/
You are not logged in

Archief Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking 1977-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000409
Unitdate1977-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent12.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Fifine Kist in 2001
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (inv.nrs 328-356)
Access and UseBeperkt
Access NoteNamen en adressen mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
Preferred CitationArchief Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Begonnen in 1978 als een netwerk met als taak de positie en rol van vrouwen in het ontwikkelingsbeleid onder de aandacht te brengen; opgeheven in 2000; het lidmaatschap van het VbO stond open voor vrouwen die werkzaam zijn in non-profit instanties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zoals de Nederlandse Overheid, particuliere organisaties of onderwijs-en onderzoeksinstellingen; het bestuur werd samengesteld uit een selectie van de aangesloten leden; in de jaren '90 komen vooral het genderbeleid en de positie van vrouwen bij conflictoplossing hoog op de agenda bij het VbO; de aandacht verschuift meer naar beleidsbeïnvloeding waar daarvoor voornamelijk deskundigheidsbevording en informatievraagbaak de pijlers van het VbO waren; door middel van het bijeenkomen van taakgroepen worden de verschillende aandachtsvelden door de leden besproken en strategieën uitgezet; belangrijke thema's, naast de voornoemde, zijn: alfabetisering, bevolking, mensenrechten, milieu, de nationale en internationale lobby en de wereldvrouwenconferenties te Beijing en Naïrobi; op Europees niveau werkt het Vrouwenberaad samen met WIDE, Women in Development Europe; in 1991 wordt een betaalde externe voorzitter aangesteld en in 1993 volgt de oprichting van een bureau om de taken van het VbO verder te ondersteunen; opgeheven op 1 januari 2000 wegens gebrek aan financiële middelen.


Inhoud

Vergaderstukken algemene ledenvergadering 1986-1997 en vergaderstukken bestuur 1977-1997; jaarverslagen 1986-1999; correspondentie leden/bestuur algemeen 1990-1996; jaarplannen 1990-1999 en beleidsrapporten 1990-2000; stukken betreffende de instelling en evaluatie van een professioneel secretariaat 1985-1988; stukken betreffende personeelsaangelegenheden 1986-1994; stukken betreffende financiën, subsidiëring en donaties 1986-2000; correspondentie lidorganisaties Nederland 1982-1999; correspondentie Particuliere Organisaties Nederland 1978-1999; correspondentie internationale organisaties 1986-1999; stukken betreffende de lobby naar de Nederlandse overheid 1984-1999; stukken betreffende de Verenigde Naties 1985-1999; stukken betreffende WIDE 1985-1999; stukken betreffende de WVC te Beijing 1993-1999; stukken betreffende de WVC te Nairobi 1984-1990; stukken betreffende diverse thema's als alfabetisering, bevolking, gender, economie, milieu en mensenrechten 1986-1999; publicaties 1988-1999; foto's z.j. en 2 videobanden met opnames van het VbO in gesprek met minister Herfkens. z.j.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken.
1-6
Vergaderstukken van de plenaire ledenvergadering. 1986-1997.. 6 pakken.
1
1986-1987..
2
1988-1989..
3
1990-1992..
4
1993..
5
1994..
6
1995-1997..
7-19
Vergaderstukken van het bestuur. 1977-1997.. 13 pakken.
7
1977-1983..
8
1984-1986..
9
1 omslag. 1987..
10
(1987)1988-1990..
11
1991..
12
1992-1 juni 1993..
13
1 juli 1993-16 november 1993..
14
11 januari 1994-10 maart 1994..
15
12 april 1994- 13 september 1994..
16
11 oktober 1994-13 december 1994..
17
1995..
18
1996..
19
1997..
20
Samenvatting van vergaderstukken opgesteld t.b.v. promotieonderzoek door Ine Keuper, 1977-1986. 1998.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende het werkoverleg. 1989-1994.. 1 omslag.

Correspondentie.
22
Correspondentie leden en bestuur. 1990-1993.. 1 pak.
23
Correspondentie leden. 1994-1996.. 1 pak.
24
Correspondentie bestuur. 1986-1987.. 1 pak.
25
Correspondentie bestuur. 1994-1996.. 1 pak.
349
Afschriften van uitgaande post. 1990.. 1 pak.

Jaarverslagen.
26
Jaarverslagen 1986-1998. 1987-1999.. 1 pak.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en statuten, reorganisatie.
27
Statuten en huishoudelijke reglementen. maart 1986, 1990.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende het veranderingsproces. 1997.. 1 pak.

Leden.
29
Stukken betreffende onderzoeken over de positie van vrouwen, zowel in projectprogramma’s als intern, bij aangesloten Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (leden). 1977-1987.. 1 pak.
30
Stukken betreffende een gespreksronde met aangesloten organisaties (leden). 1980-1982.. 1 pak.

Bestuur.
31
Memoranda van het bestuur. 1986-1988.. 1 pak.
32
Stukken betreffende het erelidmaatschap. 1988.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de visiegroep van het bestuur. 1992-1993.. 1 pak.
34
Stukken betreffende de taakuitoefening van het bestuur. 1995.. 1 omslag.
35
Foto’s van het bestuur. 1993, 1994 en 1997.. 1 omslag.

