/
Archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) (1863-) 1901-1951

Archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) (1863-) 1901-1951

Identity Area

Collection IDIIAV00000321
Unitdate(1863-) 1901-1951
1901-1951
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent12.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Dimphéna Groffen in 1987
Bewerkt door Annette Mevis in 2015 tijdens de voorbereiding voor digitalisering
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De meeste stukken van het archief zijn door het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid verzameld als documentatiemateriaal voor haar werkzaamheden als informatiecentrum. Het betreft allerlei soorten materiaal zoals brochures, pamfletten, knipsels, Staatsbladen en -couranten. Op de oudste correspondentie, tot circa 1931, is een strenge selectie toegepast. De reden waarom dit gebeurd is, wordt nergens aangegeven. Hoogstwaarschijnlijk werden deze oude stukken niet meer van belang gevonden. Deze selectie heeft niet plaats gevonden bij de knipsels. Deze zijn, chronologisch geordend, compleet bewaard gebleven. Zij vormen met hun systematische onderverdeling een waardevolle collectie. Niet alleen de belangrijkste reguliere kranten, maar ook vaktijdschriften en vrouwenperiodieken werden tussen 1902 en 1946 doorgenomen en gedocumenteerd. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van een eerder aangebrachte ordening. Door wie deze ordening is gemaakt is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is dat al op het Bureau zelf gebeurd. Bij de ordening was een onderscheid gemaakt tussen het 'documentatiemateriaal' en het 'archiefmateriaal' zoals bestuurs- en financiële stukken. Dit onderscheid is zo overgenomen. Het 'documentatiemateriaal' was ondergebracht in 30 genummerde rubrieken en een rubriek Algemene Correspondentie, bestemd voor niet elders onder te brengen stukken. De knipsels en de correspondentie waren afgescheiden van de overige 'documentatie'; zij waren wel volgens dezelfde rubrieksindeling geordend. Dit alles is tot één systeem samengevoegd. De nummers van de rubrieken zijn weggelaten. De oorspronkelijke ordening is dus zoveel mogelijk gerespecteerd. In een enkel geval waren stukken, die duidelijk bij elkaar hoorden, in afzonderlijke rubrieken opgenomen. In die gevallen is er voor gekozen de stukken samen te voegen en bij de meest geschikte rubriek te plaatsen. Bij enkele rubrieken zijn de oude lijsten van de in die rubriek aanwezige stukken gevoegd. Indelingen en beschrijvingen van deze lijsten kloppen vaak niet meer door de aangebrachte wijzigingen. De meeste stukken afkomstig van Wilhelmina Drucker zijn bij de onderwerpen geplaatst, maar enkele stukken zijn in een aparte rubriek ondergebracht. Het Nationaal Bureau kreeg door een wilsbeschikking van Wilhelmina Drucker haar archief. Zij hebben daar uitgehaald wat voor hen van belang was en de rest - helaas- verdeeld over andere verenigingen. Bij de voorbereiding voor digitalisering van het archief in 2015 zijn publicaties er zoveel mogelijk uitgehaald: of ze waren al aanwezig in de bibliotheek of ze zijn alsnog beschreven in de boekencatalogus omdat zij daardoor beter vindbaar zijn. De overdruk van het artikel van W.H. Posthumus-van der Goot, Onderzoek naar den arbeid der gehuwde vrouw in Nederland' uit Jaarboek II van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1938, heeft een '18' erin geschreven, het nummer van Bergungsstelle 18 'Bibliothek des Deutschen Frauenwerkes' (nu aanwezig in de bibliotheek). Exemplaren van De Handelingen van de Staten-Generaal zijn verwijderd omdat die nu digitaal te raadplegen zijn op www.statengeneraaldigitaal.nl. De Staatscourant tot 1950 wordt in de komende jaren gedigitaliseerd in het kader van het project Databank Digitale Dagbladen van de KB en zijn daarom ook verwijderd. De uitgaven van het NBV zijn gedigitaliseerd in het kader van het boeken- en tijdschriftentraject van de KB.


Historical Note / Geschiedenis

Na afloop van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 bleek er een aanzienlijk batig saldo te zijn. Er werd verzocht ideeën in te sturen voor een zinvolle besteding van dit geld. Uiteindelijk werd het door Marie Jungius ingezonden idee het beste gevonden: een Bureau als blijvend centrum van wat de tentoonstelling was begonnen, om vrouwen met hulp en voorlichting bij te staan en de ideeën van de tentoonstelling te verspreiden en te laten rijpen. Of, zoals Marie Jungius het zelf zei: ‘een permanentwording van de Tentoonstelling zonder de zichtbare 'illustratie', maar als blijvend middelpunt van bijeenverzameling, navraag, hulp en voorlichting voor de vrouwen die arbeiden moeten en arbeiden willen......’. Of, zoals later is samengevat: verkenning, verruiming en verbetering van het arbeidsterrein van de Nederlandse vrouw.

Naast het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) zou er een Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid (NVV) moeten komen. Deze vereniging kreeg het beheer over de geldmiddelen. Maar ook kon alleen de vereniging adressen aan overheden sturen. Verder was de vereniging verantwoordelijk voor alle bemoeiingen, die voortkwamen uit het lidmaatschap van de Nationale Vrouwenraad en het Nationaal Comité inzake wettelijke regeling van vrouwenarbeid, én voor beslissingen over al dan niet toetreden tot, of steun verlenen aan, andere verenigingen. Beiden werden in 1901 officieel opgericht, en Marie Jungius werd benoemd als directrice van het Bureau. Deze functie hield ze tot 1908. Na haar was Magdalena Elisabeth IJzenhoed-Grevelink enige maanden directrice. Anna Polak behield na haar het directriceschap tot maar liefst 1936. Bij haar afscheid moest er geld ingezameld worden, om haar toch nog iets van een pensioen te geven. Een echte vetpot was het dus blijkbaar niet. Assistent-directrice was Marie Heinen. Na het aftreden van Anna Polak volgde zij haar op als directrice. Marie Heinen op haar beurt, werd na haar overlijden in 1949 opgevolgd door E.A.van Veen. Erg lang heeft zij deze functie niet gehad, want al vrij spoedig werd het beheer van het NBV overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (na de fusie Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap geheten). Het Bureau kon niet in de bestaande vorm in stand gehouden worden en al spoedig verdween het als zodanig. De naam vrouwenarbeid bleef bij de vereniging bestaan, als een van die terreinen waar zij haar aandacht aan schonk. Bij de fusie werd, op 10 december 1949, het archief van het NBV en van de NVV, aan het IAV verkocht. Het archief van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 berust eveneens in het IIAV. (Zie voor de stukken betreffende de fusie en samenwerking met de Vereniging voor Vrouwenbelangen ook het archief van deze vereniging, aanwezig in het IIAV. Met name inv. nrs.72 en 312-314.)

Doel van het NBV was de verkenning, verruiming en verbetering van het arbeidsterrein van de Nederlandse vrouw. Dit had onder meer betrekking op opleidingen, duur en kosten ervan, op arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, salarissen, arbeidswetgeving en werkgelegenheid. Gegevens over al deze onderwerpen kregen ze door het bezoeken van scholen en bedrijven, door het doornemen van een 70-tal dagbladen, (vak)tijdschriften en andere periodieken en door enquêteformulieren over veel verschillende onderwerpen naar scholen en bedrijven te sturen. Om veranderingen in overheidshandelen te bereiken, stuurde de vereniging adressen, of sloot zich middels een adhesiebetuiging aan bij acties van anderen. De informatie was beschikbaar op het Bureau zelf. Er was een spreekuur waar mensen met vragen konden komen. Verder werden er veel schriftelijke vragen door het Bureau behandeld. Enkele cijfers: in 1909 werden er door het Bureau 294 vragen beantwoord, in 1913 waren dat er 501. Informatie werd opgevraagd vanuit het buitenland, door bedrijven, door overheden en door particulieren, bijvoorbeeld over de toekomstmogelijkheden van een bepaald beroep, of de toegankelijkheid van een opleiding voor vrouwen. Naar aanleiding van de vragen begon het Bureau met het inwinnen van inlichtingen en het verzamelen van nog niet aanwezige informatie. De resultaten van de grotere onderzoeken vonden hun neerslag in rapporten en in de zogenoemde Goedkope uitgaven van het NBV. Enkele van deze uitgaven zijn in het archief aanwezig: het merendeel is te vinden in de bibliotheek van het IIAV. In de jaarverslagen werd nauwgezet weergegeven hoeveel aanvragen men kreeg en welke onderwerpen deze behelsden. Ook werd opgenomen welke adressen de vereniging verzond en aan welke acties men deelnam. Het NBV had ook de publicatie van het ‘Vrouwenjaarboekje’ op zich genomen. Deze publicatie was oorspronkelijk door Marie Rutgers-Hoitsema begonnen, maar vanaf 1908 werd de informatie verzameld en bewerkt door Marie Heinen. In deze boekjes is veel informatie te vinden over alle verenigingen die zich met vrouwen bezighouden: het ‘encyclopedisch naslagwerk van het maatschappelijk vrouwenleven’. Een belangrijke uitgave van het NBV is de ‘Leidraad voor de Beroepskeuze’. Deze publicatie is van 1912 tot 1936 verschenen. Van 1919 tot 1936 heeft het NBV ook nog het ‘Maandbulletin’ - voortzetting van het ‘ Vrouwenjaarboekje’ - gepubliceerd. Al deze uitgaven getuigen van de enorme werklust van de medewerksters van het bureau. Want naast de genoemde publicaties zijn er nog honderden tijdschrift- en krantenartikelen van hun hand verschenen. Veel daarvan zijn in de inventaris terug te vinden; meestal onderaan de desbetreffende rubriek opgenomen. Bovendien waren de medewerksters nog lid van veel commissies van de Nationale en Internationale Vrouwen Raad en verleenden ze, waar nodig, hun medewerking aan overheidscommissies. In 1912 is door het Bureau het initiatief genomen tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Veel stukken van deze vereniging zijn dan ook in dit archief te vinden. En, om nog een heel ander voorbeeld te noemen, het Bureau heeft zich ook beziggehouden met het verzamelen en opsturen van kunstnijverheidsprodukten van Nederlandse vrouwen naar de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1910.

