/
Archief Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) (1898-) 1935-1988 (1994)

Archief Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) (1898-) 1935-1988 (1994)

Identity Area

Collection IDIIAV00000077
Unitdate(1898-) 1935-1988 (1994)
1935-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent15.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1995
Aanvullingen verwerkt door Annette Mevis in 2014
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte stukken
Een aantal nummer is gedigitaliseerd
te herkennen aan het oogje en PDF achter het inventarisnummer.
Preferred CitationArchief Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

3 meter documentatiemateriaal verzameld in de jaren 1970-1980 is nog niet beschreven.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht als stichting op 3 december 1935 door Johanna Naber, Rosa Manus en Willemijn Posthumus-van der Goot; de officiële opening van het instituut was op 19 december 1936; werd op 12 juli 1940 door de Duitsers gesloten en leeggeroofd; heropend op 18 oktober 1947; gefuseerd op 8 maart 1988 met de Stichting Informatie- en Documentatiecentrum voor de vrouwenbeweging (IDC) enn het tijdschrift Lover tot het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV); doelstelling was het bevorderen van de kennis en wetenschappelijke studie van de vrouwenbeweging in de ruimste zin; middelen waren het verzamelen, bewaren en beheren van het erfgoed van vrouwen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de uitkomsten ervan.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen, van vergaderingen van de Raad van Advies en van algemene ledenvergaderingen 1936-1940, 1947-1988; presentielijsten 1948-1949, 1958-1959, 1963; jaarverslagen 1947-1987; correspondentie van bestuur en instelling 1935-1941, 1945-1987; stukken betreffende de oprichting, sluiting, heroprichting en fusie 1936, 1940, 1947, 1953, 1958-1959, 1979-1988; stukken betreffende bestuur 1936-1940, 1958-1988; beleidsstukken 1976-1985; stukken betreffende het totstandkomen van de fusie met IDC en Lover 1978-1988; financiële stukken 1936-1940, 1947-1987; stukken betreffende personeel 1970-1987; stukken betreffende huisvesting en bezit 1936, 1947- 1988; stukken betreffende bibliotheek, archief en bezoekers 1936-1939, 1948-1988; notulen van algemeen werkoverleg en bibliotheekoverleg 1981-1988; stukken betreffende administratie 1975-1985; stukken betreffende activiteiten en publikaties 1937-1939, 1947-1988; stukken betreffende Stichting K10 1983-1986; stukken betreffende tentoonstellingen waarin het IAV heeft deelgenomen 1978-1982; documentatie 1936-1986.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis van het IAV, ontstaan en huisvesting
Het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) is in 1935 opgericht door Johanna W.A. Naber (1859-1941), Rosa Manus (1881-1942) en Willemijn H. Posthumus-van der Goot (1897-1989). De stichtingsakte passeert op 3 december 1935 bij notaris P.W. van der Ploeg te Amsterdam. Het doel van de stichting is het bevorderen van de kennis en de wetenschappelijke studie der vrouwenbeweging in den uitgebreidste zin. De manieren waarop zij trachten dit te verwezenlijken zijn enerzijds het opbouwen van een bibliotheek en archief waarin het cultureel erfgoed verzameld en bewaard wordt. Anderzijds het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten hiervan publiceren.
In het eerste jaar gaan met name Rosa Manus, voorzitster, en W.H. Posthumus-van der Goot, secretaresse, ijverig aan de slag om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. Zij worden daarbij geassisteerd door mej. Ferf die in dienst genomen is als bibliothecaresse. Door middel van persoonlijke contacten, circulaires en pamfletten maken zij de oprichting van het archief wereldwijd bekend. Organisaties en vriendinnen en bekenden in binnen- en buitenland, vrouwen die zelf ook belang hechten aan het bewaren van het cultureel erfgoed van vrouwen en wetenschappelijk inzicht in de vrouwenbeweging, worden benaderd.
Organisaties en individuele vrouwen wordt gevraagd begunstiger van het IAV te worden. Dit wordt 'lidmaatschap' genoemd. De leden krijgen het voorrecht boeken te lenen van de bibliotheek.
Haar acties vinden veel weerklank en vanuit vele landen komen sympathiebetuigingen en toezeggingen van materiaal. Er komen brieven uit Brazilië bij voorbeeld en uit het toenmalige Nederlands-Indië van de vrouwenorganisatie van het Indo-Europeesch Verbond; Miss Philippa Fawcett bericht dat zij een aantal boeken uit de bibliotheek van wijlen Mrs. Fawcett zal afstaan. Rosa Manus zelf schenkt hetgeen ze van Aletta Jacobs heeft geërfd aan het IAV samen met een deel van haar eigen boeken, documenten en brieven.
Het archief krijgt zijn onderkomen in het pand Keizersgracht 264. Het eveneens pas opgerichte Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) stelt twee vertrekken ter beschikking.
Na een jaar intensieve voorbereiding wordt het archief op 19 december 1936 geopend.
Het IAV is in de beginjaren zeer actief. Het organiseert lezingen en ontvangsten van vooraanstaande (buitenlandse) vrouwen, publiceert 2 jaarboeken en de eerste brochure in de serie 'Kleine Werken'.
De oorlogsdreiging laat ook de bestuursters van het IAV niet onberoerd.
In de notulen van oktober 1939 staat: Het IAV in oorlogstijd. De bibliothecaresse zal in tijden van oorlog niet aanwezig kunnen zijn in het gebouw, ook niet het overige personeel. Besloten wordt de voornaamste en niet te vervangen documenten op te bergen op 'n geheimzinnige plaats in de provincie, of in een kelder, doch hieromtrent overleg te plegen met het Instituut (=IISG), ook over de sluiting of openhouden van het gebouw. Aan de bibliothecaresse wordt verzocht een lijst op te maken van de meest waardevolle boeken en documenten, vooral vlug. Tevens besluit men dat de werkzaamheden op het IAV zoveel mogelijk normaal moeten doorgaan. Door de inval van de Duitsers in mei 1940 komt er echter een einde aan het bestaan van het IAV. In juni worden de vertrekken verzegeld. Op 12 juli halen de Duitsers daadwerkelijk de vertrekken leeg.
Het bestuursbesluit van oktober 1939 wordt uitgevoerd. Om de belangrijkste en meest waardevolle stukken op te bergen huurt het bestuur begin 1940 een kluisje bij de Rotterdamsche Bank aan het Rokin. Het IAV bergt de meest waardevolle stukken in de kluis, waaronder de stukken van Aletta Jacobs.
Na de oorlog neemt W.H. Posthumus-van der Goot het initiatief tot heroprichting van het IAV. Dit resulteert in de heropening op 18 oktober 1947 in hetzelfde gebouw als voorheen. Voortvarend wordt er gewerkt aan de wederopbouw van de collectie. Weer worden nationaal en internationaal circulaires en pamfletten verspreid om aan materiaal te komen. Zo groeit de collectie gestaag.
Ook stimuleert men weer uitgaven, bescheiden tentoonstellingen en worden er thee's met lezingen georganiseerd voor de leden van bestuur, Raad van Advies en begunstigers.
In de jaren zestig verhuist het IAV noodgedwongen een aantal keren. Het IISG kampt met ruimtegebrek en heeft de vertrekken van het IAV zelf nodig. In 1960 gaat het instituut naar Balboastraat 20, een schoolgebouw dat als dependance dienst doet van het IISG; in 1961 naar Balboastraat 3, eveneens een school waarin het archief een aantal lokalen ter beschikking krijgt.
Van 1963 tot 1969 is het IAV gehuisvest op Halmaheirastraat 30, in de leegstaande St. Vincentiusschool. In 1969 verhuist het IAV naar de Herengracht 262, wederom met het IISG in één gebouw.
In de jaren zeventig beleeft het IAV een explosieve groei. De 'tweede feministische golf' legde haar ideeën en gedachten neer in enorme aantallen vlugschriften, scripties, boeken, affiches, nota's en notulen van collectieven en collectiefjes, actieprogramma's van actiecomités enzovoort. Dit materiaal wordt door het IAV verzameld. De belangstelling voor en de behoefte aan kennis over de positie van vrouwen stijgt in deze tijd aanzienlijk, zodat ook het aantal bezoek(st)ers enorm toeneemt. De behuizing aan de Herengracht raakt overvol en er ontstaat gevaar voor instorting. Eind jaren zeventig richten daarom het bestuur en de medewerksters verzoeken en noodkreten aan de subsidiegever om nieuwe huisvesting. Zelfs acties in de pers worden gevoerd om de noodtoestand duidelijk te maken. Dit resulteert in toestemming tot verhuizing naar Keizersgracht 10. De verhuizing vindt plaats in 1981. De feestelijke opening is op 29 oktober 1982.Inventory / Inventaris

