/
You are not logged in

Archief Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM) 1902-1975

Identity Area

Collection IDIIAV00000032
Unitdate1902-1975
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent7.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ida Kemperman-Wilke in 2001
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ontstaan in 1970 uit een fusie van de Katholieke Centrale Vereniging tot hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM) en de (algemene) Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV); de KCVM ontstaat in 1964 wanneer de katholieke instellingen verenigd in het Contactorgaan van katholieke instellingen voor de ongehuwde moeder en en haar kind (in werking sinds 1956), hun doelstellingen willen verbreden; het Contactorgaan zelf is weer een voortzetting van de zogenaamde Contactcommissie van RK Doorgangstehuizen voor de ongehuwde moeder die in 1945 ontstaat wanneer er na afloop van de Tweede Wereldoorlog een grote toename is van het aantal katholieke ongehuwde moeders; actief lid van Contactcommissie, Contactorgaan en KCVM is de Federatie van RK Verenigingen ter Bescherming van Meisjes, na 1962 de Federatie Meisjesbelangen genaamd, die vanaf haar ontstaan in 1902 onder meer de opvang van katholieke ongehuwde moeders tot haar taak rekent; doelstelling van de COM was het coördineren en verbeteren van de hulpverlening die door de bij de COM aangesloten organisaties werd uitgevoerd; de COM en haar voorlopers waren lid van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM); in 1975 fuseerde de COM met de FIOM en de (protestants-christelijke) Hendrik Pierson Stichting tot Fiom, de Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap.


Inhoud

Stukken betreffende de ledenvergaderingen 1946-1975; correspondentie 1945-1975; stukken betreffende geschiedenis, oprichting, statuten en taakomschrijving 1955-1973; stukken betreffende de fusies 1968-1975; besluitenlijsten van stafvergaderingen 1970-1975; correspondentie met ledeninstellingen bestaande uit bureaus en tehuizen voor ongehuwde moederzorg 1945-1975; stukken betreffende het contact met de Federatie RK Verenigingen tot bescherming van meisjes/Federatie Meisjesbelangen en haar plaatselijke afdelingen 1954-1970; jaarverslagen van de ledeninstellingen 1942-1975; stukken betreffende overlegorganen van leden 1960-1975; stukken betreffende de zorg en de opleidingen voor het personeel van de ledeninstellingen 1963-1975; stukken betreffende het contact met verwante instellingen 1949-1975; stukken betreffende onderzoek en beleidsbepaling 1957-1974; stukken betreffende de subsidiering van de ongehuwde moederzorg 1955-1975; stukken betreffende normering van registratie en administratie en het vaststellen van kwaliteitsnormen 1964-1975; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1964-1975; stukken betreffende internationale contacten en de organisatie van de ongehuwde moederzorg in het buitenland 1937-1975; stukken betreffende abortus 1968-1974; stukken betreffende vondelingen, pleegkinderen en adoptie 1949-1975; stukken betreffende alleenstaande moeders, alleenstaande ouders en het vaderschap 1958-1975; documentatie 1948-1975; stukken afkomstig van bestuursleden van de Federatie RK Verenigingen ter Bescherming van Meisjes en de Federatie Meisjesbelangen 1902-1969.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.

Contactcommissie.
1
Notulen en vergaderstukken van de ledenvergadering. 1946-1955. Met verslagen van enkele gecombineerde vergaderingen met het Federatiebestuur van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes. 1955.. 1 pak.
NB. Met de teksten van enkele inleidingen die tijdens twee ledenvergaderingen in 1955 zijn gehouden: Rector B.G. Henning, De verpleging van de R.K. ongehuwde moeder; Mejuffrouw W. Hillen, De nazorg voor de ongehuwde moeder; Dr. E. Breukers, De psychologische binding tussen moeder en kind; Rector Th. Thijssen, De ongehuwde moeder en haar kind of het onwettig kind en zijn moeder?; H. Ernst, Enige moraaltheologische kanttekeningen bij afstand.

Contactorgaan.
2
Notulen en vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1956-1963.. 1 pak.
NB. Niet compleet.
3
Notulen en vergaderstukken van de algemene ledenvergadering. 1956-1964.. 1 pak.
NB. Met de tekst van een inleiding die tijdens een ledenvergadering in 1962 is gehouden en de weergave van de daarop volgende discussie: Dr. H.F. Heijmans, Veranderende inzichten in de ongehuwde moederzorg. Discussie met de aanwezigen, waaronder C.J.B.J. Trimbos, betreffende de wenselijkheid van het doen van afstand door ongehuwde moeders van hun kind.

KCVM.
4
Notulen en vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1964-1970.. 1 omslag.
NB. Niet compleet.
5
Notulen en vergaderstukken van de algemene bestuursvergadering. 1964-1970.. 1 pak.
6
Notulen en vergaderstukken van de ledenvergadering. 1964-1970.. 1 pak.
NB. Met de tekst of een verslag van de inleidingen die tijdens enkele ledenvergaderingen zijn gehouden: 1964: N. Vendrik, Het gedwongen huwelijk; 1966: Prof. Drs. A.L.M.Wouters, Verschuiving in de katholieke sexuele moraal; 1968: Dr. J.H.H. Huijts, Jeugd en normen.

COM.
7-8
Notulen en vergaderstukken van de bestuursvergadering. 1970-1975.. 2 pakken.
7
1970-1972..
8
1973-1975..
9
Notulen en vergaderstukken van de algemene ledenvergadering. 1971-1975.. 1 pak.

Correspondentie.
10
Lijst van ingekomen stukken. 1945-1952.. 1 stuk.
NB. Met een korte mededeling uit 1949 betreffende het tehuis In de Bocht in Goirle.
11-13
Registers van ingekomen en uitgaande stukken. 1962-1964,1968-1970.. 3 delen.
11
1962-1964..
12
1968-1969..
13
1969-1970..
14
Correspondentie van de Contactcommissie. 1946-1955.. 1 omslag.
15-16
Correspondentie van het Contactorgaan. 1956-1964.. 2 pakken.
15
1956-1962..
16
1963-1964..
17-18
Correspondentie van de KCVM1964-1969.. 1 pak, 1 omslag.
17
1964-1968. (omslag).
18
1969..
19-23
Correspondentie van de COM. 1970-1975.. 5 pakken.
19
1970..
20
1971..
21
1972..
22
1973..
23
1974-1975..
NB. Voornamelijk kopieën van uitgaande stukken.
24
Correspondentie betreffende de hulpverlening aan individuele ongehuwde moeders. 1954-1975.. 1 omslag.
NB. Bevat uitvoerige beschrijvingen van de situatie van een aantal ongehuwde moeders die bewaard zijn onder de noemer “probleemgevallen”. Openbaarheid beperkt.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Geschiedenis.
25
Overzicht van de geschiedenis van de Contactcommissie 1946-1956, het Contactorgaan 1956-1964, de oprichting van de KCVM in 1964, en de rol hierin van het bestuurslid mevrouw dr. E.G.M.A. Kreijns-ten Braak. [1964].. 1 stuk.
26
Notitie van drs. E.J.H. van Kordelaar, directeur van de KCVM, betreffende ontstaan, ontwikkeling en financiële situatie van de katholieke hulpverlening aan niet-gehuwde moeders in Nederland. ca 1968.. 1 stuk.

Oprichting, statuten en taakomschrijving.
27
Stukken betreffende het vaststellen van de statuten van het Contactorgaan. 1955.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende het opgaan van het Contactorgaan in de KCVM en de liquidatie van het Contactorgaan. 1962-1967.. 1 pak.
29
Stukken betreffende de oprichting van de KCVM. Met bericht van Koninklijke goedkeuring en statuten. 1964-1965.. 1 omslag.
30
Statuten en huishoudelijk reglement van de COM ingaande 1970. Gepubliceerd. 1971.. 1 omslag.
31
Taakomschrijving van de COM. [1973].. 1 stuk.

Fusie.

Fusie met de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV)..
NB. Zie hiervoor ook het archief van de vereniging, aanwezig bij het IIAV.
32
Stukken betreffende de fusie van KCVM en OV. 1970-1971.. 1 omslag.
NB. De wijziging van de statuten waarbij de katholieke signatuur werd verlaten, moest worden goedgekeurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
33
Stukken betreffende een persbericht over de fusie. 1970.. 1 omslag.

Fusie met de Hendrik Pierson Stichting (HPS) en de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (FIOM..
NB. Zie hiervoor ook het archief van de FIOM, aanwezig bij het IIAV.
34
Nota geschreven door R.G. Deibel, directeur van de FIOM, betreffende een mogelijke fusie van FIOM,HPS, OV en KCVM. Met de daarop volgende reactie van KCVM en de andere organisaties. 1968-1969.. 1 omslag.
35
Notulen en vergaderstukken van de Fusiekommissie. 1973-1975.. 1 pak.
NB. De Fusiecommissie bestaat uit afgevaardigden van de drie organisaties. De COM afgevaardigden kunnen in de Fusiekommissie geen besluiten nemen, dit is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering. Namens de algemene ledenvergadering wordt toezicht op de Fusiekommissie uitgeoefend door de Fusieraad.
36
Correspondentie met de leden-instellingen betreffende de activiteiten van de Fusiekommissie en de Fusieraad. Met verslag van de Fusie-informatiedag die voor de leden is gehouden op 15 januari 1975. 1973-1975.. 1 pak.
37
Agenda en vergaderstukken voor het eerste besturenoverleg van FIOM, HPS en COM op 17 april 1975. 1975.. 1 stuk.
38
Notulen en vergaderstukken van de ledenvergadering van de FIOM van 11 juni 1975 waarbij besloten wordt tot fusie over te gaan. Met een terugblik op de fusiebesprekingen in de jaren 1970-1975. 1975.. 1 omslag.
39
Persberichten betreffende de fusie. 1975.. 1 omslag.

Bestuur.
40
Stukken betreffende het afscheid van mevrouw dr. E.G.M.A. Kreijns-ten Braak, vice-voorzitter van de KCVM. 1967.. 1 omslag.
41
Correspondentie van de organisatie met bestuursleden. 1971-1972.. 1 omslag.

Beleid.
42
Beleidsnota voor het jaar 1972. 1971.. 1 stuk.

Personeel.
43
Stukken betreffende de werknemers bij het landelijk bureau. 1963-1975.. 1 pak.
44
Taakomschrijvingen van de directeur, de maatschappelijk werkadviseur en het personeel van de financiële administratie van het landelijk bureau. 1969-1975.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende het ontslag van mevrouw mr. E.J. Stoorvogel, oud-directeur van het landelijk bureau van de Onderlinge Vrouwenbescherming, na de fusie. 1971.. 1 omslag.

Werkoverleg.
46
Besluitenlijsten van de stafvergadering. 1970-1975.. 1 pak.

Huisvesting.
47
Stukken betreffende de huisvesting van het landelijk bureau in het pand Buitenhaven 6 in ‘s-Hertogenbosch, eigendom van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming. 1960-1971.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de aankoop en het beheer van het pand Koningsweg 15 in ’s-Hertogenbosch. 1971-1975.. 1 omslag.

Financiën.