Beleid.
36
Jaarplannen van het VbO voor 1990-1999. 1990-1998.. 1 omslag.
37
Beleidsrapporten voor 1990-2001. 1990-1998.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de structuur en de activiteiten van de organisatie. 1983-1992.. 1 pak.
39
Stukken betreffende een vragenlijst over het personeelsbeleid en het beleid t.a.v. vrouwen in de Derde Wereld van ontwikkelingsorganisaties. 1984-1985.. 1 pak.
40
Stukken betreffende de werkgroep deskundigheidsbevordering. 1986-1987.. 1 pak.
41-43
Stukken betreffende het project “inventarisatie van onderzoekscapaciteit in Nederland op het gebied van vrouwen en ontwikkeling”. 1986-1989.. 3 pakken.
41
1986..
42
1987..
43
1988-1989..
45
Stukken betreffende de vragenlijst activiteiten VbO. 1989.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het genderbeleid in organisaties. 1989-1996.. 1 pak.
NB. Waarin opgenomen stukken over de genderconferentie “Halverwege de brug” gehouden van 6-10 mei 1996 te Oegstgeest.
47
Stukken betreffende een (niet doorgegane) workshop genderbeleid door het VbO. 1995.. 1 omslag.

Secretariaat.
350
Stukken betreffende de instelling, het activiteitenplan en de evaluatie van een professioneel secretariaat bij het VbO, alsmede ingekomen en afschriften van uitgaande post. Het evaluatierapport betrof een onderzoek naar het nut van het continueren van het professionele secretariaat. 1985-1988.. 1 pak.

Personeel.
346
Rechtspositie-regeling voor personeelsleden van het VbO. 1986, 1988, 1994.. 1 omslag.
355
Functieomschrijvingen. z.j.. 1 omslag.

Financiën.
348
Balans en grootboek 1995, jaarcijfers, balans, grootboek en begroting 1997-1999. 1995, 1997-1999.. 1 omslag.
44
Subsidieaanvraag voor het project “inventarisatie van onderzoekscapaciteit in Nederland op het gebied van vrouwen en ontwikkeling”. 1986-1988.. 1 omslag.
351
Subsidieaanvraag voor het project 'Beleidsbeinvloeding voor het empowerment van vrouwen in Zuid en Noord'. 1998-2000.. 1 omslag.
352
Donatie aan Stichting Melania in verband met opheffing VbO en dientengevolge opheffing van haar financiële tegoeden en fondsengelden. De schenking is besteed aan een naaiproject in Nepal.. 1 omslag.
353
Financieringsovereenkomsten van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) en van NOVIB ten behoeve van een donatie aan projecten van het VbO. 1996, 1998, 2000.. 1 omslag.

Jubilea.

10-jarig bestaan.
48
Stukken betreffende de Taakgroep Perscontacten van het VbO rondom het lustrumcongres. 1986-1990.. 1 pak.
49
Stukken betreffende een inventarisatieonderzoek onder consultants t.b.v. het congres vanwege het 10-jarig bestaan van het VbO met als thema: “vrouwen, producenten van ontwikkeling, nieuwe uitdagingen en alternatieven” gehouden in Ede op 19 mei 1988. 1987-1989.. 1 pak.
50
Stukken betreffende de taakgroep lustrum VbO 1988. 1987-1989.. 1 pak.
51-52
Correspondentie betreffende het lustrumcongres van het VbO 1988 A-Z. 1987-1989.. 2 pakken.
51
A-L..
52
M-Z..
53
Congresbundel van het lustrumcongres 1988. 1988.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende het eindverslag van het lustrumcongres 1988. 1988-1989.. 1 omslag.

15-jarig bestaan.
55
Stukken betreffende de viering op 2 december 1993 t.g.v. het 15-jarig bestaan van het VbO, “Vrouwenberaad in ontwikkeling: terugblik en perspectief”. Met foto’s en negatieven. 1993.. 1 omslag.
56
Tekst van uitgave t.g.v. het 15-jarig bestaan van het VbO. 1993.. 1 omslag.
57
Handtekeningen uit gastenboek t.g.v. het 15-jarig bestaan van het VbO. 2 december 1993.. 1 omslag.
58
Vergaderstukken van de lustrumcommissie. 1993-1994.. 1 pak.
59
Stukken betreffende preparatory committee’s voor het congres t.g.v. het 15-jarig bestaan van het VbO. 1993-1994.. 1 omslag.
60-61
Ingekomen en uitgaande stukken betreffende het lustrumcongres “the future: women and international co-operation” gehouden op 27 mei 1994 t.g.v. het 15-jarig bestaan. 1993-1995.. 2 pakken.
270. inkomende stukken. Met foto’s en negatieven. 1993-1995.
62
Readers samengesteld t.b.v. het jubileumcongres t.g.v. het 15-jarig bestaan van het VbO. 1994.. 1 pak.