Stukken van algemene aard

1-8
Notulen van vergaderingen van bestuur, later achtereenvolgens van bestuur en staf, van het collectief, van beleidsvergaderingen en van bestuur. Met agenda’s en bijlagen. 1935-1940, 1947-1988.. 3 omslagen, 5 pakken.
3
30 december 1946-1975. Van 30 december 1946 alleen agenda..
4
1976-1977. Onvolledig.. 1 omslag.
5
1978-1984..
6
Beleidsvergaderingen. 1984-1985 ..
7
Beleidsvergaderingen. 1986-1988 ..
8
1987-1988.. 1 omslag .
NB. Zie ook inv.nrs 26, 28 en 35.
9
'Besturenboek'. Kladnotulen en aantekeningen van bestuursbijeenkomsten. 1984-1987.. 1 deel.
10-12
'D.B.boek IAV'. Registers houdende notulen, agenda's en aantekeningen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1979-1984.. 2 delen, 1 omslag.
10
1979-1983..
11
1983-1984..
12
Bijlagen. 1979-1984.. 1 omslag .
13
Notulen van vergaderingen van bestuur, later collectief, met de leden van de Raad van Advies. Met agenda's en bijlagen. 1956, 1958, 1978-1980.. 1 omslag.
15
Aantekeningen uit oude notulen opgesteld door bestuurslid Rita de Koster. 1977.. 1 stuk.
16
Convocaties en presentielijsten van vergaderingen met lezingen voor de Raad van Advies en begunstigers met bestuur, algemene vergaderingen en jaarvergaderingen. Met hiaten. 1948-1949, 1952, 1955-1974.. 1 omslag.
NB. Groot formaat. Zie ook inv.nrs 3, 14, 29 en 363.
17-32
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Deels alfabetisch op afzender of geadresseerde. 1935-1969.. 58 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs 350-387.
21I
Uitgaande stukken I. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
22J
Uitgaande stukken J. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
22K
Uitgaande stukken. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
22L
Uitgaande stukken L. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
22M
Uitgaande stukken M. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
22N
Uitgaande stukken N. december 1935-februari 1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23O
Uitgaande stukken O. 1936-januari 1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23P
Uitgaande stukken P. 1936-januari 1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23Q
Uitgaande stukken Q. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23R
Uitgaande stukken R. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23S
Uitgaande stukken S. december 1935-april 1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23T
Uitgaande stukken T. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23U
Uitgaande stukken U. 1935-april 1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23V
Uitgaande stukken V. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23W
Uitgaande stukken W. 1936-1939..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23Y
Uitgaande stukken Y. 1936-1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
23Z
Uitgaande stukken Z. 1935-1940..
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
24
Nummer is vervallen..
25
A-J. 1947-1949..
26
K-Z. 1947-1949..
27
A-Z. (1948) 1949-1951 (1952) ..
28
1952 nov-1953..
29
1954..
30
1955-1957..
31
1957-1962..
32
1962-1969.. 1 omslag .
NB. Inv.nrs 17-23 bevat ook correspondentie van de bibliotheek.
33-37
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van presidentes, penningmeesteressen en secretaresses; afkomstig van diverse bestuursleden, onder anderen Charlotte Matthes en Rosa Manus. 1936-1979.. 5 omslagen.
34
1946-1951, 1954..
35
1955-1959..
36
1960-1974..
37
1975-1979..
638-639
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de secretaresse van het bestuur dr S.J. Suys-Reitsma en van de bibliothecaresse F.E. Jolles-Weghuis, met een doorslag uit 1955. Inhoud van een ordner ontvangen in 2013 van Anita Harting die vanaf eind 1975 bestuurslid van het IAV was en deze ordner waarschijnlijk van haar voorgangster heeft ontvangen; bevatte twee chronologisch geordende delen. 1955, 1962-1969.. 2 omslagen.
638
1955, 1963-februari 1969..
639
1962-1966..
640
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de secretaresse van het bestuur drs J.M. van Wesel-Hulshoff. Inhoud van een ordner ontvangen in 2013 van Anita Harting die vanaf eind 1975 bestuurslid van het IAV was en deze ordner toen waarschijnlijk van haar voorgangster heeft ontvangen. 1960, april 1969-1974.. 1 omslag.
38-48
Jaarverslagen over 1946-1987. Met financiële jaarverslagen over 1947-1977. Doorslagen en gedrukt. 1948-1988.. 27 omslagen, 10 katernen..
NB. Zie ook inv.nr 14. De verslagen vanaf de oprichting tot en met 1938 zijn te vinden in de twee Jaarboeken, uitgegeven bij Brill, in 1937 en in 1938.
38-1
1947-1948..
38-2
1949. Alleen financieel..
38-3
1950-1951..
38-4
1951-1952..
38-5
1952-1953..
38-6
1953. Alleen financieel..
38-7
1954-1955..
38-8
1955-1956..
38-9
1956-1957..
38-10
1957-1958..
38-11
1958-1959..
38-12
1959-1960..
38-13
1960-1961..
38-14
1961-1962..
38-15
1963..
38-16
1964..
38-17
1965..
38-18
1966..
38-19
1967..
38-20
1968..
38-21
1969..
38-22
1970..
38-23
1971..
38-24
1972..
38-25
1973..
38-26
1974..
38-27
1975..
38-28
1976..
38-29
1977..
39
1978..
40
1979..
41
1980..
42
1981..
43
1982..
44
1983..
45
1984..
46
1985..
47
1986..
48
1987..
49
Verslag over de oorlogsjaren van het IAV. 1947.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nrs 161-163.

Stukken betreffende onderwerpen

Oprichting, (re)organisatie, fusie.
---
Stukken betreffende de ontbinding van de stichting IAV en oprichting van de stichting IIAV: zie het IIAV-archief. 1987-1988..
52
Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. 1979-1985.. 1 omslag.
53
Uitgaande brieven en circulaire betreffende de inbeslagname van archief en bibliotheek en sluiting van het instituut door de Duitse veiligheidspolitie. 1940 juli 12 en augustus.. 1 omslag.
54
'Draaiboek'. Register houdende handleidingen voor steeds wederkerende handelingen in het IAV. 1983-1985.. 1 omslag.
55
Lijst houdende suggesties voor een draaiboek voor IAV-stands op manifestaties. 1983.. 1 stuk.
56
Verslagen van bijeenkomsten onder leiding van Anita Aerts betreffende de organisatie(structuur) en het functioneren van de organisatie. Met bijlagen. 1983-1984.. 1 pak.
57
Rapport houdende voorstellen aan alle collectiefleden voor een nieuwe organisatievorm van het IAV, opgesteld door Anita Aerts. 1984.. 1 stuk .
58
Werkplan Organisatiestructuur. 1984.. 1 stuk.
59
Stukken betreffende de evaluatie van de reorganisatie van de coördinatie. 1986.. 1 omslag.
60
Circulaire door twee medewerksters aan de collectiefleden betreffende het functioneren van het collectief. Kopie. 1983.. 1 stuk.
61
Stukken betreffende de werkbelasting, geschreven naar aanleiding van de vergaderingen met Anita Aerts over de organisatiestructuur. 1985.. 1 omslag.
62
Nota betreffende knelpunten in de communicatie staf-bestuur. Kopie. z.j.. 1 stuk.
63
Stukken betreffende een conflictregeling. Kopieën. 1984.. 1 omslag.
64-65
Stukken betreffende de oprichting van een Centraal Punt Informatievoorziening Emancipatie (CIV), oprichting van de beheersstichting Keizersgracht 10, notulen van het 'participantenoverleg' en besluiten van de huisraadvergaderingen. 1979-1983.. 2 pakken .
64
1979 apr-1981 okt..
65
1981 mei-1983 jul..
66
Rapport van het participantenoverleg. 1981.. 1 deel.
67
Stukken betreffende en notulen van het participantenoverleg. 1985-1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 64-65.
68
Stukken betreffende de voorbereiding voor het participantenoverleg en keuze van de projectbegeleidster t.b.v. het participantenoverleg. 1980-1981.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende besprekingen met de Emancipatie Kommissie over samenwerking c.q. fusie tussen het IAV en het IDC (Informatie en Documentatiecentrum) in het kader van de ontwikkeling van een bibliotheek en documentatievoorziening ten behoeve van de vrouwenemancipatie. [ca 1967], 1974-1977.. 1 pak.
70
Stukken betreffende het opzetten van het Centraal Punt Informatievoorziening Emancipatie (CIV). 1978-1979.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 64-65 en 69.
71
Ingekomen nota van de Emancipatie Kommissie houdende het Advies Informatievoorziening. Met begeleidend schrijven. 1978.. 1 stuk.
72
Stukken ingekomen van het IDC betreffende zijn toekomst en de vorming van een Centraal Punt. 1978-1979.. 1 omslag.
73
Concept-statuten van een Informatiecentrum en Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Kopie. z.j.. 1 stuk.
74
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en betreffende de vorming van een CIV en fusie tussen IAV, IDC, Lover en K10. 1985-1988.. 1 pak.
75
Rapport van de werkgroep Centrale Informatie Voorziening. 1984.. 1 stuk.
76
Discussiestukken voor de werkgroep Centraal Punt voor Vrouwen.1979.. 1 omslag.
77
Ingekomen voorlopig verslag van een onderzoek naar emancipatie-informatiebeleid in Nederland, toegespitst op K10. Met begeleidende brief. Kopieën. 1984.. 1 stuk.
78
Rapporten uitgebracht door organisatiebureau Van de Bunt aan DCE betreffende de vorming van een centrale informatievoorziening op het gebied van de positie van de vrouw. 1986-1987.. 1 omslag.
NB. In tweevoud.
79
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en verslagen van gesprekken met organisatiebureau Van de Bunt betreffende het onderzoek naar een centrale informatievoorziening op het gebied van de positie van de vrouw. 1985-1986.. 1 omslag.
80
Register houdende aantekeningen en notulen van bijeenkomsten betreffende het organisatiebureau en de fusie. 1985-1986.. 1 deel.
81
Verslagen van bijeenkomsten van medewerksters naar aanleiding van de komst van het organisatiebureau Van de Bunt en het voorstel van de staatssecretaris. 1985-1986.. 1 omslag.
82
(Concept-)notulen van de stuurgroepvergaderingen. Met beleidsnotitie. 1986-1987.. 1 pak.
83
Stukken ten behoeve van de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen. Met agenda's en bijlagen. 1986-1988.. 1 pak.
84
Verslagen van bijeenkomsten van de DCE-groep. 1986.. 1 omslag.
85
Verslag van een gesprek tussen DCE en de stuurgroep op 25 mei 1987. 1987.. 1 stuk.
86
Stukken van diverse werkgroepen met betrekking tot het samengaan in een CIV. 1986-1987.. 1 omslag.
87
Concept-brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende de bereidheid van het IAV te fuseren met IDC, Lover en K10.1987.. 1 stuk.
88
Kopieën van uitgaande brieven van de sollicitatiecommissie betreffende sollicitatie voor een voorzitster voor de stuurgroep. 1986.. 1 omslag.
89
Rapporten uitgebracht aan DCE door organisatiebureau Van de Bunt houdende een programma van eisen en advies voor kantoorautomatisering binnen het CIV. 1987.. 2 delen.
90
Correspondentie van bestuur en staf betreffende de fusie. 1987.. 1 omslag.
91
Bijlage bij een notitie van A. Roeters betreffende de bestuursvorm van de nieuwe instelling na de fusie. Kopie. 1987.. 1 stuk.
92
Stukken betreffende tijdsplanning en handelingen voor het tot stand komen van de fusie. 1987.. 1 omslag.
93
Kopieën van uitgaande brieven van bestuur houdende de aankondiging van de fusie aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Emancipatiecommissie van de UvA en De Centrale Levensverzekering NV.1988.. 1 omslag.
94
Correspondentie met de AbvaKabo betreffende de fusie en het sociaal plan voor de fusie. 1987-1988.. 1 omslag.
95
Dossier betreffende de naamgeving aan de instelling die na de fusie ontstaat. 1987.. 1 omslag.
96
'Nieuwskrant'. Berichten van de stuurgroep en werkgroepen met betrekking tot het fusieproces. 1986-1987.. 1 omslag.