Financiële verslaglegging.
49
Begroting voor het jaar 1961 en overzicht van inkomsten en uitgaven over de eerste drie kwartalen van 1961. [1960-1961].. 1 omslag.
50
Financieel eindoverzicht opgemaakt bij de liquidatie van het Contactorgaan. [1965].. 1 stuk.
51
Financiële overzichten over de jaren 1965,1968-1969. [1966, 1969-1970].. 1 omslag.
52
Stukken betreffende de accountantsverklaringen over de jaarrekeningen. 1972-1974.. 1 omslag.
NB. De jaarrekeningen zelf ontbreken.

Krediet.
53
Stukken betreffende de kredietmogelijkheden bij bank F. van Lanschot in ’s-Hertogenbosch. 1973-1974.. 1 omslag.

Subsidies.
54
Stukken betreffende de subsidiëring van de personeelskosten bij het landelijk bureau door het Ministerie van Maatschappelijk Werk (MW)/ het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). 1963-1975.. 1 pak.
55
Stukken betreffende het overleg met het Ministerie van CRM inzake de subsidiëring van functies bij het landelijk bureau van de nieuw te vormen Fiom organisatie. 1975.. 1 omslag.

Fondsen / giften.
56
Stukken betreffende giften die incidenteel of enkele jaren achtereen van diverse fondsen en bedrijven zijn ontvangen. 1957-1975. 1 pak.
57
Stukken betreffende de Stichting “het Steunfonds” die zich ten doel stelde het Contactorgaan, de KCVM en de COM financieel bij te staan. 1961-1975.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende een bijdrage en een renteloze lening toegekend door het Koningin Julianafonds. 1965-1975. 1 omslag.

Contributies.
59
Stukken betreffende de contributies van leden. 1961-1975.. 1 omslag.

Contact met ledeninstellingen.

Ledenlijsten.
60
Ledenlijst van het Contactorgaan en de met hen samenwerkende Bureaus voor Huwelijksaangelegenheden. [1963].. 1 omslag.
61
Ledenlijsten en overzichten van bestuursleden en medewerkers van de ledeninstellingen van de KCVM. 1965-1966.. 1 omslag.
62
Ledenlijsten en overzichten van werknemers van de ledeninstellingen van de COM. [1971].. 1 omslag.

Mededelingen aan alle leden.
63
Agenda’s van gemaakte en verzonden stencils ten behoeve van de ledeninstellingen. 1969-1971.. 1 omslag.
64-77
Mededelingen aan de ledeninstellingen. Gestencild. Genummerd. 1966-1974.. 14 pakken.
64
januari 1966 – december 1968, nummers 1-108..
65
juli 1970 – november 1970,nummers 267-340..
66
december 1970 – maart 1971,nummers 346-447..
67
maart 1971 – augustus 1971, nummers 449-543..
68
augustus 1971 – november 1971, nummers 544-636..
69
december 1971 – maart 1972, nummers 637-719..
70
april 1972 – juni 1972, nummers 721-807..
71
juli 1972 – november 1972, nummers 808-911..
72
november 1972 – februari 1973, nummers 912-1041..
73
maart 1973 – juni 1973, nummers 1042-1150..
74
oktober 1973 – januari 1974, nummers 1233-1350..
75
januari 1974 – april 1974, nummers 1351-1466..
76
april 1974 – juni 1974, ,nummers 1467-1587..
77
september 1974 – november 1974, nummers 1659-1757..
78
COM-Mededelingen, informatiebladen voor werknemers bij ledeninstellingen. Nummers 1-10. 1972-1974.. 1 omslag.

Contact met de afzonderlijke tehuizen.

Groningen: Toevluchtsoord voor meisjes.
79
Correspondentie met en stukken betreffende Toevluchtsoord. 1972-1975.. 1 omslag.
80
Notulen en vergaderstukken van een stuurgroep die de toekomst van Toevluchtsoord onderzoekt. 1972-1974.. 1 omslag.
NB. In deze periode wordt de doelstelling verbreed. Naast de zorg voor ongehuwde moeders wordt ook hulp verleend aan alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen in acute nood.

Rekken: Rekkense inrichtingen.
81
Mededeling van het bestuur van de Rekkense inrichtingen betreffende de zorg voor ongehuwde moeders in Huize Baank, paviljoen Heihorst. 1968.. 1 stuk.

Utrecht , vanaf 1966 Oosterbeek: (St.) Paulastichting.
82
Correspondentie met de St. Paulastichting in Utrecht. 1956-1965.. 1 omslag.
83
Correspondentie met en stukken betreffende de Paulastichting in Oosterbeek. [1966]-1975.. 1 omslag.
NB. Bevat statistische gegevens over de in april 1972 begonnen urgentieopvang voor alleenstaande ouders en kinderen.
84
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1975.. 1 omslag.
85
Financiële overzichten van de jaren. 1970-1972.. 1 omslag.
86
Brochure van de St. Paulastichting in Utrecht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Met foto’s. 1948.. 1 stuk.
87
Jaarverslagen van de (St.) Paulastichting. 1950-1951,1957-1967.. 12 stukken.
88
Teksten van de toespraken die gehouden zijn ter gelegenheid van de in gebruikneming van de nieuwe huisvesting van de Paulastichting. 1967.. 1 omslag.
NB. Toespraken: drs. E. van Kordelaar, directeur van de KCVM
89
Informatiefolders van de Paulastichting. 1972-1974.. 1 omslag.

Utrecht: Ons Tehuis.
90
Correspondentie met en stukken betreffende Ons Tehuis. 1969, 1974-1975.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende een stuurgroep die de toekomst van Ons Tehuis bespreekt. 1973-1974.. 1 omslag.

Utrecht en Amsterdam: Meisjesstad.
92
Correspondentie met en stukken betreffende Meisjesstad. 1943-1971.. 1 omslag.
NB. De ongehuwde moederzorg is in Meisjesstad slechts een onderdeel van de meer algemene zorg voor dakloze vrouwen.

Amsterdam: St. Hubertus.
93
Correspondentie met en stukken betreffende St. Hubertus. 1953-1975.. 1 pak.
94
Notulen en vergaderstukken van de commissie die onderzoek doet naar een nieuwe organisatiestructuur van St. Hubertus. 1971-1972.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende een fusie in Amsterdam van St. Hubertus, Beth Palet en het Janna Kinderhuis. 1974-1975. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1975.. 1 omslag.
97
Financiële overzichten van de jaren. 1970-1972.. 1 omslag.
98
60 jaar St. Hubertus, herdenkingsboekje over de periode 1886-1958. 1961.. 1 stuk.
NB. St. Hubertus was eerst gevestigd op de Prinsengracht 196, na 1926 aan de Plantage Middenlaan 33.
99
Jaarverslag. 1971.. 1 stuk.

Amsterdam: Beth Palet.
100
Correspondentie met en stukken betreffende Beth Palet. 1969-1975.. 1 omslag.
101
Financieel overzicht van het jaar. 1969.. 1 stuk.

Amsterdam: Tehuis Annette.
102
Correspondentie met en stukken betreffende Tehuis Annette. 1972-1975.. 1 omslag.
103
Financiële overzichten van de jaren. 1969-1971.. 1 omslag.

Amsterdam: Janna Kinderhuis..
104
Correspondentie met en stukken betreffende het Janna Kinderhuis. 1971-1975.. 1 omslag.
105
Jaarrekeningen over de periode 1970-1973 van de afdeling Amsterdam van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming en het onder hen ressorterende Janna Kinderhuis. 1971-1975.. 1 omslag.

Leiden: (St.) Margarita van Cortona Stichting..
106
Correspondentie met en stukken betreffende de (St.) Margarita van Cortona Stichting. 1955-1975.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1968.. 1 omslag.
108
Financiële overzichten van de jaren. 1969-1970.. 1 omslag.
109
Jaarverslagen. 1957-1959.. 3 stukken.

’s-Gravenhage: St. Annapaviljoen, kinderhuis Maris Stella, Huize- de Haven..
110
Correspondentie met en stukken betreffende het St. Annapaviljoen, kinderhuis Maris Stella en Huize de Haven. 1953-1975.. 1 omslag.
NB. Deze tehuizen werden bestuurd door de afdeling ’s-Gravenhage van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes. Hierbij betrokken waren tevens de Stichting Monica, Stichting Helena en Stichting Maria Goretti.
111
Rapporten van de pedagoge C.M.J. van Staay betreffende de actuele en de gewenste werkwijze in het St. Annapaviljoen voor ongehuwde moeders en het kinderhuis Maris Stella. 1960.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1968.. 1 omslag.

Rotterdam: Kleijn Henegouwen..
113
Correspondentie met en stukken betreffende Kleijn Henegouwen. 1970-1975.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende een stuurgroep die een onderzoek instelt naar de mogelijkheid tot verbreding van de doelstelling van Kleijn Henegouwen. 1973-1974.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1972-1975.. 1 omslag.

Goirle: Huis in de Bocht..
116
Correspondentie met en stukken betreffende Huis in de Bocht. Met ansichtkaarten van het huis [1965-1970]. 1945-1971.. 1 pak.
117
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1968.. 1 omslag.
118
Financiële overzichten. 1963, 1970-1972.. 1 omslag.
119
Jaarverslagen. Met foto’s. 1957-1970, 1972.. 15 stukken.
NB. In het jaarverslag 1972 is het resultaat vermeld van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen die langer dan een jaar in de Bocht verblijven. Ook de andere jaarverslagen bevatten opiniërende stukken.

Breda: Moederheil, na 1972 Valkenhorst..
120
Correspondentie met en stukken betreffende Moederheil / Valkenhorst. Met historisch overzicht 1921-1974. 1956-1975.. 1 pak.
NB. In 1921 wordt Moederheil opgericht als kraamkliniek met een afdeling ongehuwde moederzorg. Van 1963-1971 richt men zich speciaal op ongehuwde moeders. Daarna krijgt Moederheil een meer brede doelstelling waardoor ook moeders met kinderen in crisissituaties worden opgenomen, er een dagopvang voor 0-6 jarigen komt en een algemene kraamafdeling.
121
Stukken betreffende de veranderende doelstelling van Moederheil. 1963-1964.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1960-1975.. 1 omslag.
123
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1962-1965,1970-1972.. 1 omslag.
124
Brochures uitgegeven door Moederheil / Valkenhorst. Met foto’s. [1931], [1972], [1973].. 1 omslag.
125
Jaarverslagen. 1958-1970, 1972-1976.. 12 stukken.
NB. In het jaarverslag 1969-1970 zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek in Moederheil naar de ontwikkeling van jonge kinderen uitgesplitst naar afstandskinderen en “behoudkinderen”.

Heerlen: R.K. Vereniging Moederschapszorg / het Centraal Katholiek Moederhuis,Huize Hooghees..
126
Correspondentie met en stukken betreffende Moederschapszorg /Huize Hooghees. 1953-1975.. 1 omslag.
NB. Bevat stukken betreffende een protestactie van een moeder tegen de afstand van haar kind tijdens haar verblijf in Hooghees, en de publiciteit hieromtrent via de VPRO radio en het Limburgs Dagblad.
127
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1961-1975.. 1 omslag.
128
Brochure van het Centraal Katholiek Moederhuis. Met foto’s. 1950.. 1 stuk.
129
Overzicht van de geschiedenis van de R.K. Vereniging Moederschapszorg ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan. 1973.. 1 stuk.
130
Jaarverslagen van de R.K. Vereniging Moederschapszorg en van de R.K. Kweekschool voor Vroedvrouwen. 1942, 1956-1965, 1967-1970.. 15 stukken.
NB. De R.K. Vereniging Moederschapszorg was verbonden aan de R.K. Kweekschool voor Vroedvrouwen in Heerlen. De jaarverslagen van 1956 en 1957 bevatten zeer uitgebreide gevalbeschrijvingen van (pathologische) bevallingen.