Het zal duidelijk zijn dat de beide medewerksters van het Bureau niet in staat waren al deze informatie alleen te verzamelen. Voor een aantal onderzoeken maakten ze dan ook gebruik van de werkzaamheden van plaatselijke comité's. Deze comité's bestonden uit vrouwen die ter plekke bij bedrijven langs konden gaan om de situatie te aanschouwen, of die na een bezoek enquêteformulieren over arbeidsmogelijkheden en -omstandigheden konden invullen. En, om nog een heel ander voorbeeld te noemen, het Bureau heeft zich ook beziggehouden met het verzamelen en opsturen van kunstnijverheidsproducten van Nederlandse vrouwen naar de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1910. De vragen, die het bestuur naar aanleiding van dit conflict aan de algemene ledenvergadering stelde waren de volgende: Verlangt de vergadering een Bureau dat boven alle partijen staat en zich dus moet onthouden van partij te kiezen op terreinen van tactiek, sociaal-politiek en actieve propaganda? en Acht de vergadering het gewenst dat de directrice, althans in principiële kwesties, overleg pleegt met het bestuur? Bijkomend aspect was nog, dat van overheidswege werd gedreigd met het stopzetten van subsidie als het Bureau zich niet onthield van het voeren van bepaalde acties, die gericht waren tegen de overheid. De kwestie spitste zich toe. Aanvankelijk leek het er op dat de meerderheid van het bestuur wilde dat beslissingen over te volgen handelswijzen bij het bestuur kwamen te liggen, en niet bij de directrice. Later bleek dat de meeste bestuursleden zelfs wilden dat de directrice zich helemaal niet meer zou bemoeien met kwesties van tactiek, sociaal-politiek en propaganda. Een minderheid van het bestuur, waaronder de presidente, sloot zich bij de directrice aan. Uiteindelijk werd de strijd ten gunste van de directrice en de bestuursminderheid beslist.


Geschiedenis archiefbeheer

In de tweede wereldoorlog werd het NBV niet opgeheven en nagenoeg ongemoeid gelaten. Sinds het voorjaar 1943 toonde men van NSB-zijde speciale belangstelling voor de bibliotheek. De bibliotheek was voor '90% ondergedoken in de bergplaatsen van een Gymnasium'. Het NBV verhuisde in 1943 naar Santhorstlaan 11, op12 mei 1944 naar Santhortslaan 17 in Wassenaar omdat nr 11 door de Duitse plaatselijke commandant werd opgeëist. Kon op 22 oktober 1945 weer terugkeren naar Van Speykstraat 153 in Den Haag., de bibliotheek kwam ook weer terug. In 1947? ontving het NBV de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap waarbij ook de bibliotheek van haar voorgangers zoals de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ( (jaarverslagen over 194-1947, inv.nr 969). In 1989 via Marijke Peters stukken ontvangen afkomstig van dr. A.M. Smit, eerste secretares van de NVV. Deze stukken waren als aanvulling achter de inventaris geplaatst, inv.nrs 1036-1061, bij voorbereiding digitalisering in 2015 ingevoegd in de inventaris. Stukken 1945-1948, ontvangen in 2013, afkomstig uit het archief van de regio Den Haag van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap; omdat Marie Heinen in Den Haag woonde en de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid in 1949 fuseerde met Vrouwenbelangen is dit stukje archief waarschijnlijk bij de afdeling Den Haag terecht gekomen: jaarverslagen, correspondentie en stukken betreffende de huisvesting. bij aanvulling archief Vrouwenbelangen zaten stukken afkomstig van de toenmalige secretares van de NVV mr J.C. van Es. Deze stukken in 2015 ingevoegd in de inventaris


Inhoud

Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid: correspondentie 1926-1948; circulaires 1901-1945; financiële stukken 1922-1944; stukken betreffende de medewerksters 1905-1936, 1947-1948; stukken betreffende jubilea 1926, 1951; documentatie waaraan toegevoegd eigen en gedeponeerde archiefstukken 1863-1949, onder andere van Wilhelmina Drucker en van de Commissie voor de Wereldtentoonstelling in Chicago 1893, geordend in de rubrieken: algemeen, techniek, overzeese gebiedsdelen, universitaire studies, atelier-industrie, handel/administratie, nijverheid, detailhandel, hotels/pensions/tehuizen, huishoudelijk werk, huisindustrie, geschiedenis, huisvlijt, kunstnijverheid/beeldende kunsten, land-/tuinbouw, kunst/letteren, maatschappelijk werk, vrouwenbeweging, armenzorg, prostitutie, dierenbescherming, drankbestrijding, gevangeniswezen, kinderbescherming, huisverzorging/zuigelingenzorg, bejaardenzorg, vredesbeweging, coöperaties, sociale zorg, invalidenzorg, Toynbeewerk, hygiëne/sport/gymnastiek, opvoeding/onderwijs, woningwezen/woninginspectie, vakonderwijs, verkeerswezen, vroedvrouwen, verzekeringswezen/pensioenen, politiek, ziekenverpleging, beroepskeuze.
Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid: notulen van bestuursvergaderingen 1910-1943 en van algemene vergaderingen 1911-1939; jaarverslagen 1904, 1931, 1936-1941; correspondentie 1908-1920, 1937-1950; statuten en wijzigingen 1903, 1930; financiële stukken 1901-1910, 1929-1949; ledenlijst 1947.
Algemeen

Techniek

Omvat onder meer Technische Hogeschool, Middelbare technische scholen voor zover niet elders ondergebracht. Pharmacie inclusief analisten. Tandheelkunde. Apothekersassistenten.
Algemeen.
2-4
Knipsels binnenland. 1902-1946..

Arbeid.
7
Staten met gegevens betreffende apothekersbedienden; bevat tevens een staat met Duitse gegevens. 1901..
8
Ingevulde vragenlijsten en ingekomen berichten van afwijzing betreffende functies voor vrouwen van sociaal-technische aard. 1906..

Opleiding.
9
Prospectus van de analistenschool voor opleiding tot chemisch en medisch (klinisch) analist. 1949..

Nederlandse overzeese gebiedsdelen

Algemeen.
10-13
Knipsels. 1908-1947..
10
1908-1915 januari..
11
1915-1923..
12
1924-1937..
13
1938-1947..
14
Ingekomen brieven. 1913-1942..

Vrouwenarbeid.
15
Ingekomen stukken, brochure, artikelen en knipsels betreffende vrouwelijke artsen in Indië en haar werk, onder andere 2 brieven van Dr. E.A. van Teutem. 1918-1920, 1925-1927, 1930..

Opleidingen.

Verenigingen; ook zending.
26
Nummer is vervallen, overgebracht naar de bibliotheek in 2015: Brochures bij een film van een reis door de zendingsgebieden Oost-Java, Noord-Sumatra, Borneo, Midden-Celebes en Noord-Nieuw-Guinea, onder meer betreffende vrouwen in inlandse Christengemeenten en vrouwelijke kerkeraadsleden in Modjowarno. 1927, [1929]..
27
Nummer is vervallen, overgebracht naar de bibliotheek in 2015: Statuten en reglement van de Vereniging voor Vrouwenrechten in Nederlands-Indië. 1932..

Artikelen.