Bestuur.
97
Stukken betreffende bestuurswijzigingen, beëindiging lidmaatschap, voordracht, werving en sollicitatie van nieuwe bestuursleden. 1937, 1971-1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 105-107, 147.
99
Ingekomen brieven van personen betreffende hun lidmaatschap van de Raad van Advies. 1978-1979.. 1 omslag.
101
Lijsten houdende namen en adressen van leden van de Raad van Advies, bestuur en medewerksters. 1955-1982.. 1 omslag.
NB. Zie ook bestuursnotulen en correspondentie van bestuur.
102
Lijst houdende namen van het Comité van Aanbeveling. z.j.. 1 stuk.
103
Taakomschrijvingen en instructies voor het bestuur. 1976-1977, 1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 115.
104
Nota betreffende de werkwijze van het bestuur opgesteld door 2 medewerksters. 1984.. 1 stuk.
105-107
Correspondentie tussen bestuursleden onderling en bestuur met staf. 1936-1981.. 3 omslagen.
106
1940, 1958-1959..
107
1976-1978, 1981, 1984..
NB. Zie ook inv.nr 35.
108
Correspondentie tussen stafleden onderling en staf met bestuur. 1976-1988.. 1 omslag.

Begunstigers.
111-112
Registers houdende namen en adressen van contribuanten. [1936-1939, ca 1952].. 2 kaartsystemen..
112
[ca 1952]..
113
Correspondentie betreffende aanmelding en opzegging van begunstigers. 1936, 1939-1940, 1947-1970.. 1 omslag.

Beleid.
115
Beleidsnota's. 1976-1985.. 1 pak.
116-118
'Diskussiestukken'. Stukken ten behoeve van de voorbereiding van beleidsvergaderingen en -dagen en beleidsnota. 1981-1987.. 1 omslag, 2 pakken.
116
1981-1983.. 1 omslag .
117
1983-1985..
118
1986-1987..
119
Verslagen van gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en DCE betreffende het beleid en de organisatie. Kopieën. 1984-1985.. 1 omslag.
120
Notities betreffende het beleid en de organisatie. 1983 en z.j.. 1 omslag.
NB. Groot formaat.
121
Stukken houdende ideeën en plannen over de organisatie en huisvesting in de toekomst, opgesteld tijdens de beleidsdag op 15 december 1986. 1986.. 1 omslag.
NB. Groot formaat.
122
Discussienota betreffende het werken in een vrouwencollectief. Kopie. 1980.. 1 stuk.
123
Stukken betreffende ideologievergaderingen op 2 juli 1981, 20 augustus 1982 en 27 juni 1983. 1981-1983.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende het formatiebeleid. 1976, 1984, 1987.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende het financiële beleid voor 1985. 1984-1985.. 1 omslag.
126
Discussienota en planning ten behoeve van het beleidsoverleg van de bibliotheek op 9 en 16 februari en 8 maart 1988. Kopieën. 1988.. 1 omslag.
127
Stukken betreffende het archiefbeleid. 1983, 1985.. 1 omslag.
128
Nota betreffende vrijwilligerswerk. Kopie. 1984.. 1 stuk.
129
Verslag van een overleg tussen IAV en IDC over tijdschriften. Kopie. 1984.. 1 stuk.
130
Aantekeningen van mw Posthumus-van der Goot van zaken die gedaan zijn of moeten worden voor het IAV. z.j. [na 1947].. 1 stuk.
131
Intern rapport betreffende huisvesting, administrateur, catalogus en archivaris. 1977.. 1 stuk.

Personeel.
132
Stukken betreffende personeelsbeleid, subsidie voor personeel, inschaling, aanstelling en ontslag en projecten. 1976, 1979-1987.. 1 pak.
133
Stukken betreffende taak en functie van de bibliotheek en taak- en functieomschrijvingen van het personeel. 1976-1987.. 1 pak.
134
Stukken houdende taak- en functieomschrijvingen van het archief en archiefmedewerksters. 1979, 1986.. 1 omslag.
135
Stuk houdende taak- en functieomschrijvingen van de projecten egodocumenten, onderzoek in vrouwenarchieven, tijdschriften en beelddocumentatie. z.j. [ca 1985].. 1 stuk.
136
Stukken betreffende arbeidsduurverkorting. 1985-1987.. 1 omslag.
137
Staten van werkneemsters. [1970], 1984.. 1 omslag.
138
Interne bekendmaking betreffende de bezetting van de projecten in 1985. 1984.. 1 stuk.
139
Stukken betreffende de werving van personeel. 1969-1970, 1984-1985.. 1 omslag.
140*
Stukken betreffende het personeel en personeelsdossiers van vrouwen die in dienst zijn geweest. 1970-1987.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs 132, 179 en 246.
141
Register houdende aantekeningen betreffende personeelszaken. 1984-1987.. 1 deel.
142
Register houdende administratie van personele zaken. 1985-1987.. 1 deel.
143
Stukken betreffende aansluiting bij een bedrijfsvereniging. 1979-1988.. 1 omslag.
144*
Stukken betreffende de pensioenverzekering van het personeel. 1970-1980, 1986-1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 246-247.
145
Stukken betreffende personeel en subsidie in projectplaatsen. 1979-1981.. 1 omslag.

Huisvesting.
147
Circulaires betreffende huisvesting. Gedrukt. 1966, 1969, 1971 en z.j.. 1 omslag.
148
Correspondentie betreffende huisvesting in het IISG-pand aan de Herengracht 266-268. Doorslagen. 1975-1976.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 36 en 166.
149
Stukken betreffende het verkrijgen van andere huisvesting. 1978-1980.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 150.
150
Stukken betreffende de huisvesting aan de Herengracht 268 en betreffende het verbouwen en inrichten van en verhuizen naar Keizersgracht 10. 1977-1981.. 1 pak.
151
Programma's van eisen voor een bibliotheek en archief van een CIV. Kopieën. 1978, 1987.. 2 stukken.
152
Plan houdende een ideeënschets en ontwerptekeningen voor de inrichting van Keizersgracht 10 door Desiree van Dijk. 1980-1981.. 1 omslag.
153
Stukken betreffende de opening van Keizersgracht 10 op 29 oktober 1982. 1982-1983.. 1 omslag.
154
Stukken betreffende de inboedelverzekering tegen brand en inbraak, W.A.-verzekering en transportverzekering van kunstvoorwerpen. 1951, 1960-1988.. 1 pak.
155
Stukken betreffende het gebruik van de ruimten en samenwerking in het pand Keizersgracht 10. 1984-1985, 1987.. 1 omslag.
156
Stukken betreffende de Stichting K10 en beheer van het pand. 1985.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 64-65.
157
Notulen van vergaderingen van en stukken betreffende de huisraad 1983-1986 en participantenoverleg 1983. Met retroactum. 1983-1986. 1982.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs 64-65.
158-159
Registers houdende aantekeningen van besprekingen, besluiten en afspraken van de huisraad en het participantenoverleg betreffende het beheer van en samenwerking in Keizersgracht 10. 1981-1986.. 2 delen.
158
1981 feb-1984 sep..
159
1984 okt-1986 jan..
160
Stukken betreffende de aanschaf van automatiseringsmateriaal. 1987-1988.. 1 omslag.