20-jarig bestaan.
63
Stukken betreffende de voorbereiding van het debat “Erfgoed Vrouwen en Ontwikkeling” oktober 1998 georganiseerd vanwege het 20-jarig bestaan. 1997-1999.. 1 pak.
64
“Hartekreten “ genoteerd tijdens het 20-jarig bestaan van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 1 oktober 1998.. 1 omslag.

Taakgroepen.
NB. Zie ook bij Jubilea, Alfabetisering en Bevolking.
65
Stukken betreffende de Taakgroep Functie en Lidmaatschap. 1986-1989.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende de Taakgroep Intern Functioneren. 1987-1990.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de Taakgroep Politieke Contacten. 1988-1990.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende de Taakgroep Afstemming Onderzoek-Beleid. 1988-1991.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende de Taakgroep Internationale Contacten. 1989-1990.. 1 pak.
70
Stukken betreffende de Taakgroep Nederlandse Contacten. 1989-1990.. 1 pak.
71
Stukken betreffende de Taakgroep Perscontacten. 1989-1990.. 1 omslag.

Contacten met organisaties.

Lidorganisaties VbO Nederland.
72
Correspondentie met de Katholieke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking Nederland (CEBEMO). Vanaf 1 juni 1996 kreeg deze organisatie de naam Bilance. 1985-1998.. 1 omslag.
73
Correspondentie met het Centre for the Study of Education in Developing Countries (CESO). 1993-1998.. 1 omslag.
330
Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (CMC). 1994-1999. 1 omslag.
74
Correspondentie met het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 1991-1995.. 1 omslag.
75-76, 328
Correspondentie met het Centrum voor Zending en Werelddiakonaat(CZWD). 1984-1999.. 1 pak en 2 omslagen.
75
1984-1988..
76
1989-1990.. 1 omslag.
328
1991-1999.. 1 omslag.
77-78, 329
Correspondentie met het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). 1985-1999.. 2 pakken en 1 omslag.
77
1985-1988..
78
1989-1993..
329
1994-1999.. 1 omslag.
79
Correspondentie met de sectorspecialisten van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). 1987-1993.. 1 pak.
331
Correspondentie met de ETC. 1994-1999.. 1 omslag.
80
Correspondentie met de Evert Vermeer Stichting (EVS). 1990-1999.. 1 omslag.
332
Correspondentie met Femconsult. 1994-1999.. 1 omslag.
333
Correspondentie met de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). 1988-1999.. 1 omslag.
334
Correspondentie met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 1990-1999.. 1 omslag.
335
Correspondentie met het Gender and Development Training Centre (G &DTC) . 1996-1999.. 1 omslag.
81
Correspondentie met het Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering (GOM). 1982-1990.. 1 pak.
82, 336
Correspondentie met het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). 1986-1999.. 1 pak en 1 omslag.
82
1986-1990..
336
1991-1999.. 1 omslag.
337
Correspondentie met het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM). 1992-1999.. 1 omslag.
83, 338
Correspondentie met het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC). 1986-1990.. 2 omslagen.
83
1986-1990..
338
1991-1999..
339
Correspondentie met IAH Larenstein. 1993-1999.. 1 omslag.
340
Correspondentie met ledenorganisaties letters I-M. 1991-1999.. 1 pak.
84
Correspondentie met de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten (ICCO). 1986-1990.. 1 pak.
85
Correspondentie met het International Restructuring Education Network Europe (IRENE). 1992-1996.. 1 pak.
86
Correspondentie met het Institute of Social Studies (ISS). 1986-1990.. 1 pak.
87
Correspondentie met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). 1986-1990.. 1 pak.
88
Correspondentie met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVVW). 1996-1998.. 1 omslag.
89, 341
Correspondentie met de Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB). 1983-1990.. 1 pak en 1 omslag.
89
1983-1990.. 1 pak.
341
1991-1999.. 1 omslag.
90
Correspondentie met de Nederlandse Missieraad (NMR). 1992-1997.. 1 omslag.
91
Correspondentie met Matrix. 1993-1997.. 1 pak.
342
Correspondentie met Oikos. 1993-1999.. 1 omslag.
92
Correspondentie met de Overleggroep Consultants. 1987-1993.. 1 pak.
93
Correspondentie met de Raad voor de Zending. 1988-1999.. 1 pak.
94, 343
Correspondentie met de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en Bewustwording (SNV). 1985-1998.. 1 pak en 1 omslag.
94
1985-1990.. 1 pak.
343
1991-1998.. 1 omslag.
95
Correspondentie met Solidaridad. 1986-1990.. 1 omslag.
96
Correspondentie met Toolconsult. 1986-1998.. 1 omslag.
97
Correspondentie met Vastenaktie. 1985-1995.. 1 omslag.
98, 344
Correspondentie met het Onderzoek en Dokumentatiecentrum Vrouwen en Autonomie (VENA). 1986-1990.. 2 omslagen.
98
1985-1990..
344
1991-1999..
99
Correspondentie met Vrouw, Kerk en 2/3 Wereld (VKW). 1985-1991.. 1 omslag.
100
Correspondentie met de Vrije Universiteit (VU). 1988-1999.. 1 omslag.
345
Correspondentie met WASTE, WEMOS, en de World Population Foundation (WPF). 1988-1999.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de GOM impactstudie “betekenis van het medefinancieringsprogramma”. 1991-1995.. 1 pak.
102
Stukken betreffende de peiling van behoeften m.b.t. de servicefunctie van het VbO. 1992.. 1 pak.
103
Resultaten van een onder lidorganisaties gehouden enquête naar hun genderbeleid. 1993-1995.. 1 omslag.
104
Namen van lidorganisaties in vreemde talen. 1994.. 1 omslag.