Maastricht: Maison de la Misericorde.
131
Correspondentie met en stukken betreffende Maison de la Misericorde. 1961-1973.. 1 omslag.
NB. Maison de la Misericorde was gespecialiseerd in de therapeutische behandeling van minderjarige ongehuwde moeders. In 1973 worden de activiteiten van Maison de la Misericorde voortgezet onder de naam Jeugdcentrum Borneweide.
132
Jaarverslagen. 1964-1965.. 2 stukken.

Maastricht: St. Maartenspoort..
133
Correspondentie met en stukken betreffende St. Maartenspoort. 1965-1975.. 1 pak.
NB. Het tehuis kwam voort uit een reorganisatie bij het Centraal Katholiek Moederhuis in Heerlen.
134
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1970-1975.. 1 omslag.
135
Nota betreffende de veranderende doelstelling van St. Maartenspoort tussen 1967 en 1975. [1975].. 1 stuk.

Contact met de afzonderlijke bureaus.

Leeuwarden.
136
Correspondentie met de sectie ongehuwde moederzorg van het Katholiek Sociaal Charitatief Centrum. 1961-1973.. 1 omslag.

Groningen.
137
Correspondentie met de afdeling ongehuwde moederzorg van het R.K. Provinciaal Sociaal Charitatief Centrum / COM Groningen. 1961-1975.. 1 omslag.
NB. COM Groningen ontstond in 1971 na een fusie van de R.K. Ongehuwde moederzorg met de afdeling Groningen van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming.
138
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1967-1975.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende de financiële exploitatie. Met de jaarrekening 1971 en de slotbalans van de afdeling Groningen van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming. 1972-1975.. 1 omslag.
140
Jaarverslagen. 1971-1972.. 2 stukken.

Emmen.
141
Correspondentie met COM Drenthe. 1971-1975.. 1 omslag.
NB. COM Drenthe was een voortzetting van de afdeling Drenthe van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming.
142
Stukken betreffende de financiële exploitatie van COM Drenthe. Met financiële gegevens over de voorafgaande periode als afdeling Drenthe van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming. 1966-1971.. 1 omslag.
143
Jaarverslagen. 1971-1973.. 3 stukken.

Raalte.
144
Notitie betreffende de cliënten ongehuwde moederzorg bij het Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk West-Overijssel tussen 1959 en 1962. 1962.. 1 stuk.

Deventer, Eibergen, Enschede, Almelo.
145
Notitie betreffende de cliënten ongehuwde moederzorg bij het Katholiek Sociaal Charitatief Centrum Overijssel, standplaatsen Deventer, Eibergen, Enschede en Almelo tussen 1960 en 1962. 1962.. 1 stuk.

Arnhem: Bureau ongehuwde moederzorg van de afdeling Arnhem van de R.K. Vereniging Meisjesbelangen..
146
Correspondentie met het Bureau. 1955-1965.. 1 omslag.
NB. Na 1965 werd de zorg voor ongehuwde moeders uitgeoefend door de Stichting Gelderse Katholieke Geestelijke Gezondheidszorg van het Wit-Gele Kruis in Arnhem.
147
Jaarverslagen. 1953-1957, 1962-1964.. 8 stukken.

Arnhem: Katholiek Bureau voor hulpverlening aan niet-gehuwde moeders behorend tot de Stichting Gelderse Katholieke Geestelijke Gezondheidszorg van het Wit-Gele Kruis (KBM Arnhem)..
148
Correspondentie met en stukken betreffende de Stichting, na1966 het KBM Arnhem. 1964-1975.. 1 omslag.
149
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1966-1975.. 1 omslag.
150
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1966-1969.. 1 omslag.
151
Nota betreffende de achtergrond en de werkwijze van het KBM Arnhem. Met stukken die ten behoeve van de nota zijn geraadpleegd. 1966-[1967].. 1 omslag.
NB. Deze nota is waarschijnlijk geschreven door de directeur van het landelijk bureau drs. E.J. van Kordelaar.
152
Stukken betreffende de Oriëntatiecommissie KBM Arnhem die zich tot doel stelt te onderzoeken op welke wijze psychosociale hulp kan worden verleend aan de ongehuwde moeder. Met onderzoeksresultaten. 1968-1970.. 1 omslag.
NB. Zitting in de commissie hadden medewerkers van het KBM en de Stichting, een beleidsmedewerker van het Ministerie van CRM, de directeur van het landelijk bureau en psychiater Josso van de Paulastichting in Oosterbeek.
153
Jaarverslagen. 1966,1968-1969,1972.. 4 stukken.

Nijmegen.
154
Correspondentie met en stukken betreffende het Bureau Hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder uitgaande van het Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk. 1966-1975.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1968-1975.. 1 omslag.
156
Jaarverslagen. 1966-1968, 1971-1972.. 5 stukken.

Utrecht.
157
Correspondentie met en stukken betreffende het Katholiek BureauMoederhulp (KBM Utrecht) / COM Utrecht. Met stukken betreffende de oprichting van het Bureau 1963-1968. 1968-1975.. 1 pak.
158
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1968-1975.. 1 omslag.
159
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1970-1973.. 1 omslag.
160
Stukken betreffende het overleg van KBM Utrecht met de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht met als doel te komen tot een verdeling van taken in de zorg voor moeder en kind. 1968-1970.. 1 omslag.
.161
Stichting betreffende de fusie van KBM Utrecht met de afdeling Utrecht van de Vereniging OV. 1970-1971.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende de samenwerking met de afdeling Utrecht van de HPV / HPS in een project Winkelinformatiecentrum. 1970-1975.. 1 omslag.
NB. Het project beoogde de hulpverlening aan alleenstaande zwangere vrouwen en aan alleenstaande ouders laagdrempelig te maken door niet alleen via bureaus te werken maar ook via een winkel in het centrum van de stad. De winkel was van 1972-1975 gevestigd aan de Lange Jansstraat.
163
Notulen en vergaderstukken van het bestuur van COM Utrecht. 1972-1975.. 1 omslag.
NB. De vergaderingen werden bijgewoond door directeur E.J. van Kordelaar van het landelijk bureau vanwege de intensieve samenwerking van COM met HPS Utrecht.
164
Stukken betreffende een op te richten Stichting ’t Leefhuis in samenwerking met het tehuis voor ongehuwde moeders in Utrecht Ons Tehuis. 1974.. 1 omslag.
165
Jaarverslagen. 1969, 1972, 1974.. 3 stukken.

Alkmaar, Haarlem.
166
Correspondentie met en stukken betreffende de Katholieke Stichting Ongehuwde Moederzorg Noord-Holland (STION) / het Katholiek Bureau Moederhulp Noord-Holland. 1961-1971.. 1 pak.
NB. De initiatiefnemers tot het oprichten van de STION waren de afdelingen Alkmaar, Purmerend, den Helder, Beverwijk en Zaanstreek van de Vereniging ter bescherming van meisjes. Later sloot zich hierbij aan de afdeling Haarlem, ook wel genaamd de Martha vereniging.
167
Stukken betreffende de fusie met de afdelingen Haarlem en Noord-Holland van de Vereniging OV en de daarop volgende fusie met het Katholiek Bureau Moederhulp Amsterdam (KBM Amsterdam) uitgaande van de Rector van Nispen tot Sevenaer Stichting. 1970-1972.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM, door de provincie Noord-Holland en door de stad Haarlem. 1972-1970.. 1 omslag.
169
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1963-1971.. 1 omslag.
170
Jaarverslagen. 1963-1970.. 8 stukken.

Amsterdam: Katholiek Bureau Moederhulp van de Rector van Nispen tot Sevenaer Stichting (KBM Amsterdam).
171
Correspondentie met en stukken betreffende KBM Amsterdam. 1962-1970.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1964-1967.. 1 omslag.
173
Jaarverslagen. 1963-1970.. 8 stukken.

Amsterdam: COM Noord-Holland.
174
Correspondentie met en stukken betreffende COM Noord-Holland. 1971-1975.. 1 omslag.
175
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1971-1975.. 1 omslag.
176
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1971-1975.. 1 omslag.
177
Jaarverslagen. 1971, 1972-1973.. 2 stukken.
NB. In het jaarverslag 1971 is opgenomen het resultaat van een onderzoek in 1969 naar de leefomstandigheden van cliënten uit 1967, zie hiervoor ook het onderzoek van drs. P. van de Akker van de Katholieke Hogeschool Tilburg, inventarisnummer 340. In het jaarverslag 1972-1973 wordt een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen de ongehuwde moederzorg in 1963 en in 1973.

’s-Gravenhage: R.K. Bureau Moederhulp van de afdeling ‘s-Gravenhage van de Vereniging ter bescherming van meisjes / COM ’s Gravenhaget.
178
Correspondentie met het Bureau Moederhulp. Met enkele voorstukken betreffende de afdeling ’s Gravenhage van de Vereniging ter bescherming van meisjes. 1948-1970.. 1 omslag.
NB. Bevat een cabarettekst over het werk van de afdeling ter gelegenheid van het feest bij het 60 jarig bestaan in 1957. Het Bureau Moederhulp fuseerde in 1970 met de afdeling ‘s-Gravenhage van de Vereniging OV en werd daarna COM ‘s-Gravenhage.
179
Correspondentie met COM ‘s Gravenhage. 1970-1975.. 1 omslag.
180
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1971-1975.. 1 omslag.
181
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1970-1974.. 1 omslag.
182
Stukken betreffende de spreekuren in Delft en Naaldwijk die gezamenlijk met de HPS zullen worden gehouden. 1972.. 1 stuk.
183
Jaarverslagen. 1952-1963, 1971-1973.. 15 stukken.

Rotterdam: Elbrecht Stichting / COM Rotterdam.
184
Correspondentie met en stukken betreffende de Elbrecht Stichting. 1964-1970.. 1 omslag.
NB. In 1970 fuseerde de Elbrechtstichting met de afdeling Rotterdam van de Vereniging OV en werd daarna COM Rotterdam.
185
Correspondentie met en stukken betreffende COM Rotterdam. 1971-1973.. 1 omslag.
186
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1962-1970.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1971-1973.. 1 omslag.
188
Jaarverslagen. 1965-1969.. 5 stukken.

Leiden.
189
Correspondentie met en stukken betreffende het Katholiek Bureau Moederhulp Leiden (KBM Leiden). 1961-1975.. 1 omslag.
NB. Tot 1965 ging het bureau uit van de afdeling Leiden van de Vereniging Meisjesbelangen.
190
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1964-1975.. 1 omslag.
191
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1968-1975.. 1 omslag.
192
Notulen van gezamenlijke teambesprekingen van KBM Leiden en het bureau van de HPS afdeling Leiden. 1968.. 1 omslag.
NB. Directeur E.J. van Kordelaar van het Landelijk Bureau woonde de vergaderingen bij in verband met de samenwerking met de HPS.
193
Jaarverslagen. 1960-1962, 1964-1975.. 15 stukken.