Bezit.
161-163
Dossiers betreffende pogingen om het in de Tweede Wereldoorlog door Duitsers meegenomen en kwijtgeraakte bezit terug te krijgen en om 'Wiedergutmachung', schadevergoeding, te krijgen. 1947-1949, 1958-1965.. 3 omslagen.
161
Met retroacta 1935-1940. 1947-1949, 1959-1962..
162
1958-1963..
163
1958-1965..
NB. De dossiers zijn door verschillende personen aangelegd (161 door W.H. Posthumus-van der Goot).
164
Stukken betreffende de stand van de beleggingen. 1963-1970.. 1 omslag.
---
Staat van ontvangen subsidies. 1947-1976..
NB. Zie inv.nr 179.
165-169
Stukken betreffende subsidies van het ministerie van CRM, Sociale Zaken , en andere organisaties. 1948, 1959-1988.. 2 omslagen 3 pakken.
165
1948, 1959-1970.. 1 omslag .
166
1962-1970.Met stukken betreffende huisvesting IISG en statutenwijziging.. 1 omslag .
167
1968-1976..
168
1976-1981..
169
1981-1988..
NB. Zie ook inv.nr 179.
170
Stukken betreffende subsidies van de Gemeente Amsterdam. 1956, 1963-1977.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 169.
171
Correspondentie met de Universiteit van Amsterdam betreffende subsidie. 1978-1987.. 1 omslag.
172
Correspondentie betreffende een donatie van de Stichting Synthesis en legaat van Brecht van de Muyzenberg-Willemse. 1965, 1985.. 1 omslag.
173
Minuut van een uitgaande brief aan de Amsterdamse Universiteitsvereniging houdende een verzoek om donatie uit hun fonds voor de aanschaf van publicaties in het kader van het Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 stuk.
175
Circulaires van het ministerie van CRM betreffende subsidiëring van personeels- en ziektekosten. 1977-1981.. 1 omslag.
176
Uitgaande circulaire betreffende de nijpende financiële situatie en houdende een verzoek om financiële steun. Met minuut. 1972.. 1 stuk.
177
Ingekomen kopieën betreffende subsidieaanvraag en -toekenning van en aan het KLOV (Kontaktadres Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis in 1985-1988. 1988.. 1 pak.

Financiën.

Algemeen.
178
Register houdende minuten van uitgaande brieven van de penningmeesteres, staten van betalingen van Endeavour en aantekeningen betreffende financiën. [1968-1969].. 1 deel.
179
Correspondentie van de penningmeesteres betreffende subsidies, 'Wiedergutmachung' en herstelfonds, personeel, financiële jaarverslagen en contributie. 1948-1949, 1958, 1963-1964, 1971-1977.. 1 omslag.
180
Correspondentie van de penningmeesteres. Alfabetisch. 1950-1954, 1960-1972, 1976-1978.. 1 omslag.
181
Correspondentie met het administratiekantoor Paul Dittmer.1982-1988.. 1 omslag.

Boekhouding.
182
Begrotingen voor. 1966-1967, 1976-1977.. 1 omslag.
NB. Zie voor 1970-1975 inv.nrs 167 en 170. Zie ook inv. nrs 168-169.
183
Concept-begrotingen voor 1985 en 1987 voor de besteding van de subsidie van de Universiteit van Amsterdam. 1984, 1986.. 1 omslag.
184
(Concept-)begrotingen van diverse kosten en activiteiten. 1978, 1982, 1984-1985.. 1 omslag.
185-195
Balansen en winst- en verliesrekeningen, later jaarrekeningen over 1936, 1947-1987. Met bijlagen. 1937, 1948-1988.. 2 omslagen, 9 pakken.
NB. Zie ook inv.nr 179.
---
1936.
NB. Zie inv.nr 209.
185
1947-1948.. 1 stuk .
NB. Zie ook inv.nrs 38 en 200-203.
---
1949-1977..
NB. Zie inv.nr 38.
186
1978..
187
1979.. 1 omslag .
188
1980..
189
1981..
190
1982..
191
1983..
192
1984..
193
1985..
194
1986..
195
1987.. 1 omslag.
196
Correspondentie met DCE van het ministerie van Sociale Zaken betreffende jaarrekeningen. 1981-1987.. 1 omslag.
197
Ingekomen brief bij de penningmeesteres betreffende het financieel jaarverslag. 1976.. 1 stuk.
198
Stukken betreffende afrekeningen van incidentele subsidies. 1982-1985.. 1 omslag.
199
Staten houdende overzicht van gemaakte kosten in 1981 ten behoeve van het gebouw Keizersgracht 10 en de opening in 1982. [1982], 1983.. 2 stukken.
200-204
Grootboeken. 1959-1986.. 1 omslag, 4 delen.
200
1959-1962..
201
1963-1966..
202
1967-1969..
203
1970-1977..
---
1978..
NB. Zie inv.nr 186.
204
1979.. 1 omslag.
---
1980-1986..
NB. Zie inv.nr 188-194.
205-206
Grootboeken van het Dr. Aletta Jacobs Publicatiefonds. Met jaarrekeningen van het fonds over 1959-1976. 1959-1976.. 2 delen.
205
1959-1968..
206
1969-1976..
207-208
Journaalbladen. 1978-1983.. 2 omslagen.
207
1978..
208
1979..
---
1980-1983..
NB. Zie inv.nrs 188-191.
209-211
Tabellarische kas- bank- giroboeken van de stichting en het Dr. Aletta Jacobs Publicatiefonds. 1936-1940, 1947-1958.. 3 delen.
209
1936-1937, 1947-1950..
210
1936-1940, 1951..
211
1952-1958..
212-213
Tabellarische bankboeken van de stichting en het Dr. Aletta Jacobs Publicatiefonds.1959-1978.. 2 delen.
212
1959-1972..
213
1971-1978..
214-219
Tabellarische kas- giroboeken. 1959-1978.. 5 delen, 1 omslag.
214
1959-1965..
215
1966-1969..
216
1970-1975..
217
1976.. 1 omslag.
NB. Kasboek.
218
1977-1978..
NB. Kasboek, tevens crediteurenboek 1978-1980.
219
1976-1978..
NB. Giroboek.
220-226
Kasboeken. 1953-1956, 1964-1987.. 7 omslagen.
220
1953-1956..
221
1964-1968..
222
1969-1973 jul..
223
1973 aug-1981 jan..
224
1981 feb-1982..
225
1983-1987 feb..
226
1987 mrt-dec..
227-231
Giroboeken. 1970-1982.. 5 delen.
227
1970 mei-1975 nov..
228
1975 nov-1978 sep..
229
1978 sep-1980 aug..
230
1980 sep-1982 apr..
231
1982 apr-sep..
232
Kasboekjes van de kleine kas. 1978-1987.. 1 omslag.
233
Kasboek van het beeldarchief. 1986.. 1 stuk.
234
Register houdende staat van ontvangen contributies en giften. Alfabetisch. 1936-1975.. 1 deel.
235
Register houdende staat van ontvangen inkomsten uit contributie en abonnementen op de aanwinstenlijst. Alfabetisch. 1973-1978.. 1 deel.
236-237
Crediteurenboeken. 1978-1984.. 2 delen.
---
1978-1980 sep..
NB. Zie inv.nr 218.
236
1980 mrt-1982 sep..
237
1983 sep-dec..
NB. Groot formaat.
238
Spaarbankboekjes. 1953-1966.. 1 omslag.
239
Dagafschriften van de Rotterdamsche Bank van het Dr. Aletta Jacobs Publicatiefonds. 1960-1965.. 1 omslag.
240
Dagafschriften van de Rentespaarrekening. 1963-1965.. 1 omslag.
241
Staat houdende schema van de rubriekenindeling en codering van de boekhouding. 1986.. 1 stuk.
242
Staten houdende voorbeelden van schema's van systematische indeling van een bedrijfsboekhouding. z.j.. 2 stukken.

Salarisadministratie.
243
'Dittmer-boek'. Register houdende aantekeningen betreffende de salaris- en personeelsadministratie. Met bijlagen. 1980 mei-1984 jun.. 1 deel.
244
Loonstaten. 1963-1974, 1977-1986.. 1 omslag.
244
1963-1974, 1980..
---
1977-1986..
NB. Zie inv.nrs 186-194, bijlagen bij de jaarrekenin­gen.
245
Cumulatieve loonlijsten. 1985-1987.. 1 pak.
246*
Stukken betreffende salariskosten, loonbelasting, pensioen en GAK algemeen en van personeelsleden. 1980-1986.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 140 en 144.
247*
Stukken betreffende salaris en pensioen van personeel. 1980-1988.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 140 en 144.
248
Ingekomen circulaires van het Pensioenfonds Bibliotheekpersoneel. 1979, 1984, 1986, 1987.. 1 omslag.
249
Notities van IAV aan administratiekantoor Paul Dittmer betreffende het Pensioenfonds Bibliotheekpersoneel en de PGGM.1987.. 1 omslag.
250
Personeelskaarten. 1985-1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 179.
251
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap betreffende de financiële bijdrage voor de gezamenlijke administratieve kracht en gezamenlijk gebruik van apparaten en ruimte. 1961-1971.. 1 omslag.

