/
You are not logged in

Archief Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving 1920-1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000036
Unitdate1920-1985
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Neline Kuipers en Gabriëlle Dorren in 1989
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2013
Bewerkt door Annette Mevis in 2018 in verband met digitalisering
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Het 'Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving' werd op 23 januari 1926 opgericht door de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (NVS) vanuit de behoefte de bestaande huwelijkswetten te verbeteren, met name de handelingsruimte van de vrouw te vergroten; behalve een aantal mensen dat op persoonlijke titel lid werd, sloten twaalf verenigingen zich bij het Comité aan; het bestuur, dat de naam 'Werk-comité' kreeg, bestond toen uit negen personen; in 1938 waren dat er twintig geworden en bedroeg het aantal aangesloten verenigingen tweeëntwintig; op de oprichtingsvergadering formuleerde men de volgende doelstellingen: afschaffing van de maritale macht en haar voor de vrouw vernederende gevolgen van rechts- en handelingsonbevoegdheid, recht van beheer en beschikking der gehuwde vrouw over haar eigen goederen en inkomsten, en uitoefening der ouderlijke macht over minderjarige kinderen door vader en moeder tezamen; men kwam zelden bijeen om te vergaderen, meestal overlegde men per brief; in juni 1927 kwam de eerste brochure van het Comité uit: ‘Schets van toekomstig Huwelijksrecht’; aan alle leden van de Eerste en Tweede Kamer werd een exemplaar toegestuurd; ook verspreidde het Comité een vlugschrift dat gericht was aan aanstaande echtgenoten - in sommige steden ontvingen zij dit uit handen van de burgerlijke stand - om hen te wijzen op de gevolgen van het huwelijk naar de bestaande wet en op de mogelijkheid enkele nadelen daarvan te ondervangen door het maken van huwelijkse voorwaarden; om leden en donateurs te werven en de geschriften te verspreiden, werden in verschillende steden van het land 'sub-comité's' opgericht; als reactie op het zogenaamde wetsontwerp Donner kwam het Comité begin 1931 met een uitgave: ‘Beschouwingen over het wetsontwerp tot wijziging van het Huwelijksvermogensrecht’; in februari 1937 werd het Werk-comité gesplitst in twee afdelingen: sub-comité A hield zich voortaan bezig met het formuleren van wenselijke wetsbepalingen op het gebied van de persoonlijke verhouding der echtgenoten, het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk en de verhoging van de huwbare leeftijd voor meisjes van zestien tot achttien jaar en sub-comité B moest wenselijke wetsbepalingen formuleren op het gebied van echtscheiding; in de loop van de jaren dertig lijkt de activiteit van het Comité afgenomen te zijn, althans na 1932 werd er beduidend minder gecorrespondeerd dan in de periode daarvoor; in 1937 schrijft het Comité een prijsvraag uit met als thema ‘de meest pijnlijke gevolgen onzer verouderde huwelijkswetten voor de gehuwde vrouw en moeder’, die uitmondt in de uitgave: ‘Drie bekroonde opstellen over Huwelijkswetgeving’ in april 1938; de inzendingen op deze prijsvraag waren onder motto en tot de inventarisatie waren de enveloppen die de namen bevatten van de niet-bekroonde inzenders nog gesloten; het Comité werd opgeheven op 1 april 1985; sinds 1953 was de naam: Comité tot Verbetering van de Huwelijkswetgeving.


Inhoud

Agenda's en notulen 1926-1938, 1953; jaarverslagen 1926-1929, 1932-1938; correspondentie 1925-1956; stukken betreffende de oprichting 1925-1926; correspondentie van bestuursleden onderling 1926-1939, 1984-1985; stukken betreffende financiën 1926-1939; ledenlijsten 1926-1939; (jaar)verslagen van het plaatselijk Comité Utrecht 1928 en Haarlem 1929; stukken betreffende studie en onderzoek met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, huwelijksgoederenrecht, echtscheiding (in verband met eigen meningsvorming en naar aanleiding van ingediende wetsontwerpen) 1927-1938; stukken betreffende de voorbereiding van publicaties van het Comité, onder andere de brochure 'Schets van een toekomstig Huwelijksrecht' 1925-1939; aantekeningen voor, en tekst van een lezing van mr A. van Dullemen, secretaris, 1933 en z.j.; teksten van inzendingen voor een prijsvraag voor een populair geschriftje over de verouderde huwelijkswetgeving 1937; knipsels en documentatie 1920-1939.