Middelburg.
194
Correspondentie met en stukken betreffende de Stichting voor Hulp aan niet-gehuwde moeders in Zeeland. 1971-1972.. 1 omslag.

’s-Hertogenbosch; Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden.
195
Correspondentie met en stukken betreffende het Bureau inzake de ongehuwde moederzorg in de regio. 1963-1971.. 1 omslag.
NB. De ongehuwde moederzorg in de regio ‘s-Hertogenbosch was oorspronkelijk ondergebracht bij het maatschappelijk werk van het Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden. In 1969 werd door dit Bureau een aparte Stichting Regionaal Bureau Moederhulp opgericht met vestigingen in ’s-Hertogenbosch en Tilburg.
196
Jaarverslagen. 1963-1968.. 6 stukken.

’s-Hertogenbosch, Tilburg.
197
Correspondentie met het Regionaal Bureau Moederhulp. 1969-1975.. 1 omslag.
198
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM, de provincie Noord-Brabant en het stadsgewest Den Bosch. 1969-1975.. 1 omslag.
199
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1970-1975.. 1 omslag.
200
Jaarverslagen. 1969-1973.. 5 stukken.

Breda.
201
Correspondentie met en stukken betreffende het Bureau Moederhulp Breda. 1965-1975.. 1 pak.
NB. De oprichting van het Bureau werd geïnitieerd door het tehuis Moederheil. Er ontstond een samenwerkingsverband met de afdeling Breda van de HPV. De gezamenlijk opgerichte Stichting en het daarbij behorende Bureau had een algemene signatuur.
202
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van CRM. 1968-1975.. 1 omslag.
203
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1965-1975.. 1 omslag.
204
Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting. 1968-1974.. 1 pak.
NB. Een afgevaardigde van het Landelijk Bureau was bij de vergaderingen aanwezig in verband met de samenwerking met de HPV / HPS.
205
Jaarverslag. 1968-1969.. 1 stuk.

Eindhoven.
206
Correspondentie met en stukken betreffende de R.K. Stichting Moederhulp uitgaande van de afdeling Eindhoven van de Vereniging ter bescherming van meisjes. Met enkele voorstukken betreffende de ongehuwde moederzorg van de afdeling Eindhoven. 1956-1975.. 1 pak.
NB. In de stukken over de jaren 1970-1971 is een discussie te vinden omtrent het eigen abortusbeleid.
207
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1960-1975.. 1 pak.
208
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1964-1975.. 1 omslag.
209
Notitie betreffende de gang van zaken bij het Bureau Moederhulp inzake adoptie. 1964.. 1 stuk.
210
Stukken betreffende de nieuwbouw in Eindhoven van het Rita huis voor dak- en thuisloze vrouwen en de verhouding van het huis tot de ongehuwde moederzorg. 1966-1967.. 1 omslag.
211
Jaarverslagen. 1964-1974.. 11 stukken.

Helmond.
212
Correspondentie met de afdeling Helmond van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes / het Bureau voor Levens- en Gezinsvragen te Helmond. 1961-1975.. 1 omslag.
NB. De afdeling Helmond bracht de ongehuwde moederzorg onder bij het Bureau voor Levens- en Gezinsvragen.

Maastricht.
213
Correspondentie met en stukken betreffende de Limburgse Provinciale Commissie voor de niet-gehuwde moeder en haar kind (LPC). Met een beschrijving van cliënten in de jaren 1960-1961. (1948)-1975.. 1 pak.
NB. De LPC had een bureau in Maastricht en spreekuren in Venlo, Roermond, Heerlen en Sittard.
214
Stukken betreffende de subsidiëring van personeelskosten door het Ministerie van MW / CRM. 1963-1975. 1 omslag.
215
Stukken betreffende de financiële exploitatie. 1971-1975.. 1 omslag.
216
Jaarverslagen. 1948,1955,1957-1973.. 19 stukken.

Contact met het Federatiebestuur van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes / Federatie Meisjesbelangen.
217
Stukken betreffende het overleg inzake de reorganisatie van het onderdeel ongehuwde moederzorg in de Vereniging. 1960-1963.. 1 omslag.
218
Correspondentie met het Federatiebestuur. 1962-1970.. 1 omslag.
219
Stukken betreffende de samenwerking inzake het tijdschrift van de Vereniging Open Poort. 1963-1965.. 1 omslag.
220
Notulen van een vergadering van de Reorganisatiecommissie welke de onderlinge betrekkingen moet regelen na het vertrek van mevrouw dr. E.G.M.A. Kreijns-ten Braak, bestuurslid van beide organisaties. 1967. 1 omslag.

Contact met de plaatselijke afdelingen van de RK Vereniging ter bescherming van meisjes / Federatie Meisjesbelangen.
NB. Het werk in de plaatselijke afdelingen werd gedaan door vrijwilligers. Enkele plaatselijke afdelingen in de grote steden besloten op een meer professionele basis te gaan werken en richtten een eigen bureau op. De correspondentie met deze afdelingen is te vinden bij het inventarisonderdeel “Contact met de afzonderlijke bureaus”. Het betreft de afdelingen Arnhem, ’s-Gravenhage, Leiden, Eindhoven en Helmond.
221-272 *
Correspondentie met en stukken betreffende de ongehuwde moederzorg bij de plaatselijke afdelingen. Alfabetisch per provincie. 1950-1970.. 52 omslagen.
NB. Bevat voornamelijk de antwoorden op twee enquêtes die zijn gehouden om de cliënten op het gebied van de ongehuwde moederzorg bij de plaatselijke verenigingen in de periode 1958-1962, in kaart te brengen. De antwoorden zijn soms zeer uitgebreid en een enkele keer worden namen van cliënten gegeven. In dit laatste geval is de openbaarheid beperkt.
221
Sneek. 1959-1962..
222
Emmen. 1959-1969..
223
Meppel. 1960-1961..
224
Emmeloord. 1959-1961..
225*
Almelo. 1954-1962..
NB. Openbaarheid beperkt.
226
Deventer. 1957-1962..
227
Enschede. 1959-1961..
228
Hengelo. 1959-1962..
229
Oldenzaal. 1959-1962..
230
Raalte. 1960-1962..
231
Zwolle. 1959-1961..
232
Apeldoorn. 1958-1961..
233
Doesburg. 1959-1961..
234
Ede. 1959-1961..
235
Elst. 1959-1960..
236
Nijmegen. Met statuten uit 1947 en jaarverslagen over 1959-1968. 1947,1959-1969..
237
Terborg. 1960-1962..
238
Winterswijk. 1960-1962..
239
Zevenaar. 1959-1962..
240
Zutphen. 1959-1962..
241
Amersfoort. 1959-1960..
242
Soest. 1959-1960..
243
Utrecht. Met jaarverslagen over 1960,1962-1965. 1961-1966..
244
Zeist. 1959-1960..
245
Alkmaar / Amsterdam. Met jaarverslagen 1960-1962 (Alkmaar). Met statuten uit 1905 en jaarverslag 1960 (Amsterdam). 1905,1956-1962..
246
Beverwijk. 1961..
247
Den Helder. 1960-1962..
248
Hilversum. 1959-1960..
249
Purmerend. 1960-1962..
250
Haarlem, genaamd de Martha vereniging. Met jaarverslagen over 1959-1960,1962-1967. 1960-1969..
251
Zaanstreek. 1960-1962..
252
Delft. 1959-1962..
253
Dordrecht. 1950-1960..
254
Gouda. 1959-1960..
255
Rotterdam. Met jaarverslagen over 1959-1961. 1959-1963..
256
Voorburg. 1959-1960..
257
Wassenaar. 1959-1960..
258
Best. 1959-1960..
259
Boxmeer. 1959-1960..
260
Breda. Met statuten uit 1935. 1935,1960-1962..
261
Geertruidenberg. 1960-1967..
262
’s-Hertogenbosch. Met jaarverslagen over 1959,1961. 1956-1967..
263
Roosendaal. 1960-1961..
264
Tilburg. 1956-1962..
265
Geleen. 1959-1961..
266
Hoensbroek. 1959-1960..
NB. Openbaarheid beperkt.
267
Kerkrade. 1959-1962..
268
Maastricht. 1956-1965..
269
Roermond. 1959-1970..
270
Sittard. 1959-1960..
271
Valkenburg. 1959-1960..
272
Venlo. 1956-1961..

Overlegorganen van tehuizen en bureaus.

Overleg op directieniveau.
273
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen met de afgevaardigden van tehuisbesturen. 1961-1962.. 1 omslag.
NB. Niet compleet
274-276
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van het directiefunctionarissencontact van de tehuizen. 1966-1975.. 3 pakken.
274
1966-1970..
"
275
1971-1973, september..
"
276
1973, november –1975..
"
277-278
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van bureauleiders. 1968-1975.. 2 pakken.
277
1968-1971..
"
278
1972-1975..
"

Overleg psychologen en psychiaters van de tehuizen.
279
Verslagen van besprekingen van de psychologen en psychiaters verbonden aan de tehuizen St. Hubertus, In de Bocht en Moederheil met Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk, drs. C.H.G.M. Kuitenbrouwer en C.J.B.J. Trimbos over de psychische gesteldheid van ongehuwde moeders. 1960-1961.. 1 omslag.
280
Verslagen en vergaderstukken van de studiecommissie. 1962-1964.. 1 omslag.
NB. Na enige tijd voegden zich ook andere stafmedewerkers van de tehuizen bij deze vergaderingen.
281
Stukken betreffende twee discussiebijeenkomsten waarbij de psychologen hun werk bespreken. 1971-1972.. 1 omslag.

Geestelijk begeleiders in de tehuizen.
282
Verslag van een bijeenkomst van de rectoren. Met een rapport inzake afstand samengesteld door de rectoren met medewerking van de hoogleraar moraaltheologie drs. A. Wouters. 1961-1962.. 1 omslag.
283
Stukken betreffende een bijeenkomst van de geestelijk begeleiders waarbij zij hun standpunten vergelijken inzake het dopen van kinderen waar afstand van wordt gedaan. 1966-1967.. 1 omslag.

Maatschappelijk werkers bij tehuizen en bureaus.
NB. De maatschappelijk werkers die lid waren van de Nederlandse Bond voor Maatschappelijk Werkers discussieerden ook in studiebijeenkomsten van de werkgroep ongehuwde moederzorg van de Nederlandse Bond voor maatschappelijk werkers over hun vak. Zie hiervoor inventarisnummer 444.
284
Notulen en vergaderstukken van enkele bijeenkomsten van de maatschappelijk werkers van de bureaus. Met verslagen betreffende de werkwijze bij de bureaus in Amsterdam, Eindhoven, ’s-Gravenhage en Rotterdam. 1965-1966.. 1 omslag.
NB. Niet duidelijk is of de vergaderingen na 1966 nog hebben plaats gevonden.
285
Notulen en vergaderstukken van gezamenlijke bijeenkomsten en studiedagen van maatschappelijk werkers van bureaus en tehuizen. 1967-1975.. 1 omslag.
286
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van maatschappelijk werkers in de tehuizen. 1968-1973.. 1 pak.
287
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van maatschappelijk werkers bij bureaus en tehuizen verenigd in de werkgroep Regio Zuid. 1975.. 1 omslag.

Groepsleiders tehuizen.
288
Verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen van (hoofd) groepsleiders. 1970-1973.. 1 pak.