Overige financiële zaken.
252
Stukken betreffende teruggave en vrijstelling van omzetbelasting, vrijstelling van invoerrechten en vrijstelling van successierechten. 1973-1986.. 1 omslag.
253
Formulieren en correspondentie betreffende aangifte en beschikking van verleende teruggave van dividendbelasting over 1965-1976. 1966-1977.. 1 omslag.
254
Stukken betreffende tekenbevoegdheid voor bank en giro en opheffing en wijziging van rekeningen. 1983-1985.. 1 omslag.
255
Correspondentie met drukkerijen en het Prins Bernhardfonds betreffende financiën van door het IAV uitgegeven publicaties. 1956-1971.. 1 omslag .
256
Stukken ingekomen bij penningmeesteres betreffende actie Winterhulp Nederland. [ca 1948].. 2 stukken.
257
Ingekomen stukken van uitgeverij Sara betreffende financiële zaken en financiële correspondentie met antiquariaat Lorelei. Deels kopieën. 1986-1987.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 281.
258
Jaarrooster van activiteiten met betrekking tot financiële zaken. 1984.. 1 stuk.

Voorlichting en publiciteit.
260
Doorslag van een mededeling ten behoeve van diverse tijdschriften betreffende boeken en archivalia die geraadpleegd kunnen worden op het IAV. [1948].. 1 stuk.
261
Stukken betreffende ontwerp en drukken van een Engelstalige folder. 1987.. 1 omslag.
262
Ontwerp van een affiche voor een nieuwjaarsreceptie op 9 januari 1981. [1980].. 1 stuk.
263
Concept-teksten van een voordracht over het IAV. Doorslagen. [ca 1947].. 2 stukken.
264
Concept-tekst (van mw Posthumus-van der Goot) houdende de geschiedenis van het IAV. Doorslag. [ca 1948].. 1 stuk.
265
Tekst 'Wat is toch eigenlijk dat IAV?' van mw Posthumus-van der Goot. Klad en concept. [ca 1950].. 1 stuk.
266
Concept-tekst 'Wat wil toch eigenlijk dat IAV?' van mw Posthumus-van der Goot.[ca 1948].. 1 stuk.
267
Concept-tekst 'Vrouwen-archief' van mw Posthumus-van der Goot.[ca 1948].. 1 stuk.
268
Tekst 'Een verborgen bron'. Doorslag. z.j.. 1 stuk.
269
Tekst van een toespraak door Anita Harting, bestuurslid, voor het personeel op 17 september 1984. 1984.. 1 stuk.
270
Interne nieuwsbrieven. 1978-1979, 1984, 1986-1987.. 1 omslag.

Publicaties.
272
Correspondentie van de presidente betreffende de publicaties Anna Reynvaan, Wilhelmina Drucker, de heruitgave van Van Moeder op Dochter en Endeavour. 1961-1970.. 1 omslag.
273
Correspondentie en verslagen betreffende publicaties van het IAV. 1976-1978.. 1 omslag.
274
Correspondentie van de publicatiegroep betreffende publicaties. 1985-1987.. 1 omslag.
275
Ingekomen bedankbrieven van H.M. Koningin Juliana en prinses Wilhelmina voor de toezending van het boek Van Moeder op Dochter. 1948.. 2 stukken.
276
Correspondentie betreffende de uitgave van Endeavour. 1955-1970.. 1 pak.
277
Knipsels betreffende de uitgave over Wilhelmina Drucker. 1969.. 1 omslag.
278
Correspondentie en aantekeningen betreffende bestellingen van het boekje Anna Reynvaan. 1963-1970.. 1 omslag.
279
Presentielijst van de lunch op 4 november 1963, ter gelegenheid van de presentatie van het boekje Anna Reynvaan. 1963.. 1 stuk.
280
Correspondentie betreffende de uitgave van de bibliotheekcatalogus door de firma G.K. Hall & Co. 1977-1981.. 1 omslag.
281
Stukken betreffende de uitgave van Lieve Dr. Jacobs. 1984-1987.. 1 pak.
282
Logboek van de voorbereidingen voor de uitgave van Lieve Dr. Jacobs. 1984-1985.. 1 deel.
283
Ingekomen brief van ISDS-Centrum Nederland houdende toekenning van een ISSN aan de publicatie Overzicht van nieuwe aanwinsten in de bibliotheek Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. 1979.. 1 stuk.
284
Correspondentie met mr. S.A. L'Honoré Naber betreffende een bibliografie van Johanna Naber. 1985, 1988.. 1 omslag.
285-288
Lijsten met nieuwe aanwinsten. Gedrukt en gestencild. [<1940], [ca 1949], 1954-1962, 1971-1985.. 3 omslagen, 1 pak.
286
1971-1979 mrt.. 1 pak .
287
1979 okt-1981, 1982 jul-sep..
288
1983-1985 mrt..
290
Boekenlijsten en literatuuroverzichten. Gedrukt. 1959, 1961, 1962, 1973, 1975 en z.j.. 1 omslag.
291
Lijst van buitenlandse vrouwenorganisaties. Gedrukt. 1973.. 1 stuk.
294
I.A.V. Newsletter, nrs 1-6. 1949-1952.. 1 omslag.
NB. In tweevoud.
295
Doorslagen van de kopij voor Newsletter. z.j. [ca 1948-1950].. 1 omslag.
296
Voor en Over Vrouwen. Driemaandelijkse uitgave van het IAV, nrs 1-3. Gedrukt. 1956.. 1 omslag.
297
Endeavour. Information about Women in the Netherlands , nrs 1, 3-4, 7-8, 10-14, 16, 34, 55. Gedrukt. 1956-1959, 1964, 1969.. 1 omslag.
298
'(Flitsen) uit het buitenland' en 'Van de IAV Boekenplank', rubrieken verzorgd door het IAV in Vrouwenbelangen. Overdrukken. 1958-1962.. 1 omslag.
299
Minuten en drukproeven van de tekst van Maria of Medusa. Op zoek naar nieuwe mythen.1982.. 1 pak.
300
Klad- en concept-tekst van Johanna W.A. Naber, bibliografie. Samengesteld door Cora Vreede-de Stuers. 1985.. 1 omslag.
301
Concept-tekst en stukken betreffende De vergeelde blauwkous . 1985.. 1 omslag.

Lezingen en tentoonstellingen.
303
Ingekomen brieven aangaande bevestigingen en afwijzingen van de uitnodiging voor de lunch en bezichtiging van de nieuwe IAV-behuizing Balboastraat 3 op 1 december 1961. 1961.. 1 omslag.
304-305
Registers houdende namen en adressen van bezoekers van lezingen. 1979-1987.. 2 delen.
304
1979, 1981..
305
1982-1987..
306
Stukken betreffende de voorbereiding van de lezingencyclus 'Maria of Medusa in beeldende kunst, film, theater en literatuur', en het boekje Maria of Medusa; op zoek naar nieuwe mythen. 1982-1983.. 1 omslag.
307
Stukken betreffende de voorbereiding van lezingen en tentoonstellingen. 1982.. 1 omslag.
308
Stukken betreffende de voorbereiding van lezingen van Jophien van Vaalen 'De positie van vrouwen in de sociale zekerheid' en 'Vrouwen en belastingwetgeving' en van Karin Adelmund 'Waarom moeten vrouwen zich organiseren?'. 1983.. 1 omslag.
309
Ingekomen brieven houdende reacties op de lezingen van Jophien van Vaalen en Karin Adelmund. 1983.. 1 omslag.
310
Brief en concept-tekst van Anneke Ribberink ingekomen bij de lezingengroep betreffende haar lezing over Joke Smit. 1985.. 1 stuk.
311
Stukken betreffende de organisatie van lezingen 'Vrouwen in de muziek' in 1983. 1983.. 1 omslag.
312
Stukken betreffende de organisatie van lezingen en cursus 'Muziek van deze eeuw' in 1984. 1984.. 1 omslag.
313
Stukken betreffende de organisatie van lezingen in 1985-1987. 1985-1987.. 1 omslag.
314
Stukken betreffende de lezingen van Gabri van Driem en Thea Engel over 'Vrouwenbeweging en Ouderdom' op 17 maart en 6 mei 1982. 1982.. 1 omslag.
315
Verslag betreffende de bespreking op 6 mei 1950 over de verhouding van de kiesgerechtigde vrouw en de politieke partijen en ingekomen brief van C.C.M. Hissink naar aanleiding van deze bespreking. 1950.. 2 stukken.
317
Stukken betreffende de organisatie van een workshop archieven in het IAV tijdens de International Conference on Women's History. 1986.. 1 omslag.
318
Stukken betreffende het organiseren van tentoonstellingen in de gang en kelder van Keizersgracht 10. 1982-1984.. 1 omslag.
319
Stukken betreffende de tentoonstelling 'Marie-France Kok-Adam. Tegeltableaus' 4-28 oktober 1983. 1983.. 1 omslag.
320
Lijst van tentoongestelde voorwerpen en boeken uit de IAV-collectie op de tentoonstelling van 15 september 1971 in het Citytheater tijdens het congres van de International Council of Women. 1971.. 1 stuk.
321
Dossier betreffende de tentoonstelling 'Alsof je een emmer leeggooit! Tachtig jaar vrouwenleven van alledag'. 1981-1983.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 318.
322
Stukken betreffende de uitleen van de tentoonstelling 'Alsof je een emmer leeggooit! Tachtig jaar vrouwenleven van alledag'. 1983-1990.. 1 pak.
323
Stukken betreffende de voorbereiding en inrichting van de tentoonstelling 'Vrouwenkultuur en Vrouwenbeweging' in juni 1983. [1983].. 1 omslag .
324
Register houdende reacties van bezoekers naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwenkultuur en Vrouwenbeweging'. [1983].. 1 omslag.