Allied Materials

AttachmentsIndex op de namen van correspondenten, voorkomende in inv.nrs 3-10.
Alings-van Mels, E.C. (inv.nr.5)
André de la Porte, C. (6)
Ankersmit. (6)
Arnhem, C.A. (7)
Arriëns, A. (5,6)
Baale, M.J. (4)
Bakker-van Bosse, C. (5,6,8,9)
Bassert, A.F. (4,5,7,8)
Beer-Meibergen, R.B. de. (5)
Belinfante, E.J. (9)
Berg, C. van den. (7)
Bergh, A.C. van de. (6)
Best-Zijp, J. (5,6,8)
Bloemsma, D. (4,5,6)
Boers, W.A. (7)
Boissevain-Pijnappel, M. (4,5,6,8)
Bolhuis, J.J. van. (5)
Bom, S.A. (5)
Bosch, A.F. van den. (9)
Brandensteijl-Willing. (5)
Brauns-Deilen, C. (6)
Cohen-van Gelder, A. (6)
Cohen-Nort, E. (5,6)
Cohen Tervaert-Israels, M.A. (4,5,6)
Croix, A.M.C. du. (4,5,6)
Dam, L.G. van. (5,6,7,8)
Damasus, P. (5)
Deinse, P.S.L. van. (6)
Dortland-Allevis, A. (4,5,7)
Eggens, J. (4)
Elink Schuurman, C.J. (6)
Embden-de Ridder, H. van (4,5)
Felix-de Boer, P.C. (5)
Franken-Van Driel, P.M. (5)
Frenkel-van Aelten, j. (5)
Gallois, A.R.C. (5)
Gilse, G. van. (5)
Goedhart, M. (5,6,7,9)
Goedhuis-van de Ploeg. (5)
Goudoever, H. van. (5,6,7,8,9,11)
Goudsmit-Geerkens, J. (5,6,7)
Graaff, A,W,M. van de. (6)
Graaff, B. van de. (5)
Grave, J.M. de. (4,5,6,7)
Groot, C.S. (5,6)
Hartshall-Lechandelaar, H. (5)
Heijn-Bieren, E. (5)
Hes Bootting, E.M. (5,6)
Hoetink, H.R. (9)
Hoeve-Bakker, S. van de. (4,5)
Hoeven, E. van der. (5)
Houten, S. van. (5)
Hülsmann-Boete, A.A.J. (6)
Huizenga-Huisman, J.W. (5,6)
Itallie van Embden, W. van. (6)
Jacobson, J.E. (6)
Joekes, A.M. (7)
Joekes-van Wulfthen Palthe, E. (5)
Jong-Willemse, J.W. de. (5,6)
Kanter, J.W. de. (4,5,7,8,9,11)
Kappeyne van de Coppello-Wijgers, L. (4,5)
Kempers-Spengler, A.M. (5,68)
Kerbert-Dekker, A.A. (6)
Kluyver, C.A. (6)
Knottenbelt, H.J. (5,6,8)
Koderitsch, M. (6)
Koek-Mulder, A.M. (5)
Leijds-Kieviet de Jonge, A. (5)
Lievendag, S. (4)
Lokhorst-de Quaek, H. van. (6)
Luyten-Block, A.C. (7)
Maclaine Pont, C.E. (6)
Mesdag-Körner, H.M. (5,6,7,8)
Molengraaff, W.L.P.A. (4,7,8)
Narbon, C. (6)
Nicolaas, P.J.S. (8)
Ninck Blok-Gruijs, S.H. (4,5,6)
Noest, S.L. (8)
Ouden, A.A. den. (7)
Oven, J.C. van. (4,5,6,9)
Pippel, H.J. (8)
Prakke, H. (11)
Priems. (5)
Regnält, B.F. (5)
Remmelts, R. (4,5,9)
Ribbius-Peletier. (4)
Riel-Smeenge, H.A. van. (4,5,6,7,8,9,11)
Rietvelt-Wagemaker, E.A. (7,8)
Rietz-Northoven, A. van de. (5)
Rink, S. (5,6)
Ritter, P.H. (5)
Scheltema, F.G. (8)
Schijfsma, B. (6)
Schönfeld, L.C. (5)
Schroogen, H.W. (5)
Schut, H.H. (5)
Sibbe-Knoch, M.S. (5)
Sneller, R.J. (5,6)
Sölungen, F.A. (9)
Stern, F. K. van. (5)
Suyling, L. (5)
Swane, F.W. (9)
Tellegen, A.J.J. (5)
Tellema-Winderweijs, G. (5)
Thomassen-Verwer, E. (6)
Tidema, E. (5)
Valken, G.M. (7)
Veder, A.C.L. (8,9)
Veegens, D.J. (6,7,8,11)
Veenstra, A.R. (7)
Veenstra-van Eck, R.C.M. (6,7)
Ven, G. van der. (5,6,7,8)
Verkade, E.E. (5)
Verweij-Mejan, H. (6)
Visser, W. (6)
Vries-Brandon, R. de. (5,7)
Vries-Meijer, M. de. (5)
Vries-Munnik, A. de. (6)
Vriesland, R.J. van. (6)
Vrieze, J. de. (6)
Vroegop, J.W.O. (7)
Waard, de. (6)
Werkhoven, C. (4)
Wertheim, H. (4)
Westerman, J. (4,5,6,7,8)
Wijk, van. (8)
Woudenberg Hamstra-Pouw, M.H.E. van. (4,5,6,7,8)
Wulfs, A. (7)
IJssel-de Schepper, E.A. (5)
Zeeuw, P. (6,7,8)Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