Universitaire studies; wetenschappelijk werk voor zover niet elders ondergebracht. Ook de studie voor notaris.

Algemeen.
29-30
Knipsels. Met alfabetische inhoudsopgave. 1902-1909..
29
1902-1904..
30
1905-1909..
31-33
Knipsels binnenland. 1909-1946..
31
1911-1923..
32
1924-1933..
33
1934-1946..
34-35
Knipsels buitenland. 1910-1940..
34
1910-1932..
35
1933-1940..
36-37
Ingekomen stukken. 1902-1942..
36
1902-1903, 1909-1933. Onder andere twee brieven van Aletta Jacobs aan Marie Heinen van 28 en 30 juli 1902..
37
1934-1942..

Arbeid.

Studie.
40
Dit nummer is in 2007 overgebracht naar archief Wilhelmina Drucker inv.nr 16: brieven van universiteiten aan Wilhelmina Drucker over de aantallen vrouwelijke studenten aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Utrecht en Leiden en het aantal vrouwelijke afgestudeerden. 1894, 1896..

Verenigingen.

Personen.
48
Foto van Catharine van Tussenbroek. Overgebracht naar beeldarchief. z.j..

Artikelen, diversen.
52
Artikelen ‘Het interpreteren van cijfers. Vrouwenstudie en huwelijk. II.’ door dr. M. Mees-Verwey en ‘De academisch gevormde vrouwen en het huwelijk’ door Dr. Marie C. van der Kolf, gepubliceerd in Onze kinderen en hun toekomst, jaargang 16, aflevering 1, januari 1937. 1937..

Atelier-industrie. Klein-nijverheid. Ambacht voor zover niet kunstambacht. Kledingnijverheid. Wasindustrie. Kappersbedrijf. Schoenmakersbedrijf enz.

Algemeen.
53
Knipsels betreffende atelier-industrie. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1904..
54
Knipsels betreffende klein-industrie en het was- en blekersvak. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1904..
55-56
Knipsels binnenland. 1905-1946..
55
1905-1927..
56
1928-1946..
57
Knipsels buitenland. 1905-1942..
58
Ingekomen stukken. 1902-1941..

Kledingindustrie.
59
Vier brochures uit 1898 in 1922 ontvangen van Dr. Aletta H. Jacobs betreffende de arbeidstoestanden in de kledingindustrie te Amsterdam, Londen, Berlijn en Wenen; brochure in handschrift 'De huisindustrie in het kleedermakersvak en de pogingen om haar te beperken' uit 1899; 'huishoudelijk Reglement van de Afdeeling Amsterdam van den Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken. Naaistersvereeniging "Allen Eén"' 1902; statuten van de 'Vereeniging: Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, te Amsterdam' 1903 en één pagina van 'Het Kleedingbedrijf. Orgaan van den Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken' 15 april 1909; 7 lijsten met gegevens betreffende atelier-kostuumnaaisters in Groningen, atelier- en fabriek-confectienaaisters en huisarbeid-confectie 1899-1900; gegevens betreffende lonen, ontleend aan enquêtes en vakbladen ca. 1904. 1898-1899, 1902-19005, 1909 en z.j..
60
Stukken betreffende de 'Samenwerkende costuumnaaisters' z.j., de 'Samenwerkende modisten' z.j., de 'Samenwerkende Linnennaaisters' 1907 en z.j., 'De Wekker' 1901 en 'De Voorpost. Mij. voor naaisters' 1902 en z.j. 1901-1907..
NB. Zie ook Coöperatie.
61
Statuten en huishoudelijke reglementen van verenigingen van werkgevers en werknemers in de kledingindustrie. Met ingekomen brief 30 juni 1930. 1907 1909-1911, 1913-1914, 1930..
62
Stembiljet, convocaties en een kladbrief van de afdeling Den Haag van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht betreffende de verkiezing van de Kamer van Arbeid in de Confectiebedrijven. 1903..

Was-, bleek- en strijkindustrie.

Grafische vakken, boekbinderijen.

Horlogemakers, pianostemmers, schoenmakers, radio-industrie etc..
78
Ingevulde enquêteformulieren betreffende scholen en werk voor horlogemakers en pianostemmers. Met bijbehorende ingekomen stukken. 1909-1911..
79
Rapport van Dhr. Koning , adjunct-directeur van het Bureau voor Beroepskeuze van het bezoek aan de Holland-Radio-Industrie, welk bedrijf vrijwel geheel geschikt bleek voor vrouwen. 1923..
80
Knipsel betreffende het sorteren van zilverpapier en theelood in Engeland. Met ingekomen stukken betreffende de situatie in Nederland. 1931..
81
Knipsels berichten RAB betreffende de opleidingen tot kappen, grimeren en schoenmaker. 1947-1948..
82
Knipsel RAB betreffende de opleiding tot banketbakker. z.j..

Handel en administratie. Accountancy. Economische hogescholen, Handelsscholen. Opleiding voor kantoorwerk. Ambtenaren in administratieve overheidsdienst. Ambtenarenreglementen.

Algemeen.
83-84
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1905..
83
1902-1904..
84
1905..
85-86
Knipsels binnenland. 1906-1946..
85
1906-1922..
86
1923-1946..
87
Knipsels buitenland. 1906-1939..
88-89
Ingekomen stukken. 1912-1941..

Arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel.

Opleidingen overheidspersoneel.

Opleidingen handel en bedrijfsleven.
101
Nummer is vervallen. De prospectussen, programma's en jaarverslagen van HBS-en zijn overgebracht naar het Nationaal Onderwijsmuseum.1904-1905..
102
Knipsel betreffende de Haagse Kantoormachinevakschool, prospectussen betreffende het praktijkexamen handelscorrespondentie, hoofdcorrespondentie en een brochure hulpmiddelen bij het opnemen en weergeven van het gesproken woord. 1932, 1940-1941, 1946..
103
Knipsels betreffende de wettelijke regeling van het handelsonderwijs. 1936..
104
Brochure betreffende de examens boekhouden, handelscorrespondentie en het accountantswezen; stukken van het Nederlands Instituut van Accountants en de Nederlandsche Unie van Accountants, betreffende het . 1934-1939, 1946-1948..
105
Artikel van Anna Polak ‘Werk op kantoor’ in ‘Ons verbondsblad’ nr. 15, 27 januari 1939 en studiegids LOI april-mei 1940. 1939-1940..
106
Brochures en prospectussen, examenopgaven, studiegids en inschrijvingsformulieren betreffende de opleidingen handelskennis, boekhouden, Engels, Duits, en middenstandsdiploma. 1941-1948 en z.j..
107
Brochures, knipsels en circulaires betreffende cursussen voor moderne bedrijfsadministratie, organisatie, sales promotion en bedrijfspsychologie. 1946-1947..
108
Brochure cursus bedrijfsleiding voor de groothandel, 'lederkennis', gementeambtenaar en de opleiding voor vakbekwaamheid voor de groothandel in leder. 1946-1948..
109
Stukken betreffende cursussen voor het bank- en effectenbedrijf en betreffende de Nederlandse Associatie voor praktijkexamens. 1946-1948..
110
Statuten en reglementen van de Nederlandse Broederschap van Accountants, adressenlijst, circulaire betreffende diverse opleidingen. 1948..

Artikelen.
111
Artikelen van Anna Polak ‘Naar kantoor’, 15 april 1926 en ‘Te rose en te grauw gezien’, 20 oktober 1928 verschenen in de Haagse Vrouwenkroniek. 1926, 1928..
112
Correspondentieblad, officieel orgaan van de Centrale van hogere Rijks- en Gemeente-ambtenaren, no. 138, maart 1931. 1931..
113
Artikel uit Maatschappij-Belangen. Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel betreffende de opleiding voor uitzending naar het buitenland, knipsel RAB betreffende het Nederlands Opleidingsinstituut voor de Buitenlandse Dienst. 1946..

Nijverheid. Maatschappelijk werk in fabrieken. Arbeidswetgeving. Arbeidsinspectie.

Algemeen.
114-118
Knipsels binnenland. Met achterin inhoudsopgaven alfabetisch op onderwerp. 1902-1907..
121-122
Knipsels met betrekking tot arbeidstoestanden. Binnenland. 1907-1941..
123-125
Knipsels met betrekking tot arbeidswetgeving en bescherming. Binnenland. 1906-1945..
129
Knipsels met betrekking tot gezondheidstoestanden (behorende bij arbeidsinspectie). Binnenland. 1907-1913, 1925)..
130
Knipsels betreffende verenigingen en coöperaties. Binnenland. 1907-1941, 1945..
131
Knipsels arbeidstoestanden. Buitenland. 1908-1941..
132-133
Knipsels arbeidswetgeving en bescherming. Buitenland en internationaal. 1907-1939,1942..
132
1907-1926..
133
1927-1939,1942..
134
Knipsels arbeidsduur en loon. Buitenland. 1907-1939, 1942..
135
Knipsels vakopleiding. Buitenland. 1909-1913..
136
Knipsels inspectie en gezondheidstoestanden. Buitenland. 1907-1940..
137
Knipsels vakverenigingen en coöperaties. Buitenland. 1907-1939..
138
Ingekomen stukken. 1902-1941..