Contacten met andere organisaties.
325
Correspondentie met diverse en betreffende diverse (vrouwen) organisaties. 1978-1987.. 1 pak.
326
Ingekomen circulaires van vrouwenorganisaties. 1979-1981.. 1 omslag.
327
Stukken betreffende samenwerking met diverse vrouwenorganisaties. 1948, 1961, 1965-1969, 1977, 1980, 1987.. 1 omslag.
328
Minuut van een uitgaande brief aan het IISG houdende een verslag van een gesprek met het ministerie van O&W over het overhevelen van het IAV van het ministerie van CRM naar O&W. 1975.. 1 stuk.
329
Verslag van een gesprek met de Universiteit van Amsterdam betreffende nauwere samenwerking tussen UvA en IAV. 1976.. 1 stuk.
330
Ingekomen stukken van en enkele minuten van uitgaande stukken aan Het Nederlandse Vrouwen Comité. 1954, 1962, 1964-1969, 1971-1972, 1974-1975.. 1 omslag.
331
Stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, vanaf 1975 de Nederlandse Vrouwen Raad. 1960, 1978-1980.. 1 pak.
332
Verslagen van de Werkgroep II van de '34' ingesteld naar aanleiding van deelname in de viering 150 jaar koninkrijk, ter bestudering van de NVC-map 'Vrouwen van Nederland'. 1965.. 1 omslag.
333
Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse Vrouwen Unie en de Nederlands-Indische Vrouwen Unie. Klad. [ca 1946].. 2 stukken.
334
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwenbibliotheken, -archieven en -documentatiecentra. 1981-1987.. 1 omslag.
335
Stukken betreffende diverse conferenties en buitenlandse vrouweninstellingen. 1946, 1976, 1980, 1984, 1988.. 1 pak.
336
Ingekomen stukken van en betreffende buitenlandse vrouwenbibliotheken, -archieven en -documentatiecentra. 1981-1987.. 1 pak.
337
Lijst met namen en adressen van buitenlandse vrouwenorganisaties. 1973.. 1 stuk.

Bibliotheek en archief.
338-344
Notulen, besluiten en aantekeningen van algemeen werkoverleg. 1981-1988.. 3 stukken, 1 omslag, 4 delen.
338
1981 jun 30.. 1 stuk .
339
1983 jan 23-nov 21..
340
bijlagen. 1983.. 1 omslag.
341
1983 nov 22-1985 mei 22..
342
1984 feb 27 en jun 19.. 2 stukken .
343
1985 mei 28-1987 jun 23..
344
1987 jun 30-1988 mrt 2..
345
Interne notulen van het algemeen werkoverleg. Met bijlagen. 1987 nov-1988 jan.. 1 omslag.
346-348
Notulen, agenda's en aantekeningen van het bibliotheekoverleg. 1984-1988.. 1 omslag, 2 delen.
346
1984 jul-1985 dec..
347
1986 jan-1988 feb..
348
1988 feb-apr..
349
Verslagen van bijeenkomsten van vrijwilligsters en verslagen van werkoverleggen ten behoeve van de vrijwilligsters. 1980 mei-1981 juni.. 1 omslag.
350-386
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1935-1988.. 6 omslagen, 31 pakken.
---
1935-1940..
NB. Zie inv.nrs 17-24 en 33.
350
1941, 1945-1949..
NB. Zie ook inv.nr 387.
351
ingek. stukken 1949-1951..
NB. Zie ook inv.nr 387.
352
uitg. stukken 1949-1951.. 1 omslag .
NB. Zie ook inv.nr 387.
353
1951..
354
1952..
355
A-B. 1952-1963..
356
C-F. 1952-1963..
357
G-J. 1952-1963..
358
K-L. 1952-1963..
359
M-P. 1952-1963..
360
Q-S. 1952-1963..
361
T-V. 1952-1963..
362
W-Z. 1952-1963..
363
1964-1965..
364
1966..
365
1967.. 1 omslag.
366
1968.. 1 omslag.
367
1969.. 1 omslag.
368
1970.. 1 omslag.
369
1971.. 1 omslag .
370
1972..
371
1973..
372
A-L. 1974-1975 jun..
373
M-Z. 1974-1975 jun..
374
1975 mei-1976 jan..
375
1976..
376
1977..
377
1978..
378
1979..
379
1980..
380
1981..
381
1982..
382
1983..
383
1984..
384
1985..
385
1986..
386
1987-1988 mrt..
387
Afschriften van ingekomen en uitgaande brieven aan en van Fernanda (Nan) Schreuder-Feith als bibliothecaresse, later bestuurslid-bibliothecaresse; enkele brieven gericht aan W.H. Posthumus-van der Goot. 1949-1950.. 1 omslag.
388
Correspondentie van de archiefmedewerk(st)ers betreffende archiefzaken. 1978-1979, 1983-1987.. 1 pak.
389-408
Instellingsagenda's. Met bijlagen. 1961-1974, 1976-1987.. 13 delen, 7 omslagen.
389
1961-1964..
390
1976..
391
1977..
392
1978..
393
Bijlagen. 1978.. 1 omslag .
394
1979..
395
Bijlagen. 1979.. 1 omslag .
396
1980..
397
Bijlagen. 1980.. 1 omslag .
398
1981..
399
Bijlagen. 1981.. 1 omslag.
400
1982..
401
Bijlagen. 1982.. 1 omslag.
402
1983..
403
Bijlagen. 1983.. 1 omslag.
404
1984..
405
Bijlagen. 1984.. 1 omslag.
406
1985..
407
1986..
408
1987..
409-410
Agenda's van de archiefmedewerksters. 1986-1987.. 2 delen.
409
1986..
410
1987..
411-412
Registers houdende aantekeningen voor en door de medewerksters betreffende het werk. 1978 nov-1983 jan.. 2 delen.
411
1978 nov 21-1980 jan 9..
412
1981 jan 15-1983 jan 21..
413
Register houdende aantekeningen van de 'dienstdoende' coördinatievrouw. 1984 mei-nov.. 1 deel.
414
Lijsten met zaken die besproken moeten worden in het bibliotheek- en algemeen werkoverleg. 1984-1985.. 1 katern.
415
Aantekeningen betreffende werkzaamheden in de bibliotheek, bijgehouden door Claire Posthumus. 1987.. 1 omslag.
416
Nota houdende een voorstel voor het beter functioneren van het algemeen werkoverleg. 1987.. 1 stuk.
417
Verslag van een gesprek tussen het IDC en het IAV betreffende afspraken over het werkterrein van beide instellingen. 1986.. 1 stuk.
418
Verslag van het bezoek van de heer Jütte van het Centraal Laboratorium op 16 september 1983. Kopie. 1983.. 1 stuk.
419
Modelbrieven in het Frans, Duits en Engels. 1958-1962.. 1 omslag.
421-422
Adresboekjes houdende namen en adressen van personen en instellingen. [1969-1975].. 2 delen.
421
[1969-1970]..
422
[1971-1975]..
423
Lijsten met namen en adressen van tijdschriften, Nederlandse vrouwenorganisaties en vrouwenuitgeverijen in de Verenigde Staten en Canada. z.j.. 1 stuk.
424-432
Stamboeken van de bibliotheek. 1951-1991.. 9 delen.
424
1951-1966..
425
1967-1971..
426
z.j. [1971-1975]..
427
[ca 1975]-1977..
428
1971-1978..
429
1977-1983..
430
1979-1982..
431
1982-1989..
432
1982-1991..
570
Stamboek van de bibliotheek, 9 juni 1983-13 juni 1989, 6 maart 1991-1994. Met conversie gegevens. 1983-1989, 1991-1994.. 1 deel.
433
Staten houdende systematische indeling van de bibliotheek en catalogus. 1964, 1972, 1986 en z.j.. 1 omslag.
571
Deel van een alfabetische kaartcatalogus K-Z, afkomstig uit de nalatenschap van P.M. Franken-van Driel september 1971, met stempel I.A.V. op de meeste kaartjes. [<1940].. kaartsysteem..
436
Lijst van boeken die een andere plaats in de bibliotheek hebben gekregen. z.j.. 1 stuk.
437
Nota voor het beheer van tijdschriften. 1985.. 1 stuk.
438
Lijst van tijdschriften in het bezit van het IAV. Doorslag. [ca 1971].. 1 stuk.
439
Correspondentie betreffende (abonnementen op) tijdschriften. 1977, [1980].. 1 omslag.
440
Register houdende lijst van bestelde boeken, 1961-1964, en lijst van boeken die naar de binder zijn, 1965-1968. 1961-1968.. 1 deel.
441
Lijsten van en stukken betreffende de aanwezige archieven. 1962, 1978-1979, 1982-1986 en z.j.. 1 omslag.
442
Lijst met overzicht van archieven betreffende vrouwen(zaken) in andere archiefbewaarplaatsen. [ca 1982-1986].. 1 stuk.
443
Dossiers inzake schenking en in bewaring nemen van archieven. 1962, 1976-1987.. 1 pak.
444
Akten van bruikleen van het uitlenen van archiefstukken 1986.. 1 omslag.
445
Correspondentie betreffende schenking van (archief)stukken 1940, 1945, 1953, 1976, 1985.. 1 omslag.
446
Stukken betreffende de vermelding van het IAV in deel XIV van de serie Overzichten van de archieven en verzamelingen in openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. 1982.. 1 omslag.
447
Akten van bruikleen van het uitlenen van bibliotheek- en archiefstukken en fotomateriaal aan tentoonstellingen. 1978-1982.. 1 omslag.
448
Akten van bruikleen van het uitlenen van video- en beeldmateriaal t.b.v. cursussen. 1986-1987.. 2 stukken.
449
Stukken betreffende een transportverzekering voor het schilderij met het portret van Aletta Jacobs. 1954.. 1 omslag.
450-451
Dagboeken houdende aantekeningen betreffende het geven van inlichtingen, uitlenen van materiaal en bezoekers van de bibliotheek. 1951-1971.. 1 omslag, 1 deel.
450
1951-1969 mrt.. 1 omslag.
451
1969 apr-1971 aug..
452-463
'Bezoekersboeken'. Registers met namen, adressen en doel van het bezoek. 1975-1987.. 12 delen.
452
1975 okt 1-1978 mei 30..
453
1978 mei 31-1980 mei 5..
454
1980 mei 6-1982 feb 27..
455
1982 feb 22-1982 dec 30..
456
1983 jan 4-sep 14..
457
1983 sep 15-1984 apr 3..
458
1984 apr 3-1985 mrt 14..
459
1985 mrt 14-okt 25..
460
1985 okt 25-1986 apr 28..
461
1986 apr 29-1986 dec 15..
462
1986 dec 15-1987 jul 15..
463
1987 jul 16-dec 24..
464
Ingekomen stukken betreffende een bezoek van Duitse studenten. 1983.. 1 omslag.
465
Correspondentie betreffende uitgeleende, niet teruggebrachte boeken. 1964-1967.. 1 omslag.
466
Register houdende statistische gegevens van het bibliotheekgebruik in 1973-1974 en dagboek van het werk bijgehouden door Claire Posthumus 1975-1976. 1973-1976.. 1 katern.
467
Lijst van onderwerpen waarvoor het IAV wordt geraadpleegd. Doorslag. [1976].. 1 stuk.
468
Stukken betreffende de registratie van titels bij het Nederlands Bureau ISBN en opname van uitgaven in het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek. 1982-1987.. 1 omslag.
469
Stukken betreffende enquêtes betreffende de collectie. [1984], 1985.. 3 stukken.
470
Kopieën van ingevulde, teruggezonden vragenlijsten van het CBS. 1975-1988.. 1 omslag.