Particuliere Organisaties Nederland.
105
Correspondentie met Particuliere Organisaties Nederland (PON). 1978-1986.. 1 omslag.
106-112
Correspondentie met Particuliere Organisaties Nederland (PON). A-Z. 1986-1992.. 7 pakken.
106
A-C..
107
D-E..
108
F-H..
109
I-K..
110
L-M..
111
N..
112
O-Z..
113
Correspondentie met Particuliere Organisaties Nederland (PON). A-Z. 1993-1996.. 1 pak.
114-115
Correspondentie met Particuliere Organisaties Nederland (PON). A-Z. 1997-1999.. 2 pakken.
114
A-M..
115
N-Z..
116
Correspondentie Particuliere Organisaties Nederland (PON) en Particuliere Organisaties Buitenland ( POB). 1981-1986.. 1 pak.
117
Correspondentie (en vergaderstukken) met het Breed Overleg Vrouwen en Ontwikkeling (BOVO). 1985-1990.. 1 pak.
118
Correspondentie met het Breed Overleg Vrouwen en Ontwkkeling (BOVO), Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS), SBI training en advies,Vereniging voor Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden (PSO), Vrouw Geloof en Leven (VGL), Women’s Health Action Foundation (WHAF). 1993-1996.. 1 pak.
119
Correspondentie met Akina Mama, De Beuk, Bureau Beleidsvorming en Ontwikkelingssamenwerking (BBO), Bijeen, Centra voor Internationale Samenwerking (Cossen), Instituut voor Politiek en Publiek (IPP), Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV), Vrouwenalliantie. 1993-1996.. 1 pak.

Lobby Nederlandse Overheid.
120
Brievenboek van uitgegane brieven betreffende het seminar “vrouwen en ontwikkeling” gehouden op 18 en 19 april 1985 te Den Haag. 1984-1985.. 1 deel.
121
Stukken betreffende het seminar “vrouwen en ontwikkeling”. Met negatieven. 1984-1985.. 1 pak.
122
Casestudies t.b.v. het seminar “vrouwen en ontwikkeling” gehouden op 18 en 19 april 1985 te Den Haag. 1985.. 1 pak.
123
Notulen van de Werkgroep Genderanalyse Verkiezingsprogramma’s 1994. 1993-1994.. 1 omslag.
124
“Waar kies je voor”? Een genderanalyse van de verkiezingsprogramma’s anno 1994, met bijlagen, opgesteld door het VbO in 1994. 1993-1994.. 1 pak.
125
Stukken betreffende de genderanalyse van verkiezingsprogramma’s in 1994. 1993-1994.. 1 omslag.
126
Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1992-1998.. 1 pak.
127
Correspondentie met de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken. 1996-1999.. 1 omslag.
128
Vergaderstukken van de Overlegstructuur Vrouwen en Ontwikkeling. 1991-1995.. 1 pak.
129
Vergaderstukken van de klankbordgroep Global Coalition for Africa (GCA) -Niet Gouvernementele Organisaties (NGO) betrekkingen. 1995-1997.. 1 pak.
130
Stukken betreffende de ad-hoc Werkgroep Deskundigenbeleid. 1984-1986.. 1 pak.
131
Stukken betreffende het overleg tussen het VbO en de leden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. 1984-1990.. 1 pak.
132
Stukken betreffende de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking(NAR). 1985-1996.. 1 pak.
133
Stukken betreffende contacten met de Emancipatieraad. 1990-1998.. 1 pak.
134
Stukken betreffende de begrotingsbesprekingen met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking . 1991-1997.. 1 pak.
135
Stukken betreffende de Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het nieuwe Adviesstelsel (Tecena). 1998-1999.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende Experts in Gender en Etniciteit (E-quality). 1998-1999.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). 1999.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende contacten met diverse ministeries. 1989-1999.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende contacten tussen de diverse ministeries, de Emancipatieraad en het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 1986-1990.. 1 omslag.
140
Stukken, waaronder reacties, betreffende het ontwikkelingsbeleid van minister Pronk. 1989-1992.. 1 pak.
141
Stukken betreffende het Vrouwen Adviesbureau Overheidsbeleid, Arachne. 1992-1997.. 1 pak.
142
Stukken betreffende het herijkingdebat over het buitenlands beleid van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. 1994-1997.. 1 pak.
143
Stukken betreffende acties van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking tegen de Nederlandse Overheid. 1995-1998.. 1 omslag.
144-145
Stukken betreffende de Emancipatie Ondersteunings Structuur (EOS). 1996-1997.. 2 pakken.
144
jan 1996-juli 1996..
145
aug 1996-juli 1997..
146
Stukken betreffende de door diverse organisaties opgezette “nieuwe wereld campagne” in de aanloop van de verkiezingscampagne van 1998. 1997-1998.. 1 pak.
147
Stukken betreffende de verkiezingen van 1998. 1997-1998.. 1 pak.
148
Stukken betreffende de genderanalyse van verkiezingsprogramma’s. 1997-1998.. 1 omslag.
149
Stukken betreffende het literatuurprogramma van de Nederlandse Overheid. 1986.. 1 omslag.
150
Rapporten inzake het deskundigenbeleid van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). 1985.. 1 omslag.
356
Stukken betreffende het adviseren van ministeries waaronder de Minister van Ontwikkelingssamenwerking drs. P. Bukman inzake ontwikkelingssamenwerking en het ontwikkelingsbeleid. 1988-1989.. 1 omslag.