Overleg over specifieke onderwerpen.
289
Verslag van het overleg van de bureaus Arnhem en Nijmegen en de Paulastichting in Oosterbeek inzake het abortusstandpunt en het scheppen van woongelegenheid voor alleenstaande moeders. 1970.. 1 omslag.
290
Notulen en vergaderstukken van de themagroep Doelstellingsverbreding tehuizen. Met een nota van de psycholoog van de Paulastichting Drs. F.C.M. Josso inzake drie jaar crisisopvang bij de Paulastichting. 1973-1975.. 1 omslag.
NB. De groep onderzocht nieuwe wegen voor de tehuizen na een afname van het aantal ongehuwde moeders. Deelnemers aan de werkgroep waren COM-medewerkers en de directeuren van de Paulastichting (Oosterbeek), Toevluchtsoord (Groningen) en Valkenhorst (Breda). In een later stadium voegden zich hierbij afgevaardigden van Ons Tehuis (Utrecht) en Kleijn Henegouwen (Rotterdam).

Salariëring, rechtspositie en pensioenvoorziening van werknemers bij de leden-instellingen.
291
Stukken betreffende de deelname in de Werkgroep rechtspositieregeling uitgaande van de Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns. 1963,1966.. 1 omslag.
292
Notulen en vergaderstukken van de Kommissie Rechtspositie Tehuizen. Met een concepteindrapport Richtlijn voor de salarissen en Verdere arbeidsvoorwaarden voor alle categorieën personeelsleden. 1968-1969.. 1 omslag.
293
Stukken betreffende het vaststellen van het salaris van kinderverzorgsters bij de St. Paulastichting, Huis in de Bocht en de St. Hubertusvereniging. 1969.. 1 omslag.
294
Stukken betreffende de rechtspositieregeling en pensioenvoorziening. 1970-1974.. 1 omslag.

Opleidingen van werknemers bij ledeninstellingen.
295
Stukken betreffende de opleiding van kinderverzorgsters in de tehuizen. 1955, 1971-1974.. 1 omslag.
296
Stukken betreffende de cursussen Verdere Studie In Dienstverband (VSID). 1970-1975.. 1 omslag.
NB. Deze cursussen werden door COM, FIOM en HPS gezamenlijk opgezet om medewerkers een inleiding te geven op de specifieke maatschappelijke dienstverlening aan niet-gehuwde moeders en hun kinderen.
297
Stukken betreffende de cursussen voor groepsleidsters, na 1974 ook voor kinderverzorgsters, georganiseerd door de Woodbrokers Arbeidersgemeenschap. 1970-1975.. 1 pak.
298
Stukken betreffende een studiegroep voor maatschappelijk werksters Groepswerk met ongehuwde moeders. 1972-1974.. 1 omslag.

Contact en samenwerking met de overige organisaties voor ongehuwde moederzorg.

Onderlinge Vrouwenbescherming (OV).
299
Stukken betreffende de Vereniging OV. [1922]-1970.. 1 omslag.
NB. Met een historisch overzicht Zestig jaar Onderlinge Vrouwenbescherming uitgebracht ter gelegenheid van het jubileum in 1957, waarin opgenomen de verschillende wettelijke regelingen inzake ongehuwde moeders en buitenechtelijk geboren kinderen tussen 1897 en 1957.

Hendrik Pierson Vereniging (HPV) / Hendrik Pierson Stichting (HPS).
300
Correspondentie met en stukken betreffende de HPV, na 1971 de HPS. [1958]-1975.. 1 pak.

Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde moeder en haar kind (FIOM).
301
Correspondentie met en stukken betreffende de FIOM. Met de tekst van enkele inleidingen gehouden tijdens een jaarvergadering en twee andere bijeenkomsten van de FIOM. 1949-1975.. 1 pak:.
NB. Jaarvergadering 1951: Inleidingen door Mejuffrouw A. Smits, bestuurslid van tehuis Moederheil, mejuffrouw C. Van Guns, directrice Moederhuis Leger des Heils en L.A. van Doorn, directeur van de Stichting de Opbouw over het thema: Moet aan de eis worden vastgehouden dat de moeder met haar kind gedurende drie maanden in een tehuis voor ongehuwde moeders samenblijft ? Bijeenkomst 1961: Inleiding door C.B.J.B. Trimbos over de afstand van kinderen door de ongehuwde moeder Bijeenkomst 1966: Inleidingen door mr. J.F. Hornstra, mr. J.J. Brobbel en dr. G.B. Mastenbroek over de verhouding van de ongehuwde moederzorg tot het algemeen maatschappelijk werk, de kinderbescherming en de geestelijke gezondheidszorg.
302
Notulen en vergaderstukken van de FIOM vergadering Tehuizen. 1954-1965.. 1 pak.
NB. Deze vergaderingen werden bijgewoond door directieleden van alle tehuizen voor ongehuwde moeders in Nederland.
303
Notulen en vergaderstukken van het Kontakt Beleidsfunktionarissen Ongehuwde Moederzorg. 1968-1975.. 1 omslag.
NB. Niet compleet. Zie hiervoor het archief van de FIOM.
304
Stukken betreffende het afscheid van de directeur van de FIOM drs. R.G. Deibel. 1974.. 1 omslag.
305
Besluitenlijsten van het overleg van adviseurs maatschappelijk werk bij de landelijke bureaus van COM, HPS en FIOM. 1975.. 2 stukken.
NB. Niet compleet. Zie hiervoor het archief van de FIOM.

Gezamenlijk georganiseerde conferenties.
306-308
Stukken betreffende conferenties georganiseerd in samenwerking met OV, HPV en FIOM. 1968-1971.. 3 omslagen.
306
Conferentie 1968. Thema: De komst van het kind. De relatie tussen moeder /vader en kind tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren. Met samenvattingen van de inleidingen van Maria C. Janssen en drs. O.C. Wit..
307
Conferentie 1969. Thema: Tolereren of accepteren ? Met de tekst van de inleidingen door dr.H.Ph.Milikowski en prof. Dr. G.A. Kooy. Met de tekst van een reactie van H.F. Heijmans waarin hij kanttekeningen plaatst bij de inleiding van dr. Milikowski waar deze spreekt over de ongehuwde moeder en haar sociaal milieu..
308
Conferentie 1971. Thema: Hulpverlening in evolutie..
309
Stukken betreffende een te houden Manifestatie Ongehuwde Moederzorg. 1972.. 1 omslag.

Contact en samenwerking met andere organisaties.

Organisaties met betrekking tot kinderbescherming, voogdij, adoptie.
310
Jaarverslagen van de Centrale Adoptieraad. 1959-1973.. 1 pak.
NB. Het bestuurslid, na 1967 oud-bestuurslid, mevrouw E.G.M.A. Kreijns-ten Braak had van 1956-1972 zitting in de Raad namens de ongehuwde moederzorg.
311
Stukken betreffende het contact met het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming. 1959-1975.. 1 pak.
312
Stukken betreffende het overleg met St. Lucia / ’t Bosje in Rotterdam betreffende de oprichting van een tehuis voor ongehuwde moeders. 1961-1962.. 1 omslag.
313
Verslag van een ledenvergadering / studiedag van de Katholieke Vereniging van Kinderbeschermingsinrichtingen met als thema de opleiding van werkenden in de kinderbescherming. [1962].. 1 stuk.
NB. Alle katholieke tehuizen voor ongehuwde moederzorg waren bij deze vereniging aangesloten.
314
Stukken betreffende het contact met de Vereniging van Katholieke Voogdij-instellingen. Met een rapport getiteld Centralisatie Homefinding, uitgebracht door de Kring Noord-Brabant van deze Vereniging, inzake het zoeken van pleeggezinnen. 1963-1964.. 1 omslag.
315
Stukken betreffende het contact met de Kommissie Jeugdbescherming van het Nederlands Comité Kinderpostzegels. 1963-1974.. 1 pak.
NB. De directeur van KCVM/COM had zitting in de commissie.
316
Stukken betreffende het overleg met de Congregatie De goede Herder in Bloemendaal betreffende de oprichting van een tehuis voor ongehuwde moeders. 1967.. 1 omslag.
317
Stukken betreffende het overleg met de Raad voor de Kinderbescherming in ’s-Hertogenbosch inzake afbakening van taken. 1967-1973.. 1 omslag.
NB. De afspraken werden gemaakt over kwesties van vaderschapsacties en de machtiging tot plaatsing van afstandskinderen.
318
Stukken betreffende het lidmaatschap van directeur drs. E.J.H. van Kordelaar, mede namens HPV en FIOM, van de Studiecommissie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming. 1968-1970.. 1 omslag.
319
Stukken betreffende het contact met de Nationale Federatie voor Kinderbescherming. Met verslagen van discussiebijeenkomsten naar aanleiding van de Nota Jeugdbescherming en Justitie uitgebracht door het Ministerie van Justitie, de zogenaamde Nota Wiersma. 1969-1972. 1 pak.
320
Stukken betreffende het contact met het Algemeen Verbond voor Kinderbescherming. 1971-1973.. 1 omslag.

Organisaties met betrekking tot alleenstaande ouders, huwelijk en gezin.
321
Stukken betreffende de studiedagen De vader in het gezin, georganiseerd door de Nederlandse Gezinsraad en de Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen. 1960.. 1 omslag.
322
Stukken betreffende het contact met de Landelijke Katholieke Raad voor Huwelijks- en Gezinspastoraal. 1969.. 1 omslag.
NB. De Raad is een door de Nederlandse Bisschoppen ingesteld orgaan voor studie en advies inzake seksualiteit, huwelijk en gezin. Met een rapport van de Raad betreffende de Pauselijke encycliek Humanae Vitae die de geboorteregeling behandelt.
323
Stukken betreffende het contact met Divortium, de Bond van gescheiden vrouwen. 1971-1975.. 1 omslag.
324
Stukken betreffende het contact met de Nederlandse Weduwen- en weduwnaarsbond. 1972-1974.. 1 omslag.
325
Stukken betreffende het contact met de Nederlandse Gezinsraad, sectie Onvolledige gezinnen. 1973-1975.. 1 omslag.

Organisaties met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.
326
Stukken betreffende het contact met het Landelijk Katholiek Sociaal Charitatief Centrum (LSCC), later voortgezet onder de namen Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Joint. 1956-1975. 1 pak.
NB. Met een door het LSCC toegestuurd voorbeeld van een subsidieaanvraag door een tehuis. Het betreft het (neutrale) Sterhuis voor jonge meisjes in Arnhem dat uitgebreid in de subsidieaanvraag beschreven staat. Met de geschiedenis van de katholieke ongehuwde moederzorg geschreven ten behoeve van de leden van het LSCC in mei 1964.
327
Stukken betreffende het contact met het Katholiek Instituut voor Psychische Hygiëne, later voortgezet onder de namen het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG) en Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. 1963-1974.. 1 omslag.
328
Stukken betreffende het contact met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. 1964-1965.. 1 omslag.
329
Stukken betreffende het contact met het Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid. Met jaarverslagen. 1967-1970.. 1 pak.
330
Stukken betreffende het contact met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn inzake bijscholing maatschappelijk werk. 1969-1971.. 1 omslag.
331
Stukken betreffende het seminar Te gek om los te lopen, georganiseerd door de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. 1971.. 1 omslag.
332
Stukken betreffende de reactie van de organisaties voor ongehuwde moederzorg, en meer speciaal de reactie van de COM bureaus, op de Nota Ambulante Dienstverlening uitgebracht door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid. 1972-1975.. 1 omslag.
NB. Deze Nota onderzocht in opdracht van het Ministerie van CRM de mogelijke integratie van diensten voor geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. In de reactie van de COM bureaus worden voorbeelden gegeven van al bestaande samenwerking in eigen kring.