(Vrouwen)arbeid bij diverse bedrijfstakken, onder meer haringspeterijen, steenfabrieken. Ook: arbeidsbepalingen fabrieksarbeid..
139
Ingevulde enquêteformulieren van voornamelijk vakverenigingen betreffende de vrouwenarbeid bij diverse bedrijfstakken, met ingekomen stukken. Ingekomen bij de Vrije Vrouwenvereeniging. 1891,1896-1897..
146
Nummer is vervallen omdat de Handelingen digitaal zijn www.statengeneraaldigitaal.nl : Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer bij de behandeling van artikel 5 van de Arbeidswet, waarin onder meer nachtarbeid van haringspeetsters. 1901-1903..
158
Statuten en huishoudelijk reglement, fotoboekje en aanplakbiljet van de 'Caisse de compensation de la Region Parisienne' (pour charges de famille), een instituut waarvan arbeidersfamilies lid konden worden, met medische faciliteiten, rusthuizen, huisbezoeken, kinderzorg, vakanties etc., ontvanhgen in 1934. 1932 en z.j...
159
Artikel van Han van der Wielen ‘De Zaansche Fabrieksarbeidster’ uit Leven en Werken. Orgaan Radio-V.U. Holland, uitgave van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, algemeen maandblad voor volkscultuur, nr. 5 mei 1936. 1936..
160
Ingekomen stuk van een bestuurder van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond betreffende opleiding en salaris van diamantbewerksters (diamantsnijdsters). 1938..
161
Life and Labor, bulletin van de National Women's Trade Union League of America, oktober en november (nr. 5 en 6)1939. 1939..
162
Bijvoegsel Staatscourant betreffende regeling van lonen in de textielnijverheid 1942, RAB knipsel (1948) betreffende en overzicht van het Philipsonderwijs 1946. 1942, 1946, 1948..
163
Bijvoegsels Staatscourant betreffende de regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden in diverse bedrijfstakken. 1945-1947..

Arbeidsbepalingen, -conventies, vakverenigingen, CAO's voor diverse beroepen en bedrijfstakken.
NB. Zie ook Politiek.
164
Artikelen ‘Vrouwenarbeid’ in Sociaal Weekblad 1889, ‘Beperking van vrouwenarbeid’ in Radicaal Weekblad 1891, twee brieven van Marie Martin 1900, artikel van Dora B. Montefiore ‘Women and the factory acts; a reply to lady Mary Murray’ z.j., artikel van het Nationaal Comité inzake wettelijke regeling van vrouwenarbeid betreffende het ontwerp arbeidswet 1903, spotprent 'De vrouw en de arbeidswet' verschenen in De Nieuwe Amsterdammer van 24 maart 1911 en artikel in Het Volk betreffende een centraal verslag van de arbeidsinspectie 1914. 1889-1914 en z.j...
165
Artikelen, brochures en adressen betreffende (fabrieks)arbeid en huisarbeid en de wetten daarop in het buitenland. 1901-1921..
166
Jaarverslagen, verslagen van jaar- bestuurs- en ledenvergaderingen, statuten en convocaties van de Nederlandsche Vereeniging voor Wettelijke Bescherming der Arbeiders waarvan Anna Polak in het bestuur zat, stukken van de Internationaler Vereinigung für gesetzlichen Arbeitersschutz en verslag van de Internationale Conferentie voor de wettelijke bescherming der Arbeiders, Bazel 1905. 1901-1925..
167
Stukken betreffende wijzigingen in de Ongevallenwet (1901-1902) en de Beroepswet 1902. Met aantekeningen en een klad-adres aan de Tweede Kamer. 1902..
168
Aflevering van Sociale Praxis, Zentralblatt für Socialpolitik nr. 11, 11 december 1902. 1902..
169
Nummer vervallen, uitgave is aanwezig in de bibliotheek: Bureau-uitgave nr. 3 ‘Tien jaren Arbeidswetgeving’ en Supplement op Hoofdstuk IV. Bevat een verzameling van aanhalingen uit de verslagen van de arbeidsinspectie (1890-1900), met uitslagen van eigen onderzoek. 1903..
170
Adressen en wetsbepalingen die het kind in de arbeid beschermen, aantekeningen betreffende de ontwerp-arbeidswet en artikelen uit het Katholiek Sociaal Weekblad betreffende een wijziging in de arbeidswet 1910. 1903-1904, 1906, 1909-1911..
171
Niet-ingevulde vragenlijst betreffende de werking van Kamers van Arbeid z.j. en circulaire betreffende reorganisatie van de Kamers van Arbeid 1907. 1907 en z.j..
174
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Staatscourant, handelingen en bijlagen tot de Handelingen met betrekking tot de internationale overeenkomsten over het verbod op nachtarbeid voor vrouwen. 1910-1911, 1934..
175
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Staatscourant betreffende de veiligheidswetgeving in Nederland. 1913, 1915-1916..
179
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Staatscourant met ratificaties van internationale arbeidsconventies 1919-1921. 1926..
182
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Bijlage Handelingen Tweede Kamer met wetsontwerp tot nadere regeling van de CAO. 1926..
187
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Handelingen Tweede Kamer met behandeling Rijksbegroting 1936 over het voorontwerp wet Slingenberg inzake vrouwelijke arbeidskrachten. 1936..
188
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Bijlage Handelingen Eerste en Tweede Kamer over bereiking van een betere verdeling van beschikbare arbeid en tijdschrift De Nederlandsche werkgever 11-2-1937, nr .6. 1937..
189
Knipsel met de Wet op het algemeen bindend of onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's. 1937..
190
Brochure van hetWomen's Bureau U.S. Department of Labor, Washington betreffende de 8-urige werkdag, 5 dagen per week. 1937..
191
Boekbespreking van ‘Le Statut legal des traveilleuses’ en artikel ‘De Nederlandse vrouw in de industrie’, beide van Marie Heinen. 1938, 1941..
192
Circulaire van het ministerie, knipsels en stukken van de Hoge Raad van Arbeid betreffende de Commissie van Advies inzake de verdeling van de beschikbare arbeid. 1936, 1938-1939..
193
Bijlage bij het maandbericht van het Bureau voor de Statistiek van de gemeente Amsterdam van juni 1941 betreffende een overzicht van de belangrijkste feiten uit de beweging der arbeidslonen volgens de collectieve contracten te Amsterdam, in de periode eind mei 1940-eind juni 1941. 1941..
194
Knipsel betreffende de eerste wijziging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de visconservenindustrie. 1948..

Detailhandel

Winkelwezen. Makelaardij. Taxateurs. Arbeidsbesluit voor winkels. Middenstandsdiploma's.
Algemeen.
195-196
Knipsels. Met inhoudsopgave op onderwerp achterin. 1902-1905..
195
1902-1903..
196
1904-1905..
197
Knipsels binnenland. 1906-1944..
198
Knipsels buitenland. 1906-1939..
199
Ingekomen stukken, onder anderen van Clara Meijers en Aletta Jacobs. 1902-1942..

Arbeid, arbeidsomstandigheden, vakverenigingen, salarissen.
216
Knipsels betreffende de vereniging van winkeliers in manufacturen, confectie, modes en aanverwante vakken. 1938-1939..
217
Ingekomen stukken en aantekening betreffende werk en salaris van filiaalhoudsters. 1939..

Opleiding.
218
Notulen en ingekomen stukken betreffende de oprichting van de vakschool voor verkoopsters . 1916-1918..
219
Knipsel betreffende reclame-assistenten, circulaire en ingekomen stuk betreffende de verkoopstersopleiding in Frankrijk, prospectus en begeleidend schrijven van de Stichting Kruideniersvakschool. 1926, 1940, 1948..
220
Artikel van Anna Polak, 'Vakscholen voor verkoopsters', verschenen in Leven en Werken september 1916, ingekomen stukken, brochures en circulaires betreffende vakscholen en cursussen voor verkoopsters, vakopleiding voor de boekhandel, cursussen van de Nederlandse Coöperatieve Bond en de opleiding voor schoenverkoper en meubilering. 1916, 1927, 1930-1931, 1936-1939, 1941, 1946..
221
Circulaire betreffende de opleiding voor het middenstandsexamen en een prospectus betreffende de vakopleiding voor detailhandelaren; circulaire en ingekomen stuk betreffende de opleiding voor mannequin en knipsels RAB betreffende middenstandsdiploma en opleidingen voor bezitters van winkels. 1936, 1947, en z.j..
222
Knipsels en ingekomen stuk over de opleiding voor het middenstandsdiploma. 1942, 1944-1945..
223
Knipsels RAB betreffende examen docent verkoopkunde, leraar voor het kruideniersbedrijf, vakschool voor banketbakkers, opleiding tot verkoopster bij V&D, brochure school tot opleiding van winkelpersoneel. 1946-1948 en z.j..
224
Verslag van een bijeenkomst van de Federatie van Handels- en Kantoorbediendenverenigingen in Nederland en haar commissie ter bestudering van het handelsonderwijs van winkelbedienden. z.j..
225
Prospectussen van vakscholen voor administratief en winkelpersoneel. z.j..