Internationale netwerken/organisaties.
151
Correspondentie met het Women’s Exchange Programme International (WEP). z.d.. 1 omslag.
152-153
Correspondentie met Organisaties Westelijk Halfrond (OWH). 1986-1997.. 2 pakken.
152
1986-1993..
153
1994-1997..
154-155
Correspondentie met organisaties uit de Derde Wereld. 1986-1998.. 2 pakken.
154
1986-1996(1997).
155
1997-1998..
156
Correspondentie met Women’s Global Network on Reproductive Rights (WGNRR). 1986-1997.. 1 pak.
157-158
Correspondentie en documentatie betreffende netwerken van het VbO, A-Z. 1989-1997.. 2 pakken.
157
A-M..
158
N-Z..
159
Correspondentie met Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). 1991-1995.. 1 omslag.
160
Correspondentie met de Society for International Development (SID). 1999.. 1 omslag.
329
Stukken betreffende Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). 1988-1996.. 1 pak.
163, 328
Stukken betreffende het netwerk van vrouwenorganisaties in Latijns Amerika: Entre Mujeres. 1989-1997.. 2 pakken.
NB. Het VbO beheerde Entre Mujeres Platform Norte van 1994-1997.
163
1989-1993..
328
1994-1997..
161
Stukken betreffende het Europees Vrouwenberaad. 1990-1991.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende Oost-Europese organisaties. 1992-1998.. 1 pak.
164
Stukken betreffende Women’s Environment and Development Organization(WEDO). 1995-1997.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende het Lomé-verdrag. 1997-1999.. 1 omslag.

Verenigde Naties.
166
Stukken betreffende de Forward Looking Strategies (FLS) na Nairobi. 1985-1994.. 1 pak.
167-169
Stukken betreffende het International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). 1986-1999.. 3 pakken.
167
1986-1994..
168
1995-1997..
169
1998-1999..
170
Stukken betreffende de United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 1988-1998.. 1 omslag.
171
Stukken betreffende de Europese Vrouwen Lobby. 1989-1999.. 1 pak.
172
Stukken betreffende eigen initiatiefgroepen (vrouwen en religie, kleinschalige bedrijvigheid, instrument en gender) van het VbO. 1991-1993.. 1 pak.
173
Stukken betreffende de Verenigde Naties (VN). 1988-1999.. 1 pak.
174-175
Stukken betreffende de Commission on the Status of Women (CSW). 1991-1998.. 2 pakken.
174
1991-1997..
175
1998..
176-177
Stukken betreffende Platform Actieplan 2000. 1996-1999.. 2 pakken.
176
1996-1998..
177
1999..
178
Stukken betreffende de World March of Women. 1998-1999.. 1 pak.

Network Women In Development Europe (WIDE).
179-181
Vergaderstukken betreffende de WIDE-Stuurgroep. 1993-1999.. 3 pakken.
179
1993-1994..
180
1995-maart 1997..
181
april 1997-1999..
182-185
Correspondentie. 1985-1999.. 4 pakken.
182
1985-1991..
183
1992..
184
1993-1995..
185
1996-1999..
186-187
Correspondentie betreffende de Wereldvrouwenconferentie te Beijing in 1995. 1994-1996.. 2 pakken.
186
april 1994-april1995..
187
mei 1995-jan 1996..
188
Correspondentie Wide Working Group on EU Policy. 1996-1999.. 1 pak.
189
Stukken betreffende de WIDE-Werkgroep Beijing. 1993-1996.. 1 omslag.
190
Stukken betreffende de WIDE-Werkgroep Bevolking. 1994-1996.. 1 omslag.
191
Stukken betreffende de WIDE-Werkgroep Economie. 1994-1997.. 1 omslag.
192
Stukken betreffende de jaarlijkse WIDE General Assembly. Met foto’s. 1990-1998.. 1 pak.
193
Informatiemap voor de VN-conferentie van WIDE in Wenen. 1993.. 1 omslag.
194
Haalbaarheidsonderzoek WIDE. 1993.. 1 omslag.
195
Stukken betreffende de WIDE-General Assembly gehouden van 28 en 29 mei 1994 te Amsterdam. Met foto’s. 1993-1995.. 1 pak.
196
Stukken betreffende het Nationaal WIDE Platform. 1998-1999.. 1 omslag.
197
Stukken betreffende de Linking Up Conference/WIDE, gehouden van 28-30 mei 1999.1998-1999.. 1 pak.
198
Foto’s en negatieven betreffende de Linking Up Conference/WIDE, gehouden van 28-30 mei 1999. 1999.. 1 pak.
199
WIDE-publicaties. 1993-1999.. 1 pak.
200
Foto’s van een WIDE-bijeenkomst te Dublin. 1992.. 1 omslag.