Overige organisaties.
333
Jaarverslagen over 1959-1975 van de Unie van Verenigingen voor ongehuwde moeders (UVOM) in Amsterdam, na 1972 genaamd Unie van adviesbureaus voor alleenstaande ouders en opvangcentra voor ouder en kind. 1960-1976.. 17 stukken.
NB. Alle leden-organisaties in Amsterdam waren aangesloten bij de UVOM.
334
Stukken betreffende het contact met het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie. 1965.. 1 omslag.
335
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Federatie van Werkgevers in de Welzijnssector (FWW). 1973-1975.. 1 omslag.
336
Stukken betreffende het contact met de Stichting Hulpverlening Ongewenste Zwangerschap (HOZ). Met een verslag van de door de HOZ georganiseerde studiedag Het ongewenste kind. 1974-1975.. 1 omslag.

Onderzoek en beleidsbepaling.

Onderzoek.
337
Stukken betreffende een door het Contactorgaan geïnitieerd onderzoek door dr. J. Godefroy van de Katholieke Hogeschool Tilburg, naar buitenechtelijke geboorten in Nederland. Met een verslag in het Engels van het onderzoeksresultaat Illigitimacy in the Netherlands. 1957-1961.. 1 omslag.
NB. In het onderzoek werden de buitenechtelijke geboorten in de jaren 1954-1957 bestudeerd.
338
Overzicht van de resultaten naar de cliënten en de werkwijze van de katholieke, protestants-christelijke en algemene bureaus voor huwelijksaangelegenheden. 1958.. 1 stuk.
339
Stukken betreffende een onderzoek door P.A.M. van de Akker van de Katholieke Hogeschool Tilburg, onder alleenstaande zwangere vrouwen. Met een samenvatting van het onderzoek in de brochure Zwanger en alleen, samengesteld door M. Bartelsman en P. van de Akker. 1973-1974.. 1 omslag.

Beleidsbepaling in de Kommissie Stroom..
NB. In de Kommissie Stroom werd door medewerkers van KCVM/COM, HPV/HPS en FIOM gediscussieerd over de toekomst van de ongehuwde moederzorg. Het secretariaat van Stroom lag in eerste instantie bij de FIOM, later bij de COM.
340
Notulen en vergaderstukken van de stuurgroep en de Kommissie Stroom. Met eindverslag. 1970-1974.. 1 pak.
341
Correspondentie van de Kommissie Stroom. 1971-1974.. 1 omslag.
342-347
Stukken betreffende het overleg over Stroom in de verschillende regio’s. 1972-1974.. 6 omslagen.
342
Regio Noord (Groningen Friesland Drenthe)..
343
Regio Oost / Centrum (Overijssel Gelderland Utrecht)..
344
Regio West 1 (Noord-Holland)..
345
Regio West 2 (Zuid-Holland)..
346
Regio Zuid 1 (Noord-Brabant Zeeland)..
347
Regio Zuid 2 (Limburg)..

Financiering en subsidiëring.

Overleg in FIOM-verband.
348-349
Stukken betreffende de Subsidiecommissie. 1955-1970.. 2 pakken.
348
1955-1966, oktober..
349
1966, november-1970..
NB. Na 1970 werd de doelstelling van de commissie verruimd. Het overleg werd voortgezet in de nieuwe Adviescommissie Financiële Aangelegenheden (AFA). Zowel de Subsidiecommissie als de AFA stelde jaarlijks een onderzoek in naar de financiële situatie in de tehuizen. Dit werd vastgelegd in het Financieel overzicht tehuizen. De gegevens van alle bij de FIOM aangesloten tehuizen werden hiervoor werden jaarlijks door KCVM / COM verzameld en in rapporten samengevat.
350
Stukken betreffende de Adviescommissie Financiële Aangelegenheden (AFA). 1970-1971.. 1 omslag.
351
Rapporten Financieel overzicht tehuizen over de jaren 1968-1974. 1969-1975.. 1 pak.
NB. Waarin opgenomen gegevens betreffende bezetting van de tehuizen, de diverse uitgaven en de hieruit voortvloeiende kosten per verblijfdag.
352-354
Opgaven van de tehuizen ten einde de rapporten Financieel overzicht tehuizen samen te stellen. Met vragenlijsten en correspondentie. 1969-1975.. 3 pakken.
352
Vragenlijsten en correspondentie.
353
Antwoorden van de tehuizen Annette,Beth Palet,Huis in de Bocht,Hooghees,de Haven, de Helperhaven,de Hoeksteen, St. Hubertusvereniging, Janna Kinderhuis, Kleijn Henegouwen..
354
St. Maartenspoort, St. Margarita van Cortona, Misericorde / Borneweide,Moederheil / Valkenhorst, Ons Tehuis, St. Paulastichting, Toevluchtsoord..
355-356
Correspondentie met de FIOM partners en met het Ministerie van MW, na 1965 met het Ministerie van CRM, betreffende de subsidiëring van de ongehuwde moederzorg. 1957-1975.. 2 pakken.
355
1957-1970..
356
1971-1975..
357
Stukken betreffende de subsidiëring van kinderbeschermingsinstellingen door het Ministerie van Justitie. 1964-1975.. 1 pak.
358
Verslagen en vergaderstukken van het overleg met het Ministerie van CRM over subsidiezaken. 1969-1975.. 1 pak.
359
Stukken betreffende in de tehuizen opgenomen moeders die onder toezicht van de Kinderbescherming stonden in de periode 1969-1971. 1971-1972.. 1 omslag.
360
Opgaven van de tehuizen Huis in de Bocht, de Haven, St. Hubertusvereniging, Janna Kinderhuis,Kleijn Henegouwen, Misericorde,Ons Tehuis, St. Paulastichting,Toevluchtsoord en Valkenhorst, van de financiële gegevens over 1972, de werkelijke begroting 1973 en de gewenste begroting 1973 ten behoeve van een nieuw subsidiesysteem. 1972-1973.. 1 omslag.
361
Notulen en vergaderstukken van de werkgroep Tehuizen die tot taak had een voorstel te maken voor een nieuwe Rijksregeling voor tehuizen van ongehuwde moederzorg. 1973-1975.. 1 pak.
NB. Een ambtenaar van het ministerie was bij de vergaderingen aanwezig. Het secretariaat van deze FIOM werkgroep lag bij de COM.
362
Stukken betreffende het opheffen van de personeelsstop zoals ingesteld door het Ministerie in 1972. 1973.. 1 omslag.
363
Stukken betreffende het overleg met de KVP-fractie van de Tweede Kamer inzake de ongehuwde moederzorg en de daarvoor benodigde budgetten. 1973-1975.. 1 omslag.

Financiering van tehuizen aangesloten bij Contactorgaan / KCVM / COM.
364*
Stukken betreffende de subsidiëring door het Ministerie van Justitie van de (ver)bouw van tehuizen. Met een inventarisatie van de toekomstige bouwplannen van de tehuizen door Huis in de Bocht, St. Hubertus, St. Margaretha van Cortona, de Stichting Monica en Helena,Moederheil, Het Katholiek Moederhuis en de St. Paulastichting. Met een opgave van opgenomen, door Justitie onder toezicht gestelde, ongehuwde Moeders. 1959-1964. 1 omslag.
NB. De opgave van St. Hubertus bevat gegevens betreffende onder toezicht gestelde cliënten. De openbaarheid is hierdoor beperkt.
365
Overzichten van de exploitatiekosten over 1960 en 1961 van de tehuizen. Met een opgave van het aantal opgenomen moeders en kinderen in 1960 bij Moederheil, de Stichting Monica en Helena en de St. Paulastichting. 1961-1962.. 1 omslag.
366
Verslagen van de Kommissie Financiën Tehuizen. 1970-1972.. 1 omslag.

Sanering van de tehuizen.
367
Rapport opgesteld door een werkgroep uit het werkveld van de Kinderbescherming betreffende de planmatige sanering van het tehuizenbestand. 1971.. 1 stuk.
368
Stukken afkomstig van de gemengde FIOM en COM werkgroep Kapaciteit en Behoefte welke een onderzoek instelde naar de mogelijke samenvoeging van tehuizen voor ongehuwde moederzorg. Met een eindrapport. 1971-1973.. 1 pak.

Normering van registratie en administratie en het vaststellen van kwaliteitsnormen.

Normenoverleg in eigen kring.
369
Verslagen en vergaderstukken van de werkgroep Dossiervorming. Met voorbeelden van registratieformulieren zoals deze binnen de tehuizen in 1960 en 1968 in gebruik waren. 1960, 1968-1970.. 1 pak.
NB. In deze werkgroep werd door directieleden van de tehuizen gewerkt aan een uniforme registratie van gegevens over moeders en kinderen in tehuizen. Na 1970 werd in FIOM-verband verder gewerkt aan de normering
370
Verslagen en vergaderstukken van de werkgroep Rapportage. 1968-1970.. 1 omslag.
NB. Naast de werkgroep Dossiervorming waar op directieniveau over normering werd gesproken ontstond de subgroep Rapportage. Hier werd door de maatschappelijk werkers van de tehuizen de uniforme registratie meer in detail besproken.

Normenoverleg in FIOM verband.
371
Stukken betreffende de werkgroepen I en IV van de Kommissie Programma Eisen Tehuizen. Met het resultaat van een onderzoek door mejuffrouw Rijken naar alle ongehuwde moeders die in 1964 in tehuizen werden opgenomen. 1964-1967.. 1 pak.
NB. Het verslag van het onderzoek vermeldt leeftijd, duur opname, intelligentie en gedragspatroon van de moeder en afstand van het kind.
372
Notulen en vergaderstukken van de werkgroep Normen bureaubezetting. 1965-1967.. 1 omslag.
NB. Niet compleet.
373
Stukken betreffende de Commissie Richtlijnen externe en interne ongehuwde moederzorg. 1970-1972.. 1 pak.
374
Stukken betreffende de werkgroep Registratie. 1972-1975.. 1 omslag.

Organisatie van de ongehuwde moederzorg in regionaal verband.
375
Rapport opgesteld door de Stichting Maatschappelijk werk in Zuid-Holland betreffende de ongehuwde moederzorg in Zuid-Holland. 1952.. 1 stuk.
376
Stukken betreffende een overleg tussen verschillende instanties in de provincie Noord-Brabant met als doel te komen tot de oprichting van een provinciaal bureau voor ongehuwde moederzorg. 1954-1957.. 1 omslag.
377
Stukken betreffende enkele bijeenkomsten voor regionaal overleg van de secretaris van het Contactorgaan met afgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes in de diocesen Haarlem en Rotterdam waaraan later toegevoegd een afgevaardigde van de Stichting tot hulpverlening aan alleenstaande en ongehuwde moeders Noord-Holland (STION). 1960-1961.. 1 omslag.
378
Verslagen van het overleg tussen het Katholiek Maatschappelijk werk in Overijssel, afgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van de R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes in Overijssel en het Contactorgaan betreffende de katholieke ongehuwde moederzorg in hun provincie. 1962.. 1 omslag.
379
Stukken betreffende het overleg van KCVM en de plaatselijke afdelingen van de Vereniging ter bescherming van meisjes in het diocees ’s-Hertogenbosch betreffende de organisatie van de katholieke ongehuwde moederzorg in het diocees. 1965.. 1 omslag.
NB. Het diocees ’s-Hertogenbosch omvatte de provincie Noord-Brabant en de regio Nijmegen.
380
Nota opgesteld door een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de St. Annavereniging Utrecht, de Vereniging Meisjesbescherming Utrecht, de KCVM en enkele organisaties op het gebied van het Katholiek maatschappelijk werk in Utrecht betreffende de katholieke ongehuwde moederzorg in de provincie. 1965.. 1 stuk.