3-10
Ingekomen stukken bij de secretaris van het Comité, Mr. A. van Dullemen, chronologisch geordend, met index op naam. 1925-1938.. 7 omslagen, 1 stuk.
12-13
Minuten en doorslagen van uitgegane stukken, verzonden door verschillende leden van het Comité. 1926-1931, 1936-1939.. 2 omslagen.
14-16
Verslagen van de werkzaamheden van het Comité over de jaren 1926-1929, 1932-1938.. 3 omslagen.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting.

Bestuur.
20-23
Onderlinge correspondentie inzake bestuursaangelegenheden. 1926-1939.. 4 omslagen.

Financiën.

Leden.

Plaatselijke (Sub-)Comité's.

Studie en onderzoek.

Publicaties.

Lezingen.

Prijsvraag.
56-67
Teksten van inzendingen voor een Prijsvraag, uitgeschreven door het Comité, ‘voor de samenstelling van een populair geschriftje waarin de voor de gehuwde vrouw en moeder meest pijnlijke gevolgen onzer verouderde huwelijkswetten worden uiteengezet’. 1937.. 12 omslagen.

DOCUMENTATIE

74-76
Uittreksels uit de Handelingen van de Tweede Kamer. 1926-1927.. 3 omslagen.
77-78
Uittreksels uit de Handelingen van deTweede Kamer, zitting 1929-1930, no.376, betreffende het huwelijksvermogensrecht. 1929-1930.. 2 omslagen.

AANVULLING

91-105
Stukken ontvangen in 1985 door de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijkstaatsburgerschap van het Comité bij de opheffing in 1985: notulen, correspondentie, leden- en presentielijsten, financiële stukken, ontwerpen van wetten. Corry Tendeloo was secretaresse/penningmeester. Grotendeels chronologisch geordend. 1938-1985.. 15 omslagen.