Congressen/Conferenties.

Wereldvrouwenconferentie te Nairobi 1985.
201-203
Stukken betreffende de 3e Wereldvrouwenconferentie in 1985 te Nairobi. 1984-1986.. 2 omslagen en 1 pak.
201
1984..
202
1 pak. 1985..
203
1986..
204
Stukken opgemaakt door de Verenigde Naties betreffende de Wereldvrouwenconferentie. 1984-1985.. 1 pak.
205
Documentatie en krantenartikelen. 1985-1986.. 1 pak.
206
Stukken betreffende het congres “5 jaar na Nairobi”. 1990.. 1 omslag.

Wereldvrouwenconferentie te Beijing 1995.
NB. zie ook de inv. nrs. 186-187
207
Correspondentie betreffende de Wereldvrouwenconferentie te Beijing. 1994-1995.. 1 pak.
208-210
Correspondentie van het Platform Beijing Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling. 1994-1996.. 3 pakken.
208
1994..
209
jan. 1995-juni 1995..
210
juli 1995- 1996..
211-214
Stukken betreffende de Werkgroep VN-wereldvrouwenconferentie 1995. 1992-1996.. 4 pakken.
211
1992-sep. 1993..
212
okt ‘93-1994..
213
jan 1995-mei 1995..
214
juni 1995- maart 1996..
215-216
Documentatie behorende bij de Werkgroep VN-wereldvrouwenconferentie 1995. 1993-1995.. 2 pakken.
215
1993-1994..
216
1995..
217-218
Stukken betreffende het platform “Mensenrechten Beijing ’95”. 1994-1996.. 2 pakken.
217
1994..
218
1995-1996..
219
Stukken betreffende het platform “Vrouwen en Gezondheid Beijing”. 1994-1995.. 1 omslag.
220
Stukken betreffende de Interdepartementale Voorbereidingscommissie Beijing (IVC). 1993-1995.. 1 pak.
221
Stukken betreffende de summerschool 1994 in Beijing en de vervolgbijeenkomst in Utrecht op 30 september 1994. 1994.. 1 pak.
222
Notitieblok met persoonlijke aantekeningen van Alide Roerink tijdens het verblijf in China bij de summerschool in Beijing. 1994.. 1 omslag.
223
Stukken betreffende de VbO-lobbygroep voor Beijing. 1994-mei1995.. 1 pak.
224
Stukken betreffende de inschrijving. 1994-1995.. 1 pak.
225
Stukken betreffende de voorbereiding. 1994-1995.. 1 pak.
226
Stukken betreffende de de-briefing op 10 april in Den Haag over de CSW/Prepcom voor Beijing, gehouden te New York in maart-april 1995. 1995.. 1 omslag.
227
Stukken betreffende de strategiebijeenkomst van 22 augustus 1995. Met geluidsband (cassettebandje). 1995.. 1 pak.
228
Verslagen uit Beijing van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s). 1995.. 1 omslag.
229
Slotdocument, Platform for Action N/E. 1995.. 1 stuk.
230
Stukken betreffende de Nederlandse Overheid en Beijing. 1995.. 1 omslag.
231
Congresstukken van het Non Gouvernemental Organisation-forum on Women gehouden van 30 augustus-8 september 1995 te Beijing. 1995.. 1 pak.
232
Stukken betreffende uitvoeringsgroep platform “Actieplan Beijing”. 1995-1996.. 1 pak.
233
Stukken betreffende de follow-up. 1995-1999.. 1 pak.
234
Stukken betreffende “Women in Europe” van de prepcom voor de WVC gehouden van 15 maart tot en met 7 april 1995. feb 1995-juni 1995.. 1 pak.
235
Stukken betreffende de afvaardiging in de koninkrijksdelegatie van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s). feb 1995-juli 1995.. 1 pak.
236
Stukken betreffende de slotmanifestatie voor het Nederlandse voorbereidingstraject. mrt-juni 1995.. 1 omslag.
237
Stukken betreffende de VbO-lobbygroep. juni 1995-1996.. 1 pak.
238
Documentatie. 1993-1995.. 1 pak.
239
Documentatie betreffende het voorbereidingstraject van internationale organisaties. 1994-1995.. 1 pak.
240
Overzicht persartikelen. 1995.. 1 pak.