Statistiek.
381
Statistische gegevens betreffende buitenechtelijk geboren kinderen in Nederland en in het buitenland over de jaren 1900 – 1974. [1950]-1975.. 1 pak.
382
Statistische gegevens betreffende opgenomen moeders en kinderen en plaatsende instanties in de bij het Contactorgaan, KCVM en COM aangesloten tehuizen in de jaren 1958-1974. 1964-1975.. 1 pak.
383-385
Statistische gegevens betreffende personeel en cliënten van de katholieke bureaus van ongehuwde moederzorg in de jaren 1964, 1966-1973. 1965-1974.. 3 pakken.
NB. Betreft opgaven van aantal cliënten, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, beroep en stadium zwangerschap van de moeders, en gegevens betreffende de vaders en de kinderen.
383
Betreft de jaren 1964, 1966-1969..
384
Betreft de jaren 1970-1971..
385
Betreft de jaren 1972-1973..
386
Statistische en meer algemene gegevens betreffende verwekkers van buitenlandse afkomst. 1967-1968.. 1 omslag.
387
Statistische gegevens betreffende onwettige geboorten tussen 1955 en 1967 en de daaraan te verbinden conclusies omtrent gedwongen en vrijwillige huwelijken bij zwangerschap. [1967].. 1 stuk.

Publiciteit en voorlichting.
388
Teksten van enkele radio-uitzendingen over de ongehuwde moederzorg. 1964-1968.. 1 omslag.
NB. Bevat naast de teksten van praatprogramma’s ook de tekst van een hoorspel over het buitenechtelijk kind Van huis uit een ongelukje, geschreven door Fem Rutke.
389
Stukken betreffende de voorlichting over de ongehuwde moederzorg door middel van in FIOM-verband uitgegeven folders en brochures. 1965-1975.. 1 pak.
390
Correspondentie naar aanleiding van publicaties in de pers over de ongehuwde moederzorg. 1968-1971.. 1 omslag.
391
Correspondentie van de afdeling Voorlichting. 1972-1975.. 1 pak.
392
Notulen van de werkgroep Voorlichting in FIOM-verband. Met bijlagen betreffende de activiteiten van de werkgroep. 1972-1975.. 1 omslag.
393
Stukken betreffende twee KRO themadagen over het ongehuwde moederschap. Met verslagen van de respons van luisteraars en kijkers en van een enquête naar de opvattingen over het ongehuwde moederschap. 1974.. 1 omslag.
394
Publicatie betreffende buitenechtelijke zwangerschap, ongehuwde moeders en de ongehuwde moederzorg in Nederland. In het Frans, Duits en Engels. 1974.. 3 stukken.
395
Informatiepakket uitgegeven door de werkgroep Voorlichting in FIOM-verband over de ongehuwde moederzorg. Met statistische gegevens en literatuuroverzicht. 1974.. 1 omslag.

Internationale contacten.
396-402
Stukken betreffende de meisjesbescherming, ongehuwd moederschap, abortus en ongehuwde moederzorg in het buitenland. 1937-1975.. 7 omslagen.
396
België. (Nederlandstalig).1973..
397
Denemarken. 1937 (Deenstalig), [1963] (Nederlandstalig), 1969 (Engelstalig), [1971] (Nederlandstalig), 1973 (Engelstalig)..
398
Duitsland/Oostenrijk.[1954], [1957] (beide Duitstalig), 1974 (Nederlandstalig)..
399
Groot-Brittannië. (Nederlandstalig). 1973..
400
Indonesië.(Nederlandstalig). 1949..
401
Polen.(Duitstalig). 1975..
402
Verenigde Staten.(allen Engelstalig). 1958 , [1960], 1962, 1963, 1964, 1966. 1970, 1971, 1974..
403
Stukken betreffende een enquête van de Comision Juridica International del BICE in Spanje inzake de ideeën over adoptie bij de katholieke ongehuwde moederzorg in Nederland. 1969.. 1 omslag.
404
Stukken betreffende de door COM, FIOM en HPS gevoerde actie voor hulpverlening aan vrouwen die zwanger zijn geworden na verkrachting tijdens de oorlog in Bangladesh. 1972. 1 omslag.
405
Stukken betreffende het bijwonen van het congres European siminar on youth and responsible parenthood in Noorwegen, en de daaruit voortvloeiende internationale contacten. 1974.. 1 omslag.
406
Correspondentie met het bestuur van het Gemeenschapcentrum voor de vrouw in Paramaribo, Suriname, betreffende hun plan opvang te bieden aan studerende ongehuwde aanstaande moeders. 1975. 1 omslag.

Leefomstandigheden van moeders en kinderen in de tehuizen.
407
Stukken betreffende onderzoeken naar huisvesting, vrijetijdsbesteding, prenatale zorg, de opvattingen omtrent het briefgeheim voor aanstaande moeders, en de voeding van moeders en kinderen in de tehuizen. 1953-1955, 1965.. 1 omslag.
408
Stukken betreffende een actiegroep, uitgaande van ongehuwde moeders van huize De Haven, die tot doel heeft de wettelijk voorgeschreven zakgeld- en inhoudingsregeling te veranderen. Met stukken betreffende de uitzendingen hierover in het VARA televisieprogramma De Ombudsman. 1970-1971.. 1 omslag.
NB. De actiegroep ging verder als de Actiegroep Ongehuwde Moeders en alleenstaanden met kinderen.
409
Pamflet waarbij de aktiegroep Voor het Jonge Kind, gevestigd in kinderhuis Maris Stella in Scheveningen, de leden van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming oproept kandidaten in het Federatiebestuur te kiezen die opkomen voor goede leefomstandigheden voor baby’s, kleuters en peuters in internaten. 1971.. 1 stuk.
410
Stukken betreffende de werkgroep Het Jonge Kind, opgericht door bewoners van het tehuis Kleijn Henegouwen in Rotterdam, die zich tot doel stelt de leefomstandigheden van 0-4 jarigen in tehuizen te verbeteren. 1972-1973.. 1 omslag.
411
Notulen van een vergadering van een werkgroep in ’s Gravenhage waarbij de oprichting wordt besproken van een specialistisch centrum voor kinderen van 0-6 jaar. 1973.. 1 stuk.
NB. Dit centrum zou onder andere bestemd zijn voor afstandskinderen en kinderen van ongehuwde moeders die in een tehuis moeten worden opgenomen.

Abortus.
NB. In de bureauleidstersvergaderingen van 1969 en 1970 wordt uitgebreid over abortus gesproken. Ook bij de stukken betreffende de bureaus in Den Bosch en Eindhoven zijn discussiestukken over abortus te vinden.
412
Stukken betreffende het lidmaatschap van de FIOM commissie Abortus provocatus in het kader van de ongehuwde moederzorg. Met het eindrapport van de commissie Draaglast-Draagkracht. 1968-1970.. 1 omslag.
413
Stukken betreffende de tegen abortus gerichte Stichting Stirezo en de reactie van COM, FIOM en HPS hierop. 1973-1974.. 1 omslag.
414
Stukken afkomstig van de werkgroep Abortus. Met Nota waarin het standpunt inzake abortus wordt verwoord. Met verzamelde voorstukken 1969-1974. 1975.. 1 omslag.
NB. De werkgroep ontstond in verband met de wetsvoorstellen tot regeling van abortus. Bij de voorstukken bevindt zich een rapport van het NISSO over abortus uit 1973.

Vondelingen, pleegkinderen en adoptie.
415
Stukken betreffende de FIOM commissie tot centralisatie inzake afstand van kinderen. Met de ideeën over afstand in katholieke kring. Met de uitkomst van een enquête onder de Raden van Kinderbescherming in Nederland omtrent een Centraal Pleegouderregister. 1949-1964.. 1 pak.
416
Publicaties betreffende adoptie en pleegkinderen. Met een boekje uitgegeven door de Vereniging Kinderhulp in 1956 dat bestemd is voor pleegkinderen zelf. Met informatie betreffende het adopteren van kinderen uit Griekenland en Korea. 1956-1973.. 1 pak.
417
Statistische gegevens betreffende adoptie, adoptiekinderen en adoptiefouders over de jaren 1958-1974. 1967-1975.. 1 omslag.
418*
Verzoeken om informatie betreffende het aannemen van een pleegkind of het adopteren van een kind. 1960-1964. 1 omslag.
NB. Openbaarheid beperkt.
419
Antwoorden op een enquête gehouden door de KCVM onder haar leden-instellingen betreffende de neutraal-terreinplaatsingen van kinderen waarvan afstand wordt gedaan. 1964.. 1 omslag.
420
Stukken betreffende een persconferentie gehouden door de FIOM over het te vondeling leggen van baby’s door ongehuwde moeders. 1967.. 1 omslag.
421
Stukken betreffende de FIOM nota Plaatsingsmachtiging voor afstandskinderen. 1967.. 1 omslag.
422
Antwoorden op een enquête naar de opvattingen onder bureauleidsters en directieleden van de tehuizen betreffende de wijze waarop de voogdijoverdracht moet plaats vinden bij meerderjarige moeders die afstand doen van hun kind. 1967.. 1 omslag.
423
Notities opgesteld door COM en FIOM ten behoeve van het Ministerie van Justitie betreffende het te vondeling afgeven van kinderen. 1972.. 2 stukken.
424
Notitie betreffende de geldende wettelijke regelingen ten opzichte van het buitenechtelijk kind. [1973].. 1 stuk.
425
Stukken betreffende een onderzoek onder adoptiefouders uitgevoerd voor het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO) in opdracht van de FIOM. Met een samenvatting van enkele resultaten van het onderzoek. 1974.. 1 omslag.
426
Stukken afkomstig van de FIOM werkgroep Adoptievoorbereiding die tot doel had het standpunt van de ongehuwde moederzorg te verwoorden in de politieke discussie over de organisatievorm van de adoptieplaatsing in Nederland. Met de antwoorden van de bureaus op een enquête naar het contact met de Raden voor Kinderbescherming bij adoptieplaatsing. 1974-1975.. 1 omslag.

Zwakbegaafde ongehuwde moeders.
427
Stukken betreffende een enquête naar de hulpverlening in de COM tehuizen aan zwakbegaafde ongehuwde moeders. 1971.. 1 omslag.