Winkelsluiting en winkelsluitingswet.
226
Notulen, correspondentie, statuten, knipsels en circulaires van het Comité voor Vervroegde Winkelsluiting, optredende namens de Vereeniging voor Vervroegde Winkelsluiting te Den Haag. 1901-1906..
227
Adressen en circulaires van verenigingen en comité's voor en tegen vervroegde winkelsluiting. 1903, 1909, 1912..
229
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: wetsontwerp regeling der winkelsluiting (ingediend 14 juni 1928). Handelingen Tweede Kamer. 1928..

Hotels, pensions, tehuizen

Het werk van stewardess op schepen. Hotelvakscholen. Vrouwenrestaurants. Vrouwenclubs en gezelligheidscentra.
Algemeen.

Arbeid, opleiding.
235
Statuten, bijvoegsel Staatscourant en een circulaire van de Internationale Vereniging van Hotel, Cafe, Restaurant en Sociëteitsgeëmployeerden Nederland en de 'actie van het hotelpersoneel van het Centraal Bureau der werkgeverscommissie in het Hotel-, cafe- en restaurantbedrijf'. 1908-1909, 1919..

Clubs, Tehuizen, Hotels.

Diversen.

Huishoudelijk werk

Huisvrouwenvereniging. Dienstbodenvraagstuk. Vakvereniging van huisvrouwen en van huishoudelijk personeel. Leerlingwezen voor dienstboden.
Algemeen.
249-250
Knipsels binnenland. 1905-1946..

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

Overige.
257
Nummer is vervallen, overgebracht naar de bibliotheek: ‘Huisverzorging in binnen- en buitenland’ door Clasine Kühler (deel 13 van de goedkope uitgaven van het NBV)..

Huisindustrie

Tentoonstelling van Huisindustrie. Wereldtentoonstellling Brussel
Algemeen.
261-262
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1910..

Nederlandse Tentoonstelling van Huisindustrie 1909.

Wereldtentoonstelling Brussel 1910.

Overig, artikelen, wetgeving.
278
Overgetypt artikel van A. van der Pol-van de Wende uit De proletarische vrouw betreffende het gebruik van de breimachine. 1928..
279
Artikelen van Anna Polak betreffende huisindustrie. 1928-1930..
280
Knipsel betreffende de Huisarbeidwet 1933. 1935..
281
Duitstalig stuk betreffende huisarbeid in Zwitserland 1941 en knipsel uit 1942 betreffende de Huisarbeidwet 1933. 1941-1942.

Geschiedenis

Algemeen.
282-283
Knipsels binnen- en buitenland. 1902-1942..

Personen.
285
Artikelen van Jo. M. Sernei uit De Haagsche Vrouwenkroniek betreffende Jeanne d'Arc. 1915..
286
Prent en levensbeschrijving van Margaretha van Kalslagen. z.j..
287
Klad-aantekening betreffende de vrouwelijke docent Grieks en Latijn Barbara Liber z.j..
288
Knipsel met prent van Alexandrine Tinne. z.j..

Huisvlijt

NB. Zie ook Huisindustrie.
289
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1905..
290
Knipsels binnenland. 1906-1923..
291
Knipsels buitenland. 1907-1912..

Kunstnijverheid

Beeldende kunsten. Architectuur. Binnen- en buitenarchitectuur. Fotografie.
Algemeen.
292
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1904..
293
Knipsels binnenland. 1905-1942, 1946..
295
Ingekomen stukken, o.a. van Aletta Jacobs. 1902-1942..

Opleiding.
296
Ingekomen stukken en prospectussen betreffende kunstweefscholen. 1907, 1927, 1931, 1938 en z.j..
297
Knipsels, ingekomen stukken en prospectussen van cursussen en scholen, reglementen en statuten van kantwerkscholen. 1906, 1914-1917, 1929-1931 en z.j..
298
Prospectussen van kunstnijverheidsscholen. 1948..

Tentoonstellingen.
299
Prospectussen en circulaires betreffende de Tentoonstelling van volkskunst in Berlijn en de tentoonstelling in Leipzig 'De vrouw in het boekvak en de grafische kunsten'. 1909, 1914..

Overige.
300
Artikel van Anna Polak ‘Een veelvuldig voorkomende aanleg’ in de Haagsche Vrouwenkroniek. 1926..
301
Tijdschrift The Woman Engineer. The Organ of The Women's Engineering Society van maart 1940, volume V, No. 2. 1940..
302
Lijst met namen, geboorte- en sterfdata en specialiteiten van schilderessen, vanaf de 17e eeuw. z.j..

Land- en tuinbouw

Bijenteelt. Teelt van zilvervossen en andere dieren. Landbouwhuishoudonderwijs. Landbouwhogeschool. Land- en tuinbouwscholen en andere cursussen. Organisaties van boerinnen en plattelandsvrouwen.
Algemeen.
303-304
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1908..
303
1902-1904..
305
Knipsels binnenland. 1909-1942, 1945-1946..
306
Knipsels buitenland. 1909-1941, 1945..
307
Ingekomen stukken. 1902, 1913-1942..

Arbeid, salarissen, arbeidsomstandigheden en -wetgeving.
308
Brochure ‘Werkkring en beteekenis van het vrouwelijk personeel bij het zaad-onderzoek’ en statuten Vereniging van analisten en leerlinganalisten in dienst van de Rijksproefstations. 1898 en 1912..
309
Ingekomen stukken, circulaires en aantekeningen naar aanleiding van een enquête van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond over de veldarbeid van de gehuwde vrouwen. Dit onderzoek is door het NBV uitgebreid en beschreven in Bureau-uitgave nr. 1. 1902..
310
Nummer is vervallen, aanwezig in de bibliotheek: ‘De gehuwde vrouw en de veldarbeid’ deel 1 van de reeks goedkope uitgaven van het NBV. 1903..
311
Stukken betreffende een enquête naar de werkomstandigheden van bollenschoonmaaksters, ingevulde formulieren, ingekomen stukken. 1906..
312
Ingekomen stukken van bedrijven, waar vrouwen werkzaam zijn als kweekster, bindster, architecte, z.j. en ingekomen stukken betreffende functies en salarissen van vrouwen in de tuinbouw. 1909-1917, 1925, 1938..
313
Ingekomen stukken betreffende vrouwenarbeid in de tuinbouw, voornamelijk bloementeelt. Met een doorslag van een artikel ‘Vrouwenarbeid in de tuinbouw’. 1912 en z.j..
314
Ingekomen stukken en knipsel betreffende werkzaamheden in en het examen voor de bijenteelt. 1913, 1931, 1937..
315
Ingekomen stukken van diverse landbouw(vak)verenigingen. 1917, 1921-1922, 1942-1943..
316
Artikel van Anna Polak ‘Tuinbouw en tuberculose’, ingekomen stukken en aantekeningen over lonen in veenderijen. 1919, 1927, 1931-1932, 1934..
317
Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende werk en salaris van meisjes in bloemenzaken en als bloembindster. 1923, 1929-1930..
318
Ingekomen stukken naar aanleiding van een artikel in het Maandbericht 1925 over ongelijke beloning van mannen en vrouwen in de landbouw en aantekeningen betreffende lonen van landarbeidsters. 1925, 1933..
319
Ingekomen stukken, knipsel en aantekeningen betreffende de vrouw in de pluimveefokkerij. 1927-1930..
320
Knipsel en ingezonden stuk betreffende de teelt van angorakonijnen en de fok van zilvervossen. 1928-1929..
321
Nummer is vervallen, aanwezig in de bibliotheek: 'Rapport omtrent een onderzoek naar de verzorging der kinderen, gedurende den tijd dat door de moeder landarbeid wordt verricht, ingesteld door den Bond van Soc.-Denm. Vrouwenclubs'. 1929..
322
Knipsel betreffende zijdeteelt in Nederland en een Italiaanse exportfolder van een door een vrouw gedreven tulpenkwekerij. 1929, 1937..
323
Ingekomen stukken betreffende werkzaamheden van vrouwelijke afgestudeerden aan de Landbouwhogeschool Wageningen en aantekening betreffende salarissen van vrouwelijke assistenten. 1937, 1941, 1948..
324
Ingekomen stuk en knipsel betreffende vrouwelijke tuinarchitecten. 1938, 1942..
325
Aantekening betreffende de cursus tot opleiding van leerkrachten in de pluimveeteelt en Mededeeling no. 215 van de Afdeeling Cultureele Statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 'De huishoudelijke voorlichting in 1942'. 1938, 1944..
326
Knipsels betreffende arbeidsvoorwaarden en loon in de landbouw en zuivelindustrie. 1946-1947..