Projecten.

Enquêtes.
471
Stukken betreffende enquêtes onder de veteranen van de vrouwenbeweging en betreffende de interesse in de vrouwenbeweging en de rechten en arbeid van de vrouw. 1937, 1947 en z.j.. 1 omslag.
472
Blanco vragenformulieren, lijsten van namen en ingekomen stukken met antwoorden op de enquêtes van 1937 (elf vragen) en 1947 (dertig vragen) gehouden onder de veteranen van de vrouwenbeweging en meegestuurde stukken. Het IAV zond tweemaal aan de 'veteranen' van de vrouwenbeweging een vragenlijst toe om zo gegevens over deze vrouwen te verzamelen. De eerste lijst met elf vragen is begin 1937 rondgezonden, de tweede met dertig vragen in 1947 (antwoord 77 dateert van 26 juni 1947). Vele formulieren zijn beantwoord met interessante antwoorden. Sommige reacties zijn negatief. De meeste vrouwen stuurden op verzoek een of meer foto's mee. Deze zijn overgebracht naar het beeldarchief. Deze collectie wordt ook wel 'Veteranenformulieren' en ‘veteranendoos’ genoemd. Indien het de enquête uit 1947 betreft staat er [1947] achter de naam. De documenten zijn alfabetisch op achternaam geordend. (1898-) 1937-1939, 1947-1958 en z.j.. 78 omslagen.
473
Circulaire betreffende de prijsvraag 'Drie Vrouwen Levenswegen' in 1951 en betreffende de voortzetting van dit onderzoek in 1974. 1951, 1974.. 1 omslag.

Egodocumenten.
475
Logboekje van het project egodocumenten. 1982-1983.. 1 deel.
476
Register houdende aantekeningen voor het project bijgehouden door de projectmedewerksters. 1982-1984.. 1 katern.
477
Lijsten met egodocumenten die geregistreerd staan bij het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA). [ca 1982].. 1 omslag.
478
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende aanbieding van egodocumenten. 1981-1985.. 1 pak.
479
Ingekomen brieven en notities van telefonische reacties naar aanleiding van de publiciteit over het doel van het project. 1981-1982.. 1 omslag.
480
Stukken betreffende oproep, afstaan, verzamelen en publiceren van egodocumenten. Met een cassettebandje met geluidsopname van een radio-uitzending. [ca 1982-1983].. 1 omslag.
481
Stukken betreffende de verwerking van aangeboden en ingekomen egodocumenten. 1983.. 1 omslag.
482
Dossier betreffende de uitgave van In verloren minuten. 1984-1987.. 1 omslag.
483
Logboek van de uitgave van In verloren minuten.1984-1985.. 1 dee.l.
484
Correspondentie betreffende de fragmenten die uitgezocht zijn voor publicatie in de bloemlezing In verloren minuten. 1984-1985.. 1 omslag.
485
Knipsels betreffende het project en over egodocumenten algemeen, het Themanummer Egodocumenten van vrouwen en 2 folders van de theatervoorstelling Strikt Persoonlijk van Lopend Vuur, gebaseerd op egodocumenten. 1982-1985 en z.j... 1 omslag.
486
Ingekomen brieven met reacties op en knipsels met aankondiging en recensies van In verloren minuten. 1985.. 1 omslag.
487
Onderzoeksplan voor onderzoek in egodocumenten. z.j.. 1 stuk.

Inventarisatie Vrouwenstudies.
488
Stukken betreffende de Inventarisatie Vrouwenstudies. 1980-1988.. 1 omslag.
569
Stukken betreffende het contact met de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatie Onderzoek (VBEO), later Stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek (STEO) geheten. 1981-1988.. 1 omslag.

Werkgroepen.
489
'Coördinatiegroep'. Register houdende agenda's en aantekeningen van de coördinatiegroep. 1984 mei-1987 aug.. 1 omslag.
490
Stukken betreffende (de evaluatie) van de personeelsgroep. z.j.. 2 stukken.
491
Register houdende aantekeningen en besluiten van de werkgroep publiciteit. 1985.. 1 katern.
492
Register houdende aantekeningen van bijeenkomsten en afspraken van de publicatiegroep. 1986 jun-1987 jun.. 1 katern.
493
Register houdende aantekeningen van de bijeenkomsten en afspraken van de lezingengroep. 1984 okt-1987 nov.. 1 deel.
494
Kasboekje van de lezingengroep. 1984-1987.. 1 deel.
495
Notulen van de vergaderingen van de werkgroep financiën van 10 juli 1978 en 31 jan [1979]. Afschriften. 1978-1979.. 2 stukken.

Opening, jubilea en andere festiviteiten.
499
Stukken ter voorbereiding van de opening op 30 oktober 1981 van de nieuwe behuizing Keizersgracht 10. 1981.. 1 omslag.
500
Receptieboek ter gelegenheid van het openingsfeest op 30 oktober 1981 Keizersgracht 10. 1981.. 1 deel.
NB. Bevat tevens schriftelijke felicitaties en foto's van de receptie.
501
Stukken betreffende de organisatie van de officiële opening op 29 oktober 1982 van 'vijf in één' in Keizersgracht 10. 1982.. 1 omslag.
502
Bekendmaking en persbericht betreffende het veertigjarig bestaan. 1975.. 3 stukken.
503
Receptieboek ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig bestaan op 12 december 1975. 1975.. 1 omslag.
504
Verslag van de vergadering van 20 september 1984 van de voorbereidingscommissie van het jubileumjaar. 1984.. 1 stuk.
505
Logboekje van de werkgroep publiciteit met betrekking tot het vijftigjarig bestaan. 1984 nov-1985 sep.. 1 katern.
506
Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig bestaan. Met cassettebandje met geluidsopname van het radioprogramma 'Zo kan het ook'. 1985.. 1 omslag.
507
Stukken betreffende de organisatie en viering van de 'historische dag' op 6 november in het kader van de viering van het vijftigjarig bestaan. 1985.. 1 omslag.
508
Receptieboek ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan op 6 november 1985 in de Balie. 1985.. 1 deel.
509
Lijsten van ontvangen gelukwensen en cadeaus ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan. 1985.. 1 omslag.
510
Ingekomen felicitatiekaarten en -telegrammen ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan. 1985.. 1 omslag.
512
Uitgaande circulaire betreffende en menukaart van het Aletta Jacobs Herinneringsdiner op 9 februari 1954. 1954.. 2 stukken.
513
Uitgaande circulaire en menukaart van de herdenkingsbijeenkomst op 26 maart 1955 te Delft van Anna Margaretha Storm-van der Chijs 1814-1895, georganiseerd in samenwerking met de Soroptimists Club 's-Gravenhage.1955.. 2 stukken.
514
Uitgaande circulaire betreffende de vijfenzeventigste verjaardag van mevrouw S. de Vries.z.j.. 1 stuk.
515
Bekendmaking en receptieboek van de viering van de tachtigste verjaardag van mw W.H. Posthumus-van der Goot op 9 mei 1977. 1977.. 1 omslag.
516
Affiche en klad-tekst voor een toespraak ter gelegenheid van de onthulling van de gedenkplaat op 19 december 1986. Met ontwerp. 1986.. 1 omslag.
NB. Affiche overgebracht naar beeldarchief.

