen en alcohol, in verband met de brochure 'Drank. Makkelijk te veel. Moeilijk terug'. 1978/1979.. 1 omslag.
507
Negatief van een portret van E. Welmoet Wynaendts Francken-Dyserinck.z.j.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
508
Foto waarop koningin Juliana bij de aanbieding van het erelidmaatschap op 23 januari 1960 een gouden insigne opgespeld krijgt. 1960.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
509
Foto's van Nederlandse Soroptimisten in Guatemala, waar in 1976 aardbevingen plaatsvonden. 1978.. 9 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
510
Contactafdrukken van achttien films van de jubileumviering op 21 januari 1978 te Utrecht. 1978.. 1 omslag.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
511
Grammofoonplaat met toespraak en lied van Soroptimistclub Wenen. 1956.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
512
Grammofoonplaat van het congres van de Europese Federatie te Scheveningen. 1956.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
513
Ontwerpen van vaantjes en sieraden. 1971.. 8 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
514
Foto's van activiteiten en evenementen, afkomstig van dr. B.J. Bellaar Spruyt, met toelichting 1989. 1955-1981.. 30 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.