Onderwijs.
327
Stukken betreffende landbouwhuishoudonderwijs in België, Duitsland, Buenos Aires en Engeland. 1902-1930 en z.j..
328
Prospectussen van buitenlandse tuinbouwscholen voor vrouwen: Zwitserland, Engeland, Duitsland en België. 1903, 1907, 1931, 1946..
329
Ingekomen stukken, prospectussen en knipsels betreffende het landbouwhuishoudonderwijs en wintercursussen voor vrouwen en meisjes (lijst van plaatsen waar deze cursus gehouden werd). 1909-1948..

Verenigingen, congressen.

Artikelen.
344
Nummer is vervallen, het tijdschrift 'In en om de boerderij', jaargang 1 nr. 1-5 is aanwezig in de bibliotheek. 1927..
345
Artikel van Anna Polak ‘De Tuinbouwloopbaan’, uit De Haagsche Vrouwenkroniek, jaargang 15, no. 52, zaterdag 29 december 1928. 1928..
346
Nummer is vervallen: Tuinbouwgids voor 1944, rijksvoorlichtingsdienst Den Haag. 1944..

Kunst en letteren

Bibliotheekwezen, tolken en beëdigd vertaalsters.
Algemeen.
347-348
Knipsels. Met inhoudsopgave achterin. 1902-1907..
347
1902-1904..
348
1905-1907..
349-350
Knipsels binnenland. 1908-1946..
349
1908-1933..
350
1934-1946..
351
Knipsels buitenland. 1908-1942, 1945-1946..
352
Ingekomen stukken. 1905-1939..

Auteurs.
353
Ingekomen stukken van schrijfsters betreffende de door hen geschreven stukken voor de lijst van Nederlandse schrijfsters. Alfabetisch geordend. 1910-1911..
354
Doorslag van de 'Lijst van gestorven schrijfsters' en van de 'Lijst van nog in leven zijnde Nederlandsche schrijfsters en hare werken' met supplement. 1911..
355
Doorslag tweede versie van de 'Lijst van nog in leven zijnde Nederlandsche schrijfsters en hare werken' en tweede supplement. 1912..

Bibliotheekwezen.

Muziek.

Maatschappelijk werk

Armenverzorging, coöperatie, dierenbescherming, drankbestrijding, gevangeniswezen, kinderzorg, huis- en gezinsverzorging, moederschapszorg, oudeliedenzorg, bestrijding prostitutie en meisjesbescherming, Toynbeewerk, vredesbeweging, vrouwenbeweging, vrouwenkiesrecht, scholen voor maatschappelijk werk, vrouwendienstplicht en vrouwenhulpkorpsen, werklozenzorg, zorg voor invaliden en geestelijk gehandicapten, kerk, godsdienstonderwijs en zending.
358-364
Knipsels binnenland. Met inhoudsopgaven; deels rubrieksgewijs geordend. 1902-1907..
365-367
Knipsels buitenland. Met inhoudsopgave achterin. 1903-1905..
368-369
Knipsels vrouwenbeweging binnenland. 1907-1946..
369
1929 maart-1946..
370
Knipsels betreffende enkele hulpverlenende vrouwenverenigingen. 1908, 1913..
371-373
Knipsels vrouwenbeweging buitenland. 1908-1941..
371
1908-1925..
372
1926-1938..
373
1939-1941..

Vrouwenbeweging

Algemeen.
374
Lijst van de in deze rubrieken aanwezige archiefstukken. z.j..
NB Niet volledig.

Verenigingen.
375
Stukken betreffende de Haagsche Vrouwenbond 1924-1925, 1938-1939, de Vrouwenvereniging Groningen 1913, Het Enschedesche vrouwencomité 1918, de Vereniging tot behartiging van plaatselijke belangen Alkmaar 1912, de Vereniging Zusterhulp z.j., het Jonge Vrouwengilde 1912, de Vereeniging "Steun aan Vrouwenarbeid" te Harderwijk 1898 en de Vereeniging voor Fabrieksarbeidsters Amsterdam 1910-1912. 1898, 1910-1913, 1918, 1924-1925, 1930, 1938-1939 en z.j..
376
Lijsten van vrouwenverenigingen in Nederland, met hun doelstellingen en presidenten. ca. 1910..
377
Ingekomen stukken betreffende de rooms-katholieke vrouwenbeweging. 1913-1914, 1916, 1918-1919, 1936, 1938..
378
Ingekomen stukken bij het NBV betreffende het Nieuw-Feminisme en Famke, pseudoniem voor A. Veen-Brons. 1927, 1935..

Personen.

Wilhelmina Drucker.

Congressen.
394
Verslagen van en convocaties voor conferenties op het gebied van het vrouwenvraagstuk; onder andere een studieconferentie die leidde tot de oprichting van het Jongeren Werk Comité 1934 en het eendaags vrouwencongres van het NVC en de NVR 14 april 1946. 1934, 1936-1938, 1946..
395
Knipsels, convocaties en programma congres van de net opgerichte Nederlandse Vrouwenbeweging en het Initiatief Comité Vrouwen van Ravensbrück. 1945-1947..

Overige stukken.
396
Knipsel met spotprentjes betreffende de toestand van vrouwen in 1887. 1937..
397
Lijst van titels van brochures uit de '10 gulden bibliotheek' van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. z.j..
398
Aankondigingen van Het Vrouwenjaarboek 1930, maandblad De werkende vrouw 1930, de De Vrouwengids (RK) 1931, en het tijdschrift De Huishouding 1931. 1930-1931..
399
Artikel van A.E. Talens-Ebbens ‘De werkende vrouw van 1898-1938’. 1938..
400
Artikel van G.H.J. van der Molen, ‘De resultaten der vrouwenbeweging I en II’. 1935..
401
Pamflet‘Wat dunkt u van den modernen jongen man’ van Johanna W.A. Naber. 1938..
402
Ingekomen stukken.

Nationale Vrouwenraad van Nederland en andere verenigingen

Algemeen.
403
Lijst van de in deze rubriek aanwezige archiefstukken. z.j..

Verenigingen.
404
Nunmmer is vervallen, stukken overgebracht naar archief Tesselschade: Jaarverslagen, maandbladen, reglementen en diversen betreffende de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade, inclusief het Laura Vissering en de Vereniging WAVO tot steun van oudere werksters. 1888-1947..
405-406
Ingekomen stukken van de Nationale Vrouwenraad van Nederland. Chronologisch geordend. 1898-1946..
409
Nunmmer is vervallen, stukken overgebracht naar archief Arbeid Adelt: Statuten, reglementen, reglement pensioenfonds, jaarverslagen en adreslijsten van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Arbeid Adelt. 1929, 1938-1947 en z.j..
412
Nummer is vervallen, stukken al aanwezig in het archief van het NVC: Notulen, ledenlijst en artikel betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité. 1946..

Artikelen van de directrice betreffende de vrouwenbeweging

Nationale Tentoonstelling van, Vereniging en Bureau voor Vrouwenarbeid

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
418
Circulaire aan de rubriekencommissie van de NTV, Maandblaadjes van de Tentoonstelling en maandblaadje van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht betreffende de Tentoonstelling. 1898..
419
Lijst van Marie Rueb, 1902 en een kopie van Marie Jungius 1908 van archiefstukken van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. 1902, 1908..
NB. Vermoedelijk toen aanwezig bij het NBV.

Nationale Vereniging en Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid.
420-423
Knipsels betreffende de Nationale Vereniging en het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. 1902-1941..
420
1902-1904. Met inhoudsopgave achterin..
421
1905-1908. Met inhoudsopgave achterin..
422
1909-1919. 1 pak.
423
1919-1941. 1 pak.
424
Plan van Marie Jungius voor oprichting van het NBV met het batig saldo van de NTV. 1900..
425
Manuscript van Marie Jungius ‘L'intention et l'organisation du Bureau Nationale de Travail féminin’. 1900..
426
Convocaties van en stukken betreffende het NBV. 1901-1926..
427
Nummer is vervallen, was dubbel met inv.nr 969: Jaarverslagen, agenda's, stembiljetten en circulaires betreffende het NBV. 1918-1942..
428
Krant Il Giornale della donne en L'Information feminine met daarin artikelen betreffende Anna Polak en vrouwenarbeid in Nederland. 1921..
429
Krantenknipsel betreffende het vijfentwintigjarig bestaan en folder 1898-1948. 1923, 1948..
430
Artikelen van Anna Polak betreffende het NBV. 1914, 1923-1938 en z.j..