Alleenstaande moeders, alleenstaande ouders.
428
Stukken betreffende de bestaande sociale voorzieningen voor ongehuwde moeders. 1958,1963,1973.. 1 omslag.
429
Stukken betreffende de FIOM nota Kinderdagverblijven als onderdeel van het sociaal voorzieningenpakket ten behoeve van ongehuwde moeders. 1969-1970. 1 omslag.
430
Stukken betreffende de aktiegroep Moeders In Aktie (MIA), later voortgezet als Open Huis in oprichting, bestaande uit ongehuwde moeders uit ’s-Gravenhage, Leiden en omgeving. 1970-1972.. 1 omslag.
431
Stukken betreffende de werkgroep Baas in eigen beurs die bijeenkwam in het tehuis Kleijn Henegouwen in Rotterdam. 1971-1972.. 1 omslag.
432
Stukken betreffende het Informatieblad voor ongehuwde moeders Infom, na 1974 Informatieblad voor alleenstaande ouders, opgezet door de werkgroep Baas in eigen beurs. Met de nummers 1971-1,2 en 4 en 1974 februari en april. 1971,1974.. 1 omslag.
433
Stukken betreffende vakantie- en vormingsweken voor onvolledige gezinnen. 1971-1975.. 1 omslag.
434
Rapport van de COM inzake de nieuw opgezette urgentie- en crisisopvang van alleenstaande ouders en hun kinderen in de tehuizen voor ongehuwde moeders. Met cijfers betreffende de urgentieopvang bij de Paulastichting in Oosterbeek over 1972 en 1973. [1974].. 2 stukken.
435
Stukken betreffende de actiegroep Kinderziekteplan, voortkomend uit de werkgroep Alleenstaande ouders in Amsterdam, die zich ten doel stelde een oplossing te vinden voor de opvang van zieke kinderen van werkende alleenstaande ouders. Met het resultaat van een enquête over dit probleem onder ouders in Amsterdam. 1973-1974.. 1 omslag.
436
Notulen en vergaderstukken van een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van COM, FIOM,HPS en UVOM Amsterdam betreffende het opstellen van een aanvullende notitie op het rapport van de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen (het IWOG rapport) uit 1972. 1974-1975.. 1 omslag.
NB. Het IWOG rapport betreft alleen de situatie waarin gescheiden ouders verkeren. Het rapport zal worden besproken in de commissie van Sociale Zaken in de Tweede Kamer.
437
Notulen en vergaderstukken van de werkgroep Alleenstaande ouders. 1974-1975.. 1 omslag.
NB. In deze werkgroep waren vertegenwoordigd COM (namens de FIOM leden), de Weduwen- en weduwnaarsbond, Divortium, de Stichting Welzijnbevordering weduwen en weduwnaars, de Stichting ouders zonder partner en de Nederlandse Gezinsraad.
438
Stukken betreffende het contact met het VARA televisieprogramma de Ombudsman betreffende enkele uitzendingen over alleenstaande ouders en het samenstellen van een voorlichtingsbrochure Onvolledige gezinnen. 1974-1975.. 1 pak.

Vaderschap en vaderschapsacties.
439
Stukken betreffende het vaderschap en vaderschapsacties. 1959-1968.. 1 omslag.
NB. In FIOM verband werd het onderwerp vaderschapsacties voornamelijk behandeld door de HPV / HPS.

DOCUMENTATIE

440
Artikel van pater dr. Gregorius O.F.M. Cap. Meer begrip voor de tragiek van het ongehuwd moederschap, verschenen in het tijdschrift Katholieke Gezondheidszorg. 1948.. 1 stuk.
441
Brief van het Episcopaat aan de priesters in de parochies waarbij zij uiteenzet hoe te handelen bij ongehuwd moederschap. Afschrift. ca 1950.. 1 stuk.
442
Foto van het Doorgangshuis voor ongehuwde moeders De Schuilhoek in Dordrecht. ca 1950.. 1 stuk.
443
Krantenknipsels en literatuuroverzichten betreffende de ongehuwde moederzorg. 1951-1970.. 1 pak.
444
Teksten en samenvattingen van lezingen tijdens de studiebijeenkomsten van de werkgroep Ongehuwde moederzorg van de Nederlandse Bond voor maatschappelijk werkers. [1961]-1971.. 1 omslag.
NB. Lezingen van Drs. J.J. van Oenen [1961], Cijfers betreffende het ongehuwde moederschap in binnen- en buitenland en de reactie van de gemeenschap op ongehuwde moeders en haar kinderen; Drs. J.J. van Oenen 1963, Relatie ongehuwde moeder-ouderlijk milieu; Drs. J.J. van Oenen 1964, Casuïstiek; Majoor A.M. Bosshardt 1964, Prostitutie; Drs. N. Ongerboer 1964, Psychische aspecten van het ongehuwde moederschap; W.G. Mulder 1965, Relatietherapie in de ongehuwde moederzorg; R.G. Deibel 196, Hulpverlening in de ongehuwde moederzorg via gezinsbehandeling; G. Kramer 1966, Samenwerking in de ongehuwde moederzorg met de Raden voor de Kinderbescherming; Drs. J.J. van Oenen 1966, Psyche van de ongehuwde moeder; G. Kramer en M. Coenders 1966, Samenwerking en taakafbakening van de bureaus en tehuizen; G. Kramer en G. Aalbers de Boer 1966, Samenwerking en taakafbakening van de bureaus en de Voogdijvereniging;R. Swelheim 1968 De meerderjarige ongehuwde moeder.
445
Samenvatting van een inleiding door dr. Mary Zeldenrust- Noordanus uitgesproken tijdens de jaarvergadering 1962 van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming betreffende vooroordelen omtrent het ongehuwde moederschap en de vooropgezette ideeën over de behandeling van ongehuwde moeders. [1962].. 1 stuk.
NB. Mary Zeldenrust-Noordanus zet haar vraagtekens bij de nieuwe beweging die afstand propageert. Zij pleit voor wetenschappelijk onderzoek.
446
Tekst van een inleiding uitgesproken door drs. Van der Sman tijdens een studiedag bij tehuis Moederheil in Breda betreffende de opvang van kinderen van ongehuwde moeders. Concept. 1963.. 1 stuk.
447
Tekst van een artikel door drs. N. Ongerboer, sociaal psycholoog, in het Maandblad voor de geestelijke Volksgezondheid, Selectie en begeleiding van adoptief- pleegouders. 1963.. 1 stuk.
448
Krantenrecensies over het boek De niet gehuwde moeder en haar kind door H.F. Heijmans en C.J.B.J. Trimbos. 1963-1964.. 1 omslag.
449
Publicaties in R.K. kring betreffende voorbehoedmiddelen en geboorteregeling. 1963-1968.. 1 omslag.
450
Tekst van een stuk van drs. W.H.G. Wolters, werkzaam in Maison de la Misericorde in Maastricht, Verandering in mentaliteit en werkmethode bij de zorg voor de niet gehuwde moeder. Concept. ca 1965.. 1 stuk.
451
Tekst van een artikel door C.J.B.J. Trimbos over seksualiteit bij katholieke jongeren. Concept. [1965].. 1 stuk.
452
Tekst van een artikel door A. Vos en J.P.M. Grielen-van Niekerk Wat vraagt de niet-gehuwde moeder thans van ons. Concept. [1965].. 1 stuk.
453
Tekst van een artikel van H.F. Heijmans in het Katholiek Artsenblad Huidige hulpverlening aan de niet gehuwde moeder. 1966.. 1 stuk.
454
Tijdschriften Open Poort, uitgaven van de R.K. Verenigingen Meisjesbelangen in Nederland, waarin opgenomen gegevens over en een interview met de nieuw benoemde directeur van het KCVM drs. E.J.H. van de Kordelaar. 1966.. 2 stukken.
455
Stukken betreffende een discussie in het FIOM bestuur met de tekst van de bijdrage van onder andere Prof. Dr. A.M.J. Chorus, H.F. Heijmans, C. Kars en Mr. P.G.Prins over de vraag of de ongehuwde moederzorg behoort tot het algemeen maatschappelijk werk en de kinderbescherming of tot de geestelijke gezondheidszorg. 1966-1967.. 1 omslag.
456
Tekst van een notitie door P.A. Gribling, psychiater bij het Katholiek bureau voor hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder in Arnhem, waarin hij zijn mening geeft op de vraag of de ongehuwde moeder een sociaal probleem heeft of een relationeel probleemgeval is. Met een beschrijving van een case die hierop van toepassing is door de psychiater van het tehuis In de Bocht in Goirle. 1970.. 1 omslag.
457
Soteria, tijdschrift van de protestants christelijke artsenorganisatie in Nederland, speciale uitgave samengesteld door de FIOM betreffende de ongehuwde moederzorg en abortus. 1971.. 1 stuk.
458
Gezond gezin, tijdschrift van de Protestantse Stichting voor verantwoorde Gezinsvorming, speciale uitgave samengesteld door de HPS betreffende de ongehuwde moederzorg. 1971.. 1 stuk.
459
Nota’s geschreven door H. Gelderloos en M. Stoffels betreffende de toekomstige ontwikkeling van de niet-gehuwde moederzorg in relatie tot het algemeen maatschappelijk werk. 1972.. 2 stukken.
460
Tekst van een artikel in het Tijdschrift Sociale Geneeskunde door drs. R. Veenhoven Ongewenste zwangerschap als oorzaak van relatief slechtere geestelijke gezondheid in gedepriveerde sociale milieus. 1974.. 1 stuk.
461
Verslag door Marjen van den Brink, studente Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Utrecht, betreffende de ongehuwde moederzorg in het algemeen en de werkzaamheden van de COM in het bijzonder. 1975.. 1 stuk.

Stukken afkomstig van bestuursleden van de Federatie RK Verenigingen ter Bescherming van Meisjes / Federatie Meisjesbelangen.

462
Statuten van de R.K. Verenigingen ter Bescherming van Meisjes. [1902], 1950.. 2 stukken.
463
Correspondentie afkomstig van het secretariaat van de Federatie. 1940-1960.. 1 omslag.
464
Notulen van de vergadering van het Federatiebestuur op 7 april 1949 zoals afgedrukt in het maandblad van de vereniging. 1949.. 1 stuk.
465
Rapport door H. Rademaker inzake de geschiedenis van het meisjesbeschermingswerk en de exploitatie van tehuizen voor werkende meisjes en vrouwen door de RK Verenigingen ter Bescherming van Meisjes. Met een foto uit 1903 van “het huis van Madam W. te Haarlem waarvoor de Middernachtzending 25 jaar geleden het postwerk aanving”. 1957.. 1 omslag.
NB. De Middernachtzending opgericht in 1888 bestreedt ontucht en bood hulp aan meisjes “in gevaar”. Het werk van de R.K. Verenigingen ter bescherming van meisjes voor ongehuwde moeders komt slechts zijdelings ter sprake.
466
Brochure geschreven door W. Smit-van Mook Het werk der R.K. Meisjesbescherming opgericht in 1897 in Noord- en Zuid-Holland. [1957].. 1 stuk.
NB. Beschrijving van het werk van de R.K. meisjesbescherming waaronder ten tijde van het schrijven van de brochure begrepen waren: hulpverlening aan alleenstaande meisjes, zorg voor ongehuwde moeders en de hulpverlening aan prostituees.
467
Jaarverslagen van de Mr. A. de Graafstichting over 1967 en 1968. 1968-1969.. 2 stukken.
NB. De stichting was gericht op prostitutie. De R.K. Vereniging Meisjesbelangen is vertegenwoordigd in het bestuur.
468
Informatiebrochures over Spanje en Marokko uitgegeven door het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk met medewerking van de Federatie. 1968-1969.. 1 omslag.