Commissies.
517
Stukken betreffende de boekenadviescommissie. 1964-1967.. 1 omslag.

Werkgroepen in K10 waarin het IAV deelneemt.
518
Staat houdende een overzicht van de diverse werkgroepen in K10.1987.. 1 stuk.
519
Besluiten van de ruimtecommissie van K10, en notitie van de publiciteitswerkgroep van K10.1984, 1986.. 2 stukken.
520
Verslagen van de werkgroep Collectievorming K10.1986.. 1 omslag.
521
Stukken van de werkgroep automatisering van het participantenoverleg K10 en CIV.1984, 1986-1987.. 1 omslag.
522
Besluiten van de huisvestingsgroep. [ca 1987].. 1 katern.

Fondsen, stichtingen, werkgroepen en tentoonstellingen waarin het IAV meewerkt of die het IAV mede heeft opgericht.

Fondsen.
524
Stukken betreffende de oprichting van het Rosa Manus Fonds. [1983], 1987-1988.. 1 omslag.

Stichting Keizersgracht 10.
525
Ingekomen notulen van bestuursvergaderingen 1984-1985 en jaarverslagen over 1983-1985 van de Stichting K10. 1983-1985.. 1 omslag.
526
Afschriften van brieven aan bestuur van de Stichting K10 en afschriften van uitgaande brieven van Stichting K10 aan DCE. 1982-1984.. 1 omslag.
527
Stukken betreffende de financiën van de Stichting K10. 1983-1986.. 1 omslag.
528
Stukken betreffende de aanstelling van de beheerster van K10. 1982-1984.. 1 omslag.

Tentoonstellingen.
529
Stukken betreffende de organisatie van de Tentoonstelling Meisjesboeken. 1979-1982.. 1 omslag.
530
Stukken betreffende (de organisatie van) de Tentoonstelling 'In Nederland leven, Nederlands lezen?' over kinderboeken en immigrantenkinderen door de werkgroep Boeken voor Buitenlandse kinderen. 1982.. 1 omslag.

Werkgroep bibliografie Annie Romein-Verschoor.
531
Notulen van bijeenkomsten met correspondentie. 1978-1986.. 1 omslag.
532
Correspondentie. 1978-1979.. 1 omslag.
533
Correspondentie en stukken betreffende contacten met uitgeverijen. 1979-1982.. 1 omslag.
534
Bekendmaking van het initiatief voor het samenstellen van een bibliografie, halfjaarlijks verslag, met concept, en lijst van deelnemers aan de werkgroep. 1978.. 1 omslag.
535
Stukken betreffende subsidieaanvragen. 1979-1981.. 1 omslag.
536
Overzicht van werkzaamheden aan de bibliografie. 1981.. 1 omslag.
537
Concept-tekst voor de inleiding van de bibliografie. z.j.. 1 stuk.
538
Bekendmaking naar aanleiding van het overlijden van Annie Romein-Verschoor.[1978].. 1 stuk.

Tentoonstelling Annie Romein-Verschoor.
539
Notulen van bijeenkomsten van de werkgroep Tentoonstelling Annie Romein-Verschoor.1979.. 1 omslag.
540
Correspondentie en aantekeningen. 1978-1980.. 1 omslag.
541
Logboek. 1979.. 1 omslag.
542
Lijsten met namen van de leden van de werkgroep. z.j.. 1 omslag.
543
Correspondentie tussen de leden. 1979.. 2 stukken.
544
Stukken betreffende subsidie voor de tentoonstelling. 1979-1980.. 1 omslag.
545
Kasboekje van het Steunfonds Tentoonstelling Annie Romein-Verschoor.1978-1980.. 1 stuk.
546
Correspondentie betreffende brieven van Annie Romein-Verschoor en brieven van Annie Romein aan diverse personen. Deels kopieën. 1978.. 1 omslag.
547
Lijsten met te verzekeren materiaal voor de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum. 1979.. 1 omslag.
548
Plattegrond van de tentoonstellingszaal. [1979].. 1 stuk.
549
Bezoekersboek van de tentoonstelling. 1979-1980.. 1 deel.
550
Verklarende tekst bij de tentoonstelling, toegangskaart en circulaires met aankondiging. Met concepten. [1979].. 1 omslag.
551
Knipsels betreffende de tentoonstelling. 1979.. 1 omslag.
552
Knipsels en afschriften en kopieën van documenten die op de tentoonstelling gelegen hebben. 1978-1979.. 1 omslag.
553
51 foto's (z/w) van de tentoonstelling door drie fotografen gemaakt..
NB. Overgebracht naar het beeldarchief.
554
Foto's (z/w): 13 portretten van Annie Romein-Verschoor, 10 groepsportretten, 2 dubbelportretten Annie en Jan Romein, 3 dubbelportretten van Annie en anderen, met enkele negatieven, negatieven van documenten; Foto's (kleur): boekje Het jaar rond [1946] met negatieven, 18 negatieven diverse onderwerpen. z.j.. 1 pak.
NB. Overgebracht naar het beeldarchief.
555
Videoband 'Markant. Dr. Annie Romein-Verschoor' . 12 oktober 1979.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar het beeldarchief.

Documentatie

572-637
Documentatiemateriaal verzameld, opgeplakt op stevige bladen, geordend en beschreven in de periode 1935-1940. Grotendeels afkomstig van Rosa Manus die haar documentatiesysteem aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in bruikleen had gegeven. Voor de indeling zijn nummers tussen 1-999 gebruikt, onderverdeeld in Vrouwenvraagstuk (A 1-130), Vrouwenbeweging (B 131-829), Andere problematiek (C), De vrouw als individu (D), Handboeken en referenties (E). Elke rubriek is weer onderverdeeld. De knipsels op de genummerde bladen dateren voornamelijk uit de jaren 1937-1939. De bladen zonder nummer zijn zoveel mogelijk ingevoegd in de rubrieken. De bladen waarop foto's zijn geplakt zitten in het beeldarchief en zijn gedigitaliseerd, opgeborgen samen met losse foto's in de dozen M001 tot en met M019. ca. 1900-1940.. 65 omslagen.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
xxx
Documentatiemateriaal verzameld in de jaren ca.1970-1988, zowel betreffende Nederland als andere landen. Nog niet uitgezocht, geordend en beschreven. ca. 1958-1988.. 23 dozen.
556
Knipsels betreffende het IAV. 1936-1939, 1949-1983.. 1 omslag.
NB. Enkele stukken in 2003 teruggekeerd uit Moskou.
557
Knipsels bijeengebracht naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan. 1947, 1951, 1954, 1975-1986.. 1 omslag.
558
Knipsels betreffende Jaarboek I en II, Documentatie van de geschiedenis der vrouw en der vrouwenbeweging van Jane de Iongh en lezingen op het IAV. 1937-1939.. 1 omslag.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.
559
Knipsels betreffende Wat leeft er onder vrouwen en Anna Reynvaan. 1951, 1963-1964.. 1 omslag.
560
Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het IAV van 1934-1975 van Claire Posthumus. z.j.. 1 omslag.
561
Alfabetisch register houdende biografische gegevens van bekende vrouwen. z.j.. 1 deel.
562
Briefpapier, enveloppen, voorgedrukte kaarten en brieven met bedankjes, rappelberichten, gereserveerde boeken, visitekaartjes en nieuwjaarswensen. z.j.. 1 omslag.
563
Vrouwen en Staat. Subsidie IAV in het kader van het Emancipatiebeleid. Verslag van de werkgroep Vrouwen en Staat van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van Trees Mom, studiejaar 1978/1979. 1979.. 1 stuk.
564
Stagerapporten van stagiaires in de bibliotheek. 1972-1973.. 2 stukken.
565
Verslag van de enquête 'Vrouwenkultuurbeleid, theorie en praktijk', gehouden onder elf vrouwenorganisaties ten behoeve van een scriptie door Juliët Wiggers en Berthe Schoonman. 1986.. 1 stuk.

Beeld en geluid

566
Ontwerp voor het IAV-speldje en ontwerp van de vaas die door het bestuur is geschonken t.g.v. de fusie in 1988. 1979, 1988.. 2 stukken.
567
3 Foto's (z/w) van de waaier van Aletta Jacobs.z.j.. 1 omslag.
568
Cassettebandje met opnamen van een vergadering van bestuur en medewerksters. 17 oktober 1974.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar het beeldarchief.
642
Eén van de 25 dozen die in 2003 terugkwamen uit Moskou met alle omslagen van Fond 1475-1 waarin de stukken in de 25 dozen zaten. ca. 1946.. 1 stuk.