Diverse, voor 1949 opgeheven vrouwenorganisaties

433
Nummer is vervallen, stukken waren al aanwezig in het betrefefnde archief of in de bibliotheek: Statuten en reglementen van de vrouwenverenigingen: Onderlinge samenwerking, Onderlinge hulp, Samen sterk, Nationaal Comité inzake wettelijke regeling van vrouwenarbeid, Vereniging ter verbetering van de maatschappelijke en de rechtstoestand van de vrouw, Nederlandse Bond tot behartiging van de belangen van de vrouw, Vrouwenleven en de Vrouwenbond. 1877-1922..
434-436
Archiefstukken van het Nationaal Comité in zake Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid, waarvan M.W.H. Rutgers-Hoitsema voorzitster was en Wilhelmina Drucker secretares. 1903-1916 en z.j..
NB. Zie ook het archief van M. Rutgers-Hoitsema en Wilhelmina Drucker.

Internationale Vrouwenraad / International Council of Women

446
Programma's en agenda's van vergaderingen, verslagen voor en ingekomen stukken van de Internationale Vrouwenraad en het Internationaal Comité voor Vrouwenarbeid. 1920-1929..
447
Correspondentie, doorslagen van notulen en rapporten van het Internationale Comité voor Vrouwenarbeid van de Internationale Vrouwenraad en het Standing Committee on Trades and Professions tijdens het voorzitterschap van Anna Polak. Chronologisch geordend. 1920-1925..
448
Verslagen van het Standing Committee on Trades and Professions, programma's, statuten en verslagen van de Internationale Vrouwenraad. 1930, 1933-1934, 1936..
449
Stukken van Marie Heinen betreffende het gouden jubileumcongres van de International Council of Women in Edinburgh 1938. 1937-1938..
450
Verslagen van Marie Heinen van het Internationaal Comité voor Vrouwenarbeid waarvan zij lid was. 1937-1949, 1947..
451
Ingekomen stukken van de Nationale Vrouwenraad van Nederland en van de Internationale Vrouwenraad betreffende het Standing Committee on Trades and Professions, waar Marie Heinen lid van was. 1934-1941..
452
Ingekomen stukken van de Nationale Vrouwenraad en het International Committee on Trades and Professions van de Internationale Vrouwenraad. 1945-1947..
453
Nummer is vervallen, aanwezig in de bibliotheek: Bulletin ICW, 1947. Special number congres Philadelphia 1947..

Buitenlandse Vrouwenraden

454
Statuten, agenda's, circulaires en notulen van de vrouwenraden in Amerika 1927, Denemarken 1903, Duitsland 1898, Italië z.j., Letland (2 ansichtkaarten z.j.), Oostenrijk 1911 en Tsjechoslowakije 1928. 1898, 1903, 1911, 1927-1928..
NB. De publicaties zijn overgebracht naar de bibliotheek in 2015.
455
Ingekomen stukken van vrouwenraden betreffende de actie van het NBV voor Internationale Arbeidswetgeving betreffende een vergoeding voor loonderving, verdeling der arbeidsbeurzen naar geslacht der werknemers en rechtsgelijkheid voor beide seksen bij werkloosheidszorg. 1920..
456
Nummer is vervallen, aanwezig in de bibliotheek: Brochure ‘Conseille practiques en temps de mobilisation’ van het Conseil national des femmes Belges. 1939..

Vrouwenbeweging buitenland

Algemeen.

Buitenlandse vrouwenverenigingen.

Congressen.

Tentoonstellingen.
471
Stukken van de Commissie voor de tentoonstelling in Chicago, afkomstig van Jeltje de Bosch Kemper en M. van der Laan-de Joode en correspondentie en circulaire betreffende de oprichting en werking van het Nederlands Vrouwencomité voor deelneming aan de tentoonstelling in Chicago in 1893.1892-1893 ..
472
Brochures, catalogi en circulaires betreffende de tentoonstellingen: Exposition Internationale des Arts et Métiers Féminins Parijs 1902, Exposition internationale des Arts de la Mode féminine Oostende 1904, Tentoonstelling van Vrouwenwerken Gent 1905, Women of all Nations Exhibition Londen 1909, Second Annual Woman's Industrial Exhibition New York 1913 en Ausstellung "Die Frau" Graz 1914. 1902-1914..
473
Ingekomen stukken naar aanleiding van de inzendingen voor de 'Nederlandsche afdeeling der Internationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid', de Women of all Nations Exhibition London 1909; met een lijst van kunstenaressen. 1909..
NB. Voor de catalogus zie inv.nr 472.
474
Jaarverslagen van de Schweizerischen Zentrale für Frauenberufe / Schweizerischen Zentralstelle für Frauenberufe en een lijst van verschenen werken over vrouwenarbeid van de Erste Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit. Duits en Frans1924-1941..
475
Prospectussen, circulaire en een affiche van de Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit in Bern, 1928. 1928..
NB. Het affiche is overgebracht naar beeldarchief in 2015.
476
Speciaal nummer van La femme Polonaise, augustus/september 1929, betreffende de tentoonstelling over vrouwenarbeid te Poznan en andere onderwerpen. 1929..

Diversen, personen.
477
Lijst van feministische werken. z.j..
NB. De Franse, Engelse en Belgische feministische tijdschriften uit de nalatenschap van Wilhelmina Drucker zijn overgebracht naar de bibliotheek in 2015.
478
‘De la place que devrait avoir la femme dans l'Assistance Publique’. Etude faite par Madame Marie Georges Martin pour le Congrès Féministe International Brussel 1897 en programma van dit congres; ‘Discours prononcé par Miss de Broen, Fondatrice de l'Oevre de Bienfaiseance de Belleville au congres international des oeuvres et institutions Feminines’ 1889; folder van de Women's International Progressive Union; ‘The Women's Marseillaise’ van de National Women's Social and Political Union door F.E.M. Macaulay z.j.; ‘Reassurance’, handgeschreven gedicht ondertekend met Charlotte Perkins Stetson; 'Atlas. Report of the International Women's Union January 1897. 1889-1897en z.j..
NB. De publicaties zijn overgebracht naar de bibliotheek in 2015.
479
'Overzicht van vooraanstaande buitenlandsche feministen aan Mevr. Drucker'. De ingekomen stukken 1892-1912 betreffende de 80ste verjaardag van Susan B. Anthony, afkomstig van Wilhelmina Drucker zijn in januari 2007 overgebracht naar het archief van Wilhelmina Drucker. z.j..
480
Knipsels van en kalenderblaadjes [van een kiesrechtkalender] 1913 met portretten van feministen. 1897-1922..
481
Stukken betreffende de beginselverklaring 'A travail égal salaire égal', tijdens de eerste wereldoorlog door Mme. Gabrielle Duchene en anderen verdedigd. 1916-1917..

Armenzorg

Algemeen.

Armenraden, -zorg en -huisbezoek.
NB. Voor werkloosheidszorg zie Sociale Zorg.
489
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Bijvoegsels Staatscourant betreffende speciaal Israelitische verenigingen en instellingen van weldadigheid. 1904-1908..
491
Nummer is vervallen: Jaarverslagen, circulaires en bijvoegsel Staatscourant betreffende armenraden. Lijst met de samenstelling van de Vereniging van Secretarissen van Armenraden. 1913, 1917, 1923..
493
Nummer is vervallen: Jaarverslagen van de Armenraad te 's-Gravenhage. 1939-1942..

Kraamvrouwen.
498
Statuten en prospectus van de Württembergischer Verein "Mutterschautz". 1908..
499
Statuten, klad-aantekeningen voor vrouwenjaarboekje, jaarverslagen en pamfletten betreffende verenigingen en instellingen ten behoeve van on- en minvermogende kraamvrouwen. 1907-1917..
500
Bijlage Handelingen Tweede Kamer met een motie van orde van Suze Groeneweg betreffende uitkering aan vrouwen bij zwangerschap of bevalling en het Handeling Tweede Kamer over een soortgelijke motie. 1919, 1922..
501
Lijst van stedelijke verenigingen ten behoeve van kraamvrouwen. z.j..

Prostitutie

Algemeen.
502
Knipsels betreffende prostitutie. 1908-1945..
503-504
Knipsels betreffende bestrijding van prostitutie. 1908-1939..
503
1908-1933..
504
1934-1940..