Overige conferenties.
241
Stukken betreffende de North-South conference gehouden in april 1993 te Lissabon. Met foto’s. 1992-1994.. 1 pak.
242-243
Stukken betreffende de VN wereldconferentie voor sociale ontwikkeling gehouden in maart 1995 te Kopenhagen. 1993-1999.. 2 pakken.
242. 1993-1994.
244
Stukken betreffende de Women’s Environment and Development Organization (WEDO)-conferentie gehouden te New York van 29 november-2 december 1994 (Women’s Global Strategies Meeting). Met foto’s. 1994.. 1 pak.
245
Stukken betreffende de Economic Commission for Europe Conferentie te Wenen in 1994. Met floppydisk. Met foto’s. 1994-1995.. 1 pak.
246
Stukken betreffende de VN-Caïro + 5 bijeenkomst gehouden te Den Haag in februari 1999. 1996-1999.. 1 pak.
247
Stukken betreffende de Gender and Governance Meeting van sept. 1998. 1997-1999.. 1 omslag.
248
Stukken betreffende de 43e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties, gehouden van 1-12 maart 1999 te New York. 1998-1999.. 1 pak.
249
Stukken betreffende het Waterforum. 1999.. 1 pak.

Studiedagen.
250-251
Verslagen van studiedagen van het VbO. 1985-1995.. 1 pak.
250
1985-1990..
251
1991-1995..
252
Stukken betreffende de conferentie “Linking Up” gehouden op 28, 29 en 30 mei 1999 te Ede. 1999.. 1 omslag.

Projecten/Thema’s.

Alfabetisering.
253-254
Vergaderstukken van de Taakgroep Alfabetisering. 1989-1992.. 2 pakken.
253
1989-mei 1990..
254
juni 1990-1992..
255
Vergaderstukken betreffende de ad-hoc groep Studiedag Alfabetisering. 1991-1992.. 1 pak.
256-257
Stukken betreffende het seminar “Reading the Word and the World: Literacy and Education from a Gender Perspective” gehouden op 21 november 1991. 1990-1993.. 2 pakken.
256
1990-okt 1991..
257
Met foto’s. nov 1991-1993..

Bevolking.
258
Stukken betreffende de Taakgroep Bevolkingsbeleid. 1986-1992.. 1 pak.
259-260
Vergaderstukken van de Projectgroep-Bevolking en Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 1992-1994.. 2 pakken.
259
1992-juli 1994..
260
aug 1994-dec 1994..
261
Stukken betreffende de door de Projectgroep-VBDO georganiseerde studiedag over bevolkingspolitiek “Van Cairo via Kopenhagen naar Beijing”, gehouden op 8 december 1994. 1994-1995.. 1 pak.
262-265
Vergaderstukken van het Platform Cairo-94. maart 1993-juli 1996.. 4 pakken.
262
maart 1993-feb 1994..
263
maart 1994- juli 1994..
264
aug 1994-okt 1994..
265
nov 1994-juli 1996..

Gender, conflict en ontwikkeling.
266-267
Vergaderstukken van de Projectgroep Gender, Conflict and Development. 1994-1997.. 2 pakken.
266
1994-1995..
267
1996-1997..
268-273
Correspondentie Projectgroep Gender, Conflict and Development. 1994-1996.. 6 pakken.
268
in, 1994-995..
269
in, jan-maart 1996..
270
in, april 1996-dec 1996..
271
in, 1997-1999..
272
uit, 1995-maart 1996..
273
uit, maart 1996 – juli 1998..
347
Stukken betreffende gender-aangelegenheden, waaronder een leesmap studiedag vrouwenberaad ' Genderbewust werken aan agenda 21', 1993 en ' Waar kies je voor', een genderanalyse van de verkiezingsprogramma's anno 1994. 1993-1995.. 1 pak.
274
Stukken betreffende diverse conferenties gehouden over Ruanda. 1994-1998.. 1 pak.
275
Stukken betreffende de door het VbO en het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) georganiseerde conferentie “War and Peace: for Men Only ?” gehouden op 26 januari 1996 te Amsterdam. 1995-1996.. 1 pak.
276
Rapport ter ondersteuning van de door het VbO georganiseerde bijeenkomsten over Gender, Conflict and Development. dec 1995-1996.. 1 pak.
277
Stukken betreffende de tentoonstelling “Ongekend Verweer”. Met foto’s. 1996-1997.. 1 pak.
278
Stukken betreffende het Centrum voor Conflictpreventie. 1996-1998.. 1 pak.
279
Stukken betreffende een gepland seminar “ Soedan, Gender en Humanitaire Hulp”. 1997.. 1 omslag.
280
Stukken betreffende de conferentie “Gender and Conflict Prevention: Issues and Strategies” gehouden op 2 juni 1997 te Londen. 1997-1998.. 1 omslag.
281
Stukken betreffende het “Engendering the Peace Process”- project. 1997- 1999.. 1 pak.
282
Stukken betreffende de bijeenkomst “Vrouwen en Gewapend Conflict” gehouden op 5 juni 1998 te Oegstgeest. 1998.. 1 omslag.
283
Stukken betreffende het “Hague Appeal for Peace”. 1998-1999.. 1 omslag.

Economie.
284-285
Stukken betreffende het Vrouwen en Schuldenoverleg(VESO). 1988-1993.. 2 pakken.
NB. In maart 1988 werd de Conferentie ”vrouwen en schuldencrisis” gehouden.
284
1988-1991..
285
1992-1993..
286
Stukken betreffende de Werkgroep “Goals on Economics”. 1994-1996.. 1 pak.