Nationaal Comité tot bestrijding van de handel in vrouwen.
505
Stukken van het Nationaal Comité tot bestrijding van de handel in vrouwen en het door hen opgerichte Nationaal Bureau voor Informatie ofwel Informatiebureau tot bescherming van vrouwen en meisjes. ca. 1904-1906..

Dierenbescherming

Drankbestrijding

Gevangeniswezen

Kinderbescherming

Algemeen.
517
Knipsels betreffende kinderzorg buitenland. 1908-1945..

Tehuizen, verenigingen, wezenverzorging.
518
Ingekomen stukken, prospectussen, circulaires, statuten en knipsel betreffende opvoedingsgestichten en doorgangshuizen. 1877, 1884, 1909-1937.
519
Jaarverslagen, reglementen, statuten en prospectussen betreffende verenigingen voor kinderbescherming, inclusief het Bureau voor kinderbescherming. 1900-1916, 1929..
520
Jaarverslagen, verslagen van jaarvergaderingen, statuten en reglementen en circulaires van verenigingen in het belang van de jeugd. 1903-1929..
521
Jaarverslagen, prospectus, circulaires, pamflet en mededelingenblad van buitenlandse verenigingen en instellingen ten behoeve van de jeugd. Twee met sempel van Dr. Aletta H. Jacobs, arts. 1903-1906 en z.j..
522
Ingekomen stukken naar aanleiding van een vragenlijst omtrent de verzorging van armlastige wezen en de uitbesteding van wezen door burgerlijke en kerkelijke armbesturen. Met bijlagen. 1904..
523
Ingekomen stukken van instellingen voor verwaarloosde kinderen, met lijst gemaakt uit deze informatie. 1904-1908..
524
Ingekomen stukken van kinderbewaarplaatsen en een prospectus van de opleiding voor kinderverzorgster. ca. 1907-1936, 1946 en z.j..
525
Nummer is vervallen, stukken elders aanwezig: Statuten en reglementen, jaarverslagen en bijvoegsel Staatscourant van Pro Juventute-verenigingen. 1908-1911, 1914, 1920..
526
Statuten van de Vereeniging: Liefdewerk voor Kinderbescherming te Doesburg. 1912..
527
Ingekomen stukken van stichtingen en verenigingen, tehuizen en kinderbewaarplaatsen; met ingekomen stukken betreffende arbeidsomstandigheden en salarissen van personeel. 1911, 1931-1937, 1947 en z.j..
528
Verslagen van de Vereeniging Vluchtheuvel over 1941 en 1944-1945, 31e jaarverslag Vereeniging Zoekt het verlorene! over 1941 en convocatie van de Haagse Jeugd Actie 1947. 1941,1944-1947..
529
Knipsels en circulaire betreffende salarissen en opleiding van kinderjuffrouwen bij diverse kinderbewaarplaatsen, vakantiekolonies, weeshuizen en tuchtscholen. 1946-1947..

Congressen.
530-531
Manuscript 'Stenograpisch Verslag van het Congres voor Kinderbescherming te 's-Gravenhage gehouden 6-9 April 1904. Op initiatief van de Nationalen Vrouwenraad van Nederland. Amsterdam - 1904 - W. Versluys'. Niet compleet. De publicatie is aanwezig in de bibliotheek (Ned 72/1904). 1904..

Diversen, onderzoek naar het vaderschap, wetgeving, artikelen.
534
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Knipsels, Handelingen van de Tweede Kamer, Staatscourant, tijdschrift voor armenzorg en kinderbescherming betreffende kinderwetten, wijziging in de Wet op het Onderzoek naar het Vaderschap (onder andere ten doel hebbende buitenechtelijke kinderen te beschermen). 1901, 1903-1909..

Huisverzorging en zuigelingenzorg

Bejaardenzorg

NB. Zie ook Pensioenen.
541
Knipsels betreffende oudeliedenzorg binnenland. 1910-1941..
542
Knipsels betreffende oudeliedenzorg buitenland. 1911-1937..
543
Prospectussen, jaarverslagen, statuten en reglementen, ingekomen stukken, circulaires en bijvoegsel Staatscourant betreffende oudeliedenzorg. 1885-1930 en z.j..
544
Artikel uit het Sociaal Weekblad, ‘Leidsche enquête inzake verzorging van arbeiders in de oude dag’, 3-1-1891. 1891..

(Vrouwen)vredesbeweging

545
Knipsels betreffende de (vrouwen)vredesbeweging binnenland. 1910-1940, 1946..
546
Knipsels betreffende de (vrouwen)vredesbeweging buitenland. 1911-1940..
547
Ingekomen stukken, aantekeningen en knipsels betreffende het Vrouwenvredescongres 1915. 1915..
548
Ingekomen stukken, pamfletten, circulaires en ansichtkaarten betreffende (vrouwen)vredesverenigingen en (vrouwen)vredescongressen. 1898, 1910-1927..
549
Circulaires en verslagen betreffende internationale vrede en veiligheid en vrouwen. 1914 , 1940, 1947-1948 en z.j..
550
Pamfletten en circulaires betreffende vrede. 1927-1928, 1932..
551
Pamfletten, circulaires en convocaties betreffende de (vrouwen)vredesbeweging. 1930-1939, 1947 en z.j..
552
Artikelen van Emile Gourd betreffende de internationale studiedag van de Vereniging van vrouwen voor vrede en ontwapening in Den Haag over Economische factoren in de internationale verhoudingen, ‘Rencontres en Hollande’ en ‘Les facteurs économiques dans les relations internationales’ in Le Mouvement Féministe. 1938..

Coöperaties

Algemeen.
553
Knipsels betreffende coöperaties binnenland. 1908-1938..
555
Inventarisnummer is vervallen..

Arbeid.

Verenigingen.

Knipsels betreffende geloofsgenootschappen, sociale zorg, maatschappelijk werk en invalidenzorg

566-567
Knipsels binnenland. 1908-1946..
567
1930-1930..
568
Knipsels buitenland. 1908-1946..

Geloofsgenootschappen, hulpverlening, emigratie en immigratie

Kerkgenootschappen.
569
Ingekomen stukken betreffende vrouwen in kerkelijk en maatschappelijk werk. Met lijst van vrouwenkloosters in Nederland . 1908-1909..
570
Ingekomen stuk en knipsels betreffende godsdienstonderwijs (ook voor leken). 1924-1937..
571
Ingekomen stukken betreffende de opleiding, salariëring etc. van vrouwelijke predikanten, academisch gevormde godsdienstonderwijzeressen en de kring van Vrouwelijke Predikanten. 1924-1938..
572
Prospectus, knipsel en tijdschrift betreffende vrouwen en zending. Ook opleidingen. 1937-1947..

Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Maatschappij voor de werkende stand..
573
Prospectussen, pamflet en aantekeningen betreffende de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de Maatschappij voor de werkende stand. 1910 en z.j..

Emigratie en immigratie.
574
Ingekomen stuk, statuten, prospectussen en brochures betreffende emigratie en immigratie en diverse binnen- en buitenlandse verenigingen die zich met de daarbij voorkomende problemen bezig houden. 1912, 1923, 1934 en z.j..

Sociale zorg, dienstplicht

Werkloosheid, werkverschaffing.
575
Ingekomen stukken en doorslag uitgaande brief betreffende een enquête in december 1908 van het NBV inzake de niet-gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werklozen. 1908-1910..
579
Nummer is vervallen wegens digitale beschikbaarheid: Artikel en bijlage Handelingen betreffende werkloosheidsvoorzieningen. 1919, 1930..
581
Stukken betreffende de Werkloosheidscommissie, ingesteld door de Maatschappij van Nijverheid en Handel waar Marie Heinen deel van uitmaakte. 1938-1939..
582
Nummer is vervallen..

Dienstplicht, gemeenschapsdienst, politiewerk.

Verenigingen op sociaal gebied, enkele scholen voor Maatschappelijk Werk.
595
'Inlichtingen omtrent de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij. Officieele mededeeling van de Loge No. 43' betreffende de vrijmetselarij en de toelating van vrouwen. 1912..

Invalidenzorg

Diversen.

Conferenties, congressen.

Toynbeewerk

Hygiëne, sport en gymnastiek

Schoonheidsspecialistes. Manicures en pedicures. Hondentrimsters.
Algemeen.

Lichamelijke oefening, heilgymnastiek, zwemmen.

Logopedie, foniatrie.
634
Nummer is vervallen, stuk zat al in inv.nr 633: Prospectus betreffende de opleiding tot spraakleraar. [ca.1946]..

Schoonheidsspecialiste, manicure, pedicure, tandverzorging, kapsters.
638