Mensenrechten/geweld tegen vrouwen.
287-288
Vergaderstukken van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO). 1992-1999.. 2 pakken.
287
1992- april 1996..
288
mei 1996-1999..
289
Correspondentie betreffende geweld tegen vrouwen. 1990-1994.. 1 omslag.
290
Correspondentie betreffende vrouwenbesnijdenis. 1992-1993.. 1 omslag.
291
Correspondentie betreffende mensenrechten. 1998.. 1 omslag.
292
Stukken betreffende acties tegen geweld tegen vrouwen waaraan door het VbO is deelgenomen. 1988-1996.. 1 pak.
293
Stukken betreffende het Vrouwen Overleg Mensenrechten (VOM). 1990-1992.. 1 omslag.
294
Stukken betreffende de werkconferentie “Basta, Strategies and Actions to Stop Violations of Women’s Human Rights” gehouden op 10 december 1992 te Amsterdam. 1992-1993.. 1 pak.
295
Stukken betreffende de lobby bij Buitenlandse Zaken over Geweld tegen Vrouwen. 1992-1993.. 1 pak.
296
Stukken betreffende de VN-campagne “Geweld tegen Vrouwen Schendt Mensenrechten”. 1992-1994.. 1 pak.
297
Stukken betreffende de wereldconferentie mensenrechten te Wenen gehouden van 14-25 juni 1993. 1993-1994.. 1 pak.
298
Stukken betreffende het congres “Ontwikkeling en Conflict” georganiseerd door de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) op 28 februari 1994. 1993-1995.. 1 pak.
299
Stukken betreffende de campagne “Een Bloem voor de Vrouwen van Kabul”. 1997-1999.. 1 pak.
300
Stukken betreffende de campagne voor mensenrechten van vrouwen, “Presto”. 1997-1999.. 1 pak.
301
Stukken betreffende het platform “50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”. 1998-1999.. 1 omslag.
302
Stukken betreffende de werkconferentie “Mensenrechten voor Vrouwen” van 25 november 1998. 1998-1999.. 1 pak.
303
Stukken betreffende het “Best Practices Project” over geweld tegen vrouwen 18-20 maart 1999 te Wassenaar, met foto’s en negatieven. 1998-1999.. 1 pak.

Milieu.
304
Vergaderstukken van de steungroep van het Project Duurzame Ontwikkeling. 1993-1997.. 1 pak.
305
Vergaderstukken van het Vrouwenplatform Gender en Duurzaamheidsverdragen. 1995-1997.. 1 pak.
306
Correspondentie betreffende “Vrouw en Milieu”. 1991-1995.. 1 pak.
307
Stukken betreffende diverse werkgroepen “Vrouw en Milieu”. 1991-1996.. 1 pak.
308
Stukken betreffende het Duurzaam Ontwikkelings Verdrag tussen Nederland en Costa Rica vanuit een genderperspectief. 1993- 1998.. 1 omslag.
309
Stukken betreffende de voorbereidingen van het bezoek van een delegatie uit Benin aan Nederland in 1994. 1994.. 1 omslag.
310
Stukken betreffende de projectgroep Gender en Duurzame Ontwikkelings verdragen. 1994-1996.. 1 pak.

Publiciteit en voorlichting.
311
Correspondentie met Ontwerpstudio AWP. 1987-1990.. 1 pak.
312
Stukken betreffende buitenlandse bezoekers aan het VbO en verzoeken om informatie. 1986-1999.. 1 pak.
313
Lezingen en toespraken van stafleden. 1993-1996.. 1 omslag.
314
Persberichten. 1992-1998.. 1 omslag.
315
Artikelen over en van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 1992-1999.. 1 omslag.
316
Stukken betreffende reacties op actualiteiten. 1998-1999.. 1 pak.

Publicaties/Documentatie.
317-318
Correspondentie Connections (kwartaaltijdschrift van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking). 1995-1997,1999.. 2 pakken.
317
1995-1997..
318
1999..
319
Correspondentie van Connections, op alfabetische volgorde. 1996-1998.. 1 pak.
320
Stukken betreffende de uitbreiding van het tijdschrift Connections. 1996-1998.. 1 pak.
321
Connections kwartaaltijdschrift van het VbO. 1996-1999.. 1 pak.
322-323
Publicaties van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 1988-1998.. 2 pakken.
322
1988-1992..
323
1993-1998..
324
Vrouwenberaadnieuws, nieuwsbrief voor leden van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking verschijnend per kwartaal, nr.0-20. 1990-1995.. 1 pak.
325
Op de Hoogte, onregelmatig verschijnend periodiek voor leden van het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 1997-1999.. 1 pak.
326
Up to Date, e-mail nieuwsbrief voor leden van het Vrouwenberaad. 1999.. 1 pak.

Audiovisueel materiaal.
327
Diverse foto’s uit het archief. z.j.. 1 pak.
354
2 VHS-videobanden 'Vrouwenberaad in gesprek met minister Herfkens'. z.j.. 2 stuks.